Postup : 2018/0299(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0009/2019

Predkladané texty :

A8-0009/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0191

SPRÁVA     ***I
PDF 259kWORD 94k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Karima Delli

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0568),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0385/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko Španielskeho parlamentu predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0009/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Nástroj na prepájanie Európy bol ako nástroj Únie určený na financovanie zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013. Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa projekty spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky.

(2)  Nástroj na prepájanie Európy bol ako nástroj Únie určený na financovanie zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013. Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa projekty spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky s cieľom zlepiť fungovanie vnútorného trhu Únie.

_________________

_________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Nástroj na prepájanie Európy bol ako nástroj Únie určený na financovanie zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013. Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa projekty spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky.

(2)  Nástroj na prepájanie Európy bol ako nástroj Únie určený na financovanie zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013. Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa cezhraničné projekty a projekty spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  S cieľom zohľadniť výnimočné okolnosti v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie by sa malo zabezpečiť prepojenie medzi Írskom a kontinentálnou Európou, a to zmenou trasy a zloženia koridorov TEN-T s cieľom začleniť námorné spojenia medzi írskymi prístavmi a kontinentálnymi prístavmi základnej a súhrnnej siete.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  V záujme zohľadnenia výnimočných okolností, ktoré predstavuje vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, sa v tomto nariadení stanovuje možnosť integrácie prístavov súhrnnej siete do koridoru základnej siete.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Vzhľadom na ostrovnú povahu Írska sú námorné spojenia prostriedkom na zabezpečenie jeho priameho prepojenia s kontinentálnou Európou.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude potrebné aktualizovať časti atlantickej základnej siete týkajúce sa ostrova Írsko;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Aby sa zabránilo rozdeleniu koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie na dve oddelené a neprepojené časti a aby sa zabezpečilo prepojenie Írska s kontinentálnou Európou, koridor základnej siete Severné more – Stredomorie by mal zahŕňať námorné spojenia medzi základnými prístavmi Írska a základnými prístavmi v Belgicku a Holandsku.

(6)  Aby sa zabránilo rozdeleniu koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie na dve oddelené a neprepojené časti a aby sa zabezpečilo prepojenie Írska s kontinentálnou Európou je nevyhnutné vytvoriť v existujúcom koridore priame spojenia s územiami a prístavmi, ktoré sú zemepisne najbližšie k Írsku. Koridor Severné more – Stredomorie by mal zahŕňať námorné spojenia medzi prístavmi Írska a základnými prístavmi v Belgicku, vo Francúzsku a Holandsku, ktoré patria do základnej alebo súhrnnej siete. Okrem toho by spojenie medzi koridorom Severné more – Stredomorie a atlantickým koridorom cez Le Havre malo zabezpečiť lepšiu prepojenosť a integráciu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  Verejná konzultácia otvorená po uverejnení návrhu Komisie umožnila zhromaždiť príspevky zainteresovaných strán, ktoré takmer jednomyseľne požadujú, aby sa lepšie zohľadnili budúce námorné spojenia medzi Írskom a kontinentom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b)  V rámci Európy pozostávajúcej z 27 štátov, kde sa Francúzsko, Belgicko a Holandsko stanú geograficky najbližšími členskými štátmi Únie k Írsku, by atlantický koridor mal byť prispôsobený tak, aby sa k nemu pripojilo Írsko a aby sa zohľadnili súčasné a budúce toky.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6c) Berúc na vedomie vystúpenie Spojeného kráľovstva a s cieľom v čo najväčšej miere zabezpečiť kontinuitu spoločného trhu a plynulý tok tovaru a konsolidovať sektory dopravy a územia, ktoré by mohli byť najviac ovplyvnené vystúpením Spojeného kráľovstva, by Komisia a členské štáty mali pristúpiť k včasnej revízii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, ktorá sa pôvodne plánovala najneskôr v roku 20231a, s cieľom prispôsobiť sieťové mapy zmenám tokov tovaru po tom, ako Spojené kráľovstvo opustí Úniu.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a pre zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania v oblasti infraštruktúry.

