Procedure : 2017/0230(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0013/2019

Indgivne tekster :

A8-0013/2019

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.16
CRE 16/04/2019 - 8.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0374

BETÆNKNING     ***I
PDF 1026kWORD 389k
14.1.2019
PE 625.358v02-00 A8-0013/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og (EU) direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

(COM(2018)0646 – C8 0409/2018 – 2017/0230(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordførere: Othmar Karas, Pervenche Berès,

PR_COD_1amCom

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og (EU) direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

(COM(2018)0646 – C8 0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0646),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0409/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. februar 2018(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0013/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)**

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(3),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(5), og

ud fra følgende betragtninger:

(8)  Det er derfor afgørende, at det finansielle system udfylder sin rolle fuldt ud med hensyn til at tackle udfordringer vedrørende bæredygtighed, som er af kritisk betydning. Dette vil nødvendiggøre et aktivt bidrag fra ESA'erne, ▌ der kan skabe de rette reguleringsmæssige og tilsynsmæssige rammer ▌.

(11a)  Det bliver mere og mere vigtigt at fremme konsekvent, systematisk og effektiv overvågning og vurdering af risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i EU's finansielle system. Bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er et fælles ansvar for medlemsstaterne og de europæiske institutioner og organer inden for deres respektive mandater. De bør indføre mekanismer for øget samarbejde, koordinering og gensidig bistand ved fuldt ud at anvende alle de redskaber og foranstaltninger, der er tilgængelige inden for de eksisterende lovgivningsmæssige og institutionelle rammer. Samtidig bør alle involverede enheder give mulighed for passende kontrol af og tilsyn med deres foranstaltninger.

(11aa)  På grund af de konsekvenser for den finansielle stabilitet, som kan hidrøre fra misbrug af den finansielle sektor til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – eftersom det er i banksektoren, hvor der er størst sandsynlighed for, at hvidvask af penge og finansiering af terrorisme får systemiske virkninger – og på grundlag af de erfaringer, EBA som myndighed for alle medlemsstaterne allerede har fået med at beskytte banksektoren mod denne form for misbrug, bør EBA påtage sig en ledende rolle som koordinerings- og tilsynsmyndighed på EU-plan for effektivt at beskytte det finansielle system mod risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Det er derfor nødvendigt, som supplement til dets eksisterende beføjelser, at give EBA beføjelse til at handle inden for det kompetenceområde, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, i det omfang denne beføjelse vedrører forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, når det drejer sig om operatører i den finansielle sektor og de dermed tilsynsførende kompetente myndigheder, der er omfattet af de nævnte forordninger. En koncentrering af dette mandat for hele den finansielle sektor hos EBA vil desuden optimere anvendelsen af dets ekspertise og ressourcer og berører ikke de materielle forpligtelser, der er fastlagt i direktiv (EU) 2015/849.

(11b)  For at EBA effektivt kan varetage dette mandat, bør det fuldt ud udnytte sine beføjelser og redskaber i medfør af forordningen og samtidig respektere proportionalitetsprincippet. De foranstaltninger, EBA træffer for at fremme integritet, gennemsigtighed og sikkerhed i det finansielle system og forebygge og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i denne forordning eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og bør tage behørigt hensyn til risicienes art, omfang og kompleksitet, forretningspraksis og forretningsmodeller samt størrelsen af operatører og markeder i den finansielle sektor. I overensstemmelse med EBA's nye rolle er det vigtigt, at det indsamler alle relevante oplysninger vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som de relevante EU-myndigheder og nationale myndigheder har identificeret, uden at de opgaver, myndighederne har fået tillagt i henhold til direktiv (EU) 2015/849, derved tilsidesættes, og uden at det giver anledning til unødvendige overlapninger. EBA bør under fuld overholdelse af reglerne for databeskyttelse opbevare sådanne oplysninger i en centraliseret database og fremme samarbejde mellem myndighederne ved at sikre passende formidling af relevante oplysninger. EBA kan også, når det er hensigtsmæssigt, fremsende beviser, som det ligger inde med, og som kan give anledning til strafferetlig forfølgning, til de nationale judicielle myndigheder i den berørte medlemsstat og, hvis det er relevant, til Den Europæiske Anklagemyndighed.

(11ba)  EBA bør på anmodning yde bistand til kompetente myndigheder under udøvelsen af deres tilsynsopgaver. EBA bør desuden koordinere tæt og, hvor det er relevant, udveksle oplysninger med de kompetente myndigheder, herunder Den Europæiske Centralbank som tilsynsmyndighed, og myndigheder med ansvar for offentligt tilsyn med de forpligtede enheder, der er oplistet i artikel 2, stk. 1, nr. 1) og 2), i direktiv (EU) 2015/849, samt med finansielle efterretningsenheder under behørig anvendelse af eksisterende kanaler til udveksling af oplysninger, såsom EU-FIU-platformen og FIU.net, for at sikre effektivitet og undgå enhver form for overlapning eller inkonsekvens i forbindelse med foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

(11bb)  Dertil kommer, at EBA bør foretage evalueringer af de kompetente myndigheder samt risikovurderinger vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. EBA bør bidrage til at identificere tilsynspraksis og ‑processer i medlemsstaterne, der er til skade for konsekvensen i og styrken af EU's regelsæt for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. EBA bør iværksætte procedurer for at rette op på disse svagheder og om nødvendigt foreslå nye reguleringsmæssige tekniske standarder.

(11bc)  Endvidere bør EBA have en ledende rolle i at bidrage til at fremme samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i EU og de relevante myndigheder i tredjelande om disse spørgsmål med henblik på at koordinere indsatsen bedre på EU-plan i væsentlige sager om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der har en grænseoverskridende dimension eller en tredjelandsdimension.

(11c)  For at gøre tilsynet med overholdelsen af reglerne for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme mere effektivt og sikre en bedre koordinering af de nationale kompetente myndigheders håndhævelse af overtrædelser af umiddelbart gældende EU-ret eller nationale gennemførelsesforanstaltninger bør EBA have beføjelse til at foretage analyser af de indsamlede oplysninger og om nødvendigt undersøge fremsatte påstande om væsentlige overtrædelser eller manglende anvendelse af EU-retten og til, når det har beviser eller tydelige tegn på væsentlige overtrædelser, at anmode de kompetente myndigheder om at efterforske eventuelle overtrædelser af de relevante regler, overveje at træffe afgørelser og pålægge finansielle institutioner sanktioner, der pålægger dem at opfylde deres retlige forpligtelser. Denne beføjelse bør kun anvendes, hvis EBA har konstateret tegn på væsentlige overtrædelser. Såfremt EBA har konstateret tydelige tegn på væsentlige overtrædelser, skal førnævnte foranstaltninger iværksættes hurtigst muligt. De i dette stykke omhandlede anmodninger bør ikke hindre igangværende tilsynsforanstaltninger iværksat af den kompetente myndighed, som anmodningen er rettet til.

(15a)  Som følge af vigtigheden af at sikre, at EU's tilsynsramme vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme anvendes effektivt, er det af overordentlig stor betydning, at der foretages uafhængige evalueringer, der anlægger objektive og gennemsigtige perspektiver på tilsynspraksisser. Ved hjælp af disse evalueringer bør EBA foretage en vurdering af de kompetente myndigheders strategier, kapacitet og ressourcer med henblik på at imødegå nye risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Hvis en sådan evaluering afslører alvorlige problemstillinger, som den kompetente myndighed ikke afhjælper på passende og fyldestgørende vis, bør EBA udgive en opfølgningsrapport vedrørende efterlevelsen af de opfølgningsforanstaltninger, der er anmodet om, og underrette Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen hurtigst muligt.

(15b) For at kunne udføre sine opgaver og udøve sine beføjelser bør EBA kunne træffe individuelle afgørelser rettet til operatører i den finansielle sektor inden for rammerne af proceduren for tilsidesættelse af EU-retten og proceduren for bindende mægling, selv når de materielle regler ikke finder direkte anvendelse på operatører i den finansielle sektor, efter at have truffet en afgørelse rettet til den kompetente myndighed. Hvis de materielle regler er fastsat i direktiver, bør EBA anvende den nationale lovgivning, der gennemfører de pågældende direktiver, medmindre EBA efter høring af Kommissionen mener, at den nationale lovgivning ikke gennemfører de pågældende direktiver korrekt. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, bør EBA anvende den nationale lovgivning, hvor disse valgmuligheder kommer til udtryk.

(15ba)    Med henblik på at styrke EBA's rolle i at sikre effektivt tilsyn med overholdelsen af reglerne inden for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og i at håndtere overtrædelser eller manglende anvendelse af EU-retten eller den nationale lovgivning til gennemførelse heraf bør EBA stille kanaler til rådighed til indberetning af overtrædelser eller manglende anvendelse af EU-retten. EBA bør sikre, at oplysningerne kan fremsendes anonymt og sikkert. Hvis EBA finder, at de fremsendte oplysninger indeholder beviser eller tydelige indicier for væsentlige overtrædelser, melder EBA tilbage til den indberettende person.

(24a)  For at sikre, at afgørelser vedrørende hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme underbygges af det rette ekspertiseniveau, er det nødvendigt at nedsætte et permanent internt udvalg bestående af cheferne for de myndigheder og organer, der har ansvaret for overholdelsen af lovgivningen om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, hvis ekspertise i forskellige forretningsmodeller og sektorspecifikke forhold fuldt ud bør tages i betragtning. Dette udvalg skal behandle og forberede afgørelser, som EBA skal træffe. For at undgå overlapning vil dette nye udvalg erstatte underudvalget vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge, der er nedsat under ESA'ernes Fælles Udvalg.

(24aa)  Hvad angår EBA's opgaver i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme bør ESA'ernes Fælles Udvalg fungere som et forum, hvori EBA løbende bør samarbejde tæt med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir‑ og Markedstilsynsmyndighed om spørgsmål vedrørende samspillet mellem de EBA-specifikke opgaver, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), og de opgaver, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir‑ og Markedstilsynsmyndighed, for at sikre, at der fuldt ud tages højde for de forskellige forretningsmodeller og særlige forhold i de forskellige sektorer.

(24ab)  EBA bør have passende og tilstrækkelige ressourcer og personale til effektivt at kunne bidrage til konsekvent og effektiv forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme inden for sine kompetencer i henhold til denne forordning. De øvrige beføjelser og arbejdsopgaver, der er pålagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, bør ligeledes matches med tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer.

(24ac)  I overensstemmelse med målsætningen om at opnå et mere sammenhængende og velfungerende tilsynssystem i EU med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme bør Kommissionen, efter at have hørt alle relevante myndigheder og interesserede parter, foretage en omfattende vurdering af gennemførelsen, udførelsen og virkningen af de specifikke opgaver, EBA er blevet pålagt i henhold til artikel 8, stk. 1, litra l), i denne forordning. Som led i sin vurdering bør Kommissionen analysere samspillet mellem disse opgaver og de opgaver, der er pålagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Eftersom en stor del af aktiviteterne inden for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme finder sted uden for den finansielle sektor, bør Kommissionen, med udgangspunkt i en omfattende cost-benefit-analyse og i overensstemmelse med målsætningen om at sikre konsekvens og effektivitet, endvidere grundigt undersøge muligheden for at overdrage specifikke opgaver inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme til et eksisterende eller et nyt særligt EU-agentur. Kommissionen bør forelægge denne vurdering som en del af sin rapport i henhold til artikel 65 i direktiv (EU) 2018/843, i givet fald ledsaget af lovgivningsforslag, for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 11. januar 2022.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1Ændringer af forordning (EU) nr. 1093/2010

I forordning (EU) nr. 1093/2010 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den tildeles ved denne forordning, og inden for rammerne af direktiv 2002/87/EF, direktiv 2009/110/EF, 2008/48/EF*, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU**, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU***, Europa-Parlamentets og Rådets***** forordning (EU) 2015/847****, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366******, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU********* og, i det omfang disse retsakter finder anvendelse på kredit- og finansieringsinstitutter og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, de relevante dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF ▌, herunder alle direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, samt eventuelle yderligere retligt bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden pålægges opgaver. Myndigheden handler også i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013********.

Myndigheden handler desuden inden for de beføjelser, den er tillagt ved denne forordning, og inden for rammerne for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849(*****), i det omfang nævnte direktiv finder anvendelse på operatører i den finansielle sektor og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem. Udelukkende til dette formål udfører EBA de opgaver, som enhver retligt bindende EU-retsakt har pålagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1094/2010, eller Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010. Når myndigheden udfører sådanne opgaver, skal den rådføre sig med disse myndigheder og holde dem underrettet om sine aktiviteter vedrørende en enhed, der er en "finansiel institution", som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1094/2010, eller en "deltager på det finansielle marked" som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1095/2010."

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

**Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

***Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214).

****Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1).

****Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

*****Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

********* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19)."

aa)    Stk. 3 affattes således:

“3. Myndigheden handler også på kreditinstitutters, finansielle konglomeraters, investeringsselskabers, betalingsinstitutters og e-penge-institutters aktivitetsområder i forbindelse med spørgsmål, der ikke er direkte omfattet af de i stk. 2 nævnte retsakter, herunder i forbindelse med spørgsmål om selskabsstyring, revision og regnskabsaflæggelse, under hensyntagen til bæredygtige forretningsmodeller samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, såfremt en sådan indsats fra myndighedens side er nødvendig for at sikre en effektiv og konsekvent anvendelse af disse retsakter."

ab)    Stk. 5 affattes således:

“5. Formålet med myndigheden er at beskytte offentlige interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlang og lang sigt af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder. Myndigheden bidrager inden for sine respektive beføjelser til:

a) at forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bl.a. gennem et fornuftigt, effektivt og konsekvent niveau for regulering og tilsyn

b) at sikre de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede funktion

c) at styrke den internationale tilsynskoordinering

d) at undgå tilsynsarbitrage og fremme ensartede konkurrencevilkår

e) at sikre, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med kreditrisici og andre risici, og at disse reguleres i tilstrækkeligt omfang ▐

f) at øge kunde- og forbrugerbeskyttelsen

fa) at fremme tilsynsmæssig konvergens på hele det indre marked, herunder at fremme en risikobaseret tilgang til tilsynet med god forretningsskik

fb) at forhindre, at det finansielle system anvendes til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Med henblik herpå bidrager myndigheden til at sikre en konsekvent og effektiv anvendelse af de i stk. 2 nævnte retsakter, at fremme tilsynskonvergens og at afgive udtalelser i overensstemmelse med artikel 16a til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ▌.

Ved udførelsen af de opgaver, der er henlagt til myndigheden ved denne forordning, er den særlig opmærksom på enhver systemisk risiko, der udgøres af finansielle institutioner, hvis svigt kan forringe det finansielle systems eller realøkonomiens virkemåde.

Myndigheden skal handle uafhængigt og objektivt og på en ikkediskriminerende og gennemsigtig måde, udelukkende i Unionens interesse i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, og skal respektere proportionalitetsprincippet. Myndigheden skal anvende principperne om ansvarlighed og integritet og bør sikre, at alle interessenter behandles retfærdigt i denne henseende.

Indholdet og formen af myndighedens aktioner og foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i denne forordning eller de i stk. 2 nævnte retsakter, og skal stå i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der ligger i en institutions virksomhed eller i markeder, der påvirkes af myndighedens aktion."

b)  I artikel 1, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"Myndigheden handler også inden for de beføjelser, den er tillagt ved denne forordning og inden for rammerne for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849(*), i det omfang nævnte direktiv finder anvendelse på operatører i den finansielle sektor og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem. Udelukkende til dette formål udfører EBA de opgaver, som enhver juridisk bindende EU-retsakt har tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1094/2010, eller Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010. Når myndigheden udfører sådanne opgaver, skal den rådføre sig med disse myndigheder og holde dem underrettet om sine aktiviteter vedrørende en enhed, der er en "finansiel institution", som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1094/2010, eller en "deltager på det finansielle marked" som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1095/2010."

(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73)."

2)  I artikel 2 ▌foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden er en del af et europæisk finanstilsynssystem (ESFS). Hovedformålet med ESFS er at sikre, at de bestemmelser, der gælder for den finansielle sektor, gennemføres i tilstrækkelig grad for at bibeholde den finansielle stabilitet og sikre tillid til det finansielle system som en helhed og en effektiv og tilstrækkelig beskyttelse af brugerne af de finansielle tjenesteydelser."

b)  Stk. 4 affattes således:

"4. I overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union skal parterne i ESFS samarbejde i tillid og fuld gensidig respekt, navnlig for at sikre, at informationsstrømmene imellem dem og i relation til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er hensigtsmæssige og pålidelige."

c)  I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

"Henvisninger til tilsyn i denne forordning omfatter, med forbehold af nationale kompetencer, alle relevante aktiviteter, der skal udføres af alle kompetente myndigheder i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

2a)  Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Det Europæiske Finanstilsynssystems ansvar

1. De i artikel 2, stk. 2, litra a)-e), nævnte myndigheder står til ansvar over for Europa-Parlamentet og Rådet. Den Europæiske Centralbank står til ansvar over for Europa-Parlamentet og Rådet for så vidt angår udførelsen af de tilsynsopgaver, den har fået overdraget ved forordning (EU) nr. 1024/2013 i overensstemmelse med nævnte forordning.

2. Under eventuelle undersøgelser, som Europa-Parlamentet udfører i henhold til artikel 226 i TEUF, skal myndigheden samarbejde fuldt ud med Europa-Parlamentet.

3. Tilsynsrådet vedtager en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres.

Myndigheden giver i den i første afsnit omhandlede årsberetning oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, om internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser, samt om myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med artikel 33.

4. På Europa-Parlamentets anmodning deltager formanden i en parlamentshøring om myndighedens resultater. Der afholdes en høring mindst én gang om året. Formanden fremkommer med en redegørelse for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom.

5. Formanden aflægger en skriftlig rapport om myndighedens aktiviteter til Europa-Parlamentet, når det anmoder herom og mindst 15 dage før afgivelsen af den i stk. 1c omhandlede redegørelse.

6. Rapporten skal ud over oplysningerne omhandlet i artikel 11-18 og artikel 20 og 33 indeholde alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om på ad hoc-basis.

7. Myndigheden besvarer mundtligt eller skriftligt de spørgsmål, Europa-Parlamentet retter til den, senest fem uger efter modtagelsen af et spørgsmål.

8. Formanden fører efter anmodning fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden, næstformændene og koordinatorerne for Europa-Parlamentets kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser er nødvendige for udøvelsen af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til artikel 226 i TEUF. Alle deltagere skal overholde bestemmelserne om tavshedspligt.

9. Myndigheden opretter et register over dokumenter og fastlægger deres tilgængelighedsstatus.

10. Myndigheden tilsender Europa-Parlamentet et fyldestgørende referat af eventuelle møder i Baselkomitéen for Banktilsyn, Rådet for Finansiel Stabilitet og International Accounting Standards Board samt eventuelle andre relevante internationale organer eller institutioner, som beskæftiger sig med eller påvirker banktilsynet."

3)  Artikel 4 ændres således:

a)  Nr. 1) affattes således:

"1) "finansielle institutioner": enhver virksomhed, der er omfattet af regulering og tilsyn i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter "

aa)  Følgende indsættes som nr. 1a):

"1a) "operatør i den finansielle sektor": enhver enhed, der er omfattet af artikel 2 i direktiv (EU) 2015/849, og som desuden enten er en "finansiel institution" som defineret i artikel 4, nr. 1), i denne forordning og i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1094/2010 eller en "deltager på det finansielle marked" som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1095/2010".

b)  Nr. 2), nr. i), affattes således:

"i) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 40), i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder Den Europæiske Centralbank med hensyn til forhold vedrørende opgaver overdraget til den ved forordning (EU) nr. 1024/2013"

c)  Nr. 2), nr. ii), affattes således:

"ii) i forbindelse med direktiv 2002/65/EF, de myndigheder og organer, der har ansvaret for at sikre, at kreditinstitutter og finansielle institutioner overholder kravene i dette direktiv

iia) i forbindelse med direktiv (EU) 2015/849, de myndigheder og organer, der fører tilsyn med finansielle institutioner, og som har ansvar for at sikre, at de overholder kravene i nævnte direktiv som omhandlet i nævnte direktivs artikel 48".

d)  Nr. 2), nr. iii), affattes således:

"iii) i forbindelse med indskudsgarantiordninger, de organer, der forvalter indskudsgarantiordninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU, eller, hvis driften af indskudsgarantiordningen forestås af en privat virksomhed, den offentlige myndighed, der fører tilsyn med disse ordninger i medfør af nævnte direktiv, samt relevante administrative myndigheder som omhandlet i nævnte direktiv, og"

e)  Som nr. 2), nr. v) og vi), indsættes:

"v) kompetente myndigheder som omhandlet i direktiv 2014/17/EU, forordning (EU) 2015/751, direktiv (EU) 2015/2366, direktiv 2009/110/EF, forordning (EF) nr. 924/2009 og forordning (EU) nr. 260/2012

vi) organer og myndigheder som omhandlet i artikel 20 i direktiv 2008/48/EF."

4)  Artikel 6 ændres således:

a)  Nr. 2) affattes således:

"2) en direktion, der varetager de i artikel 47 nævnte opgaver".

b)  Nr. 4) udgår.

4a)  Artikel 7 ændres således:

"Artikel 7Hjemsted

Myndigheden har hjemsted i Paris, Frankrig.

Placeringen af myndighedens hjemsted påvirker ikke myndighedens udførelse af sine opgaver og beføjelser, tilrettelæggelsen af dens forvaltningsstruktur, driften af dens primære organisation eller den vigtigste finansiering af dens aktiviteter og kan, hvor det er relevant, give mulighed for deling blandt Unionens agenturer af administrative støttetjenester og facility management-tjenester, som ikke er knyttet til myndighedens kerneaktiviteter. Senest [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden] og hver 12. måned derefter skal Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de Europæiske Tilsynsmyndigheders overholdelse af dette krav."

5)  Artikel 8 ændres således:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

-i)  Litra a) ændres således:

"a) "på grundlag af de i artikel 1, stk. 2 omhandlede retsakter at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at ▌udarbejde ▌udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger og andre foranstaltninger, herunder udtalelser i overensstemmelse med artikel 16a"

i)  Litra aa) affattes således:

"aa) at udvikle og ajourføre en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med finansielle institutioner i Unionen, som beskriver bedste tilsynspraksis og metoder og processer af høj kvalitet under hensyntagen til bl.a. skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller hos de finansielle institutioner og størrelsen af de finansielle institutioner og markeder".

ii)  Som litra ab) indsættes:

"ab) at udvikle og ajourføre en EU-afviklingshåndbog om afvikling af finansielle institutioner i Unionen, som beskriver bedste tilsynspraksis og metoder og processer af høj kvalitet under hensyntagen til bl.a. skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller hos de finansielle institutioner og markeder og størrelsen af de finansielle institutioner og markeder".

iia)  Litra b) affattes således:

"b) at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, bl.a. ved at bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre konsekvent og effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, undgå tilsynsarbitrage, fremme og overvåge tilsynets uafhængighed, mægle i og bilægge tvister mellem kompetente myndigheder, sikre effektivt og konsekvent tilsyn med finansielle institutioner og sikre tilsynskollegiers konsekvente funktion og gribe ind i bl.a. krisesituationer"

iii)  Litra e) og f) affattes således:

"e) at tilrettelægge og gennemføre evalueringer af kompetente myndigheder med støtte fra nationale kompetente myndigheder, og i den forbindelse udstede ▌henstillinger rettet til disse kompetente myndigheder og fastlægge bedste praksis og i den forbindelse udstede retningslinjer for at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

f) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde, herunder i det omfang det er relevant, udviklingen med hensyn til kredittendenser, især for husholdninger og SMV'er, og udviklingen i tendenserne inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer

fa) sammen med kompetente myndigheder at lede benchmarking-øvelser om udfaldet af interne modeller med henblik på at analysere omfanget af variation i risikoparametrene samt deres forudsigelsesevne og i den forbindelse at udstede reguleringsmæssige tekniske standarder, retningslinjer og rapporter"

iiia)  Litra g) affattes således:

"g) at foretage en ▌markedsanalyse med henblik på varetagelsen af sine opgaver"

iv)  Litra h) affattes således:

"h) hvor det er relevant, at fremme beskyttelse af indskydere, forbrugere og investorer, navnlig med hensyn til mangler i en grænseoverskridende sammenhæng og under hensyntagen til dermed forbundne risici"

iva)  Som litra ia) indsættes følgende:

"ia) at bidrage til etableringen af en fælles EU-strategi for finansielle data"

ivb)  Som litra ka) indsættes følgende:

"ka) på sin hjemmeside at offentliggøre og regelmæssigt ajourføre alle reguleringsmæssige tekniske standarder, gennemføre tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger samt spørgsmål og svar for hver af de retsakter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, herunder oversigter, der vedrører status for det igangværende arbejde og tidsplanen for vedtagelsen af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer henstillinger samt spørgsmål og svar. Disse oplysninger skal stilles til rådighed på alle Den Europæiske Unions arbejdssprog"

v)  Som litra l) tilføjes:

"l) at bidrage til konsekvent, effektivt og virkningsfuldt at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme."

b)  ▌Stk. 1a ændres således:

i)  Litra b) affattes således:

"b) under behørig hensyntagen til formålet om at sikre finansielle institutioners sikkerhed og soliditet fuldt ud tage hensyn til de forskellige typer af finansielle institutioner og deres forskellige forretningsmodeller og størrelser.

ii)  Følgende indsættes som litra c):

"c) tage hensyn til teknologisk innovation, innovative og bæredygtige forretningsmodeller samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer."

c)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Som litra ca) indsættes:

"ca) at udstede henstillinger, jf. artikel 29a og 31a".

ia) Som litra da) indsættes:

"da) at udstede advarsler i henhold til artikel 9, stk. 3"

ib) Som litra ga), gb) og gc) indsættes:

"ga) at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jf. artikel 16a

gb) at svare på spørgsmål, jf. artikel 16b

gc) at udstede tidsbegrænsede ”no action”-meddelelser, jf. artikel 9c"

    ii) Litra h) affattes således:

"h) at indsamle de nødvendige oplysninger vedrørende finansielle institutioner som fastsat i artikel 35 og 35b".

ca)  Stk. 2a affattes således:

“2a. Under udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i denne artikel, respekterer myndigheden strengt niveau 1-love og niveau 2-foranstaltninger og anvender principperne om proportionalitet og bedre regulering, herunder konsekvensanalyser, cost-benefit-analyser og åbne offentlige høringer.

De i artikel 10, 15, 16 og 16a omhandlede åbne offentlige høringer skal være så brede som muligt for at sikre inddragelse af alle interesserede parter og skal give interessenterne rimelig tid til at svare. Myndigheden skal give og offentliggøre feedback på, hvordan de oplysninger og synspunkter, der fremkom i høringen, er blevet anvendt i et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard, et udkast til en gennemførelsesmæssig teknisk standard, retningslinjer, henstillinger og udtalelser.

Myndigheden skal sammenfatte de svar, der er modtaget fra interessenterne, på en måde, som giver mulighed for at sammenligne resultaterne af offentlige høringer om lignende emner."

6)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

-a)  Stk. 1, litra a), affattes således:

"a) at indsamle, analysere og rapportere om forbrugertendenser såsom udviklingen i omkostninger og gebyrer ved finansielle tjenesteydelser og produkter i detailleddet i medlemsstaterne"

-aa)  I stk. 1 indsættes følgende som litra da), db) og dc):

“da)  at bidrage til lige vilkår på det indre marked, således at forbrugere og andre brugere af finansielle tjenesteydelser har lige adgang til sammenlignelige finansielle tjenesteydelser, produkter og klagemuligheder

db)  at fremme den videre udvikling med hensyn til regulering og tilsyn, hvilket kunne lette en mere omfattende harmonisering og integration på EU-plan; til dette formål skal myndigheden inden for sit ekspertiseområde holde øje med hindringerne for eller virkningerne af grænseoverskridende konsolideringer og kan afgive en udtalelse eller udstede henstillinger med det formål at påpege hensigtsmæssige metoder til at tackle dem

dc)  at koordinere de kompetente myndigheders mystery shopping-aktiviteter"

a)  Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden overvåger nye og eksisterende finansielle aktiviteter og kan vedtage retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at fremme markedernes sikkerhed og soliditet og konvergens og effektivitet med hensyn til regulerings- og tilsynspraksis.

2a. Myndigheden udvikler inden for rammerne af sine beføjelser standarder for de nationale kompetente myndigheders tilsyn med erhvervslivet, f.eks. for minimumsbeføjelser og opgaver."

b)  Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden etablerer som en integreret del af myndigheden et udvalg om proportionalitet med henblik på at sikre, at forskellene med hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller og størrelsen af de finansielle institutioner og markeder afspejles i myndighedens arbejde, og et udvalg om forbrugerbeskyttelse og finansiel innovation, der samler alle relevante kompetente myndigheder og myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen og opnå en koordineret tilgang til den reguleringsmæssige og tilsynsmæssige behandling af nye eller innovative finansielle aktiviteter og yde rådgivning, som myndigheden fremlægger for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Myndigheden arbejder tæt sammen med Det Europæiske Databeskyttelsesråd med henblik på at undgå overlapninger, uoverensstemmelser og juridisk usikkerhed inden for databeskyttelse. Myndigheden kan også lade udvalget inkludere nationale databeskyttelsesmyndigheder."

ba)  Stk. 5 affattes således:

“5. Myndigheden kan midlertidigt forbyde eller begrænse markedsføring, distribution eller salg af visse typer af finansielle produkter, instrumenter eller aktiviteter, der potentielt kan forårsage væsentlig finansiel skade for kunder eller truer de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen i de tilfælde og i henhold til de betingelser, der er omhandlet i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, eller, hvis det er påkrævet i tilfælde af en krisesituation, i henhold til og i overensstemmelse med betingelserne i artikel 18.

Myndigheden tager den i første afsnit omhandlede afgørelse op til fornyet behandling med passende mellemrum, så hurtigt som muligt og mindst hver sjette måned. Myndigheden kan forlænge forbuddet eller begrænsningen to gange, hvorefter forbuddet eller begrænsningen bliver permanent, medmindre myndigheden bestemmer andet.

En medlemsstat kan anmode myndigheden om at genoverveje sin afgørelse. I så fald afgør myndigheden i henhold til proceduren i artikel 44, stk. 1, andet afsnit, om den fastholder sin afgørelse.

Myndigheden kan også vurdere behovet for at forbyde eller begrænse visse typer af finansiel aktivitet eller praksis og, hvor der er et sådant behov, underrette Kommissionen med henblik på at lette vedtagelsen af et eventuelt forbud eller en eventuel begrænsning."

6a)  Som artikel 9a og 9b indsættes:

"Artikel 9aSærlige opgaver i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

1.  Myndigheden indtager inden for sine respektive beføjelser en ledende, koordinerende og overvågende rolle med hensyn til at fremme integritet, gennemsigtighed og sikkerhed i det finansielle system ved at vedtage foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet må disse foranstaltninger ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i denne forordning eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og skal tage behørigt hensyn til risicienes art, omfang og kompleksitet samt forretningspraksis og forretningsmodeller hos og størrelsen af operatører i den finansielle sektor og de finansielle markeder. Disse foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme omfatter:

a)  at indsamle og analysere relevante oplysninger fra de kompetente myndigheder og andre kilder vedrørende de svagheder, der er konstateret i processerne og procedurerne, organisatoriske ordninger, vurderinger af egnethed og hæderlighed, forretningsmodeller og aktiviteter foretaget af operatører i den finansielle sektor, med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt foranstaltninger truffet af kompetente myndigheder, uden at det berører de opgaver, myndighederne er blevet pålagt i henhold til direktiv (EU) 2015/849. De kompetente myndigheder stiller alle sådanne oplysninger til rådighed for myndigheden ud over eventuelle forpligtelser i henhold til artikel 35. Myndigheden koordinerer tæt med finansielle efterretningsenheder, uden at det giver anledning til unødvendige overlapninger

aa)  at koordinere tæt og, hvor det er relevant, udveksle oplysninger med de kompetente myndigheder, herunder Den Europæiske Centralbank som tilsynsmyndighed, og myndigheder med ansvar for offentligt tilsyn med de forpligtede enheder, der er oplistet i artikel 2, stk. 1, nr. 1) og 2), i direktiv (EU) 2015/849, samt med finansielle efterretningsenheder under behørig anvendelse af eksisterende kanaler til udveksling af oplysninger, såsom EU-FIU-platformen og FIU.net, for at sikre effektivitet og undgå enhver form for overlapning eller inkonsekvens i forbindelse med foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

b)  at udarbejde fælles retningslinjer og standarder for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den finansielle sektor og fremme en konsekvent gennemførelse heraf, navnlig ved at udarbejde udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger og andre foranstaltninger, herunder udtalelser i overensstemmelse med artikel 16a, på grundlag af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter

ba)  at yde bistand til kompetente myndigheder, når disse specifikt anmoder herom

c)  at overvåge udviklingen på markedet og vurdere sårbarheden og risiciene for hvidvask af penge, finansiering af terrorisme samt, hvor det er relevant, anvendelsen af god forvaltning på skatteområdet i den finansielle sektor.

1a.  For så vidt angår stk. 1, litra a), udarbejder myndigheden udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de praktiske metoder til indsamling af relevante oplysninger, herunder den type oplysninger, som de kompetente myndigheder skal indsende om svagheder, der er konstateret i finansielle institutioners processer og procedurer, organisatoriske ordninger, vurderinger af egnethed og hæderlighed, forretningsmodeller og aktiviteter, med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt foranstaltninger truffet af kompetente myndigheder, uden at det giver anledning til unødvendige overlapninger.

Myndigheden forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 1a omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i henhold til artikel 290 i TEUF.

2.  I overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne opretter og ajourfører myndigheden en central database med oplysninger, der er indsamlet i henhold til stk. 1, litra a). Myndigheden sikrer, at oplysninger analyseres og gøres tilgængelige for de kompetente myndigheder ud fra need-to-know- og fortrolighedskriterier. Myndigheden kan også, når det er hensigtsmæssigt, fremsende beviser, som den ligger inde med, som kan give anledning til strafferetlig forfølgning, til de nationale judicielle myndigheder og de nationale kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat og, hvis det er relevant, til Den Europæiske Anklagemyndighed.

3.  Myndigheden fremmer konvergens mellem de tilsynsprocesser, der er omhandlet i direktiv (EU) 2015/849 og vurderer de kompetente myndigheders strategier, kapacitet og ressourcer til at imødegå nye risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder ved at foretage▐ evalueringer i overensstemmelse med artikel 30.

Hvis en sådan evaluering viser, at der er alvorlige mangler i identifikationen, vurderingen eller håndteringen af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og den kompetente myndighed ikke træffer foranstaltninger til at adressere de opfølgningsforanstaltninger, som anses for hensigtsmæssige og nødvendige, jf. den rapport, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, udarbejder myndigheden en opfølgningsrapport vedrørende overholdelsen af reglerne med ønskede opfølgningsforanstaltninger og underretter ▐ Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

4.  Myndigheden foretager, hvor det er relevant, med støtte fra det permanente interne udvalg for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme risikovurderinger af de kompetente myndigheder med hovedfokus på kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. iia), for at afprøve deres strategier og ressourcer med hensyn til at imødegå og overvåge de vigtigste nyopståede risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Myndigheden underretter Kommissionen om resultaterne af sådanne risikovurderinger om risiciene for, at hvidvask af penge og finansiering af terrorisme påvirker Unionens finansielle sektor, herunder ved at indarbejde analysen af resultaterne i den udtalelse, den skal afgive i henhold til artikel 6, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/849.

5.  I væsentlige tilfælde af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, der berører grænseoverskridende sager i forhold til et tredjeland, indtager myndigheden en ledende rolle ved at bidrage til at lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i Unionen og de relevante myndigheder i tredjelande.

6.  Myndigheden nedsætter et permanent internt udvalg for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med henblik på at koordinere foranstaltningerne for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og med henblik på at udarbejde udkast til afgørelser, der skal træffes af myndigheden i overensstemmelse med artikel 44.

7.  Tilsynsrådets formand er formand for udvalget, og det består af cheferne for de myndigheder og organer, der har ansvaret for at sikre, at finansielle institutioner overholder kravene i direktiv (EU) 2015/849. Derudover kan Kommissionen, ESRB, tilsynsrådet for Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed hver udpege en højtstående repræsentant, som deltager i udvalgets møder som observatører, og hvis ekspertise i forskellige forretningsmodeller og særlige forhold i sektorerne fuldt ud bør tages i betragtning. Udvalget kan uddelegere nogle af sine opgaver til en intern arbejdsgruppe, som forbereder udvalgets afgørelser.

Artikel 9bAnmodning om efterforskning vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

1.  I sager vedrørende forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849 kan tilsynsrådet eller direktionen, hvis der er beviser for eller tydelige tegn på væsentlige overtrædelser, anmode en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. iia), om at efterforske mulige overtrædelser af EU-retten, og hvis denne EU-ret består af direktiver eller udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, overtrædelser af national lovgivning, der gennemfører direktiver eller udnytter valgmuligheder, som medlemsstaterne har i henhold til EU-retten, foretaget af en operatør i den finansielle sektor og at overveje at pålægge den pågældende operatør sanktioner i forbindelse med sådanne overtrædelser. Myndigheden kan også, hvis det er nødvendigt, anmode en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. iia), om at overveje at vedtage en individuel afgørelse rettet til den pågældende operatør i den finansielle sektor, hvor det pålægges den at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde dens forpligtelser i henhold til umiddelbart gældende EU-ret eller i henhold til national lovgivning, der gennemfører direktiver eller udnytter muligheder, medlemsstaterne har i henhold til EU-retten, herunder at ophøre med en given adfærd. Såfremt myndigheden har konstateret tydelige tegn på væsentlige overtrædelser, skal førnævnte foranstaltninger iværksættes hurtigst muligt. De i dette stykke omhandlede anmodninger må ikke hindre igangværende tilsynsforanstaltninger iværksat af den kompetente myndighed, som anmodningen er henvendt til.

2.  Den kompetente myndighed efterkommer enhver anmodning, der rettes til den i henhold til stk. 1, og underretter hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme anmodningen.

3.  Hvis en kompetent myndighed ikke overholder denne artikels stk. 2, finder artikel 17 anvendelse, jf. dog Kommissionens beføjelser og forpligtelser i henhold til artikel 258 i TEUF."

6aa)  Som artikel 9c indsættes:

Artikel 9c

Tidsbegrænsede ”no action”-meddelelser

1.  Under ekstraordinære omstændigheder, og hvis betingelserne i dette stykke er opfyldt, kan myndigheden i samarbejde med alle relevante kompetente myndigheder udstede tidsbegrænsede ”no action”-meddelelser vedrørende specifikke bestemmelser i EU-retten, som er baseret på de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter. Ved sådanne ”no action”-meddelelser forpligter myndigheden og alle relevante kompetente myndigheder sig midlertidigt til ikke at gribe ind over for en finansiel institutions manglende overholdelse af specifikke bestemmelser i EU-lovgivningen, såfremt den finansielle institution ikke kan overholde sådanne bestemmelser af mindst en af følgende grunde:

a)   overholdelse vil bringe den finansielle institution i strid med andre lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige krav i EU-retten

b)  overholdelse er efter myndigheden vurdering ikke mulig uden yderligere niveau 2-foranstaltninger eller niveau 3-retningslinjer

c)  overholdelse vil være til alvorlig skade for eller true en af følgende: markedets tillid, forbruger- eller investorbeskyttelsen, de finansielle markeders eller råvaremarkedernes korrekte funktion og integritet eller stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen.

Myndigheden udsteder ikke en ”no action”-meddelelse, hvis den skønner, at den vil have en skadelig indvirkning, der ikke står i rimeligt forhold til dens fordele, på de finansielle markeders effektivitet eller på forbruger- eller investorbeskyttelsen.

2.  Myndigheden angiver i sin ”no action”-meddelelse, hvilke specifikke bestemmelser i EU-retten der er genstand for den manglende indgriben, grundene til, at betingelserne i stk. 1 efter dens opfattelse er opfyldt, og den dato, hvor den manglende indgriben ophører. Varigheden af den manglende indgriben må ikke overstige seks måneder.

3.  Hvis myndigheden beslutter at udstede en ”no action”-meddelelse, underretter den straks Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet herom. Senest to uger efter at have modtaget disse oplysninger kan Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet anmode myndigheden om at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse. Denne frist forlænges med to uger på initiativ af Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet. Hvis Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet anmoder myndigheden om at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse, træffer myndigheden afgørelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 44, stk. 1, andet afsnit, om hvorvidt den fastholder sin afgørelse.

4.  Hvis myndigheden har udstedt ”no action”-meddelelse i overensstemmelse med stk. 1-3, skal den straks offentliggøre den på sit websted. Myndigheden tager sin afgørelse om at udstede en ”no action”-meddelelse op til fornyet overvejelse med passende mellemrum og kan kun forlænge den én gang med en periode på 6 måneder. Hvis en afgørelse om at udstede en ”no action”-meddelelse ikke fornys efter en seksmåneders periode eller et år, udløber den automatisk.

6ab)  Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10Reguleringsmæssige tekniske standarder

1. Når Europa-Parlamentet og Rådet delegerer beføjelser til Kommissionen til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF for at sikre konsekvent harmonisering på de områder, der specifikt er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. Myndigheden forelægger sine udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen med henblik på godkendelse. Samtidig fremsender myndigheden disse tekniske standarder til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Reguleringsmæssige tekniske standarder er tekniske og repræsenterer ikke strategiske beslutninger eller politiske valg, og deres indhold er begrænset af de lovgivningsmæssige retsakter, som de er baseret på. Myndigheden underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet fuldt ud om, hvilke fremskridt der er gjort med udarbejdelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder.

Inden myndigheden forelægger dem for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2a. Myndigheden anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for banker.

Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender det. Kommissionen kan godkende udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard delvis eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse.

Hvis Kommissionen ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard når frem til en afgørelse om vedtagelse af den pågældende standard, underretter den straks, og under alle omstændigheder inden udløbet af perioden på tre måneder, Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan træffe en afgørelse, samt en tidsplan for godkendelse under behørig hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Forsinket vedtagelse af udkastet til reguleringsmæssig standard afholder ikke Europa-Parlamentet og Rådet fra at udøve deres kontrolbeføjelser i henhold til artikel 13.

Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at godkende et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard eller kun at godkende det delvis eller med ændringer, sender den udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard tilbage til myndigheden med en forklaring på, hvorfor den ikke har til hensigt at godkende det, eller med en forklaring på sine ændringer, og sender en kopi af sin skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af denne periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard eller har fremlagt et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, som ikke er ændret på en måde, der er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til ændringer, kan Kommissionen vedtage udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard med de ændringer, den anser for relevante, eller afvise det.

Kommissionen må ikke ændre indholdet af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, underretter den straks Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan forelægge udkastet til reguleringsmæssig standard, samt en tidsplan for godkendelse under behørig hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Kommissionen kan anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om den nye tidsfrist. Europa-Parlamentet kan anmode myndighedens formand om at forklare grundene til, at den ikke er i stand til at forelægge udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard.

3. Kun hvis myndigheden ikke forelægger Kommissionen et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard inden for tidsfristerne i overensstemmelse med stk. 2, kan Kommissionen vedtage en reguleringsmæssig teknisk standard i form af en delegeret retsakt uden et udkast fra myndigheden.

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser ikke står i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter. Kommissionen anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for banker.

Kommissionen fremsender straks udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard til Europa-Parlamentet, Rådet og til myndigheden.

▌Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard og fremlægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den periode på seks uger, der er omhandlet i fjerde afsnit, ikke har forelagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, kan Kommissionen vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard.

Hvis myndigheden har fremlagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard inden for perioden på seks uger, kan Kommissionen ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard på grundlag af myndighedens foreslåede ændringer eller vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante. Kommissionen ændrer ikke indholdet af udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

4. Reguleringsmæssige tekniske standarder vedtages gennem forordninger eller afgørelser. Ordene "reguleringsmæssig teknisk standard" skal indgå i titlen. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri."

6b)  Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, udgår.

6c)  Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

1. Når Europa-Parlamentet og Rådet giver Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF og for at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter kan myndigheden udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Gennemførelsesmæssige tekniske standarder er tekniske og indebærer ikke strategiske beslutninger eller politiske valg, og deres indhold er at fastlægge betingelserne for anvendelse af disse retsakter. Myndigheden forelægger Kommissionen sine udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på godkendelse. Samtidig fremsender myndigheden disse tekniske standarder til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Inden myndigheden forelægger udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2a. Myndigheden anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for banker.

Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender det. Kommissionen kan godkende udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard delvis eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse. Hvis Kommissionen ikke afviser den foreslåede gennemførelsesmæssige tekniske standard helt eller delvis inden for vurderingsperioden, anses den for at være godkendt.

Hvis Kommissionen ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard når frem til en afgørelse, underretter den straks, og under alle omstændigheder inden udløbet af perioden på tre måneder, Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan træffe en afgørelse, samt en tidsplan for godkendelse under behørig hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt.

Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at godkende udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har til hensigt kun at godkende det delvis eller med ændringer, sender den det tilbage til myndigheden med en forklaring på, hvorfor den ikke har til hensigt at godkende det, eller med en forklaring på sine ændringer og sender en kopi af sin skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den i femte afsnit omhandlede periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har forelagt et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, som ikke er ændret på en måde, der er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til ændringer, kan Kommissionen vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante, eller afvise den.

Kommissionen må ikke ændre indholdet af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, underretter den straks Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan forelægge udkastet til en gennemførelsesmæssig teknisk standard, samt en tidsplan for godkendelse under behørig hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Kommissionen kan anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om den nye tidsfrist. Europa-Parlamentet kan anmode myndighedens formand om at forklare grundene til, at den ikke er i stand til at forelægge udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard.

3. Kun hvis myndigheden ikke forelægger Kommissionen et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for tidsfristerne i overensstemmelse med stk. 2 kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesmæssig teknisk standard i form af en gennemførelsesretsakt uden et udkast fra myndigheden.

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer om udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser ikke står i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter. Kommissionen anmoder også om ▌rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for banker.

Kommissionen fremsender straks udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard til Europa-Parlamentet, Rådet og myndigheden.

▌Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard og fremlægge dem for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den i fjerde afsnit omhandlede periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, kan Kommissionen vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard.

Hvis myndigheden har fremlagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for denne periode på seks uger, kan Kommissionen ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard på grundlag af myndighedens foreslåede ændringer eller vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante.

Kommissionen må ikke ændre indholdet af de udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

4. De gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedtages gennem forordninger eller afgørelser. Ordene "gennemførelsesmæssig teknisk standard" skal indgå i titlen. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri."

7)  Artikel 16 ændres således:

a)  ▌Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden udsteder retningslinjer eller henstillinger rettet til kompetente myndigheder eller finansielle institutioner med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten.

Myndigheden kan også udstede retningslinjer og henstillinger til myndigheder i medlemsstaterne, der ikke er kompetente myndigheder i henhold til definitionen i denne forordning, men som har beføjelser til at sikre gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Retningslinjer og henstillinger skal være i overensstemmelse med mandatet for de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter og tage hensyn til proportionalitetsprincippet. Myndigheden må ikke udstede retningslinjer og henstillinger om spørgsmål, som er omfattet af niveau 1-beføjelser vedrørende reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

1a. Myndigheden kan med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS udstede retningslinjer rettet til alle kompetente myndigheder eller finansielle institutioner vedrørende de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter baseret på "følg eller forklar"-gennemførelsesproceduren, som er omhandlet i denne artikels stk. 3. Disse retningslinjer skal anses for egnede til at sikre overholdelse af kravene i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter. På linje med ovenstående kan kompetente myndigheder og finansielle institutioner fastlægge supplerende praksis med hensyn til metoden for sikring af overholdelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter."

b)  Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden gennemfører, undtagen i ekstraordinære tilfælde, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og, hvor det er relevant, spørgsmål og svar, og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Myndigheden anmoder, undtagen i ekstraordinære tilfælde, også om ▌rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for banker. Såfremt myndigheden ikke gennemfører åbne offentlige høringer eller ikke anmoder om rådgivning fra interessentgruppen for banker, skal den begrunde dette."

ba)  Som stk. 2a, 2b, 2c og 2d indsættes:

“2a. Myndigheden kan med henblik på de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter udstede henstillinger til en eller flere kompetente myndigheder eller til en eller flere finansielle institutioner.

2b. Myndigheden angiver i sine retningslinjer og henstillinger, hvordan den bidrager til at fastlægge en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis inden for ESFS, hvordan den sikrer en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten, og hvordan den overholder bestemmelserne i stk. 1, 1a og 2a.

2c. Retningslinjer og henstillinger må ikke blot henvise til eller gengive bestemmelser i lovgivningsmæssige retsakter. Før myndigheden udsteder en ny retningslinje eller henstilling, gennemgår den først de eksisterende retningslinjer og henstillinger for at undgå overlapning.

2d. Tre måneder før myndigheden udsteder nogen af de i stk. 1a og 2a nævnte retningslinjer og henstillinger, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om det planlagte indhold af sådanne retningslinjer og henstillinger."

c)  ▌Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden underretter i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de retningslinjer og henstillinger, der er blevet udstedt, forklarer, hvordan myndigheden har begrundet udstedelsen af retningslinjer i henhold til stk. 1a og henstillinger i henhold til stk. 2a, og sammenfatter feedbacken fra de offentlige høringer om nævnte retningslinjer i henhold til artikel 8, stk. 2a. Rapporten skal også indeholde information om, hvilken kompetent myndighed der ikke har efterlevet retningslinjerne og henstillingerne, og en redegørelse for, hvordan myndigheden agter at sikre, at den berørte kompetente myndighed følger dens retningslinjer og henstillinger i fremtiden."

d)  Som stk. 5, 5a og 5b indsættes:

"5. Er to tredjedele af medlemmerne af interessentgruppen for banker af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede en retningslinje i henhold til stk. 1, kan de sende en begrundet meddelelse derom til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

5a. Er mindst halvdelen af medlemmerne af interessentgruppen for banker af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede en henstilling i henhold til stk. 2a, kan de sende en begrundet meddelelse derom til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

5b. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan anmode om en redegørelse, der begrunder udstedelsen af de pågældende retningslinjer eller henstillinger, fra myndigheden. Kommissionen vurderer, når den har modtaget myndighedens redegørelse, rækkevidden af retningslinjerne eller henstillingerne i lyset af myndighedens beføjelser og sender denne vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet. Finder Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, at myndigheden har overskredet sin kompetence, kan Kommissionen, efter at have givet myndigheden mulighed for at fremføre sine synspunkter, vedtage en afgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage eller ændre dem. Før en sådan afgørelse træffes, og når som helst Europa-Parlamentet anmoder herom, giver Kommissionen en redegørelse for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer. Europa-Parlamentet kan anmode Kommissionen om at vedtage en afgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage eller ændre dem. Kommissionens afgørelse offentliggøres."

7a)  Som artikel 16a og 16b indsættes:

"Artikel 16aUdtalelser

1. Myndigheden afgiver efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om alle emner inden for sit kompetenceområde. Disse udtalelser offentliggøres, medmindre andet er angivet i anmodningen.

2. Den i stk. 1 nævnte anmodning kan omfatte en offentlig høring eller en teknisk analyse.

3. Med hensyn til vurderinger i henhold til artikel 22 i direktiv 2013/36/EF, som i henhold til samme direktiv kræver samråd mellem kompetente myndigheder fra to eller flere medlemsstater, kan myndigheden efter anmodning fra en af de pågældende kompetente myndigheder afgive og offentliggøre en udtalelse om en sådan vurdering. Udtalelsen skal afgives hurtigt og under alle omstændigheder inden udgangen af den i nævnte direktiv omhandlede vurderingsperiode.

4. Myndigheden kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen yde teknisk rådgivning til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen under den almindelige lovgivningsprocedure og for delegerede retsakter vedrørende ethvert af Kommissionens forslag til lovgivning på de områder, der er fastlagt i retsakterne omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Artikel 16bSpørgsmål og svar

1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder og EU-institutioner kan indsende et spørgsmål til myndigheden på ethvert officielt EU-sprog vedrørende fortolkningen, den praktiske anvendelse eller gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter og de dermed forbundne delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, retningslinjer og henstillinger, som er vedtaget i overensstemmelse med de pågældende lovgivningsmæssige retsakter.

Finansielle institutioner skal, inden de indsender et spørgsmål til myndigheden, overveje, om spørgsmålet først bør rettes til deres kompetente myndighed.

Myndigheden offentliggør på sit websted alle antagelige spørgsmål i henhold til stk. 1 for hver retsakt, efter at den har indsamlet dem, men før den har besvaret dem.

Denne proces er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder og EU-institutioner, søger fortrolig teknisk rådgivning eller præcisering fra myndigheden.

2. Myndigheden offentliggør på sit websted ikke-bindende svar på alle antagelige spørgsmål i henhold til stk. 1 for hver lovgivningsmæssig retsakt, medmindre en sådan offentliggørelse er i strid med de legitime interesser for den fysiske eller juridiske person, der indsendte spørgsmålet, eller ville indebære en risiko for stabiliteten i det finansielle system.

3. Før den offentliggør svar på antagelige spørgsmål, kan myndigheden rådføre sig med interessenter i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2.

4. Myndighedens svar skal anses for egnede til at sikre overholdelse af kravene i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter samt de dermed forbundne delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og retningslinjer og henstillinger, som er vedtaget i overensstemmelse med de pågældende lovgivningsmæssige retsakter. Kompetente myndigheder og finansielle institutioner kan fastlægge anden praksis for overholdelse af alle gældende lovkrav.

5. Myndigheden gennemgår svarene på spørgsmålene, så hurtigt det anses for nødvendigt og hensigtsmæssigt eller senest 24 måneder efter offentliggørelsen heraf, med henblik på om nødvendigt at revidere, ajourføre eller trække dem tilbage.

6. Myndigheden tager, hvor det er relevant, højde for de offentliggjorte svar, når den udarbejder eller ajourfører retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

8)  Artikel 17 affattes således:

"1. Har en kompetent myndighed ikke anvendt de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter eller har den anvendt dem på en måde, som synes at være i strid med EU-retten, herunder de reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 10-15, navnlig ved ikke at påse, at en finansiel institution opfylder kravene i disse retsakter, anvender myndigheden de i nærværende artikels stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

2. Myndigheden skal efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller interessentgruppen for banker, eller på grundlag af faktuelle og velbegrundede oplysninger fra relevante organisationer eller institutioner eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed besvare anmodningen og, hvis det er relevant, foretage en undersøgelse af den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Den kompetente myndighed giver hurtigst muligt myndigheden alle de oplysninger, myndigheden anser for nødvendige med henblik på undersøgelsen, herunder om hvordan de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter anvendes i overensstemmelse med EU-retten, uden at dette berører de i artikel 35 fastsatte beføjelser.

Myndigheden kan, hvis anmodninger om oplysninger fra den berørte kompetente myndighed har vist sig at være eller skønnes at være utilstrækkelige til at opnå de nødvendige oplysninger med henblik på undersøgelse af en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten, rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til andre kompetente myndigheder eller relevante finansielle institutioner, uden at dette berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 35. Er den begrundede anmodning rettet til finansielle institutioner, skal der i anmodningen redegøres for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for at kunne undersøge den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

Er en anmodning om oplysninger rettet til en finansiel institution, underretter myndigheden de relevante kompetente myndigheder om anmodningen. De kompetente myndigheder bistår myndigheden med at indsamle oplysningerne, hvis myndigheden anmoder dem herom."

3. Myndigheden kan indlede en voldgiftsprocedure med den berørte kompetente myndighed for at drøfte de skridt, der er nødvendige for at efterleve EU-retten. Den berørte kompetente myndighed skal samarbejde loyalt i en sådan voldgiftsprocedure.

Myndigheden kan hurtigst muligt, men ikke senere end 4 måneder efter indledningen af undersøgelsen rette en henstilling til den berørte kompetente myndighed om de skridt, der er nødvendige for at efterleve EU-retten.

Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af EU-retten.

4. Har den kompetente myndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med EU-retten senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen efter at være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ afgive en formel udtalelse, hvorved den kræver, at den kompetente myndighed tager de nødvendige skridt til at efterleve EU-retten. Kommissionen tager i sin formelle udtalelse hensyn til myndighedens henstilling.

Kommissionen afgiver en sådan formel udtalelse senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned.

Myndigheden og de kompetente myndigheder giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

5. Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme denne formelle udtalelse.

“6.  Efterkommer en kompetent myndighed ikke den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe en sådan misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede funktion og integritet, kan myndigheden, hvis de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter finder umiddelbar anvendelse på finansielle institutioner eller, i forbindelse med sager vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, på operatører i den finansielle sektor, vedtage en individuel afgørelse rettet til en finansiel institution eller en operatør i den finansielle sektor, hvorved den kræver, at denne tager alle nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given adfærd, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser og forpligtelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

I sager vedrørende forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme kan myndigheden, hvis de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter ikke finder umiddelbar anvendelse på operatører i den finansielle sektor, vedtage en afgørelse, der pålægger den kompetente myndighed at efterkomme den formelle udtalelse, der er omhandlet i stk. 4, inden for den deri fastsatte frist. Hvis myndigheden ikke efterkommer denne afgørelse, kan myndigheden også vedtage en afgørelse i overensstemmelse med første afsnit. Med henblik herpå anvender myndigheden al relevant EU-ret og, hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning, der gennemfører de pågældende direktiver. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger aktuelt udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, skal myndigheden anvende den nationale lovgivning, hvor disse valgmuligheder kommer til udtryk.

