Procedura : 2017/0232(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0011/2019

Teksty złożone :

A8-0011/2019

Debaty :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0375

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 297kWORD 86k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawcy: Othmar Karas, Pervenche Berès

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0538),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0317/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lutego 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Prawną i Komisję Spraw Konstytucyjnych (A8-0011/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(2)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010(4) (rozporządzenie w sprawie ERRS), Parlament Europejski i Rada, na podstawie sprawozdania(5) Komisji, przeprowadziły analizę rozporządzenia w sprawie ERRS, aby ustalić, czy misja i struktura organizacyjna ERRS nie wymagają przeglądu. Zbadano również zasady wyznaczania przewodniczącego ERRS.

(2)  W sprawozdaniu Komisji z 2017 r. w sprawie misji i struktury organizacyjnej ERRS(6) stwierdzono, że choć generalnie ERRS funkcjonuje dobrze, konieczne są usprawnienia w konkretnych obszarach. Poza tym ostatnie zmiany instytucjonalne związane z unią bankową w połączeniu z działaniami na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych oraz zmianami technologicznymi znacznie wpłynęły na ramy funkcjonowania ERRS w porównaniu z jej początkami. Ustanowienie ERRS powinno bezpośrednio przyczynić się do osiągnięcia celów rynku wewnętrznego. Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym stanowi nieodłączny element nowych rozwiązań nadzorczych w Unii, ponieważ aspekt makroostrożnościowy jest ściśle związany z zadaniami w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, które zostały powierzone Europejskim Urzędom Nadzoru. Jedynie wdrożenie rozwiązań odpowiednio uwzględniających współzależność między zagrożeniami mikro- i makroostrożnościowymi może wzbudzić dostateczne zaufanie wszystkich zainteresowanych stron, tak by podejmowały one transgraniczną działalność finansową. ERRS powinna monitorować i oceniać ryzyko dla stabilności finansowej wynikające z wydarzeń, które mogą oddziaływać na poziomie sektorowym lub na poziomie systemu finansowego jako całości, w tym ryzyko i słabości spowodowane zmianą technologiczną lub też czynnikami środowiskowymi czy społecznymi. Dzięki przeciwdziałaniu temu ryzyku ERRS powinna wnieść bezpośredni wkład w zintegrowaną unijną strukturę nadzorczą, stwarzając państwom członkowskim warunki niezbędne do podejmowania spójnych i szybkich decyzji, a tym samym zapobiegając różnicom podejść i usprawniając funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W dążeniu do realizacji swoich celów ERRS powinna analizować wszystkie istotne informacje, w tym najnowsze wydarzenia prowadzące do ukończenia budowy unii rynków kapitałowych.

(3)  Dużym atutem jest liczne grono członków Rady Generalnej ERRS. W składzie Rady Generalnej nie znajdują jednak odzwierciedlenia najnowsze zmiany w zakresie struktury nadzoru finansowego w Unii, w szczególności utworzenie unii bankowej. Z tego powodu przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC oraz przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji powinni stać się członkami Rady Generalnej ERRS posiadającymi prawo głosu. Należy także dokonać odpowiednich dostosowań w Komitecie Sterującym i Doradczym Komitecie Technicznym.

(4)  Prezes EBC przewodniczył ERRS przez pierwsze 5 lat jej istnienia, po którym to okresie prezes EBC nadal jej przewodniczy na zasadzie tymczasowej. W tym czasie dzięki prezesowi EBC Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego zyskała autorytet i wiarygodność, a także mogła skutecznie opierać się i polegać na wiedzy eksperckiej EBC w dziedzinie stabilności finansowej. Z tego względu właściwe jest, aby prezes EBC przewodniczył ERRS na stałe.

(5)  Aby zwiększyć widoczność ERRS jako organu odrębnego od swoich poszczególnych członków, przewodniczący ERRS powinien mieć możliwość delegowania zadań związanych z zewnętrzną reprezentacją ERRS na wiceprzewodniczących lub na szefa Sekretariatu ERRS, z wyjątkiem udziału w wysłuchaniach i dyskusjach za zamkniętymi drzwiami w Parlamencie Europejskim.

(6)  Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010(7) stanowi, że szef Sekretariatu ERRS jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Radą Generalną ERRS. Aby podnieść rangę szefa Sekretariatu ERRS, Rada Generalna ERRS powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O tej procedurze oceny Rada Generalna powinna poinformować Parlament Europejski i Radę. Ponadto należy sprecyzować zadania szefa Sekretariatu ERRS.

(7)  Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 pierwszy wiceprzewodniczący ERRS był dotychczas wybierany przez i spośród członków Rady Ogólnej EBC, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich ogółem oraz państw członkowskich, których walutą jest euro i których walutą nie jest euro. Nie jest to już właściwe, lecz tę zrównoważoną reprezentację Komitet Sterujący ERRS nadal powinien mieć na względzie. Ponadto po utworzeniu unii bankowej należy zastąpić odniesienie do państw członkowskich, których walutą jest euro i których walutą nie jest euro, odniesieniem do państw członkowskich, które uczestniczą w unii bankowej, oraz państw członkowskich, które w niej nie uczestniczą.

