Procedură : 2018/0187(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0010/2019

Texte depuse :

A8-0010/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0010/2019</NoDocSe>
PDF 195kWORD 59k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Raportoare: <Depute>Kay Swinburne</Depute>

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0341),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0215/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018[1],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[2],

 având în vedere scrisoarea din 18 decembrie 2018 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0010/2019),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere însoțește propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor în ceea ce privește automatizarea procedurii aplicabile circulației produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul unui alt stat membru pentru a fi livrate în scopuri comerciale în respectivul alt stat membru.

 

Decizia nr. 1152/2003/CE este decizia de instituire a sistemului informatizat (sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor - EMCS). În acest moment, ea vizează numai circulația produselor accizabile în regim suspensiv de accize. Pentru a permite automatizarea procedurii aplicabile circulației produselor accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și deplasate către teritoriul unui alt stat membru pentru a fi livrate în scopuri comerciale în respectivul alt stat membru, decizia trebuie modificată. Totuși, dat fiind că o astfel de modificare afectează majoritatea dispozițiilor din decizie, aceasta ar trebui reformată din motive de claritate.

 

Obiectivul propunerii este să extindă sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor la circulația în interiorul UE a produselor accizabile eliberate pentru consum, pentru a simplifica procedura aplicabilă unei astfel de circulații și pentru a permite o monitorizare adecvată a acesteia, precum și pentru a oferi o bază pentru guvernanța viitoarelor automatizări ale proceselor definite de legislația Uniunii referitoare la accize, în cazul în care se consideră că sunt benefice astfel de automatizări. Fără prezenta propunere nu va fi posibilă planificarea coordonată a automatizării circulației în interiorul UE a produselor accizabile eliberate pentru consum. 

 

Finanțarea proiectului central se va face din bugetul FISCALIS, din creditele deja prevăzute în programarea financiară oficială. Nu vor fi necesare resurse suplimentare de la bugetul UE. În plus, nu se intenționează ca prezenta inițiativă să aducă atingere propunerii Comisiei privind următorul cadru financiar multianual. Estimarea costurilor pentru administrații și pentru agenții economici este inclusă în evaluarea impactului pregătită pentru reformarea Directivei 2008/118/CE.

 

Modificările vizează majoritatea dispozițiilor din decizie, astfel încât decizia să fie formulată în termeni mai generali pentru a putea fi posibilă automatizarea oricărei proceduri utilizate pentru circulația și controlul produselor supuse accizelor.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2018)49080

 

Domnului Roberto GUALTIERI

Președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

ASP 15G206

Bruxelles

 

 

 

Subiect: Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

 

Stimate domnule președinte,

 

 

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

 

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

 

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

 

Având în vedere avizul grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportoarei, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea din 10 decembrie 2018, Comisia pentru afaceri juridice, cu 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri[3], recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, în calitatea sa de comisie competentă, să înceapă examinarea propunerii menționate mai sus în conformitate cu articolul 104.

 

 

Cu stimă,

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda

 

 

 

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

 

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

Bruxelles, 29 noiembrie 2018

AVIZ

 ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

  CONSILIULUI

  COMISIEI

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)

COM(2018)0341 din 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 17 octombrie 2018 în vederea examinării propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

 

În cadrul acestei reuniuni[4], în urma examinării propunerii de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Deciziei nr. 1152/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulației și a controlului produselor supuse accizelor, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează:

 

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la considerentul 6, articolul 1 alineatul (1), articolul 4 alineatele (1) și (2), articolul 5 alineatul (2) și articolul 6, adăugarea cuvântului „extinderea”;

- la considerentul 7 și la articolul 10 alineatele (1) și (3), adăugarea cuvântului „extinderii”; - la considerentul 11, înlocuirea cuvântului „EMCS” cu structura „o nouă extindere a sistemului informatizat”;

- la articolul 1 alineatul (2) litera (b), înlocuirea cuvintelor „produselor în regim de suspendare a accizelor” cu „produselor accizabile”;

- întregul text al articolului 2;

- la articolul 6, înlocuirea cuvântului „și” cu cuvintele „în ceea ce privește”;

- la articolul 11 alineatul (2), adăugarea cuvântului „extinderea”.

2. În a doua teză de la considerentul 7, înlocuirea cuvintelor „supuse accizelor” cu „accizabile” ar fi trebuit identificată ca adaptare formală a textului existent de la considerentul 12 din Decizia nr. 1152/2003/CE.

 

3. La articolul 3 alineatul (2), cuvintele finale „circulației bunurilor supuse accizelor și a mărfurilor supuse altor drepturi și taxe provenite din țări terțe sau având ca destinație țări terțe” ar trebui să fie următoarele: „circulației produselor accizabile și a mărfurilor supuse altor drepturi și taxe provenite din țări terțe sau având ca destinație țări terțe”.

 

4. La articolul 11 alineatul 2, cuvintele „modificarea”, „extinderea” și „operarea” au fost repetate în mod eronat. Ar trebui eliminată prima apariție a acestor cuvinte.

 

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

 

 

 

 

F. DREXLER  H. LEGAL  L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult  Jurisconsult  Director general

 

 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Computerizarea circulației și supravegherii bunurilor supuse accizelor (reformare)

Referințe

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Data prezentării la PE

25.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunţului în plen

ECON

5.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunţului în plen

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Raportori

 Data numirii

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

10.1.2019

Examinare în comisie

10.1.2019

 

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Data depunerii

11.1.2019

 

 

[1] Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

[2] JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

[3] Au fost prezenți următorii deputați: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

[4] Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.

Ultima actualizare: 28 ianuarie 2019Notă juridică