Myndighedens afgørelse skal være i overensstemmelse med Kommissionens formelle udtalelse i medfør af denne artikels stk. 4.

7.  Afgørelser, der vedtages i overensstemmelse med stk. 6, har forrang for tidligere afgørelser, som de kompetente myndigheder har vedtaget i samme sag.

Når der iværksættes tiltag vedrørende spørgsmål, der er genstand for en formel udtalelse i medfør af denne artikels stk. 4 eller en afgørelse i medfør af stk. 6, skal de kompetente myndigheder efterkomme denne formelle udtalelse eller afgørelse alt efter, hvad der er tilfældet.

8. Myndigheden anfører i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede beretning, hvilke kompetente myndigheder og finansielle institutioner der ikke har efterlevet de i nærværende artikels stk. 4 og 6 omhandlede formelle udtalelser eller afgørelser."

8a)  Som artikel 17a indsættes:

”Artikel 17a

Myndigheden skal have indført særlige indberetningskanaler til at modtage og behandle oplysninger fra en indberettende person om overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten. Myndigheden skal sikre, at oplysningerne kan fremsendes anonymt og sikkert. Hvis myndigheden finder, at de fremsendte oplysninger indeholder beviser eller tydelige tegn på væsentlige overtrædelser, giver den feedback til den indberettende person."

8b)  Artikel 18, stk. 3, affattes således:

“3. Hvis Rådet har vedtaget en afgørelse i medfør af stk. 2 og i ekstraordinære tilfælde, hvor det er nødvendigt med koordinerede tiltag fra de kompetente myndigheders side som reaktion på ugunstige udviklinger, der kan bringe de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller kunde- og forbrugerbeskyttelsen i alvorlig fare, kan myndigheden vedtage individuelle afgørelser, hvorved den kræver, at de kompetente myndigheder tager de nødvendige skridt i overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning for at imødegå sådanne udviklinger, ved at påse, at finansielle institutioner og kompetente myndigheder opfylder kravene i denne lovgivning.

9)  I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. I tilfælde, der er specificeret i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og i tilfælde, hvor der er væsentlig uenighed mellem to eller flere nationale kompetente myndigheder vedrørende anvendelsen af de pågældende retsakter kan myndigheden, uden at det berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 17, bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed efter proceduren i stk. 2-4 i et af følgende scenarier:

a)  efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder, hvor en kompetent myndighed er uenig i proceduren, indholdet af en foranstaltning eller en foreslået foranstaltning eller inaktivitet fra en anden kompetent myndigheds side

b)  på eget initiativ, hvor der ud fra objektive grunde, herunder oplysninger fra markedsdeltagere eller forbrugerorganisationer, kan fastslås uenighed mellem kompetente myndigheder.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at de kompetente myndigheder skal træffe en fælles afgørelse, antages der at være uenighed, hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke har truffet en fælles afgørelse inden for den frist, der er fastsat i de pågældende retsakter".

b)  Som stk. 1a og 1b indsættes:

"1a. De pågældende kompetente myndigheder underretter i følgende tilfælde uden ophold myndigheden om, at der ikke er opnået en aftale:

a)  Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i) Fristen er udløbet.

ii) En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, ud fra objektive grunde, at der er uenighed.

b)  Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter ikke er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i)  En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, ud fra objektive grunde, at der er uenighed, eller

ii)  der er gået to måneder, siden en kompetent myndighed modtog en anmodning fra en anden kompetent myndighed om at træffe bestemte foranstaltninger med henblik på at overholde de pågældende EU-retsakter, og den anmodede myndighed har endnu ikke vedtaget en afgørelse, der imødekommer anmodningen.

1b. Formanden vurderer, hvorvidt myndigheden bør handle i overensstemmelse med stk. 1. Hvis denne indgriben sker på myndighedens eget initiativ, underretter myndigheden de pågældende kompetente myndigheder om sin afgørelse vedrørende sin indgriben.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at der skal træffes en fælles afgørelse, udsætter alle kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres individuelle afgørelser, indtil myndigheden har truffet afgørelse efter proceduren i artikel 47, stk. 3a. Beslutter myndigheden at handle, udsætter alle de kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres afgørelser, indtil proceduren i stk. 2 og 3 er afsluttet."

c)  Stk. 3 affattes således:

"Hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 2, kan myndigheden træffe en afgørelse, hvorved den pålægger disse kompetente myndigheder at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen for at sikre overholdelse af EU-retten. Myndighedens afgørelse er bindende for de pågældende kompetente myndigheder. Myndighedens afgørelse kan indebære, at kompetente myndigheder pålægges at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som de har vedtaget, eller at bruge de beføjelser, de har i henhold til de relevante EU-regler."

d)  Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden underretter de pågældende kompetente myndigheder om afslutningen af procedurerne i stk. 2 og 3, i givet fald sammen med den afgørelse, den har truffet i henhold til stk. 3."

e)  Stk. 4 affattes således:

“4.  Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en finansiel institution eller, i forbindelse med sager vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, operatører i den finansielle sektor overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til den pågældende finansielle institution eller operatør i den finansielle sektor, hvorved den pålægger denne at tage alle nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given adfærd, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser og forpligtelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

I sager vedrørende forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme kan myndigheden også vedtage en afgørelse i overensstemmelse med første afsnit, hvis de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter ikke finder umiddelbar anvendelse på operatører i den finansielle sektor. Med henblik herpå anvender myndigheden al relevant EU-ret og, hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning, der gennemfører de pågældende direktiver. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger aktuelt udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, skal myndigheden anvende den nationale lovgivning, hvor disse valgmuligheder kommer til udtryk."

9a)  Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21Tilsynskollegier

1. Myndigheden fremmer og overvåger inden for rammerne af sine beføjelser den effektive og konsekvente virkemåde af de tilsynskollegier, som er oprettet ved retsakter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, og fremmer en konsekvent og sammenhængende anvendelse af EU-retten i disse tilsynskollegier. Med det formål at skabe konvergens med hensyn til bedste tilsynspraksis fremmer myndigheden fælles tilsynsplaner og fælles undersøgelser, og myndighedens personale skal have fuld ret til deltagelse i tilsynskollegierne og skal som sådan kunne deltage i, og hvis det er berettiget, lede tilsynskollegiernes aktiviteter, herunder undersøgelser på stedet foretaget af to eller flere kompetente myndigheder i fællesskab.

2. Myndigheden skal være ledende i at sikre tilsynskollegiers sammenhængende og konsekvente virkemåde for grænseoverskridende institutioner i hele Unionen under hensyn til den systemiske risiko, som de i artikel 23 omhandlede finansielle institutioner udgør, og indkalder om nødvendigt til et møde i et givet kollegium.

Ved anvendelse af dette stykke og denne artikels stk. 1 anses myndigheden for at være en "kompetent myndighed" i henhold til den relevante lovgivning.

Myndigheden kan:

a) indsamle og udveksle al relevant information i samarbejde med de kompetente myndigheder for at lette kollegiets arbejde og oprette og forvalte et centralt system til at gøre sådan information tilgængelig for de kompetente myndigheder i kollegiet

b) indlede og koordinere stresstests på EU-plan i overensstemmelse med artikel 32 for at vurdere finansielle institutioners modstandsdygtighed, navnlig den systemiske risiko, som de i artikel 23 nævnte finansielle institutioner udgør, over for ugunstige markedsudviklinger, og evaluere potentialet for, at den systemiske risiko øges i stresssituationer, og sikre, at der anvendes en konsekvent metode på nationalt niveau for sådanne tests, og, hvor det er hensigtsmæssigt, at rette en henstilling til den kompetente myndighed om at korrigere forhold identificeret i stresstesten, herunder om at udføre konkrete vurderinger. Den kan anmode de kompetente myndigheder om at foretage kontrolbesøg på stedet og kan deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet for at sikre sammenligneligheden og pålideligheden af metoder, praksis og resultater af vurderinger på EU-plan

c) fremme effektive tilsynsaktiviteter, herunder evaluering af risici, som finansielle institutioner er eller kan blive udsat for som fastlagt under tilsynsprocessen eller i stresssituationer

d) i overensstemmelse med de i denne forordning omhandlede opgaver og beføjelser tilse de opgaver, de kompetente myndigheder udfører, og

e) anmode et kollegium om yderligere overvejelser i tilfælde, hvor det mener, at afgørelsen vil føre til en ukorrekt anvendelse af EU-retten eller ikke vil bidrage til målet om konvergens med hensyn til tilsynspraksis. Den kan også anmode den konsoliderende tilsynsførende om at planlægge et møde i kollegiet eller tilføje et punkt på dagsordenen for et møde.

3. Myndigheden kan udarbejde udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder som fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter og i overensstemmelse med proceduren i artikel 10-15 for at sikre ensartede betingelser for anvendelse med hensyn til bestemmelserne vedrørende tilsynskollegiernes operationelle funktion og udstede retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 for at fremme konvergens med hensyn til tilsynsfunktioner og den bedste praksis, som tilsynskollegierne har vedtaget.

4. Myndigheden har en retligt bindende mæglerrolle med henblik på at bilægge tvister mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med proceduren i artikel 19. Myndigheden kan træffe tilsynsafgørelser, der finder umiddelbar anvendelse på den berørte institution i overensstemmelse med artikel 19."

10)  Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

Almindelige bestemmelser om systemiske risici

1. Myndigheden skal behørigt overveje systemiske risici som defineret i forordning (EU) nr. 1092/2010. Den skal behandle enhver risiko for forstyrrelse af de finansielle tjenester, der:

a) skyldes en svækkelse af hele eller dele af det finansielle system og

b) har potentiale til at få alvorlige negative følger for det indre marked og realøkonomien.

Myndigheden skal, hvor det er hensigtsmæssigt, overveje overvågning og vurdering af systemiske risici som udarbejdet af ESRB og myndigheden og reagere på advarsler og henstillinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1092/2010.

2. Myndigheden skal i samarbejde med ESRB og i overensstemmelse med artikel 23 udarbejde et fælles sæt af kvantitative og kvalitative indikatorer (en risikotavle) til at identificere og måle systemiske risici."

Myndigheden skal også udarbejde en passende ordning for stresstest, som kan bidrage til at identificere de institutioner, der måtte udgøre en systemisk risiko. Tilsynet med disse institutioner skal styrkes, og om nødvendigt skal genopretnings- og afviklingsplanerne i artikel 25 finde anvendelse.

3. Myndigheden udarbejder, når det er nødvendigt, supplerende retningslinjer og henstillinger til de finansielle institutioner for at tage hensyn til den systemiske risiko, de udgør, jf. dog de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Myndigheden skal sikre, at den systemiske risiko, som finansielle institutioner udgør, tages i betragtning, når der udarbejdes udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder på de områder, der er fastlagt i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.

4. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet, medlemsstater eller Kommissionen eller på eget initiativ foretage en undersøgelse af en bestemt type finansiel institution eller produkttype eller adfærd for at vurdere potentielle trusler mod det finansielle systems stabilitet eller mod beskyttelsen af kunder og forbrugere og fremsætte passende henstillinger vedrørende foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder.

Med henblik herpå kan myndigheden bruge de beføjelser, den tillægges i henhold til denne forordning, herunder artikel 35 og 35b.

5. Det Fælles Udvalg sikrer overordnet tværsektoriel koordination af de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med denne artikel."

10a)  Artikel 23, stk. 1, affattes således:

“1. Myndigheden skal i samråd med ESRB udarbejde kriterier for identifikation og måling af systemiske risici og en passende ordning for stresstest, der omfatter en evaluering af potentialet for, at den systemiske risiko, som finansielle institutioner udgør eller er udsat for, stiger i stresssituationer, herunder potentielle miljørelaterede systemiske risici. Tilsynet med de finansielle institutioner, der måtte udgøre en systemisk risiko, skal styrkes, og om nødvendigt skal de genopretnings- og afviklingsplaner, der er omhandlet i artikel 25 finde anvendelse."

10b)  I artikel 27, stk. 2, udgår tredje afsnit.

11)  Artikel 29 ændres således:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Som litra aa) indsættes:

"aa) at udsende den strategiske EU-tilsynsplan, jf. artikel 29a"

ii)  Litra b) affattes således:

"b) at fremme effektiv bilateral og multilateral informationsudveksling mellem kompetente myndigheder vedrørende alle relevante spørgsmål, herunder cybersikkerhed og cyberangreb ▌, under fuld overholdelse af de gældende fortroligheds- og databeskyttelsesbestemmelser i den relevante EU-lovgivning".

iii) Litra e) affattes således:

"e) at etablere sektorielle og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder vedrørende teknologisk innovation, fremme udvekslingen af personale og tilskynde de kompetente myndigheder til at intensivere anvendelsen af udstationeringsordninger og andre værktøjer."

iiia)  Som litra ea) indsættes følgende:

"ea) at etablere et overvågningssystem til at vurdere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici under hensyntagen til Parisaftalen (COP21)"

b)  ▌Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden kan, når det er hensigtsmæssigt, udvikle nye praktiske instrumenter og konvergensværktøjer for at fremme fælles fremgangsmåder og praksis på tilsynsområdet.

Med henblik på at skabe en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med finansielle institutioner i Unionen under behørig hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, forretningspraksis, forretningsmodeller i og størrelsen af de finansielle institutioner og markeder. Myndigheden udvikler og ajourfører tillige en EU-afviklingshåndbog om afvikling af finansielle institutioner i Unionen under behørig hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af ​​risici, forretningspraksis, forretningsmodeller hos og størrelsen af de finansielle institutioner og markeder. Både EU-tilsynshåndbogen og EU-afviklingshåndbogen skal beskrive bedste praksis, med nærmere angivelse af metoder og processer af høj kvalitet.

Myndigheden tager behørigt hensyn til tilsynshåndbogen under varetagelsen af sine opgaver, herunder i forbindelse med vurdering af potentielle overtrædelser af EU-retten i henhold til artikel 17, bilæggelse af tvister i henhold til artikel 19, vurdering af strategiske tilsynsmålsætninger i henhold til artikel 29a og gennemførelse af evalueringer af kompetente myndigheder i henhold til artikel 30.

Myndigheden gennemfører, hvis det er relevant, åbne offentlige høringer om de i stk. 1, litra a), omhandlede udtalelser og de i stk. 2 omhandlede værktøjer og instrumenter og foretager en analyse af de dermed forbundne potentielle omkostninger og fordele. Disse høringer og analyser skal stå i et rimeligt forhold til udtalelsernes eller værktøjernes og instrumenternes omfang, art og virkninger. Myndigheden anmoder, hvis det er relevant, også om rådgivning fra den relevante interessentgruppe."

12)  Som artikel 29a indsættes:

"Artikel 29aDen strategiske

EU-tilsynsplan

1. Myndigheden udsteder mindst hvert tredje år og senest den 31. marts efter en drøftelse i tilsynsrådet og under hensyntagen til bidrag modtaget fra kompetente myndigheder, eksisterende arbejde udført af EU-institutioner og analyser, advarsler og henstillinger offentliggjort af ESRB en henstilling til de kompetente myndigheder om strategiske tilsynsmålsætninger og -prioriteter for hele EU (i det følgende benævnt "den strategiske EU-tilsynsplan") uanset de kompetente myndigheders specifikke nationale mål og prioriteter. De kompetente myndigheder anfører i deres bidrag de tilsynsaktiviteter, som efter deres mening skal prioriteres af myndigheden. Myndigheden fremsender den strategiske EU-tilsynsplan til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering og offentliggør den på sit websted.

Der skal i den strategiske EU-tilsynsplan fastlægges specifikke prioriteter for tilsynsaktiviteterne med henblik på at fremme en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis og en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten samt for at adressere de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder, hvor der tages højde for den fremtidige udvikling, herunder nye forretningsmodeller identificeret i overensstemmelse med artikel 32. Den strategiske EU-tilsynsplan må ikke forhindre de nationale kompetente myndigheder i at anvende den bedste nationale praksis eller agere i forhold til nye nationale prioriteter og udviklinger og skal tage særlige nationale forhold i betragtning.

2. Hver kompetent myndighed ▌angiver nærmere, hvordan dens årlige arbejdsprogram er i overensstemmelse med den strategiske EU-tilsynsplan.

4. Hver kompetent myndighed skal som led i sin årsberetning udarbejde et særligt kapitel om gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram.

Kapitlet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)  en beskrivelse af tilsynsaktiviteterne og undersøgelser af finansielle institutioner, markedspraksisser og -adfærd og finansielle markeder samt af de administrative foranstaltninger og sanktioner, som finansielle institutioner, der har overtrådt EU-retten og national ret, er blevet pålagt

b)  en beskrivelse af gennemførte aktiviteter, der ikke var planlagt ifølge det årlige arbejdsprogram

c)  en redegørelse for aktiviteter, der var en del af det årlige arbejdsprogram, og som ikke blev gennemført, og for målsætninger i arbejdsprogrammet, der ikke blev opfyldt, samt årsagerne til den manglende gennemførelse af disse aktiviteter og den manglende opfyldelse af disse målsætninger.

5. Myndigheden vurderer oplysningerne i det særlige kapitel, der er omhandlet i stk. 4. Hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske EU-tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til hver enkelt af de pågældende kompetente myndigheder om, hvordan de relevante mangler i den kompetente myndigheds aktiviteter kan afhjælpes.

På grundlag af rapporterne og sin egen risikovurdering identificerer myndigheden, hvilke af den kompetente myndigheds aktiviteter der er afgørende for at realisere den strategiske EU-tilsynsplan, og gennemfører, hvis det er relevant, evalueringer af de pågældende aktiviteter i henhold til artikel 30.

6. Myndigheden offentliggør eksempler på bedste praksis, der konstateres i forbindelse med vurderingen af de årlige arbejdsprogrammer."

13)  Artikel 30 ændres således:

a)  Overskriften til artiklen affattes således:

"Evaluering af kompetente myndigheder".

b)  Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden gennemfører på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet regelmæssigt evalueringer af nogle af eller alle de kompetente myndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen i og effektiviteten af tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning af de evaluerede kompetente myndigheder. Ved udpegelsen af de kompetente myndigheder, der skal evalueres, og gennemførelsen af evalueringer tages der hensyn til eksisterende oplysninger og evalueringer, der allerede er gennemført, vedrørende den pågældende kompetente myndighed, herunder relevante oplysninger, der er meddelt til myndigheden i henhold til artikel 35, samt eventuelle relevante oplysninger fra interessenter, navnlig mulige mangler hos og forseelser begået af en kompetent myndighed."

c)  Som stk. 1a indsættes:

"1a. Med henblik på anvendelsen af denne artikel nedsætter myndigheden et ad hoc- evalueringsudvalg under ledelse af myndigheden og sammensat ▌af personer, der er en del af myndighedens personale, ledsaget og støttet, på frivilligt og roterende grundlag, af op til fem repræsentanter for forskellige kompetente myndigheder, dog ikke den kompetente myndighed, der evalueres ▌."

d)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Indledningen affattes således:

"Evalueringen omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:".

ii)  Litra a) affattes således:

"a) hvorvidt den kompetente myndigheds ressourcer, grad af uafhængighed og organisatoriske ordninger er hensigtsmæssige, særlig med hensyn til en effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter og kapaciteten til at reagere på markedsudviklingen".

iia)  Litra b) affattes således:

"b) hvilken effektivitet og hvilket konvergensniveau der er opnået i anvendelsen af EU-retten, herunder reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger vedtaget i henhold til artikel 10-16, og i hvilket omfang den pågældende tilsynspraksis opfylder målene i EU-retten, herunder en fælles tilsynskultur i henhold til artikel 29 og den strategiske EU-tilsynsplan i henhold til artikel 29a"

iib)  Litra c) affattes således:

"c) anvendelse af bedste praksis udviklet af visse kompetente myndigheder ▌"

e)  Stk. 3 affattes således:

"3. Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af evalueringen. Rapporten skal redegøre for og angive, hvilke opfølgningsforanstaltninger der anses for passende og nødvendige på grundlag af evalueringen. Disse opfølgningsforanstaltninger kan gennemføres i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 og udtalelser i henhold til artikel 29, stk. 1, litra a), rettet til de relevante kompetente myndigheder.

▌Myndigheden udarbejder en opfølgningsrapport vedrørende gennemførelsen af de ønskede opfølgningsforanstaltninger. ▌

Når myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-15 eller retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16, tager den hensyn til resultatet af evalueringen samt alle andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, med henblik på at sikre konvergens i tilsynspraksis af højeste kvalitet."

f)  Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden forelægger Kommissionen en udtalelse, såfremt den under hensyntagen til resultatet af evalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af de EU-regler, der finder anvendelse på finansielle institutioner eller kompetente myndigheder fra et EU-perspektiv, eller hvor den finder, at en kompetent myndighed ikke har anvendt de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter eller har anvendt dem på en måde, der synes at være i strid med EU-retten."

g)  Stk. 4 affattes således:

“4. Myndigheden offentliggør de i stk. 3 omhandlede rapporter, herunder eventuelle opfølgningsrapporter, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet. Den kompetente myndighed, der er genstand for evalueringen, opfordres til at fremsætte sine bemærkninger, inden en rapport offentliggøres. Myndigheden skal inden offentliggørelsen, hvor det er hensigtsmæssigt, tage hensyn til disse bemærkninger. Myndigheden kan offentliggøre disse bemærkninger som et bilag til rapporten, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet, eller den kompetente myndighed modsætter sig offentliggørelse. Den i stk. 3 nævnte rapport udarbejdet af myndigheden og de i stk. 3b nævnte retningslinjer, henstillinger og udtalelser vedtaget af myndigheden offentliggøres samtidig."

14)  ▌artikel 31 ▌:

a)  Stk. 1, afsnit 1, litra e), affattes således:

“e) at træffe ▌passende foranstaltninger med henblik på koordineringen af tiltag, der gennemføres af de relevante kompetente myndigheder, i tilfælde af en udvikling, der kan bringe de finansielle markeders funktion i fare"

b)  I stk. 1, afsnit 1, indsættes litra ea):

"ea) at træffe passende foranstaltninger for at fremme anvendelsen af teknologisk innovation med henblik på koordineringen af tiltag, der gennemføres af de relevante kompetente myndigheder"

c)  Følgende indsættes som stk. 1a:

“1a. "Myndigheden træffer passende foranstaltninger, der har til formål at lette adgangen til markedet for operatører eller produkter, der baserer sig på teknologisk innovation. For at bidrage til fastlæggelsen af en fælles europæisk tilgang til teknologisk innovation fremmer myndigheden tilsynsmæssig konvergens, hvor det er relevant med støtte fra udvalget om finansiel innovation, og navnlig gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis. Myndigheden kan eventuelt vedtage retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

15)  Som artikel 31a indsættes:

"Artikel 31aKoordinering af delegering og outsourcing af aktiviteter samt af risikooverførsler

1.  Myndigheden koordinerer løbende de kompetente myndigheders tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme tilsynsmæssig konvergens i forbindelse med finansielle institutioners delegering og outsourcing af aktiviteter og i relation til risikooverførsler foretaget af dem til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen, jf. stk. 2 og 3▐. Inden for deres respektive beføjelser bærer de kompetente myndigheder det endelige ansvar for afgørelser om godkendelse, tilsyn og håndhævelse med hensyn til delegering og outsourcing af aktiviteter såvel som risikooverførsler.

2. De kompetente myndigheder underretter myndigheden, såfremt de har til hensigt at meddele tilladelse til eller registrere en finansiel institution, der ville være under tilsyn af den pågældende kompetente myndighed, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og den finansielle institutions forretningsplan indebærer outsourcing eller delegering af en væsentlig del af dens aktiviteter eller en eller flere af dens centrale funktioner eller risikooverførsel af en væsentlig del af dens aktiviteter til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen. De kompetente myndigheders underretning af myndigheden skal være tilstrækkeligt detaljeret ▌.

3. Hvis de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter ikke indeholder nogen specifikke krav til underretningen om outsourcing, delegering eller risikooverførsel skal en finansiel institution, hvis den outsourcer eller delegerer en væsentlig del af sine aktiviteter eller en eller flere af sine centrale funktioner – og foretager risikooverførsel af en væsentlig del af sine aktiviteter – til en anden enhed eller en egen filial, der er etableret i et tredjeland, underrette den kompetente myndighed herom. Den pågældende kompetente myndighed informerer hvert halve år myndigheden om sådanne underretninger.

Uden at det berører artikel 35, fremlægger den kompetente myndighed efter anmodning fra myndigheden oplysninger vedrørende finansielle institutioners outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger.

Myndigheden overvåger, om de pågældende kompetente myndigheder verificerer, at outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger som omhandlet i første afsnit indgås i overensstemmelse med EU-retten, er i tråd med myndighedens retningslinjer, henstillinger eller udtalelser og ikke hindrer et effektivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side og håndhævelse i et tredjeland.

3a. Hvis en kompetent myndigheds verifikationsordninger forhindrer effektivt tilsyn eller håndhævelse og indebærer risici for regelarbitrage mellem medlemsstaterne, kan myndigheden udstede henstillinger til den pågældende kompetente myndighed om, hvordan den kan forbedre sin verifikationsordning, herunder en frist, inden for hvilken den kompetente myndighed skal gennemføre de anbefalede ændringer. Følger den pågældende kompetente myndighed ikke henstillingerne, angiver den grundene hertil, og myndigheden offentliggør sin henstilling sammen med disse grunde.

3b. Kommissionen udarbejder senest [et år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden] en rapport, hvori den gør status over de forskellige tilgange i den sektorspecifikke lovgivning med hensyn til vurdering af væsentligheden af den aktivitet, der skal outsources eller delegeres, og undersøger muligheden for en mere harmoniseret tilgang i denne henseende via den eventuelle fastlæggelse af fælles kriterier og metoder. Kommissionen fremsender denne rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til følgende:

a) driftskontinuitet

b) effektiv ledelseskapacitet

c) effektiv kapacitet til at revidere delegerede og outsourcede aktiviteter samt risikooverførsler."

15a)  Som artikel 31b indsættes:

"Artikel 31bUdveksling af oplysninger om egnethed og hæderlighed

Myndigheden opretter sammen med EIOPA og ESMA et system til udveksling af oplysninger af relevans for den vurdering af egnethed og hæderlighed for indehavere af kvalificerede andele, ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere i finansielle institutioner, der skal foretages af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

16)  Artikel 32 affattes således:

"Artikel 32Vurdering af markedsudviklingen

, herunder stresstest

1.  Myndigheden overvåger og vurderer markedsudviklingen på sit kompetenceområde og underretter om nødvendigt de to andre ESA'er, ESRB samt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder. Myndigheden medtager i sine vurderinger en ▌analyse af de markeder, som finansielle institutioner opererer på, samt en vurdering af de potentielle markedsudviklingers indvirkning på sådanne institutioner.

2.  I den forbindelse iværksætter og koordinerer myndigheden ▌vurderinger på EU-plan af de finansielle institutioners modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger på en realistisk måde. Med henblik herpå udvikler den ▌:

a)  fælles metoder til vurdering af økonomiske scenariers konsekvenser for en institutions finansielle stilling

aa)  fælles metoder til udpegelse af de finansielle institutioner, der skal medtages i vurderinger på EU-plan

b)  fælles tilgange til oplysning om resultaterne af disse vurderinger af finansielle institutioners modstandsdygtighed

c)  fælles metoder til vurdering af særlige produkters eller distributionsprocessers konsekvenser for en institution ▐

d)  fælles metoder til værdiansættelse, hvor det er nødvendigt, med henblik på stresstest og

da)  fælles metoder til vurdering af indvirkningen af miljørisici på institutioners finansielle stabilitet.

Med henblik på dette stykke samarbejder myndigheden med ESRB, som skal undgå enhver potentiel interessekonflikt med hensyn til gennemførelsen af pengepolitikken.

2a.  Mindst en gang om året overvejer myndigheden, i samarbejde med FTM, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre vurderinger på EU-plan som omhandlet i stk. 2, og underretter Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, hvad den er nået frem til, og hvorfor. Når der gennemføres sådanne vurderinger på EU-plan ▌, videregiver myndigheden resultaterne for hver deltagende finansiel institution, hvis den finder det hensigtsmæssigt under hensyntagen til Unionens eller en eller flere af dens medlemsstaters finansielle stabilitet, markedets integritet eller det indre markeds funktion.

De kompetente myndigheders tavshedspligt er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder offentliggør resultatet af de i stk. 2 omhandlede vurderinger på EU-plan eller videregiver resultaterne af sådanne vurderinger til myndigheden, med henblik på at denne offentliggør resultaterne af vurderinger på EU-plan af de finansielle institutioners modstandsdygtighed."

3.  Mindst en gang om året og om nødvendigt hyppigere leverer myndigheden vurderinger af tendenser, potentielle risici og sårbarheder inden for sit kompetenceområde til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ESRB, uden at dette i øvrigt berører ESRB's opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010, i kombination med den i artikel 22, stk. 2, nævnte risikotavle.

Som led i disse vurderinger klassificerer myndigheden de vigtigste risici og sårbarheder og anbefaler om nødvendigt forebyggende og afhjælpende tiltag.

3a.  Med henblik på at gennemføre vurderinger af finansielle institutioners modstandsdygtighed på EU-plan, som beskrevet i nærværende artikel, kan myndigheden i overensstemmelse med artikel 35 og med forbehold af betingelserne deri kræve at få oplysninger udleveret direkte fra disse finansielle institutioner. Myndigheden kan også kræve, at de kompetente myndigheder foretager specifikke evalueringer. Den kan anmode de kompetente myndigheder om at foretage kontrolbesøg på stedet og kan deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet i overensstemmelse med artikel 21 og med forbehold af betingelserne deri for at sikre sammenligneligheden og pålideligheden af metoder, praksisser og resultater.

3b.  Myndigheden kan anmode om, at de kompetente myndigheder kræver, at finansielle institutioner gør oplysninger, som de skal indgive i henhold til stk. 3a, til genstand for en uafhængig revision.

4.  Myndigheden sikrer en passende dækning af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) gennem det fælles udvalg."

17)  Artikel 33 affattes således:

"Artikel 33

Internationale forbindelser, herunder ækvivalens

1. Myndigheden kan, uden at dette berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive kompetenceområder, udvikle kontakter og indgå aftaler om administrative ordninger med regulerings-, tilsyns- og, hvis det er relevant, afviklingsmyndigheder, internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande. Disse ordninger skaber ikke retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater og forhindrer heller ikke medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder i at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med disse tredjelande.

Myndigheden indgår ikke administrative ordninger med et tredjelands regulerings-, tilsyns- og, hvis det er relevant, afviklingsmyndigheder, hvis det pågældende tredjeland i henhold til en gældende delegeret retsakt vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 er opført på listen over jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system.

2. Myndigheden bistår Kommissionen ved udarbejdelsen af afgørelser om ækvivalens vedrørende regulerings- og tilsynsordninger i tredjelande efter en specifik anmodning om rådgivning fra Kommissionen, på eget initiativ, eller hvor det kræves ved de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

2a. Myndigheden overvåger løbende udviklingen på regulerings-, tilsyns- og, hvis det er relevant, afviklingsområdet, samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke Kommissionen har vedtaget afgørelser om ækvivalens i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, med henblik på at kontrollere, om de kriterier, der er lagt til grund for de pågældende afgørelser, samt alle deri fastsatte betingelser fortsat er opfyldt. Myndigheden forelægger en fortrolig rapport om sine resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de to andre ESA'er hvert tredje år eller oftere, når det er hensigtsmæssigt, eller når Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen anmoder om det. Rapporten skal navnlig fokusere på konsekvenserne for den finansielle stabilitet, markedets integritet, investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion.

Uden at det berører særlige krav fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og på de i stk. 1, andet afsnit, fastsatte betingelser samarbejder myndigheden med de relevante kompetente myndigheder og, hvis det er relevant, med afviklingsmyndighederne i tredjelande, hvis regulerings- og tilsynsmæssige ordninger er blevet anerkendt som værende ækvivalente. Dette samarbejde skal foregå på grundlag af administrative ordninger, der indgås med de relevante myndigheder i de pågældende tredjelande. I forbindelse med forhandlinger om sådanne administrative ordninger inkluderer myndigheden bestemmelser om følgende:

a)  mekanismer, der gør det muligt for myndigheden at indhente relevante oplysninger, herunder oplysninger om reguleringsordningen, tilsynsstrategien, relevante markedsudviklinger og eventuelle ændringer, der vil kunne influere på ækvivalensafgørelsen

b)  i det omfang det er nødvendigt for opfølgning af sådanne ækvivalensafgørelser, procedurerne vedrørende koordinering af tilsynsaktiviteter, herunder kontrolbesøg på stedet udført under myndighedens ansvar, når det er hensigtsmæssigt, ledsaget og støttet af op til fem repræsentanter for forskellige kompetente myndigheder på frivilligt og roterende grundlag samt af den kompetente myndighed i tredjelandet.

Myndigheden underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de andre ESA'er, såfremt en kompetent tredjelandsmyndighed nægter at indgå aftaler om sådanne administrative ordninger eller nægter at samarbejde effektivt. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger, når den tager de pågældende ækvivalensafgørelser op til fornyet overvejelse.

2b. Konstaterer myndigheden udviklinger i relation til regulering, tilsyn eller, hvis det er relevant, afvikling eller håndhævelsespraksis i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, der vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, markedsintegriteten eller investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion, underretter den uden ophold Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på fortrolig basis.

2c. De kompetente myndigheder underretter på forhånd myndigheden, hvis de agter at indgå administrative ordninger med tredjelandes tilsynsmyndigheder på et eller flere af de områder, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, herunder også i relation til filialer af tredjelandsenheder. De forelægger samtidig myndigheden et udkast til sådanne planlagte ordninger så hurtigt som muligt.

Myndigheden kan samarbejde med de kompetente myndigheder for at udarbejde administrative standardordninger med henblik på at fastlægge en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis i Unionen og for at styrke den tilsynsmæssige koordinering på internationalt plan. De kompetente myndigheder skal følge sådanne standardordninger så tæt som muligt.

Hvor myndigheden i samarbejde med de kompetente myndigheder udarbejder sådanne administrative standardordninger, må de kompetente myndigheder ikke indgå administrative ordninger med tredjelandes myndigheder, før standardordningen er klar.

Myndigheden giver i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, samt om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser og myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med stk. 2a.

3a. Myndigheden skal søge om fuldt medlemskab af Baselkomitéen for Banktilsyn og Rådet for Finansiel Stabilitet og skal søge om observatørstatus i International Accounting Standards Monitoring Board.

Enhver holdning, som myndigheden skal udtrykke i internationale fora, skal først drøftes og godkendes af tilsynsrådet.

3b. Myndigheden overvåger, når det er hensigtsmæssigt, udviklingen på regulerings-, tilsyns- og, hvis det er relevant, afviklingsområdet samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke der er indgået internationale aftaler.

Uden at det berører de særlige krav i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, og på de i stk. 1, andet punktum, i denne artikel fastsatte betingelser samarbejder myndigheden med de relevante kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, med afviklingsmyndighederne i de tredjelande, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit."

18)  Artikel 34 udgår.

19)  I artikel 35 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1, 2 og 3, affattes således:

"1. Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente myndigheder myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning, under forudsætning af at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger.

Oplysningerne skal være nøjagtige og fuldstændige og skal fremlægges inden udløbet af den af myndigheden fastsatte frist.

2. Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater eller ved hjælp af sammenlignelige modeller, som er godkendt af myndigheden. Sådanne anmodninger fremsættes altid, hvis det er muligt, med anvendelse af eksisterende fælles indberetningsformater og under overholdelse af proportionalitetsprincippet i national ret og EU-retten, herunder i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter.

3. På anmodning fra en kompetent myndighed stiller myndigheden alle de oplysninger til rådighed, som den er i besiddelse af, og som er nødvendige for, at den kompetente myndighed kan udføre sine opgaver▐."

b)  Stk. 5 affattes således:

"5. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af stk. 1, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed af de kompetente myndigheder inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til enhver af følgende:

a) andre myndigheder med tilsynsfunktioner

b) det ministerium, der har ansvaret for finans i den pågældende medlemsstat, hvis det har tilsynsoplysninger til sin rådighed

c) den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat

d) det statistiske kontor i den pågældende medlemsstat.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de kompetente myndigheder myndigheden med at indsamle oplysningerne."

c)  Stk. 6 og stk. 7a udgår:

20)  Som artikel 35a-35d indsættes:

"Artikel 35aUdøvelse af de i artikel 35b omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 35 er tillagt myndigheden, en embedsmand derfra eller en anden person bemyndiget af myndigheden, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 35a og 35b finder anvendelse, uden at det berører den nationale lovgivning.

Artikel 35bAnmodning om oplysninger fra finansielle institutioner, holdingselskaber eller filialer af relevante finansielle institutioner og ikkeregulerede operationelle enheder i en finansiel koncern eller et finansielt konglomerat

1. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af artikel 35, stk. 1 eller 5, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden uden at skabe kopier af data kræve, at følgende institutioner og enheder afgiver de oplysninger, der er nødvendige, for at myndigheden kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a) relevante finansielle institutioner

b) holdingselskaber og/eller filialer af en relevant finansiel institution

c) ikkeregulerede operationelle enheder i en finansiel koncern eller et finansielt konglomerat, som har væsentlig betydning for de relevante finansielle institutioners finansielle aktiviteter.

4. De i stk. 1 nævnte relevante institutioner og enheder eller deres retlige repræsentanter ▌giver de ønskede oplysninger inden for en rimelig frist, som myndigheden fastsætter.▌

5. Myndigheden fremsender uden ophold et eksemplar af ▌anmodningen ▌til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den i stk. 1 opførte relevante enhed, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

6. Myndigheden må kun anvende fortrolige oplysninger, som den har indhentet i overensstemmelse med denne artikel, til brug for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning.

Artikel 35cProcedureregler for pålæg af bøder

1. Finder myndigheden i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en overtrædelse som omhandlet i artikel 35d, stk. 1, anmoder myndigheden Kommissionen om at undersøge sagen. ▌

Artikel 35dBøder

og tvangsbøder

-1. Før Kommissionen træffer afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde, giver den institution eller enhed, der er anmodet om oplysninger, mulighed for at blive hørt.

Kommissionen lægger ved sin afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde udelukkende de forhold til grund, som de pågældende institutioner eller enheder har haft lejlighed til at udtale sig om.

1. Kommissionen vedtager en afgørelse om pålæg af en bøde, hvis den finder, at en institution eller en enhed som nævnt i artikel 35b, stk. 1, forsætligt eller uagtsomt har undladt at give påkrævede oplysninger eller har givet ufuldstændige, urigtige eller vildledende oplysninger ▌i henhold til artikel 35b, stk. 1.

2. Grundbeløbet for den i stk. 1 omhandlede bøde fastsættes til mindst [X, lavere end 50 000 EUR] og højst [Y, lavere end 200 000 EUR] og skal være afskrækkende, effektivt og stå i et rimeligt forhold til institutionens eller enhedens størrelse samt overtrædelsens art og betydning.

Myndigheden udarbejder sammen med ESMA og EIOPA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer metoden til fastsættelse af bøder i overensstemmelse med dette stykke.

▌5. ▌Den samlede bøde kan højst udgøre [X %, lavere end 20 %] af årsomsætningen for den pågældende enhed i det foregående regnskabsår, medmindre enheden direkte eller indirekte har haft en økonomisk fortjeneste på grund af overtrædelsen. I så fald skal den samlede bøde mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

5a. Kommissionen kan pålægge en tvangsbøde, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Tvangsbøden skal stå i et rimeligt forhold til institutionens eller enhedens størrelse samt overtrædelsens art og betydning.

5b. Retten til forsvar for institutionen eller enheden skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. Institutionen eller enheden har ret til aktindsigt i myndighedens og Kommissionens sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller myndighedens og Kommissionens interne forberedende dokumenter.

5c. Tvangsfuldbyrdelse af bøder eller tvangsbøder kan kun suspenderes ved en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. De institutioner eller enheder, som er blevet pålagt en bøde eller tvangsbøde, kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende Kommissionens afgørelse om at pålægge en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje en bøde eller tvangsbøde, der er pålagt af Kommissionen.

5d. Kommissionen offentliggør alle de bøder og tvangsbøder der er pålagt, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for finansmarkedet eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

5e. Bøder og tvangsbøder overføres til Unionens almindelige budget. "

▌21)  I artikel 36 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 3 udgår.

b)  Stk. 4 affattes således:

" Når myndigheden modtager en advarsel eller henstilling fra ESRB rettet til myndigheden, drøfter myndigheden advarslen eller henstillingen på det næste møde i tilsynsrådet eller, hvis det er hensigtsmæssigt, tidligere for at vurdere, hvilke følger advarslen eller henstillingen har for udførelsen af dens opgaver, og eventuelt følge op på dette.

Myndigheden tager via den relevante beslutningsprocedure stilling, til, om der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, med henblik på at imødegå de problemer, der påpeges i advarslerne eller henstillingerne og indholdet i sådanne foranstaltninger.

Hvis myndigheden ikke følger op på en advarsel eller henstilling, begrunder den dette over for ESRB. ESRB underretter Europa-Parlamentet herom i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1092/2010, Rådet og Kommissionen. ESRB underretter Rådet og Kommissionen herom."

c)  Stk. 5 affattes således:

"5. Når myndigheden modtager en advarsel eller anbefaling fra ESRB rettet til en kompetent myndighed, kan den, når det er relevant, anvende de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, for at sikre rettidig opfølgning.

Agter adressaten ikke at følge ESRB's henstilling, underretter den tilsynsrådet om sine grunde til ikke at handle og drøfter dem med dette."

d)  Stk. 6 udgår.

22)  Artikel 37 affattes således:

"Artikel 37

Interessentgruppe for banker

1. Der nedsættes en interessentgruppe for banker for at fremme høring af interessenter på områder af relevans for myndighedens opgaver. Interessentgruppen for banker skal høres om foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 10-15 vedrørende reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder og, i det omfang de ikke vedrører individuelle finansielle institutioner, artikel 16 vedrørende retningslinjer og henstillinger, artikel 16a om udtalelser og artikel 16b om spørgsmål og svar. Hvis det er nødvendigt omgående at træffe foranstaltninger, og det ikke er muligt at foretage høring, informeres interessentgruppen for banker hurtigst muligt.

Interessentgruppen for banker afholder møder på eget initiativ, når det er nødvendigt, og under alle omstændigheder mindst fire gange om året.

2. Interessentgruppen for banker består af 30 medlemmer, heraf 13 medlemmer ligeligt fordelt på kredit- og investeringsinstitutter, der opererer i Unionen, hvoraf tre skal repræsentere andelskasser og sparekasser, 13 medlemmer, som repræsenterer repræsentanter for disses ansatte, forbrugere, brugere af bankydelser og repræsentanter for SMV'er og fire medlemmer, som skal være uafhængige anerkendte akademikere.

3. Medlemmerne af interessentgruppen for banker udpeges af tilsynsrådet efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. I forbindelse med sin afgørelse sikrer tilsynsrådet så vidt muligt en passende afspejling af diversiteten i banksektoren, geografisk og kønsmæssig balance og en repræsentation af interessenter, der dækker hele Unionen. Medlemmerne af interessentgruppen for banker udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder, relevante viden og dokumenterede ekspertise.

3a. Medlemmerne af interessentgruppen for banker vælger formanden for gruppen fra deres midte. Formanden har en mandatperiode på to år.

Europa-Parlamentet kan anmode formanden for interessentgruppen for banker om at afgive en erklæring over for det og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes derom.

4. Myndigheden tilvejebringer alle nødvendige oplysninger med forbehold af den i artikel 70 omhandlede tavshedspligt og sikrer den nødvendige sekretariatsbistand til interessentgruppen for banker. Der ydes tilstrækkelig godtgørelse til medlemmer af interessentgruppen for banker, der repræsenterer nonprofitorganisationer, bortset fra repræsentanter for erhvervet. En sådan godtgørelse skal tage højde for medlemmernes forberedende og opfølgende arbejde og skal som minimum svare til refusionssatsen for tjenestemænd i henhold til afsnit V, kapitel 1, afdeling 2, i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 om vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen (personalevedtægten). Interessentgruppen for banker kan nedsætte arbejdsgrupper om tekniske spørgsmål. Medlemmerne af interessentgruppen for banker har en mandatperiode på fire år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure finder sted.

Medlemmerne af interessentgruppen for banker kan sidde i to på hinanden følgende mandatperioder.

5. Interessentgruppen for banker kan yde rådgivning til myndigheden om alle emner vedrørende myndighedens opgaver, med særlig vægt på opgaverne i artikel 10-16b, artikel 29, 30, 32 og 35.

Kan medlemmerne af interessentgruppen for banker ikke nå til enighed om rådgivning, kan en tredjedel af medlemmerne eller medlemmer, der repræsenterer én gruppe af interessenter, yde særskilt rådgivning.

Interessentgruppen for banker, interessentgruppen for værdipapirer og markeder, interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger kan afgive fælles rådgivning om spørgsmål vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheders arbejde, jf. denne forordnings artikel 56 om fælles holdninger og fælles forskrifter.

6. Interessentgruppen for banker vedtager selv sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer.

7. Myndigheden offentliggør interessentgruppens rådgivning, medlemmernes særskilte rådgivning, resultaterne af dens høringer, samt redegør for, hvordan der er taget hensyn til rådgivningen og resultaterne fra høringerne. "

b)    I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

"Kan medlemmerne af interessentgruppen for banker ikke nå til enighed om en fælles udtalelse eller fælles rådgivning, kan medlemmer, der repræsenterer én gruppe af interessenter, afgive en særskilt udtalelse eller yde særskilt rådgivning.

Interessentgruppen for banker, interessentgruppen for værdipapirer og markeder, interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger kan afgive fælles udtalelser og rådgivning om spørgsmål vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheders arbejde, jf. denne forordnings artikel 56 om fælles holdninger og fælles forskrifter."

22a)  Artikel 38, stk. 1, affattes således:

“1. Myndigheden sikrer, at afgørelser vedtaget i henhold til artikel 18, 19 eller 20 ikke på nogen måde indvirker på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar."

23)  Artikel 39 affattes således:

"Artikel 39Beslutningsprocedurer

1. Myndigheden handler i overensstemmelse med stk. 2-6, når den vedtager afgørelser i henhold til artikel 17, 18 og 19.

2. Myndigheden underretter enhver adressat for en afgørelse om, at den agter at vedtage en sådan afgørelse på adressatens officielle sprog, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, dens kompleksitet og potentielle konsekvenser, en frist, inden for hvilken adressaten kan tilkendegive sine synspunkter med hensyn til afgørelsens indhold. Adressaten kan tilkendegive sine synspunkter på sit officielle sprog. Bestemmelsen i første punktum finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 17, stk. 3, nævnte henstillinger.

3. Myndighedens afgørelser skal begrundes.

4. Adressaterne for myndighedens afgørelser underrettes om retsmidlerne i henhold til denne forordning.

5. Har myndigheden vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 18, stk. 3 eller 4, tager den afgørelsen op til fornyet overvejelse med passende mellemrum.

6. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel ▌18 eller 19, offentliggøres. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel 17, kan offentliggøres. Afgørelserne offentliggøres med angivelse af den pågældende kompetente myndighed eller den pågældende finansielle institution og hovedindholdet af afgørelsen, medmindre en sådan offentliggørelse strider mod de pågældende finansielle institutioners legitime interesser/berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres, eller vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen."

24)  Artikel 40 ændres således:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Som litra aa) og ab): indsættes

"aa) de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, jf. artikel 45, stk. 1, som ikke har stemmeret.

ab) lederen af den medlemsstatsforvaltning, der er ansvarlig for at forhandle og vedtage de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter med henblik på handling inden for rammerne af artikel 10-15"

ia)  Litra b) affattes således:

"b) lederen af den nationale offentlige myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med kreditinstitutioner i hver af medlemsstaterne med henblik på handling inden for rammerne af enhver beføjelse, bortset fra som fastsat i artikel 10-15, og som skal deltage personligt mindst to gange årligt"

ib)  Litra e) affattes således:

"e) en repræsentant for ESRB, som ikke har stemmeret, og som skal afholde sig fra at indtage standpunkter, der er bestemt af pengepolitiske hensyn"

ib)  Følgende indsættes som litra fa):

"fa) en repræsentant for SRB, som ikke har stemmeret"

aa)  Stk. 3 affattes således:

" Hver enkelt ▐myndighed er ansvarlig for udpegningen af en suppleant på højt niveau i samme myndighed, der kan træde i stedet for det i stk. 1, litra ab) og stk. 1, litra b) omhandlede medlem, såfremt denne person er forhindret i at deltage i et møde."

ab)  Stk. 4a udgår.

ac)  Stk. 6 affattes således:

"6. Med henblik på handling inden for rammerne af direktiv 94/19/EF kan det i stk. 1, litra b), nævnte medlem af tilsynsrådet, hvis det er hensigtsmæssigt, ledsages af en ikke-stemmeberettiget repræsentant for de relevante organer, der forvalter indskudsgarantiordninger i medlemsstaterne.

Er den i stk. 1, litra b), omhandlede nationale offentlige myndighed ikke ansvarlig for afviklingen, kan medlemmet af tilsynsrådet beslutte at invitere en ikke-stemmeberettiget repræsentant for afviklingsmyndigheden."

ad)  Som stk. 6a indsættes:

"6a. Med henblik på handlinger, der skal foretages inden for rammerne af artikel 10-15, skal én repræsentant for Kommissionen være medlem af tilsynsrådet uden stemmeret, én repræsentant for Europa-Parlamentet skal være observatør, og én repræsentant for hver enkelt medlemsstats forvaltninger kan være observatør i tilsynsrådet."

b)  Stk. 7 affattes således:

"7. Tilsynsrådet kan invitere observatører til at deltage."

c)  Som stk. 8 indsættes:

"8. Er den i stk. 1, litra b), omhandlede nationale offentlige myndighed ikke ansvarlig for håndhævelsen af forbrugerbeskyttelsesreglerne, kan det i nævnte litra omhandlede medlem af tilsynsrådet beslutte at invitere en repræsentant for medlemsstatens forbrugerbeskyttelsesmyndighed, som ikke har stemmeret. Såfremt forbrugerbeskyttelsesansvaret er delt mellem flere myndigheder i en medlemsstat, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant."

25)  Artikel 41 affattes således:

"Artikel 41Interne udvalg

"Tilsynsrådet kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles. Tilsynsrådet kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, direktionen eller formanden."

26)  Artikel 42 ▌affattes således:

"Artikel 42

Tilsynsrådets uafhængighed

Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler formanden og ▌medlemmerne af tilsynsrådet uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, ▌ regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller ethvert andet offentligt eller privat organ må søge at påvirke medlemmerne af tilsynsrådet i udøvelsen af deres opgaver.

Når den i artikel 30, stk. 2, litra a), nævnte grad af uafhængighed er blevet vurderet at være utilstrækkelig i henhold til samme artikel, kan tilsynsrådet beslutte enten at suspendere det enkelte medlems stemmerettigheder midlertidigt eller suspendere vedkommendes medlemskab af myndigheden midlertidigt, indtil manglerne er blevet afhjulpet."

27)  Artikel 43 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Tilsynsrådet udstikker retningslinjer for myndighedens arbejde og er det vigtigste beslutningsorgan for strategiske beslutninger og vigtige politiske beslutninger.

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, vedtager tilsynsrådet myndighedens ▌henstillinger, retningslinjer, udtalelser og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II."

b)  Stk. 2 og 3 udgår.

c)  ▌Stk. 4 affattes ▌således:

"Hvert år inden den 30. september vedtager tilsynsrådet efter forslag fra direktionen myndighedens arbejdsprogram for det følgende år og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering.

Myndigheden fastlægger sine prioriteter med hensyn til evalueringer og udpeger, hvor det er relevant, hvilke kompetente myndigheder og aktiviteter der skal evalueres i henhold til artikel 30. Hvis det er berettiget, kan myndigheden udpege flere kompetente myndigheder, der skal evalueres.

Arbejdsprogrammet vedtages med forbehold af den årlige budgetprocedure og offentliggøres."

d)    Stk. 5 affattes således:

"5. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra direktionen årsberetningen om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, på grundlag af det i artikel 47, stk. 9, litra f), omhandlede udkast til årsberetning og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres."

e)  Stk. 8 udgår.

27a)  Som artikel 43a indsættes følgende:

"Artikel 43a

Gennemsigtighed i afgørelser truffet af tilsynsrådet

Uanset artikel 70 tilsender myndigheden senest seks uger efter datoen for mødet i tilsynsrådet som minimum Europa-Parlamentet et omfattende og fyldestgørende referat af mødet i tilsynsrådet, som giver et fuldt indblik i drøftelserne, herunder en kommenteret liste over afgørelser. "

28)  Artikel 44 ændres således:

a)  Stk. 1 ▌affattes således:

"1. Tilsynsrådets afgørelser træffes med simpelt flertal af dets medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

I forbindelse med de i artikel 10-16 omhandlede afgørelser om udarbejdelse og vedtagelse af retsakter, udkast og instrumenter, og de foranstaltninger og afgørelser, der vedtages i medfør af artikel 9, stk. 5, tredje afsnit, artikel 9a og kapitel VI, træffer tilsynsrådet som en undtagelse fra første afsnit i nærværende stykke afgørelser med kvalificeret flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union, som mindst omfatter et simpelt flertal blandt dets medlemmer, der er til stede ved afstemningen, fra kompetente myndigheder i medlemsstater, der er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1024/2013 ("deltagende medlemsstater") og et simpelt flertal af medlemmerne, der er til stede ved afstemningen, fra kompetente myndigheder i medlemsstater, der ikke er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1024/2013 ("ikkedeltagende medlemsstater"). De fuldtidsansatte medlemmer af direktionen og formanden deltager ikke i afstemningen om disse afgørelser.

Med hensyn til afgørelser, der vedtages i medfør af artikel 18, stk. 3 og 4, træffer tilsynsrådet som en undtagelse fra første afsnit i nærværende stykke afgørelser med et simpelt flertal af sine stemmeberettigede medlemmer, hvilket omfatter et simpelt flertal blandt dets medlemmer fra kompetente myndigheder i deltagende medlemsstater og et simpelt flertal blandt medlemmerne fra kompetente myndigheder i ikkedeltagende medlemsstater."

a)   Følgende stk. 1a indsættes:

"1a. Uanset stk. 1 har tilsynsrådet beføjelse til med simpelt flertal blandt sine medlemmer at vedtage de afgørelser, som direktionen har udarbejdet med henblik på artikel 22, stk. 1, 22, stk. 2, 3 og 5, 29a, 31a, 32 og 35b til 35d i henhold til artikel 47, stk. 3.

Hvis tilsynsrådet ikke vedtager de afgørelser, som direktionen har udarbejdet med henblik på artikel 22, stk. 1, 2, 3 og 5, 29a, artikel 31a, artikel 32 og artikel 35b til 35h, kan det ændre disse afgørelser. Tilsynsrådet har beføjelse til at vedtage disse ændrede afgørelser med et flertal på tre fjerdedele af sine medlemmer.

Vedtager tilsynsrådet ikke de ændrede afgørelser, der er omhandlet i andet afsnit, hurtigst muligt og senest inden fire måneder, træffer direktionen afgørelse."

b)  Stk. 3 affattes således:

"3. Tilsynsrådet vedtager og offentliggør sin forretningsorden. I forretningsordenen fastsættes de nærmere afstemningsregler."

c)    Stk. 4 affattes således:

"4. Ikkestemmeberettigede medlemmer og observatører deltager ikke i drøftelser i tilsynsrådet vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre andet er fastsat i artikel 75, stk. 3, eller i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Første afsnit finder ikke anvendelse på formanden, medlemmer, der også er medlemmer af direktionen, eller repræsentanten for Den Europæiske Centralbank, der er udpeget af dennes tilsynsråd."

29)  I kapitel III affattes overskriften til afdeling 2 således:

"Afdeling 2

Direktionen".

30)  Artikel 45 affattes således:

"Artikel 45Sammensætning

1. Direktionen er sammensat af formanden og tre fuldtidsansatte medlemmer, som skal være statsborgere i en medlemsstat. Formanden tildeler hvert af de fuldtidsansatte medlemmer veldefinerede politik- og forvaltningsopgaver, navnlig ansvar for budgetspørgsmål og for spørgsmål vedrørende myndighedens arbejdsprogram samt konvergensspørgsmål. Ét af de fuldtidsansatte medlemmer fungerer som næstformand og varetager formandens opgaver, når denne er fraværende eller på anden måde lovligt forhindret, i overensstemmelse med denne forordning.

2. De fuldtidsansatte medlemmer udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder, kendskab til og praktiske erfaring med finansielle institutioner inden for deres forskellige forretningsmodeller, og markeder, navnlig på bankområdet, herunder forbrugerinteresser samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering. De fuldtidsansatte medlemmer skal have omfattende ledelseserfaring. Mindst ét af de fuldtidsansatte medlemmer må ikke i året forud for udpegelsen have været ansat ved en national kompetent myndighed. Udvælgelsen sker på grundlag af et stillingsopslag, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, hvorefter Kommissionen opstiller en afgrænset liste over egnede kandidater, idet det hører tilsynsrådet.

Kommissionen forelægger listen for Europa-Parlamentet til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen▌. Sammensætningen af direktionen skal være afbalanceret og forholdsmæssigt afpasset og afspejle Unionen som helhed.

3. Hvis et fuldtidsansat medlem af direktionen ikke længere opfylder betingelserne i artikel 46 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Europa-Parlamentet og Rådet på eget initiativ eller på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten.