(8)  ▌

(9)  Aby zmniejszyć koszty i zwiększyć skuteczność proceduralną, liczbę przedstawicieli Komisji w Doradczym Komitecie Technicznym ERRS należy zmniejszyć z obecnych dwóch przedstawicieli do jednego przedstawiciela.

(10)  Art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 zawiera wymóg, aby ostrzeżenia i zalecenia ERRS były przekazywane Radzie i Komisji, a jeżeli są skierowane do co najmniej jednego krajowego organu nadzoru – również Europejskim Urzędom Nadzoru. Aby wzmocnić kontrolę demokratyczną i zwiększyć przejrzystość, wspomniane ostrzeżenia i zalecenia powinny być również przekazywane Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskim Urzędom Nadzoru.

(11)  Aby zapewnić jakość i adekwatność opinii, zaleceń i decyzji ERRS, Doradczy Komitet Techniczny oraz Doradczy Komitet Naukowy powinny w stosownych przypadkach zasięgać opinii zainteresowanych stron, na wczesnym etapie, w sposób otwarty i przejrzysty oraz w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w konsultacje wszystkie zainteresowane strony.

(12)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1092/2010,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1092/2010 wprowadza się następujące zmiany:

-1)  art. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)  „ryzyko systemowe” oznacza ryzyko zakłócenia systemu finansowego które może wywołać poważne negatywne skutki dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich lub dla gospodarki realnej i funkcjonowania rynku wewnętrznego ▌. Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktur mogą w pewnym stopniu mieć potencjalne znaczenie systemowe.”;

-1a)  art. 3 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)  wydaje zalecenia dla instytucji unijnych i państw członkowskich w sprawie działań zaradczych w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka i, w stosownych przypadkach, podaje te zalecenia do wiadomości publicznej;

1)  w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)  dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  W ramach konsultacji dotyczących mianowania szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010* Rada Generalna powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje, niezależność i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O procedurze oceny i konsultacji Rada Generalna informuje wystarczająco szczegółowo Parlament Europejski i Radę.

*  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).”;

_______________________________________________________________________________

b)  dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.  Przekazując wskazówki szefowi Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010, przewodniczący ERRS i Komitet Sterujący mogą w szczególności poruszać następujące kwestie:

a)  bieżące zarządzanie Sekretariatem ERRS;

b)  wszelkie kwestie administracyjne i budżetowe związane z sekretariatem ERRS;

c)  koordynacja i przygotowywanie prac Rady Generalnej oraz podejmowanie przez nią decyzji;

d)  przygotowanie wniosku dotyczącego rocznego programu ERRS oraz realizacja tego programu;

e)  przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności ERRS i składanie sprawozdań z jego wykonania Radzie Generalnej.”;

2)  w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.  Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego przewodniczy prezes EBC.

2.  Pierwszy wiceprzewodniczący jest wybierany przez i spośród członków Rady Ogólnej EBC na okres pięciu lat ▌. Pierwszy wiceprzewodniczący może zostać jednokrotnie ponownie wybrany na kolejną kadencję.

b)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.  Przewodniczący reprezentuje ERRS na zewnątrz. Przewodniczący może delegować zadania związane z zewnętrzną reprezentacją ERRS na rzecz wiceprzewodniczących ERRS lub szefa Sekretariatu, z wyjątkiem zadań określonych w art. 19 ust. 1, 4 i 5.

3)  w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  dodaje się lit. fa) i fb) w brzmieniu:

„fa)  przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC;

fb)  przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;”;

(ii)  ▌

b)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)  jeden przedstawiciel wysokiego szczebla z każdego państwa członkowskiego reprezentujący albo właściwe organy krajowe albo krajowe organy wyznaczone do stosowania środków służących ograniczaniu ryzyka systemowego lub makroostrożnościowego, zgodnie z ust. 3;”;

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3.  W odniesieniu do reprezentacji krajowych organów, o których mowa w ust. 2 lit. a), właściwy przedstawiciel wysokiego szczebla z każdego państwa członkowskiego podlega rotacji w zależności od omawianej sprawy, chyba że krajowe organy z poszczególnych państw członkowskich zgodziły się na wspólnego przedstawiciela.”;

3a)  art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Uczestnicząc w pracach Rady Generalnej i Komitetu Sterującego lub prowadząc wszelkie inne działania związane z ERRS, członkowie ERRS wykonują swoje obowiązki w sposób bezstronny i wyłącznie w interesie Unii jako całości. Nie zwracają się o instrukcje do żadnego rządu, instytucji Unii ani jakichkolwiek innych podmiotów publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmują od nich takich instrukcji.”

3b)  w art. 8 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Niniejszy ustęp nie stosuje się do osób, które przekazują lub ujawniają informacje o zagrożeniu lub szkodzie dla interesu publicznego zdobyte w ramach wykonywanej przez nie pracy.

Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku dla poufnych dyskusji prowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 5.”;

4)  w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  W stosownych przypadkach przedstawiciele wysokiego szczebla z międzynarodowych organizacji finansowych lub Parlamentu Europejskiego, których obowiązki są bezpośrednio związane z zadaniami ERRS, określonymi w art. 3 ust. 2, mogą zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniach Rady Generalnej.”;

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Do udziału w pracach ERRS mogą zostać dopuszczeni przedstawiciele wysokiego szczebla z odpowiednich organów ▌państw EOG w zakresie ściśle ograniczonym do kwestii mających szczególne znaczenie dla tych państw. ERRS może dokonywać uzgodnień określających w szczególności charakter, zakres i aspekty proceduralne udziału tych państw ▌w pracach ERRS. Uzgodnienia te mogą przewidywać doraźny udział przedstawiciela w pracach Rady Generalnej w charakterze obserwatora i powinny dotyczyć wyłącznie kwestii mających znaczenie dla tych państw, z wyłączeniem przypadków, gdy omawiana może być sytuacja poszczególnych instytucji finansowych lub państw członkowskich.”

5)  w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)  czterech innych członków Rady Generalnej będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich ogółem oraz przy zapewnieniu równowagi między tymi państwami, które są uczestniczącymi państwami członkowskimi zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013**, a tymi, które takimi państwami nie są. Członkowie ci są wybierani na trzyletnią kadencję przez i spośród członków Rady Generalnej będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC;”;

(ii)  dodaje się lit. ga), gb) i gba):

„ga)  przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC;

gb)  przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;

gba)  szef Sekretariatu ERRS;”;

6)  w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W skład Doradczego Komitetu Naukowego wchodzi przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego i 15 ekspertów prezentujących szeroki zakres umiejętnościdoświadczeń i wiedzy obejmującej wszystkie odpowiednie sektory rynków finansowych, zaproponowanych przez Komitet Sterujący i zatwierdzonych przez Radę Generalną na czteroletnią odnawialną kadencję. Kandydaci nie mogą być członkami Europejskich Urzędów Nadzoru i są wybierani na podstawie swoich ogólnych kompetencji, a także z uwagi na ich różnorodne doświadczenie naukowe lub w innych sektorach, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, związkach zawodowych lub jako dostawcy lub użytkownicy usług finansowych.”;

-aa)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Naukowego są powoływani przez Zarząd Główny na wniosek przewodniczącego ERRS i każdy z nich posiada wysoki poziom odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, na przykład z uwagi na odpowiedni zawodowy dorobek naukowy w dziedzinie bankowości, giełd i papierów wartościowych lub ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych. Te trzy osoby pełnią na zmianę funkcje przewodniczącego Doradczego Komitetu Naukowego.”;

-ab)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Doradczy Komitet Naukowy doradza ERRS i wspiera ją zgodnie z art. 4 ust. 5, na wniosek przewodniczącego ERRS lub Rady Generalnej.”;

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Naukowy organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, takimi jak uczestnicy rynku, organizacje konsumenckie i eksperci akademiccy, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności. Konsultacje te prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w nie wszystkie zainteresowane strony i sektory finansowe, przy zapewnieniu im rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

7)  w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

-i)  lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)  po jednym przedstawicielu każdego krajowego banku centralnego ▌;”;

(i)  lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)  przedstawiciel Komisji;”;

(ii)  dodaje się lit. fa) i fb) w brzmieniu:

„fa)  przedstawiciel Rady ds. Nadzoru EBC;

fb)  przedstawiciel Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;”;

aa)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3.  Doradczy Komitet Techniczny doradza ERRS i wspiera ją zgodnie z art. 4 ust. 5, na wniosek przewodniczącego ERRS lub Rady Generalnej.”;

b)  dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a.  W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Techniczny organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności. Konsultacje te prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w nie wszystkie zainteresowane strony i sektory finansowe, przy zapewnieniu im rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

7a)  art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Wykonując swoje zadania, określone w art. 3 ust. 2, ERRS zasięga w stosownych przypadkach opinii odpowiednich zainteresowanych stron z sektora prywatnego. Konsultacje te prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w nie wszystkie zainteresowane strony i sektory finansowe, przy zapewnieniu im rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

7b)  art. 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.  Przed złożeniem wniosku o informacje dotyczące nadzoru w postaci innej niż skrócona lub zbiorcza ERRS konsultuje się w odpowiedni sposób z odpowiednim Europejskim Urzędem Nadzoru, aby upewnić się, czy żądanie to jest uzasadnione i stosowne. Jeśli odpowiedni Europejski Urząd Nadzoru nie uzna wniosku za uzasadniony i stosowny, niezwłocznie odsyła go do ERRS i zwraca się o dodatkowe uzasadnienie. Po przedstawieniu przez ERRS odpowiedniemu Europejskiemu Urzędowi Nadzoru takiego dodatkowego uzasadnienia adresat wniosku przekazuje ERRS wymagane informacje, pod warunkiem że ma on do nich uprawniony dostęp.”;

8)  w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Ostrzeżenia lub zalecenia wydawane przez ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) i d) mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy i są kierowane w szczególności do całej Unii, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co najmniej jednego z Europejskich Urzędów Nadzoru, do co najmniej jednego z właściwych organów krajowych lub krajowych organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, do EBC w odniesieniu do zadań powierzonych EBC zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 lub do Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. W przypadku gdy ostrzeżenie lub zalecenie jest kierowane do co najmniej jednego krajowego organu nadzoru, informuje się o tym również zainteresowane państwo członkowskie lub państwa członkowskie. Zalecenia zawierają konkretny termin na podjęcie właściwych działań. Zalecenia mogą być również kierowane do Komisji i dotyczyć stosownych przepisów unijnych. Ostrzeżenia i zalecenia są wystarczająco szczegółowe i umotywowane i są wydawane wraz z odpowiednim i wyczerpującym uzasadnieniem.”;