(7)  Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie a atlantického koridoru má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a pre zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania v oblasti infraštruktúry. Okrem toho by sa do pracovných programov pre časť Nástroja na prepojenie Európy v oblasti dopravy mali zahrnúť výzvy na predkladanie návrhov zameraných na financovanie rozvoja novej alebo existujúcej dopravnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť námorné spojenia medzi írskymi a kontinentálnymi prístavmi základnej a súhrnnej siete, ako aj ich prispôsobenie v prípade obnovenia vonkajšej hranice so Spojeným kráľovstvom.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a pre zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania v oblasti infraštruktúry.

(7)  Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom, Severným Írskom (v súlade s Veľkopiatkovou dohodou/Dohodou z Belfastu z roku 1998) a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania v oblasti infraštruktúry a na zabezpečenie toho, aby dopravná politika naďalej uľahčovala plnenie ustanovení uvedenej dohody v súlade s politikami Európskej únie. Tým nie je dotknuté prípadné budúce zváženie vhodného umiestnenia Írskej republiky v rámci koridoru základnej siete alebo zváženie tohto umiestnenia a budúcich vzťahov s prístavmi, ktoré sa v súčasnosti nenachádzajú v základnej sieti, a to s cieľom zlepšiť prepojenie medzi Írskou republikou a zvyškami Únie ako súčasť neskorších nástrojov v rámci Nástroja na prepájanie Európy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b)  Vzhľadom na potrebu prispôsobiť sektor dopravy a územia, ktoré sú najviac ovplyvnené vystúpením Spojeného kráľovstva, by Komisia mohla vytvoriť adaptačný fond na vyváženie negatívneho vplyvu vystúpenia bez dohody na odvetvie dopravy a uvedené územia, a to podporou finančného úsilia, ktoré sektor dopravy a územia budú musieť vynaložiť s cieľom prispôsobiť sa novej prepojenosti Únie-27 a uľahčiť prekračovanie hraníc v prípade tovaru a osôb medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c)  Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva je nevyhnutné rozvíjať vhodnú infraštruktúru, či už novú alebo existujúcu, s cieľom zachovať obchodné toky medzi Írskom a kontinentálnou Európou, ktoré predtým zabezpečoval britský „pozemný most“.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7d)  Na podporu vytvorenia novej dopravnej infraštruktúry a modernizácie existujúcej infraštruktúry je preto nevyhnutné zahrnúť nové uzly a články reťazca do základnej siete, najmä pokiaľ ide o námorné spojenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7e)  Okrem toho aj keď základná sieť predstavuje nosnú časť zahŕňajúcu časti siete, ktoré majú pre Úniu najväčší strategický význam, je potrebné zahrnúť aj nové uzly a časti reťazca, najmä prístavné, do súhrnnej siete s cieľom zabezpečiť prepojenie všetkých regiónov Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7f)  S vystúpením Spojeného kráľovstva budú viaceré prístavné uzly, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v súhrnnej sieti, najmä francúzske prístavy, ako sú Brest – Roscoff – Cherbourg – Boulogne, musieť reagovať na zvýšené obchodné toky, a preto by sa im mala poskytnúť väčšia pomoc a podpora.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Článok 7 – odsek 2 – bod 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 7 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„la) opatrenia potrebné na prispôsobenie dopravnej infraštruktúry po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie vrátane úpravy zariadení na kontrolu tovaru a cestujúcich.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Odôvodnenie

Vzhľadom na naliehavú potrebu prispôsobiť odvetvie dopravy, najmä pokiaľ ide o infraštruktúru, v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, by sa tzv. re-flow calls Nástroja na prepájanie Európy (NPE) mali v rokoch 2019 a 2020 vyčleniť na uspokojenie tejto potreby a pracovné programy NPE na roky 2019 a 2020 by sa mali zodpovedajúco prispôsobiť.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek -1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Článok 17 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17 ods. 2 sa nahrádza takto:

2. Komisia preskúma viacročné pracovné programy minimálne v polovici trvania. V prípade potreby upraví viacročný pracovný program prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.