4. De fuldtidsansatte medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan fornyes én gang. I de sidste ni måneder inden udgangen af et fuldtidsansat medlems femårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a) de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b) myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Under hensyntagen til evalueringen forelægger Kommissionen listen over fuldtidsansatte medlemmer, hvis mandatperiode skal fornyes, for Rådet. På grundlag af denne liste og under hensyntagen til evalueringen kan Rådet forny mandatperioden for de fuldtidsansatte medlemmer."

31)  Som artikel 45a indsættes:

"Artikel 45aBeslutningstagning

1. Direktionens afgørelser vedtages med simpelt flertal af dens medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Hvis formanden eller mindst tre medlemmer af direktionen anmoder herom, henvises afgørelserne til tilsynsrådet.

2. Kommissionens repræsentant deltager i direktionens møder uden stemmeret, hvilket dog ikke gælder i spørgsmål som omhandlet i artikel 63.

3. Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.

4. Der indkaldes til møde i direktionen af formanden på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra et af dens medlemmer, og møderne ledes af formanden.

Direktionen afholder møder forud for hvert møde i tilsynsrådet og så ofte, som direktionen anser det for nødvendigt. Den aflægger regelmæssigt rapport til tilsynsrådet og holder møde mindst elleve gange om året.

5. ▌Deltagere uden stemmeret har ikke adgang under direktionens drøftelser vedrørende individuelle finansielle institutioner.

5a. Tilsynsrådet har ret til at sende specifikke anmodninger om oplysninger til direktionen. ".

32)  Som artikel 45b indsættes:

"Artikel 45bInterne udvalg

Direktionen kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles."

33)  Artikel 46 affattes således:

"Artikel 46

Direktionens uafhængighed

Direktionens medlemmer handler uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, ▌regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Medlemmer af direktionen må ikke varetage et hverv hverken på EU-plan eller på nationalt eller internationalt plan.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller andre offentlige eller private organer må søge at påvirke direktionens medlemmer i udførelsen af deres opgaver."

34)  Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47Opgaver

1. Direktionen sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Den træffer alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning.

2. Direktionen fremsætter forslag til et etårigt og et flerårigt arbejdsprogram, som vedtages af tilsynsrådet.

3. Direktionen udøver sine budgetbeføjelser efter artikel 63 og 64.

For så vidt angår artikel 17, 19, 22, stk. 4 og 30 er direktionen kompetent til at handle og træffe afgørelser. Med henblik på artikel 22, stk. 1, 22, stk. 2, 3 og 5, 29a, 31a, 32 og 35b til 35d har direktionen beføjelse til at træffe afgørelser, der er omfattet af den i artikel 44, stk. 1a, fastsatte beslutningsprocedure. Direktionen holder tilsynsrådet informeret om alle de afgørelser, den forbereder og træffer.

3a. Direktionen undersøger, og afgiver udtalelse om ▌alle spørgsmål, som tilsynsrådet skal træffe afgørelse om.

4. Direktionen vedtager myndighedens personalepolitik og i henhold til artikel 68, stk. 2, de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "tjenestemandsvedtægten").

5. Direktionen vedtager de særlige bestemmelser om aktindsigt i myndighedens dokumenter i overensstemmelse med artikel 72.

6. Direktionen foreslår på grundlag af det i stk. 9, litra f), omhandlede udkast til årsberetning en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens opgaver, til tilsynsrådet til godkendelse.

7. Direktionen udpeger og afsætter medlemmerne af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 3 og 5, idet det tager behørigt hensyn til et forslag fra tilsynsrådet.

8. Direktionens medlemmer offentliggør oplysninger om alle møder og modtagne erkendtligheder. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten.

9. Det ansvarlige medlem har følgende opgaver:

a) at gennemføre myndighedens årlige arbejdsprogram efter vejledning fra tilsynsrådet og under direktionens kontrol

b) at træffe alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning

c) at udarbejde et flerårigt arbejdsprogram, jf. artikel 47, stk. 2

d) senest den 30. juni hvert år at udarbejde et arbejdsprogram for det følgende år, jf. artikel 47, stk. 2

e) at udarbejde et foreløbigt budgetforslag for myndigheden i henhold til artikel 63 og at gennemføre myndighedens budget i henhold til artikel 64

f) at udarbejde et udkast til årsberetning med en særskilt afdeling om myndighedens regulerings- og tilsynsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender

g) over for myndighedens personale at udøve de beføjelser, der er fastlagt i artikel 68, og at varetage personalespørgsmål."

35)  Artikel 48 ændres således:

a)  Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Formanden er statsborger i en medlemsstat og er ansvarlig for at forberede arbejdet og lede møderne i tilsynsrådet og direktionen."

b)  Stk. 2 affattes således:

"2. Med henblik på udvælgelse af formanden nedsætter Kommissionen en udvælgelseskomité bestående af seks uafhængige personer på højt niveau. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udpeger hver to medlemmer af udvælgelseskomitéen. Udvælgelseskomitéen vælger en formand fra sin midte. Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse ved simpelt flertal om offentliggørelse af stillingsopslaget, udvælgelseskriterier og den konkrete jobprofil, sammensætningen af puljen af ansøgere samt metoden til screening af puljen af ansøgere med henblik på at udarbejde en afgrænset liste over mindst to kandidater med en ligelig deltagelse af mænd og kvinder. I tilfælde af stemmelighed har formanden for udvælgelseskomitéen den afgørende stemme.

Formanden udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til finansielle institutioner og markeder, navnlig på bankområdet, på grundlag af et stillingsopslag, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Formanden skal have mange års anerkendt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering samt ledelseserfaring, kunne påvise lederevner og høje standarder for effektivitet, kompetence og integritet samt have dokumenteret kendskab til mindst to af de officielle EU-sprog.

Udvælgelseskomitéen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som formand. Europa-Parlamentet kan invitere de valgte kandidater til lukkede eller åbne høringer, fremsende skriftlige spørgsmål til kandidaterne, modsætte sig udpegelsen af en kandidat og anbefale sin foretrukne kandidat. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en fælles afgørelse om udpegelse af formanden fra den afgrænsede liste over kandidater.

2a. Hvis formanden ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at kunne opfylde sine forpligtelser, herunder betingelserne i artikel 49, eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Europa-Parlamentet eller Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen eller på eget initiativ vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten. Ved udarbejdelsen af sit forslag rådfører Kommissionen sig med nationale kompetente myndigheder."

ba)  Stk. 3 affattes således:

"3. Formanden har en mandatperiode på otte år, som ikke kan forlænges."

c)  Stk. 4 ▌affattes således:

"4. I de sidste ni måneder inden udgangen af formandens otteårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a) de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b) myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Med henblik på evalueringen, som omhandlet i det første afsnit, udpeger tilsynsrådet en midlertidig suppleant for formanden blandt sine medlemmer."

d)  Stk. 5 udgår.

35a)  Artikel 49 affattes således:

"Artikel 49

Formandens uafhængighed

"Formanden handler uden at søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, ▐ regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ, medmindre andet følger af den rolle, som tilsynsrådet spiller i forbindelse med formandens opgaver."

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller ethvert andet offentligt eller privat organ må søge at påvirke formanden i udøvelsen af dennes opgaver.

Formanden skal i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten som omhandlet i artikel 68 efter embedsperiodens ophør udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele."

36)  Artikel 49a affattes således:

"Artikel 49aUdgifter

Formanden offentliggør oplysninger om alle afholdte møder med eksterne interessenter senest to uger efter mødet og enhver modtaget erkendtlighed. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten."

37)  Artikel 50, 51, 52, 52a og 53 udgår.

38)  Artikel 54 ændres således:

a)  ▌Stk. 2 affattes således:

"2. Det Fælles Udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden indgår i et regelmæssigt og tæt samarbejde for at sikre tværsektoriel sammenhæng under fuld hensyntagen til sektorspecifikke forhold med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), navnlig, hvor det er krævet i EU-retten, hvad angår:

– finansielle konglomerater og grænseoverskridende aktiviteter

– regnskabsføring og revision

– mikrotilsynsanalyser af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder med henblik på finansiel stabilitet

– produkter for private investorer

– cybersikkerhed

— udveksling af oplysninger og bedste praksis med ESRB og ▌ESA'erne

spørgsmål vedrørende finansielle detailtjenesteydelser og forbruger- og investorbeskyttelsesspørgsmål

— anvendelse af proportionalitetsprincippet."

c)  Som stk. 2a indsættes:

"2a. Hvad angår myndighedens opgaver i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fungerer Det Fælles Udvalg som et forum, hvor myndigheden samarbejder regelmæssigt og tæt med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed om spørgsmål vedrørende samspillet mellem myndighedens specifikke opgaver, jf. artikel 8, stk. 1, litra l), og de opgaver, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

Det Fælles Udvalg kan bistå Kommissionen ved vurderingen af betingelserne og de tekniske specifikationer og procedurer for at opnå en sikker og effektiv sammenkobling af de centrale automatiske mekanismer, der er omhandlet i artikel 32a, stk. 5, i direktiv (EU) 2018/843, samt i den effektive sammenkobling af de nationale registre i henhold til direktiv 2018/843/EU."

39)  Artikel 55 ▌affattes således:

"Artikel 55

Sammensætning

1. Det Fælles Udvalg er sammensat af formændene for ESA'erne▐.

2. Ét medlem af direktionen, en repræsentant for Kommissionen samt næstformanden for ESRB og, hvor det er relevant, formanden for eventuelle underudvalg under Det Fælles Udvalg indbydes til at deltage i møderne i Det Fælles Udvalg samt, hvor det er relevant, ethvert af de i artikel 57 omhandlede underudvalg som observatører.

3. Formanden for Det Fælles Udvalg udpeges én gang om året efter tur blandt formændene for ESA'erne. Formanden for Det Fælles Udvalg er anden næstformand for ESRB.

4. Det Fælles Udvalg vedtager og offentliggør sin forretningsorden. Det Fælles Udvalg kan invitere observatører til at deltage. Det Fælles Udvalg vedtager fælles holdninger med konsensus.

Det Fælles Udvalg mødes mindst én gang hver tredje måned.

4a. Myndighedens formand hører og underretter regelmæssigt tilsynsrådet om enhver holdning, man er nået frem til på møderne i Det Fælles Udvalg og dets underudvalg."

39a)  Artikel 56 affattes således:

"Artikel 56Fælles holdninger og fælles forskrifter

Myndigheden skal, hvis det er relevant, inden for rammerne af sine opgaver i kapitel II, og navnlig for så vidt angår gennemførelsen af direktiv 2002/87/EF, sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), alt efter hvad der er relevant, forsøge at nå frem til fælles holdninger.

Forskrifter i henhold til denne forordnings artikel 10-19 vedrørende anvendelsen af direktiv 2002/87/EF og af eventuelle andre EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som også falder ind under kompetenceområdet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) eller Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), vedtages, hvor det kræves i henhold til EU-retten, parallelt af myndigheden, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed).

Hvis myndighedens afgørelse afviger fra den i stk. 1 nævnte fælles holdning, eller hvis der ikke kunne træffes afgørelse, underretter myndigheden straks Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om begrundelsen derfor."

39a)  Artikel 57 affattes således:

"Artikel 57

Underudvalg

1. Det Fælles Udvalg kan nedsætte underudvalg med henblik på udarbejdelsen af udkast til fælles holdninger og fælles forskrifter til Det Fælles Udvalg.

2. Underudvalget skal være sammensat af formændene for ESA'erne og en repræsentant på højt niveau for personalet i den relevante kompetente myndighed fra hver medlemsstat.

3. Underudvalget vælger en formand fra repræsentanter af de relevante kompetente myndigheder, som også er observatør i Det Fælles Udvalg.

3a. Med henblik på artikel 56 nedsættes under Det Fælles Udvalg et underudvalg for finansielle konglomerater.

4. Det Fælles Udvalg offentliggør på sit websted alle nedsatte underudvalg, herunder deres mandat og en liste over deres medlemmer med deres respektive funktioner i underudvalget."

40)  Artikel 58 ændres således:

-a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Hermed nedsættes Klagenævnet for de Europæiske Tilsynsmyndigheder."

-aa)  Stk. 2, afsnit 1, affattes således:

"2. Klagenævnet er sammensat af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter, som er personer med godt omdømme og med dokumenteret relevant viden om EU-retten samt international erhvervsmæssig erfaring på et tilstrækkelig højt niveau inden for bankvæsen, forsikring, arbejdsmarkedspensioner, værdipapirmarkeder eller andre finansielle tjenesteydelser, men omfatter ikke nuværende personale hos de kompetente myndigheder eller andre nationale institutioner eller EU-institutioner, som er involveret i myndighedens aktiviteter, samt medlemmer af interessentgruppen for banker. Medlemmerne skal være statsborgere i en medlemsstat og skal have et indgående kendskab til mindst to af de officielle EU-sprog. Klagenævnet skal have tilstrækkelig juridisk ekspertise til at kunne yde juridisk ekspertrådgivning om lovligheden og proportionaliteten af myndighedens udøvelse af sine beføjelser."

a)  Stk. 3 affattes således:

"3. To medlemmer af klagenævnet og to suppleanter udpeges af myndighedens direktion ud fra en afgrænset liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet.

Efter at have gennemgået den afgrænsede liste kan Europa-Parlamentet indbyde medlems- og suppleantkandidater til at fremkomme med en redegørelse over for det og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, før de udpeges.

Europa-Parlamentet kan indbyde formanden for klagenævnet til at fremkomme med en redegørelse over for det og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når vedkommende anmodes derom."

b)  Stk. 5 affattes således:

"5. Et medlem af klagenævnet, som er udpeget af myndighedens direktion, afsættes ikke i den pågældendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse og direktionen efter høring af tilsynsrådet træffer afgørelse herom."

ba)  Stk. 8 affattes således:

"8. ESA'erne yder passende driftsbistand og permanent sekretariatsbistand til klagenævnet gennem Det Fælles Udvalg."

41)  Artikel 59, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De udøver ikke andre funktioner i forbindelse med myndigheden, direktionen eller tilsynsrådet.

2. Medlemmerne af klagenævnet og myndighedens personale, som yder drifts- og sekretariatsbistand, deltager ikke i behandlingen af nogen klage, i relation til hvilken de har en personlig interesse, eller hvis de tidligere har været involveret som repræsentanter for en af sagens parter, eller såfremt de har været med til at træffe den afgørelse, som klagen vedrører."

42)  Artikel 60, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder, kan påklage en i artikel 16, 16a, 17, 18, 19 og 35 omhandlet afgørelse truffet af myndigheden, herunder vedrørende proportionaliteten, eller enhver anden afgørelse, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og som er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er i form af en afgørelse rettet til en anden person, berører den pågældende umiddelbart og individuelt.

2. Klagen tillige med en begrundelse indgives skriftligt til myndigheden senest tre måneder efter den dato, hvor afgørelsen blev meddelt den pågældende, eller i mangel af sådan meddelelse senest to måneder efter dagen for offentliggørelsen af myndighedens afgørelse.

Klagenævnet træffer afgørelse i klagesagen senest tre måneder efter klagens indgivelse."

43)  Artikel 62 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Myndighedens indtægter udgøres, uden at dette berører andre indtægtstyper, af enhver kombination af følgende:

a) et udligningsbidrag fra Unionen opført på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen), som skal være mindst 35 % af myndighedens anslåede indtægter

aa) obligatoriske bidrag på op til 65% af myndighedens anslåede indtægter fra de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansielle institutioner

b) afhængigt af udviklingen i omfanget af det institutionsspecifikke tilsyn, årlige bidrag fra finansielle institutioner beregnet på grundlag af de anslåede årlige udgifter til aktiviteter, der er obligatoriske i henhold til denne forordning og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, for hver enkelt kategori af deltagere, der henhører under myndighedens kompetenceområde

c) eventuelle gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i de relevante EU-retlige instrumenter

d) bidrag fra medlemsstater eller observatører

e) gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser, som kompetente myndigheder anmoder om.

1a. De indtægter, som myndigheden modtager, må ikke bringe dens uafhængighed eller objektivitet i fare."

aa)  I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

"Overslag skal være baseret på de mål og de forventede resultater, der er fastlagt i det årlige arbejdsprogram, jf. artikel 47, stk. 2, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater."

b)  følgende stykke indsættes:

"5. Frivillige bidrag fra medlemsstater og observatører som omhandlet i stk. 1, litra d), må ikke accepteres, hvis accept heraf ville rejse tvivl om myndighedens uafhængighed og upartiskhed."

45)  Artikel 63 affattes således:

"Artikel 63Opstilling af budgettet

1.  Det ansvarlige medlem udarbejder hvert år et foreløbigt udkast til enhedsprogrammeringsdokument for myndigheden for de følgende tre regnskabsår, med angivelse af de anslåede indtægter og udgifter, samt oplysninger om personale, i tilknytning til myndighedens etårige og flerårige programmering og sender dette til direktionen og tilsynsrådet sammen med en stillingsfortegnelse.

1a.  Formanden fremlægger udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for Europa-Parlamentet og Rådet, hvorefter tilsynsrådet på grundlag af udkastet, godkendt af direktionen, vedtager udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for de følgende tre regnskabsår.

1b.  Direktionen fremsender senest den 31. januar ▌enhedsprogrammeringsdokumentet til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet samt Revisionsretten. Europa-Parlamentet godkender enhedsprogrammeringsdokumentet uden at foregribe vedtagelsen af det årlige budget.

2.  Under hensyntagen til ▌enhedsprogrammeringsdokumentet opfører Kommissionen i forslaget til EU-budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det udligningsbidrag, der skal konteres Unionens almindelige budget i overensstemmelse med traktatens artikel 313 og 314.

3.  Budgetmyndigheden vedtager myndighedens stillingsfortegnelse. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til udligningsbidraget til myndigheden og godkender grænsen for myndighedens samlede udgifter.

4.  Tilsynsrådet vedtager myndighedens budget. Det bliver endeligt, når Unionens almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

5.  Direktionen underretter uden ophold budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af dens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger.

5a.  Budgetmyndigheden skal godkende ethvert projekt, der kan få betydelige finansielle eller langsigtede virkninger for finansieringen af myndighedens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger, herunder beskyttelsesklausuler."

46)  Artikel 64 affattes således:

"Artikel 64Gennemførelse af og kontrol med budgettet

"1. Det ansvarlige medlem varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører myndighedens årlige budget.

2. Senest den 1. marts det følgende år sender myndighedens regnskabsfører, som skal være uafhængig, det foreløbige regnskab til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten. Artikel 70 er ikke til hinder for, at myndigheden afgiver de oplysninger til Revisionsretten, som denne anmoder om, og som ligger inden for Revisionsrettens kompetence.

3. Myndighedens regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende år de regnskabsoplysninger, som er nødvendige med henblik på konsolideringen, til Kommissionens regnskabsfører på den måde og i det format, der fastlægges af sidstnævnte regnskabsfører.

4. Myndighedens regnskabsfører sender desuden beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til tilsynsrådets medlemmer, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts det følgende år.

5. Efter at have taget Revisionsrettens bemærkninger om myndighedens foreløbige regnskab i overensstemmelse med finansforordningens artikel 148 til efterretning udarbejder myndighedens regnskabsfører, som handler på eget ansvar, myndighedens endelige regnskab. Det ansvarlige medlem sender det til tilsynsrådet, som afgiver udtalelse om regnskabet.

6. Senest den 1. juli det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det endelige regnskab ledsaget af tilsynsrådets udtalelse til Kommissionens regnskabsfører, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Myndighedens regnskabsfører sender ligeledes senest den 1. juli en regnskabspakke til Kommissionens regnskabsfører i et standardiseret format, der fastlægges af Kommissionens regnskabsfører med henblik på konsolideringen.

7. Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november det følgende år.

8. Senest den 30. september sender det ansvarlige medlem sit svar på Revisionsrettens bemærkninger. Det ansvarlige medlem sender desuden en kopi af dette svar til direktionen og Kommissionen.

9. På anmodning af Europa-Parlamentet forelægger det ansvarlige medlem i overensstemmelse med finansforordningens artikel 165, stk. 3, alle de oplysninger for Europa-Parlamentet, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 myndigheden decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

10a. Myndigheden afgiver en begrundet udtalelse om Europa-Parlamentets holdning og eventuelle andre bemærkninger fra Europa-Parlamentet under dechargeproceduren."

46a)  Som artikel 64a indsættes:

"Artikel 64aMyndighedens interne revision

Myndigheden nedsætter et internt revisionsudvalg, som skal afgive udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet om decharge af den del af budgettet, som ikke finansieres over Unionens budget."

47)  Artikel 65 affattes således:

"Artikel 65Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af direktionen efter høring af Kommissionen. Disse bestemmelser må kun afvige fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013* for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvis specifikke operationelle behov i forbindelse med myndighedens virksomhed gør det nødvendigt, og kun med Kommissionens forudgående samtykke.

*  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)."

48)  Artikel 66, stk. 1, affattes således:

"1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013** ubegrænset anvendelse på myndigheden.

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1)."

49)  Artikel 68 ændres således:

a)    Stk. 1 og 2 affattes således:

"1. Tjenestemandsvedtægten, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af dem, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder direktionens fuldtidsansatte medlemmer og formanden.

2. Direktionen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i tjenestemandsvedtægten."

b)  Stk. 4 affattes således:

"4. Direktionen vedtager bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til myndigheden."

50)  I artikel 70 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemmerne af tilsynsrådet og alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis, er omfattet af bestemmelserne i artikel 339 i TEUF og de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt.

Personalevedtægtens artikel 16 finder anvendelse på alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis."

b)  Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Endvidere hindrer den i stk. 1 og i nærværende stykkes første afsnit omhandlede tavshedspligt ikke myndigheden og de kompetente myndigheder i at anvende oplysningerne til at håndhæve de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, navnlig i retlige procedurer med henblik på vedtagelse af afgørelser."

c)  Som stk. 2a indsættes:

"2a. Direktionen og tilsynsrådet sikrer, at enkeltpersoner, som, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis leverer tjenesteydelser relateret til myndighedens ansvarsområde, herunder embedsmænd og andre personer bemyndiget af direktionen og af tilsynsrådet eller udpeget af de kompetente myndigheder til dette formål, er omfattet af krav om tavshedspligt svarende til kravene i de foregående stykker.

De samme krav om tavshedspligt gælder for observatører, der deltager i direktionens og tilsynsrådets møder og deltager i myndighedens aktiviteter."

d)  ▌Stk. 3 og 4 affattes således:

"3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning ▌.

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på personer, som indberetter eller videregiver oplysninger om trusler mod eller skade på den offentlige interesse i deres arbejdsforhold.

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, er undergivet den i stk. 1 og 2 omhandlede tavshedspligt. Myndigheden fastsætter i sin forretningsorden de konkrete procedurer for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolig behandling af oplysninger.

4. Myndigheden anvender Kommissions afgørelse 2015/444, (EU, Euratom).

4a. Myndigheden skal have indført særlige indberetningskanaler til at modtage og behandle oplysninger fra en indberettende person om faktiske eller mulige brud på EU-lovgivning eller retsmisbrug eller mislighed i embedsførelse."

51)  Artikel 71 affattes således:

"Denne forordning berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 eller myndighedens forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/XXX (databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner og organer), når den varetager sine opgaver."

52)  Artikel 72, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen vedtager nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001."

53)  Artikel 73, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen træffer afgørelse om myndighedens interne sprogordning."

54)  Artikel 74, stk. 1, affattes således:

"De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til myndigheden i den medlemsstat, hvor myndigheden har sit hjemsted, og de faciliteter, som nævnte medlemsstat skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i nævnte medlemsstat for myndighedens personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i direktionen indgås mellem myndigheden og nævnte medlemsstat."

54a)  Artikel 75, stk. 2 og 3, affattes således:

"2. Myndigheden samarbejder med de i stk. 1 omhandlede lande, der anvender lovgivning, der anerkendes som ækvivalent inden for de af myndighedens kompetenceområder, der omhandlet i artikel 1, stk. 2, i henhold til internationale aftaler, der er indgået af Unionen i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF.

3. I medfør af de relevante bestemmelser i de i stk. 1 og 2 omhandlede aftaler fastsættes ordninger for arten og omfanget og de proceduremæssige aspekter af deltagelsen af de i stk. 1 omhandlede lande, navnlig lande, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Område, i myndighedens arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag og personale. De kan omhandle repræsentation, som observatør, i myndighedens ledelse, men skal sikre, at disse lande ikke deltager i drøftelser vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre det er af direkte interesse."

55)  Som artikel 75a indsættes:

"Artikel 75aUdøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

3. Den i artikel 35d, stk. 2, andet afsnit omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 35d, stk. 2, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

56)  Artikel 76 affattes således:

"Artikel 76Forholdet til CEBS

Myndigheden anses for at være den juridiske efterfølger til CEBS. Senest på datoen for oprettelse af myndigheden overføres alle CEBS' aktiver og passiver og alle dets uafsluttede operationer automatisk til myndigheden. CEBS udarbejder en erklæring, som viser den afsluttende situation med hensyn til aktiver og passiver på datoen for denne overførsel. Denne erklæring revideres og godkendes af CEBS og af Kommissionen."

57)  Som artikel 77a indsættes:

Artikel 77aOvergangsbestemmelser

Den administrerende direktør, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 2015/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage sine opgaver og sin stilling på nævnte dato.

Formanden, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 2015/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], fortsætter med at varetage sine opgaver og sin stilling indtil mandatets udløb.

Styrelsesudvalgets medlemmer, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 2015/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage deres opgaver og deres stilling på nævnte dato."

57a)  Artikel 79 udgår.

57b)  Artikel 80 udgår.

57c)  Artikel 81 affattes således:

"Artikel 81

Revisionsklausul

1. Senest den ...[18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år offentliggør Kommissionen en generel rapport om de erfaringer, der er indhøstet fra myndighedens virksomhed og de i denne forordning fastsatte procedurer. I rapporten foretages der bl.a. en evaluering af:

a) i hvilket omfang de kompetente myndigheder har opnået effektivitet og konvergens med hensyn til tilsynspraksis

i) ▐ de kompetente myndigheders uafhængighed og konvergens af standarder svarende til selskabsstyring

ii) myndighedens upartiskhed, objektivitet og selvstændighed

b) tilsynskollegiernes virkemåde

c) hvilke fremskridt, der er gjort i retning af harmonisering inden for kriseforebyggelse, -styring og -løsning, herunder EU-finansieringsmekanismer

d) myndighedens rolle i forbindelse med systemiske risici

e) anvendelsen af beskyttelsesklausulen i artikel 38

f) anvendelsen af den bindende mæglerrolle i artikel 19.

fa) den måde, som Det Fælles Udvalg træffer afgørelse på

fb) hindringerne eller virkningerne for den grænseoverskridende konsolidering i henhold til artikel 8 i denne forordning.

2. I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, undersøges også, hvorvidt:

a) det er hensigtsmæssigt at fortsætte med separat tilsyn med bankvæsen, forsikringer, arbejdsmarkedspensioner, værdipapirer og finansielle markeder

b) det er hensigtsmæssigt at foretage virksomhedstilsyn og føre tilsyn med forretningspraksis hver for sig, eller om begge opgaver skal påhvile den samme tilsynsmyndighed

c) det er hensigtsmæssigt at forenkle og styrke ESFS's struktur for at øge sammenhængen mellem makro- og mikroniveau og mellem ESA'erne

d) ESFS's udvikling er i overensstemmelse med den globale udvikling

e) der er tilstrækkelig alsidighed og kompetence i ESFS

f) ansvarligheden og gennemsigtigheden i forbindelse med krav om offentliggørelse er tilstrækkelig

g) myndigheden har tilstrækkelige midler til at kunne varetage sine opgaver

h) det er hensigtsmæssigt at opretholde myndighedens hjemsted eller at flytte ESA'erne til et fælles hjemsted for at øge koordineringen mellem dem.

2a. Som del af den generelle rapport, der er omhandlet i stk. 1, foretager Kommissionen, efter at have hørt alle de relevante myndigheder og interesserede parter, en omfattende vurdering af gennemførelsen, udførelsen og virkningen af tidsbegrænsede ”no action”-meddelelser i henhold til artikel 9c i denne forordning.

2b. Kommissionen forelægger de vurderinger, der er omhandlet i stk. 2a, sammen med lovgivningsmæssige forslag, hvis det er relevant, for Europa-Parlamentet og Rådet senest [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3. Med hensyn til spørgsmålet om direkte tilsyn med paneuropæiske institutioner eller infrastrukturer og under hensyntagen til markedsudviklingen, det indre markeds stabilitet og Unionens samhørighed som helhed aflægger Kommissionen en årlig rapport om hensigtsmæssigheden af at pålægge myndigheden ansvar for yderligere tilsynsopgaver på dette område.

4. Rapporten og eventuelle dertil knyttede forslag fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet."

57d)  Følgende artikel 81a tilføjes:

"Artikel 81aVurdering af myndighedens specifikke opgaver inden for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

1. Kommissionen foretager, efter at have hørt alle de relevante myndigheder og interesserede parter, en omfattende vurdering af gennemførelsen, udførelsen og virkningen af de specifikke opgaver, myndigheden er blevet pålagt i henhold til artikel 8, stk. 1, litra l), i denne forordning. Som led i sin vurdering analyserer Kommissionen samspillet mellem disse opgaver og de opgaver, der er pålagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Derudover undersøger Kommissionen, med udgangspunkt i en omfattende cost/benefit-analyse og i overensstemmelse med målsætningen om at sikre konsekvens og effektivitet, endvidere grundigt muligheden for at overdrage specifikke opgaver inden for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme til et eksisterende eller et nyt specifikt EU-agentur.

2. Kommissionen forelægger vurderingen som omhandlet i stk. 1 som en del af sin rapport i henhold til artikel 65 i direktiv (EU) 2018/843, sammen med lovgivningsforslag, hvis det er relevant, for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 11. januar 2022."

Artikel 2Ændringer af forordning (EU) nr. 1094/2010

I forordning (EU) 1094/2010 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 1 foretages følgende ændringer:

aa)  Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den får tildelt med nærværende forordning, og inden for rammerne af direktiv 2009/138/EF med undtagelse af afsnit IV deri, af direktiv 2002/92/EF, 2003/41/EF, 2002/87/EF, 2009/103/EF*, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/34 og, i det omfang disse retsakter finder anvendelse på forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og forsikringsformidlere, inden for rammerne af de relevante dele af direktiv 2002/65/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle yderligere juridisk bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

*   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11).

**  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19)."

ab)    Stk. 3 affattes således:

"3. Myndigheden handler også på forsikringsselskabers, genforsikringsselskabers, finansielle konglomeraters, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers og forsikringsformidleres aktivitetsområder i forbindelse med spørgsmål, der ikke er direkte omfattet af de i stk. 2 nævnte retsakter, herunder i forbindelse med spørgsmål om selskabsstyring, revision og regnskabsaflæggelse, under hensyntagen til bæredygtige forretningsmodeller samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, såfremt en sådan indsats fra myndighedens side er nødvendig for at sikre en effektiv og konsekvent anvendelse af disse retsakter."

ac)    Stk. 6 affattes således:

"6. Formålet med myndigheden er at beskytte offentlige interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlang og lang sigt af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder. Myndigheden bidrager inden for sine respektive beføjelser til:

a) at forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bl.a. gennem et fornuftigt, effektivt og konsekvent niveau for regulering og tilsyn

b) at sikre de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede funktion

c) at styrke den internationale tilsynskoordinering

d) at undgå tilsynsarbitrage og fremme ensartede konkurrencevilkår

e) at sikre, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med risici forbundet med aktiviteter i relation til forsikring, genforsikring og arbejdsmarkedsrelaterede pensioner▐

f) at øge kunde- og forbrugerbeskyttelsen

fa) at fremme tilsynsmæssig konvergens på tværs af det indre marked, herunder fremme af en risikobaseret tilgang til tilsyn med erhvervslivet.

Med henblik herpå bidrager myndigheden til at sikre en konsekvent og effektiv anvendelse af de i stk. 2 nævnte retsakter, at fremme tilsynskonvergens og i overensstemmelse med artikel 16a at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ▌.

Ved udførelsen af de opgaver, der er henlagt til myndigheden ved denne forordning, er den særlig opmærksom på enhver systemisk risiko, der udgøres af finansielle institutioner, hvis svigt kan forringe det finansielle systems eller realøkonomiens virkemåde.

Myndigheden skal handle uafhængigt og objektivt og på en ikkediskriminerende og gennemsigtig måde samt udelukkende i Unionens interesse som helhed i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver og skal respektere proportionalitetsprincippet. Myndigheden skal anvende principperne om ansvarlighed og integritet og bør sikre, at alle interessenter behandles retfærdigt i denne henseende.

Indholdet og formen af myndighedens aktioner og foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i denne forordning eller de i stk. 2 nævnte retsakter, og skal stå i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der ligger i en institutions virksomhed eller i markeder, der påvirkes af myndighedens aktion."

2)  I artikel 2 ▌foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden er en del af et europæisk finanstilsynssystem (ESFS). Hovedformålet med ESFS er at sikre, at de bestemmelser, der gælder for den finansielle sektor, gennemføres i tilstrækkelig grad for at bibeholde den finansielle stabilitet og sikre tillid til det finansielle system som en helhed og en effektiv og tilstrækkelig beskyttelse af brugerne af de finansielle tjenesteydelser."

b)  Stk. 4 affattes således:

"4. I overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union skal parterne i ESFS samarbejde i tillid og fuld gensidig respekt, navnlig for at sikre, at informationsstrømmene imellem dem og i relation til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er hensigtsmæssige og pålidelige."

c)  I stk. 5 indsættes følgende afsnit:

"Henvisninger til tilsyn i denne forordning omfatter alle relevante aktiviteter, uanset nationale kompetencer, der skal udføres af alle kompetente myndigheder i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

2a)  Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Det Europæiske Finanstilsynssystems ansvar

1. De i artikel 2, stk. 2, litra a)-e), nævnte myndigheder står til ansvar over for Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Under eventuelle undersøgelser, som Europa-Parlamentet udfører i henhold til artikel 226 i TEUF, skal myndigheden samarbejde fuldt ud med Europa-Parlamentet,

3. Tilsynsrådet vedtager en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres.

Myndigheden giver i den i første afsnit omhandlede rapport oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, om internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser, samt om myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med artikel 33.

4. På Europa-Parlamentets anmodning deltager formanden i en parlamentshøring om myndighedens resultater. Der afholdes en høring mindst én gang om året. Formanden fremkommer med en redegørelse over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom.

5. Formanden aflægger en skriftlig rapport om myndighedens aktiviteter til Europa-Parlamentet, når det anmoder herom og mindst 15 dage før afgivelsen af den i stk. 1c omhandlede redegørelse.

6. Rapporten skal ud over oplysningerne omhandlet i artikel 11-18 og artikel 20 og 33 indeholde alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om på ad hoc-basis.

7. Myndigheden besvarer mundtligt eller skriftligt de spørgsmål, Europa-Parlamentet retter til den, senest fem uger efter spørgsmålets modtagelse.

8. Formanden fører efter anmodning fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden, næstformændene og koordinatorerne for Europa-Parlamentets kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser er nødvendige for udøvelsen af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til artikel 226 i TEUF. Alle deltagere skal overholde bestemmelserne om tavshedspligt.

9. Myndigheden opretter et register over dokumenter og fastlægger deres tilgængelighedsstatus.

10. Myndigheden skal tilsende Europa-Parlamentet et fyldestgørende referat af eventuelle møder i Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation, International Organisation of Pension Supervisors, Rådet for Finansiel Stabilitet, International Accounting Standards Board samt eventuelle andre relevante internationale organer eller institutioner, som beskæftiger sig med eller påvirker forsikrings-, genforsikrings- eller pensionstilsynet."

3)  Artikel 4, stk. 2, nr. ii), affattes således:

"(ii) i forbindelse med direktiv 2002/65/EF og (EU) 2015/849, de myndigheder og organer, der har ansvaret for at sikre, at finansielle institutioner▐ overholder kravene i disse direktiver"

4)  Artikel 6 ændres således:

a)    Nr. 2) affattes således:

"2) en direktion, der varetager de i artikel 47 nævnte opgaver".

b)    Nr. 4) udgår.

4a)  I artikel 7a tilføjes følgende stykke:

"Placeringen af hjemstedet for myndigheden påvirker ikke myndighedens udførelse af sine opgaver og beføjelser, tilrettelæggelsen af dens forvaltningsstruktur, driften af dens primære organisation eller den vigtigste finansiering af dens aktiviteter og kan, hvor det er relevant, give mulighed for deling blandt Unionens agenturer af administrative støttetjenester og facility management-tjenester, som ikke er knyttet til myndighedens kerneaktiviteter. Senest [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] og hver 12. måned derefter skal Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de Europæiske Tilsynsmyndigheders overholdelse af dette krav."

5)  Artikel 8 ændres således:

a)    I stk. 1 foretages følgende ændringer:

-i)  Litra a) ændres således:

"på grundlag af de i artikel 1, stk. 2 omhandlede retsakter at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at ▌udarbejde ▌udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger og andre foranstaltninger, herunder udtalelser i overensstemmelse med artikel 16a"

i)  Som litra aa) indsættes:

"aa) at udvikle og ajourføre en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med finansielle institutioner i Unionen, som beskriver bedste tilsynspraksis og metoder og processer af høj kvalitet under hensyntagen til bl.a. skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller og størrelsen af de finansielle institutioner og markeder".

iia)  Litra b) affattes således:

"b) at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, bl.a. ved at bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre konsekvent og effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, undgå tilsynsarbitrage, fremme og overvåge tilsynets uafhængighed, mægle i og bilægge tvister mellem kompetente myndigheder, sikre effektivt og konsekvent tilsyn med finansielle institutioner og sikre tilsynskollegiers konsekvente funktion og gribe ind i bl.a. krisesituationer"

ii)  Litra e) og f) affattes således:

"e) med støtte fra nationale kompetente myndigheder at tilrettelægge og gennemføre evalueringer af kompetente myndigheder, og i den forbindelse udstede ▐ retningslinjer rettet mod de pågældende kompetente myndigheder og fastlægge bedste praksis og i den forbindelse udstede retningslinjer, for at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

f) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde, herunder, i det omfang det er relevant, udviklingen med hensyn til tendenser inden for innovative finansielle tjenesteydelser og udviklingen med hensyn til tendenser inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer"

iia)  Litra g) affattes således:

"g) at foretage en ▐ markedsanalyse med henblik på varetagelsen af sine opgaver"

iii)  Litra h) affattes således:

"h), hvor det er relevant, at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og pensionsmodtagere, forbrugere og investorer, navnlig for så vidt angår mangler i en grænseoverskridende sammenhæng og under hensyntagen til dermed forbundne risici"

iiia)  Følgende indsættes som litra ia) og ib):

"ia) at koordinere håndhævelsesindsatsen mellem de kompetente myndigheder"

"at bidrage til oprettelsen af en fælles EU-strategi for finansielle data"

iiib)  Følgende indsættes som litra ka):

"på sin hjemmeside at offentliggøre og regelmæssigt ajourføre alle reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger og spørgsmål og svar for hver i artikel 1, stk. 2, nævnt retsakt, herunder oversigter, der vedrører status for det igangværende arbejde, og tidsplanen for vedtagelsen af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger og spørgsmål og svar. Disse oplysninger skal stilles til rådighed på alle EU's officielle sprog."

iv)  Litra l) udgår.

v)  Som litra m) indsættes:

"m) at give rådgivning vedrørende anvendelsen af interne modeller med henblik på at lette beslutningsprocessen og yde bistand som omhandlet i artikel 21a."

b)  Som stk. 1a indsættes:

"1a. "Ved udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning skal myndigheden:

a) udnytte samtlige de beføjelser, den har til rådighed

b) under behørig hensyntagen til formålet om at sikre finansielle institutioners sikkerhed og soliditet fuldt ud tage hensyn til de forskellige typer af finansielle institutioner og de forskellige forretningsmodeller og størrelser

c) tage hensyn til teknologisk innovation, innovative og bæredygtige forretningsmodeller, såsom andelsselskaber og gensidige selskaber, samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.

c)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Som litra ca) indsættes:

"ca) at udstede henstillinger, jf. artikel 29a og 31a".

ia) Som litra da) indsættes:

"da) at udstede advarsler i henhold til artikel 9, stk. 3"

ib) Som litra ga), gb) og gc) indsættes:

"ga) at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jf. artikel 16a

gb) at svare på spørgsmål, jf. artikel 16b

gc) at udstede tidsbegrænsede ”no action”-meddelelser som fastlagt i artikel 9a."

ii) Litra h) affattes således:

"h) at indsamle de nødvendige oplysninger vedrørende finansielle institutioner som fastsat i artikel 35 og 35b".

d)  Som stk. 3 indsættes:

"3. Ved udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i denne artikel, respekterer myndigheden strengt niveau 1-love og niveau 2-foranstaltninger, principperne om proportionalitet samt bedre regulering, herunder konsekvensanalyser, cost-benefit-analyser og åbne offentlige høringer.

De i artikel 10, 15, 16 og 16a omhandlede åbne offentlige høringer skal være så brede som muligt for at sikre inddragelse af alle interesserede parter og skal give interessenterne rimelig tid til at svare. Myndigheden skal give og offentliggøre feedback på, hvordan de oplysninger og synspunkter, der fremkom i høringen, blev anvendt i et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard, et udkast til en gennemførelsesmæssig teknisk standard, retningslinjer, henstillinger og udtalelser.

Myndigheden skal sammenfatte de svar, der er modtaget fra interessenterne, på en måde, som giver mulighed for at sammenligne resultaterne af offentlige høringer om lignende emner."

6)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

-aa)  Stk. 1, litra a), affattes således:

"a) at indsamle, analysere og rapportere om forbrugertendenser såsom udviklingen i omkostninger og gebyrer ved finansielle tjenesteydelser og produkter i detailleddet i medlemsstaterne"

a)  I stk. 1 indsættes følgende litra ab):

"(ab) at udvikle risikoindikatorer for detailmarkedet til rettidig identifikation af potentielle årsager til, at forbrugerne og investoren lider skade".

ba)  I stk. 1 indsættes litra da) og db):

"da) at bidrage til lige vilkår på det indre marked, således at forbrugere og forsikringstagere har lige adgang til sammenlignelige finansielle tjenesteydelser, produkter og klagemuligheder

db) at koordinere mystery shopping-aktiviteter hos de kompetente myndigheder"

c)  Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden overvåger nye og eksisterende finansielle aktiviteter og kan vedtage retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at fremme markedernes sikkerhed og soliditet og konvergens og effektivitet med hensyn til regulerings- og tilsynspraksis.

2a. Myndigheden udvikler inden for rammerne af sine beføjelser standarder for de nationale kompetente myndigheders tilsyn med erhvervslivet, f.eks. for minimumsbeføjelser og opgaver. ";

d)  Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden etablerer som en integreret del af myndigheden et udvalg om proportionalitet med henblik på at sikre, at forskellene med hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller og størrelsen af de finansielle institutioner og markeder afspejles i myndighedens arbejde, og et udvalg om forbrugerbeskyttelse og finansiel innovation, der samler alle relevante kompetente ▌myndigheder og myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen og opnå en koordineret tilgang til den reguleringsmæssige og tilsynsmæssige behandling af nye eller innovative finansielle aktiviteter og yde rådgivning, som myndigheden fremlægger for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Myndigheden arbejder tæt sammen med Det Europæiske Databeskyttelsesråd med henblik på at undgå overlapninger, uoverensstemmelser og juridisk usikkerhed inden for databeskyttelse. Myndigheden kan også lade udvalget inkludere nationale databeskyttelsesmyndigheder."

ba)  Stk. 5 affattes således:

"5. Myndigheden kan midlertidigt forbyde eller begrænse markedsføring, distribution eller salg af visse typer af finansielle produkter, instrumenter eller aktiviteter, der truer med at forårsage væsentlig finansiel skade for kunder eller truer de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen i de tilfælde og i henhold til de betingelser, der er omhandlet i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, eller, hvis det er påkrævet i tilfælde af en krisesituation, i henhold til og i overensstemmelse med betingelserne i artikel 18.

Myndigheden tager den i første afsnit omhandlede afgørelse op til fornyet behandling med passende mellemrum, så hurtigt som muligt og mindst hver sjette måned. Myndigheden kan forlænge forbuddet eller begrænsningen to gange, hvorefter forbuddet eller begrænsningen bliver permanent, medmindre myndigheden bestemmer andet.

En medlemsstat kan anmode myndigheden om at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse. I så fald afgør myndigheden i henhold til proceduren i artikel 44, stk. 1, andet afsnit, om den fastholder sin afgørelse.

Myndigheden kan også vurdere behovet for at forbyde eller begrænse visse typer finansiel aktivitet eller praksis og, hvor der er et sådant behov, underrette Kommissionen med henblik på at lette vedtagelsen af et eventuelt forbud eller en eventuel begrænsning."

6a)  Som artikel 9a indsættes:

Artikel 9aTidsbegrænsede ”no action”-meddelelser

1.  Under ekstraordinære omstændigheder, og hvis betingelserne i dette stykke er opfyldt, kan myndigheden i samarbejde med alle relevante kompetente myndigheder udstede tidsbegrænsede ”no action”-meddelelser vedrørende specifikke bestemmelser i EU-retten, som er baseret på de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter. Ved sådanne ”no action”-meddelelser forpligter myndigheden og alle relevante kompetente myndigheder sig midlertidigt til ikke at gribe ind over for en finansiel institutions manglende overholdelse af specifikke bestemmelser i EU-lovgivningen, såfremt den finansielle institution ikke kan overholde sådanne bestemmelser af mindst en af følgende grunde:

a)   overholdelse vil bringe den finansielle institution i strid med andre lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige krav i EU-retten

b)  overholdelse er efter myndigheden vurdering ikke mulig uden yderligere niveau 2-foranstaltninger eller niveau 3-retningslinjer

c)  overholdelse vil være til alvorlig skade for eller true en af følgende: markedets tillid, forbruger- eller investorbeskyttelsen, de finansielle markeders eller råvaremarkedernes korrekte funktion og integritet eller stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen.

Myndigheden udsteder ikke en ”no action”-meddelelse, hvis den skønner, at den vil have en skadelig indvirkning, der ikke står i rimeligt forhold til dens fordele, på de finansielle markeders effektivitet eller på forbruger- eller investorbeskyttelsen.

2.  Myndigheden angiver i sin ”no action”-meddelelse, hvilke specifikke bestemmelser i EU-retten der er genstand for den manglende indgriben, grundene til, at betingelserne i stk. 1 efter dens opfattelse er opfyldt, og den dato, hvor den manglende indgriben ophører. Varigheden af den manglende indgriben må ikke overstige seks måneder.

3.  Hvis myndigheden beslutter at udstede en ”no action”-meddelelse, underretter den straks Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet herom. Senest to uger efter at have modtaget disse oplysninger kan Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet anmode myndigheden om at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse. Denne frist forlænges med to uger på initiativ af Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet. Hvis Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet anmoder myndigheden om at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse, træffer myndigheden afgørelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 44, stk. 1, andet afsnit, om hvorvidt den fastholder sin afgørelse.

4.  Hvis myndigheden har udstedt ”no action”-meddelelse i overensstemmelse med stk. 1-3, skal den straks offentliggøre den på sit websted. Myndigheden tager sin afgørelse om at udstede en ”no action”-meddelelse op til fornyet overvejelse med passende mellemrum og kan kun forlænge den én gang med en periode på 6 måneder. Hvis en afgørelse om at udstede en ”no action”-meddelelse ikke fornys efter en seksmåneders periode eller et år, udløber den automatisk."

6a)  Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10Reguleringsmæssige tekniske standarder

1. Når Europa-Parlamentet og Rådet delegerer beføjelser til Kommissionen til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF for at sikre konsekvent harmonisering på de områder, der specifikt er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. Myndigheden forelægger sine udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen med henblik på godkendelse. Samtidig fremsender myndigheden disse tekniske standarder til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Reguleringsmæssige tekniske standarder er tekniske og repræsenterer ikke strategiske beslutninger eller politiske valg, og deres indhold er begrænset af de lovgivningsmæssige retsakter, som de er baseret på. Myndigheden underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet fuldt ud om, hvilke fremskridt der er gjort med udarbejdelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder.

Inden myndigheden forelægger dem for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2a. Myndigheden anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for banker.

Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender det. Kommissionen kan godkende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder delvis eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse.

Hvis Kommissionen ikke inden for tre måneder efter modtagelse af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder når frem til en afgørelse om vedtagelse af den pågældende standard, underretter den straks og under alle omstændigheder før udløbet af perioden på tre måneder Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan træffe en afgørelse, samt en tidsplan for godkendelse under hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Forsinket vedtagelse af udkastet til reguleringsmæssig standard afholder ikke Europa-Parlamentet og Rådet fra at udøve deres kontrolbeføjelser i henhold til artikel 13.

Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at godkende et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard eller kun at godkende det delvis eller med ændringer, sender den udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard tilbage til myndigheden med en forklaring på, hvorfor den ikke har til hensigt at godkende det, eller med en forklaring på sine ændringer, og sender en kopi af sin skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af denne periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard eller har forelagt et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, som ikke er ændret på en måde, der er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til ændringer, kan Kommissionen vedtage udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard med de ændringer, den anser for relevante, eller afvise det.

Kommissionen må ikke ændre indholdet af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, underretter den straks Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan forelægge udkastet til reguleringsmæssig standard, samt en tidsplan for godkendelse under hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Kommissionen kan anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om den nye tidsfrist. Europa-Parlamentet kan opfordre myndighedens formand om at forklare grundene til, at den ikke er i stand til at forelægge udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard.

3. Kun hvis myndigheden ikke forelægger Kommissionen et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard inden for tidsfristerne i overensstemmelse med stk. 2, kan Kommissionen vedtage en reguleringsmæssig teknisk standard i form af en delegeret retsakt uden et udkast fra myndigheden.

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser ikke står i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter. Kommissionen anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe.

Kommissionen fremsender straks udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard til Europa-Parlamentet, Rådet og til myndigheden.

▌Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard og fremlægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den periode på seks uger, der er omhandlet i fjerde afsnit, ikke har forelagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, kan Kommissionen vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard.

Hvis myndigheden har fremlagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard inden for perioden på seks uger, kan Kommissionen ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard på grundlag af myndighedens foreslåede ændringer eller vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante. Kommissionen ændrer ikke indholdet af udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

4. Reguleringsmæssige tekniske standarder vedtages gennem forordninger eller afgørelser. Ordene "reguleringsmæssig teknisk standard" skal stå i deres titel. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri."

6b)  Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, udgår.

6c)  Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

1. Når Europa-Parlamentet og Rådet giver Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF og for at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Gennemførelsesmæssige tekniske standarder er tekniske og indebærer ikke strategiske beslutninger eller politiske valg, og deres indhold er at fastlægge betingelserne for anvendelse af disse retsakter. Myndigheden forelægger Kommissionen sine udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på godkendelse. Samtidig fremsender myndigheden disse tekniske standarder til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Inden myndigheden forelægger udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2a. Myndigheden anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede relevante interessentgruppe.

Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender det. Kommissionen kan godkende udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder delvis eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse. Hvis Kommissionen ikke afviser den foreslåede gennemførelsesmæssige tekniske standard helt eller delvist inden for vurderingsperioden, anses den for at være godkendt.

Hvis Kommissionen ikke inden for tre måneder efter modtagelse af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder når frem til en afgørelse, underretter den straks og under alle omstændigheder før udløbet af perioden på tre måneder Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan træffe en afgørelse, samt en tidsplan for godkendelse under hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt.

Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at godkende udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har til hensigt kun at godkende det delvis eller med ændringer, sender den det tilbage til myndigheden med en forklaring på, hvorfor den ikke har til hensigt at godkende det, eller med en forklaring på sine ændringer og sender en kopi af sin skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den i femte afsnit omhandlede periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har forelagt et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, som ikke er ændret på en måde, der er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til ændringer, kan Kommissionen vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante, eller afvise den.

Kommissionen ændrer ikke indholdet af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, underretter den straks Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan forelægge udkastet til en gennemførelsesmæssig teknisk standard, samt en tidsplan for godkendelse under hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Kommissionen kan anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om den nye tidsfrist. Europa-Parlamentet kan opfordre myndighedens formand om at forklare grundene til, at den ikke er i stand til at forelægge udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard.

3. Kun hvis myndigheden ikke forelægger Kommissionen et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for tidsfristerne i overensstemmelse med stk. 2 kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesmæssig teknisk standard i form af en gennemførelsesretsakt uden et udkast fra myndigheden.

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer om udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser ikke står i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter. Myndigheden anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede relevante interessentgruppe.

Kommissionen fremsender straks udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard til Europa-Parlamentet, Rådet og til myndigheden.

▌Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard og fremlægge dem for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den i fjerde afsnit omhandlede periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, kan Kommissionen vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard.

Hvis myndigheden har fremlagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for denne periode på seks uger, kan Kommissionen ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard på grundlag af myndighedens foreslåede ændringer eller vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante.

Kommissionen ændrer ikke indholdet af de udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

4. De gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedtages gennem forordninger eller afgørelser. Ordene "gennemførelsesmæssig teknisk standard" skal stå i deres titel. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri."

7)  Artikel 16 ændres således:

a)  ▌Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden udsteder retningslinjer og henstillinger rettet til kompetente myndigheder eller finansielle institutioner med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten.

Myndigheden kan også udstede retningslinjer og henstillinger til myndigheder i medlemsstaterne, der ikke er kompetente myndigheder i henhold til definitionen i denne forordning, men som har beføjelser til at sikre gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Retningslinjer og henstillinger skal være i overensstemmelse med mandatet for de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter og tage hensyn til proportionalitetsprincippet. Myndigheden må ikke udstede retningslinjer og henstillinger om spørgsmål, som er omfattet af niveau 1-beføjelser vedrørende reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

1a. Myndigheden kan med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS udstede retningslinjer rettet til alle kompetente myndigheder eller finansielle institutioner vedrørende de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter baseret på følg eller forklar-gennemførelsesproceduren, som er omhandlet i denne artikels stk. 3. Disse retningslinjer skal anses for egnede til at sikre overholdelse af kravene i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter. På linje med ovenstående kan kompetente myndigheder og finansielle institutioner fastlægge supplerende praksis for sikring af overholdelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter."

b)  Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden gennemfører, undtagen i ekstraordinære tilfælde, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og, hvor det er relevant, spørgsmål og svar, og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Myndigheden anmoder, undtagen i ekstraordinære tilfælde, også om ▌rådgivning fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger, der er omhandlet i artikel 37. Myndigheden skal begrunde, hvorfor den eventuelt ikke gennemfører åbne offentlige høringer eller ikke anmoder om rådgivning fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger."

ba)  Som stk. 2a, 2b, 2c og 2d indsættes:

"2a. Myndigheden kan med henblik på de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter udstede henstillinger til en eller flere kompetente myndigheder eller til en eller flere finansielle institutioner.

2b. Myndigheden angiver i sine retningslinjer og henstillinger, hvordan den bidrager til at fastlægge en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis inden for ESFS, hvordan den sikrer en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten, og hvordan den overholder bestemmelserne i stk. 1, 1a og 2a.

2c. Retningslinjer og henstillinger må ikke blot henvise til eller gengive bestemmelser i lovgivningsmæssige retsakter. Før myndigheden udsteder en ny retningslinje eller henstilling, gennemgår den først de eksisterende retningslinjer og henstillinger for at undgå overlapning.

2d. Tre måneder før myndigheden udsteder nogen af de i stk. 1a og 2a nævnte retningslinjer og henstillinger, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om det forventede indhold af sådanne retningslinjer og henstillinger."

c)  ▌Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden underretter i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de retningslinjer og henstillinger, der er blevet udstedt, forklarer, hvordan myndigheden har begrundet udstedelsen af retningslinjer i henhold til stk. 1a og henstillinger i henhold til stk. 2a, og sammenfatter feedbacken fra de offentlige høringer om nævnte retningslinjer i henhold til artikel 8, stk. 2a. I rapporten oplyses det også, hvilken kompetent myndighed der ikke har efterlevet retningslinjerne og henstillingerne, og redegøres for, hvordan myndigheden agter at sikre, at den berørte kompetente myndighed følger dens retningslinjer og henstillinger i fremtiden."

d)  Som stk. 5, 5a og 5b indsættes:

"5. Er to tredjedele af medlemmerne af interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger eller interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede en retningslinje i henhold til stk. 1a, kan de sende en begrundet meddelelse derom til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

5a. Er mindst halvdelen af medlemmerne af interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger eller interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede en henstilling i henhold til stk. 2a, kan de sende en begrundet meddelelse derom til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

5b. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan anmode om en redegørelse, der begrunder udstedelsen af de pågældende retningslinjer eller henstillinger, fra myndigheden. Kommissionen vurderer, når den har modtaget myndighedens redegørelse, rækkevidden af retningslinjerne eller henstillingerne i lyset af myndighedens beføjelser og sender denne vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet. Finder Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, at myndigheden har overskredet sin kompetence, kan den, efter at have givet myndigheden mulighed for at fremføre sine synspunkter, vedtage en afgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage eller ændre dem. Før en sådan afgørelse træffes, og når som helst Europa-Parlamentet anmoder herom, afgiver Kommissionen en erklæring for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer. Europa-Parlamentet kan anmode Kommissionen om at vedtage en afgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage eller ændre dem. Kommissionens afgørelse offentliggøres."

7a)  Som artikel 16a og 16b indsættes:

"Artikel 16aUdtalelser

1. Myndigheden afgiver efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om alle emner inden for sit kompetenceområde. Disse udtalelser offentliggøres, medmindre andet er angivet i anmodningen.