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Ostrzeżenia lub zalecenia przekazywane adresatom zgodnie z ust. 2 są zgodnie z zasadami ścisłej poufności jednocześnie przekazywane również Radzie, Parlamentowi Europejskiemu, Komisji oraz Europejskim Urzędom Nadzoru.”;

9)  art. 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.  W przypadku gdy zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane do Komisji, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co najmniej jednego Europejskiego Urzędu Nadzoru lub do co najmniej jednego właściwego organu krajowego, adresaci są zobowiązani poinformować Parlament Europejski, Radę, Komisję i ERRS o działaniach podjętych w odpowiedzi na zalecenie i uzasadnić ewentualny brak działania. W stosownych przypadkach Europejskie Urzędy Nadzoru są – z zastrzeżeniem zasad ścisłej poufności – bezzwłocznie informowane przez ERRS o otrzymanych odpowiedziach.”;

2.  W przypadku gdy ERRS ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, ERRS informuje o tym – z zastrzeżeniem zasad ścisłej poufności – adresatów, Parlament Europejski, Radę, Komisję oraz właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru.”;

9a)  w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.  Co najmniej raz w roku, ale w okresach rozpowszechnionego występowania trudności finansowych częściej, przewodniczący ERRS jest zapraszany przez właściwą komisję na roczne wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim w związku z opublikowaniem rocznego sprawozdania ERRS dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Wysłuchania te odbywają się oddzielnie od dialogu dotyczącego spraw monetarnych między Parlamentem Europejskim a prezesem EBC.

2.  Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje, które zgodnie z art. 18 Rada Generalna postanawia podać do publicznej wiadomości. Sprawozdania te są ogólnie dostępne. Zawierają one informacje o zasobach udostępnionych ERRS zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010.;

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a.  ERRS odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania skierowane do niej przez Parlament Europejski lub przez Radę. Udziela odpowiedzi niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu pięciu tygodni od daty przekazania pytań do ERRS.”;

10)  art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Nie wcześniej niż pięć lat po dniu [OJ, please insert the date of entering into force] Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie na temat jego głównych wniosków Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie […] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. C 227 z 28.6.2018, s. 63.

(2)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(3)

  Dz.U. C z, s. .

(4)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1).

(5)

  Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie celów i organizacji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), COM(2014) 508 final.

(6)

  Dokument roboczy służb Komisji, Analiza skutków, zmiana rozporządzenia w sprawie ERRS, COM(2017).

(7)

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).


OPINIA Komisji Prawnej (16.7.2018)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W sprawozdaniu Komisji z 2017 r. w sprawie misji i struktury organizacyjnej ERRS5 stwierdzono, że choć generalnie ERRS funkcjonuje dobrze, konieczne są usprawnienia w konkretnych obszarach.

(2)  W sprawozdaniu Komisji z 2017 r. w sprawie misji i struktury organizacyjnej ERRS5 stwierdzono, że choć generalnie ERRS funkcjonuje dobrze, konieczne są usprawnienia w konkretnych obszarach, zwłaszcza że ostatnie zmiany instytucjonalne związane z unią bankową, w połączeniu z działaniami na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych, znacząco zmieniły ramy funkcjonowania ERRS w porównaniu z jej początkami. W związku z tym ERRS powinna zostać odpowiednio zmieniona, aby zapewnić skuteczność polityki makroostrożnościowej.

_________________

_________________

5 Dokument roboczy służb Komisji, Analiza skutków, zmiana rozporządzenia w sprawie ERRS, COM(2017).

5 Dokument roboczy służb Komisji, Analiza skutków, zmiana rozporządzenia w sprawie ERRS, COM(2017).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Należy podkreślić, że proponowane usprawnienia mają na celu osiągnięcie właściwej równowagi między autonomią ERRS a potrzebą silnego i wiarygodnego przywództwa. Mają też poprawić koordynację unijnej polityki makroostrożnościowej oraz ułatwić zapewnienie równowagi między państwami członkowskimi należącymi do unii bankowej i nadzorowanymi przez EBC/Jednolity Mechanizm Nadzorczy a państwami, które jeszcze do tej unii nie należą.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dużym atutem jest liczne grono członków Rady Generalnej ERRS. W składzie Rady Generalnej nie znajdują jednak odzwierciedlenia najnowsze zmiany w zakresie struktury nadzoru finansowego w Unii, w szczególności utworzenie unii bankowej. Z tego powodu przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC oraz przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji powinni stać się członkami Rady Generalnej ERRS posiadającymi prawo głosu. Należy także dokonać odpowiednich dostosowań w Komitecie Sterującym i Doradczym Komitecie Technicznym.