„2. Komisia preskúma viacročné pracovné programy minimálne v polovici trvania. V sektore dopravy preskúma viacročný pracovný program s cieľom prispôsobiť ho vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Únie. V prípade potreby upraví viacročný pracovný program prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Odôvodnenie

Vzhľadom na naliehavú potrebu prispôsobiť odvetvie dopravy, najmä pokiaľ ide o infraštruktúru, v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, by sa tzv. re-flow calls Nástroja na prepájanie Európy (NPE) mali v rokoch 2019 a 2020 vyčleniť na uspokojenie tejto potreby a pracovné programy NPE na roky 2019 a 2020 by sa mali zodpovedajúco prispôsobiť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek -1 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Článok 17 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 17 sa vkladá tento odsek:

 

„5a. V sektore dopravy sa v poslednom ročnom pracovnom programe kladie priorita na opatrenia vymedzené v článku 7 ods. 2 písm. m).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Odôvodnenie

Vzhľadom na naliehavú potrebu prispôsobiť odvetvie dopravy, najmä pokiaľ ide o infraštruktúru, v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, by sa tzv. re-flow calls Nástroja na prepájanie Európy (NPE) mali v rokoch 2019 a 2020 vyčleniť na uspokojenie tejto potreby a pracovné programy NPE na roky 2019 a 2020 by sa mali zodpovedajúco prispôsobiť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1b

 

Núdzový fond na prispôsobenia sa vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Únie

 

Komisia vytvorí finančnú podporu doplňujúcu NPE vo forme núdzového fondu na prispôsobenie sa vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Únie. Cieľom tohto fondu je kompenzovať negatívne účinky vystúpenia Spojeného kráľovstva tým, že sa subjektom v oblasti dopravy a miestnym orgánom poskytne pomoc, aby vopred vytvorili nové námorné nákladné trasy a uľahčili prekračovanie hraníc v prípade tovaru a osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Príloha – odsek 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Príloha I – časť I – bod 2 – časť „Atlantický koridor“ – riadok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

S výhradou zmeny v súlade s nariadením (EÚ) č. 1315/2013 a prílohy I k uvedenému nariadeniu „MAPY SÚHRNNEJ A ZÁKLADNEJ SIETE“.

 

V  časti I  prílohy bode 2 („Koridory základnej siete“) sa v oddiele „Atlantický koridor“ za riadok „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ vkladajú tieto riadky:

 

Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo - Cherbourg – Boulogne - Caen - Le Havre – Rouen – Paris

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes - Tours.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Príloha – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Príloha I – časť I – bod 2 – časť „koridor Severné more – Stredomorie“ – riadok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen – Gent - Antwerpen/Rotterdam.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.  Vystúpenie členského štátu z Únie, ktorým je v tomto prípade Spojené kráľovstvo, je bezprecedentnou situáciou, na ktorú sa EÚ musí pripraviť v záujme svojich občanov, spoločného trhu a udržiavania dobrých hospodárskych a obchodných vzťahov s touto krajinou bez ohľadu na to, či sa dosiahne dohoda o vystúpení.

2.  V prípade nedosiahnutia dohody medzi EÚ-27 a Spojeným kráľovstvom Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch uviedol, že:

* scenár bez dohody by bol priťažujúcim faktorom pre Spojené kráľovstvo aj Európsku úniu, ktorého účinky by poškodili sektor dopravy, čo by ohrozilo manažérov infraštruktúry, prevádzkovateľov dopravy, hospodárske odvetvia, ktoré sú od neho závislé, a pracovné miesta vytvorené v tomto sektore;

** dve krajiny majúce spoločnú pozemnú hranicu so Spojeným kráľovstvom, čiže Írsko a Francúzsko (cez tunel pod Lamanšským prielivom), v súvislosti s ktorými vyvstáva otázka obnovenia spoločnej vonkajšej hranice, by mali nájsť konkrétne spôsoby na zachovanie vysokej úrovne prepojenosti v záujme svojich občanov a plynulosti obchodných tokov medzi týmito krajinami;

*** niektoré územia, t. j. tie, ktoré ležia najbližšie k Spojenému kráľovstvu, resp. ktoré sa špecializujú na dopravu cez Lamanšský prieliv, by v prípade scenára bez dohody boli najviac postihnuté.