2. Den i stk. 1 nævnte anmodning kan omfatte en offentlig høring eller en teknisk analyse.

3. Med hensyn til tilsynsmæssig vurdering af fusioner og erhvervelser, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2009/138/EF, og som i henhold til nævnte direktiv kræver høring mellem kompetente myndigheder fra to eller flere medlemsstater, kan myndigheden efter anmodning fra en af de berørte kompetente myndigheder afgive og offentliggøre en udtalelse vedrørende en tilsynsmæssig vurdering, dog ikke i forbindelse med kriterierne i artikel 59, stk. 1, litra e), i direktiv 2009/138/EF. Udtalelsen skal afgives hurtigt og under alle omstændigheder inden udgangen af vurderingsperioden i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF. Artikel 35 og 35b finder anvendelse på de områder, som myndigheden kan afgive udtalelse om.

4. Myndigheden kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen yde teknisk rådgivning til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen under den almindelige lovgivningsprocedure og for delegerede retsakter vedrørende ethvert af Kommissionens forslag til lovgivning på de områder, der er fastlagt i retsakterne omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Artikel 16bSpørgsmål og svar

1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder og EU-institutioner kan indsende et spørgsmål til myndigheden på ethvert officielt EU-sprog vedrørende fortolkningen, den praktiske anvendelse eller gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter og de dermed forbundne delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, retningslinjer og henstillinger, som er vedtaget i overensstemmelse med de pågældende lovgivningsmæssige retsakter.

Finansielle institutioner skal, inden de indsender et spørgsmål til myndigheden, overveje, om spørgsmålet først bør rettes til deres kompetente myndighed.

Myndigheden offentliggør på sit websted alle antagelige spørgsmål i henhold til stk. 1 for hver retsakt, efter at den har indsamlet dem, men før den har besvaret dem.

Denne proces er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder og EU-institutioner, søger fortrolig teknisk rådgivning eller præcisering fra myndigheden.

2. Myndigheden offentliggør på sit websted ikke-bindende svar på alle antagelige spørgsmål i henhold til stk. 1 for hver lovgivningsmæssig retsakt, medmindre en sådan offentliggørelse er i strid med de legitime interesser hos den fysiske eller juridiske person, der indsendte spørgsmålet, eller ville indebære en risiko for stabiliteten i det finansielle system.

3. Før den offentliggør svar på antagelige spørgsmål, kan myndigheden rådføre sig med interessenter i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2.

4. Myndighedens svar skal anses for egnede til at sikre overholdelse af kravene i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter samt de dermed forbundne delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og retningslinjer og henstillinger, som er vedtaget i overensstemmelse med de pågældende lovgivningsmæssige retsakter. Kompetente myndigheder og finansielle institutioner kan fastlægge anden praksis for overholdelse af alle gældende lovkrav.

5. Myndigheden gennemgår svarene på spørgsmålene, så hurtigt det anses for nødvendigt og hensigtsmæssigt eller senest 24 måneder efter offentliggørelsen heraf, med henblik på om nødvendigt at revidere, ajourføre eller trække dem tilbage.

6. Myndigheden tager, hvor det er relevant, højde for de offentliggjorte svar, når den udarbejder eller ajourfører retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

8)  Artikel 17 affattes således:

"1. Har en kompetent myndighed ikke anvendt de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter eller har den anvendt dem på en måde, som synes at være i strid med EU-retten, herunder de reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 10-15, navnlig ved ikke at påse, at en finansiel institution opfylder kravene i disse retsakter, anvender myndigheden de i nærværende artikels stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

2. Myndigheden skal efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, den relevante interessentgruppe, eller på grundlag af faktuelle og velbegrundede oplysninger fra relevante organisationer eller institutioner eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed besvare anmodningen og, hvis det er relevant, foretage en undersøgelse af den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Den kompetente myndighed giver hurtigst muligt myndigheden alle de oplysninger, myndigheden anser for nødvendige med henblik på undersøgelsen, herunder om hvordan de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter anvendes i overensstemmelse med EU-retten, uden at dette berører de i artikel 35 fastsatte beføjelser.

Myndigheden kan, hvis anmodninger om oplysninger fra den berørte kompetente myndighed har vist sig at være eller skønnes at være utilstrækkelige til at opnå de nødvendige oplysninger med henblik på undersøgelse af en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten, rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til andre kompetente myndigheder eller relevante finansielle institutioner, uden at dette berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 35. Er den begrundede anmodning rettet til finansielle institutioner, skal der i anmodningen redegøres for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for at kunne undersøge den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

Er en anmodning om oplysninger rettet til en finansiel institution, underretter myndigheden de relevante kompetente myndigheder om anmodningen. De kompetente myndigheder bistår myndigheden med at indsamle oplysningerne, hvis myndigheden anmoder dem herom.

3. Myndigheden kan indlede en voldgiftsprocedure med den berørte kompetente myndighed for at drøfte de skridt, der er nødvendige for at efterleve EU-lovgivningen. Den berørte kompetente myndighed skal samarbejde loyalt i en sådan voldgiftsprocedure.

Myndigheden kan hurtigst muligt, men ikke senere end 4 måneder efter indledningen af undersøgelsen rette en henstilling til den berørte kompetente myndighed om de skridt, der er nødvendige for at efterleve EU-retten.

Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af EU-retten.

4. Har den kompetente myndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med EU-retten senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen efter at være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ afgive en formel udtalelse, hvorved den kræver, at den kompetente myndighed tager de nødvendige skridt til at efterleve EU-retten. Kommissionen tager i sin formelle udtalelse hensyn til myndighedens henstilling.

Kommissionen afgiver en sådan formel udtalelse senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned.

Myndigheden og de kompetente myndigheder giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

5. Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme denne formelle udtalelse.

6. Efterkommer en kompetent myndighed ikke den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe en sådan misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede funktion og integritet, kan myndigheden, hvis de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter finder umiddelbar anvendelse på finansielle institutioner, vedtage en individuel afgørelse rettet til en finansiel institution, hvorved den kræver, at denne tager de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser og forpligtelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

Myndighedens afgørelse skal være i overensstemmelse med Kommissionens formelle udtalelse i medfør af stk. 4.

7. Afgørelser, der vedtages i medfør af stk. 6, har forrang for tidligere afgørelser, som de kompetente myndigheder har vedtaget i samme sag.

Når der iværksættes tiltag vedrørende spørgsmål, der er genstand for en formel udtalelse i medfør af stk. 4 eller en afgørelse i medfør af stk. 6, skal de kompetente myndigheder efterkomme denne formelle udtalelse eller afgørelse afhængigt af tilfældet.

8. Myndigheden anfører i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede beretning, hvilke kompetente myndigheder og finansielle institutioner der ikke har efterlevet de i nærværende artikels stk. 4 og 6 omhandlede formelle udtalelser eller afgørelser";

8a)  Artikel 18, stk. 3, affattes således:

“3. Hvis Rådet har vedtaget en afgørelse i medfør af stk. 2 og i ekstraordinære tilfælde, hvor det er nødvendigt med koordinerede tiltag fra de kompetente myndigheders side som reaktion på ugunstige udviklinger, der kan bringe de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller kunde- og forbrugerbeskyttelsen i alvorlig fare, kan myndigheden vedtage individuelle afgørelser, hvorved den kræver, at de kompetente myndigheder tager de nødvendige skridt i overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning for at imødegå sådanne udviklinger, ved at påse, at finansielle institutioner og kompetente myndigheder opfylder kravene i denne lovgivning.

9)  I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. I tilfælde, der er specificeret i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og i tilfælde, hvor der er væsentlig uenighed mellem to eller flere nationale kompetente myndigheder vedrørende anvendelsen af de pågældende retsakter, kan myndigheden, uden at det berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 17, bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed efter proceduren i stk. 2-4 i et af følgende scenarier:

a)  efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder, hvor en kompetent myndighed er uenig i proceduren, indholdet af en foranstaltning eller en foreslået foranstaltning eller inaktivitet fra en anden kompetent myndigheds side

b)  på eget initiativ, hvor der ud fra objektive grunde, herunder oplysninger fra markedsdeltagere eller forbrugerorganisationer, kan fastslås uenighed mellem kompetente myndigheder.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at de kompetente myndigheder skal træffe en fælles afgørelse, antages der at være uenighed, hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke har truffet en fælles afgørelse inden for den frist, der er fastsat i de pågældende retsakter."

b)  Som stk. 1a og 1b indsættes:

"1a. De pågældende kompetente myndigheder underretter i følgende tilfælde uden ophold myndigheden om, at der ikke er opnået en aftale:

a)  Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i) Fristen er udløbet.

ii) En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, ud fra objektive grunde, at der er uenighed.

b)  Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter ikke er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i.  En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, ud fra objektive grunde, at der er uenighed. eller

ii.  Der er gået to måneder, siden en kompetent myndighed modtog en anmodning fra en anden kompetent myndighed om at træffe bestemte foranstaltninger med henblik på at overholde EU-ret, og den anmodede myndighed har endnu ikke vedtaget en afgørelse, der imødekommer anmodningen.";

1b. Formanden vurderer, hvorvidt myndigheden bør handle i overensstemmelse med stk. 1. Hvis denne indgriben sker på myndighedens eget initiativ, underretter myndigheden de pågældende kompetente myndigheder om sin afgørelse vedrørende sin indgriben.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at der skal træffes en fælles afgørelse, udsætter alle kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres individuelle afgørelser, indtil myndigheden har truffet afgørelse efter proceduren i artikel 47, stk. 3a. Beslutter myndigheden at handle, udsætter alle kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres afgørelser, indtil proceduren i stk. 2 og 3 er afsluttet."

d)  Stk. 3 affattes således:

"Hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 2, kan myndigheden træffe en afgørelse, hvorved den pålægger disse kompetente myndigheder at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen for at sikre overholdelse af EU-retten. Myndighedens afgørelse er bindende for de pågældende kompetente myndigheder. Myndighedens afgørelse kan indebære, at kompetente myndigheder pålægges at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som de har vedtaget, eller at bruge de beføjelser, de har i henhold til de relevante EU-regler."

e)  Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden underretter de pågældende kompetente myndigheder om afslutningen af procedurerne i stk. 2 og 3, i givet fald sammen med den afgørelse, den har truffet i henhold til stk. 3."

f)  Stk. 4 affattes således:

"4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en finansiel institution overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til en finansiel institution, hvorved den pålægger denne at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF."

10)  Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21Tilsynskollegier

1. Myndigheden fremmer og overvåger inden for rammerne af sine beføjelser den effektive og konsekvente virkemåde af de tilsynskollegier, som er oprettet af de retsakter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, og fremmer en konsekvent og sammenhængende anvendelse af EU-retten i disse tilsynskollegier. Med det formål at skabe konvergens med hensyn til bedste tilsynspraksis fremmer myndigheden fælles tilsynsplaner og fælles undersøgelser, og myndighedens personale skal have fuld ret til deltagelse i tilsynskollegierne og skal som sådan kunne deltage i, og hvis det er berettiget, lede tilsynskollegiernes aktiviteter, herunder undersøgelser på stedet foretaget af to eller flere kompetente myndigheder i fællesskab.

2. Myndigheden skal være ledende i at sikre tilsynskollegiers sammenhængende og konsekvente virkemåde for grænseoverskridende institutioner i hele Unionen under hensyn til den systemiske risiko, som de i artikel 23 omhandlede finansielle institutioner udgør, og indkalder om nødvendigt til et møde i et givet kollegium.

"Ved anvendelse af dette stykke og denne artikels stk. 1 anses myndigheden for at være en "kompetent myndighed" eller en "tilsynsmyndighed" i henhold til den relevante lovgivning."

Myndigheden kan:

a) indsamle og udveksle al relevant information i samarbejde med de kompetente myndigheder for at lette kollegiets arbejde og oprette og forvalte et centralt system til at gøre sådan information tilgængelig for de kompetente myndigheder i kollegiet

b) indlede og koordinere stresstests på EU-plan i overensstemmelse med artikel 32 for at vurdere finansielle institutioners modstandsdygtighed, navnlig den systemiske risiko, som de i artikel 23 nævnte finansielle institutioner udgør, over for ugunstige markedsudviklinger, og evaluere potentialet for, at den systemiske risiko øges i stresssituationer, og sikre, at der anvendes en konsekvent metode på nationalt niveau for sådanne tests, og, hvor det er hensigtsmæssigt, at rette en henstilling til den kompetente myndighed om at korrigere forhold identificeret i stresstesten, herunder om at udføre konkrete vurderinger. Den kan anmode de kompetente myndigheder om at foretage kontrolbesøg på stedet og kan deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet for at sikre sammenligneligheden og pålideligheden af metoder, praksis og resultater af vurderinger på EU-plan;

c) fremme effektive tilsynsaktiviteter, herunder evaluering af risici, som finansielle institutioner er eller kan blive udsat for som fastlagt under tilsynsprocessen eller i stresssituationer

d) i overensstemmelse med de i denne forordning omhandlede opgaver og beføjelser tilse de opgaver, de kompetente myndigheder udfører, og

e) anmode et kollegium om yderligere overvejelser i tilfælde, hvor det mener, at afgørelsen vil føre til en ukorrekt anvendelse af EU-retten eller ikke vil bidrage til målet om konvergens med hensyn til tilsynspraksis. Den kan også anmode koncerntilsynsmyndigheden om at planlægge et møde i kollegiet eller tilføje et punkt på dagsordenen for et møde.

3. Myndigheden kan udarbejde udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder som fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter og i overensstemmelse med proceduren i artikel 10-15 for at sikre ensartede betingelser for anvendelse med hensyn til bestemmelserne vedrørende tilsynskollegiernes operationelle funktion og udstede retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 for at fremme konvergens med hensyn til tilsynsfunktioner og den bedste praksis, som tilsynskollegierne har vedtaget.

4. Myndigheden har en retligt bindende mæglerrolle med henblik på at bilægge tvister mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med proceduren i artikel 19. Myndigheden kan træffe tilsynsafgørelser, der finder umiddelbar anvendelse på den berørte institution i overensstemmelse med artikel 19."

11)  Som artikel 21a indsættes:

"Artikel 21aInterne modeller

1. Med forbehold af artikel 112 i direktiv 2009/138/EF skal myndigheden ▌efter anmodning fra en eller flere tilsynsmyndigheder:

a) yde rådgivning til de pågældende tilsynsmyndigheder vedrørende ansøgninger om anvendelse eller ændring af en intern model. Med henblik herpå kan EIOPA anmode de pågældende tilsynsmyndigheder om alle nødvendige oplysninger; og

b) i tilfælde af uenighed vedrørende godkendelse af interne modeller bistå de pågældende tilsynsmyndigheder med at nå til enighed efter proceduren i artikel 19.

2. I situationer som beskrevet i artikel 231, stk. 6a, i direktiv 2009/138/EF kan virksomheder anmode EIOPA om at bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed efter proceduren i artikel 19."

12)  Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

Almindelige bestemmelser om systemiske risici

1. Myndigheden skal behørigt overveje systemiske risici som defineret i forordning (EU) nr. 1092/2010. Den skal behandle enhver risiko for forstyrrelse af de finansielle tjenester, der:

a) skyldes en svækkelse af hele eller dele af det finansielle system og

b) har potentiale til at få alvorlige negative følger for det indre marked og realøkonomien.

Myndigheden skal, hvor det er hensigtsmæssigt, overveje overvågning og vurdering af systemiske risici som udarbejdet af ESRB og myndigheden og reagere på advarsler og henstillinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1092/2010.

2. Myndigheden udarbejder i samarbejde med ESRB og i overensstemmelse med artikel 23 en fælles tilgang til identifikation og måling af systemisk betydning, herunder kvantitative og kvalitative indikatorer, hvis det er hensigtsmæssigt.

Disse indikatorer vil være et vigtigt element i fastlæggelsen af passende tilsynshandlinger. Myndigheden skal overvåge, i hvor høj grad de trufne afgørelser er konvergente med henblik på at fremme en fælles tilgang.

3. Myndigheden udarbejder, når det er nødvendigt, supplerende retningslinjer og henstillinger til de finansielle institutioner for at tage hensyn til den systemiske risiko, de udgør, jf. dog de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Myndigheden skal sikre, at den systemiske risiko, som finansielle institutioner udgør, tages i betragtning, når der udarbejdes udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder på de områder, der er fastlagt i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.

4. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet, medlemsstater eller Kommissionen eller på eget initiativ foretage en undersøgelse af en bestemt type finansiel institution eller produkttype eller adfærd for at vurdere potentielle trusler mod det finansielle systems stabilitet eller for at beskytte forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og pensionsmodtagere, og fremsætte passende henstillinger vedrørende foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder.

Med henblik herpå kan myndigheden bruge de beføjelser, den tillægges i henhold til denne forordning, herunder artikel 35 og 35b.

5. Det Fælles Udvalg sikrer overordnet tværsektoriel koordination af de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med denne artikel.

12a)  Artikel 23, stk. 1, affattes således:

“1. Myndigheden skal i samråd med ESRB udarbejde kriterier for identifikation og måling af systemiske risici og en passende ordning for stresstest, der omfatter en evaluering af potentialet for, at den systemiske risiko, som finansielle institutioner kan udgøre eller være udsat for, stiger i stresssituationer, herunder potentielle miljørelaterede systemiske risici. Tilsynet med de finansielle institutioner, der måtte udgøre en systemisk risiko, skal styrkes, og om nødvendigt skal de genopretnings- og afviklingsplaner, der er omhandlet i artikel 25 finde anvendelse.

Myndigheden skal udarbejde en passende ordning for stresstest, som kan bidrage til at identificere de finansielle institutioner, der måtte udgøre en systemisk risiko. Tilsynet med disse institutioner skal styrkes, og om nødvendigt skal genopretnings- og afviklingsplanerne i artikel 25 finde anvendelse."

12b)  I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 1, litra g), udgår

b)  stk. 1, tredje afsnit, udgår.

13)  Artikel 29 ændres således:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Som litra aa) indsættes:

"aa) at udsende den strategiske EU-tilsynsplan, jf. artikel 29a"

ii)  Litra b) affattes således:

"b) at fremme effektiv bilateral og multilateral informationsudveksling mellem kompetente myndigheder vedrørende alle relevante spørgsmål, herunder cybersikkerhed og cyberangreb ▌, under fuld overholdelse af de gældende fortroligheds- og databeskyttelsesbestemmelser i den relevante EU-lovgivning".

iii) Litra e) affattes således:

"e) at etablere sektorielle og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder vedrørende teknologisk innovation, forskellige former for andelsselskaber og gensidige selskaber, fremme udvekslingen af personale og tilskynde de kompetente myndigheder til at intensivere anvendelsen af udstationeringsordninger og andre værktøjer."

iiia) Som litra ea) indsættes følgende:

"ea) at etablere et overvågningssystem til at vurdere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici under hensyntagen til Parisaftalen (COP21);"

b)  ▌Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden kan, når det er hensigtsmæssigt, udvikle nye praktiske instrumenter og konvergensværktøjer for at fremme fælles fremgangsmåder og praksis på tilsynsområdet.

Med henblik på at skabe en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med finansielle institutioner i Unionen under behørig hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af ​​risici, ▌forretningspraksis; ▌forretningsmodeller og de finansielle institutioners størrelse. EU-tilsynshåndbogen skal beskrive bedste ▌praksis, med nærmere angivelse af metoder og processer af høj kvalitet."

Myndigheden tager behørigt hensyn til tilsynshåndbogen under varetagelsen af sine opgaver, herunder i forbindelse med vurdering af potentielle overtrædelser af EU-retten i henhold til artikel 17, bilæggelse af tvister i henhold til artikel 19, vurdering af strategiske tilsynsmålsætninger i henhold til artikel 29a og gennemførelse af evalueringer af kompetente myndigheder i henhold til artikel 30.

Myndigheden gennemfører, hvis det er relevant, åbne offentlige høringer om de i stk. 1, litra a), omhandlede udtalelser og de i stk. 2 omhandlede værktøjer og instrumenter og foretager en analyse af de dermed forbundne potentielle omkostninger og fordele. Disse høringer og analyser skal stå i et rimeligt forhold til udtalelsernes eller værktøjernes og instrumenternes omfang, art og virkninger. Myndigheden anmoder, hvis det er relevant, også om rådgivning fra den relevante interessentgruppe"

14)  Som artikel 29a indsættes:

"Artikel 29a

Den strategiske EU-tilsynsplan

1. Myndigheden udsteder mindst hvert tredje år og senest den 31. marts efter en drøftelse i tilsynsrådet og under hensyntagen til bidrag modtaget fra kompetente myndigheder, eksisterende arbejde udført af EU-institutioner og analyser, advarsler og henstillinger offentliggjort af ESRB en henstilling til de kompetente myndigheder om strategiske tilsynsmålsætninger og -prioriteter for hele EU (i det følgende benævnt "den strategiske EU-tilsynsplan"), uden at det berører de kompetente myndigheders specifikke nationale mål og prioriteter. De kompetente myndigheder anfører i deres bidrag de tilsynsaktiviteter, som efter deres mening skal prioriteres af myndigheden. Myndigheden fremsender den strategiske EU-tilsynsplan til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering og offentliggør den på sit websted.

Der skal i den strategiske EU-tilsynsplan fastlægges specifikke prioriteter for tilsynsaktiviteterne med henblik på at fremme en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis og en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten samt for at adressere de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder, hvor der tages højde for den fremtidige udvikling, herunder nye forretningsmodeller identificeret i overensstemmelse med artikel 32. Den strategiske EU-tilsynsplan må ikke forhindre de nationale kompetente myndigheder i at anvende den bedste nationale praksis eller agere i forhold til nye nationale prioriteter og skal tage særlige nationale forhold i betragtning

2. Hver kompetent myndighed ▌angiver nærmere, hvordan dens årlige arbejdsprogram er i overensstemmelse med den strategiske EU-tilsynsplan.

4. Hver kompetent myndighed skal som led i sin årsberetning udarbejde et særligt kapitel om gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram.

Kapitlet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)  en beskrivelse af tilsynsaktiviteterne og undersøgelser af finansielle institutioner, markedspraksisser og -adfærd og finansielle markeder samt af de administrative foranstaltninger og sanktioner, som finansielle institutioner, der har overtrådt EU-retten og national ret, er blevet pålagt

b)  en beskrivelse af gennemførte aktiviteter, der ikke var planlagt ifølge det årlige arbejdsprogram

c)  en redegørelse for aktiviteter, der var en del af det årlige arbejdsprogram, og som ikke blev gennemført, og for målsætninger i arbejdsprogrammet, der ikke blev opfyldt, samt årsagerne til den manglende gennemførelse af disse aktiviteter og den manglende opfyldelse af disse målsætninger.

5. Myndigheden vurderer oplysningerne i det særlige kapitel, der er omhandlet i stk. 4. Hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske EU-tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til hver enkelt af de pågældende kompetente myndigheder om, hvordan de relevante mangler i den kompetente myndigheds aktiviteter kan afhjælpes.

På grundlag af rapporterne og sin egen risikovurdering identificerer myndigheden, hvilke af den kompetente myndigheds aktiviteter der er afgørende for at realisere den strategiske tilsynsplan, og gennemfører, hvis det er relevant, evalueringer af de pågældende aktiviteter i henhold til artikel 30.

6. Myndigheden offentliggør eksempler på bedste praksis, der konstateres i forbindelse med vurderingen af de årlige arbejdsprogrammer."

15)  Artikel 30 ændres således:

a)  Overskriften til artiklen affattes således:

"Evaluering af kompetente myndigheder".

b)  Stk. 1 affattes således:

"1. På eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet gennemfører myndigheden regelmæssigt evalueringer af nogle af eller alle de kompetente myndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen og effektiviteten i tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning af de evaluerede kompetente myndigheder. Ved udpegelsen af de kompetente myndigheder, der skal evalueres, og gennemførelsen af evalueringer tages der hensyn til eksisterende oplysninger og evalueringer, der allerede er gennemført, vedrørende den pågældende kompetente myndighed, herunder alle relevante oplysninger, der er meddelt til myndigheden i henhold til artikel 35, samt eventuelle relevante oplysninger fra interessenter, navnlig om mulige mangler hos og forseelser begået af en kompetent myndighed.

c)  Som stk. 1a indsættes:

"1a. Med henblik på anvendelsen af denne artikel nedsætter myndigheden et ad hoc-evalueringsudvalg ledet af myndigheden og sammensat af myndighedens personale, ledsaget og støttet, på frivilligt og roterende grundlag, af op til fem repræsentanter for forskellige kompetente myndigheder, dog ikke den kompetente myndighed, der evalueres. ▌";

d)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)  Indledningen affattes således:

"Evalueringen omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:".

ii)  Litra a) affattes således:

"a)  hvorvidt den kompetente myndigheds ressourcer, grad af uafhængighed og organisatoriske ordninger er hensigtsmæssige, særlig med hensyn til en effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter og kapaciteten til at reagere på markedsudviklingen".

iia)  Litra b) affattes således:

"b)  hvilken effektivitet og hvilket konvergensniveau der er opnået i anvendelsen af EU-retten, herunder reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger vedtaget i henhold til artikel 10-16, og i hvilket omfang den pågældende tilsynspraksis opfylder målene i EU-retten, herunder målene om en fælles tilsynskultur i henhold til artikel 29 og en strategisk EU-tilsynsplan i henhold til artikel 29a"

iib)  Litra c) affattes således:

"c)  anvendelse af bedste praksis udviklet af visse kompetente myndigheder"

e)  Stk. 3 affattes således:

"3. Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af evalueringen. Rapporten skal redegøre for og angive, hvilke opfølgningsforanstaltninger der anses for passende og nødvendige på grundlag af evalueringen. Disse opfølgningsforanstaltninger kan gennemføres i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 og udtalelser i henhold til artikel 29, stk. 1, litra a), rettet til de relevante kompetente myndigheder.

▌Myndigheden udarbejder en opfølgningsrapport om gennemførelsen af de ønskede opfølgningsforanstaltninger.

Når myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-15 eller retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16, tager den hensyn til resultatet af evalueringen samt alle andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, med henblik på at sikre konvergens i tilsynspraksis af højeste kvalitet."

f)  Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden forelægger Kommissionen en udtalelse, såfremt den under hensyntagen til resultatet af evalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af de EU-regler, der finder anvendelse på finansielle institutioner eller kompetente myndigheder fra et EU-perspektiv, eller hvor den finder, at en kompetent myndighed ikke har anvendt de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter eller har anvendt dem på en måde, der synes at være i strid med EU-retten."

g)  Stk. 4 affattes således:

“4. Myndigheden offentliggør de i stk. 3 omhandlede rapporter, herunder eventuelle opfølgningsrapporter, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet. Den kompetente myndighed, der er genstand for evalueringen, opfordres til at fremsætte sine bemærkninger, inden en rapport offentliggøres. Myndigheden tager i passende omfang hensyn til disse bemærkninger inden offentliggørelsen. Myndigheden kan offentliggøre disse bemærkninger som et bilag til rapporten, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet, eller den kompetente myndighed modsætter sig offentliggørelse. Den i stk. 3 nævnte rapport, der udarbejdes af myndigheden, og de i stk. 3a nævnte retningslinjer, henstillinger og udtalelser, der vedtages af myndigheden, offentliggøres samtidig.

16)  Artikel 31 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

1. Myndigheden varetager den generelle koordinering mellem de kompetente myndigheder, navnlig i situationer, hvor ugunstige udviklinger kan føre til, at de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten i det finansielle system bringes i fare, eller i situationer med omfattende grænseoverskridende virksomhed, der potentielt kan påvirke beskyttelsen af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og pensionsmodtagere i Unionen."

b)  Stk. 2, litra e), erstattes af følgende:

"e) at træffe alle passende foranstaltninger, herunder oprettelse og ledelse af samarbejdsplatforme under stk. 3b i tilfælde af en udvikling, der kan bringe de finansielle markeders funktion i fare, eller i situationer med omfattende grænseoverskridende virksomhed, der potentielt kan påvirke beskyttelsen af forsikringstagere, med henblik på at lette og koordinere de tiltag, der gennemføres af de relevante kompetente myndigheder;"

c)  i stk. 2 indsættes litra ea):

"ea) at træffe passende foranstaltninger for at fremme anvendelsen af teknologisk innovation med henblik på koordineringen af tiltag, der gennemføres af de relevante kompetente myndigheder;"

c)  Som stk. 3, 3a, 3b og 3c indsættes:

"3. "Myndigheden træffer passende foranstaltninger, der har til formål at lette adgangen til markedet for operatører eller produkter, der baserer sig på teknologisk innovation. Med henblik på at bidrage til at etablere en fælles europæisk tilgang til teknologisk innovation fremmer myndigheden tilsynsmæssig konvergens, i relevant omfang med støtte fra udvalget om finansiel innovation og navnlig gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis. Myndigheden kan eventuelt vedtage retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

3a. Tilsynsmyndigheden i hjemlandet underretter både myndigheden og tilsynsmyndighederne i de værtslande, hvor den har til hensigt at meddele tilladelse til et forsikrings- eller genforsikringsselskab, som er under dens tilsyn i overensstemmelse med de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og hvis forretningsplan indebærer, at en del af dets virksomhed vil blive udøvet på grundlag af den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden.

Tilsynsmyndigheden i hjemlandet underretter ligeledes straks myndigheden og tilsynsmyndighederne i værtslandene, hvis den konstaterer en forværring af finansieringsbetingelserne eller andre nye risici i et forsikrings- eller genforsikringsselskabs løbende virksomhed, navnlig når denne virksomhed, for en væsentlig dels vedkommende, udøves på grundlag af den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden og kan have en betydelig grænseoverskridende virkning.

Underretningen til myndigheden og til tilsynsmyndighederne i værtslandene skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at der kan foretages en korrekt vurdering.

3b. I de tilfælde, der er nævnt stk. 3a, første og andet afsnit, kan myndigheden efter anmodning fra en eller flere af de relevante kompetente myndigheder eller på eget initiativ oprette og koordinere en samarbejdsplatform som omhandlet i stk. 1, litra e), med henblik på at fremme udvekslingen af oplysninger og øge samarbejdet mellem de relevante kompetente myndigheder og, hvis det er relevant, nå frem til en fælles holdning i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3a, andet afsnit.

Hvis myndigheden på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra f), konstaterer, at en finansiel institution hovedsagelig eller udelukkende udfører sine aktiviteter i en anden medlemsstat, underretter den de berørte myndigheder herom og kan på eget initiativ og gennem koordinering med de relevante kompetente myndigheder oprette en samarbejdsplatform for at lette udvekslingen af oplysninger mellem disse myndigheder.

Uden at det berører artikel 35, skal de relevante kompetente myndigheder på anmodning fra myndigheden afgive alle de oplysninger, der er nødvendige for, at samarbejdsplatformen kan fungere.

3c. Hvis de berørte kompetente myndigheder ikke når frem til en fælles holdning gennem samarbejdsplatformen, kan myndigheden udstede en henstilling til den berørte kompetente myndighed, herunder fastsætte en frist, inden for hvilken den kompetente myndighed bør gennemføre de anbefalede ændringer. Hvis den kompetente myndighed ikke følger henstillingen fra myndigheden, angiver den sin begrundelse herfor. Hvis myndigheden finder, at disse grunde ikke er fyldestgørende, offentliggør den sin henstilling sammen med ovennævnte begrundelse."

17)  Som ny artikel 31a indsættes:

"Artikel 31aKoordinering af delegering og outsourcing af aktiviteter samt af risikooverførsler

1. Myndigheden koordinerer løbende de kompetente myndigheders tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme tilsynsmæssig konvergens i forbindelse med finansielle institutioners delegering og outsourcing af aktiviteter og i relation til risikooverførsler foretaget af dem til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen, jf. stk. 2 og 3▐. Inden for deres respektive beføjelser bærer de kompetente myndigheder det endelige ansvar for afgørelser om godkendelse, tilsyn og håndhævelse med hensyn til delegering og outsourcing af aktiviteter såvel som risikooverførsler.

2. De kompetente myndigheder underretter myndigheden, såfremt de har til hensigt at meddele tilladelse til eller registrere en finansiel institution, der ville være under tilsyn af den pågældende kompetente myndighed, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og den finansielle institutions forretningsplan indebærer outsourcing eller delegering af en væsentlig del af dens aktiviteter eller en eller flere af dens centrale funktioner eller risikooverførsel af en væsentlig del af dens aktiviteter til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen. De kompetente myndigheders underretning af myndigheden skal være tilstrækkeligt detaljeret ▌.

3. Hvis de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter ikke indeholder nogen specifikke krav med hensyn til underretningen om outsourcing, delegering eller risikooverførsel, skal en finansiel institution, hvis den outsourcer eller delegerer en væsentlig del af sine aktiviteter eller en eller flere af sine centrale funktioner – og foretager risikooverførsel af en væsentlig del af sine aktiviteter – til en anden enhed eller en egen filial, der er etableret i et tredjeland, underrette den kompetente myndighed herom. Den pågældende kompetente myndighed informerer hvert halve år myndigheden om sådanne underretninger.

Uden at det berører artikel 35, fremlægger den kompetente myndighed efter anmodning fra myndigheden oplysninger vedrørende finansielle institutioners outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger.

Myndigheden overvåger, om de pågældende kompetente myndigheder verificerer, at outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger som omhandlet i første afsnit indgås i overensstemmelse med EU-retten, er i tråd med myndighedens retningslinjer, henstillinger eller udtalelser og ikke hindrer et effektivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side [og håndhævelse] i et tredjeland.

3a. Hvis en kompetent myndigheds verifikationsordninger forhindrer effektivt tilsyn eller håndhævelse og indebærer risici for regelarbitrage mellem medlemsstaterne, kan myndigheden udstede henstillinger til den pågældende kompetente myndighed om, hvordan den kan forbedre sin verifikationsordning, herunder en frist, inden for hvilken den kompetente myndighed skal gennemføre de anbefalede ændringer. Følger den pågældende kompetente myndighed ikke henstillingerne, angiver den grundene hertil, og myndigheden offentliggør sin henstilling sammen med disse grunde.

3b. Kommissionen udarbejder senest [et år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden] en rapport, hvori den gør status over de forskellige tilgange i den sektorspecifikke lovgivning med hensyn til vurdering af væsentligheden af den aktivitet, der skal outsources eller delegeres, og undersøger muligheden for en mere harmoniseret tilgang i denne henseende via den eventuelle fastlæggelse af fælles kriterier og metoder. Kommissionen fremsender denne rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til følgende:

a) driftskontinuitet

b) effektiv ledelseskapacitet

c) effektiv kapacitet til at revidere delegerede og outsourcede aktiviteter samt risikooverførsler."

18)  Artikel 32 affattes således:

"Artikel 32Vurdering af markedsudviklingen

, herunder stresstest

1.  Myndigheden overvåger og vurderer markedsudviklingen på sit kompetenceområde og underretter om nødvendigt de to andre ESA'er, ESRB samt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder. Myndigheden medtager i sine vurderinger en ▌analyse af de markeder, som finansielle institutioner opererer på, samt en vurdering af de potentielle markedsudviklingers indvirkning på sådanne institutioner.

2.  I den forbindelse iværksætter og koordinerer myndigheden ▌vurderinger på EU-plan af de finansielle institutioners modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger på en realistisk måde. Med henblik herpå udvikler den til brug for de kompetente myndigheder:

a)  fælles metoder til vurdering af økonomiske scenariers konsekvenser for en institutions finansielle stilling

aa)  "fælles metoder til udpegelse af de finansielle institutioner, der skal medtages i vurderinger på EU-plan"

b)  fælles tilgange til oplysning om resultaterne af disse vurderinger af finansielle institutioners modstandsdygtighed

c)  fælles metoder til vurdering af særlige produkters eller distributionsprocessers virkninger for en institutions finansielle stilling og for forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og pensionsmodtagere samt forbrugeroplysning, og

ca)  fælles metoder til vurdering af indvirkningen af miljørisici på institutioners finansielle stabilitet.

Med henblik på dette stykke samarbejder myndigheden med ESRB, som skal undgå enhver potentiel interessekonflikt med hensyn til gennemførelsen af pengepolitikken.

2a.  Mindst en gang om året overvejer myndigheden, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre vurderinger på EU-plan som omhandlet i stk. 2, og underretter Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, hvad den er nået frem til, og hvorfor. Når der gennemføres sådanne vurderinger på EU-plan ▌, videregiver myndigheden resultaterne for hver deltagende finansiel institution, medmindre den finder, at en sådan videregivelse er uhensigtsmæssig under hensyntagen til Unionens eller en eller flere af dens medlemsstaters finansielle stabilitet, markedets integritet eller det indre markeds funktion.

De kompetente myndigheders tavshedspligt er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder offentliggør resultatet af de i stk. 2 omhandlede vurderinger på EU-plan eller videregiver resultaterne af sådanne vurderinger til myndigheden, med henblik på at denne offentliggør resultaterne af vurderinger på EU-plan af de finansielle institutioners modstandsdygtighed."

3.  Mindst en gang om året og om nødvendigt hyppigere leverer myndigheden vurderinger af tendenser, potentielle risici og sårbarheder inden for sit kompetenceområde til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ESRB, uden at dette i øvrigt berører ESRB's opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010, i kombination med de i artikel 22, stk. 2, nævnte indikatorer."

Som led i disse vurderinger klassificerer myndigheden de vigtigste risici og sårbarheder og anbefaler om nødvendigt forebyggende og afhjælpende tiltag.

4.  Myndigheden sikrer en passende dækning af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) gennem Det Fælles Udvalg.";

20)  Artikel 33 affattes således:

"Artikel 33

Internationale forbindelser, herunder ækvivalens

1. Myndigheden kan, uden at dette berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive kompetenceområder, udvikle kontakter og indgå aftaler om administrative ordninger med regulerings- og tilsynsmyndigheder, internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande. Disse ordninger skaber ikke retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater og forhindrer heller ikke medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder i at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med disse tredjelande.

Myndigheden indgår ikke samarbejdsordninger med et tredjelands regulerings- og tilsynsmyndigheder, hvis det pågældende tredjeland i henhold til en gældende delegeret retsakt vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 er opført på listen over jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system.

2. Myndigheden bistår Kommissionen ved udarbejdelsen af afgørelser om ækvivalens vedrørende regulerings- og tilsynsordninger i tredjelande efter en specifik anmodning om rådgivning fra Kommissionen, på eget initiativ, eller hvor det kræves ved de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

2a. Myndigheden overvåger løbende udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke Kommissionen har vedtaget afgørelser om ækvivalens i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, med henblik på at kontrollere, om de kriterier, der er lagt til grund for de pågældende afgørelser, samt alle deri fastsatte betingelser fortsat er opfyldt. Myndigheden forelægger en fortrolig rapport om sine resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de to andre ESA'er hvert tredje år eller oftere, når det er hensigtsmæssigt, eller når Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen anmoder om det. Rapporten skal navnlig fokusere på konsekvenserne for den finansielle stabilitet, markedets integritet, investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion.

Uden at det berører særlige krav fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og på de i stk. 1, andet afsnit, fastsatte betingelser samarbejder myndigheden med de relevante kompetente myndigheder ▌i tredjelande, hvis regulerings- og tilsynsmæssige ordninger er blevet anerkendt som værende ækvivalente. Dette samarbejde skal foregå på grundlag af administrative ordninger, der indgås med de relevante myndigheder i de pågældende tredjelande. I forbindelse med forhandlinger om sådanne administrative ordninger inkluderer myndigheden bestemmelser om følgende:

a)  mekanismer, der gør det muligt for myndigheden at indhente relevante oplysninger, herunder oplysninger om reguleringsordningen, tilsynsstrategien, relevante markedsudviklinger og eventuelle ændringer, der vil kunne influere på ækvivalensafgørelsen;

b)  i det omfang det er nødvendigt for opfølgning af sådanne ækvivalensafgørelser, procedurerne vedrørende koordinering af tilsynsaktiviteter, herunder kontrolbesøg på stedet udført under myndighedens ansvar, hvor det er relevant, ledsaget og med støtte af op til fem repræsentanter for forskellige kompetente myndigheder på frivilligt og roterende grundlag samt af den kompetente myndighed i tredjelandet.

Myndigheden underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de andre ESA'er, såfremt en kompetent tredjelandsmyndighed nægter at indgå aftaler om sådanne administrative ordninger eller nægter at samarbejde effektivt. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger, når den tager de pågældende ækvivalensafgørelser op til fornyet overvejelse.

2b. Konstaterer myndigheden udviklinger i relation til regulering, tilsyn eller håndhævelsespraksis i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, der vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, markedsintegriteten eller investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion, underretter den uden ophold Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på fortrolig basis.

2c. De kompetente myndigheder underretter på forhånd myndigheden, hvis de agter at indgå administrative ordninger med tredjelandes tilsynsmyndigheder på et eller flere af de områder, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, herunder også i relation til filialer af tredjelandsenheder. De forelægger hurtigst muligt myndigheden et udkast til sådanne planlagte ordninger

Myndigheden kan samarbejde med de kompetente myndigheder for at udarbejde administrative standardordninger med henblik på at fastlægge en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis i Unionen og for at styrke den tilsynsmæssige koordinering på internationalt plan. De kompetente myndigheder skal følge sådanne standardordninger, så nøje det er muligt.

Hvis myndigheden i samarbejde med de kompetente myndigheder udarbejder sådanne administrative standardordninger, må de kompetente myndigheder ikke indgå administrative ordninger med tredjelandes myndigheder, før standardordningen er klar.

Myndigheden giver i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, samt om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser og myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med stk. 2a.

3a. Myndigheden skal søge fuldt medlemskab af Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation, International Organisation of Pension Supervisors og Rådet for Finansiel Stabilitet og søge at få observatørstatus i International Accounting Standards Monitoring Board.

Enhver holdning, som myndigheden skal udtrykke i internationale fora, skal først drøftes og godkendes af tilsynsrådet.

3b. Myndigheden overvåger, når det er hensigtsmæssigt, udviklingen på regulerings-, tilsyns- og, hvis det er relevant, afviklingsområdet samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke der er indgået internationale aftaler.

Uden at det berører de særlige krav i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, og på de i stk. 1, andet punktum, i denne artikel fastsatte betingelser samarbejder myndigheden med de relevante kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, med afviklingsmyndighederne i de tredjelande, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit."

21)  ▐ Artikel 34 udgår.:

22)  Artikel 35 ændres således:

a)  Stk. 1, 2 og 3, affattes således:

"1. Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente myndigheder myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning, under forudsætning af at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger.

Oplysningerne skal være nøjagtige og fuldstændige og skal fremlægges inden udløbet af den af myndigheden fastsatte frist.

2. Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater eller ved hjælp af sammenlignelige modeller, som er godkendt af myndigheden. Sådanne anmodninger fremsættes altid, hvis det er muligt, med anvendelse af eksisterende fælles indberetningsformater og under overholdelse af proportionalitetsprincippet i national ret og EU-retten, herunder i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter.

3. På anmodning fra en kompetent myndighed stiller myndigheden alle de oplysninger til rådighed, som den er i besiddelse af, og som er nødvendige for, at den kompetente myndighed kan udføre sine opgaver▐.";

b)  Stk. 5 affattes således:

"5. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af stk. 1, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed af de kompetente myndigheder inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til enhver af følgende:

a) andre myndigheder med tilsynsfunktioner

b) det ministerium, der har ansvaret for finans i den pågældende medlemsstat, hvis det har tilsynsoplysninger til sin rådighed

c) den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat

d) det statistiske kontor i den pågældende medlemsstat.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de kompetente myndigheder myndigheden med at indsamle oplysningerne."

c)   Stk. 6 og 7 udgår.

23)  Som artikel 35a-35d indsættes:

"Artikel 35aUdøvelse af de i artikel 35b omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 35 er tillagt myndigheden, en embedsmand derfra eller en anden person bemyndiget af myndigheden, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 35a og 35b finder anvendelse, uden at det berører den nationale lovgivning.

Artikel 35bAnmodning om oplysninger fra finansielle institutioner

1. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af artikel 35, stk. 1 eller 5, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden uden at skabe kopier af data kræve, at de relevante finansielle institutioner afgiver de oplysninger, der er nødvendige, for at myndigheden kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

4. De finansielle institutioner eller deres retlige repræsentanter ▌giver de ønskede oplysninger inden for en rimelig frist, som myndigheden fastsætter. ▌

5. Myndigheden fremsender uden ophold et eksemplar af ▌anmodningen ▌til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den i stk. 1 opførte relevante enhed, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

6. Myndigheden må kun anvende fortrolige oplysninger, som den har indhentet i overensstemmelse med denne artikel, til brug for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning.

Artikel 35cProcedureregler for pålæg af bøder

1. Finder myndigheden i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en overtrædelse som omhandlet i artikel 35d, stk. 1, anmoder myndigheden Kommissionen om at undersøge sagen. ▌

Artikel 35dBøder

og tvangsbøder

-1. Før Kommissionen træffer afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde, giver den institution eller enhed, der er anmodet om oplysninger, mulighed for at blive hørt.

Kommissionen lægger ved sin afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde udelukkende de forhold til grund, som de pågældende institutioner eller enheder har haft lejlighed til at udtale sig om.

1. Kommissionen vedtager en afgørelse om pålæg af en bøde, hvis den finder, at en institution eller en enhed som nævnt i artikel 35b, forsætligt eller uagtsomt har undladt at give de krævede oplysninger eller har givet ufuldstændige, urigtige eller vildledende oplysninger ▌i henhold til artikel 35b, stk. 1.

2. Grundbeløbet for den i stk. 1 omhandlede bøde fastsættes til mindst EUR [X; under 50 000 EUR] og må ikke overstige EUR [Y; under 200 000 EUR] og skal have en afskrækkende virkning, være effektivt og stå i et rimeligt forhold til institutionens eller enhedens størrelse samt overtrædelsens art og betydning.

Myndigheden udarbejder sammen med EBA og ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer metoden til fastsættelse af bøder i overensstemmelse med dette stykke.

5. ▌Den samlede bøde kan højst udgøre [X %; under 20 %] af årsomsætningen for den pågældende enhed i det foregående regnskabsår, medmindre enheden direkte eller indirekte har haft en økonomisk fortjeneste på grund af overtrædelsen. I så fald skal den samlede bøde mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

5a. Kommissionen kan pålægge en tvangsbøde, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Tvangsbøden skal stå i et rimeligt forhold til institutionens eller enhedens størrelse samt overtrædelsens art og betydning.

5b. Institutionens eller enhedens ret til forsvar skal respekteres fuldt ud under proceduren. Institutionen eller enheden har ret til aktindsigt i myndighedens og Kommissionens sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller myndighedens og Kommissionens interne forberedende dokumenter.

5c. Tvangsfuldbyrdelse af bøder eller tvangsbøder kan kun suspenderes ved en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. De institutioner eller enheder, som er blevet pålagt en bøde eller tvangsbøde, kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende Kommissionens afgørelse om at pålægge en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan blandt andet annullere, nedsætte eller forhøje den bøde eller tvangsbøde, Kommissionen har pålagt.

5d. Kommissionen offentliggør alle de bøder og tvangsbøder, der er pålagt, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for finansmarkedet eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

5e. Bøder og tvangsbøder overføres til Unionens almindelige budget.

▌24)  I artikel 36 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 3 udgår.

b)  Stk. 4 affattes således:

“4. Når myndigheden modtager en advarsel eller henstilling fra ESRB rettet til myndigheden, drøfter myndigheden advarslen eller henstillingen på det næste møde i tilsynsrådet eller, hvis det er hensigtsmæssigt, tidligere for at vurdere, hvilke følger advarslen eller henstillingen har for udførelsen af dens opgaver, og eventuelt følge op på dette.

Myndigheden tager via den relevante beslutningsprocedure stilling til, om der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, med henblik på at imødegå de problemer, der påpeges i advarslerne eller henstillingerne, og til indholdet i sådanne foranstaltninger.

Hvis myndigheden ikke følger op på en advarsel eller henstilling, begrunder den dette over for ESRB. ESRB underretter Europa-Parlamentet herom i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1092/2010. ESRB underretter også Rådet og Kommissionen herom."

c)  Stk. 5 affattes således:

"5. Når myndigheden modtager en advarsel eller anbefaling fra ESRB rettet til en kompetent myndighed, kan den, når det er relevant, anvende de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, for at sikre rettidig opfølgning.

Agter adressaten ikke at følge ESRB's henstilling, underretter den tilsynsrådet om sine grunde til ikke at handle og drøfter dem med dette."

d)  Stk. 6 udgår.

25)  Artikel 37 ▐ affattes således:

"Artikel 37Interessentgruppe for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppe for arbejdsmarkedspensionsordninger

1. Der nedsættes en interessentgruppe for forsikrings- og genforsikringsordninger og en interessentgruppe for arbejdsmarkedspensionsordninger (i det følgende samlet benævnt »interessentgrupperne«) for at fremme høring af interessenter på områder af relevans for myndighedens opgaver. Interessentgrupperne høres om foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 10-15 vedrørende reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder og, i det omfang de ikke vedrører individuelle finansielle institutioner, artikel 16 vedrørende retningslinjer og henstillinger, artikel 16a om udtalelser og artikel 16b om spørgsmål og svar. Hvis der skal træffes omgående foranstaltninger, og det ikke er muligt at foretage høring, informeres interessentgrupperne hurtigst muligt.

Interessentgrupperne holder møde mindst fire gange om året. De kan i fællesskab drøfte områder af fælles interesse og orienterer hinanden om de andre emner, der bliver drøftet.

Et medlem af en interessentgruppe kan også være medlem af den anden interessentgruppe.

2. Interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger består af 30 medlemmer, heraf 13 medlemmer ligeligt fordelt på forsikrings- og genforsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der opererer i Unionen, hvoraf tre skal repræsentere kooperative og gensidige forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, 13 medlemmer, der repræsenterer repræsentanter for disses ansatte, samt forbrugere og brugere af ydelser fra forsikrings- og genforsikringsordninger, repræsentanter for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og repræsentanter for relevante faglige sammenslutninger, og fire medlemmer, som skal være uafhængige anerkendte akademikere. ▐

3. Interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger består af 30 medlemmer, heraf 13 medlemmer ligeligt fordelt på arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, der opererer i Unionen, 13 medlemmer, der repræsenterer repræsentanter for disses ansatte, repræsentanter for begunstigede, repræsentanter for SMV'er og repræsentanter for relevante faglige sammenslutninger, og fire medlemmer, som skal være uafhængige anerkendte akademikere. ▐

4. Medlemmerne af interessentgrupperne udpeges af tilsynsrådet efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. I forbindelse med sin afgørelse sikrer tilsynsrådet så vidt muligt en passende afspejling af diversiteten i forsikrings- og genforsikringssektoren samt i arbejdsmarkedspensionssektoren, geografisk og kønsmæssig balance og en repræsentation af interessenter, der dækker hele Unionen. Medlemmerne af interessentgrupperne udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder, relevante viden og dokumenterede ekspertise.

4a. Medlemmerne af den relevante interessentgruppe vælger formanden for gruppen blandt sine medlemmer. Formanden har en mandatperiode på to år.

Europa-Parlamentet kan anmode formanden for en interessentgruppe om at afgive en erklæring over for det og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom.

5. Myndigheden tilvejebringer al nødvendig information med forbehold af den i artikel 70 omhandlede tavshedspligt og sikrer den nødvendige sekretariatsbistand til interessentgrupperne. Der skal ydes tilstrækkelig godtgørelse til medlemmer af interessentgrupper, der repræsenterer ikke-udbyttegivende organisationer bortset fra repræsentanter for erhvervet. En sådan godtgørelse skal tage højde for medlemmernes forberedende og opfølgende arbejde og skal som minimum svare til refusionssatsen for tjenestemænd i henhold til afsnit V, kapitel 1, afdeling 2, i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 om vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen (personalevedtægten). Interessentgrupperne kan nedsætte arbejdsgrupper om tekniske spørgsmål. Medlemmerne af interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger har en mandatperiode på fire år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure finder sted.

Medlemmerne af interessentgrupperne kan sidde i to på hinanden følgende mandatperioder.

6. Interessentgrupperne kan afgive udtalelser og yde rådgivning til myndigheden om alle emner vedrørende myndighedens opgaver, med særlig vægt på opgaverne fastlagt i artikel 10-16b, artikel 29, 30, 32 og 35.

Kan medlemmerne af interessentgrupperne ikke nå til enighed om rådgivning, kan en tredjedel af medlemmerne eller medlemmer, der repræsenterer én gruppe af interessenter, yde særskilt rådgivning.

Interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger, interessentgruppen for banker og interessentgruppen for værdipapirer og markeder kan afgive fælles udtalelser og rådgivning om spørgsmål vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheders arbejde, jf. denne forordnings artikel 56 om fælles holdninger og fælles forskrifter.

7. Interessentgrupperne vedtager selv deres forretningsorden med et flertal på to tredjedele af deres respektive medlemmer.

8. Myndigheden offentliggør interessentgruppernes ▐ rådgivning, medlemmernes særskilte rådgivning, resultaterne af dens høringer, samt redegøre for, hvordan der er taget hensyn til rådgivningen og resultaterne fra høringerne.";

25a)  Artikel 38, stk. 1, affattes således:

“1. Myndigheden sikrer, at afgørelser vedtaget i henhold til artikel 18, 19 eller 20 ikke på nogen måde indvirker på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar."

26)  Artikel 39 affattes således:

"Artikel 39Beslutningsprocedurer

1. Myndigheden handler i overensstemmelse med stk. 2-6, når den vedtager afgørelser i henhold til artikel 17, 18 og 19.

2. Myndigheden underretter enhver adressat for en afgørelse om, at den agter at vedtage en sådan afgørelse på adressatens officielle sprog, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, dens kompleksitet og potentielle konsekvenser, en frist, inden for hvilken adressaten kan tilkendegive sine synspunkter med hensyn til afgørelsens indhold. Adressaten kan tilkendegive sine synspunkter på sit officielle sprog. Bestemmelsen i første punktum finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 17, stk. 3, nævnte henstillinger.

3. Myndighedens afgørelser skal begrundes.

4. Adressaterne for myndighedens afgørelser underrettes om retsmidlerne i henhold til denne forordning.

5. Har myndigheden vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 18, stk. 3 eller 4, tager den afgørelsen op til fornyet overvejelse med passende mellemrum.

6. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel ▌18 eller 19, offentliggøres. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel 17, kan offentliggøres. Afgørelserne offentliggøres med angivelse af den pågældende kompetente myndighed eller den pågældende finansielle institution og hovedindholdet af afgørelsen, medmindre en sådan offentliggørelse strider mod de pågældende finansielle institutioners legitime interesser/berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres, eller vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen."

27)  Artikel 40 ændres således:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Følgende indsættes som litra aa) og ab)

"aa) de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, jf. artikel 45, stk. 1, som ikke har stemmeret".

ab) lederen af den medlemsstatsforvaltning, der er ansvarlig for at forhandle og vedtage de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter med henblik på handling inden for rammerne af artikel 10-15"

ia)  Litra b) affattes således:

"b) lederen af den nationale offentlige myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med kreditinstitutioner i hver af medlemsstaterne med henblik på handling inden for rammerne af enhver beføjelse, bortset fra som fastsat i artikel 10-15, og som skal deltage personligt mindst to gange årligt

ib)  Litra d) affattes således:

"e) en repræsentant for ESRB, som ikke har stemmeret, og som skal afholde sig fra at indtage standpunkter, der er bestemt af pengepolitiske hensyn"

aa)  Stk. 3 affattes således:

"3. Hver enkelt ▐myndighed er ansvarlig for udpegningen af en suppleant på højt niveau i samme myndighed, der kan træde i stedet for det i stk. 1, litra ab) og stk. 1, litra b) omhandlede medlem, såfremt denne person er forhindret i at deltage i et møde."

ab)  Som stk. 1a indsættes:

"4a. Med henblik på handlinger, der skal foretages inden for rammerne af artikel 10-15, skal én repræsentant for Kommissionen være medlem af tilsynsrådet uden stemmeret, én repræsentant for Europa-Parlamentet skal være observatør, og én repræsentant for hver enkelt medlemsstats forvaltninger kan være observatør i tilsynsrådet."

ac)  Stk. 5 affattes således:

"5. "Tilsynsrådet kan invitere observatører til at deltage."

▌c)  som stk. 5a indsættes:

"5a. Er den i stk. 1, litra b), omhandlede nationale offentlige myndighed ikke ansvarlig for håndhævelsen af forbrugerbeskyttelsesreglerne, kan det i nævnte litra omhandlede medlem af tilsynsrådet beslutte at invitere en repræsentant for medlemsstatens forbrugerbeskyttelsesmyndighed, som ikke har stemmeret. Såfremt forbrugerbeskyttelsesansvaret er delt mellem flere myndigheder i en medlemsstat, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant."

28)  Artikel 41 affattes således:

"Artikel 41Interne udvalg

"Tilsynsrådet kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles. Tilsynsrådet kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, direktionen eller formanden."

29)  Artikel 42 ▌affattes således:

"Artikel 42

Tilsynsrådets uafhængighed

Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler formanden og ▌medlemmerne af tilsynsrådet uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, ▌ regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller ethvert andet offentligt eller privat organ må søge at påvirke medlemmerne af tilsynsrådet i udøvelsen af deres opgaver.

Når den i artikel 30, stk. 2, litra a), nævnte grad af uafhængighed er blevet vurderet at være utilstrækkelig i henhold til samme artikel, kan tilsynsrådet beslutte enten at suspendere det enkelte medlems stemmerettigheder midlertidigt eller suspendere vedkommendes medlemskab af myndigheden midlertidigt, indtil manglerne er blevet afhjulpet."