(3)  Dużym atutem jest liczne grono członków Rady Generalnej ERRS. W składzie Rady Generalnej należy również odzwierciedlić i uwzględnić najnowsze zmiany w zakresie struktury nadzoru finansowego w Unii, w szczególności utworzenie unii bankowej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Należy dążyć do osiągnięcia równowagi płci w Radzie Generalnej ERRS.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Prezes EBC przewodniczył ERRS przez pierwsze 5 lat jej istnienia, po którym to okresie prezes EBC nadal jej przewodniczy na zasadzie tymczasowej. W tym czasie dzięki prezesowi EBC Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego zyskała autorytet i wiarygodność, a także mogła skutecznie opierać się i polegać na wiedzy eksperckiej EBC w dziedzinie stabilności finansowej. Z tego względu właściwe jest, aby prezes EBC przewodniczył ERRS na stałe.

(4)  Prezes EBC przewodniczył ERRS przez pierwsze 5 lat jej istnienia, po którym to okresie prezes EBC nadal jej przewodniczy na zasadzie tymczasowej. Ścisła współpraca między EBC i ERRS oraz zapewnienie przepływu informacji są niezbędne, aby poprawić zdolność ERRS do skutecznego identyfikowania, analizowania i monitorowania ryzyka systemowego w całej Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zwiększyć widoczność ERRS jako organu odrębnego od swoich poszczególnych członków, przewodniczący ERRS powinien mieć możliwość delegowania zadań związanych z zewnętrzną reprezentacją ERRS na szefa Sekretariatu ERRS.

(5)  Należy zapewnić pełną rozliczalność, przejrzystość i niezależność ERRS. Konieczne jest też zwiększenie jej autonomii i widoczności. Można by to osiągnąć dzięki ustanowieniu ERRS jako niezależnego i wiarygodnego organu nadzoru makroostrożnościowego. Aby zwiększyć widoczność ERRS jako organu odrębnego od swoich poszczególnych członków, przewodniczący ERRS powinien mieć możliwość delegowania zadań związanych z zewnętrzną reprezentacją ERRS na szefa Sekretariatu lub na wiceprzewodniczących ERRS.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/20106 stanowi, że szef Sekretariatu ERRS jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Radą Generalną ERRS. Aby podnieść rangę szefa Sekretariatu ERRS, Rada Generalna ERRS powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O tej procedurze oceny Rada Generalna powinna poinformować Parlament Europejski i Radę. Ponadto należy sprecyzować zadania szefa Sekretariatu ERRS.

(6)  Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/20106 stanowi, że szef Sekretariatu ERRS jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Radą Generalną ERRS. Aby podnieść rangę szefa Sekretariatu ERRS, Rada Generalna ERRS powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O tej procedurze oceny Rada Generalna powinna poinformować Parlament Europejski i Radę. Pozwoliłoby to utrzymać związek z EBC i zapewnić odpowiedzialność szefa Sekretariatu ERRS przed Radą Generalną. Ponadto należy sprecyzować zadania szefa Sekretariatu ERRS, w szczególności ze względu na fakt, że przyznanie mu ważniejszej roli mogłoby przyczynić się do większego oddziaływania oraz większej skuteczności ostrzeżeń i zaleceń. Parlament Europejski i Rada powinny mieć możliwość zwrócenia się do Rady Generalnej o dodatkowe informacje.

_________________

_________________

6 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).

6 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 zawiera wymóg, aby ostrzeżenia i zalecenia ERRS były przekazywane Radzie i Komisji, a jeżeli są skierowane do co najmniej jednego krajowego organu nadzoru – również Europejskim Urzędom Nadzoru. Aby wzmocnić kontrolę demokratyczną i zwiększyć przejrzystość, wspomniane ostrzeżenia i zalecenia powinny być również przekazywane Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskim Urzędom Nadzoru.

(10)  Art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 zawiera wymóg, aby ostrzeżenia i zalecenia ERRS były przekazywane Radzie i Komisji, a jeżeli są skierowane do co najmniej jednego krajowego organu nadzoru – również Europejskim Urzędom Nadzoru. Aby wzmocnić kontrolę demokratyczną i zwiększyć przejrzystość, wspomniane ostrzeżenia i zalecenia muszą być również bezzwłocznie przekazywane Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskim Urzędom Nadzoru.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić jakość i adekwatność opinii, zaleceń i decyzji ERRS, Doradczy Komitet Techniczny oraz Doradczy Komitet Naukowy powinny w stosownych przypadkach zasięgać opinii zainteresowanych stron, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty.

(11)  Aby zapewnić jakość i adekwatność opinii, zaleceń i decyzji ERRS, Doradczy Komitet Techniczny oraz Doradczy Komitet Naukowy powinny w stosownych przypadkach zasięgać opinii zainteresowanych stron, odpowiednich ekspertów i partnerów społecznych, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty, pluralistyczny i przejrzysty. W celu zwiększenia skuteczności należy w pełni uwzględniać wyniki tych konsultacji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1)  art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. ERRS jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii w celu przyczyniania się do przeciwdziałania ryzykom systemowym dla stabilności finansowej w Unii, które pojawiają się w związku z wydarzeniami w obrębie systemu finansowego, lub ograniczania tych ryzyk, z uwzględnieniem zmian natury makroekonomicznej, tak aby zapobiegać okresom rozpowszechnionego występowania trudności finansowych. ERRS przyczynia się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i tym samym zapewnia trwały wkład sektora finansowego we wzrost gospodarczy.

