Förfarande : 2017/0230(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0013/2019

Ingivna texter :

A8-0013/2019

Debatter :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.16
CRE 16/04/2019 - 8.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0374

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1023kWORD 365k
14.1.2019
PE 625.358v02-00 A8-0013/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

(COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Othmar Karas, Pervenche Berès,

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

(COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0646),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0409/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 februari 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0013/2019),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(5), och

av följande skäl:

(8)  Det är därför av mycket viktigt att det finansiella systemet bidrar fullt ut till att hantera kritiska hållbarhetsutmaningar. Detta förutsätter att de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) aktivt bidrar till att skapa rätt reglerings- och tillsynsram.

(11a)  Det blir allt viktigare att främja en konsekvent, systematisk och verkningsfull övervakning och bedömning av risker avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i unionens finansiella system. Att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism är ett gemensamt ansvar som delas mellan medlemsstaterna och EU:s institutioner och organ inom deras respektive mandat. De bör inrätta mekanismer för bättre samarbete, samordning och ömsesidigt bistånd där de verktyg och åtgärder som finns att tillgå enligt nuvarande regelverk och institutionella ramar utnyttjas fullt ut. Samtidigt bör alla som berörs tillåta att deras arbete utsätts för grundlig granskning och övervakning.

(11aa)  Med tanke på konsekvenserna för den finansiella stabiliteten om finanssektorn missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och eftersom det är inom banksektorn som det är mest sannolikt att riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism får systemeffekter, och med utgångspunkt i EBA:s erfarenheter av att i egenskap av myndighet som övervakar alla medlemsstater skydda banksektorn från sådant missbruk, bör EBA ges en ledande samordnings- och övervakningsroll på unionsnivå för att på ett effektivt sätt kunna skydda det finansiella systemet från risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför nödvändigt att utöka EBA:s nuvarande befogenheter och ge myndigheten befogenhet att vidta åtgärder inom ramen för förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, i den mån som denna befogenhet avser förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, när det gäller finanssektorsaktörer och behöriga myndigheter som utövar tillsyn över dem, som omfattas av dessa förordningar. En centralisering av detta mandat för hela finanssektorn till EBA skulle dessutom optimera utnyttjandet av myndighetens expertis och resurser, utan att påverka de väsentliga skyldigheter som fastställs i direktiv (EU) 2015/849.

(11b)  För att kunna fullgöra sina uppgifter på ett verkningsfullt sätt bör EBA fullt ut utnyttja sina befogenheter och verktyg enligt förordningen, samtidigt som proportionalitetsprincipen respekteras. De åtgärder som EBA vidtar för att främja integritet, transparens och säkerhet i det finansiella systemet och för att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism bör inte gå utöver vad som behövs för att uppnå målen i denna förordning och i de rättsakter som avses i artikel 1.2, och vederbörlig hänsyn bör tas till riskernas art, omfattning och komplexitet, liksom affärspraxis, affärsmodeller, hur stora aktörerna i den finansiella sektorn är samt marknadens storlek. Det är viktigt att EBA i sin nya roll samlar in all relevant information om penningtvätt och finansiering av terrorism som upptäcks av relevanta unionsmyndigheter och nationella myndigheter, utan att det påverkar de uppgifter som myndigheterna tilldelas enligt direktiv (EU) 2015/849 och utan att det ger upphov till onödigt dubbelarbete. EBA bör, med full respekt för reglerna för skydd av personuppgifter, lagra sådan information i en central databas och främja samarbete mellan myndigheter genom att säkerställa att relevant information sprids på lämpligt sätt. När så är lämpligt får EBA även till berörda medlemsstaters nationella rättsliga myndigheter och, i tillämpliga fall, Europeiska åklagarmyndigheten, vidarebefordra bevis som myndigheten kommit över och som kan leda till straffrättsliga förfaranden.

(11ba)  På begäran från behöriga myndigheter inom ramen för utövandet av deras tillsynsuppgifter bör EBA ge assistans. EBA bör även noggrant samordna sitt arbete och, om så är lämpligt, utbyta information med behöriga myndigheter, bland annat Europeiska centralbanken i egenskap av tillsynsansvarigt organ, och med myndigheter som anförtrotts det offentliga uppdraget att utöva tillsyn över de ansvariga enheter som avses i artikel 2.1.1 och 2.1.2 i direktiv (EU) 2015/849, liksom med finansunderrättelseenheter (FIU), samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till befintliga kanaler för utbyte av information, såsom EU-FIU-plattformen och FIU.Net, för att säkerställa effektivitet och undvika alla former av överlappande eller inkonsekventa åtgärder för att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

(11bb)  EBA bör också genomföra översyner av behöriga myndigheter samt riskbedömningstester med avseende på penningtvätt och finansiering av terrorism. EBA bör även ha i uppgift att kartlägga tillsynspraxis och tillsynsprocesser som inverkar negativt på enhetligheten och styrkan i EU:s regelverk för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. EBA bör inleda förfaranden för att åtgärda sådana brister och vid behov föreslå nya tekniska tillsynsstandarder.

(11bc)  Vidare bör EBA även ha en ledande roll när det gäller att bidra till att underlätta samarbete mellan behöriga myndigheter i unionen och relevanta myndigheter i tredjeländer i dessa frågor i syfte att bättre kunna samordna åtgärder på unionsnivå i samband med väsentliga fall av penningtvätt eller finansiering av terrorism med gränsöverskridande tredjelandsaspekter.

(11c)  För att effektivisera efterlevnadskontrollen i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism, och för att säkerställa en bättre samordning av de nationella behöriga myndigheternas åtgärder mot överträdelser av direkt tillämplig unionsrätt eller nationella införlivandeåtgärder bör EBA ▌ha befogenhet att analysera den insamlade informationen och vid behov utreda uppmärksammade påståenden om fall av väsentliga överträdelser av unionsrätten och, när det finns bevis eller betydande indikationer på väsentliga överträdelser, ha befogenhet att begära att behöriga myndigheter ska undersöka potentiella överträdelser av relevanta bestämmelser och överväga beslut om sanktioner för finansinstitut som ålägger dessa att uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Denna befogenhet bör endast användas när EBA har indikationer på väsentliga överträdelser. När EBA har betydande indikationer på väsentliga överträdelser ska ovanstående åtgärder inledas utan onödigt dröjsmål. Den begäran som avses i denna punkt får inte äventyra pågående tillsynsarbete som utförs av de behöriga myndigheter som begäran riktas till.

(15a)  Med tanke på hur viktigt det är att säkerställa att unionens tillsynsregler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpas ändamålsenligt är det av största vikt att tillsynspraxis ses över, så att en objektiv och transparent bild av denna praxis framträder. Genom dessa översyner bör EBA bedöma de behöriga myndigheternas strategier, kapacitet och resurser för att hantera framväxande risker i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism. Om sådana granskningar visar på allvarliga missförhållanden, som den behöriga myndigheten inte åtgärdar på lämpligt och nödvändigt sätt, bör EBA utfärda en uppföljningsrapport om efterlevnaden av begärda uppföljningsåtgärder och utan onödigt dröjsmål underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta.

(15b) För att kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter bör EBA, efter att ha fattat ett beslut riktat till den behöriga myndigheten, kunna fatta enskilda beslut riktade till finanssektorsaktörer inom ramen för förfarandet vid överträdelser av unionsrätten och förfarandet för bindande medling även när de materiella reglerna inte är direkt tillämpliga på sådana aktörer. När de materiella reglerna fastställs i direktiv bör EBA tillämpa den nationella lagstiftning som införlivar dessa direktiv, såvida inte EBA, efter samråd med kommissionen, kommer fram till att dessa direktiv inte införlivats korrekt i den nationella lagstiftningen. Om den tillämpliga unionsrätten utgörs av förordningar som på dagen för ikraftträdandet av denna förordning uttryckligen ger medlemsstaterna rätt att utnyttja olika alternativ, bör ECB tillämpa den nationella lagstiftning genom vilka dessa alternativ utnyttjas.

(15ba)    För att stärka EBA:s roll när det gäller att säkerställa en effektiv efterlevnadskontroll i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism och när det gäller att hantera överträdelser eller utebliven tillämpning av unionsrätten eller nationella införlivandeåtgärder, bör EBA inrätta kanaler för rapportering av överträdelser eller utebliven tillämpning av unionsrätten. EBA bör säkerställa att information kan lämnas in anonymt och säkert. Om EBA bedömer att de inlämnade uppgifterna innehåller bevis eller betydande indikationer på väsentliga överträdelser, bör EBA lämna återkoppling till den rapporterande personen.

(24a)  För att säkerställa att lämplig expertis ligger till grund för beslut om åtgärder avseende penningtvätt och finansiering av terrorism måste en permanent intern kommitté inrättas som ska bestå av cheferna för de myndigheter och organ som ansvarar för att kontrollera lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vars expertis och kunskaper om olika affärsmodeller och de olika sektorernas särdrag till fullo bör tas till vara. Denna kommitté ska granska och bereda EBA:s beslut. För att undvika dubbelarbete ska denna nya kommitté ersätta den befintliga underkommitté för bekämpning av penningtvätt som inrättats under de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté.

(24aa)  I fråga om EBA:s uppgifter rörande förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör den gemensamma kommittén fungera som ett forum där EBA ska föra ett regelbundet och nära samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om frågor som rör samspelet mellan EBA:s särskilda uppgifter enligt artikel 8.1 l och de uppgifter som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har tilldelats, för att säkerställa att olika affärsmodeller och de olika sektorernas särdrag beaktas fullt ut.

(24ab)  EBA bör ges tillräckligt med resurser och personal för att inom ramen för sina olika befogenheter enligt denna förordning på ett enhetligt, effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bidra till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. De ytterligare befogenheter som tilldelas Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och den arbetsbörda som detta innebär bör också åtföljas av tillräckliga personalresurser och ekonomiska resurser.