30)  Artikel 43 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde og er det vigtigste beslutningsorgan for strategiske beslutninger og vigtige politiske beslutninger.

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, vedtager tilsynsrådet myndighedens ▌henstillinger, retningslinjer, udtalelser og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II."

b)  Stk. 2 og 3 udgår.

c)  ▌Stk. 4 ▌affattes således:

"Hvert år inden den 30. september vedtager tilsynsrådet efter forslag fra direktionen myndighedens arbejdsprogram for det følgende år og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering."

Myndigheden fastlægger sine prioriteter med hensyn til evalueringer og udpeger, hvor det er relevant, hvilke kompetente myndigheder og aktiviteter der skal evalueres i henhold til artikel 30. Hvis det er berettiget, kan myndigheden udpege flere kompetente myndigheder, der skal evalueres.

Arbejdsprogrammet vedtages med forbehold af den årlige budgetprocedure og offentliggøres."

d)  Stk. 5 affattes således:

"5. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra direktionen årsberetningen om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, på grundlag af det i artikel 47, stk. 9, litra f), omhandlede udkast til årsberetning og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres."

e)  Stk. 8 udgår.

30a)  Som artikel 43a indsættes følgende:

"Artikel 43a

Gennemsigtighed i afgørelser truffet af tilsynsrådet

Uanset artikel 70 tilsender myndigheden senest seks uger efter datoen for mødet i tilsynsrådet som minimum Europa-Parlamentet et omfattende og fyldestgørende referat af mødet i tilsynsrådet, som giver et fuldt indblik i drøftelserne, herunder en kommenteret liste over afgørelser. "

31)  Artikel 44 ændres således:

a)  Stk. 1 ▌affattes således:

"1. Tilsynsrådets afgørelser træffes med simpelt flertal af dets medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

I forbindelse med de i artikel 10-16 omhandlede afgørelser om udarbejdelsen og vedtagelsen af retsakter, udkast og instrumenter og de foranstaltninger og afgørelser, der vedtages i medfør af artikel 9, stk. 5, tredje afsnit, artikel 9a og kapitel VI, træffer tilsynsrådet som en undtagelse fra første afsnit i nærværende stykke afgørelser med kvalificeret flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 3 i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser. De fuldtidsansatte medlemmer af direktionen og formanden deltager ikke i afstemningen om disse afgørelser."

1a. Uanset stk. 1 har tilsynsrådet beføjelse til med simpelt flertal blandt sine medlemmer at vedtage de afgørelser, som direktionen har udarbejdet med henblik på artikel 22, stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 5, artikel 29a, artikel 31a, artikel 32 og artikel 35b til 35h i henhold til artikel 47, stk. 3.

Hvis tilsynsrådet ikke vedtager de afgørelser, som direktionen har udarbejdet med henblik på artikel 22, stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 5, artikel 29a, artikel 31a, artikel 32 og artikel 35b til 35h, kan det ændre disse afgørelser. Tilsynsrådet har beføjelse til at vedtage disse ændrede afgørelser med et flertal på tre fjerdedele af sine medlemmer.

Vedtager tilsynsrådet ikke de ændrede afgørelser, der er omhandlet i andet afsnit, hurtigst muligt og senest inden fire måneder, træffer direktionen afgørelsen."

aa)  Følgende stk. 1a indsættes:

1a. Uanset stk. 1 har tilsynsrådet beføjelse til med simpelt flertal blandt sine medlemmer at vedtage de afgørelser, som direktionen har udarbejdet med henblik på artikel 22, stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 5, artikel 29a, artikel 31a, artikel 32 og artikel 35b til 35h i henhold til artikel 47, stk. 3.

Hvis tilsynsrådet ikke vedtager de afgørelser, som direktionen har udarbejdet med henblik på artikel 22, stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 5, artikel 29a, artikel 31a, artikel 32 og artikel 35b til 35h, kan det ændre disse afgørelser. Tilsynsrådet har beføjelse til at vedtage disse ændrede afgørelser med et flertal på tre fjerdedele af sine medlemmer.

Vedtager tilsynsrådet ikke de ændrede afgørelser, der er omhandlet i andet afsnit, hurtigst muligt og senest inden fire måneder, træffer direktionen afgørelse."

b)  Stk. 3 affattes således:

“3. Tilsynsrådet vedtager og offentliggør sin forretningsorden. I forretningsordenen fastsættes de nærmere afstemningsregler."

c)  Stk. 4 affattes således:

"4. Ikkestemmeberettigede medlemmer og observatører deltager ikke i drøftelser i tilsynsrådet vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre andet er fastsat i artikel 75, stk. 3, eller i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Første afsnit finder ikke anvendelse på formanden og medlemmer, der også er medlemmer af direktionen. ▌";

32)  I kapitel III affattes overskriften til afdeling 2 således:

"Afdeling 2

Direktionen";

33)  Artikel 45 affattes således:

"Artikel 45Sammensætning

"1. Direktionen er sammensat af formanden og tre fuldtidsansatte medlemmer, som skal være statsborgere i en medlemsstat. Formanden tildeler hvert af de fuldtidsansatte medlemmer veldefinerede politik- og forvaltningsopgaver, navnlig ansvar for budgetspørgsmål og for spørgsmål vedrørende myndighedens arbejdsprogram samt konvergensspørgsmål. Ét af de fuldtidsansatte medlemmer fungerer som næstformand og varetager formandens opgaver, når denne er fraværende eller på anden måde lovligt forhindret, i overensstemmelse med denne forordning.

2. De fuldtidsansatte medlemmer udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder, kendskab til og praktiske erfaring med finansielle institutioner inden for deres forskellige forretningsmodeller og finansielle markeder, navnlig på forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsområdet, herunder forbrugerinteresser samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering. De fuldtidsansatte medlemmer skal have omfattende ledelseserfaring. Mindst ét af de fuldtidsansatte medlemmer må ikke i året forud for udpegelsen have været ansat ved en national kompetent myndighed. Udvælgelsen sker på grundlag af et stillingsopslag, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, hvorefter Kommissionen opstiller en afgrænset liste over egnede kandidater, idet det hører tilsynsrådet.

Kommissionen forelægger listen for Europa-Parlamentet til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen ▌. Sammensætningen af direktionen skal være afbalanceret og forholdsmæssigt afpasset og afspejle Unionen som helhed.

3. Hvis et fuldtidsansat medlem af direktionen ikke længere opfylder betingelserne i artikel 46 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Europa-Parlamentet og Rådet på eget initiativ eller på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten.

4. De fuldtidsansatte medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan fornyes én gang. I de sidste ni måneder inden udgangen af et fuldtidsansat medlems femårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a) de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b) myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Under hensyntagen til evalueringen forelægger Kommissionen listen over fuldtidsansatte medlemmer, hvis mandatperiode skal fornyes, for Rådet. På grundlag af denne liste og under hensyntagen til evalueringen kan Rådet forny mandatperioden for de fuldtidsansatte medlemmer."

34)  Som artikel 45a indsættes:

"Artikel 45aBeslutningstagning

1. Direktionens afgørelser vedtages med simpelt flertal af dens medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Hvis formanden eller mindst tre medlemmer af direktionen anmoder herom, henvises afgørelserne til tilsynsrådet.

2. Kommissionens repræsentant deltager i direktionens møder uden stemmeret, hvilket dog ikke gælder i spørgsmål som omhandlet i artikel 63.

3. Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.

4. Der indkaldes til møde i direktionen af formanden på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra et af dens medlemmer, og møderne ledes af formanden.

Direktionen afholder møder forud for hvert møde i tilsynsrådet og så ofte, som direktionen anser det for nødvendigt. Den aflægger regelmæssigt rapport til tilsynsrådet og holder møde mindst elleve gange om året.

5. ▌Deltagere uden stemmeret har ikke adgang under direktionens drøftelser vedrørende individuelle finansielle institutioner.

5a. Tilsynsrådet har ret til at sende specifikke anmodninger om oplysninger til direktionen."

35)  Som artikel 45b indsættes:

"Artikel 45bInterne udvalg

Direktionen kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles."

36)  Artikel 46 affattes således:

"Artikel 46

Direktionens uafhængighed

Direktionens medlemmer handler uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, ▌regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Direktionens medlemmer må ikke varetage et hverv på nationalt plan, EU-plan eller internationalt plan.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller andre offentlige eller private organer må søge at påvirke direktionens medlemmer i udførelsen af deres opgaver."

37)  Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47Opgaver

1. Direktionen sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Den træffer alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning.

2. Direktionen fremsætter forslag til et etårigt og et flerårigt arbejdsprogram, som vedtages af tilsynsrådet.

3. Direktionen udøver sine budgetbeføjelser efter artikel 63 og 64.

For så vidt angår artikel 17, 19, 22, stk. 4 og 30 ▌ er direktionen kompetent til at handle og træffe afgørelser. For så vidt angår artikel 22, stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 5, 29a, 31a, 32 og 35b til 35d er direktionen kompetent til at forberede afgørelser, der er omfattet af den i artikel 44, stk. 1a, fastsatte beslutningsprocedure. Direktionen holder tilsynsrådet informeret om alle de afgørelser, den forbereder og træffer.

3a. Direktionen undersøger og afgiver udtalelse om ▌alle spørgsmål, som tilsynsrådet skal træffe afgørelse om.

4. Direktionen vedtager myndighedens plan for personalepolitikken og, i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "tjenestemandsvedtægten").

5. Direktionen vedtager de særlige bestemmelser om aktindsigt i myndighedens dokumenter i overensstemmelse med artikel 72.

6. Direktionen foreslår på grundlag af det i artikel 53, stk. 9, litra f), omhandlede udkast til årsberetning en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens opgaver, til tilsynsrådet til godkendelse.

7. Direktionen udpeger og afsætter medlemmerne af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 3 og 5, idet den tager behørigt hensyn til forslag fra tilsynsrådet.

Direktionens medlemmer offentliggør oplysninger om alle møder og modtagne erkendtligheder. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten.

9. Det ansvarlige medlem har følgende opgaver:

a) at gennemføre myndighedens årlige arbejdsprogram efter vejledning fra tilsynsrådet og under direktionens kontrol

b) at træffe alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning

c) at udarbejde et flerårigt arbejdsprogram, jf. artikel 47, stk. 2

d) senest den 30. juni hvert år at udarbejde et arbejdsprogram for det følgende år, jf. artikel 47, stk. 2

e) at udarbejde et foreløbigt budgetforslag for myndigheden i henhold til artikel 63 og at gennemføre myndighedens budget i henhold til artikel 64

f) at udarbejde et udkast til årsberetning med en særskilt afdeling om myndighedens regulerings- og tilsynsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender

g) over for myndighedens personale at udøve de beføjelser, der er fastlagt i artikel 68, og at varetage personalespørgsmål."

38)  Artikel 48 ændres således:

a)    Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Formanden er statsborger i en medlemsstat og er ansvarlig for at forberede arbejdet og lede møderne i tilsynsrådet og direktionen."

b)    Stk. 2 affattes således:

"2. Med henblik på udvælgelse af formanden nedsætter Kommissionen en udvælgelseskomité bestående af seks uafhængige personer på højt niveau. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udpeger hver to medlemmer af udvælgelseskomitéen. Udvælgelseskomitéen udpeger en formand blandt sine medlemmer. Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse ved simpelt flertal om offentliggørelse af stillingsopslaget, udvælgelseskriterier og den konkrete jobprofil, sammensætningen af puljen af ansøgere samt metoden til screening af puljen af ansøgere med henblik på at udarbejde en afgrænset liste over mindst to kandidater med en ligelig deltagelse af mænd og kvinder. I tilfælde af stemmelighed har formanden for udvælgelseskomitéen den afgørende stemme.

Formanden udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til finansielle institutioner og markeder, navnlig på forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsområdet, på grundlag af et stillingsopslag, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Formanden skal have et væsentligt antal års anerkendt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering samt ledelseserfaring på højeste niveau, kunne påvise lederevner og høje standarder for effektivitet, kompetence og integritet samt have dokumenteret kendskab til mindst to officielle EU-sprog.

Udvælgelseskomitéen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som formand. Europa-Parlamentet kan invitere de valgte kandidater til lukkede eller åbne høringer, fremsende skriftlige spørgsmål til kandidaterne, modsætte sig udpegelsen af en kandidat og anbefale sin foretrukne kandidat. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en fælles afgørelse om udpegelse af formanden fra den afgrænsede liste over kandidater.

2a. Hvis formanden ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at kunne opfylde sine forpligtelser, herunder betingelserne i artikel 49, eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen eller på eget initiativ vedtage en fælles afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten. Ved udarbejdelsen af sit forslag rådfører Kommissionen sig med nationale kompetente myndigheder."

ba)  Stk. 3 affattes således:

“3. Formanden har en mandatperiode på otte år, som ikke kan forlænges."

c)    Stk. 4 ▌affattes således:

"4. I de sidste ni måneder inden udgangen af formandens otteårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a) de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b) myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Med henblik på evalueringen, jf. første afsnit, udpeger tilsynsrådet en midlertidig suppleant for formanden blandt sine medlemmer."

d)    Stk. 5 udgår.

38a)  Artikel 49 affattes således:

"Artikel 49

Formandens uafhængighed

Formanden handler uden at søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer,▐ regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ, medmindre andet følger af den rolle, som tilsynsrådet spiller i forbindelse med formandens opgaver.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller ethvert andet offentligt eller privat organ må søge at påvirke formanden i udøvelsen af dennes opgaver.

Formanden skal i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten som omhandlet i artikel 68 efter embedsperiodens ophør udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele."

39)  Som artikel 49a indsættes:

"Artikel 49aUdgifter

Formanden offentliggør oplysninger om alle afholdte møder med eksterne interessenter senest to uger efter mødet og enhver modtaget erkendtlighed. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten."

40)  Artikel 50, 51, 52 og 53 udgår.

41)  I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)  ▌Stk. 2 affattes således:

"2. Det Fælles Udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden indgår i et regelmæssigt og tæt samarbejde for at sikre tværsektoriel sammenhæng under fuld hensyntagen til de særlige forhold i forskellige sektorer med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), navnlig, hvor det er krævet i EU-retten, hvad angår:

– finansielle konglomerater og grænseoverskridende konsolidering,

– regnskabsføring og revision

– mikrotilsynsanalyser af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder med henblik på finansiel stabilitet

– produkter for private investorer

cybersikkerhed

— udveksling af oplysninger og bedste praksis med ESRB og ▌ESA'erne

spørgsmål vedrørende finansielle detailtjenesteydelser og forbruger- og investorbeskyttelsesspørgsmål

— anvendelse af proportionalitetsprincippet."

c)  Som stk. 2a indsættes:

"2a.   Det Fælles Udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden indgår i et regelmæssigt og tæt samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om spørgsmål vedrørende samspillet mellem myndighedens og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds opgaver og de specifikke opgaver, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

42)  Artikel 55 ▌affattes således:

"Artikel 55

Sammensætning

1. Det Fælles Udvalg er sammensat af formændene for ESA'erne ▌.

2. Ét medlem af direktionen, en repræsentant for Kommissionen samt næstformanden for ESRB og, hvor det er relevant, formanden for eventuelle underudvalg under Det Fælles Udvalg indbydes til at deltage i møderne i Det Fælles Udvalg samt, hvor det er relevant, ethvert af de i artikel 57 omhandlede underudvalg som observatører.

3. Formanden for Det Fælles Udvalg udpeges én gang om året efter tur blandt formændene for ESA'erne. Formanden for Det Fælles Udvalg er anden næstformand for ESRB.

4. Det Fælles Udvalg vedtager og offentliggør sin forretningsorden. Det Fælles Udvalg kan indbyde observatører til at deltage. Det Fælles Udvalg vedtager fælles holdninger med konsensus. Forretningsordenen kan indeholde nærmere bestemmelser om yderligere deltagere i Det Fælles Udvalgs møder.

Det Fælles Udvalg mødes mindst én gang hver tredje måned.

4a. Myndighedens formand hører og underretter regelmæssigt tilsynsrådet om enhver holdning, der indtages på møderne i Det Fælles Udvalg og dets underudvalg."

42a)  Artikel 56 affattes således:

"Artikel 56

Fælles holdninger og fælles forskrifter

Myndigheden skal, hvis det er relevant, inden for rammerne af sine opgaver i kapitel II, og navnlig for så vidt angår gennemførelsen af direktiv 2002/87/EF, sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), alt efter hvad der er relevant, søge at nå frem til fælles holdninger.

Hvis det kræves i EU-retten, skal forskrifter i henhold til denne forordnings artikel 10 til▐19 vedrørende anvendelsen af direktiv 2002/87/EF og af eventuelle andre EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som også falder ind under kompetenceområdet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) eller Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) vedtages parallelt af myndigheden, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), alt efter hvad der er relevant.

Hvis myndighedens afgørelse afviger fra den i stk. 1 nævnte fælles holdning, eller hvis der ikke kunne træffes afgørelse, underretter myndigheden straks Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om begrundelsen herfor."

42b)  Artikel 57 affattes således:

"Artikel 57

Underudvalg

1. Det Fælles Udvalg kan nedsætte underudvalg med henblik på udarbejdelsen af udkast til fælles holdninger og fælles forskrifter til Det Fælles Udvalg.

2. Underudvalget skal være sammensat af formændene for ESA'erne og en repræsentant på højt niveau for personalet i den relevante kompetente myndighed fra hver medlemsstat.

3. Underudvalget vælger en formand blandt repræsentanter af de relevante kompetente myndigheder, som også er observatør i Det Fælles Udvalg.

3a. Med henblik på artikel 56 nedsættes under Det Fælles Udvalg et underudvalg for finansielle konglomerater.

4. Det Fælles Udvalg offentliggør på sit websted alle nedsatte underudvalg, herunder deres mandat og en liste over deres medlemmer med deres respektive funktioner i underudvalget."

43)  Artikel 58 ændres således:

-a)  Stk. 1 affattes således:

“1. Hermed nedsættes klagenævnet for de europæiske tilsynsmyndigheder."

-aa)  Stk. 2, afsnit 1, affattes således:

2. Klagenævnet er sammensat af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter, som er personer med godt omdømme og med dokumenteret relevant viden om EU-retten samt international erhvervsmæssig erfaring på et tilstrækkelig højt niveau inden for bankvæsen, forsikring, arbejdsmarkedspensioner, værdipapirmarkeder eller andre finansielle tjenesteydelser, men omfatter ikke nuværende personale hos de kompetente myndigheder eller andre nationale institutioner eller EU-institutioner, som er involveret i myndighedens aktiviteter, samt medlemmer af interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger. Medlemmerne skal være statsborgere i en medlemsstat og skal have et indgående kendskab til mindst to af de officielle EU-sprog. Klagenævnet skal have tilstrækkelig juridisk ekspertise til at kunne yde juridisk ekspertrådgivning om lovligheden og proportionaliteten af myndighedens udøvelse af sine beføjelser."

a)  Stk. 3 affattes således:

"3. To medlemmer af klagenævnet og to suppleanter udpeges af myndighedens direktion ud fra en afgrænset liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet."

Efter at have modtaget den afgrænsede liste kan Europa-Parlamentet opfordre medlems- og suppleantkandidater til at afgive en erklæring over for Parlamentet og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, inden de udpeges.

Europa-Parlamentet kan anmode medlemmerne af klagenævnet om at afgive en erklæring over for det og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes derom."

b)  Stk. 5 affattes således:

"5. Et medlem af klagenævnet, som er udpeget af myndighedens direktion, afsættes ikke i den pågældendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse og direktionen efter høring af tilsynsrådet træffer afgørelse herom."

ba)  Stk. 8 affattes således:

“8. ESA'erne yder passende driftsbistand og permanent sekretariatsbistand til klagenævnet gennem Det Fælles Udvalg."

44)  Artikel 59, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De udøver ikke andre funktioner i forbindelse med myndigheden, direktionen eller tilsynsrådet."

2. Medlemmerne af klagenævnet og myndighedens personale, som yder drifts- og sekretariatsbistand, deltager ikke i behandlingen af nogen klage, i relation til hvilken de har en personlig interesse, eller hvis de tidligere har været involveret som repræsentanter for en af sagens parter, eller såfremt de har været med til at træffe den afgørelse, som klagen vedrører."

45)  Artikel 60, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder, kan påklage en i artikel 16, 16a, 17, 18, 19 og 35 omhandlet afgørelse truffet af myndigheden, herunder vedrørende proportionaliteten, eller enhver anden afgørelse, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og som er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er i form af en afgørelse rettet til en anden person, berører den pågældende umiddelbart og individuelt.

2. Klagen tillige med en begrundelse indgives skriftligt til myndigheden senest tre måneder efter den dato, hvor afgørelsen blev meddelt den pågældende, eller i mangel af sådan meddelelse senest to måneder efter dagen for offentliggørelsen af myndighedens afgørelse.

Klagenævnet træffer afgørelse i klagesagen senest tre måneder efter klagens indgivelse."

46)  Artikel 62 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Myndighedens indtægter udgøres, uden at dette berører andre indtægtstyper, af enhver kombination af følgende:

a) et udligningsbidrag fra Unionen opført på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen), som skal være mindst 35 % af myndighedens anslåede indtægter

aa) obligatoriske bidrag på op til 65 % af myndighedens anslåede indtægter fra de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansielle institutioner

b) afhængigt af udviklingen i omfanget af det institutionsspecifikke tilsyn, årlige bidrag fra finansielle institutioner beregnet på grundlag af de anslåede årlige udgifter til aktiviteter, der er obligatoriske i henhold til denne forordning og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, for hver enkelt kategori af deltagere, der henhører under myndighedens kompetenceområde

c) eventuelle gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i de relevante EU-retlige instrumenter

d) bidrag fra medlemsstater eller observatører

e) gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser, som kompetente myndigheder anmoder om."

1a. De indtægter, som myndigheden modtager, må ikke kompromittere dens uafhængighed eller objektivitet."

aa)  I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

"Overslag skal være baseret på de mål og de forventede resultater, der er fastlagt i det årlige arbejdsprogram, jf. artikel 47, stk. 2, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater."

b)  Følgende stykke indsættes:

5. Frivillige bidrag fra medlemsstater og observatører som omhandlet i stk. 1, litra d), må ikke accepteres, hvis accept heraf kunne rejse tvivl om myndighedens uafhængighed og upartiskhed."

48)  Artikel 63 affattes således:

"Artikel 63Opstilling af budgettet

1. Det ansvarlige medlem udarbejder hvert år et foreløbigt udkast til enhedsprogrammeringsdokument for myndigheden for de følgende tre regnskabsår, med angivelse af de anslåede indtægter og udgifter, samt oplysninger om personale, i tilknytning til myndighedens etårige og flerårige programmering og sender dette til direktionen og tilsynsrådet sammen med en stillingsfortegnelse.

1a. Formanden fremlægger udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for Europa-Parlamentet og Rådet, hvorefter tilsynsrådet på grundlag af udkastet, godkendt af direktionen, vedtager udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for de følgende tre regnskabsår.

1b. Direktionen fremsender senest den 31. januar ▌enhedsprogrammeringsdokumentet til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet samt Revisionsretten. Europa-Parlamentet godkender enhedsprogrammeringsdokumentet uden at foregribe vedtagelsen af det årlige budget.

2. Under hensyntagen til ▌enhedsprogrammeringsdokumentet opfører Kommissionen i forslaget til EU-budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det udligningsbidrag, der skal konteres Unionens almindelige budget i overensstemmelse med traktatens artikel 313 og 314.

3. Budgetmyndigheden vedtager myndighedens stillingsfortegnelse. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til udligningsbidraget til myndigheden og godkender grænsen for myndighedens samlede udgifter.

4. Tilsynsrådet vedtager myndighedens budget. Det bliver endeligt, når Unionens almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

5. Direktionen underretter straks budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af dens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger."

5a.  Budgetmyndigheden skal godkende ethvert projekt, der kan få betydelige finansielle eller langsigtede virkninger for finansieringen af myndighedens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger, herunder beskyttelsesklausuler."

49)  Artikel 64 affattes således:

"Artikel 64Gennemførelse af og kontrol med budgettet

"1. Det ansvarlige medlem varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører myndighedens årlige budget.

2. Senest den 1. marts det følgende år sender myndighedens regnskabsfører, som skal være uafhængig, det foreløbige regnskab til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten. Artikel 70 er ikke til hinder for, at myndigheden afgiver de oplysninger til Revisionsretten, som denne anmoder om, og som ligger inden for Revisionsrettens kompetence.

3. Myndighedens regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende år de regnskabsoplysninger, som er nødvendige med henblik på konsolideringen, til Kommissionens regnskabsfører på den måde og i det format, der fastlægges af sidstnævnte regnskabsfører.

4. Myndighedens regnskabsfører sender beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til tilsynsrådets medlemmer, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts det følgende år.

5. Efter at have taget Revisionsrettens bemærkninger om myndighedens foreløbige regnskab i overensstemmelse med finansforordningens artikel 148 i betragtning udarbejder myndighedens regnskabsfører, som handler på eget ansvar, myndighedens endelige regnskab. Det ansvarlige medlem sender det til tilsynsrådet, som afgiver udtalelse om regnskabet.

6. Senest den 1. juli det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det endelige regnskab ledsaget af tilsynsrådets udtalelse til Kommissionens regnskabsfører, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Myndighedens regnskabsfører sender ligeledes senest den 1. juli en regnskabspakke til Kommissionens regnskabsfører i et standardiseret format, der fastlægges af Kommissionens regnskabsfører med henblik på konsolideringen.

7. Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november det følgende år.

8. Senest den 30. september sender det ansvarlige medlem sit svar på Revisionsrettens bemærkninger. Det ansvarlige medlem sender desuden en kopi af dette svar til direktionen og Kommissionen.

9. På anmodning af Europa-Parlamentet forelægger det ansvarlige medlem i overensstemmelse med finansforordningens artikel 165, stk. 3, alle de oplysninger for Europa-Parlamentet, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 myndigheden decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n."

10a. Myndigheden afgiver en begrundet udtalelse om Europa-Parlamentets holdning og eventuelle andre bemærkninger fra Europa-Parlamentet under dechargeproceduren."

49a)  Som artikel 64a indsættes:

"Artikel 64aMyndighedens interne revision

Myndigheden nedsætter et internt revisionsudvalg, som skal afgive udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet om decharge for den del af budgettet, som ikke finansieres over Unionens budget."

50)  Artikel 65 affattes således:

"Artikel 65Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af direktionen efter høring af Kommissionen. Disse bestemmelser må kun afvige fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013* for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvis specifikke operationelle behov i forbindelse med myndighedens virksomhed gør det nødvendigt, og kun med Kommissionens forudgående samtykke.

* Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)."

51)  Artikel 66, stk. 1, affattes således:

"1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013* ubegrænset anvendelse på myndigheden.

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1)."

52)  Artikel 68 ændres således:

a)  Stk. 1 og 2 affattes således:

"1. Tjenestemandsvedtægten, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af dem, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder direktionens fuldtidsansatte medlemmer og formanden.  

2. Direktionen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i tjenestemandsvedtægten."

b)  Stk. 4 affattes således:

"4. Direktionen vedtager bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til myndigheden."

53)  Artikel 70 ændres således:

a)  Stk. 1 ▌affattes således:

"1. Medlemmerne af tilsynsrådet og alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis, er omfattet af bestemmelserne i artikel 339 i TEUF og de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt."

Personalevedtægtens artikel 16 finder anvendelse på alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis."

b)  Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Den i stk. 1 og i nærværende stykkes første afsnit omhandlede tavshedspligt hindrer ikke myndigheden og de kompetente myndigheder i at anvende oplysningerne til at håndhæve de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, navnlig i retlige procedurer med henblik på vedtagelse af afgørelser."

c)  Som stk. 2a indsættes:

"2a. Direktionen og tilsynsrådet sikrer, at enkeltpersoner, som, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis leverer tjenesteydelser relateret til myndighedens ansvarsområde, herunder embedsmænd og andre personer bemyndiget af direktionen og af tilsynsrådet eller udpeget af de kompetente myndigheder til dette formål, er omfattet af krav om tavshedspligt svarende til kravene i de foregående stykker.

De samme krav om tavshedspligt gælder for observatører, der deltager i direktionens og tilsynsrådets møder og deltager i myndighedens aktiviteter."

d)  ▌Stk. 3 og 4 affattes således:

"3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning ▌.

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på personer, som indberetter eller videregiver oplysninger om trusler mod eller skade på den offentlige interesse i deres arbejdsforhold.

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, er undergivet den i stk. 1 og 2 omhandlede tavshedspligt. Myndigheden fastsætter i sin forretningsorden de konkrete procedurer for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolig behandling af oplysninger.

4. Myndigheden anvender Kommissions afgørelse (EU, Euratom) 2015/444

4a. Myndigheden indfører særlige indberetningskanaler til at modtage og behandle oplysninger fra en indberettende person om faktiske eller mulige brud på EU-lovgivning eller retsmisbrug eller tilfælde af fejl eller forsømmelser."

54)  ▌Artikel 71 affattes således:

"Denne forordning berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 eller myndighedens forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/XXX (databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner og organer), når den varetager sine opgaver."

55)  Artikel 72, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen vedtager nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001."

56)  Artikel 73, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen træffer afgørelse om myndighedens interne sprogordning."

57)  Artikel 74, stk. 1, affattes således:

"De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til myndigheden i den medlemsstat, hvor myndigheden har sit hjemsted, og de faciliteter, som nævnte medlemsstat skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i nævnte medlemsstat for myndighedens personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i direktionen indgås mellem myndigheden og nævnte medlemsstat."

57a)  Artikel 75, stk. 2 og 3, affattes således:

“2. Myndigheden samarbejder med de i stk. 1 omhandlede lande, der anvender lovgivning, der anerkendes som ækvivalent inden for de af myndighedens kompetenceområder, der omhandlet i artikel 1, stk. 2, i henhold til internationale aftaler, der er indgået af Unionen i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF.

3. I medfør af de relevante bestemmelser i de i stk. 1 og 2 omhandlede aftaler fastsættes ordninger for arten og omfanget og de proceduremæssige aspekter af deltagelsen af de i stk. 1 omhandlede lande, navnlig lande, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i myndighedens arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag og personale. De kan omhandle repræsentation, som observatør, i myndighedens ledelse, men skal sikre, at disse lande ikke deltager i drøftelser vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre det er af direkte interesse."

58)  Som artikel 75a indsættes:

"Artikel 75aUdøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

3. Den i artikel 35d, stk. 2, andet afsnit, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 35d, stk. 2, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

59)  Artikel 76 affattes således:

"Artikel 76Forholdet til CEIOPS

Myndigheden anses for at være den juridiske efterfølger til CEIOPS. Senest på datoen for oprettelse af myndigheden overføres alle CEIOPS' aktiver og passiver og alle dets uafsluttede operationer automatisk til myndigheden. CEIOPS udarbejder en erklæring, som viser den afsluttende situation med hensyn til aktiver og passiver på datoen for denne overførsel. Denne erklæring revideres og godkendes af CEIOPS og af Kommissionen."

60)  Som artikel 77a indsættes:

Artikel 77aOvergangsbestemmelser

Den administrerende direktør, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 51/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage sine opgaver og sin stilling på nævnte dato.

Formanden, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 51/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], fortsætter med at varetage sine opgaver og sin stilling indtil mandatets udløb.

Medlemmerne af styrelsesudvalget, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 51/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage deres opgaver og deres stilling på nævnte dato."

60a)  Artikel 79 udgår.

60b)  Artikel 80 udgår.

60c)  Artikel 81 affattes således:

"Artikel 81

Revisionsklausul

1. Senest den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år offentliggør Kommissionen en generel rapport om de erfaringer, der er indhøstet fra myndighedens virksomhed og de i denne forordning fastsatte procedurer. I rapporten foretages der bl.a. en evaluering af:

a) i hvilket omfang de kompetente myndigheder har opnået effektivitet og konvergens med hensyn til tilsynspraksis

i) ▐ de kompetente myndigheders uafhængighed og konvergens af standarder svarende til selskabsstyring

ii) myndighedens upartiskhed, objektivitet og selvstændighed

b) tilsynskollegiernes virkemåde

c) hvilke fremskridt, der er gjort i retning af harmonisering inden for kriseforebyggelse, -styring og -løsning, herunder EU-finansieringsmekanismer

d) myndighedens rolle i forbindelse med systemiske risici

e) anvendelsen af beskyttelsesklausulen i artikel 38

f) anvendelsen af den bindende mæglerrolle i artikel 19

fa) den måde, som Det Fælles Udvalg træffer afgørelse på.

2. I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, undersøges også, hvorvidt:

a) det er hensigtsmæssigt at fortsætte med separat tilsyn med bankvæsen, forsikringer, arbejdsmarkedspensioner, værdipapirer og finansielle markeder

b) det er hensigtsmæssigt at foretage virksomhedstilsyn og føre tilsyn med forretningspraksis hver for sig, eller om begge opgaver skal påhvile den samme tilsynsmyndighed

c) det er hensigtsmæssigt at forenkle og styrke ESFS's struktur for at øge sammenhængen mellem makro- og mikroniveau og mellem ESA'erne

d) ESFS's udvikling er i overensstemmelse med den globale udvikling

e) der er tilstrækkelig alsidighed og kompetence i ESFS

f) ansvarligheden og gennemsigtigheden i forbindelse med krav om offentliggørelse er tilstrækkelig

g) myndigheden har tilstrækkelige midler til at kunne varetage sine opgaver

h) det er hensigtsmæssigt at opretholde myndighedens hjemsted eller at flytte ESA'erne til et fælles hjemsted for at øge koordineringen mellem dem.

2a. Som del af den generelle rapport, der er omhandlet i stk. 1, foretager Kommissionen efter at have hørt alle de relevante myndigheder og interesserede parter en omfattende vurdering af gennemførelsen, funktionen og effektiviteten af udstedelsen af ”no action”-meddelelser i henhold til artikel 9a i nærværende forordning.

2b. Kommissionen forelægger de vurderinger, der er omhandlet i stk. 2a, sammen med lovgivningsmæssige forslag, hvis det er relevant, for Europa-Parlamentet og Rådet senest [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3. Med hensyn til spørgsmålet om direkte tilsyn med paneuropæiske institutioner eller infrastrukturer og under hensyntagen til markedsudviklingen, det indre markeds stabilitet og Unionens samhørighed som helhed aflægger Kommissionen en årlig rapport om hensigtsmæssigheden af at pålægge myndigheden ansvar for yderligere tilsynsopgaver på dette område.

4. Rapporten og eventuelle dertil knyttede forslag fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet."

Artikel 3

Ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010

I forordning (EU) 1095/2010 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 1 ændres således:

a)    Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den får tildelt med nærværende forordning, og inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF, direktiv 98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 2002/47/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/39/EF, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2009/65/EF, direktiv 2011/61/EF*, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002**, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU*** og forordning (EF) nr. 1060/2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014****, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014*****, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU****** og forordning (EU) nr. 648/2012 og, i den udstrækning de finder anvendelse på firmaer, der yder investeringsservice, eller på institutter for kollektiv investering, der markedsfører deres andele eller aktier, og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, inden for rammerne af de relevante dele af direktiv 2002/87/EF, direktiv 2002/65/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle yderligere juridisk bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

*** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

**** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).

***** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

****** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349)."

aa)    Stk. 3 affattes således:

"3. Myndigheden handler også på markedsdeltageres aktivitetsområder i forbindelse med spørgsmål, der ikke er direkte omfattet af de i stk. 2 nævnte retsakter, herunder i forbindelse med spørgsmål om selskabsstyring, revision og regnskabsaflæggelse, under hensyntagen til bæredygtige forretningsmodeller samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, såfremt en sådan indsats fra myndighedens side er nødvendig for at sikre en effektiv og konsekvent anvendelse af disse retsakter. Myndigheden træffer også passende foranstaltninger vedrørende overtagelsestilbud, clearing og afregning samt derivater."

b)    Som stk. 3a indsættes:

"3a. Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører andre EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges godkendelses- eller tilsynsfunktioner og tilsvarende beføjelser."

ba)    Stk. 5 affattes således:

"5. Formålet med myndigheden er at beskytte offentlige interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlang og lang sigt af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder. Myndigheden bidrager inden for sine respektive beføjelser til:

a) at forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bl.a. gennem et fornuftigt, effektivt og konsekvent niveau for regulering og tilsyn

b) at sikre de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede funktion

c) at styrke den internationale tilsynskoordinering

d) at undgå tilsynsarbitrage og fremme ensartede konkurrencevilkår

e) at sikre, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med investeringsrisici og andre risici, og at disse reguleres i tilstrækkeligt omfang ▐

f) at øge kunde- og investorbeskyttelsen

fa) at fremme tilsynsmæssig konvergens i hele det indre marked, herunder at fremme en risikobaseret tilgang til tilsynet med god forretningsskik.

Med henblik herpå bidrager myndigheden til at sikre en konsekvent og effektiv anvendelse af de i stk. 2 nævnte retsakter, at fremme tilsynskonvergens og i overensstemmelse med artikel 16a at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ▌.

Ved udførelsen af de opgaver, der er henlagt til myndigheden ved denne forordning, er den særlig opmærksom på enhver systemisk risiko, der udgøres af finansielle institutioner, hvis svigt kan forringe det finansielle systems eller realøkonomiens virkemåde.

Myndigheden skal handle uafhængigt og objektivt og på en ikkediskriminerende og gennemsigtig måde samt udelukkende i Unionens interesse som helhed i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver og skal respektere proportionalitetsprincippet. Myndigheden skal anvende principperne om ansvarlighed og integritet og bør sikre, at alle interessenter behandles retfærdigt i denne henseende.

Indholdet og formen af myndighedens aktioner og foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i denne forordning eller de i stk. 2 nævnte retsakter, og skal stå i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der ligger i en institutions virksomhed eller i markeder, der påvirkes af myndighedens aktion."

2)  I artikel 2 ▌foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden er en del af et europæisk finanstilsynssystem (ESFS). Hovedformålet med ESFS er at sikre, at de bestemmelser, der gælder for den finansielle sektor, gennemføres i tilstrækkelig grad for at bibeholde den finansielle stabilitet og sikre tillid til det finansielle system som en helhed og en effektiv og tilstrækkelig beskyttelse af brugerne af de finansielle tjenesteydelser."

b)  Stk. 4 affattes således:

"4. I overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union skal parterne i ESFS samarbejde i tillid og fuld gensidig respekt, navnlig for at sikre, at informationsstrømmene imellem dem og i relation til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er hensigtsmæssige og pålidelige."

c)  I stk. 5 indsættes følgende afsnit:

"Henvisninger til tilsyn i denne forordning omfatter alle relevante aktiviteter, uanset nationale kompetencer, der skal udføres af alle kompetente myndigheder i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

2a)  Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Det Europæiske Finanstilsynssystems ansvar

1. De i artikel 2, stk. 2, litra a)-e), nævnte myndigheder står til ansvar over for Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Under eventuelle undersøgelser, som Europa-Parlamentet udfører i henhold til artikel 226 i TEUF, skal myndigheden samarbejde fuldt ud med Europa-Parlamentet.

3. Tilsynsrådet vedtager en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres.

Myndigheden giver i den i første afsnit omhandlede årsberetning oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, om internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser, samt om myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med artikel 33.

4. På Europa-Parlamentets anmodning deltager formanden i en parlamentshøring om myndighedens resultater. Der afholdes en høring mindst én gang om året. Formanden fremkommer med en redegørelse over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom.

5. Formanden aflægger en skriftlig rapport om myndighedens aktiviteter til Europa-Parlamentet, når det anmoder herom og mindst 15 dage før afgivelsen af den i stk. 1c omhandlede redegørelse.

6. Rapporten skal ud over oplysningerne omhandlet i artikel 11-18 og artikel 20 og 33 indeholde alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om på ad hoc-basis.

7. Myndigheden besvarer mundtligt eller skriftligt de spørgsmål, Europa-Parlamentet retter til den, senest fem uger efter modtagelse af et spørgsmål.

8. Formanden fører efter anmodning fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden, næstformændene og koordinatorerne for Europa-Parlamentets kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser er nødvendige for udøvelsen af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til artikel 226 i TEUF. Alle deltagere skal overholde bestemmelserne om tavshedspligt.

9. Myndigheden opretter et register over dokumenter og fastlægger deres tilgængelighedsstatus.

10. Myndigheden skal tilsende Europa-Parlamentet et fyldestgørende referat af eventuelle møder i Den Internationale Børstilsynsorganisation, Rådet for Finansiel Stabilitet og International Accounting Standards Board samt eventuelle andre relevante internationale organer eller institutioner, som beskæftiger sig med eller påvirker værdipapir- og markedstilsynet."

3)  Artikel 4, stk. 3, nr. ii), affattes således:

"ii) i forbindelse med direktiv 2002/65/EF og (EU) 2005/849, de myndigheder, der har ansvaret for at sikre, at firmaer, der yder investeringsservice, eller institutter for kollektiv investering, der markedsfører deres andele eller aktier, overholder kravene i disse direktiver".

4)  Artikel 6 ændres således:

a)    Nr. 2) affattes således:

"2) en direktion, der varetager de i artikel 47 nævnte opgaver".

b)    Nr. 4) udgår.

4a)  Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7Hjemsted

Myndigheden har hjemsted i Paris, Frankrig.

Placeringen af hjemstedet for myndigheden påvirker ikke myndighedens udførelse af sine opgaver og beføjelser, tilrettelæggelsen af dens forvaltningsstruktur, driften af dens primære organisation eller den vigtigste finansiering af dens aktiviteter og kan, hvor det er relevant, give mulighed for deling blandt Unionens agenturer af administrative støttetjenester og facility management-tjenester, som ikke er knyttet til myndighedens kerneaktiviteter. Senest den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden] og hver 12. måned derefter forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de Europæiske Tilsynsmyndigheders overholdelse af dette krav."

5)  Artikel 8 ændres således:

a)    I stk. 1 foretages følgende ændringer:

-i)  Litra a) ændres således:

"a) på grundlag af de i artikel 1, stk. 2 omhandlede retsakter at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at ▌udarbejde ▌udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger og andre foranstaltninger, herunder udtalelser i overensstemmelse med artikel 16a".

i)  Som litra aa) indsættes:

"aa) at udvikle og ajourføre en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med deltagere på det finansielle marked i Unionen, som beskriver bedste tilsynspraksis og metoder og processer af høj kvalitet under hensyntagen til bl.a. skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller samt størrelsen af deltagerne på det finansielle marked og markederne".

iia)  Litra b) affattes således:

"b) at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, bl.a. ved at bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre konsekvent og effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, undgå tilsynsarbitrage, fremme og overvåge tilsynets uafhængighed, mægle i og bilægge tvister mellem kompetente myndigheder, sikre effektivt og konsekvent tilsyn med deltagere på det finansielle marked og sikre tilsynskollegiers konsekvente funktion og gribe ind i bl.a. krisesituationer".

ii)  Litra e) og f) affattes således:

"e) at tilrettelægge og gennemføre evalueringer af kompetente myndigheder med støtte fra nationale kompetente myndigheder, og i den forbindelse udstede ▌henstillinger rettet til disse kompetente myndigheder og fastlægge bedste praksis og i den forbindelse udstede retningslinjer for at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

f) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde, herunder, i det omfang det er relevant, udviklingen med hensyn til tendenser inden for innovative finansielle tjenesteydelser og udviklingen med hensyn til tendenser inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer".

iia)  Litra g) affattes således:

"g) at foretage en ▐ markedsanalyse med henblik på varetagelsen af sine opgaver".

iii)  Litra h) affattes således:

"h) hvor det er relevant, at fremme beskyttelse af indskydere, forbrugere og investorer, navnlig med hensyn til mangler i en grænseoverskridende sammenhæng og under hensyntagen til dermed forbundne risici".

iiia)  Følgende indsættes som litra ia) og ib):

"ia) at koordinere håndhævelsesindsatsen mellem de kompetente myndigheder"

ib) "at bidrage til oprettelsen af en fælles EU-strategi for finansielle data".

iiib)  Som litra ka) indsættes følgende:

"ka) på sin hjemmeside at offentliggøre og regelmæssigt ajourføre alle reguleringsmæssige tekniske standarder, gennemføre tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger samt spørgsmål og svar for hver af de retsakter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, herunder oversigter, der vedrører status for det igangværende arbejde og tidsplanen for vedtagelsen af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger samt spørgsmål og svar. Disse oplysninger skal stilles til rådighed på alle EU's officielle sprog."

iv)  Nr. l) udgår.

b)  Som stk. 1a indsættes:

"1a. "Ved udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning skal myndigheden:

a) udnytte samtlige de beføjelser, den har til rådighed og

b) under behørig hensyntagen til formålet om at sikre deltagerne på det finansielle markeds sikkerhed og soliditet fuldt ud tage hensyn til de forskellige typer af deltagere på det finansielle marked og deres forskellige forretningsmodeller og størrelser

c) tage hensyn til teknologisk innovation, innovative og bæredygtige forretningsmodeller samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer."

c)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)  Som litra ca) indsættes:

"ca) "ca) at udstede henstillinger, jf. artikel 29a og 31a".

ia) Som litra da) indsættes:

"da) at udstede advarsler i henhold til artikel 9, stk. 3."

ib) Som litra ga), gb) og gc) indsættes:

"ga) at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jf. artikel 16a

gb) at svare på spørgsmål, jf. artikel 16b

gc) at udstede tidsbegrænsede ”no action”-meddelelser som fastlagt i artikel 9a."

ii)  Litra h) affattes således:

"h) at indsamle de nødvendige oplysninger vedrørende finansielle institutioner som fastsat i artikel 35 og 35b".

d)  Som stk. 3 indsættes:

"3. Under udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i denne artikel, respekterer myndigheden strengt niveau 1-love og niveau 2-foranstaltninger og anvender principperne om proportionalitet og bedre regulering, herunder konsekvensanalyser, cost-benefit-analyser og åbne offentlige høringer.

De i artikel 10, 15, 16 og 16a omhandlede åbne offentlige høringer skal være så brede som muligt for at sikre inddragelse af alle interesserede parter og skal give interessenterne rimelig tid til at svare. Myndigheden skal give og offentliggøre feedback på, hvordan de oplysninger og synspunkter, der fremkom i høringen, er blevet anvendt i et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard, et udkast til en gennemførelsesmæssig teknisk standard, retningslinjer, henstillinger og udtalelser.

Myndigheden skal sammenfatte de svar, der er modtaget fra interessenterne, på en måde, som giver mulighed for at sammenligne resultaterne af offentlige høringer om lignende emner."

6)  Artikel 9 ændres således:

-a)  Stk. 1, litra a), affattes således:

"a) at indsamle, analysere og rapportere om forbrugertendenser såsom udviklingen i omkostninger og gebyrer ved finansielle tjenesteydelser og produkter i detailleddet i medlemsstaterne."

-aa)  I stk. 1 indsættes litra da) og db):

"da)  at bidrage til lige vilkår på det indre marked, således at forbrugere og andre brugere af finansielle tjenesteydelser har lige adgang til sammenlignelige finansielle tjenesteydelser, produkter og klagemuligheder

db)  at koordinere de kompetente myndigheders mystery shopping-aktiviteter."

b)    Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden overvåger nye og eksisterende finansielle aktiviteter og kan vedtage retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at fremme markedernes sikkerhed og soliditet og konvergens og effektivitet med hensyn til regulerings- og tilsynspraksis.

2a. Myndigheden udvikler inden for rammerne af sine beføjelser standarder for de nationale kompetente myndigheders tilsyn med erhvervslivet, f.eks. for minimumsbeføjelser og opgaver. "

c)    Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden etablerer som en integreret del af myndigheden et udvalg om proportionalitet med henblik på at sikre, at forskellene med hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller og størrelsen af de finansielle institutioner og markeder afspejles i myndighedens arbejde, og et udvalg om forbrugerbeskyttelse og finansiel innovation, der samler alle relevante kompetente ▌myndigheder og myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen og opnå en koordineret tilgang til den reguleringsmæssige og tilsynsmæssige behandling af nye eller innovative finansielle aktiviteter og yde rådgivning, som myndigheden fremlægger for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Myndigheden arbejder tæt sammen med Det Europæiske Databeskyttelsesråd med henblik på at undgå overlapninger, uoverensstemmelser og juridisk usikkerhed inden for databeskyttelse. Myndigheden kan også lade udvalget inkludere nationale databeskyttelsesmyndigheder."

ba)  Stk. 5 affattes således:

"5. Myndigheden kan midlertidigt forbyde eller begrænse markedsføring, distribution eller salg af visse typer af finansielle produkter, instrumenter eller aktiviteter, der truer med at forårsage væsentlig finansiel skade for kunder eller truer de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen i de tilfælde og i henhold til de betingelser, der er omhandlet i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, eller, hvis det er påkrævet i tilfælde af en krisesituation, i henhold til og i overensstemmelse med betingelserne i artikel 18.

Myndigheden tager den i første afsnit omhandlede afgørelse op til fornyet behandling med passende mellemrum, så hurtigt som muligt og mindst hver sjette måned. Myndigheden kan forlænge forbuddet eller begrænsningen to gange, hvorefter forbuddet eller begrænsningen bliver permanent, medmindre myndigheden bestemmer andet.

En medlemsstat kan anmode myndigheden om at genoverveje sin afgørelse. I så fald afgør myndigheden i henhold til proceduren i artikel 44, stk. 1, andet afsnit, om den fastholder sin afgørelse.

Myndigheden kan også vurdere behovet for at forbyde eller begrænse visse typer af finansiel aktivitet eller praksis og, hvor der er et sådant behov, underrette Kommissionen med henblik på at lette vedtagelsen af et eventuelt forbud eller en eventuel begrænsning."

6a)  Som artikel 9a indsættes:

Artikel 9aTidsbegrænsede ”no action”-meddelelser

1.  Under ekstraordinære omstændigheder, og hvis betingelserne i dette stykke er opfyldt, kan myndigheden i samarbejde med alle relevante kompetente myndigheder udstede tidsbegrænsede ”no action”-meddelelser vedrørende specifikke bestemmelser i EU-retten, som er baseret på de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter. Ved sådanne ”no action”-meddelelser forpligter myndigheden og alle relevante kompetente myndigheder sig midlertidigt til ikke at gribe ind over for en finansiel institutions manglende overholdelse af specifikke bestemmelser i EU-lovgivningen, såfremt den finansielle institution ikke kan overholde sådanne bestemmelser af mindst en af følgende grunde:

a)   overholdelse vil bringe den finansielle institution i strid med andre lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige krav i EU-retten

b)  overholdelse er efter myndigheden vurdering ikke mulig uden yderligere niveau 2-foranstaltninger eller niveau 3-retningslinjer

c)  overholdelse vil være til alvorlig skade for eller true en af følgende: markedets tillid, forbruger- eller investorbeskyttelsen, de finansielle markeders eller råvaremarkedernes korrekte funktion og integritet eller stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen.

Myndigheden udsteder ikke en ”no action”-meddelelse, hvis den skønner, at den vil have en skadelig indvirkning, der ikke står i rimeligt forhold til dens fordele, på de finansielle markeders effektivitet eller på forbruger- eller investorbeskyttelsen.

2.  Myndigheden angiver i sin ”no action”-meddelelse, hvilke specifikke bestemmelser i EU-retten der er genstand for den manglende indgriben, grundene til, at betingelserne i stk. 1 efter dens opfattelse er opfyldt, og den dato, hvor den manglende indgriben ophører. Varigheden af den manglende indgriben må ikke overstige seks måneder.

3.  Hvis myndigheden beslutter at udstede en ”no action”-meddelelse, underretter den straks Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet herom. Senest to uger efter at have modtaget disse oplysninger kan Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet anmode myndigheden om at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse. Denne frist forlænges med to uger på initiativ af Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet. Hvis Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet anmoder myndigheden om at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse, træffer myndigheden afgørelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 44, stk. 1, andet afsnit, om hvorvidt den fastholder sin afgørelse.

4.  Hvis myndigheden har udstedt ”no action”-meddelelse i overensstemmelse med stk. 1-3, skal den straks offentliggøre den på sit websted. Myndigheden tager sin afgørelse om at udstede en ”no action”-meddelelse op til fornyet overvejelse med passende mellemrum og kan kun forlænge den én gang med en periode på 6 måneder. Hvis en afgørelse om at udstede en ”no action”-meddelelse ikke fornys efter en seksmåneders periode eller et år, udløber den automatisk.

6a)  Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10Reguleringsmæssige tekniske standarder

1. Når Europa-Parlamentet og Rådet delegerer beføjelser til Kommissionen til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF for at sikre konsekvent harmonisering på de områder, der specifikt er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. Myndigheden forelægger sine udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen med henblik på godkendelse. Samtidig fremsender myndigheden disse tekniske standarder til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Reguleringsmæssige tekniske standarder er tekniske og repræsenterer ikke strategiske beslutninger eller politiske valg, og deres indhold er begrænset af de lovgivningsmæssige retsakter, som de er baseret på. Myndigheden underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet fuldt ud om, hvilke fremskridt der er gjort med udarbejdelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder.

Inden myndigheden forelægger dem for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2a. Myndigheden anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for værdipapirer og markeder.

Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender det. Kommissionen kan godkende udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard delvis eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse.

Hvis Kommissionen ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard når frem til en afgørelse om vedtagelse af den pågældende standard, underretter den straks, og under alle omstændigheder inden udløbet af perioden på tre måneder, Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan træffe en afgørelse, samt en tidsplan for godkendelse under behørig hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Forsinket vedtagelse af udkastet til reguleringsmæssig standard afholder ikke Europa-Parlamentet og Rådet fra at udøve deres kontrolbeføjelser i henhold til artikel 13.

Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at godkende et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard eller kun at godkende det delvis eller med ændringer, sender den udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard tilbage til myndigheden med en forklaring på, hvorfor den ikke har til hensigt at godkende det, eller med en forklaring på sine ændringer, og sender en kopi af sin skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af denne periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard eller har fremlagt et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, som ikke er ændret på en måde, der er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til ændringer, kan Kommissionen vedtage udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard med de ændringer, den anser for relevante, eller afvise det.

Kommissionen må ikke ændre indholdet af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, underretter den straks Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan forelægge udkastet til reguleringsmæssig standard, samt en tidsplan for godkendelse under behørig hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Kommissionen kan anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om den nye tidsfrist. Europa-Parlamentet kan anmode myndighedens formand om at forklare grundene til, at den ikke er i stand til at forelægge udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard.

3. Kun hvis myndigheden ikke forelægger Kommissionen et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard inden for tidsfristerne i overensstemmelse med stk. 2, kan Kommissionen vedtage en reguleringsmæssig teknisk standard i form af en delegeret retsakt uden et udkast fra myndigheden.

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser ikke står i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter. Kommissionen anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for værdipapirer og markeder.

Kommissionen fremsender straks udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard til Europa-Parlamentet, Rådet og myndigheden.

▌Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard og fremlægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den periode på seks uger, der er omhandlet i fjerde afsnit, ikke har forelagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, kan Kommissionen vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard.

Hvis myndigheden har fremlagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard inden for perioden på seks uger, kan Kommissionen ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard på grundlag af myndighedens foreslåede ændringer eller vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante. Kommissionen ændrer ikke indholdet af udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

4. Reguleringsmæssige tekniske standarder vedtages gennem forordninger eller afgørelser. Ordene "reguleringsmæssig teknisk standard" skal indgå i titlen. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri."

6b)  Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, udgår.

6c)  Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

1. Når Europa-Parlamentet og Rådet giver Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF og for at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter kan myndigheden udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Gennemførelsesmæssige tekniske standarder er tekniske og indebærer ikke strategiske beslutninger eller politiske valg, og deres indhold er at fastlægge betingelserne for anvendelse af disse retsakter. Myndigheden forelægger Kommissionen sine udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på godkendelse. Samtidig fremsender myndigheden disse tekniske standarder til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Inden myndigheden forelægger udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2a. Myndigheden anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for værdipapirer og markeder.

Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender det. Kommissionen kan godkende udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard delvis eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse. Hvis Kommissionen ikke afviser den foreslåede gennemførelsesmæssige tekniske standard helt eller delvis inden for vurderingsperioden, anses den for at være godkendt.

Hvis Kommissionen ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard når frem til en afgørelse, underretter den straks, og under alle omstændigheder inden udløbet af perioden på tre måneder, Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan træffe en afgørelse, samt en tidsplan for godkendelse under behørig hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakt.

Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at godkende udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har til hensigt kun at godkende det delvis eller med ændringer, sender den det tilbage til myndigheden med en forklaring på, hvorfor den ikke har til hensigt at godkende det, eller med en forklaring på sine ændringer og sender en kopi af sin skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den i femte afsnit omhandlede periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har forelagt et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, som ikke er ændret på en måde, der er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til ændringer, kan Kommissionen vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante, eller afvise den.

Kommissionen må ikke ændre indholdet af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, underretter den straks Europa-Parlamentet og Rådet derom og angiver grundene til, at den ikke kan forelægge udkastet til en gennemførelsesmæssig teknisk standard, samt en tidsplan for godkendelse under behørig hensyntagen til datoen for gennemførelse og anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakt. Kommissionen kan anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om den nye tidsfrist. Europa-Parlamentet kan anmode myndighedens formand om at forklare grundene til, at den ikke er i stand til at forelægge udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard.

3. Kun hvis myndigheden ikke forelægger Kommissionen et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for tidsfristerne i overensstemmelse med stk. 2, kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesmæssig teknisk standard i form af en gennemførelsesretsakt uden et udkast fra myndigheden.