1. ERRS jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii w celu przyczyniania się do przeciwdziałania ryzykom systemowym dla stabilności finansowej w Unii, które pojawiają się w związku z wydarzeniami w obrębie systemu finansowego, lub ograniczania tych ryzyk, z uwzględnieniem zmian natury makroekonomicznej, tak aby zapobiegać okresom rozpowszechnionego występowania trudności finansowych. ERRS przyczynia się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i tym samym zapewnia trwały wkład sektora finansowego we wzrost gospodarczy, a ponadto przyczynia się do osiągnięcia celów art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.”;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 4 – ustęp 2a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  W ramach konsultacji dotyczących mianowania szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010* Rada Generalna powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O procedurze konsultacji Rada Generalna informuje Parlament Europejski i Radę.

2a.  W ramach konsultacji dotyczących mianowania szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010* Rada Generalna powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O procedurze konsultacji Rada Generalna informuje Parlament Europejski i Radę. O procedurze oceny i konsultacji Rada Generalna informuje wystarczająco szczegółowo Parlament Europejski i Radę. Parlament Europejski i Rada mogą zwrócić się do Rady Generalnej o dodatkowe informacje.

*  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).

*  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 4 – ustęp 3a – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a.  Przekazując wskazówki szefowi Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010, przewodniczący ERRS i Komitet Sterujący mogą w szczególności poruszać następujące kwestie:

3a.  Przekazując wskazówki szefowi Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010, przewodniczący ERRS i Komitet Sterujący mogą w szczególności poruszać w przejrzysty sposób następujące kwestie:

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 5 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„8.  Przewodniczący reprezentuje ERRS na zewnątrz. Przewodniczący może delegować zadania związane z zewnętrzną reprezentacją ERRS na rzecz szefa Sekretariatu.”;

„8.  Przewodniczący reprezentuje ERRS na zewnątrz. Przewodniczący może delegować zadania związane z zewnętrzną reprezentacją ERRS na rzecz szefa Sekretariatu lub na wiceprzewodniczących ERRS.”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera fa i fb

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  dodaje się lit. fa) i fb) w brzmieniu:

skreśla się

„fa)  przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC;

 

fb)  przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;”;

 

Uzasadnienie

Włączenie przedstawicieli Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji jako członków z prawem głosu naruszyłoby równowagę między państwami, które przystąpiły do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, a państwami, które jeszcze nie są członkami tego mechanizmu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 6 – ustęp 2 – litery ba i bb (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  dodaje się lit. ba) i bb) w brzmieniu:

 

ba)  przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC;

 

bb)  przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;”;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera ga i gb

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  dodaje się lit. ga) i gb) w brzmieniu:

skreśla się

„ga)  przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC;

 

gb)  przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;”;

 

Uzasadnienie

Obecna sytuacja, w której przedstawiciele Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji nie są członkami Komitetu Sterującego i Doradczego Komitetu Technicznego, jest bardziej pożądana. W ramach istniejącego marginesu elastyczności przedstawiciele Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji mogą być zapraszani w charakterze obserwatorów na posiedzenia Doradczego Komitetu Technicznego, co umożliwia im uczestnictwo bez zachwiania równowagi między państwami, które przystąpiły do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, a państwami, które nie są jeszcze jego członkami.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 12 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Naukowy organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności.”;

„5.  W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Naukowy organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami i odpowiednimi ekspertami, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny, pluralistyczny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności.”;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera fa i fb

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  dodaje się lit. fa) i fb) w brzmieniu:

skreśla się

„fa)  przedstawiciel Rady ds. Nadzoru EBC;

 

fb)  przedstawiciel Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;”;

 

Uzasadnienie

Obecna sytuacja, w której przedstawiciele Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji nie są członkami Komitetu Sterującego i Doradczego Komitetu Technicznego, jest bardziej pożądana. W ramach istniejącego marginesu elastyczności przedstawiciele Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji mogą być zapraszani w charakterze obserwatorów na posiedzenia Doradczego Komitetu Technicznego, co umożliwia im uczestnictwo bez zachwiania równowagi między państwami, które przystąpiły do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, a państwami, które nie są jeszcze jego członkami.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)   dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

1a.  Przedstawiciel Rady ds. Nadzoru EBC i przedstawiciel Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji mogą być zapraszani w charakterze obserwatorów na posiedzenia Doradczego Komitetu Technicznego.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 13 – ustęp 4 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4a.  W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Techniczny organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności.”;

„4a.  W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Techniczny organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami i odpowiednimi ekspertami, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny, pluralistyczny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności.”;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 16 – ustęp 2 – zdanie pierwsze

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Ostrzeżenia lub zalecenia wydawane przez ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) i d) mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy i są kierowane w szczególności do całej Unii, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co najmniej jednego z Europejskich Urzędów Nadzoru, do co najmniej jednego z właściwych organów krajowych lub do EBC w odniesieniu do zadań powierzonych EBC zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.”;

„Ostrzeżenia lub zalecenia wydawane przez ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) i d) mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy i są kierowane w szczególności do całej Unii, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co najmniej jednego z Europejskich Urzędów Nadzoru, do co najmniej jednego z właściwych organów krajowych lub do EBC w odniesieniu do zadań powierzonych EBC zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. Te ostrzeżenia i zalecenia muszą być wystarczająco szczegółowe i uzasadnione oraz są wydawane są wraz z odpowiednim i wyczerpującym uzasadnieniem.”;