(24ac)  I överensstämmelse med målet om att skapa ett mer enhetligt och fungerande tillsynssystem i unionen för att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism bör kommissionen, efter samråd med alla berörda myndigheter och intressenter, göra en heltäckande utvärdering av hur de särskilda uppgifter som EBA tilldelats enligt artikel 8.1 1 i denna förordning utförs, hur de fungerar och hur ändamålsenliga de är. I denna utvärdering bör kommissionen bland annat analysera samspelet mellan dessa uppgifter och de uppgifter som tilldelats Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Eftersom en stor del av penningtvätten och finansieringen av terrorism äger rum utanför sektorn för finansiella tjänster bör kommissionen, utifrån en heltäckande kostnads-nyttoanalys och i enlighet med målet att säkerställa enhetlighet, effektivitet och ändamålsenlighet, även noggrant undersöka möjligheten att ge en befintlig eller ny särskild EU-omfattande byrå specifika uppgifter i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommissionen bör senast den 11 januari 2022 förelägga Europaparlamentet och rådet denna utvärdering tillsammans med den rapport som avses i artikel 65 i direktiv (EU) 2018/843 och, i tillämpliga fall, tillsammans med lagstiftningsförslag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1Ändringar av förordning (EU) nr 1093/2010

Förordning (EU) 1093/2010 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska agera enligt de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning och vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiv 2002/87/EG, 2009/110/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG*, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU**, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU***, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847****, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366******, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU********* samt, i den mån dessa akter tillämpas på kredit- och finansinstitut och de behöriga myndigheter som övervakar dem, inom ramen för de tillämpliga delarna av direktiv 2002/65/EG, inbegripet alla direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa akter och alla framtida rättsligt bindande unionsakter genom vilka myndigheten tilldelas uppgifter. Myndigheten ska också agera i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1024/2013********.

Myndigheten ska också agera inom de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning och inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849(*****) i den mån det direktivet tillämpas på finanssektorsaktörer och de behöriga myndigheter som övervakar dem. Endast för detta ändamål ska EBA utföra de uppgifter som rättsligt bindande unionsakter tilldelar Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, som inrättats genom förordning (EU) nr 1094/2010, eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, som inrättats genom förordning (EU) nr 1095/2010. När myndigheten utför sådana uppgifter ska den hålla dessa myndigheter underrättade om alla åtgärder som vidtas rörande en enhet som är ett ”finansinstitut” enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1094/2010 eller en ”finansmarknadsaktör” enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66).

**Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

***Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (EUT L 257, 28.8.2014, s. 214).

****Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (EUT L 141, 5.6.2015, s. 1).

****Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

*****Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

********* Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(aa)    Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3. Myndigheten ska också agera inom verksamhetsområdet kreditinstitut, finansiella konglomerat, värdepappersföretag, betalningsinstitut och e-penninginstitut när det gäller frågor som inte direkt omfattas av de akter som avses i punkt 2, inbegripet ärenden som rör företagsstyrning, revision och finansrapportering, med beaktande av hållbara affärsmodeller och integrering av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer, förutsatt att det krävs sådana åtgärder av myndigheten för att säkerställa att dessa akter tillämpas på ett ändamålsenligt och enhetligt sätt.”

(ab)    Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Myndighetens syfte ska vara att skydda allmänintresset genom att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet på kort, medellång och lång sikt, till förmån för unionens ekonomi, dess medborgare och företag. Myndigheten ska inom sina respektive behörighetsområden bidra till att

a) förbättra den inre marknadens funktion, särskilt genom reglering och tillsyn på en sund, verkningsfull och enhetlig nivå,

b) säkerställa finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta funktion,

c) stärka den internationella samordningen av tillsynen,

d) förebygga tillsynsarbitrage och främja likvärdiga konkurrensvillkor,

e) säkerställa att tagandet av kreditrisker och andra risker regleras och övervakas på lämpligt sätt, ▐

f) stärka konsumentskyddet,

fa) stärka enhetligheten i tillsynspraxisen på den inre marknaden, bland annat genom att främja en riskbaserad metod för tillsynen över verksamhetsutövande,

fb) åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

I detta syfte ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de akter som avses i punkt 2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden i enlighet med artikel 16a till Europaparlamentet, rådet och kommissionen ▌.

Myndigheten ska vid utövandet av de uppgifter som den tilldelas enligt denna förordning särskilt uppmärksamma de systemrisker som finansinstitut kan utgöra, vars fallissemang kan inverka negativt på finanssystemets eller realekonomins sätt att fungera.

När myndigheten utför sina uppgifter, ska den handla självständigt, objektivt och på ett icke-diskriminerande och transparent sätt i hela unionens intresse, och den ska respektera principen om proportionalitet. Myndigheten ska tillämpa principerna om ansvarsskyldighet och integritet och bör säkerställa att alla intressenter behandlas rättvist i detta avseende.

Myndighetens insatser och åtgärder får när det gäller innehåll och form inte gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen i denna förordning eller i de akter som avses i punkt 2, och ska stå i proportion till arten, omfattningen och komplexiteten av de inneboende riskerna i affärsverksamheten för ett institut eller marknader som påverkas av myndighetens åtgärder.”

(b)  I artikel 1.2 ska följande stycke läggas till:

”Myndigheten ska också agera enligt de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning och vara verksam inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849(*) i den mån det direktivet tillämpas på finanssektorsaktörer och de behöriga myndigheter som övervakar dem. EBA ska endast för detta ändamål utföra de uppgifter som rättsligt bindande unionsakter tilldelar Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, som inrättats genom förordning (EU) nr 1094/2010, eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, som inrättats genom förordning (EU) nr 1095/2010. När myndigheten utför sådana uppgifter ska den konsultera dessa myndigheter och hålla dem underrättade om alla åtgärder som vidtas rörande en enhet som är ett ”finansiellt institut” enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1094/2010 eller en ”finansmarknadsaktör” enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).”.

(2)  ▌Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att de regler som gäller för den finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och som säkerställer förtroendet för det finansiella systemet som helhet samt ger effektivt och tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.

(b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, i synnerhet genom att se till att lämpliga och tillförlitliga uppgifter utväxlas mellan dem och med Europaparlamentet, rådet och kommissionen.”.

(c)  I punkt 5 ska följande stycke införas:

”I denna förordning innefattar tillsyn all relevant verksamhet, utan att det påverkar nationella befogenheter, som alla behöriga myndigheter ska utföra enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2.”.

(2a)  Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Ansvarighet för Europeiska systemet för finansiell tillsyn

1. De myndigheter som avses i artikel 2.2 a-e ska vara ansvariga inför Europaparlamentet och rådet. Europeiska centralbanken ska vara ansvarig inför Europaparlamentet och rådet med avseende på utövandet av de tillsynsuppgifter som den tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013, i enlighet med den förordningen.

2. Under alla utredningar som görs av Europaparlamentet enligt artikel 226 i EUF-fördraget ska myndigheten samarbeta fullt ut med Europaparlamentet.

3. Tillsynsstyrelsen ska anta en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om utförandet av ordförandens uppgifter, och ska senast den 15 juni varje år överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.

Myndigheten ska i den årsrapport som avses i första stycket inkludera information om administrativa arrangemang som man kommit överens om med tillsynsmyndigheter, om internationella organisationer eller förvaltningar i tredjeländer, om myndighetens stöd till kommissionen i samband med utarbetandet av beslut om likvärdighet, och om den övervakning som myndigheten utför i enlighet med artikel 33.

4. På Europaparlamentets begäran ska ordföranden delta i en utfrågning inför Europaparlamentet om myndighetens prestationer. En utfrågning ska äga rum minst en gång om året. Ordföranden ska göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från dess ledamöter när så begärs.

5. Ordföranden ska, på begäran och minst 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1c, skriftligen rapportera om myndighetens verksamhet till Europaparlamentet.

6. Förutom de uppgifter som avses i artiklarna 11–18, 20 och 33, ska rapporten även innehålla alla relevanta uppgifter som Europaparlamentet begär på ad hoc-basis.

7. Myndigheten ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet eller rådet riktar till den, inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

8. På begäran ska ordföranden hålla konfidentiella muntliga diskussioner inom stängda dörrar med ordföranden, vice ordförandena och samordnarna för Europaparlamentets ansvariga utskott när sådana diskussioner är nödvändiga för att Europaparlamentet ska kunna utöva sina befogenheter enligt artikel 226 i EUF-fördraget. Alla deltagare ska respektera kraven om tystnadsplikt.

9. Myndigheten ska upprätta ett register över handlingar och deras tillgänglighetsstatus.

10. Myndigheten ska förse Europaparlamentet med ett meningsfullt referat från alla möten i Baselkommittén för banktillsyn, rådet för finansiell stabilitet och International Accounting Standards Board samt i alla andra relevanta internationella organ eller institutioner som behandlar eller påverkar banktillsynen.”.

(3)  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.finansinstitut: företag som omfattas av reglering och tillsyn enligt de unionsrättsakter som avses i artikel 1.2. ”.

aa)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. finanssektorsaktör: enhet som omfattas av artikel 2 i direktiv (EU) 2015/849 och som också antingen är ett ”finansinstitut” enligt definitionen i artikel 4.1 i den här förordningen och i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1094/2010 eller en ”finansmarknadsaktör” enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

b)  Punkt 2 i ska ersättas med följande:

”i) behöriga myndigheter enligt definitionerna i artikel 4.1.40 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller frågor som rör de uppgifter som den ges genom förordning (EU) nr 1024/2013,”

c)  Punkt 2 ii ska ersättas med följande:

”ii) när det gäller direktiv 2002/65/EG, de myndigheter och organ som har behörighet att säkerställa att finansinstitut uppfyller kraven i det direktivet,”

iia) när det gäller direktiv (EU) 2015/849, de myndigheter och organ som utövar tillsyn över finansinstitut och som har behörighet att säkerställa att de uppfyller kraven i det direktivet enligt artikel 48 i det direktivet,”

d)  Punkt 2 iii ska ersättas med följande:

”iii) när det gäller system för garanti av insättningar, organ som förvaltar ett system för garanti av insättningar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU, eller, om det är ett privat företag som står för verksamheten i ett system för garanti av insättningar, den offentliga myndighet som utövar tillsynen över de systemen, enligt det direktivet, och relevanta administrativa myndigheter enligt vad som anges i det direktivet, och”

(e)  Följande led ska läggas till som led v och vi i punkt 2:

”v) behöriga myndigheter enligt vad som avses i direktiv 2014/17/EU, förordning (EU) 2015/751, direktiv (EU) 2015/2366, direktiv 2009/110/EG, förordning (EG) nr 924/2009 och förordning (EU) nr 260/2012,

vi) sådana organ och myndigheter som avses i artikel 20 i direktiv 2008/48/EG.”.