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer om udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser ikke står i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter. Kommissionen anmoder også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for værdipapirer og markeder.

Kommissionen fremsender straks udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard til Europa-Parlamentet, Rådet og myndigheden.

▌Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard og fremlægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den periode på seks uger, der er omhandlet i fjerde afsnit, ikke har forelagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, kan Kommissionen vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard.

Hvis myndigheden har fremlagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for denne periode på seks uger, kan Kommissionen ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard på grundlag af myndighedens foreslåede ændringer eller vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante.

Kommissionen må ikke ændre indholdet af de udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

4. De gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedtages gennem forordninger eller afgørelser. Ordene "gennemførelsesmæssig teknisk standard" skal indgå i titlen. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri."

7)  Artikel 16 ændres således:

a)  ▌Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden udsteder retningslinjer eller henstillinger rettet til kompetente myndigheder eller deltagere på det finansielle marked med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten.

Myndigheden kan også udstede retningslinjer og henstillinger til myndigheder i medlemsstaterne, der ikke er kompetente myndigheder i henhold til definitionen i denne forordning, men som har beføjelser til at sikre gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Retningslinjer og henstillinger skal være i overensstemmelse med mandatet for de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter og tage hensyn til proportionalitetsprincippet. Myndigheden må ikke udstede retningslinjer og henstillinger om spørgsmål, som er omfattet af niveau 1-beføjelser vedrørende reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

1a. Myndigheden kan med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS udstede retningslinjer rettet til alle kompetente myndigheder eller deltagere på det finansielle marked vedrørende de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter baseret på "følg eller forklar"-gennemførelsesproceduren, som er omhandlet i denne artikels stk. 3. Disse retningslinjer skal være egnede til at sikre opfyldelse af kravene i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter. På linje med ovenstående kan kompetente myndigheder og finansielle institutioner fastlægge supplerende praksis med hensyn til metoden for sikring af overholdelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter."

b)    Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden gennemfører, undtagen i ekstraordinære tilfælde, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og, hvor det er relevant, spørgsmål og svar, og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Myndigheden anmoder, undtagen i ekstraordinære tilfælde, også om ▌rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for værdipapirer og markeder. Myndigheden skal begrunde, hvorfor den eventuelt ikke gennemfører åbne offentlige høringer eller ikke anmoder om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder."

ba)  Som stk. 2a, 2b, 2c og 2d indsættes:

"2a. Myndigheden kan med henblik på de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter udstede henstillinger til en eller flere kompetente myndigheder eller til en eller flere deltagere på det finansielle marked.

2b. Myndigheden angiver i sine retningslinjer og henstillinger, hvordan den bidrager til at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis inden for ESFS, hvordan den sikrer en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten, og hvordan den overholder bestemmelserne i stk. 1, 1a og 2a.

2c. Retningslinjer og henstillinger må ikke blot henvise til eller gengive bestemmelser i lovgivningsmæssige retsakter. Før myndigheden udsteder en ny retningslinje eller henstilling, gennemgår den først de eksisterende retningslinjer og henstillinger for at undgå overlapning.

2d. Tre måneder før myndigheden udsteder nogen af de i stk. 1a og 2a nævnte retningslinjer og henstillinger, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om det planlagte indhold af sådanne retningslinjer og henstillinger."

c)  ▌Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden underretter i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de retningslinjer og henstillinger, der er blevet udstedt, forklarer, hvordan myndigheden har begrundet udstedelsen af retningslinjer i henhold til stk. 1a og henstillinger i henhold til stk. 2a, og sammenfatter feedbacken fra de offentlige høringer om nævnte retningslinjer i henhold til artikel 8, stk. 2a. I rapporten oplyses det også, hvilken kompetent myndighed der ikke har efterlevet retningslinjerne og henstillingerne, og redegøres for, hvordan myndigheden agter at sikre, at den berørte kompetente myndighed følger dens retningslinjer og henstillinger i fremtiden."

d)  Som stk. 5, 5a og 5b indsættes:

"5. Er to tredjedele af medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede en retningslinje i henhold til stk. 1a, kan de sende en begrundet meddelelse derom til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

5a. Er mindst halvdelen af medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede en henstilling i henhold til stk. 2a, kan de sende en begrundet meddelelse derom til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

5b. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan anmode om en redegørelse, der begrunder udstedelsen af de pågældende retningslinjer eller henstillinger, fra myndigheden. Kommissionen vurderer, når den har modtaget myndighedens redegørelse, rækkevidden af retningslinjerne eller henstillingerne i lyset af myndighedens beføjelser og sender denne vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet. Finder Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, at myndigheden har overskredet sin kompetence, kan den, efter at have givet myndigheden mulighed for at fremføre sine synspunkter, vedtage en afgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage eller ændre dem. Før en sådan afgørelse træffes, og når som helst Europa-Parlamentet anmoder herom, giver Kommissionen en redegørelse for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer. Europa-Parlamentet kan anmode Kommissionen om at vedtage en afgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage eller ændre dem. Kommissionens afgørelse offentliggøres."

7a)  Som artikel 16a og 16b indsættes:

"Artikel 16aUdtalelser

1. Myndigheden afgiver efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om alle emner inden for sit kompetenceområde. Disse udtalelser offentliggøres, medmindre andet er angivet i anmodningen.

2. Den i stk. 1 nævnte anmodning kan omfatte en offentlig høring eller en teknisk analyse.

3. Med hensyn til tilsynsmæssig vurdering af fusioner og erhvervelser, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2009/138/EF, og som i henhold til nævnte direktiv kræver høring mellem kompetente myndigheder fra to eller flere medlemsstater, kan myndigheden efter anmodning fra en af de berørte kompetente myndigheder afgive og offentliggøre en udtalelse vedrørende en tilsynsmæssig vurdering, dog ikke i forbindelse med kriterierne i artikel 59, stk. 1, litra e), i direktiv 2009/138/EF. Udtalelsen skal afgives hurtigt og under alle omstændigheder inden udgangen af vurderingsperioden i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF. Artikel 35 og 35b finder anvendelse på de områder, som myndigheden kan afgive udtalelse om.

4. Myndigheden kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen yde teknisk rådgivning til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen under den almindelige lovgivningsprocedure og for delegerede retsakter vedrørende ethvert af Kommissionens forslag til lovgivning på de områder, der er fastlagt i retsakterne omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Artikel 16bSpørgsmål og svar

1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder og EU-institutioner, kan indsende et spørgsmål til myndigheden på ethvert officielt EU-sprog vedrørende fortolkningen, den praktiske anvendelse eller gennemførelsen af bestemmelserne i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter og de dermed forbundne delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, retningslinjer og henstillinger, som er vedtaget i overensstemmelse med de pågældende lovgivningsmæssige retsakter.

Deltagere på det finansielle marked skal, inden de indsender et spørgsmål til myndigheden, overveje, om spørgsmålet først bør rettes til deres kompetente myndighed.

Myndigheden offentliggør på sit websted alle antagelige spørgsmål i henhold til stk. 1 for hver retsakt, efter at den har indsamlet dem, men før den har besvaret dem.

Denne proces er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder og EU-institutioner, søger fortrolig teknisk rådgivning eller præcisering fra myndigheden.

2. Myndigheden offentliggør på sit websted ikke-bindende svar på alle antagelige spørgsmål i henhold til stk. 1 for hver lovgivningsmæssig retsakt, medmindre en sådan offentliggørelse er i strid med de legitime interesser for den fysiske eller juridiske person, der indsendte spørgsmålet, eller ville indebære en risiko for stabiliteten i det finansielle system.

3. Før den offentliggør svar på antagelige spørgsmål, kan myndigheden rådføre sig med interessenter i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2.

4. Myndighedens svar skal anses for egnede til at sikre overholdelse af kravene i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter samt de dermed forbundne delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og retningslinjer og henstillinger, som er vedtaget i overensstemmelse med de pågældende lovgivningsmæssige retsakter. Kompetente myndigheder og deltagere på det finansielle marked kan fastlægge anden praksis for opfyldelse af alle gældende lovkrav.

5. Myndigheden gennemgår svarene på spørgsmålene, så hurtigt det anses for nødvendigt og hensigtsmæssigt eller senest 24 måneder efter offentliggørelsen heraf, med henblik på om nødvendigt at revidere, ajourføre eller trække dem tilbage.

6. Myndigheden tager, hvor det er relevant, højde for de offentliggjorte svar, når den udarbejder eller ajourfører retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

8)  Artikel 17 affattes således:

"1. Har en kompetent myndighed ikke anvendt de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, eller har den anvendt dem på en måde, som synes at være i strid med EU-retten, herunder de reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 10 og 15, navnlig ved ikke at påse, at en deltager på det finansielle marked opfylder kravene i disse retsakter, anvender myndigheden de i nærværende artikels stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

2. Myndigheden skal efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller interessentgruppen for banker, eller på grundlag af faktuelle og velbegrundede oplysninger fra relevante organisationer eller institutioner eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed besvare anmodningen og, hvis det er relevant, foretage en undersøgelse af den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Den kompetente myndighed giver hurtigst muligt myndigheden alle de oplysninger, myndigheden anser for nødvendige med henblik på undersøgelsen, herunder om hvordan de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter anvendes i overensstemmelse med EU-retten, uden at dette berører de i artikel 35 fastsatte beføjelser.

Myndigheden kan, hvis anmodninger om oplysninger fra den berørte kompetente myndighed har vist sig at være eller skønnes at være utilstrækkelige til at opnå de nødvendige oplysninger med henblik på undersøgelse af en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten, rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til andre kompetente myndigheder eller relevante deltagere på det finansielle marked, uden at dette berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 35. Hvis den begrundede anmodning rettes til deltagere på det finansielle marked, skal der i anmodningen redegøres for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for at kunne undersøge den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

Er en anmodning om oplysninger rettet til en deltager på det finansielle marked, underretter myndigheden de relevante kompetente myndigheder om anmodningen. De kompetente myndigheder bistår myndigheden med at indsamle oplysningerne, hvis myndigheden anmoder dem herom.

3. Myndigheden kan indlede en voldgiftsprocedure med den berørte kompetente myndighed for at drøfte de skridt, der er nødvendige for at efterleve EU-retten. Den berørte kompetente myndighed skal samarbejde loyalt i en sådan voldgiftsprocedure.

Myndigheden kan hurtigst muligt, men ikke senere end 4 måneder efter indledningen af undersøgelsen rette en henstilling til den berørte kompetente myndighed om de skridt, der er nødvendige for at efterleve EU-retten.

Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af EU-retten.

4. Har den kompetente myndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med EU-retten senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen efter at være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ afgive en formel udtalelse, hvorved den kræver, at den kompetente myndighed tager de nødvendige skridt til at efterleve EU-retten. Kommissionen tager i sin formelle udtalelse hensyn til myndighedens henstilling.

Kommissionen afgiver en sådan formel udtalelse senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned.

Myndigheden og de kompetente myndigheder giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

5. Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme denne formelle udtalelse.

6. Efterkommer en kompetent myndighed ikke den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe en sådan misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede funktion og integritet, kan myndigheden, hvis de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter finder umiddelbar anvendelse på deltagere på det finansielle marked, vedtage en individuel afgørelse rettet til en deltager på det finansielle marked, hvorved den kræver, at denne tager de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser og forpligtelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

Myndighedens afgørelse skal være i overensstemmelse med Kommissionens formelle udtalelse i medfør af stk. 4.

7. Afgørelser, der vedtages i medfør af stk. 6, har forrang for tidligere afgørelser, som de kompetente myndigheder har vedtaget i samme sag.

Når der iværksættes tiltag vedrørende spørgsmål, der er genstand for en formel udtalelse i medfør af stk. 4 eller en afgørelse i medfør af stk. 6, skal de kompetente myndigheder efterkomme denne formelle udtalelse eller afgørelse afhængigt af tilfældet.

8. Myndigheden anfører i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede beretning, hvilke kompetente myndigheder og deltagere på det finansielle marked der ikke har efterlevet de i nærværende artikels stk. 4 og 6 omhandlede formelle udtalelser eller afgørelser."

8a)  Artikel 18, stk. 3, affattes således:

"3. Hvis Rådet har vedtaget en afgørelse i medfør af stk. 2 og i ekstraordinære tilfælde, hvor det er nødvendigt med koordinerede tiltag fra de kompetente myndigheders side som reaktion på ugunstige udviklinger, der kan bringe de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller kunde- og forbrugerbeskyttelsen i alvorlig fare, kan myndigheden vedtage individuelle afgørelser, hvorved den kræver, at de kompetente myndigheder tager de nødvendige skridt i overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning for at imødegå sådanne udviklinger, ved at påse, at deltagere på det finansielle marked og kompetente myndigheder opfylder kravene i denne lovgivning."

9)  Artikel 19 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. I tilfælde, der er specificeret i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og i tilfælde, hvor der er væsentlig uenighed mellem to eller flere nationale kompetente myndigheder vedrørende anvendelsen af de pågældende retsakter kan myndigheden, uden at det berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 17, bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed efter proceduren i stk. 2-4 i et af følgende scenarier:

a)  efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder, hvor en kompetent myndighed er uenig i proceduren, indholdet af en foranstaltning eller en foreslået foranstaltning eller inaktivitet fra en anden kompetent myndigheds side

b)  på eget initiativ, hvor der ud fra objektive grunde, herunder oplysninger fra markedsdeltagere eller forbrugerorganisationer, kan fastslås uenighed mellem kompetente myndigheder.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at de kompetente myndigheder skal træffe en fælles afgørelse, antages der at være uenighed, hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke har truffet en fælles afgørelse inden for den frist, der er fastsat i de pågældende retsakter."

b)  Som stk. 1a og 1b indsættes:

"1a. De pågældende kompetente myndigheder underretter i følgende tilfælde uden ophold myndigheden om, at der ikke er opnået en aftale:

a)  Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i) Fristen er udløbet.

ii) En eller flere af de kompetente myndigheder konkluderer, ud fra objektive grunde, at der er uenighed.

b)  Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter ikke er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i)  En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, ud fra objektive grunde, at der er uenighed, eller

ii)  Der er gået to måneder, siden en kompetent myndighed modtog en anmodning fra en anden kompetent myndighed om at træffe bestemte foranstaltninger med henblik på at overholde EU-ret, og den anmodede myndighed har endnu ikke vedtaget en afgørelse, der imødekommer anmodningen.

1b. Formanden vurderer, hvorvidt myndigheden bør handle i overensstemmelse med stk. 1. Hvis denne indgriben sker på myndighedens eget initiativ, underretter myndigheden de pågældende kompetente myndigheder om sin afgørelse vedrørende denne indgriben.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at der skal træffes en fælles afgørelse, udsætter alle kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres individuelle afgørelser, indtil myndigheden har truffet afgørelse efter proceduren i artikel 47, stk. 3a. Beslutter myndigheden at handle, udsætter alle de kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres afgørelser, indtil proceduren i stk. 2 og 3 er afsluttet."

c)  Stk. 3 affattes således:

"Hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 2, kan myndigheden træffe en afgørelse, hvorved den pålægger disse kompetente myndigheder at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen for at sikre overholdelse af EU-retten. Myndighedens afgørelse er bindende for de pågældende kompetente myndigheder. Myndighedens afgørelse kan indebære, at kompetente myndigheder pålægges at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som de har vedtaget, eller at bruge de beføjelser, de har i henhold til de relevante EU-regler."

d)  Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden underretter de pågældende kompetente myndigheder om afslutningen af procedurerne i stk. 2 og 3, i givet fald sammen med den afgørelse, den har truffet i henhold til stk. 3."

e)  Stk. 4 affattes således:

"4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en deltager på det finansielle marked overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til en deltager på det finansielle marked, hvorved den pålægger denne at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF."

9a)  Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21Tilsynskollegier

1. Myndigheden fremmer og overvåger inden for rammerne af sine beføjelser den effektive og konsekvente virkemåde af de tilsynskollegier, som er oprettet ved retsakter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, og fremmer en konsekvent og sammenhængende anvendelse af EU-retten i disse tilsynskollegier. Med det formål at skabe konvergens med hensyn til bedste tilsynspraksis fremmer myndigheden fælles tilsynsplaner og fælles undersøgelser, og myndighedens personale skal have fuld ret til deltagelse i tilsynskollegierne og skal som sådan kunne deltage i, og hvis det er berettiget, lede tilsynskollegiernes aktiviteter, herunder undersøgelser på stedet foretaget af to eller flere kompetente myndigheder i fællesskab.

2. Myndigheden skal være ledende i at sikre tilsynskollegiers sammenhængende og konsekvente virkemåde for grænseoverskridende institutioner i hele Unionen under hensyn til den systemiske risiko, som de i artikel 23 omhandlede deltagere på det finansielle marked udgør, og indkalder om nødvendigt til et møde i et givet kollegium.

Ved anvendelse af dette stykke og denne artikels stk. 1 anses myndigheden for at være en "kompetent myndighed" i henhold til den relevante lovgivning.

Myndigheden kan:

a) indsamle og udveksle al relevant information i samarbejde med de kompetente myndigheder for at lette kollegiets arbejde og oprette og forvalte et centralt system til at gøre sådan information tilgængelig for de kompetente myndigheder i kollegiet

b) indlede og koordinere stresstests på EU-plan i overensstemmelse med artikel 32 for at vurdere modstandsdygtigheden hos deltagere på det finansielle marked, navnlig den systemiske risiko, som de i artikel 23 nævnte deltagere på det finansielle marked udgør, over for ugunstige markedsudviklinger, og evaluere potentialet for, at den systemiske risiko, som centrale deltagere på det finansielle marked udgør, øges i stresssituationer, og sikre, at der anvendes en konsekvent metode på nationalt niveau for sådanne tests, og, hvor det er hensigtsmæssigt, at rette en henstilling til den kompetente myndighed om at korrigere forhold identificeret i stresstesten, herunder om at udføre konkrete vurderinger. Den kan anmode de kompetente myndigheder om at foretage kontrolbesøg på stedet og kan deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet for at sikre sammenligneligheden og pålideligheden af metoder, praksis og resultater af vurderinger på EU-plan

c) fremme effektive tilsynsaktiviteter, herunder evaluering af risici, som deltagere på det finansielle marked er eller kan blive udsat for i stresssituationer

d) i overensstemmelse med de i denne forordning omhandlede opgaver og beføjelser tilse de opgaver, de kompetente myndigheder udfører, og

e) anmode et kollegium om yderligere overvejelser i tilfælde, hvor det mener, at afgørelsen vil føre til en ukorrekt anvendelse af EU-retten eller ikke vil bidrage til målet om konvergens med hensyn til tilsynspraksis. Den kan også anmode om, at der planlægges et møde i kollegiet eller tilføjes et punkt på dagsordenen for et møde.

3. Myndigheden kan udarbejde udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder som fastsat i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter og i overensstemmelse med proceduren i artikel 10-15 for at sikre ensartede betingelser for anvendelse med hensyn til bestemmelserne vedrørende tilsynskollegiernes operationelle funktion og udstede retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 for at fremme konvergens med hensyn til tilsynsfunktioner og den bedste praksis, som tilsynskollegierne har vedtaget.

4. Myndigheden har en retligt bindende mæglerrolle med henblik på at bilægge tvister mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med proceduren i artikel 19. Myndigheden kan træffe tilsynsafgørelser, der finder umiddelbar anvendelse på den berørte deltager på det finansielle marked i overensstemmelse med artikel 19."

10)  Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

Almindelige bestemmelser om systemiske risici

1. Myndigheden skal behørigt overveje systemiske risici som defineret i forordning (EU) nr. 1092/2010. Den skal behandle enhver risiko for forstyrrelse af de finansielle tjenester, der:

a) skyldes en svækkelse af hele eller dele af det finansielle system og

b) har potentiale til at få alvorlige negative følger for det indre marked og realøkonomien.

Myndigheden skal, hvor det er hensigtsmæssigt, overveje overvågning og vurdering af systemiske risici som udarbejdet af ESRB og myndigheden og reagere på advarsler og henstillinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1092/2010.

2. Myndigheden udarbejder i samarbejde med ESRB og i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, en fælles tilgang til identifikation og måling af systemiske risici, som centrale deltagere på det finansielle marked udgør, herunder kvantitative og kvalitative indikatorer, hvis det er hensigtsmæssigt.

Disse indikatorer vil være et vigtigt element i fastlæggelsen af passende tilsynsvirksomhed. Myndigheden skal overvåge, i hvor høj grad de trufne afgørelser er konvergente med henblik på at fremme en fælles tilgang.

3. Myndigheden udarbejder, når det er nødvendigt, supplerende retningslinjer og henstillinger til centrale deltagere på det finansielle marked for at tage hensyn til den systemiske risiko, de udgør, jf. dog de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Myndigheden skal sikre, at den systemiske risiko, som centrale deltagere på det finansielle marked udgør, tages i betragtning, når der udarbejdes udkast til forskriftmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder på de områder, der er fastlagt i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter.

4. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet, medlemsstater eller Kommissionen eller på eget initiativ foretage en undersøgelse af en bestemt type finansiel aktivitet eller produkttype eller adfærd for at vurdere potentielle trusler mod det finansielle systems stabilitet eller mod beskyttelsen af kunder og forbrugere og fremsætte passende henstillinger vedrørende foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder.

Med henblik herpå kan myndigheden bruge de beføjelser, den tillægges i henhold til denne forordning, herunder artikel 35 og 35b.

5. Det Fælles Udvalg sikrer overordnet tværsektoriel koordination af de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med denne artikel."

10a)  Artikel 23, stk. 1, affattes således:

"1. Myndigheden skal i samråd med ESRB udarbejde kriterier for identifikation og måling af systemiske risici og en passende ordning for stresstest, der omfatter en evaluering af potentialet for, at den systemiske risiko, som deltagere på det finansielle marked udgør eller er udsat for, stiger i stresssituationer, herunder potentielle miljørelaterede systemiske risici. Tilsynet med de deltagere på det finansielle marked, der måtte udgøre en systemisk risiko, skal styrkes, og om nødvendigt skal de genopretnings- og afviklingsplaner, der er omhandlet i artikel 25, finde anvendelse."

10b)  Artikel 26, stk. 4, udgår.

10c)  Artikel 27, stk. 2, andet og tredje afsnit, udgår.

11)  Artikel 29 ændres således:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Som litra aa) indsættes:

"aa) at udsende den strategiske EU-tilsynsplan, jf. artikel 29a"

ii)  Litra b) affattes således:

"b) at fremme effektiv bilateral og multilateral informationsudveksling mellem kompetente myndigheder vedrørende alle relevante spørgsmål, herunder cybersikkerhed og cyberangreb ▌, under fuld overholdelse af de gældende fortroligheds- og databeskyttelsesbestemmelser i den relevante EU-lovgivning".

iii)  Litra e) affattes således:

"e) at etablere sektorielle og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder vedrørende teknologisk innovation, fremme udvekslingen af personale og tilskynde de kompetente myndigheder til at intensivere anvendelsen af udstationeringsordninger og andre værktøjer."

iiia)  Som litra ea) indsættes følgende:

"ea) at etablere et overvågningssystem til at vurdere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici under hensyntagen til Parisaftalen (COP21)"

b)  ▌Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden kan, når det er hensigtsmæssigt, udvikle nye praktiske instrumenter og konvergensværktøjer for at fremme fælles fremgangsmåder og praksis på tilsynsområdet.

Med henblik på at skabe en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med deltagere på det finansielle marked i Unionen under behørig hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, ▌forretningspraksis, forretningsmodeller og størrelse, f.eks. ændringer som følge af teknologisk innovation, hos deltagerne på det finansielle marked og på markederne. EU-tilsynshåndbogen skal beskrive bedste tilsynspraksis, med nærmere angivelse af metoder og processer af høj kvalitet."

Myndigheden tager behørigt hensyn til tilsynshåndbogen under varetagelsen af sine opgaver, herunder i forbindelse med vurdering af potentielle overtrædelser af EU-retten i henhold til artikel 17, bilæggelse af tvister i henhold til artikel 19, fastsættelse og vurdering af strategiske tilsynsmålsætninger i henhold til artikel 29a og gennemførelse af evalueringer af kompetente myndigheder i henhold til artikel 30.

Myndigheden gennemfører, hvis det er relevant, åbne offentlige høringer om de i stk. 1, litra a), omhandlede udtalelser og de i stk. 2 omhandlede værktøjer og instrumenter og foretager en analyse af de dermed forbundne potentielle omkostninger og fordele. Disse høringer og analyser skal stå i et rimeligt forhold til udtalelsernes eller værktøjernes og instrumenternes omfang, art og virkninger. Myndigheden anmoder, hvis det er relevant, også om en udtalelse eller rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder."

12)  Som artikel 29a indsættes:

"Artikel 29a

EU-tilsynsplan

1. Myndigheden udsteder mindst hvert tredje år og senest den 31. marts efter en drøftelse i tilsynsrådet og under hensyntagen til bidrag modtaget fra kompetente myndigheder, eksisterende arbejde udført af EU-institutioner og analyser, advarsler og henstillinger offentliggjort af ESRB en henstilling til de kompetente myndigheder om strategiske tilsynsmålsætninger og -prioriteter for hele EU (i det følgende benævnt "den strategiske EU-tilsynsplan") uanset de kompetente myndigheders specifikke nationale mål og prioriteter. De kompetente myndigheder anfører i deres bidrag de tilsynsaktiviteter, som efter deres mening skal prioriteres af myndigheden. Myndigheden fremsender den strategiske EU-tilsynsplan til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering og offentliggør den på sit websted.

Der skal i den strategiske EU-tilsynsplan fastlægges specifikke prioriteter for tilsynsaktiviteterne med henblik på at fremme en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis og en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten samt for at adressere de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder, hvor der tages højde for den fremtidige udvikling, herunder nye forretningsmodeller identificeret i overensstemmelse med artikel 32. Den strategiske EU-tilsynsplan må ikke forhindre de nationale kompetente myndigheder i at anvende den bedste nationale praksis eller agere i forhold til nye nationale prioriteter og udviklinger og skal tage særlige nationale forhold i betragtning.

2. Hver kompetent myndighed ▌angiver nærmere, hvordan dens årlige arbejdsprogram er i overensstemmelse med den strategiske EU-tilsynsplan.

4. Hver kompetent myndighed skal som led i sin årsberetning udarbejde et særligt kapitel om gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram.

Kapitlet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)  en beskrivelse af tilsynsaktiviteterne og undersøgelser af deltagere på det finansielle marked, markedspraksisser og -adfærd og deltagere på det finansielle marked samt af de administrative foranstaltninger og sanktioner, som finansielle institutioner, der har overtrådt EU-retten og national ret, er blevet pålagt

b)  en beskrivelse af gennemførte aktiviteter, der ikke var planlagt ifølge det årlige arbejdsprogram

c)  en redegørelse for aktiviteter, der var en del af det årlige arbejdsprogram, og som ikke blev gennemført, og for målsætninger i arbejdsprogrammet, der ikke blev opfyldt, samt årsagerne til den manglende gennemførelse af disse aktiviteter og den manglende opfyldelse af disse målsætninger.

5. Myndigheden vurderer oplysningerne i det særlige kapitel, der er omhandlet i stk. 4. Hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske EU-tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til hver enkelt af de pågældende kompetente myndigheder om, hvordan de relevante mangler i den kompetente myndigheds aktiviteter kan afhjælpes.

På grundlag af rapporterne og sin egen risikovurdering identificerer myndigheden, hvilke af den kompetente myndigheds aktiviteter der er afgørende for at realisere den strategiske EU-tilsynsplan, og gennemfører, hvis det er relevant, evalueringer af de pågældende aktiviteter i henhold til artikel 30.

6. Myndigheden offentliggør eksempler på bedste praksis, der konstateres i forbindelse med vurderingen af de årlige arbejdsprogrammer."

13)  Artikel 30 ændres således:

a)  Overskriften til artiklen affattes således:

"Evaluering af kompetente myndigheder".

b)  Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden gennemfører på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet regelmæssigt evalueringer af nogle af eller alle de kompetente myndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen i og effektiviteten af tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning af de evaluerede kompetente myndigheder. Ved udpegelsen af de kompetente myndigheder, der skal evalueres, og gennemførelsen af evalueringer tages der hensyn til eksisterende oplysninger og evalueringer, der allerede er gennemført, vedrørende den pågældende kompetente myndighed, herunder relevante oplysninger, der er meddelt til myndigheden i henhold til artikel 35, samt eventuelle relevante oplysninger fra interessenter, navnlig mulige mangler hos og forseelser begået af en kompetent myndighed."

c)  Som stk. 1a indsættes:

"1a. Med henblik på anvendelsen af denne artikel nedsætter myndigheden et ad hoc-evalueringsudvalg under ledelse af myndigheden og sammensat ▌af personer, der er en del af myndighedens personale, ledsaget og støttet, på frivilligt og roterende grundlag, af op til fem repræsentanter for forskellige kompetente myndigheder, dog ikke den kompetente myndighed, der evalueres ▌."

d)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)  Indledningen affattes således:

"Evalueringen omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:".

ii)  Litra a) affattes således:

"a) hvorvidt den kompetente myndigheds ressourcer, grad af uafhængighed og organisatoriske ordninger er hensigtsmæssige, særlig med hensyn til en effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter og kapaciteten til at reagere på markedsudviklingen".

iia)  Litra b) affattes således:

"b) hvilken effektivitet og hvilket konvergensniveau der er opnået i anvendelsen af EU-retten og med hensyn til tilsynspraksis, herunder reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger vedtaget i henhold til artikel 10-16, og i hvilket omfang den pågældende tilsynspraksis opfylder målene i EU-retten, herunder målene for en fælles tilsynskultur i henhold til artikel 29 og for den strategiske EU-tilsynsplan i henhold til artikel 29a"

iib)  Litra c) affattes således:

"c) anvendelse af bedste praksis udviklet af visse kompetente myndigheder ▌"

e)  Stk. 3 affattes således:

"3. Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af evalueringen. Rapporten skal redegøre for og angive, hvilke opfølgningsforanstaltninger der anses for passende og nødvendige på grundlag af evalueringen. Disse opfølgningsforanstaltninger kan gennemføres i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 og udtalelser i henhold til artikel 29, stk. 1, litra a), rettet til de relevante kompetente myndigheder.

▌Myndigheden udarbejder en opfølgningsrapport vedrørende gennemførelsen af de ønskede opfølgningsforanstaltninger. ▌

Når myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller gennemførelsesmæssige standarder i overensstemmelse med artikel 10-15 eller retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16, tager den hensyn til resultatet af evalueringer gennemført i overensstemmelse med nærværende artikel samt alle andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, med henblik på at sikre konvergens i tilsynspraksis af højeste kvalitet."

f)  Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden forelægger Kommissionen en udtalelse, såfremt den under hensyntagen til resultatet af evalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af de EU-regler, der finder anvendelse på deltagere på det finansielle marked eller kompetente myndigheder fra et EU-perspektiv, eller hvor den finder, at en kompetent myndighed ikke har anvendt de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter eller har anvendt dem på en måde, der synes at være i strid med EU-retten."

g)  Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden offentliggør de i stk. 3 omhandlede rapporter, herunder eventuelle opfølgningsrapporter, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet. Den kompetente myndighed, der er genstand for evalueringen, opfordres til at fremsætte sine bemærkninger, inden en rapport offentliggøres. Myndigheden skal inden offentliggørelsen, hvor det er hensigtsmæssigt, tage hensyn til disse bemærkninger. Myndigheden kan offentliggøre disse bemærkninger som et bilag til rapporten, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet, eller den kompetente myndighed modsætter sig offentliggørelse. Den i stk. 3 nævnte rapport udarbejdet af myndigheden og de i stk. 3a nævnte retningslinjer, henstillinger og udtalelser vedtaget af myndigheden offentliggøres samtidig."

14)  I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1, afsnit 1, litra e), affattes således:

"e) at træffe ▌passende foranstaltninger med henblik på koordineringen af tiltag, der gennemføres af de relevante kompetente myndigheder, i tilfælde af en udvikling, der kan bringe de finansielle markeders funktion i fare"

b)  I stk. 1, afsnit 1, indsættes som litra ea):

"ea) at træffe passende foranstaltninger for at fremme anvendelsen af teknologisk innovation med henblik på koordineringen af tiltag, der gennemføres af de relevante kompetente myndigheder"

c)  Følgende indsættes som stk. 1a:

"1a. "Myndigheden træffer passende foranstaltninger, der har til formål at lette adgangen til markedet for operatører eller produkter, der baserer sig på teknologisk innovation. For at bidrage til fastlæggelsen af en fælles europæisk tilgang til teknologisk innovation fremmer myndigheden tilsynsmæssig konvergens, om nødvendigt med støtte fra udvalget om finansiel innovation og navnlig gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis. Myndigheden kan eventuelt vedtage retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

15)  Som artikel 31a indsættes:

"Artikel 31aKoordinering af delegering og outsourcing af aktiviteter samt af risikooverførsler

1. Myndigheden koordinerer løbende de kompetente myndigheders tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme tilsynsmæssig konvergens i forbindelse med deltagere på det finansielle markeds delegering og outsourcing af aktiviteter og i relation til risikooverførsler foretaget af dem til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen, jf. stk. 2 og 3▐. Inden for deres respektive beføjelser bærer de kompetente myndigheder det endelige ansvar for afgørelser om godkendelse, tilsyn og håndhævelse med hensyn til delegering og outsourcing af aktiviteter såvel som risikooverførsler.

2. De kompetente myndigheder underretter myndigheden, såfremt de har til hensigt at meddele tilladelse til eller registrere en deltager på det finansielle marked, der ville være under tilsyn af den pågældende kompetente myndighed, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og deltageren på det finansielle markeds forretningsplan indebærer outsourcing eller delegering af en væsentlig del af dens aktiviteter eller en eller flere af dens centrale funktioner eller risikooverførsel af en væsentlig del af dens aktiviteter til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen. De kompetente myndigheders underretning af myndigheden skal være tilstrækkeligt detaljeret ▌.

3. Hvis de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter ikke indeholder nogen specifikke krav til underretningen om outsourcing, delegering eller risikooverførsel skal en deltager på det finansielle marked, hvis den outsourcer eller delegerer en væsentlig del af sine aktiviteter eller en eller flere af sine centrale funktioner – og foretager risikooverførsel af en væsentlig del af sine aktiviteter – til en anden enhed eller en egen filial, der er etableret i et tredjeland, underrette den kompetente myndighed herom. Den pågældende kompetente myndighed informerer hvert halve år myndigheden om sådanne underretninger.

Uden at det berører artikel 35, fremlægger den kompetente myndighed efter anmodning fra myndigheden oplysninger vedrørende deltagere på det finansielle markeds outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger.

Myndigheden overvåger, om de pågældende kompetente myndigheder verificerer, at outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger som omhandlet i første afsnit indgås i overensstemmelse med EU-retten, er i tråd med myndighedens retningslinjer, henstillinger eller udtalelser og ikke hindrer et effektivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side og håndhævelse i et tredjeland.

3a. Hvis en kompetent myndigheds verifikationsordninger forhindrer effektivt tilsyn eller håndhævelse og indebærer risici for regelarbitrage mellem medlemsstaterne, kan myndigheden udstede henstillinger til den pågældende kompetente myndighed om, hvordan den kan forbedre sin verifikationsordning, herunder en frist, inden for hvilken den kompetente myndighed bør gennemføre de anbefalede ændringer. Følger den pågældende kompetente myndighed ikke henstillingerne, angiver den grundene hertil, og myndigheden offentliggør sin henstilling sammen med disse grunde.

3b. Kommissionen udarbejder senest [et år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden] en rapport, hvori den gør status over de forskellige tilgange i den sektorspecifikke lovgivning med hensyn til vurdering af væsentligheden af den aktivitet, der skal outsources eller delegeres, og undersøger muligheden for en mere harmoniseret tilgang i denne henseende via den eventuelle fastlæggelse af fælles kriterier og metoder. Kommissionen fremsender denne rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til følgende:

a) driftskontinuitet

b) effektiv ledelseskapacitet

c) effektiv kapacitet til at revidere delegerede og outsourcede aktiviteter samt risikooverførsler."

16)  Som artikel 31b indsættes:

"Artikel 31bKoordineringsfunktion i forhold til ordrer, transaktioner og aktiviteter med betydelige grænseoverskridende virkninger

1. Har myndigheden dokumentation eller klare indikationer fra flere forskellige kilder til at formode, at ordrer, transaktioner eller anden aktivitet med betydelige grænseoverskridende virkninger truer de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller den finansielle stabilitet i Unionen, henstiller den, at de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater indleder en undersøgelse, og giver de pågældende myndigheder de relevante oplysninger.

2. Har en kompetent myndighed dokumentation eller klare indikationer fra flere forskellige kilder til at formode, at ordrer, transaktioner eller anden aktivitet med betydelige grænseoverskridende virkninger truer de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller den finansielle stabilitet i Unionen, underretter den straks myndigheden og fremlægger de relevante oplysninger. Myndigheden kan anbefale de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor den mistænkelige aktivitet har fundet sted, at træffe foranstaltninger, når den har videregivet de relevante oplysninger til de pågældende kompetente myndigheder.

3. Myndigheden letter elektronisk udveksling af oplysninger mellem myndigheden og de kompetente myndigheder og opretter og vedligeholder en datalagerfacilitet, der er udformet specifikt til dette formål, med henblik på at sikre effektivitet og undgå enhver form for overlapning med hensyn til datastrømme, indberetningsforpligtelser eller meddelelser, idet der tages hensyn til de eksisterende bestemmelser, som f.eks. artikel 26 i MiFIR og artikel 4 i MAR."

17)  ▌Artikel 32 affattes således:

"Artikel 32Vurdering af markedsudviklingen

, herunder stresstest

1.  Myndigheden overvåger og vurderer markedsudviklingen på sit kompetenceområde og underretter om nødvendigt de to andre ESA'er, ESRB samt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder. Myndigheden medtager i sine vurderinger en ▌analyse af de markeder, som deltagere på det finansielle marked opererer på, samt en vurdering af de potentielle markedsudviklingers indvirkning på sådanne institutioner.

2.  I den forbindelse iværksætter og koordinerer myndigheden ▌vurderinger på EU-plan af modstandsdygtigheden hos deltagere på det finansielle marked over for ugunstige markedsudviklinger på en realistisk måde. Med henblik herpå udvikler den til brug for de kompetente myndigheder:

a)  fælles metoder til vurdering af økonomiske scenariers virkninger for den finansielle stilling hos en deltager på det finansielle marked

aa)  fælles metoder til udpegelse af de finansielle institutioner, der skal medtages i vurderinger på EU-plan

b)  fælles tilgange til oplysning om resultaterne af disse vurderinger af modstandsdygtigheden hos deltagere på det finansielle marked

c)  fælles metoder til vurdering af særlige produkters eller distributionsprocessers virkninger for den finansielle stilling hos en deltager på det finansielle marked og for investorer samt forbrugeroplysning og

ca)  fælles metoder til vurdering af indvirkningen af miljørisici på institutioners finansielle stabilitet.

Med henblik på dette stykke samarbejder myndigheden med ESRB, som skal undgå enhver potentiel interessekonflikt med hensyn til gennemførelsen af pengepolitikken.

2a.  Mindst en gang om året overvejer myndigheden, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre vurderinger på EU-plan som omhandlet i stk. 2, og underretter Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, hvad den er nået frem til, og hvorfor. Når der gennemføres sådanne vurderinger på EU-plan ▌, videregiver myndigheden resultaterne for hver deltager på det finansielle marked, hvis den finder det hensigtsmæssigt under hensyntagen til Unionens eller en eller flere af dens medlemsstaters finansielle stabilitet, markedets integritet eller det indre markeds funktion.

De kompetente myndigheders tavshedspligt er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder offentliggør resultatet af de i stk. 2 omhandlede vurderinger på EU-plan eller videregiver resultaterne af sådanne vurderinger til myndigheden, med henblik på at denne offentliggør resultaterne af vurderinger på EU-plan af deltagerne på det finansielle markeds modstandsdygtighed.

3.  Mindst en gang om året og om nødvendigt hyppigere leverer myndigheden vurderinger af tendenser, potentielle risici og sårbarheder inden for sit kompetenceområde til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ESRB, uden at dette i øvrigt berører ESRB's opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010, i kombination med de i artikel 22, stk. 2, nævnte indikatorer.

Som led i disse vurderinger klassificerer myndigheden de vigtigste risici og sårbarheder og anbefaler om nødvendigt forebyggende og afhjælpende tiltag.

4.  Myndigheden sikrer en passende dækning af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) gennem Det Fælles Udvalg."

18)  Artikel 33 affattes således:

"Artikel 33

Internationale forbindelser, herunder ækvivalens

1. Myndigheden kan, uden at dette berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive kompetenceområder, udvikle kontakter og indgå aftaler om administrative ordninger med regulerings- og tilsynsmyndigheder, internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande. Disse ordninger skaber ikke retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater og forhindrer heller ikke medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder i at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med disse tredjelande.

Myndigheden indgår ikke samarbejdsordninger med et tredjelands regulerings- og tilsynsmyndigheder, hvis det pågældende tredjeland i henhold til en gældende delegeret retsakt vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 er opført på listen over jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system.

2. Myndigheden bistår Kommissionen ved udarbejdelsen af afgørelser om ækvivalens vedrørende regulerings- og tilsynsordninger i tredjelande efter en specifik anmodning om rådgivning fra Kommissionen, på eget initiativ, eller hvor det kræves ved de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

2a. Myndigheden overvåger løbende udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke Kommissionen har vedtaget afgørelser om ækvivalens i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, med henblik på at kontrollere, om de kriterier, der er lagt til grund for de pågældende afgørelser, samt alle deri fastsatte betingelser fortsat er opfyldt. Myndigheden forelægger en fortrolig rapport om sine resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de to andre ESA'er hvert tredje år eller oftere, når det er hensigtsmæssigt, eller når Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen anmoder om det. Rapporten skal navnlig fokusere på konsekvenserne for den finansielle stabilitet, markedets integritet, investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion.

Uden at det berører særlige krav fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og på de i stk. 1, andet afsnit, fastsatte betingelser samarbejder myndigheden med de relevante kompetente myndigheder og, hvis det er relevant, med afviklingsmyndighederne i tredjelande, hvis regulerings- og tilsynsmæssige ordninger er blevet anerkendt som værende ækvivalente. Dette samarbejde skal foregå på grundlag af administrative ordninger, der indgås med de relevante myndigheder i de pågældende tredjelande. I forbindelse med forhandlinger om sådanne administrative ordninger inkluderer myndigheden bestemmelser om følgende:

a)  mekanismer, der vil gøre det muligt for myndigheden at indhente relevante oplysninger, herunder oplysninger om reguleringsordningen, tilsynsstrategien, relevante markedsudviklinger og eventuelle ændringer, der vil kunne influere på ækvivalensafgørelsen

b)  i det omfang det er nødvendigt for opfølgning af sådanne ækvivalensafgørelser, procedurerne vedrørende koordinering af tilsynsaktiviteter, herunder kontrolbesøg på stedet udført under myndighedens ansvar, hvor det er relevant, ledsaget og med støtte af op til fem repræsentanter for forskellige kompetente myndigheder på frivilligt og roterende grundlag samt af den kompetente myndighed i tredjelandet.

Myndigheden underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de andre ESA'er, såfremt en kompetent tredjelandsmyndighed nægter at indgå aftaler om sådanne administrative ordninger eller nægter at samarbejde effektivt. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger, når den tager de pågældende ækvivalensafgørelser op til fornyet overvejelse.

2b. Konstaterer myndigheden udviklinger i relation til regulering, tilsyn eller, hvis det er relevant, afvikling eller håndhævelsespraksis i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, der vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, markedsintegriteten eller investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion, underretter den uden ophold Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på fortrolig basis.

2c. De kompetente myndigheder underretter på forhånd myndigheden, hvis de agter at indgå administrative ordninger med tredjelandes tilsynsmyndigheder på et eller flere af de områder, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, herunder også i relation til filialer af tredjelandsenheder. De forelægger hurtigst muligt myndigheden et udkast til sådanne planlagte ordninger.

Myndigheden kan samarbejde med de kompetente myndigheder for at udarbejde administrative standardordninger med henblik på at fastlægge en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis i Unionen og for at styrke den tilsynsmæssige koordinering på internationalt plan. De kompetente myndigheder skal følge sådanne standardordninger så tæt som muligt.

Hvor myndigheden i samarbejde med de kompetente myndigheder udarbejder sådanne administrative standardordninger, må de kompetente myndigheder ikke indgå administrative ordninger med tredjelandes myndigheder, før standardordningen er klar.

Myndigheden giver i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, samt om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser og myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med stk. 2a.

3a. Myndigheden søger fuldt medlemskab af Den Internationale Børstilsynsorganisation og Rådet for Finansiel Stabilitet og søger observatørstatus i Rådet for Overvågning af Internationale Regnskabsstandarder.

Enhver holdning, som myndigheden skal udtrykke i internationale fora, skal først drøftes og godkendes af tilsynsrådet.

3b. Myndigheden overvåger, når det er hensigtsmæssigt, udviklingen på regulerings-, tilsyns- og, hvis det er relevant, afviklingsområdet samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke der er indgået internationale aftaler.

Uden at det berører de særlige krav i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter, og på de i stk. 1, andet punktum, i denne artikel fastsatte betingelser samarbejder myndigheden med de relevante kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, med afviklingsmyndighederne i de tredjelande, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit."

19)  Artikel 34 udgår.

20)  Artikel 35 ændres således:

a)  Stk. 1, 2 og 3 affattes således:

"1. Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente myndigheder myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning, under forudsætning af at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger.

Oplysningerne skal være nøjagtige og fuldstændige og skal fremlægges inden udløbet af den af myndigheden fastsatte frist.

2. Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater eller ved hjælp af sammenlignelige modeller, som er godkendt af myndigheden. Sådanne anmodninger fremsættes altid, hvis det er muligt, med anvendelse af eksisterende fælles indberetningsformater og under overholdelse af proportionalitetsprincippet i national ret og EU-retten, herunder i de i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivningsmæssige retsakter.

3. Efter anmodning fra en kompetent myndighed kan myndigheden stille alle de af dens oplysninger til rådighed, som er nødvendige for, at den kompetente myndighed kan udføre sine opgaver, under overholdelse af tavshedspligtreglerne i den sektorspecifikke lovgivning og i artikel 70."

b)  Stk. 5 affattes således:

"5. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af stk. 1, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed af de kompetente myndigheder inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til enhver af følgende:

a)  andre tilsynsmyndigheder med tilsynsfunktioner

b)  det ministerium, der har ansvaret for finans i den pågældende medlemsstat, hvis det har tilsynsoplysninger til sin rådighed

c)  den nationale centralbank eller det statistiske kontor i den pågældende medlemsstat

d)  det statistiske kontor i den pågældende medlemsstat.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de kompetente myndigheder myndigheden med at indsamle oplysningerne."

c)  Stk. 6 og 7 udgår.

21)  Som artikel 35a-35da indsættes:

"Artikel 35aUdøvelse af de i artikel 35b omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 35 er tillagt myndigheden eller enhver embedsmand fra eller anden person bemyndiget af myndigheden, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 35a og 35b finder anvendelse, uden at det berører den nationale lovgivning.

Artikel 35bAnmodning om oplysninger fra deltagere på det finansielle marked

1. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af artikel 35, stk. 1 eller 5, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden uden at skabe kopier af data kræve, at de relevante deltagere på det finansielle marked afgiver de oplysninger, der er nødvendige, for at myndigheden kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning.

▌4. De relevante deltagere på det finansielle marked eller deres retlige repræsentanter ▌giver de ønskede oplysninger inden for en rimelig frist, som myndigheden fastsætter. ▌

5. Myndigheden fremsender uden ophold et eksemplar af ▌anmodningen ▌til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den relevante deltager på det finansielle marked, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

6. Myndigheden må kun anvende fortrolige oplysninger, som den har indhentet i overensstemmelse med denne artikel, til brug for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning."

Artikel 35cProcedureregler for pålæg af bøder

1. Finder myndigheden i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en overtrædelse som omhandlet i artikel 35d, stk. 1, anmoder myndigheden Kommissionen om at undersøge sagen. ▌

Artikel 35dBøder

og tvangsbøder

-1. Før Kommissionen træffer afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde, giver den institution eller enhed, der er genstand for anmodningen om oplysninger, mulighed for at blive hørt.

Kommissionen lægger ved sin afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde udelukkende de forhold til grund, som de pågældende institutioner eller enheder har haft lejlighed til at udtale sig om.

1. Kommissionen vedtager en afgørelse om pålæg af en bøde, hvis den finder, at en deltager på det finansielle marked forsætligt eller uagtsomt har undladt at give de krævede oplysninger ▌eller har givet ufuldstændige, urigtige eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger ▌i henhold til artikel 35b, stk. 1.

2. Grundbeløbet for den i stk. 1 omhandlede bøde fastsættes til mindst 50 000 EUR og højst 200 000 EUR.

2. Grundbeløbet for den i stk. 1 omhandlede bøde fastsættes til mindst EUR [X; under 50 000 EUR ] og må ikke overstige EUR [Y; under 200 000 EUR] og skal have en afskrækkende virkning, være effektivt og stå i et rimeligt forhold til institutionens eller enhedens størrelse samt overtrædelsens art og betydning.

Myndigheden udarbejder sammen med EBA og EIOPA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer metoden til fastsættelse af bøder i overensstemmelse med dette stykke.

5. ▌Den samlede bøde kan højst udgøre [X %; under 20 %] af årsomsætningen for den pågældende deltager på det finansielle marked i det foregående regnskabsår, medmindre deltageren på det finansielle marked direkte eller indirekte har haft en økonomisk fortjeneste på grund af overtrædelsen. I så fald skal den samlede bøde mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

5a. Kommissionen kan pålægge en tvangsbøde, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Tvangsbøden skal stå i et rimeligt forhold til institutionens eller enhedens størrelse samt overtrædelsens art og betydning.

5b. Institutionens eller enhedens ret til forsvar skal respekteres fuldt ud under proceduren. Institutionen eller enheden har ret til aktindsigt i myndighedens og Kommissionens sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller myndighedens og Kommissionens interne forberedende dokumenter.

5c. Tvangsfuldbyrdelse af bøder eller tvangsbøder kan kun suspenderes ved en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. De institutioner eller enheder, som er blevet pålagt en bøde eller tvangsbøde, kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende Kommissionens afgørelse om at pålægge en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan blandt andet annullere, nedsætte eller forhøje den bøde eller tvangsbøde, Kommissionen har pålagt.

5d. Kommissionen offentliggør alle de bøder og tvangsbøder, der er pålagt, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for finansmarkedet eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

5e. Bøder og tvangsbøder overføres til Unionens almindelige budget.

Artikel 35daBøder, der er specifikke for CCP'er

Uanset de i artikel 35d omhandlede bøder kan CCP'er pålægges bøde i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012, navnlig i henhold til artikel 25f, 25g, 25h, 25i og 25j og bilag III og IV."

▌22)  I artikel 36 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 3 udgår.

b)  Stk. 4 affattes således:

“4. Når myndigheden modtager en advarsel eller henstilling fra ESRB rettet til myndigheden, drøfter myndigheden advarslen eller henstillingen på det næste møde i tilsynsrådet eller, hvis det er hensigtsmæssigt, tidligere for at vurdere, hvilke følger advarslen eller henstillingen har for udførelsen af dens opgaver, og eventuelt følge op på dette.

Myndigheden tager via den relevante beslutningsprocedure stilling til, om der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, med henblik på at imødegå de problemer, der påpeges i advarslerne eller henstillingerne, og til indholdet i sådanne foranstaltninger.

Hvis myndigheden ikke følger op på en advarsel eller henstilling, begrunder den dette over for ESRB. ESRB underretter Europa-Parlamentet herom i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1092/2010. ESRB underretter også Rådet og Kommissionen herom."

c)  Stk. 5 affattes således:

"5. Når myndigheden modtager en advarsel eller henstilling fra ESRB rettet til en kompetent myndighed, kan den, når det er relevant, anvende de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, for at sikre rettidig opfølgning.

Agter adressaten ikke at følge ESRB's henstilling, underretter den tilsynsrådet om sine grunde til ikke at handle og drøfter dem med dette."

d)  Stk. 6 udgår.

23)  Artikel 37 ▌affattes således:

"Artikel 37Interessentgruppe for værdipapirer og markeder

1. Der nedsættes en interessentgruppe for værdipapirer og markeder for at fremme høring af interessenter på områder af relevans for myndighedens opgaver. Interessentgruppen for værdipapirer og markeder skal høres om foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 10-15 vedrørende reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder og, i det omfang de ikke vedrører individuelle deltagere på det finansielle marked, artikel 16 vedrørende retningslinjer og henstillinger, artikel 16a vedrørende udtalelser og artikel 16b vedrørende spørgsmål og svar. Hvis det er nødvendigt omgående at træffe foranstaltninger, og det ikke er muligt at foretage høring, informeres interessentgruppen for værdipapirer og markeder hurtigst muligt.

Interessentgruppen for værdipapirer og markeder afholder mindst fire møder om året.

2. Interessentgruppen for værdipapirer og markeder består af 30 medlemmer, heraf 13 medlemmer ligeligt fordelt på deltagere på det finansielle marked, som opererer i Unionen, 13 medlemmer, som skal repræsentere repræsentanter for disses ansatte, forbrugere, brugere af bankydelser og repræsentanter for SMV'er, og fire medlemmer, som skal være uafhængige anerkendte akademikere. ▐

3. Medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder udpeges af tilsynsrådet efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. I forbindelse med sin afgørelse sikrer tilsynsrådet så vidt muligt en passende afspejling af diversiteten i sektoren for værdipapirer og markeder, geografisk og kønsmæssig balance og en repræsentation af interessenter, der dækker hele Unionen. Medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder, relevante viden og dokumenterede ekspertise.

3a. Medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder vælger formanden for gruppen blandt sine medlemmer. Formanden har en mandatperiode på to år.

Europa-Parlamentet kan anmode formanden for interessentgruppen for værdipapirer og markeder om at afgive en erklæring over for det og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes derom.

4. Myndigheden tilvejebringer al nødvendig information med forbehold af den i artikel 70 omhandlede tavshedspligt og sikrer den nødvendige sekretariatsbistand til interessentgruppen for værdipapirer og markeder. Der skal ydes tilstrækkelig godtgørelse til medlemmer af interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der repræsenterer nonprofitorganisationer bortset fra repræsentanter for erhvervet. En sådan godtgørelse skal tage højde for medlemmernes forberedende og opfølgende arbejde og skal som minimum svare til refusionssatsen for tjenestemænd i henhold til afsnit V, kapitel 1, afdeling 2, i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 om vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen (13) (personalevedtægten). Interessentgruppen for værdipapirer og markeder kan nedsætte arbejdsgrupper om tekniske spørgsmål. Medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder har en mandatperiode på fire år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure finder sted.

Medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder kan sidde i to på hinanden følgende mandatperioder.

5. Interessentgruppen for værdipapirer og markeder kan afgive udtalelser og yde rådgivning til myndigheden om alle emner vedrørende myndighedens opgaver, med særlig vægt på opgaverne i artikel 10-16b, artikel 29, 30, 32 og 35.

Kan medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder ikke nå til enighed om rådgivning, kan en tredjedel af medlemmerne eller medlemmer, der repræsenterer én gruppe af interessenter, yde særskilt rådgivning.

Interessentgruppen for værdipapirer og markeder, interessentgruppen for banker, interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger kan afgive fælles udtalelser og rådgivning om spørgsmål vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheders arbejde, jf. denne forordnings artikel 56 om fælles holdninger og fælles forskrifter.

6. Interessentgruppen for værdipapirer og markeder vedtager selv sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer.

7. Myndigheden offentliggør udtalelser og rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, medlemmernes særskilte rådgivning, resultaterne af dens høringer, samt redegøre for, hvordan der er taget hensyn til rådgivningen og resultaterne fra høringerne."

23a)  Artikel 38, stk. 1, affattes således:

"1. Myndigheden sikrer, at afgørelser vedtaget i henhold til artikel 18, 19 eller 20 ikke på nogen måde indvirker på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar."

24)  Artikel 39 affattes således:

"Artikel 39Beslutningsprocedure

1. Myndigheden handler i overensstemmelse med stk. 2-6, når den vedtager afgørelser i henhold til artikel 17, 18 og 19.

2. Myndigheden underretter enhver adressat for en afgørelse om, at den agter at vedtage en sådan afgørelse på adressatens officielle sprog, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, dens kompleksitet og potentielle konsekvenser, en frist, inden for hvilken adressaten kan tilkendegive sine synspunkter med hensyn til afgørelsens indhold. Adressaten kan tilkendegive sine synspunkter på sit officielle sprog. Bestemmelsen i første punktum finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 17, stk. 3, nævnte henstillinger.

3. Myndighedens afgørelser skal begrundes.

4. Adressaterne for myndighedens afgørelser underrettes om retsmidlerne i henhold til denne forordning.

5. Har myndigheden vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 18, stk. 3 eller 4, tager den afgørelsen op til fornyet overvejelse med passende mellemrum.

6. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel ▌18 eller 19, offentliggøres. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel 17, kan offentliggøres. Afgørelser offentliggøres med angivelse af den pågældende kompetente myndighed eller den pågældende deltager på det finansielle marked og hovedindholdet af afgørelsen, medmindre en sådan offentliggørelse strider mod finansielle institutioners legitime interesser/berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres, eller vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen."