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.  W przypadku gdy zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane do Komisji, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co najmniej jednego Europejskiego Urzędu Nadzoru lub do co najmniej jednego właściwego organu krajowego, adresaci są zobowiązani poinformować Parlament Europejski, Radę i ERRS o działaniach podjętych w odpowiedzi na zalecenie uzasadnić ewentualny brak działania. W stosownych przypadkach Europejskie Urzędy Nadzoru są – z zastrzeżeniem zasad ścisłej poufności – bezzwłocznie informowane przez ERRS o otrzymanych odpowiedziach.”;

„1.  W przypadku gdy zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane do Komisji, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co najmniej jednego Europejskiego Urzędu Nadzoru lub do co najmniej jednego właściwego organu krajowego, adresaci są zobowiązani wystarczająco szczegółowo i bezzwłocznie poinformować Parlament Europejski, Radę i ERRS o działaniach podjętych w odpowiedzi na zalecenie oraz uzasadnić w odpowiedni i szczegółowy sposób ewentualny brak działania. W stosownych przypadkach Europejskie Urzędy Nadzoru są – z zastrzeżeniem zasad ścisłej poufności – bezzwłocznie i wystarczająco szczegółowo informowane przez ERRS o otrzymanych odpowiedziach. Należy w pełni przestrzegać zasad państwa prawa, praw podstawowych oraz zasady suwerenności państwowej.”;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy ERRS ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, ERRS informuje o tym – z zastrzeżeniem zasad ścisłej poufności – adresatów, Parlament Europejski, Radę oraz właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru.”;

2.  W przypadku gdy ERRS ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, ERRS informuje o tym – z zastrzeżeniem zasad ścisłej poufności – adresatów, Parlament Europejski, Komisję, Radę oraz właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru.”;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Odsyłacze

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

26.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

26.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Rozpatrzenie w komisji

15.5.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (3.9.2018)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Danuta Maria Hübner

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zwiększyć widoczność ERRS jako organu odrębnego od swoich poszczególnych członków, przewodniczący ERRS powinien mieć możliwość delegowania zadań związanych z zewnętrzną reprezentacją ERRS na szefa Sekretariatu ERRS.

(5)  Aby zwiększyć widoczność ERRS jako organu odrębnego od swoich poszczególnych członków, przewodniczący ERRS powinien mieć możliwość delegowania zadań związanych z zewnętrzną reprezentacją ERRS na szefa Sekretariatu ERRS, z wyjątkiem udziału w wysłuchaniach i dyskusjach za zamkniętymi drzwiami w Parlamencie Europejskim, jak również w pracach komisji śledczej ustanowionej zgodnie z art. 226 TFUE i decyzją 95/167/WE oraz zgodnie z zasadą lojalnej współpracy.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/20106 stanowi, że szef Sekretariatu ERRS jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Radą Generalną ERRS. Aby podnieść rangę szefa Sekretariatu ERRS, Rada Generalna ERRS powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O tej procedurze oceny Rada Generalna powinna poinformować Parlament Europejski i Radę. Ponadto należy sprecyzować zadania szefa Sekretariatu ERRS.

(6)  Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/20106 stanowi, że szef Sekretariatu ERRS jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Radą Generalną ERRS. Aby podnieść rangę szefa Sekretariatu ERRS, Rada Generalna ERRS powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. Ponadto należy zapewnić niezależność szefa Sekretariatu ERRS i jego zobowiązanie do podejmowania działań bez przyjmowania instrukcji od organów publicznych lub prywatnych. O tej procedurze oceny Rada Generalna powinna poinformować Parlament Europejski i Radę. Parlament Europejski i Rada powinny mieć możliwość zwrócenia się do Rady Generalnej o dodatkowe informacje. Procedura mianowania określona w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla ostatecznej odpowiedzialności EBC za mianowanie szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z procedurą konsultacji ustanowioną w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010 do momentu zmiany tego rozporządzenia. Ponadto należy wystarczająco wyjaśnić i sprecyzować zadania szefa Sekretariatu ERRS w formie wykazu tych zadań uwzględnionych w niniejszym rozporządzeniu, a ponadto należy unikać powielania zadań wykonywanych przez EBC i przez ERRS.

__________________

__________________

6 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).

6 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W związku z podniesieniem rangi szefa Sekretariatu ERRS w perspektywie długoterminowej konieczny będzie przegląd art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010 w celu oceny adekwatności aktualnej procedury mianowania, a w szczególności rozważenia, czy Parlament Europejski powinien zatwierdzać wyselekcjonowanych kandydatów na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W związku ze zmianą Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)7, a w szczególności w związku z przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 przez państwa członkowskie EOG, art. 9 ust. 5 tego rozporządzenia nie ma już zastosowania i powinien zostać skreślony.

(8)  Z uwagi na zmianę Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)7, a w szczególności przyjęcie rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 przez państwa członkowskie EOG, należy zmienić art. 9 ust. 5 tego rozporządzenia.

__________________

__________________

7 Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/275] (Dz.U. L 46 z 23.2.2017, s. 1).