(4)  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2) En exekutivstyrelse, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 47.”

b)  Punkt 4 ska utgå.

(4a)  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

“Artikel 7Säte

Myndigheten ska ha sitt säte i Paris, Frankrike.

Lokaliseringen av myndighetens säte ska inte påverka hur myndigheten utför sina uppgifter och befogenheter, hur dess styrningsstruktur organiseras, hur dess huvudsakliga organisation drivs eller hur dess verksamhet i huvudsak finansieras, samtidigt som den ska göra det möjligt, i tillämpliga fall, att med unionens byråer dela sådana administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. Senast den ... [tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] och därefter var tolfte månad ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om de europeiska tillsynsmyndigheternas efterlevnad av detta krav.”.

(5)  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

-i)  Led a ska ändras på följande sätt:

”a) På basis av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, särskilt genom att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande, riktlinjer, rekommendationer och andra åtgärder, inbegripet yttranden i enlighet med artikel 16a.

i)  Led aa ska ersättas med följande:

”aa) Att utarbeta och hålla uppdaterad en EU-handbok för tillsynen av finansinstitut i unionen som beskriver bästa tillsynspraxis samt metoder och processer av hög kvalitet och, bland annat, beaktar förändringar i finansinstitutens och marknadernas affärspraxis, affärsmodeller och storlek.”.

ii)  Följande led ska införas som led ab:

”ab) Att utarbeta och hålla uppdaterad en EU-handbok för resolution av finansinstitut i unionen som beskriver bästa tillsynspraxis samt metoder och processer av hög kvalitet för resolution och, bland annat, beaktar förändringar i finansinstitutens och marknadernas affärspraxis, affärsmodeller och storlek.”.

iia)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, särskilt genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de akter som avses i artikel 1.2, förebygga tillsynsarbitrage, främja och övervaka oberoende i tillsynsverksamheten, medla och lösa tvister mellan behöriga myndigheter, säkerställa en verkningsfull och enhetlig tillsyn av finansinstitut och inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet samt vidta åtgärder bland annat i krissituationer.”.

iii)  Leden e och f ska ersättas med följande:

”e) Att organisera och genomföra granskningar av behöriga myndigheter, med stöd av nationella behöriga myndigheter, och i detta sammanhang utfärda ▐ rekommendationer till dessa behöriga myndigheter samt fastställa bästa praxis, och i detta sammanhang utfärda riktlinjer för att uppnå mer enhetliga tillsynsresultat.

f) Att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt behörighetsområde, om relevant även utveckling som rör trender för krediter, i synnerhet krediter till hushåll och små och medelstora företag, och trender för innovativa finansiella tjänster och utveckling rörande trender för miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.

fa) Att tillsammans med behöriga myndigheter leda riktmärkningar av utfallet av interna modeller i syfte att analysera riskparametrarnas variabilitetsintervall samt deras prediktiva kapacitet, och, i det sammanhanget, att utfärda tekniska standarder för tillsyn, riktlinjer och rapporter.”.

iiia)  Led g ska ersättas med följande:

”g) Att genomföra marknadsanalyser för att ge vägledning till utförandet av myndighetens arbetsuppgifter.”.

iv)  Led h ska ersättas med följande:

”h) Att i förekommande fall främja skyddet av insättare, konsumenter och investerare, särskilt i fråga om brister i ett gränsöverskridande sammanhang och med beaktande av relaterade risker.”.

iva)  Följande led ska införas som led ia:

”ia) Att bidra till upprättandet av en gemensam strategi för finansiella uppgifter inom unionen.”

ivb)  Följande led ska införas som led ka:

”ka) Att på sin webbplats offentliggöra, och regelbundet uppdatera, alla tekniska standarder för tillsyn, tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och frågor och svar för varje rättsakt som avses i artikel 1.2, inbegripet översikter som gäller läget för pågående arbete och planerad tidpunkt för antagande av förslag till tekniska standarder för tillsyn, tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och frågor och svar. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga på alla arbetsspråk i Europeiska unionen.”

v)  Följande led ska läggas till som led l:

”l) Att bidra till att på ett enhetligt, effektivt och ändamålsenlighet sätt förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.”.

b)  ▌Punkt 1a ska ändras på följande sätt:

i)  Led b ska ersättas med följande:

”b) med beaktande av det övergripande målet att säkerställa finansinstitutens säkerhet och sundhet, ta full hänsyn till olika typer av finansinstitut och finansinstituts storlek och affärsmodeller.”.

ii)  Följande led ska införas som led c:

”c) beakta teknisk innovation, innovativa och hållbara affärsmodeller och integrering av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.”

c)  I punkt 2 ska följande ändringar göras:

i) Följande led ska införas som led ca:

”ca) utfärda rekommendationer i enlighet med artiklarna 29a och 31a.”

ia) Följande led ska införas som led da:

”da) utfärda varningar i enlighet med artikel 9.3,”

ib) Följande led ska införas som led ga, gb och gc:

”ga) avge yttranden till Europaparlamentet, rådet eller kommissionen i enlighet med artikel 16a,”

gb) utfärda svar på frågor i enlighet med artikel 16b,”

gc) utfärda tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder i enlighet med artikel 9.6,”

    ii) Led h ska ersättas med följande:

”h) samla in nödvändiga uppgifter om finansinstitut i enlighet med artikel 35 och artikel 35b,”.

ca)  Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a. När myndigheten utför de uppgifter som avses i denna artikel ska den strikt respektera lagar på nivå 1 och åtgärder på nivå 2 och tillämpa principerna om bättre lagstiftning, inbegripet konsekvensbedömningar, analys av kostnader och fördelar samt öppna offentliga samråd.

De öppna offentliga samråd som avses i artiklarna 10, 15, 16 och 16a ska genomföras så brett som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och ska ge berörda parter rimlig tid att svara. Myndigheten ska tillhandahålla och offentliggöra återkoppling om hur information och synpunkter som samlats in från samrådet användes i ett förslag till tekniska standarder för tillsyn, ett förslag till tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och yttranden.

Myndigheten ska sammanfatta de bidrag som mottas från berörda parter på ett sätt som möjliggör en jämförelse med resultaten från offentliga samråd om liknande frågor.”.

(6)  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

-a)  I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

”a) samla in uppgifter om, analysera och rapportera om konsumenttrender, såsom utvecklingen av kostnader och avgifter för finansiella tjänster och produkter till privatpersoner i medlemsstaterna,”

-aa)  I punkt 1 ska leden da, db och dc läggas till:

”da)  bidra till likvärdiga konkurrensvillkor på den inre marknaden, där konsumenter och andra användare av finansiella tjänster har rättvis tillgång till jämförbara finansiella tjänster och produkter och klagomålsmöjligheter,

db)  främja den fortsatta utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn, vilket skulle kunna underlätta en djupare harmonisering och integration på EU-nivå; i detta syfte ska myndigheten, inom sitt sakkunskapsområde, övervaka faktorer som hindrar eller påverkar gränsöverskridande konsolidering och kan avge ett yttrande eller rekommendationer i syfte att identifiera lämpliga sätt att åtgärda dem,

dc)  samordna behöriga myndigheters mystery shopping-verksamhet.

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. Myndigheten ska övervaka nya och befintliga former av finansiell verksamhet och får anta riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16 för att främja säkra och sunda marknader och en enhetlig och effektiv reglerings- och tillsynspraxis.

2a. Myndigheten ska inom ramen för sina respektive befogenheter utarbeta standarder för tillsynen över verksamhetsutövande riktade till nationella behöriga myndigheter, t.ex. om minimibefogenheter och uppgifter.”

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Myndigheten ska inrätta en kommitté för proportionalitet, som ska vara en integrerad del av myndigheten, för att säkerställa att skillnaderna i riskernas art, omfattning och komplexitet, förändringar i finansinstitutens och -marknadernas affärspraxis, affärsmodeller och storlek återspeglas i myndighetens verksamhet, och en kommitté för konsumentskydd och finansiell innovation, som ska omfatta alla relevanta behöriga myndigheter och myndigheter med ansvar för konsumentskydd i syfte att förbättra konsumentskyddet och samordna regleringen och tillsynen av ny eller innovativ finansiell verksamhet och bistå med råd som myndigheten ska lägga fram för Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Myndigheten ska samarbeta nära med Europeiska dataskyddsstyrelsen för att undvika dubbelarbete, inkonsekvenser och rättsosäkerhet på området för dataskydd. Myndigheten får också låta nationella dataskyddsmyndigheter ingå i kommittén.”

ba)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Myndigheten får tillfälligt förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa finansiella produkter, instrument eller verksamheter som kan orsaka avsevärd finansiell skada för kunder eller som hotar finansmarknadernas funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system i de fall och på de villkor som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 eller, om så krävs i en krissituation, i enlighet med artikel 18 och på de villkor som anges där.

Myndigheten ska se över det beslut som avses i första stycket med lämpliga mellanrum, så snart som möjligt dock minst en gång var sjätte månad. Myndigheten kan förlänga förbudet eller begränsningen två gånger, och efter denna period ska dessa bli permanenta, såvida myndigheten inte gör en annan bedömning.

En medlemsstat får begära att myndigheten omprövar sitt beslut. I sådana fall ska myndigheten i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 andra stycket besluta huruvida den vidhåller sitt beslut.