25)  Artikel 40 ændres således:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Følgende indsættes som litra aa) og ab):

"aa) de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, jf. artikel 45, stk. 1, som ikke har stemmeret

ab) lederen af den medlemsstatsforvaltning, der er ansvarlig for at forhandle og vedtage de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter med henblik på handling inden for rammerne af artikel 10-15"

ia)  Litra b) affattes således:

"b) lederen af den nationale offentlige myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med deltagere på det finansielle marked i hver af medlemsstaterne med henblik på handling inden for rammerne af enhver beføjelse, bortset fra som fastsat i artikel 10-15, og som skal deltage personligt mindst to gange årligt"

ib)  Litra d) affattes således:

"d) en repræsentant for ESRB, som ikke har stemmeret, og som skal afholde sig fra at indtage standpunkter, der er bestemt af pengepolitiske hensyn"

aa)  Stk. 3 affattes således:

"3. Hver enkelt▐ myndighed er ansvarlig for udpegningen af en suppleant på højt niveau i samme myndighed, der kan træde i stedet for det i stk. 1, litra ab), og stk. 1, litra b), omhandlede medlem, såfremt denne person er forhindret i at deltage i et møde."

ab)  Som stk. 1a indsættes:

"4a. Med henblik på handlinger, der skal foretages inden for rammerne af artikel 10-15, skal én repræsentant for Kommissionen være medlem af tilsynsrådet uden stemmeret, én repræsentant for Europa-Parlamentet skal være observatør, og én repræsentant for hver enkelt medlemsstats forvaltninger kan være observatør i tilsynsrådet."

b)  Stk. 6 affattes således:

"6. Tilsynsrådet kan invitere observatører til at deltage."

c)  Som stk. 7 indsættes:

"7. Er den i stk. 1, litra b), omhandlede nationale offentlige myndighed ikke ansvarlig for håndhævelsen af forbrugerbeskyttelsesreglerne, kan det i nævnte litra omhandlede medlem af tilsynsrådet beslutte at invitere en repræsentant for medlemsstatens forbrugerbeskyttelsesmyndighed, som ikke har stemmeret. Såfremt forbrugerbeskyttelsesansvaret er delt mellem flere myndigheder i en medlemsstat, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant."

26)  Artikel 41 affattes således:

"Artikel 41Interne udvalg

27)  "Tilsynsrådet kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles. Tilsynsrådet kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, direktionen eller formanden."

28)  Artikel 42 ▌affattes således:

"Artikel 42

Tilsynsrådets uafhængighed

Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler formanden ogmedlemmerne af tilsynsrådet samt de stemmeberettigede CCP-specifikke og permanente medlemmer af CCP-tilsynsudvalget uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, ▌regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller ethvert andet offentligt eller privat organ må søge at påvirke medlemmerne af tilsynsrådet i udøvelsen af deres opgaver.

Når den i artikel 30, stk. 2, litra a), nævnte grad af uafhængighed er blevet vurderet til at være utilstrækkelig i henhold til samme artikel, kan tilsynsrådet beslutte enten at suspendere det enkelte medlems stemmerettigheder midlertidigt eller suspendere vedkommendes medlemskab af myndigheden midlertidigt, indtil manglerne er blevet afhjulpet."

29)  Artikel 43 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

"Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde og er det vigtigste beslutningsorgan for strategiske beslutninger og vigtige politiske beslutninger.

Det vedtager myndighedens ▌henstillinger, retningslinjer, udtalelser og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, bortset fra de opgaver og beføjelser, som CCP-tilsynsudvalget er ansvarligt for i henhold til artikel 44a."

b)  Stk. 2 og 3 udgår.

c)  ▌Stk. 4 affattes ▌således:

"Hvert år inden den 30. september vedtager tilsynsrådet efter forslag fra direktionen myndighedens arbejdsprogram for det følgende år og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering.

Myndigheden fastlægger sine prioriteter med hensyn til evalueringer og udpeger, hvor det er relevant, hvilke kompetente myndigheder og aktiviteter der skal evalueres i henhold til artikel 30. Hvis det er berettiget, kan myndigheden udpege flere kompetente myndigheder, der skal evalueres.

Arbejdsprogrammet vedtages med forbehold af den årlige budgetprocedure og offentliggøres."

d)  Stk. 5 affattes således:

"5. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra direktionen årsberetningen om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, på grundlag af det i artikel 47, stk. 9, litra f), omhandlede udkast til årsberetning og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres."

e)  Stk. 8 udgår.

29a)  Som artikel 43a indsættes følgende:

"Artikel 43a

Gennemsigtighed i afgørelser truffet af tilsynsrådet

Uanset artikel 70 tilsender myndigheden senest seks uger efter datoen for mødet i tilsynsrådet som minimum Europa-Parlamentet et omfattende og fyldestgørende referat af mødet i tilsynsrådet, som giver et fuldt indblik i drøftelserne, herunder en kommenteret liste over afgørelser."

30)  Artikel 44 ændres således:

a)  Stk. 1 ▌affattes således:

"1. Tilsynsrådets afgørelser træffes med simpelt flertal af dets medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

I forbindelse med de i artikel 10-16 omhandlede afgørelser om udarbejdelsen og vedtagelsen af retsakter, udkast og instrumenter og de foranstaltninger og afgørelser, der vedtages i medfør af artikel 9, stk. 5, tredje afsnit, og kapitel VI, træffer tilsynsrådet som en undtagelse fra første afsnit i nærværende stykke afgørelser med kvalificeret flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 3 i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser. De fuldtidsansatte medlemmer af direktionen og formanden deltager ikke i afstemningen om de pågældende afgørelser."

aa)  Følgende stk. 1a indsættes:

1a. Uanset stk. 1 har tilsynsrådet beføjelse til med simpelt flertal blandt sine medlemmer at vedtage de afgørelser, som direktionen har udarbejdet med henblik på artikel 22, stk. 1, artikel 22, stk. 2, 3 og 5, artikel 29a, artikel 31a, artikel 32 og artikel 35b til 35h i henhold til artikel 47, stk. 3.

Hvis tilsynsrådet ikke vedtager de afgørelser, som direktionen har udarbejdet med henblik på artikel 22, stk. 1, 2, 3 og 5, artikel 29a, artikel 31a, artikel 32 og artikel 35b til 35h, kan det ændre disse afgørelser. Tilsynsrådet har beføjelse til at vedtage disse ændrede afgørelser med et flertal på tre fjerdedele af sine medlemmer.

Vedtager tilsynsrådet ikke de ændrede afgørelser, der er omhandlet i andet afsnit, hurtigst muligt og senest inden for en periode på fire måneder, træffer direktionen afgørelse."

b)  Stk. 3 affattes således:

"3. Tilsynsrådet vedtager og offentliggør sin forretningsorden. I forretningsordenen fastsættes de nærmere afstemningsregler."

c)  Stk. 4 affattes således:

"4. Ikkestemmeberettigede medlemmer og observatører deltager ikke i drøftelser i tilsynsrådet vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre andet er fastsat i artikel 75, stk. 3, eller i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

Første afsnit finder ikke anvendelse på formanden, medlemmer, der også er medlemmer af direktionen ▌."

30a)  Følgende artikel 44a indsættes:

"Artikel 44a

ESMA's CCP-tilsynsudvalg

ESMA nedsætter et permanent internt udvalg i overensstemmelse med artikel 41 med henblik på at udarbejde afgørelser og udføre opgaver vedrørende tilsyn med Unionens CCP'er og tredjelands-CCP'er (CCP-tilsynsudvalget)."

31)  I kapitel III affattes overskriften til afdeling 2 således:

"Direktionen".

32)  Artikel 45 affattes således:

"Artikel 45Sammensætning

1. Direktionen er sammensat af formanden og fire fuldtidsansatte medlemmer, som skal være statsborgere i en medlemsstat. Formanden tildeler hvert af de fuldtidsansatte medlemmer veldefinerede politik- og forvaltningsopgaver, navnlig ansvar for budgetspørgsmål og for spørgsmål vedrørende myndighedens arbejdsprogram samt for konvergensspørgsmål. Ét af de fuldtidsansatte medlemmer fungerer som næstformand og varetager formandens opgaver, når denne er fraværende eller på anden måde lovligt forhindret, i overensstemmelse med denne forordning. ▐

2. De fuldtidsansatte medlemmer udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder, kendskab til og praktiske erfaring med deltagere på det finansielle marked og markeder, navnlig på værdipapirs- og markedsområdet, herunder forbrugerinteresser samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering. De fuldtidsansatte medlemmer skal have omfattende ledelseserfaring. Mindst ét af de fuldtidsansatte medlemmer må ikke i året forud for udpegelsen have været ansat ved en national kompetent myndighed. Udvælgelsen sker på grundlag af et stillingsopslag, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, hvorefter Kommissionen opstiller en afgrænset liste over egnede kandidater, samtidig med at tilsynsrådet høres.

Kommissionen forelægger listen for Europa-Parlamentet til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen ▌. Sammensætningen af direktionen skal være afbalanceret og forholdsmæssigt afpasset og afspejle Unionen som helhed.

3. Hvis et fuldtidsansat medlem af direktionen ikke længere opfylder betingelserne i artikel 46 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Europa-Parlamentet og Rådet på eget initiativ eller på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten.

4. De fuldtidsansatte medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan fornyes én gang. I de sidste ni måneder inden udgangen af et fuldtidsansat medlems femårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a)  de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b)  myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Under hensyntagen til evalueringen forelægger Kommissionen listen over fuldtidsansatte medlemmer, hvis mandatperiode skal fornyes, for Rådet. På grundlag af denne liste og under hensyntagen til evalueringen kan Rådet forny mandatperioden for de fuldtidsansatte medlemmer."

33)  Som artikel 45a indsættes:

"Artikel 45aBeslutningstagning

1. Direktionens afgørelser vedtages med simpelt flertal af dens medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Hvis formanden eller mindst tre medlemmer af direktionen anmoder herom, henvises afgørelserne til tilsynsrådet.

2. Kommissionens repræsentant deltager i direktionens møder uden stemmeret, hvilket dog ikke gælder i spørgsmål som omhandlet i artikel 63.

3. Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.

4. Der indkaldes til møde i direktionen af formanden på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra et af dens medlemmer, og møderne ledes af formanden.

Direktionen afholder møder forud for hvert møde i tilsynsrådet og så ofte, som direktionen anser det for nødvendigt. Den aflægger regelmæssigt rapport til tilsynsrådet og holder møde mindst elleve gange om året.

5. ▌Deltagere uden stemmeret har ikke adgang under direktionens drøftelser vedrørende individuelle deltagere på det finansielle marked.

5a. Tilsynsrådet har ret til at sende specifikke anmodninger om oplysninger til direktionen."

34)  Som artikel 45b indsættes:

"Artikel 45bInterne udvalg

Direktionen kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles."

35)  Artikel 46 affattes således:

"Artikel 46

Direktionens uafhængighed

Direktionens medlemmer handler uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, ▌regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Medlemmer af direktionen må ikke varetage et hverv hverken på EU-plan eller på nationalt eller internationalt plan.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller andre offentlige eller private organer må søge at påvirke direktionens medlemmer i udførelsen af deres opgaver."

36)  Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47Opgaver

1. Direktionen sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Den træffer alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning.

2. Direktionen fremsætter forslag til et etårigt og et flerårigt arbejdsprogram, som vedtages af tilsynsrådet, og som indeholder et afsnit om CCP-relaterede spørgsmål.

3. Direktionen udøver sine budgetbeføjelser efter artikel 63 og 64.

For så vidt angår artikel 17, 19, 22, stk. 4, og 30 ▌er direktionen kompetent til at handle og træffe afgørelser, dog ikke i CCP-relaterede spørgsmål, hvor det er CCP-tilsynsudvalget, der er kompetent. Med henblik på artikel 22, stk. 1, artikel 22, stk. 2, 3 og 5, artikel 29a, artikel 31a, artikel 32 og artikel 35b til 35da har direktionen beføjelse til at træffe afgørelser, der er omfattet af den i artikel 44, stk. 1a, fastsatte beslutningsprocedure. Direktionen holder tilsynsrådet informeret om alle de afgørelser, den forbereder og træffer.

3a. Direktionen undersøger og afgiver udtalelse om ▌alle spørgsmål, som tilsynsrådet skal træffe afgørelse om.

4. Direktionen gennemgår og forbereder afgørelser, der skal vedtages af tilsynsrådet, vedrørende alle spørgsmål, for hvilke myndigheden ved retsakter omhandlet i artikel 1, stk. 2, er pålagt godkendelses- eller tilsynsfunktioner og tilsvarende beføjelser. Direktionen vedtager myndighedens personalepolitik og i henhold til artikel 68, stk. 2, de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "tjenestemandsvedtægten").

5. Direktionen vedtager de særlige bestemmelser om aktindsigt i myndighedens dokumenter i overensstemmelse med artikel 72.

6. Direktionen foreslår på grundlag af det i artikel 53, stk. 9, litra f), omhandlede udkast til årsberetning en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens opgaver, til tilsynsrådet til godkendelse.

7. Direktionen udpeger og afsætter medlemmerne af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 3 og 5, idet den tager behørigt hensyn til et forslag fra tilsynsrådet.

8. Direktionens medlemmer offentliggør oplysninger om afholdte møder og modtagne erkendtligheder. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten.

9. Det ansvarlige medlem har følgende opgaver:

a)  at gennemføre myndighedens årlige arbejdsprogram efter vejledning fra tilsynsrådet, CCP-tilsynsudvalget og under direktionens kontrol

b)  at træffe alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning

c)  at udarbejde et flerårigt arbejdsprogram, jf. stk. 2

d)  senest den 30. juni hvert år at udarbejde et arbejdsprogram for det følgende år, jf. artikel 47, stk. 2

e)  at udarbejde et foreløbigt budgetforslag for myndigheden i henhold til artikel 63 og at gennemføre myndighedens budget i henhold til artikel 64

f)  at udarbejde et udkast til årsberetning med en særskilt afdeling om myndighedens regulerings- og tilsynsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender

g)  over for myndighedens personale at udøve de beføjelser, der er fastlagt i artikel 68, og at varetage personalespørgsmål.

For så vidt angår afsnittet om CCP-relaterede spørgsmål, jf. stk. 2, varetager CCP-tilsynsudvalget dog de i første afsnit, litra c) og d), nævnte opgaver.

Hvad angår udkastet til årsberetning som omhandlet i første afsnit, litra f), varetager CCP-tilsynsudvalget de deri omhandlede opgaver vedrørende CPP-relaterede spørgsmål."

37)  Overskriften til kapitel III, afdeling 3, affattes således:

"Formanden▐ ".

38)  Artikel 48 ændres således:

a)  Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Formanden er statsborger i en medlemsstat og er ansvarlig for at forberede arbejdet og lede møderne i tilsynsrådet og direktionen."

b)  Stk. 2 affattes således:

"2. Med henblik på udvælgelse af formanden nedsætter Kommissionen en udvælgelseskomité bestående af seks uafhængige personer på højt niveau. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udpeger hver to medlemmer af udvælgelseskomitéen. Udvælgelseskomitéen udpeger en formand blandt sine medlemmer. Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse ved simpelt flertal om offentliggørelse af stillingsopslaget, udvælgelseskriterier og den konkrete jobprofil, sammensætningen af puljen af ansøgere samt metoden til screening af puljen af ansøgere med henblik på at udarbejde en afgrænset liste over mindst to kandidater med en ligelig deltagelse af mænd og kvinder. I tilfælde af stemmelighed har formanden for udvælgelseskomitéen den afgørende stemme.

Formanden udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til deltagere på det finansielle marked og markeder, navnlig på værdipapirs- og markedsområdet, på grundlag af et stillingsopslag, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Formanden skal have et væsentligt antal års anerkendt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering samt ledelseserfaring på højeste niveau, kunne påvise lederevner og høje standarder for effektivitet, kompetence og integritet samt have dokumenteret kendskab til mindst to officielle EU-sprog.

Udvælgelseskomitéen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som formand. Europa-Parlamentet kan invitere de valgte kandidater til lukkede eller åbne høringer, fremsende skriftlige spørgsmål til kandidaterne, modsætte sig udpegelsen af en kandidat og anbefale sin foretrukne kandidat. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en fælles afgørelse om udpegelse af formanden fra den afgrænsede liste over kandidater.

2a. Hvis formanden ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at varetage sine opgaver, herunder som omhandlet i artikel 49, eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen eller på eget initiativ vedtage en fælles afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten. Ved udarbejdelsen af sit forslag rådfører Kommissionen sig med de nationale kompetente myndigheder."

ba)  Stk. 3 affattes således:

"3. Formanden har en mandatperiode på otte år, som ikke kan fornyes."

c)  ▌Stk. 4 ▌affattes således:

"4. I de sidste ni måneder inden udgangen af formandens otteårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a) de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b) myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Med henblik på evalueringen, som omhandlet i første afsnit, udpeger tilsynsrådet en midlertidig formandssuppleant blandt sine medlemmer."

d)  Stk. 5 udgår.

38a)  Artikel 49 affattes således:

"Artikel 49

Formandens uafhængighed

Formanden handler uden at søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer,▐ regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ, medmindre andet følger af den rolle, som tilsynsrådet spiller i forbindelse med formandens opgaver.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller ethvert andet offentligt eller privat organ må søge at påvirke formanden i udøvelsen af dennes opgaver.

Formanden skal i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten som omhandlet i artikel 68 efter embedsperiodens ophør udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele."

39)  Som artikel 49a indsættes:

"Artikel 49aUdgifter

Formanden offentliggør oplysninger om alle afholdte møder med eksterne interessenter senest to uger efter mødet og enhver modtaget erkendtlighed. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten."

40)  Artikel 50, 51, 52 og 53 udgår.

41)  I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)  ▌Stk. 2 affattes således:

"2. Det Fælles Udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden indgår i et regelmæssigt og tæt samarbejde for at sikre tværsektoriel sammenhæng under fuld hensyntagen til de særlige forhold i forskellige sektorer med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), navnlig, hvor det er krævet i EU-retten hvad angår:

– finansielle konglomerater og grænseoverskridende aktiviteter

– regnskabsføring og revision

– mikrotilsynsanalyser af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder med henblik på finansiel stabilitet

– produkter for private investorer

cybersikkerhed

– udveksling af oplysninger og bedste praksis med ESRB og ▌ESA'erne

spørgsmål vedrørende finansielle detailtjenesteydelser og forbruger- og investorbeskyttelsesspørgsmål

anvendelse af proportionalitetsprincippet."

c)  Som stk. 2a indsættes:

"2a.  Det Fælles Udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden indgår i et regelmæssigt og tæt samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger om spørgsmål vedrørende samspillet mellem myndighedens og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordningers opgaver og de specifikke opgaver, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed."

42)  ▌Artikel 55 ▌affattes således:

"Artikel 55

Sammensætning

1. Det Fælles Udvalg er sammensat af formændene for ESA'erne ▌.

2. Ét medlem af direktionen, en repræsentant for Kommissionen samt næstformanden for ESRB og, hvor det er relevant, formanden for eventuelle underudvalg under Det Fælles Udvalg indbydes til at deltage i møderne i Det Fælles Udvalg samt, hvor det er relevant, ethvert af de i artikel 57 omhandlede underudvalg som observatører.

3. Formanden for Det Fælles Udvalg udpeges én gang om året efter tur blandt formændene for ESA'erne. Formanden for Det Fælles Udvalg er anden næstformand for ESRB.

4. Det Fælles Udvalg vedtager og offentliggør sin forretningsorden. Det Fælles Udvalg kan indbyde observatører til at deltage. Det Fælles Udvalg vedtager fælles holdninger med konsensus. Forretningsordenen kan indeholde nærmere bestemmelser om yderligere deltagere i Det Fælles Udvalgs møder.

Det Fælles Udvalg mødes mindst én gang hver tredje måned.

4a. Myndighedens formand hører og underretter regelmæssigt tilsynsrådet om enhver holdning, der indtages på møderne i Det Fælles Udvalg og dets underudvalg."

42a)  Artikel 56 affattes således:

"Artikel 56

Fælles holdninger og fælles forskrifter

Myndigheden skal, hvis det er relevant, inden for rammerne af sine opgaver i kapitel II, og navnlig for så vidt angår gennemførelsen af direktiv 2002/87/EF, sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), alt efter hvad der er relevant, søge at nå frem til fælles holdninger.

Hvis det kræves i EU-retten, skal forskrifter i henhold til denne forordnings artikel 10 til▐19 vedrørende anvendelsen af direktiv 2002/87/EF og af eventuelle andre EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som også falder ind under kompetenceområdet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) eller Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) vedtages parallelt af myndigheden, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), alt efter hvad der er relevant.

Hvis myndighedens afgørelse afviger fra den i stk. 1 nævnte fælles holdning, eller hvis der ikke kunne træffes afgørelse, underretter myndigheden straks Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om begrundelsen herfor."

42b)  Artikel 57 affattes således:

"Artikel 57

Underudvalg

1. Det Fælles Udvalg kan nedsætte underudvalg med henblik på udarbejdelsen af udkast til fælles holdninger og fælles forskrifter til Det Fælles Udvalg.

2. Underudvalget skal være sammensat af formændene for ESA'erne og en repræsentant på højt niveau for personalet i den relevante kompetente myndighed fra hver medlemsstat.

3. Underudvalget vælger en formand blandt repræsentanter af de relevante kompetente myndigheder, som også er observatør i Det Fælles Udvalg.

3a. Med henblik på artikel 56 nedsættes under Det Fælles Udvalg et underudvalg for finansielle konglomerater.

4. Det Fælles Udvalg offentliggør på sit websted alle nedsatte underudvalg, herunder deres mandat og en liste over deres medlemmer med deres respektive funktioner i underudvalget."

43)  Artikel 58 ændres således:

-a)  Stk. 1 affattes således:

“1. Hermed nedsættes klagenævnet for de europæiske tilsynsmyndigheder."

-aa)  Stk. 2, afsnit 1, affattes således:

2. Klagenævnet er sammensat af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter, som er personer med godt omdømme og med dokumenteret relevant viden om EU-retten samt international erhvervsmæssig erfaring på et tilstrækkelig højt niveau inden for bankvæsen, forsikring, arbejdsmarkedspensioner, værdipapirmarkeder eller andre finansielle tjenesteydelser, men omfatter ikke nuværende personale hos de kompetente myndigheder eller andre nationale institutioner eller EU-institutioner, som er involveret i myndighedens aktiviteter, samt medlemmer af interessentgruppen for værdipapirer og markeder. Medlemmerne skal være statsborgere i en medlemsstat og skal have et indgående kendskab til mindst to af de officielle EU-sprog. Klagenævnet skal have tilstrækkelig juridisk ekspertise til at kunne yde juridisk ekspertrådgivning om lovligheden og proportionaliteten af myndighedens udøvelse af sine beføjelser."

a)  Stk. 3 affattes således:

"3. To medlemmer af klagenævnet og to suppleanter udpeges af myndighedens direktion ud fra en afgrænset liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet.

Efter at have modtaget den afgrænsede liste kan Europa-Parlamentet opfordre medlems- og suppleantkandidater til at afgive en erklæring over for Parlamentet og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, inden de udpeges.

Europa-Parlamentet kan opfordre formanden for klagenævnet til at afgive en erklæring over for Parlamentet og besvare ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom."

b)  Stk. 5 affattes således:

"5. Et medlem af klagenævnet, som er udpeget af myndighedens direktion, afsættes ikke i den pågældendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse og direktionen efter høring af tilsynsrådet træffer afgørelse herom."

ba)  Stk. 8 affattes således:

"8. ESA'erne yder passende driftsbistand og permanent sekretariatsbistand til klagenævnet gennem Det Fælles Udvalg."

44)  Artikel 59, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De udøver ikke andre funktioner i forbindelse med myndigheden, direktionen eller tilsynsrådet.

2. Medlemmerne af klagenævnet og myndighedens personale, som yder drifts- og sekretariatsbistand, deltager ikke i behandlingen af nogen klage, i forbindelse med hvilken de har en personlig interesse, eller såfremt de tidligere har været involveret som repræsentanter for en af sagens parter, eller såfremt de har været med til at træffe den afgørelse, som klagen vedrører."

45)  Artikel 60, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder, kan påklage en i artikel 16, 16a, 17, 18, 19 og 35 omhandlet afgørelse truffet af myndigheden, herunder vedrørende proportionaliteten, eller enhver anden afgørelse, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og som er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er i form af en afgørelse rettet til en anden person, berører den pågældende umiddelbart og individuelt.

2. Klagen tillige med en begrundelse indgives skriftligt til myndigheden senest tre måneder efter den dato, hvor afgørelsen blev meddelt den pågældende, eller i mangel af sådan meddelelse senest to måneder efter dagen for offentliggørelsen af myndighedens afgørelse.

Klagenævnet træffer afgørelse i klagesagen senest tre måneder efter klagens indgivelse."

46)  Artikel 62 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Myndighedens indtægter udgøres, uden at dette berører andre indtægtstyper, af enhver kombination af følgende:

a)  et udligningsbidrag fra Unionen opført på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen), som skal være mindst 35 % af myndighedens anslåede indtægter

aa)  obligatoriske bidrag på op til 65 % af myndighedens anslåede indtægter fra de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansielle institutioner

b)  afhængigt af udviklingen i omfanget af det institutionsspecifikke tilsyn, årlige bidrag fra finansielle institutioner beregnet på grundlag af de anslåede årlige udgifter til aktiviteter, der er obligatoriske i henhold til denne forordning og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, for hver enkelt kategori af deltagere, der henhører under myndighedens kompetenceområde

c)  eventuelle gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i de relevante EU-retlige instrumenter

d)  bidrag fra medlemsstater eller observatører

e)  gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser, som kompetente myndigheder anmoder om."

1a. De indtægter, som myndigheden modtager, må ikke kompromittere dens uafhængighed eller objektivitet.

aa)  I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

"Overslag skal være baseret på de mål og de forventede resultater, der er fastlagt i det årlige arbejdsprogram, jf. artikel 47, stk. 2, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater."

b)  Følgende stykke indsættes:

5. Frivillige bidrag fra medlemsstater og observatører som omhandlet i stk. 1, litra d), må ikke accepteres, hvis accept heraf ville rejse tvivl om myndighedens uafhængighed og upartiskhed."

47a)  Som artikel 62b indsættes:

"Artikel 62b

Tilsynsgebyrer for CCP'er

1. Myndigheden skal i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 3 vedtagne delegerede retsakter pålægge følgende gebyrer:

a) gebyrer, der er forbundet med ansøgninger om tilladelse som omhandlet i artikel 17 eller med ansøgninger om anerkendelse som omhandlet i artikel 25, og

b) årlige gebyrer, der er forbundet med myndighedens opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

2. De i stk. 1 omhandlede gebyrer skal stå i forhold til den berørte CCP's omsætning og fuldt ud dække myndighedens nødvendige udgifter til enten godkendelse eller anerkendelse af en CCP, alt efter hvad der er relevant, og for udførelsen af dens opgaver i henhold til denne forordning.

3. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 med henblik på nærmere at præcisere følgende:

a) gebyrernes art

b) de tjenester, for hvilke gebyrerne skal erlægges

c) gebyrernes størrelse

d) den måde, hvorpå gebyrerne skal betales af følgende enheder:

i) CCP'er, der er etableret i Unionen og er meddelt tilladelse eller har ansøgt om tilladelse

ii) CCP'er, der er etableret i et tredjeland og er anerkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i forordning 648/2012

48)  Artikel 63 affattes således:

"Artikel 63Opstilling af budgettet

1. Det ansvarlige medlem udarbejder hvert år et foreløbigt udkast til enhedsprogrammeringsdokument for myndigheden for de følgende tre regnskabsår, med angivelse af de anslåede indtægter og udgifter, samt oplysninger om personale, i tilknytning til myndighedens etårige og flerårige programmering og sender dette til direktionen og tilsynsrådet sammen med en stillingsfortegnelse.

Myndighedens udgifter og gebyrer i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser angives særskilt i det i første afsnit omhandlede overslag. Inden overslaget vedtages, godkender CCP-tilsynsudvalget det udkast vedrørende de pågældende udgifter og gebyrer, som det ansvarlige medlem har udarbejdet.

ESMA's årsregnskab, udarbejdet og offentliggjort i overensstemmelse med artikel 64, stk. 6, skal inkludere indtægter og udgifter i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver.

1a. Formanden forelægger udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for Europa-Parlamentet og Rådet, hvorefter tilsynsrådet på grundlag af udkastet, godkendt af direktionenog af CCP-tilsynsudvalget, vedrørende udgifter og gebyrer i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser, vedtager udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for de tre følgende regnskabsår.

1b. Direktionen fremsender senest den 31. januar ▌enhedsprogrammeringsdokumentet til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet samt Revisionsretten. Europa-Parlamentet godkender enhedsprogrammeringsdokumentet uden at foregribe vedtagelsen af det årlige budget.

2. Under hensyntagen til ▌enhedsprogrammeringsdokumentet opfører Kommissionen i forslaget til EU-budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det udligningsbidrag, der skal konteres Unionens almindelige budget i overensstemmelse med traktatens artikel 313 og 314.

3. Budgetmyndigheden vedtager myndighedens stillingsfortegnelse. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til udligningsbidraget til myndigheden og godkender grænsen for myndighedens samlede udgifter.

4. Tilsynsrådet vedtager myndighedens budget. Det bliver endeligt, når Unionens almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

5. Direktionen underretter uden ophold budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af dens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger.

5a.  Budgetmyndigheden skal godkende ethvert projekt, der kan få betydelige finansielle eller langsigtede virkninger for finansieringen af myndighedens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger, herunder beskyttelsesklausuler."

49)  Artikel 64 affattes således:

"Artikel 64Gennemførelse af og kontrol med budgettet

"1. Det ansvarlige medlem varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører myndighedens årlige budget.

2. Senest den 1. marts det følgende år sender myndighedens regnskabsfører, som skal være uafhængig, det foreløbige regnskab til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten. Artikel 70 er ikke til hinder for, at myndigheden afgiver de oplysninger til Revisionsretten, som denne anmoder om, og som ligger inden for Revisionsrettens kompetence.

3. Myndighedens regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende år de regnskabsoplysninger, som er nødvendige med henblik på konsolideringen, til Kommissionens regnskabsfører på den måde og i det format, der fastlægges af sidstnævnte regnskabsfører.

4. Myndighedens regnskabsfører sender beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til tilsynsrådets medlemmer, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts det følgende år.

5. Efter at have taget Revisionsrettens bemærkninger om myndighedens foreløbige regnskab i overensstemmelse med finansforordningens artikel 148 til efterretning udarbejder myndighedens regnskabsfører, som handler på eget ansvar, myndighedens endelige regnskab. Det ansvarlige medlem sender det til tilsynsrådet, som afgiver udtalelse om regnskabet.

6. Senest den 1. juli det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det endelige regnskab ledsaget af tilsynsrådets udtalelse til Kommissionens regnskabsfører, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Myndighedens regnskabsfører sender ligeledes senest den 1. juli en regnskabspakke til Kommissionens regnskabsfører i et standardiseret format, der fastlægges af Kommissionens regnskabsfører med henblik på konsolideringen.

7. Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november det følgende år.

8. Senest den 30. september sender det ansvarlige medlem sit svar på Revisionsrettens bemærkninger. Det ansvarlige medlem sender desuden en kopi af dette svar til direktionen og Kommissionen.

9. På anmodning af Europa-Parlamentet forelægger det ansvarlige medlem i overensstemmelse med finansforordningens artikel 165, stk. 3, alle de oplysninger for Europa-Parlamentet, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 myndigheden decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

10a. Myndigheden afgiver en begrundet udtalelse om Europa-Parlamentets holdning og eventuelle andre bemærkninger fra Europa-Parlamentet under dechargeproceduren."

49a)  Som artikel 64a indsættes:

"Artikel 64aMyndighedens interne revision

Myndigheden nedsætter et internt revisionsudvalg, som skal afgive udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet om decharge af den del af budgettet, som ikke finansieres over Unionens budget."

50)  Artikel 65 affattes således:

"Artikel 65Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af direktionen efter høring af Kommissionen. Disse bestemmelser må kun afvige fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013* for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvis specifikke operationelle behov i forbindelse med myndighedens virksomhed gør det nødvendigt, og kun med Kommissionens forudgående samtykke.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)."

51)  Artikel 66, stk. 1, affattes således:

"1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013* ubegrænset anvendelse på myndigheden.

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1)."

52)  Artikel 68 ændres således:

a)  Stk. 1 og 2 affattes således:

"1. Tjenestemandsvedtægten, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af dem, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder direktionens fuldtidsansatte medlemmer, formanden, CCP-tilsynsudvalget og de ledende medlemmer, jf. artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i).

2. Direktionen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i tjenestemandsvedtægten."

b)  Stk. 4 affattes således:

"4. Direktionen vedtager bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til myndigheden."

53)  Artikel 70 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemmerne af tilsynsrådet og alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis, er omfattet af bestemmelserne i artikel 339 i TEUF og de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt.

Tjenestemandsvedtægtens artikel 16 finder anvendelse på alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis."

b)  Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Den i stk. 1 og i nærværende stykkes første afsnit omhandlede tavshedspligt hindrer ikke myndigheden og de kompetente myndigheder i at anvende oplysningerne til at håndhæve de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, navnlig i retlige procedurer med henblik på vedtagelse af afgørelser."

c)  Som stk. 2a indsættes:

"2a. Direktionen, CCP-tilsynsudvalget og tilsynsrådet sikrer, at enkeltpersoner, som, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis leverer tjenesteydelser relateret til myndighedens ansvarsområde, herunder embedsmænd og andre personer bemyndiget af direktionen og af tilsynsrådet eller udpeget af de kompetente myndigheder til dette formål, er omfattet af krav om tavshedspligt svarende til kravene i de foregående stykker.

De samme krav om tavshedspligt gælder også for observatører, der deltager i direktionens, CCP-tilsynsudvalget og tilsynsrådets møder og deltager i myndighedens aktiviteter."

d)  Stk. 3 og 4 affattes ▌således:

"3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende finansielle institutioner."

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på personer, som indberetter eller videregiver oplysninger om trusler mod eller skade på den offentlige interesse i deres arbejdsforhold.

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, er undergivet den i stk. 1 og 2 omhandlede tavshedspligt. Myndigheden fastsætter i sin forretningsorden de konkrete procedurer for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolig behandling af oplysninger.

4. Myndigheden anvender Kommissions afgørelse 2015/444 (EU, Euratom).

4a. Myndigheden skal have indført særlige indberetningskanaler til at modtage og behandle oplysninger fra en indberettende person om faktiske eller mulige brud på EU-lovgivning eller retsmisbrug eller tilfælde af fejl eller forsømmelser."

54)  Artikel 71 affattes således:

"Denne forordning berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 eller myndighedens forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/XXX (databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner og organer), når den varetager sine opgaver."

55)  Artikel 72, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen vedtager nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001."

56)  Artikel 73, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen træffer afgørelse om myndighedens interne sprogordning."

57)  Artikel 74, stk. 1, affattes således:

"De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til myndigheden i den medlemsstat, hvor myndigheden har sit hjemsted, og de faciliteter, som nævnte medlemsstat skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i nævnte medlemsstat for myndighedens personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i direktionen indgås mellem myndigheden og nævnte medlemsstat."

57a)  Artikel 75, stk. 2 og 3, affattes således:

"2. Myndigheden skal samarbejde med de i stk. 1 omhandlede lande, der anvender lovgivning, der anerkendes som ækvivalent inden for de af myndighedens kompetenceområder, der omhandlet i artikel 1, stk. 2, i henhold til internationale aftaler, der er indgået af Unionen i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF.

3. I medfør af de relevante bestemmelser i de i stk. 1 og 2 omhandlede aftaler fastsættes ordninger for arten og omfanget og de proceduremæssige aspekter af deltagelsen af de i stk. 1 omhandlede lande, navnlig lande, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Område, i myndighedens arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag og personale. De kan omhandle repræsentation, som observatør, i myndighedens ledelse, men skal sikre, at disse lande ikke deltager i drøftelser vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre det er af direkte interesse."

58)  Som artikel 75a indsættes:

"Artikel 75aUdøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

3. Den i artikel 35d, stk. 2, andet afsnit omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 35d, stk. 2, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

59)  Artikel 76 affattes således:

"Artikel 76Forholdet til CEBS

Myndigheden anses for at være den juridiske efterfølger til CEBS. Senest på datoen for oprettelse af myndigheden overføres alle CEBS' aktiver og passiver og alle dets uafsluttede operationer automatisk til myndigheden. CEBS udarbejder en erklæring, som viser den afsluttende situation med hensyn til aktiver og passiver på datoen for denne overførsel. Denne erklæring revideres og godkendes af CEBS og af Kommissionen."

60)  Som artikel 77a indsættes:

Artikel 77aOvergangsbestemmelser

Den administrerende direktør, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 51/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage sine opgaver og sin stilling på nævnte dato.

Formanden, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 51/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], fortsætter med at varetage sine opgaver og sin stilling indtil mandatets udløb.

Styrelsesudvalgets medlemmer, der er udpeget i henhold til denne forordning, senest ændret ved direktiv (EU) 51/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage deres opgaver og deres stilling på nævnte dato."

60a)  Artikel 79 udgår.

60b)  Artikel 80 udgår.

60c)  Artikel 81 affattes således:

"Artikel 81

Revisionsklausul

1. Senest den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år offentliggør Kommissionen en generel rapport om de erfaringer, der er indhøstet fra myndighedens virksomhed og de i denne forordning fastsatte procedurer. I rapporten foretages der bl.a. en evaluering af:

a) i hvilket omfang de kompetente myndigheder har opnået effektivitet og konvergens med hensyn til tilsynspraksis

i) ▐ de kompetente myndigheders uafhængighed og konvergens af standarder svarende til selskabsstyring

ii) myndighedens upartiskhed, objektivitet og selvstændighed

b) tilsynskollegiernes virkemåde

c) hvilke fremskridt, der er gjort i retning af harmonisering inden for kriseforebyggelse, -styring og -løsning, herunder EU-finansieringsmekanismer

d) myndighedens rolle i forbindelse med systemiske risici

e) anvendelsen af beskyttelsesklausulen i artikel 38

f) anvendelsen af den bindende mæglerrolle i artikel 19

fa) den måde, som Det Fælles Udvalg træffer afgørelse på.

2. I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, undersøges også, hvorvidt:

a) det er hensigtsmæssigt at fortsætte med separat tilsyn med bankvæsen, forsikringer, arbejdsmarkedspensioner, værdipapirer og finansielle markeder

b) det er hensigtsmæssigt at foretage virksomhedstilsyn og føre tilsyn med forretningspraksis hver for sig, eller om begge opgaver skal påhvile den samme tilsynsmyndighed

c) det er hensigtsmæssigt at forenkle og styrke ESFS's struktur for at øge sammenhængen mellem makro- og mikroniveau og mellem ESA'erne

d) ESFS's udvikling er i overensstemmelse med den globale udvikling

e) der er tilstrækkelig alsidighed og kompetence i ESFS

f) ansvarligheden og gennemsigtigheden i forbindelse med krav om offentliggørelse er tilstrækkelig

g) myndigheden har tilstrækkelige midler til at kunne varetage sine opgaver

h) det er hensigtsmæssigt at opretholde myndighedens hjemsted eller at flytte ESA'erne til et fælles hjemsted for at øge koordineringen mellem dem.

2a. Som en del af den generelle rapport, der er omhandlet i stk. 1, foretager Kommissionen, efter at have hørt alle de relevante myndigheder og interesserede parter, en omfattende vurdering af gennemførelsen, funktionen og virkningen af udstedelsen af "no action”-meddelelser i henhold til artikel 9c i nærværende forordning.

2b. Som en del af den generelle rapport, der er omhandlet i stk. 1, foretager Kommissionen, efter at have hørt alle relevante myndigheder og interesserede parter, en omfattende vurdering af ESMA's potentielle tilsyn med tredjelandes markedspladser, hvor der undersøges aspekter såsom anerkendelse baseret på systemisk betydning, organisatoriske krav, løbende overholdelse, bøder og tvangsbøder samt personale og ressourcer. I sin vurdering tager Kommissionen hensyn til virkningerne på likviditeten, herunder tilgængeligheden af den bedste pris for investorer, gennemførelse af de bedste betingelser for EU-kunder, adgangshindringer og økonomiske fordele for EU-modparter i handelen på globalt plan samt udviklingen af kapitalmarkedsunionen.

2c. Som en del af den generelle rapport, der er omhandlet i stk. 1, foretager Kommissionen, efter at have hørt alle relevante myndigheder og interesserede parter, en omfattende vurdering af ESMA's potentielle tilsyn med tredjelandes CSD'er, hvori der undersøges aspekter som anerkendelse baseret på systemisk betydning, organisatoriske krav, løbende overholdelse, bøder og tvangsbøder samt personale og ressourcer.

2d. Kommissionen forelægger de vurderinger, der er omhandlet i stk. 2a, 2b og 2c, sammen med lovgivningsforslag, hvis det er relevant, for Europa-Parlamentet og Rådet senest den [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3. Med hensyn til spørgsmålet om direkte tilsyn med paneuropæiske institutioner eller infrastrukturer og under hensyntagen til markedsudviklingen, det indre markeds stabilitet og Unionens samhørighed som helhed aflægger Kommissionen en årlig rapport om hensigtsmæssigheden af at pålægge myndigheden ansvar for yderligere tilsynsopgaver på dette område.

4. Rapporten og eventuelle dertil knyttede forslag fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet."

Artikel 6Ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter

I forordning (EU) nr. 600/2104 foretages følgende ændringer:

25)  Artikel 1 ændres således:

a)  I stk. 1 indsættes som litra g):

"g) meddelelse af tilladelse til og tilsyn med udbydere af dataindberetningstjenester".

b)  I artikel 1 indsættes som stk. 5a:

"5a. Artikel 40 og 42 finder også anvendelse på administrationsselskaber for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og investeringsinstitutters investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/65/EF, samt forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU."

26)  I artikel 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)  Nr. 34), 35) og 36) affattes således: "godkendt offentliggørelsesordning" eller "APA":

"34)  en person, der er godkendt efter denne forordning til at udøve virksomhed, der består i at offentliggøre handelsindberetninger på vegne af investeringsselskaber i medfør af artikel 20 og 21

35) "udbyder af konsolideret løbende handelsinformation" eller "CTP": en person, der er godkendt efter denne forordning til at udøve virksomhed, der består i at indsamle handelsindberetninger for de i artikel 6, 7, 10, 12 samt 13, 20 og 21 anførte finansielle instrumenter fra regulerede markeder, MHF'er, OHF'er og APA'er og i at konsolidere disse i form af en kontinuerlig elektronisk live-datastrøm med data om priser og volumen for hvert enkelt finansielt instrument

36) "godkendt indberetningsmekanisme" eller "ARM": en person, der er godkendt efter denne forordning til på vegne af investeringsselskaber at udøve virksomhed, der består i at levere indberetningsoplysninger om transaktioner til de kompetente myndigheder eller ESMA".

b)  Som nr. 36a) indsættes:

"36a): "udbydere af dataindberetningstjenester": personer som omhandlet i nr. 34)-36) og personer som omhandlet i artikel 38a27a, stk. 2]".

27)  Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22Indberetning af oplysninger af hensyn til gennemsigtigheden og andre beregninger

1. For at kunne foretage beregninger med henblik på fastlæggelse af kravene for før- og efterhandelsgennemsigtighedsordningerne og handelsforpligtelsesordningen i medfør af artikel 3-11, artikel 14-21 og artikel 32, som finder anvendelse på finansielle instrumenter, og for at kunne fastslå, hvorvidt et investeringsselskab er en systematisk internalisator, kan ESMA og de kompetente myndigheder anmode om oplysninger fra:

a)  markedspladser

b)  APA'er og

c)  CTP'er.

2. Markedspladser, APA'er og CTP'er lagrer de fornødne oplysninger i et tilstrækkeligt tidsrum.

3. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og hyppigheden af anmodningerne om oplysninger samt formaterne og tidsrammen for markedspladsers, APA'ers og CTP'ers svar på dataanmodninger som omhandlet i stk. 1, hvilken type oplysninger der skal lagres, samt minimumsperioden, hvori markedspladser, APA'er og CTP'er skal lagre oplysninger for at kunne besvare sådanne dataanmodninger i overensstemmelse med stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

28)  Artikel 26 affattes således:

"Artikel 26Forpligtelse til at indberette transaktioner

1.  Investeringsselskaber, der udfører transaktioner i finansielle instrumenter, indberetter fuldstændige og nøjagtige oplysninger om disse transaktioner til den kompetente myndighed så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af den følgende arbejdsdag.

De kompetente myndigheder etablerer i overensstemmelse med artikel 85 i direktiv 2014/65/EU de nødvendige ordninger til sikring af, at den myndighed, der er kompetent for det mest relevante marked målt ved likviditeten i disse finansielle instrumenter, også modtager disse oplysninger.

De kompetente myndigheder skal hurtigst muligt stille alle oplysninger, der er indberettet i overensstemmelse med denne artikel, til rådighed for ESMA.

2.  Forpligtelsen i stk. 1 gælder for:

a) finansielle instrumenter, som er optaget til handel eller handles på en markedsplads, eller for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse til handel

b) finansielle instrumenter, hvor det underliggende instrument er et finansielt instrument, der handles på en markedsplads, og

c) finansielle instrumenter, hvor det underliggende instrument er et indeks eller en portefølje af finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads.

Forpligtelsen gælder for transaktioner i finansielle instrumenter, der er omhandlet i litra a) til c), uanset om sådanne transaktioner finder sted på en markedsplads eller ej.

3.  Indberetningerne skal bl.a. indeholde oplysninger om navnene på og antallet af købte eller solgte finansielle instrumenter, mængden, datoer og tidspunkter for udførelse, transaktionspriser, en angivelse til identifikation af de kunder, på hvis vegne investeringsselskabet har udført transaktionen, en angivelse til identifikation af de personer og de elektroniske algoritmer, der anvendes i det investeringsselskab, der er ansvarligt for investeringsbeslutningen og transaktionens udførelse, en angivelse til identifikation af den relevante dispensation, hvorunder handelen har fundet sted, oplysninger til identifikation af de berørte investeringsselskaber og en angivelse til identifikation af short selling som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 236/2012 vedrørende enhver aktie og statslig gæld, der falder inden for anvendelsesområdet for artikel 12, 13 og 17 i den nævnte forordning. For transaktioner, der ikke udføres på en markedsplads, skal indberetningerne indeholde en angivelse, der identificerer typerne af transaktioner i overensstemmelse med de bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 20, stk. 3, litra a), og artikel 21, stk. 5, litra a). For råvarederivater skal det desuden fremgå af indberetningerne, hvorvidt transaktionen reducerer risici på en objektivt målbar måde i overensstemmelse med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.

4.  Investeringsselskaber, som formidler ordrer, skal i formidlingen af den pågældende ordre give alle oplysninger, der er præciseret i stk. 1 og 3. I stedet for at give de nævnte oplysninger i forbindelse med formidling af ordrer kan et investeringsselskab også, hvis den formidlede ordre udføres, vælge at indberette denne som en transaktion i overensstemmelse med kravene i stk. 1. I så fald skal investeringsselskabets transaktionsindberetning angive, at den vedrører en formidlet ordre.

5.  Operatøren af en markedsplads indberetter oplysninger om transaktioner i finansielle instrumenter, der handles på dennes platform, og som udføres gennem dennes systemer af et selskab, som ikke er omfattet af denne forordning, i overensstemmelse med stk. 1 og 3.

6.  Ved indberetning af angivelsen til identifikation af kunderne som omhandlet i stk. 3 og 4 anvender investeringsselskaberne en identifikator for juridiske enheder, der er etableret til at identificere kunder, der er juridiske personer.

ESMA udarbejder senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at sikre, at anvendelsen af identifikatorer for juridiske enheder i Unionen er i overensstemmelse med internationale standarder, navnlig dem, som er fastlagt af Rådet for Finansiel Stabilitet.

7.  Der foretages i overensstemmelse med stk. 1, 3 og 9 indberetning til den kompetente myndighed enten af investeringsselskabet selv, af en godkendt indberetningsmekanisme, der handler på dets vegne, eller af den markedsplads, gennem hvis system transaktionen blev udført.

Investeringsselskaber er ansvarlige for, at indberetningerne til den kompetente myndighed er fuldstændige og nøjagtige og indgives rettidigt.

Uanset dette ansvar er et investeringsselskab, der indberetter detaljer om disse transaktioner gennem en godkendt indberetningsmekanisme, der handler på dets vegne, eller en markedsplads, ikke ansvarligt for fejl i forbindelse med indberetningernes fuldstændighed og nøjagtighed og rettidige indgivelse, som skyldes den godkendte indberetningsmekanisme eller markedspladsen. Med forbehold for artikel 66, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU er den godkendte indberetningsmekanisme eller markedspladsen ansvarlig for disse fejl.

Investeringsselskaber skal ikke desto mindre træffe rimelige foranstaltninger til at kontrollere, at transaktionsindberetninger, der indgives på deres vegne, er fuldstændige og nøjagtige og indgives rettidigt.

Hjemlandet stiller krav om, at markedspladsen, når den udfærdiger indberetninger på vegne af investeringsselskabet, har etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikkerheden og autentificeringen ved overførsel af information, minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og forhindre lækage for til hver en tid at kunne holde oplysningerne fortrolige. Hjemlandet stiller krav om, at markedspladsen sørger for at råde over passende ressourcer og backupfaciliteter, således at den til enhver tid kan tilbyde og opretholde sine tjenester.

Match- eller indberetningssystemer, herunder transaktionsregistre, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med afsnit VI i forordning (EU) nr. 648/2012, kan godkendes af den kompetente myndighed som en godkendt indberetningsmekanisme med henblik på at overføre transaktionsindberetninger til den kompetente myndighed i overensstemmelse med stk. 1, 3 og 9.

Er transaktioner blevet indberettet til et transaktionsregister i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, der er godkendt som en godkendt indberetningsmekanisme, og disse indberetninger indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, 3 og 9, og overføres til den kompetente myndighed af transaktionsregisteret inden for den i stk. 1 fastsatte frist, anses investeringsselskabets forpligtelse i henhold til stk. 1 for at være opfyldt.

Hvis transaktionsindberetningerne indeholder fejl eller udeladelser, skal den godkendte indberetningsmekanisme, investeringsselskabet eller markedspladsen rette oplysningerne og indgive en rettet indberetning til den kompetente myndighed.

8.  Indgives de i denne artikel omhandlede indberetninger i overensstemmelse med artikel 35, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU til ESMA, videregiver ESMA disse oplysninger til den kompetente myndighed i investeringsselskabets hjemland, medmindre de kompetente myndigheder i hjemlandet beslutter, at de ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

9.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere:

a)  datastandarder og -formater for de oplysninger, som skal indberettes i overensstemmelse med stk. 1 og 3, herunder metoderne og ordningerne for indberetning af finansielle transaktioner og disse indberetningers form og indhold

b)  kriterierne for definitionen af relevant marked i overensstemmelse med stk. 1

c)  de købte eller solgte finansielle instrumenters referencer, mængde, datoer og tidspunkter for udførelse, transaktionspriser, oplysninger og detaljer om kundens identitet, en angivelse til identifikation af de kunder, på hvis vegne investeringsselskabet har udført transaktionen, en angivelse til identifikation af de personer og de elektroniske algoritmer i investeringsselskabet, som er ansvarlige for investeringsbeslutningen og transaktionens udførelse, en angivelse til identifikation af den relevante dispensation, hvorunder handelen har fundet sted, oplysningerne til identifikation af de berørte investeringsselskaber, den måde, hvorpå transaktionen blev udført, de nødvendige datafelter til behandling og analyse af transaktionsindberetningerne i overensstemmelse med stk. 3 og

d)  en angivelse til identifikation af short selling af aktier og statslig gæld som omhandlet i stk. 3

e)  de relevante kategorier af finansielle instrumenter, der skal indberettes i overensstemmelse med stk. 2

f)  de betingelser, under hvilke identifikatorer for juridiske enheder udvikles, tildeles og opretholdes af medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 6, og de betingelser, under hvilke disse identifikatorer for juridiske enheder anvendes af investeringsselskaber med henblik på i henhold til stk. 3, 4 og 5 at sikre, at angivelsen tjener til identifikation af kunder i de transaktionsindberetninger, de skal udarbejde i henhold til stk. 1

g)  anvendelsen af forpligtelser til at indberette transaktioner på investeringsselskabers filialer

h)  hvad der forstås ved en transaktion og ved udførelsen af en transaktion i denne artikel

i)  hvornår et investeringsselskab anses for at have formidlet en ordre med henblik på anvendelsen af stk. 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

10.  Senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] forelægger ESMA Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne artikel, herunder om dens sammenhæng med de tilsvarende indberetningsforpligtelser i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og om, hvorvidt indholdet og formatet af de transaktionsindberetninger, der modtages af og udveksles mellem kompetente myndigheder, gør det muligt på fyldestgørende vis at overvåge investeringsselskabernes aktiviteter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 24. Kommissionen kan træffe foranstaltninger for at foreslå ændringer i denne henseende, herunder bestemmelser, der gør det muligt kun at indberette transaktioner til et fælles system. Kommissionen forelægger ESMA's rapport for Europa-Parlamentet og Rådet."

29)  Artikel 27 affattes således:

"Artikel 27Forpligtelse til at indberette referencedata for finansielle instrumenter

1.  For så vidt angår finansielle instrumenter, der er optaget til handel på regulerede markeder eller handles på MHF'er eller OHF'er, skal markedspladser til ESMA indberette identificerende referencedata med henblik på transaktionsindberetning i henhold til artikel 26.

Hvad angår andre finansielle instrumenter omfattet af artikel 26, stk. 2, der handles på dens system, skal hver systematiske internalisator indberette referencedata for disse finansielle instrumenter til ESMA.

Identificerende referencedata skal gøres klar til indberetning til ESMA i elektronisk eller standardiseret format, inden handelen med det finansielle instrument, som de henviser til, påbegyndes. Referencedata for finansielle instrumenter ajourføres, når der sker ændringer i oplysningerne for et finansielt instrument. ESMA offentliggør omgående de pågældende referencedata på sit websted. ESMA giver uden ophold de kompetente myndigheder adgang til disse referencedata.

2.  Med henblik på at give de kompetente myndigheder mulighed for i henhold til artikel 26 at føre tilsyn med investeringsselskabers aktiviteter for at sikre, at de handler ærligt, redeligt og professionelt på en måde, der fremmer markedets integritet, skal ESMA, efter samråd med de kompetente myndigheder, iværksætte de tiltag, der er nødvendige for at sikre, at:

a)  ESMA rent faktisk modtager referencedata for et finansielt instrument i henhold til stk. 1

b)  kvaliteten af de således modtagne data er passende med henblik på transaktionsindberetning i henhold til artikel 26

c)  de referencedata for finansielle instrumenter, der modtages i henhold til stk. 1, udveksles effektivt og uden ophold fremsendes til de relevante kompetente myndigheder

d)  der mellem ESMA og de kompetente myndigheder er etableret effektive mekanismer til at løse problemer med datalevering eller -kvalitet.

3.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere:

a)  datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter i henhold til stk. 1, herunder metoderne og ordningerne for indberetning af data og enhver ajourføring heraf til ESMA og videresendelse heraf til kompetente myndigheder i henhold til stk. 1, samt disse datas form og indhold

b)  de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse med de ordninger, som ESMA og de kompetente myndigheder skal iværksætte i henhold til stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3a.  ESMA kan suspendere de i stk. 1 nævnte indberetningsforpligtelser for visse eller alle finansielle instrumenter, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)  Suspensionen er nødvendig for at bevare integriteten og kvaliteten af de referencedata, som er underlagt indberetningsforpligtelser som fastsat i artikel 27, stk. 1, i MiFIR, som kan bringes i fare af følgende:

i) alvorlig ufuldstændighed, unøjagtighed eller forurening af de indsendte data, eller

ii) for sen tilrådighedsstillelse, forstyrrelse eller beskadigelse af driften af systemer, der anvendes til indsendelse, indsamling, behandling eller opbevaring af de respektive referencedata hos ESMA, nationale kompetente myndigheder, markedsinfrastrukturer, clearing- og afviklingssystemer og vigtige markedsdeltagere.

b)  De gældende reguleringsmæssige EU-krav i henhold til EU-lovgivningen adresserer ikke truslen.

c)  Suspensionen har ingen negative virkninger på de finansielle markeders effektivitet eller på investorer, der overstiger foranstaltningens fordele.

d)  Suspensionen skaber ikke nogen regelarbitrage.

Når ESMA træffer den foranstaltning, der er omhandlet i første afsnit, tager den hensyn til, i hvilket omfang foranstaltningen sikrer de indberettede datas nøjagtighed og fuldstændighed til de formål, som fremgår af stk. 2.

Inden ESMA beslutter at træffe den foranstaltning, der er omhandlet i første afsnit, underretter den de relevante kompetente myndigheder.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 med angivelse af de kriterier og faktorer, som ESMA skal tage i betragtning, når den fastlægger, i hvilke tilfælde den i første afsnit omhandlede foranstaltning kan vedtages og ophøre med at finde anvendelse."

30)  Som afsnit IVa indsættes:

"AFSNIT IVa

DATAINDBERETNINGSTJENESTER

KAPITEL 1

Meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester

Artikel 27a Betingelser for meddelelse af tilladelse

1. Drift af en APA, en CTP eller en ARM som regelmæssig beskæftigelse eller forretningsaktivitet forudsætter en forudgående tilladelse fra ESMA i medfør af dette afsnit.