7 Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/275] (Dz.U. L 46 z 23.2.2017, s. 1).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Z uwagi na zasadę równości kobiet i mężczyzn należy zapewnić większą obecność kobiet w instytucjach i w procesach decyzyjnych, w związku z czym należy uwzględnić wymiar płci w gremiach ERRS.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 zawiera wymóg, aby ostrzeżenia i zalecenia ERRS były przekazywane Radzie i Komisji, a jeżeli są skierowane do co najmniej jednego krajowego organu nadzoru – również Europejskim Urzędom Nadzoru. Aby wzmocnić kontrolę demokratyczną i zwiększyć przejrzystość, wspomniane ostrzeżenia i zalecenia powinny być również przekazywane Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskim Urzędom Nadzoru.

(10)  Art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 zawiera wymóg, aby ostrzeżenia i zalecenia ERRS były przekazywane Radzie i Komisji, a jeżeli są skierowane do co najmniej jednego krajowego organu nadzoru – również Europejskim Urzędom Nadzoru. Aby wzmocnić kontrolę demokratyczną i zwiększyć przejrzystość, wspomniane ostrzeżenia i zalecenia powinny być również bezzwłocznie przekazywane Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskim Urzędom Nadzoru.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić jakość i adekwatność opinii, zaleceń i decyzji ERRS, Doradczy Komitet Techniczny oraz Doradczy Komitet Naukowy powinny w stosownych przypadkach zasięgać opinii zainteresowanych stron, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty.

(11)  Aby zapewnić jakość i adekwatność opinii, zaleceń i decyzji ERRS, Doradczy Komitet Techniczny oraz Doradczy Komitet Naukowy powinny w stosownych przypadkach zasięgać na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty opinii szerokiego grona zainteresowanych stron reprezentujących różnorodne opinie i interesy. ERRS powinna należycie uwzględniać wyniki tych konsultacji.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 4 – ustęp 2 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  W ramach konsultacji dotyczących mianowania szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010* Rada Generalna powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O procedurze konsultacji Rada Generalna informuje Parlament Europejski i Radę.

2a.  W ramach konsultacji dotyczących mianowania szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010* Rada Generalna powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje, niezależność i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. O procedurze oceny i konsultacji Rada Generalna informuje stosownie Parlament Europejski i Radę. Parlament Europejski i Rada mogą zwrócić się do Rady Generalnej o dodatkowe informacje.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„4a.  Przy ustanawianiu poszczególnych organów ERRS należy uwzględnić zasadę równości płci.”;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 5 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Przewodniczący reprezentuje ERRS na zewnątrz. Przewodniczący może delegować zadania związane z zewnętrzną reprezentacją ERRS na rzecz szefa Sekretariatu.

8.  Przewodniczący reprezentuje ERRS na zewnątrz. Przewodniczący może delegować zadania związane z zewnętrzną reprezentacją ERRS na rzecz szefa Sekretariatu, z wyjątkiem zadań określonych w art. 19 ust. 1, 4 i 5.

Uzasadnienie

Zadania te odnoszą się do udziału w wysłuchaniach i dyskusjach za zamkniętymi drzwiami w Parlamencie Europejskim, w których powinien uczestniczyć wyłącznie przewodniczący, aby zapewnić odpowiedni poziom reprezentacji ERRS.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 9 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  w art. 9 skreśla się ust. 5;

4)  art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

 

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5.   Do udziału w pracach ERRS mogą zostać dopuszczeni przedstawiciele wysokiego szczebla z odpowiednich organów państw trzecich w zakresie ściśle ograniczonym do kwestii mających szczególne znaczenie dla tych państw. ERRS może dokonywać uzgodnień określających w szczególności charakter, zakres i aspekty proceduralne udziału tych państw trzecich w pracach ERRS. Uzgodnienia te mogą przewidywać udział przedstawiciela, w trybie doraźnym, w charakterze obserwatora w pracach Rady Generalnej i powinny dotyczyć wyłącznie kwestii mających znaczenie dla tych państw, z wyłączeniem przypadków, gdy dyskutowana może być sytuacja poszczególnych instytucji finansowych lub państw członkowskich.”;

Uzasadnienie

Konkretne odniesienie do państw EOG straciło zasadność w związku z przyjęciem przez nie rozporządzenia w sprawie ERRS. Jednak należy utrzymać możliwość udziału wysokich rangą przedstawicieli państw trzecich w pracach ERRS, aby sprzyjać współpracy w zakresie nadzoru wykraczającej poza Unię.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„6a.  W drodze odstępstwa od ust. 6 przewodniczący ERRS może upublicznić przebieg posiedzenia, z zastrzeżeniem mających zastosowanie wymogów poufności oraz w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie poszczególnych instytucji.”;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 12 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Naukowy organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności.”;

5.  W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Naukowy organizuje na wczesnym etapie oraz w sposób jawny i otwarty konsultacje z szerokim gronem zainteresowanych stron reprezentujących różnorodne opinie i interesy, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności.”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Artykuł 19 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„5a.   ERRS odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania skierowane do niej przez Parlament Europejski lub przez Radę. Udziela odpowiedzi niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu pięciu tygodni od daty przekazania pytań do ERRS.”.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Odsyłacze

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

26.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

26.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Odsyłacze

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Data przedstawienia w PE

20.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

26.10.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Elena Gentile, Julie Ward

Data złożenia

14.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2019Informacja prawna