Myndigheten får också bedöma om det finns behov av förbud mot eller begränsningar av vissa former av finansiell verksamhet eller praxis och, om ett sådant behov föreligger, underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna för att underlätta antagandet av sådana förbud eller begränsningar.”

(6a)  Följande artiklar ska införas som artiklarna 9a och 9b:

”Artikel 9aSärskilda uppgifter som rör bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1.  Myndigheten ska inom sina respektive behörighetsområden spela en ledande, samordnande och övervakande roll för att främja integritet, transparens och säkerhet i det finansiella systemet genom att anta åtgärder för att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I linje med proportionalitetsprincipen får dessa åtgärder inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i denna förordning eller i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och ska vederbörligen beakta riskernas art, omfattning och komplexitet, samt finanssektorsaktörernas och -marknadernas affärspraxis, affärsmodeller och storlek. Dessa åtgärder för att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism omfattar bland annat att

a)  samla in och analysera relevant information från behöriga myndigheter och andra källor om svagheter som upptäcks i finanssektorsaktörers processer, förfaranden, styrformer, lämplighetsbedömningar, affärsmodeller och verksamhet i syfte att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism samt om de åtgärder som behöriga myndigheter vidtagit, utan att detta påverkar de uppgifter som tilldelas myndigheter i direktiv (EU) 2015/849; behöriga myndigheter ska utöver sina eventuella skyldigheter enligt artikel 35 tillhandahålla all sådan information till myndigheten; myndigheten ska ha ett nära samarbete med finansunderrättelseenheter, utan att skapa onödigt dubbelarbete,

aa)  noggrant samordna sitt arbete och, om så är lämpligt, utbyta information med behöriga myndigheter, bland annat Europeiska centralbanken i egenskap av tillsynsansvarigt organ, och med myndigheter som anförtrotts det offentliga uppdraget att utöva tillsyn över de ansvariga enheter som avses i artikel 2.1.1 och 2.1.2 i direktiv (EU) 2015/849, liksom med finansunderrättelseenheter (FIU), samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till befintliga kanaler för utbyte av information, såsom EU-FIU-plattformen och FIU.Net, för att säkerställa effektivitet och undvika alla former av överlappande eller inkonsekventa åtgärder för att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism,

b)  utarbeta gemensamma riktlinjer och standarder för förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom finanssektorn och verka för att dessa genomförs konsekvent, i synnerhet genom att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande, riktlinjer, rekommendationer och andra åtgärder, bland annat yttranden enligt artikel 16a, vilka ska vara grundade på de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2,

ba)  bistå behöriga myndigheter, i enlighet med deras specifika önskemål,

c)  övervaka marknadsutvecklingen och bedöma sårbarheter och risker i finanssektorn med avseende på penningtvätt, finansiering av terrorism och i förekommande fall god förvaltning i skattefrågor.

1a.  Vid tillämpning av punkt 1 a ska myndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att närmare specificera de praktiska förfarandena för insamlingen av relevant information, däribland typen av information som de behöriga myndigheterna ska lämna beträffande svagheter som konstaterats i finanssektorsaktörers processer, förfaranden, styrformer, lämplighetsbedömningar, affärsmodeller och verksamhet i syfte att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism samt om de åtgärder som behöriga myndigheter vidtagit, utan att detta leder till onödigt dubbelarbete.

Myndigheten ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i punkt 1a i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

2.  I enlighet med gällande regler för skydd av personuppgifter ska myndigheten upprätta och hålla uppdaterad en central databas med information som samlas in enligt punkt 1 a. Myndigheten ska säkerställa att informationen analyseras och görs tillgänglig för behöriga myndigheter på grundval av behovsenlig behörighet och konfidentialitet. Myndigheten får även, när så är lämpligt, till den berörda medlemsstatens nationella rättsliga myndigheter och nationella behöriga myndigheter och, i tillämpliga fall, till Europeiska åklagarmyndigheten, överlämna bevisning som den förfogar över och som kan leda till rättsliga förfaranden.

3.  Myndigheten ska främja enhetlighet i de tillsynsprocesser som avses i direktiv (EU) 2015/849 och bedöma de behöriga myndigheternas strategier, kapacitet och resurser för att hantera framväxande risker med avseende på penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet genom ▐ utvärderingar i enlighet med artikel 30.

Om en sådan utvärdering visar på allvarliga brister i upptäckt, bedömning eller hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, och den behöriga myndigheten inte agerar för att genomföra de uppföljningsåtgärder som anses lämpliga och nödvändiga, enligt den rapport som avses i artikel 30.3, ska myndigheten utarbeta en uppföljningsrapport om genomförandet av de begärda uppföljningsåtgärderna samt underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta.

4.  Myndigheten ska, när så är lämpligt och med stöd av den permanenta interna kommittén för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, regelbundet genomföra riskbedömningar av behöriga myndigheter och i första hand inrikta sig på de behöriga myndigheter som avses i artikel 4.2 iia för att testa deras strategier och resurser för att hantera och övervaka de största nya riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Myndigheten ska informera kommissionen om resultaten av sådana riskbedömningar när det gäller riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar unionens finanssektor, bland annat genom att integrera analysen av resultaten i det yttrande som den ska lämna enligt artikel 6.5 i direktiv (EU) 2015/849.

5.  Vid väsentliga fall av penningtvätt eller finansiering av terrorism som påverkar gränsöverskridande frågor med tredjeländer ska myndigheten ha en ledande roll när det gäller att bidra till att underlätta samarbetet mellan unionens behöriga myndigheter och de berörda myndigheterna i tredjeländer.

6.  Myndigheten ska inrätta en permanent intern kommitté för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism vars syfte ska vara att samordna åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och att bereda de beslut som ska fattas av myndigheten i enlighet med artikel 44.

7.  Kommittén ska ledas av tillsynsstyrelsens ordförande och bestå av cheferna för de myndigheter och organ som har till uppgift att säkerställa att de finansiella instituten följer kraven i direktiv (EU) 2015/849. Dessutom får kommissionen, ESRB, Europeiska centralbankens tillsynsnämnd, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten var och en utse en företrädare på hög nivå som ska delta i kommitténs möten som observatörer och vars sakkunskap om olika affärsmodeller och särdragen för olika sektorer till fullo ska beaktas. Kommittén får delegera delar av sitt arbete till en intern arbetsgrupp som förbereder kommitténs beslut.

Artikel 9bBegäran om utredning som rör förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

1.  I ärenden som rör förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 får tillsynsstyrelsen eller exekutivstyrelsen, om den har bevis eller betydande indikationer på väsentliga överträdelser, begära att en sådan behörig myndighet som avses i artikel 4.2 iia undersöker möjliga överträdelser av unionsrätten, och om unionsrätten i fråga utgörs av direktiv eller uttryckligen ger medlemsstaterna rätt att utnyttja olika alternativ, överträdelser av nationella lagar om införlivande av direktiv eller om utnyttjande av de alternativ som medlemsstaterna beviljas genom unionsrätten av en finanssektorsaktör och att överväga att ålägga den aktören sanktioner med avseende på sådana överträdelser. Vid behov får myndigheten också begära att en behörig myndighet som avses i artikel 4.2 iia överväger att anta ett enskilt beslut riktat till den finanssektorsaktören som ålägger den att vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt direkt tillämplig unionsrätt, eller enligt nationell lagstiftning som införlivar direktiv eller utnyttjar alternativ som beviljats medlemsstaterna enligt unionsrätten, vilket kan innefatta upphörande av en viss affärspraxis. Om myndigheten har starka indikationer på väsentliga överträdelser ska ovanstående åtgärder vidtas utan onödigt dröjsmål. Den begäran som avses i denna punkt får inte förhindra pågående tillsynsarbete som utförs av de behöriga myndigheter som begäran riktas till.

2.  Den behöriga myndigheten ska rätta sig efter en begäran som riktas till den i enlighet med punkt 1 och så snart som möjligt och senast inom tio arbetsdagar underrätta myndigheten om de åtgärder som den har vidtagit eller avser att vidta i detta avseende.

3.  Utan att det påverkar kommissionens befogenheter och skyldigheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget ska artikel 17 tillämpas när en behörig myndighet inte följer bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln.”

(6aa)  Följande artikel ska införas som artikel 9c:

Artikel 9c

Tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder

1.  I undantagsfall, och om villkoren i denna punkt är uppfyllda, får myndigheten, i samordning med alla relevanta behöriga myndigheter, utfärda tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder med avseende på specifika bestämmelser i unionsrätten som grundas på de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2. Dessa skrivelser är ett tillfälligt åtagande från myndigheten och alla relevanta behöriga myndigheter om att inte vidta åtgärder på grund av ett finansinstituts bristande efterlevnad av specifika bestämmelser i unionslagstiftningen om finansinstitutet inte kan efterleva sådana bestämmelser på grund av någon av följande orsaker:

a)   Efterlevnad skulle innebära att finansinstitutet åsidosätter andra rättsliga eller tillsynsmässiga krav i unionslagstiftningen.

b)  Efterlevnad utan ytterligare nivå 2-åtgärder eller nivå 3-vägledning anses inte vara genomförbart av myndigheten.

c)  Efterlevnad skulle allvarligt skada eller hota något av följande: förtroendet för marknaden, konsument- eller investerarskyddet, finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktionssätt och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system.

Myndigheten ska inte utfärda skrivelser om att inte vidta åtgärder om den anser att de skulle få negativa effekter, som inte står i proportion till fördelarna, på finansmarknadernas effektivitet eller på konsument- eller investerarskyddet.

2.  Myndigheten ska i sin skrivelse om att inte vidta åtgärder ange vilka specifika bestämmelser i unionsrätten som är föremål för beslutet om icke-verkställighet, varför den anser att villkoren i punkt 1 är uppfyllda och vid vilket datum icke-verkställigheten upphör. Den tillfälliga icke-verkställigheten får inte överstiga sex månader.