3.  V tejto súvislosti sa očakáva, že Európska komisia vopred prijme viaceré opatrenia a nariadenie o NPE sa prispôsobí s prihliadnutím na účinky prípadného scenára bez dohody. Tieto opatrenia by sa mali prednostne zamerať na:

* opätovné napojenie Írska na koridor Severné more – Stredomorie cez nové námorné nákladné trasy zahŕňajúce všetky prístavy základnej siete koridoru;

** začlenenie Írska do atlantickému koridoru a prípadne na zahrnutie nových francúzskych prístavov do základnej siete s prihliadnutím na existujúce toky;

*** mobilizáciu zvyšných finančných prostriedkov z NPE na roky 2019 – 2020 na prispôsobenie prístavov základnej siete novým tokom medzi Írskom a EÚ-27, ako aj novým obmedzeniam spojeným s prepravou cez Lamanšský prieliv.

4.  Hoci tieto opatrenia predstavujú prvú, najnaliehavejšiu podporu EÚ pre sektory dopravy a cestovného ruchu, nemalo by sa zabúdať na hlbšie a dlhodobejšie dôsledky odchodu Spojeného kráľovstva, ktoré sa dotknú všetkých území, ktoré si počas 45-ročnej účasti Spojeného kráľovstva na spoločnom trhu vytvorili s touto krajinou úzke väzby, ktoré sú zásadne dôležité pre ich sociálno-ekonomickú životaschopnosť. Mali by sa preto zaviesť nové finančné opatrenia, ktoré všetkým subjektom v oblasti dopravy a dotknutým územiam pomôžu prispôsobiť sa negatívnym dôsledkom brexitu.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (20.12.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0568 – C8‑0385/2018 – 2018/0299(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: John Howarth

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia sa v tomto návrhu zaoberá konkrétnym súborom okolností týkajúcich sa plánovaného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ s dohodou o vystúpení, ktorou sa zachová platnosť právnych predpisov EÚ počas prechodného obdobia do 31. decembra 2020, koridor Severné more – Stredomorie (SMS) aj naďalej povedie cez Spojené kráľovstvo ako v súčasnosti. Podľa plánu by 1. januára 2021 mali nadobudnúť účinnosť nové právne predpisy o nástroji na prepájanie Európy, ktoré budú obsahovať príslušné úpravy siete TEN-T.

Ak však Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie v plánovanom termíne 29. marca 2019 bez dohody, na sieťach TEN-T koridoru SMS medzi prístavmi Lamanšského prieplavu/Severného mora a prístavmi Írskej republiky môže potenciálne dôjsť k prerušeniu. Za takýchto okolností by podobne aj koridor TEN-T skončil na hranici Spojeného kráľovstva s Írskom a prístav v Belfaste by nebol jeho súčasťou.

Návrh Komisie ponúka vhodné riešenie potenciálnej legislatívnej anomálie, ktorá by mohla vzniknúť, a podporuje určenie prístavov Zeebrugge, Antverpy a Rotterdam ako spojenia v rámci koridoru SMS siete TEN-T s prístavmi v Írskej republike, pričom vychádza zo súčasného objemu prepravy medzi týmito miestami. Prístavy Dunkirk a Calais, ktoré sa nachádzajú v Lamanšskom prielive, zostanú aj naďalej určenými prístavmi tohto koridoru, v tomto prípade prístavmi výstupu a vstupu do EÚ.

Toto technické označenie nemá žiadny materiálny vplyv na postavenie týchto prístavov a neovplyvní ani objem prepravy. Poukazuje sa však na potenciálne narušenie fungovania prístavov Lamanšského prielivu, uvedené vo viacerých štúdiách, ku ktorému by mohlo dôjsť po zavedení colných kontrol v prípade, že by Spojené kráľovstvo vystúpilo z Únie bez dosiahnutia dohody, alebo keby Spojené kráľovstvo následne prestalo uplatňovať dohodu o otvorených hraniciach.