2. Et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en markedsplads, kan også levere APA-, CTP- eller ARM-tjenesteydelser, under forudsætning af at ESMA først har verificeret, at investeringsselskabet eller markedsoperatøren overholder dette afsnit. Leveringen af de pågældende tjenesteydelser skal være indeholdt i den pågældendes tilladelse.

3. ESMA opretter et register over alle udbydere af dataindberetningstjenester i Unionen. Registret skal være offentligt tilgængeligt og indeholde oplysninger om de tjenester, som udbyderen af dataindberetningstjenesten har tilladelse til at udøve, og skal ajourføres løbende.

Når ESMA har inddraget en tilladelse i henhold til artikel 27d, vises denne inddragelse i registret i en periode på fem år.

4. Udbydere af dataindberetningstjenester leverer deres tjenesteydelser under tilsyn af ESMA. ESMA kontrollerer regelmæssigt, at udbydere af dataindberetningstjenester overholder dette afsnit. ESMA fører tilsyn med, at udbydere af dataindberetningstjenester til enhver tid opfylder betingelserne for at opnå den i dette afsnit omhandlede første tilladelse.

Artikel 27bMeddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester

1. Udbydere af dataindberetningstjenester meddeles tilladelse af ESMA for så vidt angår afsnit IVa, hvis:

a)  udbyderen af datatjenester er en juridisk person, som er etableret i Unionen, og

b)  udbyderen af datatjenester opfylder de i afsnit IVa fastsatte krav.

2. Det præciseres i den i stk. 1 omhandlede tilladelse, hvilke former for dataindberetningstjenester udbyderen har tilladelse til at levere. Ønsker en udbyder af dataindberetningstjenester, der er meddelt tilladelse, at udvide sine aktiviteter til yderligere dataindberetningstjenester, skal den pågældende indgive en ansøgning til ESMA om udvidelse af tilladelsen.

3. En udbyder af dataindberetningstjenester, der er meddelt tilladelse, skal til enhver tid opfylde betingelserne for meddelelse af tilladelse, jf. afsnit IVa. En udbyder af dataindberetningstjenester skal uden unødigt ophold underrette ESMA om eventuelle væsentlige ændringer i betingelserne for meddelelse af tilladelse.

4. En tilladelse som omhandlet i stk. 1 har virkning og er gyldig på hele Unionens område, og den giver udbyderen af dataindberetningstjenester tilladelse til at levere de tjenester, som vedkommendes tilladelse omfatter, i hele Unionen.

Artikel 27cProcedure for meddelelse af og afslag på ansøgninger om tilladelse

1. Den ansøgende udbyder af dataindberetningstjenester skal indgive en ansøgning med alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan bekræfte, at udbyderen af dataindberetningstjenester på tidspunktet for meddelelse af den første tilladelse har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde sine forpligtelser i henhold til dette afsnit, herunder en driftsplan, hvori bl.a. angives arten af de tjenester, der påtænkes leveret, og den organisatoriske struktur.

2. Senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen om tilladelse vurderer ESMA, hvorvidt ansøgningen er fyldestgørende.

Hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende, fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken udbyderen af dataindberetningstjenester skal fremlægge supplerende oplysninger.

Når ESMA har vurderet, at ansøgningen er fyldestgørende, underretter ESMA udbyderen af dataindberetningstjenester herom.

3. ESMA vurderer senest seks måneder efter modtagelse af en fyldestgørende ansøgning, om udbyderen af dataindberetningstjenester overholder dette afsnit, og vedtager en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af eller afslag på meddelelse af tilladelse og underretter den ansøgende udbyder af dataindberetningstjenester herom inden for fem arbejdsdage.

4. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastlægge:

a)  de oplysninger, der skal fremlægges i henhold til stk. 6, herunder driftsplanen

b)  de oplysninger, der indgår i underretningerne i henhold til artikel 27b, stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

8. ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for underretning eller indgivelse af oplysninger som omhandlet i nærværende artikels stk. 2 og artikel 27e, stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 27dInddragelse af tilladelser

1. ESMA kan inddrage tilladelsen til en udbyder af dataindberetningstjenester, hvis sidstnævnte:

a)  ikke gør brug af sin tilladelse i en periode på 12 måneder, udtrykkeligt giver afkald på tilladelsen eller ikke har leveret tjenesteydelser i de forudgående seks måneder

b)  har opnået tilladelsen ved hjælp af urigtige erklæringer eller andre uretmæssige midler

c)  ikke længere opfylder de betingelser, der skulle opfyldes for at få meddelt tilladelse

d)  har gjort sig skyldig i alvorlige og systematiske overtrædelser af denne forordning.

2. ESMA underretter uden unødigt ophold den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor udbyderen af dataindberetningstjenester er etableret, om enhver afgørelse om at inddrage tilladelsen for en udbyder af dataindberetningstjenester."

Artikel 27eKrav til ledelsesorganet hos en udbyder af dataindberetningstjenester

1. Ledelsesorganet hos en udbyder af dataindberetningstjenester skal til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme, have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring og afsætte tilstrækkelig tid til at udføre sine opgaver.

Ledelsesorganet skal besidde tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå de aktiviteter, der udføres af udbyderen af dataindberetningstjenester. Hvert medlem af ledelsesorganet skal udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne anfægte afgørelser truffet af den øverste ledelse, dersom det er nødvendigt, og for effektivt at kunne føre tilsyn med og overvåge ledelsens beslutningstagning, hvor dette er nødvendigt.

Hvis en markedsoperatør ansøger om tilladelse til at drive en APA, en CTP eller en ARM i henhold til artikel 27c, og medlemmerne af ledelsesorganet i en APA, CTP eller ARM er de samme som medlemmerne af det regulerede markeds ledelsesorgan, anses disse personer for at opfylde kravene i første afsnit.

2. Udbyderen af dataindberetningstjenester skal underrette ESMA om alle medlemmer af udbyderens ledelsesorgan og om eventuelle medlemskabsændringer og samtidig forelægge alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om enheden opfylder bestemmelserne i stk. 1.

3. Ledelsesorganet hos en udbyder af dataindberetningstjenester skal fastlægge og føre tilsyn med gennemførelsen af organisatoriske ordninger, som sikrer en effektiv og forsigtig ledelse af en organisation, herunder adskillelse af opgaver i organisationen og forebyggelse af interessekonflikter, således at markedets integritet fremmes og kundernes interesser tilgodeses.

4. ESMA afslår at meddele tilladelse, hvis den ikke finder det godtgjort, at den eller de personer, der faktisk skal lede forretningerne hos udbyderen af dataindberetningstjenester, har et tilstrækkeligt godt omdømme, eller hvis der er objektive og påviselige grunde til at tro, at foreslåede ændringer i udbyderens ledelse er til fare for dennes effektive, sunde og forsigtige forvaltning og for passende hensyntagen til kundernes interesser og markedets integritet.

5. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen] for vurdering af egnetheden af medlemmerne af ledelsesorganet, jf. stk. 1, under hensyntagen til de forskellige roller og funktioner, de udfører, og nødvendigheden af at undgå interessekonflikter mellem medlemmerne af ledelsesorganet og brugerne af APA'en, CTP'en eller ARM'en.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Kapitel 2

BETINGELSER FOR APA'ER, CTP'ER OG ARM'er

Artikel 27fOrganisatoriske krav til APA'er

1. En APA skal have etableret egnede politikker og ordninger til at kunne offentliggøre de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 20 og 21, så tæt på realtid som teknisk muligt på rimelige forretningsmæssige vilkår. Oplysningerne skal gøres tilgængelige gratis, 15 minutter efter at APA'en har offentliggjort dem. APA'en skal effektivt og konsekvent sprede sådanne oplysninger på en måde, der sikrer hurtig adgang til oplysningerne på et ikke-diskriminerende grundlag og i et format, der letter konsolideringen af oplysningerne med lignende data fra andre kilder.

2. De oplysninger, der offentliggøres af en APA i henhold til stk. 1, skal som minimum indeholde følgende detaljerede oplysninger:

a)  det finansielle instruments identifikator

b)  den pris, som transaktionen blev gennemført til

c)  transaktionens volumen

d)  tidspunktet for transaktionen

e)  tidspunktet for indberetning af transaktionen

f)  transaktionens prisnotering

g)  koden for den markedsplads, hvor transaktionen blev gennemført, eller hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, koden "SI" og ellers koden "OTC"

h)  i givet fald en angivelse af, at transaktionen var underlagt særlige betingelser.

3. En APA skal have og vedligeholde effektive administrative ordninger, der er udformet med henblik på at forebygge interessekonflikter med kunderne. Navnlig skal en APA, der også er en markedsoperatør eller et investeringsselskab, behandle alle indsamlede oplysninger på en ikke-diskriminerende måde og have og vedligeholde egnede ordninger til adskillelse af forskellige forretningsfunktioner.

4. En APA skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikre midler til overførsel af information, minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og forhindre lækning af oplysninger før offentliggørelse. APA'en skal sørge for at råde over passende ressourcer og backupfaciliteter til på ethvert tidspunkt at kunne udbyde og opretholde sine tjenester.

5. APA'en skal have etableret systemer, som gør det muligt effektivt at kontrollere, om handelsindberetningerne er fuldstændige, identificere udeladelser og åbenbare fejl og anmode om fornyet fremsendelse af enhver således fejlbehæftet indberetning.

6. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastlægge fælles formater, datastandarder og tekniske ordninger til fremme af den konsolidering af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 med henblik på at præcisere, hvad der udgør rimelige forretningsmæssige vilkår for offentliggørelse af oplysninger som omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

8. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)  de måder, hvorpå en APA kan opfylde informationsforpligtelsen omhandlet i stk. 1

b)  indholdet af de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 1, herunder som minimum de i stk. 2 omhandlede oplysninger, på en måde, der muliggør offentliggørelse af de i henhold til denne artikel påkrævede oplysninger

c)  de konkrete organisatoriske krav, jf. stk. 3, 4 og 5.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 27g Organisatoriske krav til CTP'er

1. En CTP skal have etableret egnede politikker og ordninger til at kunne indsamle de oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 6 og 20, konsolidere disse i en kontinuerlig elektronisk datastrøm og gøre oplysningerne tilgængelige for offentligheden så tæt på realtid som teknisk muligt på rimelige forretningsmæssige vilkår.

Disse oplysninger skal som minimum omfatte følgende:

a)  det finansielle instruments identifikator

b)  den pris, som transaktionen blev gennemført til

c)  transaktionens volumen

d)  tidspunktet for transaktionen

e)  tidspunktet for indberetning af transaktionen

f)  transaktionens prisnotering

g)  koden for den markedsplads, hvor transaktionen blev gennemført, eller hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, koden "SI" og ellers koden "OTC"

h)  hvor det er relevant, det forhold, at en elektronisk algoritme i et investeringsselskab var ansvarlig for investeringsbeslutningen og udførelsen af transaktionen

i)  i givet fald en angivelse af, at transaktionen var underlagt særlige betingelser

j)  hvis der i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), er dispenseret fra forpligtelsen til at offentliggøre de i artikel 3, stk. 1, omhandlede oplysninger, et flag til angivelse af, hvilke af disse dispensationer transaktionen var omfattet af.

Oplysningerne skal gøres tilgængelige gratis, 15 minutter efter at CTP'en har offentliggjort dem. CTP'en skal være i stand til effektivt og konsekvent at sprede sådanne oplysninger på en måde, der sikrer hurtig adgang til oplysningerne på et ikke-diskriminerende grundlag og i formater, der er let tilgængelige og brugbare for markedsdeltagere.

2. En CTP skal have etableret egnede politikker og ordninger til at kunne indsamle de oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 10 og artikel 21, konsolidere disse i en kontinuerlig elektronisk datastrøm og gøre som minimum følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden så tæt på realtid som teknisk muligt på rimelige forretningsmæssige vilkår:

a)  det finansielle instruments identifikator eller identitetsgivende kendetegn

b)  den pris, som transaktionen blev gennemført til

c)  transaktionens volumen

d)  tidspunktet for transaktionen

e)  tidspunktet for indberetning af transaktionen

f)  transaktionens prisnotering

g)  koden for den markedsplads, hvor transaktionen blev gennemført, eller hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, koden "SI" og ellers koden "OTC"

h)  i givet fald en angivelse af, at transaktionen var underlagt særlige betingelser.

Oplysningerne skal gøres tilgængelige gratis, 15 minutter efter at CTP'en har offentliggjort dem. CTP'en skal være i stand til effektivt og konsekvent at sprede sådanne oplysninger på en måde, der sikrer hurtig adgang til oplysningerne på et ikke-diskriminerende grundlag og i almindeligt accepterede formater, der er interoperable, let tilgængelige og brugbare for markedsdeltagere.

3. CTP'en skal sikre, at de leverede data er konsoliderede fra alle de regulerede markeder, MHF'er, OHF'er og APA'er og for de finansielle instrumenter, der er præciseret ved reguleringsmæssige tekniske standarder i henhold til stk. 8, litra c).

4. CTP'en skal have og vedligeholde effektive administrative ordninger, der er udformet med henblik på at forebygge interessekonflikter. Navnlig skal en markedsoperatør eller en APA, der også driver en tjeneste med konsolideret løbende information, behandle alle indsamlede oplysninger på en ikke-diskriminerende måde og råde over og vedligeholde egnede ordninger til adskillelse af forskellige forretningsfunktioner.

5. CTP'en skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikre midler til overførsel af oplysninger og til at minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang. CTP'en skal sørge for at råde over passende ressourcer og backupfaciliteter til på ethvert tidspunkt at kunne udbyde og opretholde sine tjenester.

ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastlægge datastandarder og –formater for de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til artikel 6, 10, 20 og 21, herunder identifikation af det finansielle instrument, pris, mængde, tidspunkt, prisnotering, identifikation af markedsplads og angivelse af særlige betingelser, som transaktionerne har været underlagt, samt tekniske ordninger til fremme af effektiv og konsekvent spredning af oplysninger på en måde, der sikrer, at de er let tilgængelige og brugbare for markedsdeltagerne som omhandlet i stk. 1 og 2, herunder identifikation af tillægstjenester, som CTP'en vil kunne udføre, og som forbedrer markedets effektivitet.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 89 med henblik på at præcisere, hvad der udgør rimelige forretningsmæssige vilkår for at give adgang til datastrømme som omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2.

7. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)  de måder, hvorpå CTP'en kan opfylde informationsforpligtelsen omhandlet i stk. 1 og 2

b)  indholdet af de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 1 og 2

c)  de finansielle instrumenter, som der skal gives data for i datastrømmen, og for så vidt angår andre instrumenter end aktieinstrumenter de markedspladser og APA'er, der skal omfattes

d)  andre metoder til at sikre, at de data, der offentliggøres af forskellige CTP'er, er konsekvente og muliggør omfattende kortlægning og krydshenvisninger i forhold til lignende data fra andre kilder og kan aggregeres på EU-plan

e)  de konkrete organisatoriske krav, der er fastsat i stk. 4 og 5.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 27hOrganisatoriske krav til ARM'er

1. En ARM skal have etableret egnede politikker og ordninger til at kunne indberette de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 26, så hurtigt som muligt og senest ved udgangen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor transaktionen fandt sted.

2. ARM'en skal have og vedligeholde effektive administrative ordninger, der er udformet med henblik på at forebygge interessekonflikter med kunderne. Navnlig skal en ARM, der også er en markedsoperatør eller et investeringsselskab, behandle alle indsamlede oplysninger på en ikke-diskriminerende måde og råde over og vedligeholde egnede ordninger til adskillelse af forskellige forretningsfunktioner.

3. ARM'en skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikring og autentificering af midlerne til overførsel af information, minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og forhindre lækage af oplysninger, således at datasikkerheden opretholdes til enhver tid. ARM'en skal sørge for at råde over passende ressourcer og backupfaciliteter til på ethvert tidspunkt at kunne udbyde og opretholde sine tjenester.

4. ARM'en skal have etableret systemer, som effektivt kan kontrollere, om transaktionsindberetningerne er fuldstændige, identificere udeladelser og åbenbare fejl forårsaget af investeringsselskabet, og hvis en sådan fejl eller udeladelse forekommer, meddele investeringsselskabet nærmere oplysninger om fejlen eller udeladelsen samt anmode om fornyet fremsendelse af enhver således fejlbehæftet indberetning.

ARM'en skal have etableret systemer, som gør det muligt for ARM'en at konstatere fejl eller udeladelser forårsaget af ARM'en selv, og som sætter ARM'en i stand til at korrigere og indgive, eller i givet fald foretage fornyet indgivelse af, korrekte og fuldstændige transaktionsindberetninger til den kompetente myndighed.

5. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)  de måder, hvorpå ARM'en kan opfylde informationsforpligtelsen omhandlet i stk. 1, og

b)  de konkrete organisatoriske krav, jf. stk. 2, 3 og 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

31)  Som afsnit VIa indsættes:

"AFSNIT VIa

ESMA's beføjelser og kompetenceområder

KAPITEL 1

KOMPETENCEOMRÅDER OG PROCEDURER

Artikel 38a Udøvelse af ESMA's beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 38b-38e er tillagt ESMA eller enhver embedsmand fra eller anden person bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 38bAnmodning om oplysninger

1. ESMA kan ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a) en APA, en CTP, en ARM, et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en markedsplads for at levere indberetningstjenester under en APA, en CTP eller en ARM, og de personer, der kontrollerer dem eller kontrolleres af dem

  b) medlemmer af de i litra a) nævnte personers ledelse

c) de i litra a) nævnte personers revisorer og rådgivere.

2. En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) angive formålet med anmodningen

c) præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d) angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e) indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f) angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 38e, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3. Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1 skal ESMA:

a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) angive formålet med anmodningen

c) præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d) fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e) angive de i artikel 38g foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f) angive den i artikel 38f foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g) oplyse om retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4. De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. ESMA fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 38c Generelle undersøgelser

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af personer som omhandlet i artikel 38b, stk. 1. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, der er bemyndiget af ESMA, beføjelser til at:

a) undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b) tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c) indkalde og anmode enhver person, der er omhandlet i artikel 38b, stk. 1, eller dennes repræsentanter eller personale, om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og registrere svarene

d) udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e) anmode om registreringer af telefonsamtaler og datatrafik.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de i artikel 38i foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 38b, stk. 1, omhandlede personer, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de i artikel 38h foreskrevne bøder, som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 38b, stk. 1, omhandlede personer, er ukorrekte eller vildledende.

3. De personer, der er omhandlet i artikel 38b, stk. 1, er forpligtet til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal angive undersøgelsens genstand og formål, de i artikel 38i foreskrevne tvangsbøder og de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, samt oplyse om retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

4. ESMA underretter i god tid før en undersøgelse som omhandlet i stk. 1 den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed bistår på ESMA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i undersøgelser.

5. Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en judiciel myndighed for at kunne anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

6. Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til at anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a) Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 3, er autentisk.

b) De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den i forordning (EU) nr. 1095/2010 fastlagte procedure.

Artikel 38dKontrolbesøg på stedet

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet på enhver forretningslokalitet tilhørende de i artikel 38b, stk. 1, omhandlede personer.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet tilhørende de personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 38b, stk. 1. De har også beføjelser til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller optegnelser i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3. ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt, og efter at have informeret den relevante kompetente myndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel. Kontrolbesøg i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den relevante myndighed har bekræftet, at den ikke modsætter sig kontrolbesøgene.

4. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de i artikel 38g foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

5. De personer, der er omhandlet i artikel 38b, stk. 1, skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som ESMA har påbudt ved afgørelse. Afgørelsen skal angive kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætte tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyse om de i artikel 38i foreskrevne tvangsbøder, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

6. Embedsmænd fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, og personer, der er bemyndiget eller udpeget af samme myndighed, skal på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene fra og andre personer bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den pågældende medlemsstats kompetente myndighed kan også deltage i kontrolbesøg på stedet.

7. ESMA kan også kræve, at kompetente myndigheder udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet som omhandlet i nærværende artikel og i artikel 38b, stk. 1, på ESMA's vegne.

8. Fastslår embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til denne artikel, yder den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig, for at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

9. Kræves der i henhold til national ret tilladelse fra en judiciel myndighed til det i stk. 1 omhandlede kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 omhandlede bistand, ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

10. Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til et kontrolbesøg på stedet, jf. stk. 1, eller bistand, jf. stk. 7, kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)  Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 4, er autentisk.

b)  De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den i forordning (EU) nr. 1095/2010 fastlagte procedure.

Artikel 38e Udveksling af oplysninger

ESMA og de kompetente myndigheder meddeler uden unødigt ophold hinanden de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 38f Tavshedspligt

Tavshedspligten som omhandlet i artikel 76 i direktiv 2014/65/EU gælder for ESMA og for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for ESMA, og for enhver anden person, som ESMA har delegeret opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, med hvem ESMA har indgået kontrakt.

Artikel 38gESMA's tilsynsforanstaltninger

1. Finder ESMA, at en person som anført i artikel 38a, stk. 1, litra a), har gjort sig skyldig i en af de i afsnit IVa nævnte overtrædelser, træffer ESMA en eller flere af følgende foranstaltninger:

a) vedtagelse af en afgørelse, hvorved den pågældende pålægges at bringe overtrædelsen til ophør

b) vedtagelse af en afgørelse om pålæg af bøder i henhold til artikel 38h og 38i

c) offentliggørelse af meddelelser.

2. ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra følgende kriterier:

a) overtrædelsens varighed og hyppighed

b) hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c) hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

d) graden af ansvar hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen

e) den finansielle styrke hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

f) overtrædelsens indvirkning på investorers interesser

g) størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjeparter som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

h) villigheden hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med ESMA, uden at dette dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab

i) overtrædelser, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

j) foranstaltninger, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har truffet efter overtrædelsen for at hindre gentagelse.

3. ESMA underretter uden unødigt ophold den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, om enhver foranstaltning, som træffes i henhold til stk. 1, og meddeler den til medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende afgørelse på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

Den i første afsnit omhandlede offentliggørelse skal omfatte:

a)   en erklæring om, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har ret til at påklage afgørelsen

b)   hvis det er relevant, en erklæring om, at der er indgivet en klage, med angivelse af, at klagen ikke har opsættende virkning

c)   en erklæring om, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010.

KAPITEL 2

ADMINISTRATIVE SANKTIONER OG ANDRE FORANSTALTNINGER

Artikel 38hBøder

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 38k, stk. 5, at en person forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en af de i afsnit IVa nævnte overtrædelser, vedtager ESMA en afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2.

En overtrædelse anses for at være forsætlig, hvis ESMA konstaterer objektive faktorer, der viser, at en person med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2. Det maksimale bødebeløb som omhandlet i stk. 1 er 200 000 EUR eller, i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den nationale valuta.

3. Ved fastsættelsen af en bøde i henhold til stk. 1 tager ESMA hensyn til de i artikel 38g, stk. 2, fastsatte kriterier.

Artikel 38iTvangsbøder

1. ESMA træffer afgørelse om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a) en person til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 38b, stk. 1, litra a)

b) en person som omhandlet i artikel 38b, stk. 1:

til at give fuldstændige oplysninger, som der er blevet anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 38b

til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige optegnelser, data, procedurer og ethvert andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 38c

til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 38d.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3. Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne svare til 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

4. En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 38j Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1. ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 38h og 38i, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001.

2. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 38h og 38i er af administrativ karakter.

3. Hvis ESMA beslutter ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter den Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 38h og 38i kan tvangsfuldbyrdes.

5. Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de civile retsplejeregler i det land, på hvis område den finder sted.

6. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 38kProcedureregler for tilsynsforanstaltninger og bøder

1. Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, som udgør en eller flere af de i afsnit IVa nævnte overtrædelser, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i tilsynet med eller meddelelsen af tilladelse til den pågældende udbyder af dataindberetningstjenester, og vedkommende skal varetage sine funktioner uafhængigt af ESMA.

2. Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsembedsmand undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA.

3. Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på varetagelse af sine opgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger, jf. artikel 38b, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 38c og 38d.

4. Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5. Efterforskningsembedsmanden giver, efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden han indsender dossieret med resultaterne til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelsen, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6. Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

7. Efterforskningsembedsmanden underretter, når han indsender dossieret med resultaterne til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8. ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 38l, hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i afsnit IVa nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i henhold til artikel 38m.

9. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i ESMA's overvejelser om sagen og indgår ikke på nogen anden måde i ESMA's beslutningsproces.

10. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen] for yderligere at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af sanktioner.

11. ESMA henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 38lHøring af de berørte personer

1. Før ESMA træffer afgørelse i henhold til artikel 38g, 38h og 38i, giver den de personer, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning for at imødegå en overhængende fare for, at det finansielle system lider væsentlig skade. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

2. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelser, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 38mPrøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved ESMA har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte bøde eller tvangsbøde.

Artikel 38nGebyrer for meddelelse af tilladelse og tilsyn

1. ESMA pålægger udbyderne af dataindberetningstjenester gebyrer i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 3 vedtagne delegerede retsakter. Disse gebyrer skal fuldt ud dække ESMA's nødvendige udgifter til meddelelse af tilladelse til og tilsyn med udbydere af dateindberetningstjenester samt godtgørelse af alle omkostninger, som de kompetente myndigheder måtte afholde under udførelse af arbejde i medfør af nærværende forordning, navnlig som følge af en delegation af opgaver, jf. artikel 38o.

2. Et individuelt gebyr, der pålægges en bestemt udbyder af dateindberetningstjenester, skal dække alle ESMA's administrative udgifter i forbindelse med dens aktiviteter i relation til prospektet, herunder tillæg hertil, der er udarbejdet af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked. Det skal stå i et rimeligt forhold til omsætningen for udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked.

3. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 50 senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen] for yderligere at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og betalingsmåde.

Artikel 38oESMA's delegering af opgaver til kompetente myndigheder

1. Er det nødvendigt for at kunne udføre en tilsynsopgave korrekt, kan ESMA delegere specifikke tilsynsopgaver til den kompetente myndighed i en medlemsstat i overensstemmelse med de af ESMA udarbejdede retningslinjer, jf. artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Sådanne specifikke tilsynsopgaver kan navnlig omfatte beføjelser til at fremsætte anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 38b og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 38c og 38d.

2. ESMA hører inden delegering af en opgave den relevante kompetente myndighed om følgende:

a) omfanget af den opgave, der skal delegeres

b) tidsplanen for udførelsen af opgaven og

c) videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til ESMA.

3. ESMA godtgør de udgifter, som en kompetent myndighed pådrager sig som følge af udførelsen af delegerede opgaver, i overensstemmelse med den af Kommissionen i henhold til artikel 38n, stk. 3, vedtagne forordning om gebyrer.

4. ESMA tager den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til fornyet overvejelse med passende mellemrum. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes.

32)  5. En delegation af opgaver berører ikke det ansvar, som påhviler ESMA, og begrænser ikke ESMA's mulighed for at varetage og føre tilsyn med de delegerede aktiviteter." Artikel 50 ændres således:

a)    Stk. 2 affattes således:

"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 27, stk. 3a, artikel 27c, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, og artikel 52, stk. 10 og 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 2. juli 2014."

b)    Stk. 3, første punktum, affattes således:

"Den i artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 27, stk. 3a, artikel 27c, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, og artikel 52, stk. 10 og 12, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet."

c)  Stk. 5, første punktum, affattes således:

"En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 27, stk. 3a, artikel 27c, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, og artikel 52, stk. 10 eller 12, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse."

32a)  I artikel 39 indsættes et nyt stk. 2a:

"2a. I overensstemmelse med artikel 9, litra dc), i forordning (EU) nr. 1093/2010 og artikel 9, litra db), i forordning (EU) nr. 1095/2010 kan EBA og ESMA koordinere de kompetente myndigheders "mystery shopping"-aktiviteter vedrørende gennemførelse af forespørgsler til en bestemt type finansiel institution eller produkttype eller adfærd, herunder at henvende sig til finansielle institutioner som en potentiel forbruger. Den information, som indhentes gennem sådanne undersøgelser, kan anvendes til støtte for opgaver med relation til forbrugerbeskyttelse, finansielle aktiviteter og finansiel innovation."

32b)  Artikel 40, stk. 6, affattes således:

"6. ESMA tager et forbud eller en restriktion, der er indført i henhold til stk. 1, op til fornyet overvejelse hurtigst muligt og mindst hver sjette måned. Myndigheden kan forlænge forbuddet eller restriktionen to gange, hvorefter forbuddet eller restriktionen bliver permanent, medmindre myndigheden bestemmer andet.

32c)  Artikel 41, stk. 6, ændres som følger:

"6. EBA tager et forbud eller en restriktion, der er indført i henhold til stk. 1, op til fornyet overvejelse hurtigst muligt og mindst hver sjette måned. Myndigheden kan forlænge forbuddet eller restriktionen to gange, hvorefter forbuddet eller restriktionen bliver permanent, medmindre myndigheden bestemmer andet.

33)  I artikel 52 indsættes som stk. 13 og 14:

"13.   Kommissionen forelægger efter høring af ESMA rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan den konsoliderede løbende handelsinformation, der er oprettet i overensstemmelse med afsnit IVa, fungerer. Rapporten vedrørende artikel 27d, stk. 1, forelægges senest den 3. september 2019. Rapporten vedrørende artikel 27d, stk. 2, forelægges senest den 3. september 2021.

De i første afsnit omhandlede rapporter skal vurdere, hvordan den konsoliderede løbende handelsinformation fungerer, på grundlag af følgende kriterier:

a)   tilgængeligheden og rettidigheden af efterhandelsoplysninger i et konsolideret format, der dækker alle transaktioner, uanset om de er gennemført på en markedsplads eller ej

b)   tilgængeligheden og rettidigheden af fuldstændige og delvise efterhandelsoplysninger af høj kvalitet i formater, der er lettilgængelige og anvendelige for markedsdeltagere og kan erhverves på rimelige forretningsmæssige vilkår.

Hvis Kommissionen konkluderer, at CTP'erne ikke har givet oplysninger på en måde, der opfylder kriterierne fastsat i andet afsnit, lader Kommissionen sin rapport ledsage af en anmodning til ESMA om at iværksætte en procedure med forhandling med henblik på udpegelse via et offentligt udbud, som gennemføres af ESMA, af en kommerciel enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation. ESMA iværksætter, efter at have modtaget Kommissionens anmodning, proceduren på de betingelser, der er anført i denne anmodning og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (**).

14.   Hvis proceduren i stk. 13 iværksættes, vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50, således at der indføres foranstaltninger med henblik på at:

a)   fastsætte varigheden af kontrakten for den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, og betingelserne for fornyelse af kontrakten og indledning af et nyt offentligt udbud

b)   fastsætte, at den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, skal gøre dette på eksklusiv basis, og at andre enheder ikke må meddeles tilladelse som CTP i henhold til artikel 27a

c)   bemyndige ESMA til at sikre, at den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, og som er udpeget ved offentligt udbud, overholder udbudsbetingelserne

d)   sikre, at efterhandelsoplysningerne fra den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, er af høj kvalitet, i formater, der er let tilgængelige og brugbare for markedsdeltagerne og i et konsolideret format, der dækker hele markedet

e)   sikre, at efterhandelsoplysningerne gives på rimelige forretningsmæssige vilkår og på både et konsolideret og et ikkekonsolideret grundlag og opfylder behovene hos brugerne af disse oplysninger i hele Unionen

f)   sikre, at markedspladserne og APA'erne stiller deres handelsoplysninger til rådighed for den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, og som er udpeget ved offentligt udbud gennemført af ESMA, til rimelige omkostninger

g)   præcisere de ordninger, der finder anvendelse, hvis den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, og som er udpeget ved offentligt udbud, ikke opfylder udbudsbetingelserne

h)   præcisere de ordninger, hvorunder CTP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 27a, kan fortsætte med at udbyde konsolideret løbende handelsinformation, hvis beføjelsen i nærværende stykkes litra b) ikke anvendes, eller hvis der ikke er udpeget nogen enhed ved offentligt udbud, indtil et nyt offentligt udbud er afsluttet, og der er udpeget en kommerciel enhed til at udbyde konsolideret løbende handelsinformation.

*  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

**  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1)."

34)  Som artikel 54a og 54b indsættes:

"Artikel 54aOvergangsbestemmelser vedrørende ESMA

1. Alle beføjelser og opgaver i tilknytning til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med udbydere af dataindberetningstjenester, som er tillagt de kompetente myndigheder i henhold til artikel 67 i direktiv 2014/65/EU, ophæves den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsen]. De pågældende beføjelser og opgaver overtages af ESMA på den samme dato.

2. Eventuelle sagsakter og arbejdsdokumenter, der er knyttet til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med udbydere af dataindberetningstjenester, herunder eventuelle igangværende undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger, eller bekræftede genparter heraf, overtages af ESMA på den i stk. 1 nævnte dato.

En ansøgning om tilladelse, som er blevet modtaget af de kompetente myndigheder før den [Publikationskontoret: Indsæt 30 måneder efter ikrafttrædelsen], overføres dog ikke til ESMA, og afgørelsen om registrering eller om nægtelse af registrering træffes af den relevante myndighed.

3. De i stk. 1 omhandlede kompetente myndigheder sikrer, at eventuelle eksisterende registre og arbejdsdokumenter, eller bekræftede genparter heraf, overføres til ESMA snarest muligt og under alle omstændigheder senest den […] udbydere af dataindberetningstjenester. Disse kompetente myndigheder yder også ESMA den bistand og rådgivning, der er nødvendig for at fremme en mål- og omkostningseffektiv overdragelse og videreførelse af tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med udbydere af dataindberetningstjenester.

4. ESMA fungerer som den juridiske efterfølger til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med eventuelle administrative eller retlige procedurer som følge af disse kompetente myndigheders tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med forhold, der henhører under denne forordning.

5. Enhver tilladelse til en udbyder af dataindberetningstjenester, som er meddelt af en kompetent myndighed som omhandlet i stk. 1, bevarer sin gyldighed efter overdragelsen af beføjelser til ESMA.

Artikel 54bForbindelser med revisorer

1.   Enhver, der er meddelt tilladelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF(*), og som inden for en udbyder af dataindberetningstjenester udøver de i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller artikel 73 i direktiv 2009/65/EF omhandlede hverv eller andet lovpligtigt hverv, har pligt til straks til ESMA at indberette ethvert forhold eller enhver afgørelse vedrørende den pågældende virksomhed, som vedkommende bliver vidende om under udøvelsen af dette hverv, og som kan:

a)   udgøre en væsentlig overtrædelse af de love eller administrative bestemmelser, hvorved betingelserne for meddelelse af tilladelse er fastsat, eller som specifikt regulerer udbydere af dataindberetningstjenesters aktiviteter

b)   påvirke udbyderen af dataindberetningstjenesters kontinuerlige funktion

c)   føre til nægtelse af at påtegne regnskaberne eller til, at der tages forbehold.

Den pågældende person er ligeledes forpligtet til at indberette ethvert forhold og enhver afgørelse, som vedkommende bliver vidende om under udøvelsen af et af de i første afsnit omhandlede hverv i en virksomhed, der har tætte forbindelser med den udbyder af dataindberetningstjenester, inden for hvilken personen udøver dette hverv.

2.   Hvis personer, der er meddelt tilladelse, jf. direktiv 2006/43/EF, i god tro meddeler eventuelle forhold eller afgørelser som omhandlet i stk. 1 til de kompetente myndigheder, udgør dette ikke en tilsidesættelse af nogen kontraktlig eller lovmæssig begrænsning af retten til at videregive oplysninger, ligesom videregivelsen ikke på nogen måde vil være ansvarspådragende for de pågældende personer.

*   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87)."

Artikel 8Ændring af forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater

I forordning (EU) 2016/1011 foretages følgende ændringer:

-1)  Artikel 3, stk. 1, nr. 24, litra a), indledningen, affattes således:

  “a) inputdata, der i deres helhed leveres ▌fra:

-1a)  Artikel 3, stk. 1, nr. 24), litra a), nr. vii), affattes således:

  "vii) en tjenesteudbyder, til hvem administratoren har outsourcet dataindsamlingen i overensstemmelse med artikel 10, med undtagelse af artikel 10, stk. 3, litra f), forudsat at tjenesteudbyderen modtager dataene i deres helhed ▌fra en enhed omhandlet i nr. i)-vi)"

1)  I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

"9.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 for at præcisere de krav, der skal sikre, at de i stk. 1 omhandlede organisatoriske ordninger er tilstrækkeligt robuste."

2)  I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

"4.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 for at præcisere de betingelser, der skal sikre, at den i stk. 1 omhandlede metode er i overensstemmelse med samme stykkes litra a)-e)."

3)  I artikel 14 tilføjes følgende stykke:

"4.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 for at præcisere de i stk. 1 omhandlede systemers og kontrolforanstaltningers karakteristika."

4)  Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20Kritiske benchmarks

1.  Kommissionen kategoriserer som kritisk ethvert benchmark leveret af en administrator, der er hjemmehørende i Unionen, som anvendes direkte eller indirekte i en kombination af benchmarks som reference for finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter eller til måling af resultaterne i investeringsfonde, som har en samlet værdi på mindst 500 mia. EUR, på grundlag af alle benchmarkets forskellige løbetider, hvor det er relevant.

Mener en kompetent myndighed i en medlemsstat eller ESMA, at et benchmark bør kategoriseres som kritisk i henhold til første afsnit, underretter den pågældende kompetente myndighed eller ESMA, alt efter hvad der er relevant, Kommissionen herom og begrunder sin vurdering skriftligt.

Kommissionen reviderer sin vurdering af den kritiske karakter af benchmarks mindst hvert andet år.

2.  ESMA kategoriserer som kritisk ethvert benchmark, der anvendes som reference for finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter eller til måling af resultaterne i investeringsfonde med en samlet værdi på under 500 mia. EUR, jf. stk. 1, og som opfylder kriteriet i litra a) samt kriteriet i enten litra b) eller litra c) nedenfor:

a)  Der er ikke nogen, eller kun meget få, passende markedsbaserede alternativer til benchmarket.

b)  Det ville have væsentlige negative konsekvenser for markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i mere end én medlemsstat, hvis benchmarket ikke længere blev leveret, blev leveret på grundlag af inputdata, der ikke længere er fuldt ud repræsentative for den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, eller blev leveret på grundlag af upålidelige inputdata.

c )i)  Benchmarket er baseret på bidrag fra stillere, som for hovedpartens vedkommende er etableret i den pågældende medlemsstat, og

c) ii)  det ville have væsentlige negative konsekvenser for markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i én medlemsstat, hvis benchmarket ikke længere blev leveret, blev leveret på grundlag af inputdata, der ikke længere er fuldt ud repræsentative for den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, eller blev leveret på grundlag af upålidelige inputdata.

3.  Ved vurderingen af, hvorvidt kriterierne i litra a) og b) er opfyldt, tager ESMA hensyn til alle følgende elementer:

i)  værdien af de finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, der benytter benchmarket som reference, og værdien af investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference til måling af deres økonomiske resultater, og deres relevans for den samlede værdi af finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, der er udestående, og af den samlede værdi af investeringsfonde, i de pågældende medlemsstater

ii)  værdien af de finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, der anvender benchmarket som reference, og værdien af investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference til måling af deres økonomiske resultater, i de pågældende medlemsstater, og deres relevans for de pågældende medlemsstaters bruttonationalindkomst

iii)  ethvert andet tal, der på et objektivt grundlag kan gøre det muligt at vurdere den potentielle virkning, som ophør eller manglende pålidelighed af benchmarket vil få på markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i de pågældende medlemsstater.

4.  Inden ESMA kategoriserer et benchmark som kritisk benchmark, skal ESMA høre den kompetente myndighed for administratoren af det pågældende benchmark og tage hensyn til den kompetente myndigheds vurdering.

ESMA reviderer sin vurdering af den kritiske karakter af benchmarket mindst hvert andet år.

ESMA underretter uden unødigt ophold Kommissionen om enhver kategorisering af et benchmark som kritisk benchmark og om enhver beslutning om at revidere kategoriseringen af et benchmark som kritisk benchmark, såfremt den i dette stykkes fjerde afsnit omhandlede revision fører til den konklusion, at et benchmark, som ESMA havde kategoriseret som kritisk, ikke længere vurderes at være kritisk.

Mener en kompetent myndighed i en medlemsstat, at et benchmark bør kategoriseres som kritisk benchmark i henhold til dette stykke, underretter den pågældende kompetente myndighed ESMA herom og begrunder sin vurdering skriftligt. Beslutter ESMA ikke at kategorisere det pågældende benchmark som kritisk, forelægger den den pågældende kompetente myndighed en begrundet udtalelse.

3.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2, for at fastlægge en liste over benchmarks, der er kategoriseret som kritiske benchmarks i overensstemmelse med stk. 1 og 2. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2, for at ajourføre denne liste uden unødigt ophold i følgende situationer:

a)  Kommissionen kategoriserer et benchmark som kritisk benchmark eller reviderer denne kategorisering, jf. stk. 1.

b)  Kommissionen modtager underretninger fra ESMA, jf. stk. 2, femte afsnit.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 med henblik på at:

a)  angive, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater og den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes, herunder i tilfælde af en indirekte henvisning til et benchmark i en kombination af benchmarks, med henblik på at blive sammenlignet med de tærskelværdier, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og i artikel 24, stk. 1, litra a)

b)  revidere den beregningsmetode, der anvendes til at fastsætte de tærskler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, på baggrund af markedsudviklingen, pris og udviklingen i lovgivningen samt hensigtsmæssigheden af klassificeringen af benchmarks med en samlet værdi af finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, der vedrører dem, der er tæt på tærskelværdierne; sådan revision skal finde sted mindst hvert andet år fra den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]

c)  præcisere, hvordan kriterierne i nærværende artikels stk. 2, litra i)-iii), skal anvendes, under hensyntagen til alle data, der bidrager til på objektivt grundlag at vurdere den potentielle virkning, som ophør eller manglende pålidelighed af det pågældende benchmark potentielt vil få på markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i en eller flere medlemsstater.

Kommissionen tager hensyn til den relevante markedsudvikling og teknologiske udvikling."

5)  Artikel 21 ændres således:

a)  Stk. 2 affattes således:

"2.  Ved modtagelsen af administratorens vurdering, jf. stk. 1, skal den kompetente myndighed:

a)  underrette ESMA herom

b)  senest fire uger efter modtagelsen af nævnte vurdering foretage sin egen vurdering af, hvordan benchmarket skal overdrages til en ny administrator eller leveringen af det indstilles, under hensyntagen til den i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, fastsatte procedure.

I den periode, der er omhandlet i første afsnit, litra b), må administratoren ikke ophøre med at levere benchmarket uden skriftligt samtykke fra ESMA."

b)  Som stk. 5 indsættes:

“5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 med henblik på at præcisere, hvilke kriterier den i stk. 2, litra b), omhandlede vurdering skal baseres på."

6)  Artikel 23, stk. 3 og 4, affattes således:

“3.  En tilsynsbelagt stiller til et kritisk benchmark, som ønsker at ophøre med at levere inputdata, skal straks meddele dette skriftligt til administratoren. Administratoren skal derpå uden ophold underrette ESMA herom.

ESMA underretter uden ophold den kompetente myndighed for den pågældende tilsynsbelagte stiller. Administratoren forelægger hurtigst muligt, men ikke senere end 14 dage efter den tilsynsbelagte stillers meddelelse, ESMA en vurdering af konsekvenserne af det kritiske benchmarks anvendelighed til at måle den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet.

4.  Efter modtagelsen af den i stk. 2 og 3 omhandlede vurdering foretager ESMA på grundlag af denne vurdering sin egen vurdering af benchmarkets anvendelighed til at måle den underliggende markedsmæssige og økonomiske realitet, under hensyntagen til administratorens procedure for ophør af benchmarket i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1."

7)  I artikel 26 tilføjes følgende stykke:

“6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 med henblik på at præcisere kriterierne for, hvornår kompetente myndigheder kan kræve ændringer i overensstemmelseserklæringen som omhandlet i stk. 4."

8)  Artikel 30 ændres således:

a)  Stk. 2 affattes således:

“2.  Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesafgørelse om, at et tredjelands retlige rammer og tilsynsmæssige praksis sikrer følgende:

a)  Administratorer, der er godkendt eller registreret i det pågældende tredjeland, overholder bindende krav, som er ækvivalente med kravene i denne forordning. I forbindelse med vurderingen af ækvivalens kan Kommissionen tage hensyn til, hvorvidt det pågældende tredjelands retlige rammer og tilsynspraksis sikrer overensstemmelse med IOSCO-principperne for finansielle benchmarks eller med IOSCO-PRA-principperne.

b)  De pågældende bindende krav er underlagt effektivt løbende tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.

Kommissionen kan gøre anvendelsen af en gennemførelsesafgørelse som omhandlet i første afsnit betinget af, at det pågældende tredjeland effektivt og til enhver tid opfylder enhver i denne gennemførelsesafgørelse fastsatte betingelse, og af ESMA's evne til effektivt at udføre sine tilsynsopgaver, jf. artikel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Den pågældende gennemførelsesafgørelse vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2, i nærværende forordning."

b)  Som stk. 2a indsættes:

“2a. Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 49 for at fastsætte de i stk. 2, første afsnit, litra a) og b), omhandlede betingelser."

c)  Stk. 3 affattes således:

“3.  Er der ikke vedtaget en gennemførelsesafgørelse i henhold til stk. 2, kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesafgørelse om, at:

a)  bindende krav i et tredjeland med hensyn til specifikke administratorer, benchmarks eller benchmarkfamilier er ækvivalente med kravene i denne forordning, navnlig under hensyntagen til, om det pågældende tredjelands retlige rammer og tilsynspraksis sikrer overensstemmelse med IOSCO-principperne for finansielle benchmarks eller med IOSCO-PRA-principperne

b)  de pågældende specifikke administratorer, benchmarks eller benchmarkfamilier er underlagt effektivt løbende tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.

Kommissionen kan gøre anvendelsen af en gennemførelsesafgørelse som omhandlet i første afsnit betinget af, at det pågældende tredjeland effektivt og til enhver tid opfylder enhver i denne gennemførelsesafgørelse fastsatte betingelse, og af ESMA's evne til effektivt at udføre sine tilsynsopgaver, jf. artikel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Den pågældende gennemførelsesafgørelse vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2, i nærværende forordning."

d)  Som stk. 3a indsættes:

“3a.  Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 49 for at fastsætte de i stk. 3, litra a) og b), omhandlede betingelser."

e)  Stk. 4, indledningen, affattes således:

"4. ESMA etablerer samarbejdsordninger med de kompetente myndigheder i de tredjelande, hvis retlige rammer og tilsynsmæssige praksis anses for at være ækvivalente, jf. stk. 2 eller 3, medmindre det pågældende tredjeland i henhold til en gældende delegeret retsakt vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 er opført på listen over jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system. Ordningerne skal som minimum præcisere:"

f)  I stk. 4 indsættes som litra d):

“d)  procedurerne for regelmæssig, og mindst én gang i kvartalet, udveksling af oplysninger om benchmarks leveret i det pågældende tredjeland, som opfylder en af betingelserne i artikel 20, stk. 1, litra a) eller c)."

g)  Stk. 5, andet afsnit, affattes således:

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen]."

9)  Artikel 32 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:

“1.  Indtil der vedtages en afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 30, stk. 2 eller 3, kan et benchmark leveret af en administrator, som er etableret i et tredjeland, anvendes af tilsynsbelagte enheder i Unionen, forudsat at den pågældende administrator på forhånd er blevet anerkendt af ESMA i henhold til nærværende artikel."

b)  Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Med henblik på at fastslå, om den betingelse, der er omhandlet i første afsnit, er opfyldt, og for at kunne vurdere, om den overholder IOSCO-principperne for finansielle benchmarks eller IOSCO-PRA-principperne, alt efter hvad der er relevant, kan ESMA tage hensyn til en uafhængig ekstern revisors vurdering eller en attestering, som den kompetente myndighed for administratoren i tredjelandet, hvor administratoren er etableret, har givet."

c)  Stk. 3 affattes således:

“3.  En administrator, der er etableret i et tredjeland og ønsker at opnå forhåndsanerkendelse som omhandlet i stk. 1, skal have en retlig repræsentant. Den retlige repræsentant skal være en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som af administratoren udtrykkeligt er udpeget til at handle på vegne af den pågældende administrator, hvad angår administratorens forpligtelser i henhold til denne forordning. Den retlige repræsentant skal, sammen med administratoren, varetage overvågningsfunktionen vedrørende levering af benchmarks, der udføres af administratoren i henhold til denne forordning, og skal i denne forbindelse være ansvarlig over for ESMA."

d)  Stk. 4 udgår.

e)  Stk. 5 affattes således:

“5.  En administrator, der er etableret i et tredjeland og ønsker at opnå forhåndsanerkendelse som omhandlet i stk. 1, skal indgive en ansøgning om anerkendelse til ESMA. Den ansøgende administrator skal fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne godtgøre over for ESMA, at vedkommende på tidspunktet for anerkendelsen har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene omhandlet i stk. 2, og skal fremlægge listen over sine eksisterende eller fremtidige benchmarks, som påtænkes anvendt i Unionen, og skal, hvis det er muligt, angive den kompetente myndighed i tredjelandet, der er ansvarlig for tilsynet med vedkommende.

Senest 90 arbejdsdage efter modtagelsen af den ansøgning, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, vurderer ESMA, om betingelserne fastsat i stk. 2 og 3 er opfyldt.

Såfremt ESMA vurderer, at betingelserne fastsat i stk. 2 og 3 ikke er opfyldt, giver den afslag på ansøgningen om anerkendelse og angiver en begrundelse for afslaget. Herudover kan der kun opnås anerkendelse, når følgende supplerende betingelser er opfyldt:

a)  Såfremt en administrator, der er etableret i et tredjeland, er underlagt tilsyn, skal der være indgået en passende samarbejdsaftale mellem ESMA og den kompetente myndighed i det tredjeland, administratoren er etableret i, i overensstemmelse med de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er vedtaget i henhold til artikel 30, stk. 5, med henblik på at sikre en effektiv udveksling af oplysninger, der giver den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland mulighed for at varetage sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

b)  ESMA's effektive varetagelse af sine tilsynsfunktioner i henhold til denne forordning forhindres hverken af lovene eller de administrative bestemmelser i det tredjeland, hvor administratoren er etableret, eller, hvor det er relevant, af begrænsninger i de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, som gælder for det pågældende tredjelands kompetente myndighed."

f)  Stk. 6 og 7 udgår.

g)  Stk. 8 affattes således:

“8.   ESMA suspenderer eller, hvor det er relevant, tilbagekalder den anerkendelse, der er meddelt i overensstemmelse med stk. 5, hvis den har velunderbyggede grunde, der er dokumenteret, til at vurdere, at administratoren:

a)  handler på en måde, der er klart til skade for benchmarkbrugernes interesser eller markedernes ordentlige funktion

b)  i alvorlig grad har tilsidesat kravene fastsat i denne forordning

c)  har afgivet urigtige erklæringer eller benyttet sig af andre uretmæssige midler til at opnå anerkendelse."

11)  I artikel 34 indsættes som stk. 1a:

“1a. Hvis et eller flere af de indeks, der leveres af den i stk. 1 omhandlede person, ville kunne kategoriseres som kritiske benchmarks, skal ansøgningen indgives til ESMA. "

12)  Artikel 40 affattes således:

“1.  Med henblik på anvendelsen af denne forordning skal ESMA ▌:

a)  være den kompetente myndighed for administratorer af kritiske benchmarks som omhandlet i artikel 20, stk. 1 og 2

b)  være den kompetente myndighed for administratorer af benchmarks som omhandlet i artikel 30 og 32

c)  revurdere en afgørelse truffet af en national kompetent myndighed, der giver en EU-administrator tilladelse til at validere et benchmark leveret i et tredjeland. ESMA er, efter at de validerede benchmarks er optaget i det offentlige register i overensstemmelse med artikel 36c, ansvarlig for tilsynet med de validerede benchmarks og for overholdelsen af forpligtelserne i henhold til denne forordning på en sådan måde, at der ikke opstår dobbelte krav om indberetning eller tilsyn for administratorer af de validerede benchmarks.

d)  være den kompetente myndighed for tilsynsbelagte stillere til kritiske benchmarks som omhandlet i artikel 20, stk. 1

e)  være den kompetente myndighed for tilsynsbelagte stillere til benchmarks som omhandlet i artikel 30, 32 og 33.

2.  Hver medlemsstat udpeger den relevante kompetente myndighed, der skal være ansvarlig for at gennemføre de i denne forordning fastsatte opgaver med hensyn til administratorer og tilsynsbelagte enheder, og giver Kommissionen og ESMA meddelelse herom.

3.   En medlemsstat, der udpeger flere kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 2, skal tydeligt fastsætte de pågældende kompetente myndigheders respektive roller og udpege en bestemt myndighed til at være ansvarlig for at koordinere samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med Kommissionen, ESMA og andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

4.   ESMA offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1-3."

13)  Artikel 41 ændres således:

a)  I stk. 1 affattes indledningen således:

“1.  Med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne forordning tillægges de i artikel 40, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder i overensstemmelse med national lovgivning som minimum tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser til:"

b)  I stk. 2 affattes indledningen således:

“1.  De i artikel 40, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder udøver de funktioner og beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, og de beføjelser til at pålægge sanktioner, der er omhandlet i artikel 42, i overensstemmelse med deres nationale lovgivning på en af følgende måder:"

14)  Artikel 43, stk. 1, indledningen, affattes således:

“1.  Når typen og niveauet af administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger fastlægges, sikrer medlemsstaterne, at de kompetente myndigheder, de har udpeget i overensstemmelse med artikel 40 stk. 2, tager højde for alle relevante forhold, herunder bl.a.:"

15)  Artikel 44 affattes således:

“Artikel 44Pligt til at samarbejde

1.  Medlemsstater, der i henhold til artikel 42 har valgt at fastsætte strafferetlige sanktioner for overtrædelse af de bestemmelser, som er omhandlet i denne artikel, sørger for, at der er truffet passende foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 40, stk. 2, har alle de nødvendige beføjelser til at holde kontakt med de judicielle myndigheder inden for deres jurisdiktion med henblik på at modtage konkrete oplysninger om strafferetlige efterforskninger af eller påbegyndte retssager om mulige overtrædelser af denne forordning. Disse kompetente myndigheder skal forsyne andre kompetente myndigheder og ESMA med disse oplysninger.

2.  De kompetente myndigheder bistår andre kompetente myndigheder og ESMA. De skal navnlig udveksle oplysninger og samarbejde om undersøgelser eller tilsyn. De kompetente myndigheder kan også samarbejde med andre kompetente myndigheder med henblik på at lette inddrivelsen af bøder."

16)  Artikel 45, stk. 5, første afsnit, affattes således:

“5.  Medlemsstaterne giver ESMA sammenfattede oplysninger vedrørende alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 42, på årsbasis. Denne forpligtelse gælder ikke for foranstaltninger af undersøgelsesmæssig karakter. ESMA offentliggør disse oplysninger i en årlig rapport sammen med sammenfattede oplysninger om alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som den selv har pålagt i henhold til artikel 48f."

17)  Artikel 46 udgår.

18)  Artikel 47, stk. 1 og 2, affattes således:

“1.  De i artikel 40, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder samarbejder med ESMA ved anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.  De i artikel 40, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder giver hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010 [Sammenholdes med ændringerne i ESMA-forordningen]."

19)  I afsnit VI indsættes som kapitel 4:

"KAPITEL 4

ESMA's beføjelser og kompetenceområder

Afdeling 1

Kompetenceområder og procedurer

Artikel 48aUdøvelse af ESMA's beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 48b-48d er tillagt ESMA, enhver embedsmand fra ESMA eller andre personer bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at kræve offentliggørelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt krav om fortrolighed.

Artikel 48bAnmodning om oplysninger

1.  ESMA kan ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a)  personer, der er involveret i levering af eller inputdatabidrag til de i artikel 40 omhandlede benchmarks

b)  enheder, der anvender de i litra a) nævnte benchmarks, og tilknyttede tredjeparter

c)  tredjeparter, til hvem de i litra a) nævnte personer har outsourcet funktioner eller aktiviteter

d)  personer, der på anden vis har en tæt og væsentlig forbindelse til eller er forbundet med de i litra a) nævnte personer.

2.  En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a)  henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)  angive formålet med anmodningen

c)  præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)  angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)  indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f)  angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel [48f], hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3.  Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1 skal ESMA:

a)  henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)  angive formålet med anmodningen

c)  præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)  fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)  angive de i artikel [48g] foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede oplysninger er ufuldstændige

f)  angive den i artikel [48f] foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g)  oplyse retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel [ex60 Klager] og [ex61 Indbringelse af sager for...] i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.  De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5.  ESMA fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den i stk. 1 omhandlede administrator eller tilsynsbelagte stiller, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 48cGenerelle undersøgelser

1.  ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af personer som omhandlet i artikel 48b, stk. 1. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, der er bemyndiget af ESMA, beføjelser til at:

a)  undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b)  tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c)  indkalde og anmode enhver af disse personer eller deres repræsentanter eller personale om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og registrere svarene

d)  udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e)  anmode om registreringer af telefonsamtaler og datatrafik.

2.  De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses om de i artikel [48g] foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede optegnelser, data, procedurer og eventuelt andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 48b, stk. 1, omhandlede personer, er ufuldstændige, og om de i artikel [48f] foreskrevne bøder, som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til de pågældende personer, er ukorrekte eller vildledende.

3.  De personer, der er omhandlet i artikel 48b, stk. 1, er forpligtet til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal angive undersøgelsens genstand og formål, de i artikel [48g] foreskrevne tvangsbøder og de retsmidler, der er