3.  Om myndigheten beslutar att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder ska den omedelbart underrätta kommissionen, Europaparlamentet och rådet om detta. Kommissionen, Europaparlamentet eller rådet får inom två veckor efter mottagandet av denna information begära att myndigheten omprövar sitt beslut. På kommissionens, Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två veckor. Om varken kommissionen, Europaparlamentet eller rådet begär att myndigheten omprövar sitt beslut, ska myndigheten i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 andra stycket besluta huruvida den vidhåller sitt beslut.

4.  Om myndigheten har utfärdat en skrivelse om att inte vidta åtgärder i enlighet med punkterna 1–3, ska den omedelbart offentliggöra det på sin webbplats. Myndigheten ska se över sitt beslut att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder med lämpliga mellanrum och får endast förnya beslutet för en period av 6 månader. Om ett beslut att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder inte förnyas efter en period på sex månader eller ett år, ska det automatiskt upphöra att gälla.

(6ab)  Artikel 10 ska ersättas med följande:

“Artikel 10Tekniska standarder för tillsyn

1. Om Europaparlamentet och rådet, i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, till kommissionen delegerar befogenheten att anta tekniska standarder för tillsyn med hjälp av delegerade akter, för att sörja för en konsekvent harmonisering inom de områden som särskilt anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, får myndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn. Myndigheten ska överlämna sina förslag till standarder för tillsyn till kommissionen för godkännande. Myndigheten ska samtidigt översända dessa tekniska standarder för tillsyn för kännedom till Europaparlamentet och rådet.

Standarderna ska vara tekniska, får inte innebära strategiska beslut eller policyval och deras innehåll ska avgränsas av de lagstiftningsakter som de grundas på. Myndigheten ska så snart det är praktiskt möjligt och i full utsträckning informera Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts i utarbetandet av förslagen till tekniska standarder för tillsyn.

Innan förslagen lämnas till kommissionen ska myndigheten ha genomfört ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för tillsyn och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i enlighet med artikel 8.2a. Myndigheten ska begära råd från den bankintressentgrupp som avses i artikel 37.

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av ett förslag till teknisk standard för tillsyn besluta huruvida den ska godkänna det. Om det ligger i unionens intresse får kommissionen godkänna förslaget endast till viss del eller med ändringar.

Om kommissionen inte, inom tre månader efter mottagandet av ett förslag till en teknisk standard för tillsyn, kan fatta beslut om antagandet av den berörda standarden, ska den omedelbart, och under alla omständigheter innan tremånadersperioden löper ut, underrätta Europaparlamentet och rådet om detta och ange skälen till varför den inte kan fatta ett beslut samt tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Ett eventuellt försenat antagande av förslaget till tillsynsstandard ska inte hindra Europaparlamentet och rådet från att utöva sina granskningsbefogenheter i enlighet med artikel 13.

Om kommissionen har för avsikt att inte godkänna ett förslag till tekniska standarder för tillsyn eller att godkänna det endast delvis eller med ändringar, ska den sända tillbaka förslaget till myndigheten, med en förklaring till varför det inte godkänns eller i förekommande fall varför det ska ändras, och lämna en kopia av sin skrivelse till Europaparlamentet och rådet. Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget på grundval av kommissionens föreslagna ändringar och på nytt överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska överlämna en kopia på det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten när denna period på sex veckor löper ut inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn, eller har överlämnat ett förslag till standard som inte har ändrats på ett sådant sätt att det är förenligt med kommissionens förslag till ändringar, får kommissionen anta den tekniska standarden för tillsyn med de ändringar den anser relevanta eller förkasta den.

Kommissionen får inte ändra innehållet i ett förslag till teknisk standard för tillsyn som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

2. Om myndigheten inte har överlämnat något förslag till teknisk standard för tillsyn inom den tidsfrist som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, ska den omedelbart underrätta Europaparlamentet och rådet om detta, och ange skälen till varför den inte kan överlämna förslaget till teknisk standard för tillsyn och tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Kommissionen får begära att ett sådant förslag lämnas inom en ny tidsfrist. Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om den nya tidsfristen. Europaparlamentet kan uppmana myndighetens ordförande att förklara skälen till att förslaget till teknisk standard för tillsyn inte kan överlämnas.

3. Endast när myndigheten inte överlämnar något förslag till teknisk standard för tillsyn till kommissionen inom tidsfristen i enlighet med punkt 2 får kommissionen anta en teknisk standard för tillsyn genom en delegerad akt utan ett förslag från myndigheten.

Kommissionen ska genomföra ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för tillsyn och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna, utom då sådana samråd och analyser inte står i proportion till omfattningen och konsekvenserna av de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses eller till hur brådskande ärendet är. Kommissionen ska också begära råd från den bankintressentgrupp som avses i artikel 37.

Kommissionen ska omgående vidarebefordra förslaget till teknisk standard för tillsyn till Europaparlamentet, rådet och till myndigheten.

▌Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget och överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska överlämna en kopia på det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn inom den period på sex veckor som avses i fjärde stycket får kommissionen anta den tekniska standarden för tillsyn.

Om myndigheten har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn inom sex veckor får kommissionen ändra förslaget på grundval av myndighetens föreslagna ändringar, eller anta den tekniska standarden för tillsyn med de ändringar den anser relevanta. Kommissionen får inte ändra innehållet i de förslag till tekniska standarder för tillsyn som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

4. Tekniska standarder för tillsyn ska antas genom förordningar eller beslut. Orden ”teknisk standard för tillsyn” ska finnas med i rubriken. De tekniska standarderna för tillsyn ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i dem.”.

(6b)  I artikel 13.1 ska andra stycket utgå.

(6c)  Artikel 15 ska ersättas med följande:

“Artikel 15Tekniska standarder för genomförande

1. Om Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget tilldelar kommissionen genomförandebefogenheter att anta tekniska standarder för genomförande med hjälp av genomförandeakter för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, får myndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande. Tekniska standarder för genomförande ska vara tekniska, får inte innebära strategiska beslut eller policyval och deras innehåll ska syfta till att fastställa villkoren för tillämpning av de akterna. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen för godkännande. Myndigheten ska samtidigt översända dessa tekniska standarder för genomförande för kännedom till Europaparlamentet och rådet.

Innan myndigheten överlämnar förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen, ska den genomföra ett öppet offentligt samråd och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i enlighet med artikel 8.2a. Myndigheten ska begära råd från den bankintressentgrupp som avses i artikel 37.

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av ett förslag till teknisk standard för genomförande besluta huruvida den ska godkänna det. Om det ligger i unionens intresse får kommissionen godkänna förslaget till teknisk standard för genomförande endast till viss del eller med ändringar. Om kommissionen inte, helt eller delvis, motsätter sig den föreslagna tekniska standarden för genomförande inom bedömningsperioden, ska den anses vara godkänd.

Om kommissionen inte kan fatta beslut inom tre månader efter mottagandet av förslaget till en teknisk standard för genomförande, ska den omedelbart, och under alla omständigheter innan tremånadersperioden löper ut, underrätta Europaparlamentet och rådet om detta och ange skälen till varför den inte kan fatta ett beslut samt tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2.

Om kommissionen har för avsikt att inte godkänna ett förslag till teknisk standard för genomförande eller att godkänna det endast delvis eller med ändringar ska den sända tillbaka förslaget till myndigheten, med en förklaring till varför den har för avsikt att inte godkänna det eller i förekommande fall varför det ska ändras, och lämna en kopia av sin skrivelse till Europaparlamentet och rådet. Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget till teknisk standard för genomförande på grundval av kommissionens föreslagna ändringar och på nytt överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska överlämna en kopia på det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten när den period på sex veckor som avses i femte stycket löper ut inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande, eller har överlämnat ett förslag till teknisk standard för genomförande som inte har ändrats på ett sådant sätt att det är förenligt med kommissionens förslag till ändringar, får kommissionen anta den tekniska standarden för genomförande med de ändringar den anser relevanta eller förkasta den.

Kommissionen får inte ändra innehållet i ett förslag till teknisk standard för genomförande som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

2. Om myndigheten inte har lämnat något förslag till tekniska standarder för genomförande inom den tidsfrist som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, ska den omedelbart underrätta Europaparlamentet och rådet om detta, och ange skälen till varför den inte kan överlämna förslaget till tekniskt standard för genomförande och tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Kommissionen får begära att ett sådant förslag lämnas inom en ny tidsfrist Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om den nya tidsfristen. Europaparlamentet kan uppmana myndighetens ordförande att förklara skälen till att förslaget till tekniskt standard för genomförande inte kan överlämnas.

3. Endast när myndigheten inte lämnar ett förslag till teknisk standard för genomförande till kommissionen inom tidsfristerna i enlighet med punkt 2 får kommissionen anta en teknisk standard för genomförande genom en genomförandeakt, utan ett förslag från myndigheten.

Kommissionen ska ha genomfört ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för genomförande och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna, utom då sådana samråd och analyser inte står i proportion till omfattningen och konsekvenserna av de förslag som avses eller till hur brådskande ärendet är. Kommissionen ska också begära råd från den bankintressentgrupp som avses i artikel 37.

Kommissionen ska omgående vidarebefordra förslaget till teknisk standard för genomförande till Europaparlamentet, rådet och myndigheten.

▌Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget och överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande inom den period på sex veckor som avses i fjärde stycket får kommissionen anta den tekniska standarden för genomförande.

Om myndigheten har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande inom perioden på sex veckor får kommissionen ändra förslaget till teknisk standard för genomförande på grundval av myndighetens föreslagna ändringar eller anta den tekniska standarden för genomförande med de ändringar den anser relevanta.

Kommissionen får inte ändra innehållet i de förslag till tekniska standarder för genomförande som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

4. Tekniska standarder för genomförande ska antas genom förordningar eller beslut. Orden ”teknisk standard för genomförande” ska finnas med i rubriken. De tekniska standarderna för genomförande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i dem.”.

(7)  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌ Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten, utfärda riktlinjer eller rekommendationer riktade till behöriga myndigheter eller finansinstitut.