Prístav Le Havre v súčasnosti nie je súčasťou koridoru TEN-T, ktorý zabezpečuje prepojenie s Írskou republikou, a ostatné prístavy severozápadného Francúzska v súčasnosti nespĺňajú kritériá TEN-T. Prehodnotenie vzťahu Írska s koridorom Severného mora a Stredozemného mora TEN-T je len jedným z aspektov novej situácie v oblasti dopravy, ktorej bude Írsko čeliť. V tejto súvislosti sa považuje za relevantné zvážiť aj jeho vzťah s Atlantickým koridorom, čím by sa zabezpečilo priamejšie prepojenie medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi, vrátane určenia prístavov vo Francúzsku a v samotnom Írsku, ako aj tých, ktoré sú určené v Belgicku a Holandsku. Vzťah Írskej republiky s koridormi základnej siete TEN-T, a teda aj jej možný vzťah s inými prístavmi by sa mali naliehavo zvážiť v rámci revízie právnych predpisov NPE pre viacročný finančný rámec 2021 – 2027 s cieľom zlepšiť priame prepojenia medzi Írskom a ostatnými časťami Únie.

V súlade so správou Výboru pre regionálny rozvoj o vplyve politiky súdržnosti na Severné Írsko sa zdôrazňuje dôležitosť neprerušenej hospodárskej činnosti a pohybu osôb medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ako aj úloha posilneného dopravného prepojenia vrátane koridoru TEN-T pri dodržiavaní Veľkopiatkovej dohody/Dohody z Belfastu z roku 1998.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Nástroj na prepájanie Európy bol ako nástroj Únie určený na financovanie zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/20138. Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa projekty spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky.

(2)  Nástroj na prepájanie Európy bol ako nástroj Únie určený na financovanie zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/20138. Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa projekty cezhraničného a spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude potrebné aktualizovať časti základnej siete Atlantického oceánu týkajúce sa ostrova Írsko;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Aby sa zabránilo rozdeleniu koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie na dve oddelené a neprepojené časti a aby sa zabezpečilo prepojenie Írska s kontinentálnou Európou, koridor základnej siete Severné more – Stredomorie by mal zahŕňať námorné spojenia medzi základnými prístavmi Írska a základnými prístavmi v Belgicku a Holandsku.

(6)  Aby sa zabránilo rozdeleniu koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie na dve oddelené a neprepojené časti a aby sa zabezpečilo prepojenie Írska s kontinentálnou Európou je nevyhnutné vytvoriť v existujúcom koridore priame prepojenia s územiami, ktoré sú najbližšie k Írsku. Koridor základnej siete Severné more – Stredomorie by mal zahŕňať námorné spojenia medzi základnými prístavmi Írska a základnými prístavmi v Belgicku, v Holandskuvo Francúzsku.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  V rámci Únie pozostávajúcej z 27 štátov, kde sa Francúzsko stane geograficky najbližším členským štátom Únie k Írsku, by atlantický koridor mal byť upravený tak, aby sa k nemu pripojilo Írsko.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a pre zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania v oblasti infraštruktúry.

(7)  Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom, Severným Írskom (v súlade s Veľkopiatkovou dohodou/Dohodou z Belfastu z roku 1998) a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania v oblasti infraštruktúry a na zabezpečenie toho, aby dopravná politika naďalej uľahčovala plnenie ustanovení uvedenej dohody v súlade s politikami Európskej únie. Tým nie je dotknuté prípadné budúce zváženie vhodného umiestnenia Írskej republiky v rámci koridoru základnej siete alebo zváženie tohto umiestnenia a budúcich vzťahov s prístavmi, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú mimo základnej siete, s cieľom zlepšiť prepojenie medzi Írskou republikou a ostatnými časťami Únie ako súčasť následných nástrojov v rámci Nástroja na prepájanie Európy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Príloha I – bod 2 – oddiel „Severné more – Stredomorie“ – riadok 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Príloha I – bod 2 – časť „Atlantický koridor“

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prílohe I časti I bode 2 („Koridory základnej siete“) sa v oddiele „Atlantický koridor“ za riadok „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ vkladajú tieto riadky:

 

„Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris“

 

„Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours“

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

10.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

John Howarth

9.10.2018

Prerokovanie vo výbore

22.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

13.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Dátum predloženia v EP

1.8.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

11.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 28. januára 2019Právne oznámenie