Myndigheten får också utfärda riktlinjer och rekommendationer till myndigheter i medlemsstaterna som inte definieras som behöriga myndigheter enligt denna förordning, men som har befogenhet att säkerställa tillämpningen av de rättsakter som avses i artikel 1.2.

Riktlinjer och rekommendationer ska överensstämma med mandatet i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och beakta proportionalitetsprincipen. Myndigheten får inte utfärda riktlinjer och rekommendationer om frågor som omfattas av befogenheter på nivå 1 för tekniska standarder för tillsyn eller tekniska standarder för genomförande.

1a. Myndigheten får, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS, utfärda riktlinjer riktade till alla behöriga myndigheter eller finansinstitut när det gäller de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, på grundval av det genomförandeförfarande ”följ eller förklara” som avses i punkt 3 i denna artikel. Dessa riktlinjer ska anses lämpliga för efterlevnaden av kraven i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2. I enlighet med ovanstående får behöriga myndigheter och finansinstitut införa ytterligare praxis när det gäller metoden för efterlevnad av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.”

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska, utom i undantagsfall, genomföra öppna offentliga samråd om de riktlinjer och rekommendationer och, i förekommande fall, de frågor och svar som den utfärdar och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna med att utfärda sådana riktlinjer och rekommendationer. Dessa samråd och analyser ska stå i proportion till riktlinjernas eller rekommendationernas omfattning, art och konsekvenser. Myndigheten ska, utom i undantagsfall, också begära ▌råd från den bankintressentgrupp som avses i artikel 37. Myndigheten ska ange skälen när den inte genomför öppna offentliga samråd eller inte begär råd från bankintressentgruppen.

ba)  Följande punkter ska införas som punkterna 2a, 2b, 2c och 2d:

”2a. Vid tillämpningen av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 får myndigheten utfärda rekommendationer till en eller flera behöriga myndigheter eller till ett eller flera finansinstitut.

2b. Myndigheten ska i sina riktlinjer och rekommendationer ange hur den bidrar till införandet av en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS, hur den säkerställer en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen och hur den respekterar bestämmelserna i punkterna 1, 1a och punkt 2a.

2c. Riktlinjer och rekommendationer ska inte endast hänvisa till, eller återge, delar av lagstiftningsakter. Innan en ny riktlinje eller rekommendation utfärdas ska myndigheten först se över befintliga riktlinjer och rekommendationer, i syfte att undvika eventuellt dubbelarbete.

2d. Tre månader innan den utfärdar någon av de riktlinjer och rekommendationer som avses i punkt 1a och i punkt 2a ska myndigheten underrätta Europaparlamentet och rådet om det planerade innehållet i dessa riktlinjer och rekommendationer.”.

c)  ▌Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de riktlinjer och rekommendationer som har utfärdats och förklara hur myndigheten har motiverat utfärdande av riktlinjer enligt punkt 1a och rekommendationer enligt punkt 2a, och sammanfatta återkopplingen från offentliga samråd om dessa riktlinjer i enlighet med artikel 8.2a. Rapporten ska också ange vilka behöriga myndigheter som inte följer riktlinjerna och rekommendationerna samt redogöra för vilka åtgärder myndigheten tänker vidta för att se till att den berörda behöriga myndigheten följer dess riktlinjer och rekommendationer ▌i framtiden.”.

d)  Följande punkter ska införas som punkterna 5, 5a och 5b:

”5. Om två tredjedelar av ledamöterna i bankintressentgruppen anser att myndigheten har överskridit sin behörighet genom att utfärda en riktlinje enligt punkt 1a, får de lämna ett motiverat råd om detta till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

5a. Om minst hälften av antalet ledamöter i bankintressentgruppen anser att myndigheten har överskridit sin behörighet genom att utfärda en rekommendation enligt punkt 2a, får de lämna ett motiverat råd om detta till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

5b. Europaparlamentet, rådet och kommissionen får begära en förklaring som motiverar myndighetens utfärdande av de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. När kommissionen har mottagit myndighetens förklaring ska den bedöma riktlinjernas eller rekommendationernas omfattning mot bakgrund av myndighetens behörighet och lämna sin bedömning till Europaparlamentet och rådet. Om Europaparlamentet, rådet eller kommissionen anser att myndigheten har överskridit sin behörighet får kommissionen, efter att ha gett myndigheten tillfälle att framföra sina synpunkter, anta ett beslut om att myndigheten drar tillbaka eller ändrar de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. Innan ett sådant beslut fattas, och närhelst så begärs av Europaparlamentet, ska kommissionen göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från dess ledamöter. Europaparlamentet kan begära att kommissionen antar ett beslut om att myndigheten drar tillbaka eller ändrar de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. Kommissionens beslut ska offentliggöras.”

(7a)  Följande artiklar ska införas som artiklarna 16a och 16b:

”Artikel 16aYttranden

1. Myndigheten ska, på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen eller på eget initiativ, avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om alla frågor som har samband med dess behörighetsområde. Dessa yttranden ska inte offentliggöras om inte detta specificeras i begäran.

2. Den begäran som avses i punkt 1 får inbegripa ett offentligt samråd eller en teknisk analys.

3. När det gäller bedömningar enligt artikel 22 i direktiv 2013/36/EG, som enligt det direktivet kräver samråd mellan de behöriga myndigheterna i två eller fler medlemsstater, får myndigheten på begäran av någon av de berörda behöriga myndigheterna avge och offentliggöra ett yttrande om en sådan bedömning. Yttrandet ska avges utan dröjsmål och under alla förhållanden före slutet av den bedömningsperiod som avses i det direktivet.

4. Myndigheten får på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen ge tekniska råd till Europaparlamentet, rådet och kommissionen under det ordinarie lagstiftningsförfarandet och för delegerade akter avseende ett lagstiftningsförslag från kommissionen på de områden som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

Artikel 16bFrågor och svar

1. För tolkningen, den praktiska tillämpningen eller införlivandet av bestämmelserna i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, eller tillhörande delegerade akter och genomförandeakter, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt dessa lagstiftningsakter, får alla fysiska och juridiska personer, inbegripet behöriga myndigheter och unionsinstitutioner, ställa frågor till myndigheten på något av unionens officiella språk.

Innan finansinstituten ställer en fråga till myndigheten ska de bedöma huruvida de först ska ställa frågan till sin behöriga myndighet.

Myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra alla tillåtliga frågor i enlighet med punkt 1 för varje enskild lagstiftningsakt, efter att frågorna ingetts och innan de har besvarats.

Denna process ska inte hindra en fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter och unionsinstitutioner, från att begära konfidentiella tekniska råd eller klargöranden från myndigheten.

2. Myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra icke-bindande svar på alla tillåtliga frågor enligt punkt 1, för varje enskild lagstiftningsakt, såvida inte detta offentliggörande strider mot den frågeställande fysiska eller juridiska personens legitima intressen eller skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet.

3. Innan myndigheten offentliggör svar på tillåtliga frågor får den rådgöra med intressenter i enlighet med artikel 16.2.

4. Myndighetens svar ska anses lämpliga för att uppnå efterlevnad av kraven i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och av de dithörande delegerade akter och genomförandeakter samt riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt dessa lagstiftningsakter. Behöriga myndigheter och finansinstitut får införa annan praxis för efterlevnad av alla tillämpliga rättsliga krav.

5. Myndigheten ska se över svaren på frågorna så snart detta anses nödvändigt och lämpligt, dock senast 24 månader efter det att de har offentliggjorts, för att vid behov revidera, uppdatera eller dra tillbaka dem.

6. När så är lämpligt ska myndigheten beakta offentliggjorda svar när den utarbetar eller uppdaterar riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16.”

(8)  Artikel 17 ska ersättas med följande:

"1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de akter som avses i artikel 1.2 eller har tillämpat dem på ett sätt som framstår som en överträdelse av unionsrätten, inklusive de tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande som upprättats i enlighet med artiklarna 10-15, särskilt genom att underlåta att säkerställa att ett finansinstitut uppfyller kraven i dessa akter, ska myndigheten agera i enlighet med de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i den här artikeln.

2. Myndigheten ska, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, Europaparlamentet, rådet, kommissionen, ▌bankintressentgruppen eller på basis av faktauppgifter och utförlig information från relevanta organisationer eller institutioner, eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, tillmötesgå begäran och i förekommande fall utreda en påstådd överträdelse av eller underlåtenhet att tillämpa unionsrätten.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artikel 35, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning, inbegripet hur akterna som avses i artikel 1.2 tillämpas i enlighet med unionsrätten.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artiklarna 35 får myndigheten rikta en vederbörligen motiverad begäran om information direkt till andra behöriga myndigheter eller relevanta finansinstitut, när en begäran om information från den berörda behöriga myndigheten har visat sig vara eller anses vara otillräcklig för att få den information som är nödvändig för att utreda en påstådd överträdelse av unionslagstiftningen eller underlåtenhet att tillämpa den. Om den motiverade begäran riktar sig till finansinstitut ska den innehålla en förklaring av varför informationen är nödvändig för att utreda en påstådd överträdelse av unionslagstiftningen eller underlåtenhet att tillämpa den.

Mottagaren av en sådan begäran ska förse myndigheten med tydlig, korrekt och komplett information utan onödigt dröjsmål.

Om en begäran om information har riktats till ett finansinstitut ska myndigheten underrätta de relevanta behöriga myndigheterna om denna begäran. De behöriga myndigheterna ska bistå myndigheten vid insamlingen av informationen om den begär det.”

3. Myndigheten får inleda ett skiljeförfarande med den berörda behöriga myndigheten i syfte att diskutera vilka åtgärder som krävs för efterlevnad av unionsrätten. Den berörda behöriga myndigheten ska samarbeta lojalt i sådana förfaranden.

Myndigheten får så snart som möjligt dock senast inom fyra månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa unionsrätten.

Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten.

4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter unionsrätten inom en månad från mottagandet av myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, avge ett formellt yttrande med krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter unionsrätten. Kommissionens formella yttrande ska beakta myndighetens rekommendation.

Kommissionen ska avge ett sådant formellt yttrande senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

Myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det formella yttrande som avses i punkt 4, underrätta kommissionen och myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att rätta sig efter det formella yttrandet.

“6.  Om en behörig myndighet inte rättar sig efter det formella yttrande som avses i punkt 4 inom den där angivna tidsfristen och om det är nödvändigt att utan dröjsmål vidta åtgärder med anledning av denna underlåtenhet för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa det finansiella systemets funktion och integritet, får myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter och skyldigheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget och om de relevanta kraven i de akter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansinstitut eller, i fråga om ärenden som rör förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, på finanssektorsaktörer – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansinstitut eller en finanssektorsaktör som ålägger dem att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten, vilket kan innefatta upphörande av en viss affärsmetod.

Om de relevanta kraven i de akter som avses i artikel 1.2 inte är direkt tillämpliga på finanssektorsaktörer i fråga om ärenden som rör förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, får myndigheten anta ett beslut om att den behöriga myndigheten ska rätta sig efter det formella yttrande som avses i punkt 4 inom den där angivna tidsfristen. Om den behöriga myndigheten inte rättar sig efter beslutet får myndigheten också anta ett beslut i enlighet med första stycket. För detta ändamål ska myndigheten tillämpa all relevant unionsrätt, och där unionsrätten består av direktiv, den nationella lagstiftning som införlivar dessa direktiv. Om den tillämpliga unionsrätten utgörs av förordningar som för närvarande uttryckligen ger medlemsstaterna rätt att utnyttja olika alternativ ska myndigheten även tillämpa den nationella lagstiftning genom vilken dessa alternativ utnyttjas.

Myndighetens beslut ska överensstämma med det formella yttrande som kommissionen avgivit enligt punkt 4.

7.  Beslut som antagits i enlighet med punkt 6 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av behöriga myndigheter.

När behöriga myndigheter vidtar åtgärder avseende frågor som är föremål för ett formellt yttrande enligt punkt 4 eller ett beslut enligt punkt 6, ska de rätta sig efter det formella yttrandet eller beslutet.”

8. I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten ange vilka behöriga myndigheter och finansinstitut som inte har följt de formella yttranden eller beslut som avses i punkterna 4 och 6 i den här artikeln.

(8a)  Följande artikel ska införas som artikel 17a:

”Artikel 17a

Myndigheten ska ha infört särskilda rapporteringskanaler för att ta emot och hantera information från en rapporterande person som rapporterar om överträdelser av eller underlåtenhet att tillämpa unionsrätten. Myndigheten ska säkerställa att information kan lämnas in anonymt och säkert. Om myndigheten bedömer att de inlämnade uppgifterna innehåller bevis eller betydande indikationer på väsentliga överträdelser ska den lämna återkoppling till den rapporterande personen.”

(8b)  Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

“3. Om rådet har antagit ett beslut enligt punkt 2, och under exceptionella omständigheter där samordnade åtgärder av behöriga myndigheter är nödvändiga för att åtgärda en negativ utveckling som allvarligt kan äventyra finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i unionen eller kund- och konsumentskyddet, får myndigheten anta enskilda beslut med krav på de behöriga myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med den lagstiftning som avses i artikel 1.2 för att åtgärda sådan utveckling genom att se till att finansiella instituten och behöriga myndigheter uppfyller kraven i den lagstiftningen.

(9)  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. I de fall som anges i de unionsakter som avses i artikel 1.2, liksom vid betydande oenigheter mellan två eller flera nationella behöriga myndigheter angående tillämpningen av dessa akter, och utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artikel 17, får myndigheten bistå de behöriga myndigheterna med att nå en överenskommelse i enlighet med förfarandet i punkterna 2-4 i något av följande fall:

a)  På begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna, om en behörig myndighet är oenig med en annan behörig myndighet vad gäller förfarandet för en åtgärd eller åtgärdens innehåll, en föreslagen åtgärd eller avsaknaden av åtgärder.

b)  På eget initiativ, om oenighet mellan behöriga myndigheter kan fastställas på grundval av objektiva skäl, inbegripet på grundval av uppgifter från marknadsaktörer eller konsumentorganisationer.

I de fall de rättsakter som avses i artikel 1.2 kräver att ett gemensamt beslut fattas av behöriga myndigheter, ska det antas att oenighet råder om inget gemensamt beslut fattas av dessa myndigheter inom de tidsfrister som anges i de akterna.”

b)  Följande punkter ska införas som punkterna 1a och 1b:

”1a. I följande fall ska de berörda behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrätta myndigheten om att en överenskommelse inte har nåtts:

a)  Om en tidsfrist för att nå en överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna föreskrivs i de unionsakter som avses i artikel 1.2 och något av följande inträffar, beroende på vilket som inträffar först:

i) Tidsfristen löper ut.

ii) En eller flera av de berörda behöriga myndigheterna konstaterar på grundval av objektiva skäl att oenighet föreligger.

b)  Om ingen tidsfrist för att nå en överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna föreskrivs i de unionsakter som avses i artikel 1.2 och något av följande inträffar, beroende på vilket som inträffar först:

i)  En eller flera av de berörda behöriga myndigheterna konstaterar på grundval av objektiva skäl att oenighet föreligger.

ii)  Två månader har förflutit från den dag då en behörig myndighet mottog en begäran från en annan behörig myndighet om att vidta vissa åtgärder för att följa unionsakterna, och den anmodade myndigheten ännu inte har antagit ett beslut för att tillmötesgå denna begäran.

1b. Ordföranden ska bedöma huruvida myndigheten bör agera i enlighet med punkt 1. Om myndigheten agerar på eget initiativ ska den underrätta de berörda behöriga myndigheterna om sitt beslut att agera.

Då ett gemensamt beslut krävs enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2 ska alla behöriga myndigheter som deltar i det gemensamma beslutet i avvaktan på myndighetens beslut i enlighet med det förfarande som anges i artikel 47.3a, avvakta med sina enskilda beslut. Om myndigheten beslutar att agera ska alla de behöriga myndigheter som deltar i det gemensamma beslutet avvakta med sina beslut tills det förfarande som anges i punkterna 2 och 3 är avslutat.”

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”Om det förlikningsskede som avses i punkt 2 har avslutats utan att de berörda behöriga myndigheterna har lyckats nå någon överenskommelse, får myndigheten fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga myndigheterna att vidta en specifik åtgärd eller avstå från en viss åtgärd, för att säkerställa överensstämmelse med unionslagstiftningen. Myndighetens beslut ska vara bindande för de berörda behöriga myndigheterna. . Genom sitt beslut kan myndigheten kräva att de behöriga myndigheterna återkallar eller ändrar ett beslut som de har antagit eller att de använder de befogenheter som de har enligt tillämplig unionslagstiftning.”

d)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a. Myndigheten ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna om att förfarandena enligt punkterna 2 och 3 har avslutats, i förekommande fall tillsammans med det beslut som den fattat enligt punkt 3.”

e)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.  Om en behörig myndighet inte rättar sig efter myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att ett finansinstitut eller i fråga om ärenden som rör förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, finanssektorsaktörer uppfyller krav som är direkt tillämpliga på institutet eller aktören enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter och skyldigheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansinstitut eller en finanssektorsaktör som ålägger dem att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten, vilket kan innefatta upphörande av en viss affärsmetod.

I ärenden som rör förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism får myndigheten också anta ett beslut i enlighet med första stycket om de relevanta kraven i de akter som avses i artikel 1.2 inte är direkt tillämpliga på finanssektorsaktörer. För detta ändamål ska myndigheten tillämpa all relevant unionsrätt, och där unionsrätten består av direktiv, den nationella lagstiftning som införlivar dessa direktiv. Om den tillämpliga unionsrätten utgörs av förordningar som för närvarande uttryckligen ger medlemsstaterna rätt att utnyttja olika alternativ även tillämpa den nationella lagstiftning genom vilken dessa alternativ utnyttjas.”

(9a)  Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21Tillsynskollegier

1. Myndigheten ska inom ramen för sina befogenheter främja och övervaka effektivt, ändamålsenligt och konsekvent arbete i de tillsynskollegier som inrättats i enlighet med de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och verka för enhetlig tillämpning av unionsrätten av de olika tillsynskollegierna. I syfte att skapa enhetlighet i fråga om bästa tillsynspraxis ska myndigheten främja gemensamma tillsynsplaner och undersökningar, och myndighetens personal ska ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegierna, och ska därmed även kunna delta i, och i vederbörligen motiverade fall, leda tillsynskollegiernas verksamhet, inbegripet undersökningar på plats, som utförs gemensamt av två eller flera behöriga myndigheter

2. Myndigheten ska inta en ledande roll för att säkerställa att i tillsynskollegier för gränsöverskridande institut i hela unionen fungerar konsekvent, med beaktande av den systemrisk som de finansiella institut som avses i artikel 23 utgör och ska där det är lämpligt sammankalla ett möte i ett kollegium.

I denna punkt och i punkt 1 i denna artikel ska myndigheten anses vara en ”behörig myndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning.

Myndigheten får

a) i samarbete med de behöriga myndigheterna samla in och delge alla relevanta uppgifter i syfte att underlätta kollegiets arbete samt upprätta och driva ett centralt system för att göra uppgifterna tillgängliga för de behöriga myndigheterna i kollegiet,

b) inleda och samordna stresstester inom hela unionen i enlighet med artikel 32, för att bedöma de centrala finansinstituts förmåga, särskilt den systemrisk som centrala finansinstitut utgör och som avses i artikel 23, att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling, och utvärdera den potentiella ökade systemrisken som centrala finansinstitut kan utgöra i stressituationer, varvid det ska säkerställas att enhetliga metoder tillämpas på nationell nivå för dessa tester, och i lämpliga fall rikta en rekommendation till den behöriga myndigheten att åtgärda de problem som konstaterats vid stresstesten, inbegripet att genomföra specifika bedömningar; den kan begära att behöriga myndigheter genomför inspektioner på plats, och får delta i sådana inspektioner på plats, i syfte att säkerställa att de unionsomfattande bedömningarnas metoder, praxis och resultat är jämförbara och tillförlitliga,

c) främja ändamålsenlig och effektiv tillsynsverksamhet, inbegripet bedömning av de risker som finansinstitut är eller kan vara utsatta för i enlighet med vad som konstaterats under översynen av tillsynsprocessen eller i stressituationer,

d) i enlighet med de uppgifter och befogenheter som anges i denna förordning, övervaka de uppgifter som de behöriga myndigheterna utför, och

e) begära fortsatta överläggningar i ett kollegium i ärenden där den anser att beslutet skulle medföra felaktig tillämpning av unionsrätten eller att det inte skulle bidra till enhetlighet i tillsynspraxisen. Den får även begära att den samordnande tillsynsmyndigheten planerar ett möte i kollegiet eller lägger till ett ärende på dagordningen för ett möte.

3. Myndigheten får utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande, enligt vad som specificeras i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 10–15, för att säkerställa enhetliga förutsättningar för tillämpning av bestämmelserna om tillsynskollegiernas operativa funktion och utfärda riktlinjer och rekommendationer, som antagits enligt artikel 16, för att främja enhetlighet i tillsynsrutinerna och de bästa metoder som antagits av tillsynskollegierna..

4. Myndigheten ska ha en rättsligt bindande medlarroll för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19. Myndigheten får fatta tillsynsbeslut som är direkt tillämpliga på det berörda institutet i enlighet med artikel 19.

(10)  Artikel 22 ska ersättas med följande:

Artikel 22Allmänna bestämmelser

om systemrisker

1. Myndigheten ska ta vederbörlig hänsyn till systemrisker enligt definitionen i förordning (EU) nr 1092/2010. Den ska hantera varje risk för störningar av det finansiella systemet som

a) orsakas av en försämring av hela det finansiella systemet eller en del av det och

b) kan få allvarliga negativa konsekvenser för den inre marknaden och realekonomin.

Myndigheten ska när så är lämpligt ta hänsyn till den övervakning och bedömning av systemrisker som ESRB utarbetat och reagera på varningar och rekommendationer från ESRB i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1092/2010.

2. Myndigheten ska, i samarbete med ESRB, och i enlighet med artikel 23, utarbeta en gemensam uppsättning kvantitativa och kvalitativa indikatorer (”risk dashboard”) för att identifiera och mäta systemrisker.

Myndigheten ska också utveckla ett lämpligt stresstestsystem för identifiering av de institut som kan utgöra en systemrisk. Dessa institut ska bli föremål för skärpt tillsyn och, vid behov, de förfaranden för återhämtning, rekonstruktion och avveckling som avses i artikel 25.

3. Myndigheten ska, utan att det påverkar tillämpningen av de akter som avses i artikel 1.2, vid behov utarbeta ytterligare riktlinjer och rekommendationer för finansinstitut så att den systemrisk som de utgör beaktas.

Myndigheten ska säkerställa att den systemrisk som finansinstituten utgör beaktas vid utarbetandet av förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande på de områden som föreskrivs i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

4. Myndigheten får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna, kommissionen eller på eget initiativ, undersöka en särskild typ av finansinstitut, produkttyp eller typ av beteende för att bedöma potentiella hot mot stabiliteten i det finansiella systemet och rekommendera åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

I detta syfte får myndigheten använda de befogenheter som den tilldelas i denna förordning, inklusive artiklarna 35 och 35b.

5. Den gemensamma kommittén ska säkerställa en generell och sektorövergripande samordning av de åtgärder som genomförs i enlighet med denna artikel.

(10a)  Artikel 23.1 ska ersättas med följande:

“1. Myndigheten ska, i samråd med ESRB, utveckla kriterier för identifiering och mätning av systemrisker och ett adekvat stresstest som innefattar en bedömning av faran för att den systemrisk som finansinstituten utgör eller är utsatta för ska öka i stressituationer, inbegripet potentiella miljörelaterade systemrisker. De finansinstitut som kan utgöra en systemrisk ska bli föremål för skärpt tillsyn och, vid behov, de förfaranden för återhämtning, rekonstruktion och resolution som anges i artikel 25.

(10b)  I artikel 27.2 ska tredje stycket utgå.

(11)  Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Följande led ska införas som led aa:

”aa) Utfärda den strategiska tillsynsplanen enligt artikel 29a.”

ii)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Främja ett effektivt bilateralt och multilateralt utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter, på alla relevanta områden inklusive it-säkerhet och it-attacker ▌, under fullständigt iakttagande av tillämpliga bestämmelser om konfidentialitet och skydd av personuppgifter i unionslagstiftningen på området.”

iii) Led e ska ersättas med följande:

”e) Upprätta sektorspecifika och sektorövergripande utbildningsprogram, även rörande teknisk innovation, underlätta personalutbyte och uppmuntra behöriga myndigheter att öka utnyttjandet av system för att utstationera personal och andra instrument.”

iiia)  Följande led ska införas som led ea:

”ea) Inrätta ett övervakningssystem för bedömning av väsentliga miljörisker, sociala risker och bolagsstyrningsrelaterade risker med beaktande av Parisavtalet (COP 21) .”

b)  ▌Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. Myndigheten får i tillämplig utsträckning utveckla nya praktiska instrument och konvergensskapande medel för att främja gemensam metod och praxis i tillsynen.

I syfte att skapa en gemensam tillsynskultur ska myndigheten utarbeta och hålla uppdaterad en EU-handbok för tillsynen av finansinstitut i unionen, med vederbörligt beaktande av riskernas art, omfattning och komplexitet, affärspraxis, affärsmodeller och finansinstitutens och marknadernas storlek. Myndigheten ska också utarbeta och hålla uppdaterad en EU-handbok för resolution av finansinstitut i unionen, med vederbörligt beaktande av riskernas art, omfattning och komplexitet, affärspraxis, affärsmodeller och finansinstitutens och marknadernas storlek.. Både EU-handboken för tillsyn och EU-handboken för resolution ska beskriva bästa praxis samt metoder och processer av hög kvalitet.

Myndigheten ska i vederbörlig ordning beakta tillsynshandboken vid utförandet av sina arbetsuppgifter, även i samband med utredning av eventuella överträdelser av unionsrätten i enlighet med artikel 17, tvistlösning i enlighet med artikel 19, fastställande och bedömning av unionsomfattande strategiska mål för tillsyn i enlighet med artikel 29a och utvärdering av behöriga myndigheter i enlighet med artikel 30.

Myndigheten ska, i tillämpliga fall, genomföra öppna offentliga samråd om de yttranden som avses i punkt 1 a och de medel och instrument som avses i punkt 2 och analysera de därmed förknippade potentiella kostnaderna och fördelarna. Dessa samråd och analyser ska stå i proportion till yttrandenas eller medlens och instrumentens omfattning, art och konsekvenser. Myndigheten ska i tillämpliga fall också begära yttranden eller råd från bankintressentgruppen.”.

(12)  Följande artikel ska införas som artikel 29a:

”Artikel 29a

Unionens strategiska tillsynsplan

1. Myndigheten ska åtminstone vart tredje år och senast den 31 mars, efter en debatt i tillsynsstyrelsen och med beaktande av bidrag som mottagits från behöriga myndigheter, befintligt arbete som utförts av EU:s institutioner och analyser, varningar och rekommendationer som offentliggjorts av ESRB, utfärda en rekommendation som riktas till dessa behöriga myndigheter, där de unionsomfattande strategiska målen och prioriteringarna för tillsynen fastställs (unionens strategiska tillsynsplan) utan att detta påverkar de behöriga myndigheternas specifika nationella mål och prioriteringar. De behöriga myndigheterna ska i sina bidrag ange den tillsynsverksamhet som de anser att myndigheten ska prioritera. Myndigheten ska översända unionens strategiska tillsynsplan för kännedom till Europaparlamentet, rådet och kommissionen och offentliggöra den på sin webbplats.

Unionens strategiska tillsynsplan ska fastställa särskilda prioriteringar för tillsynsverksamheten i syfte att främja en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis och en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen, och i syfte att hantera relevanta utvecklingstendenser på mikronivå, potentiella risker och sårbarheter, föregripa utveckling, inbegripet nya affärsmodeller, som identifierats i enlighet med artikel 32. Unionens strategiska tillsynsplan ska inte hindra de nationella behöriga myndigheterna från att tillämpa nationell bästa praxis, på grundval av ytterligare nationella prioriteringar och nationell utveckling, och ska ta hänsyn till nationella särdrag.

2. Varje behörig myndighet ska särskilt beskriva hur deras årliga arbetsprogram ligger i linje med unionens strategiska tillsynsplan.

4. Varje behörig myndighet ska som en del av sin årsrapport ägna ett kapitel åt genomförandet av det årliga arbetsprogrammet.

Kapitlet ska innehålla åtminstone följande information:

a)  En beskrivning av tillsynsverksamheten och granskningar av finansinstitut, marknadspraxis och beteenden och finansiella marknader, samt administrativa åtgärder och sanktioner mot finansinstitut som gjort sig skyldiga till överträdelser av unionslagstiftningen och nationell lagstiftning.

b)  En beskrivning av verksamhet som genomförts men som inte ingick i det årliga arbetsprogrammet.

c)  En redogörelse för verksamhet som ingick i det årliga arbetsprogrammet men som inte genomförts och för programmål som inte uppfyllts, samt orsakerna till att verksamheten inte genomförts och till att målen inte uppfyllts.

5. Myndigheten ska bedöma den information som fastställs i det särskilda kapitel som avses i punkt 4. Om det finns väsentliga risker för att prioriteringarna i unionens strategiska tillsynsplan inte kommer att uppnås ska myndigheten utfärda en rekommendation till varje berörd behörig myndighet om hur de relevanta bristerna i deras verksamhet kan åtgärdas.

På grundval av rapporterna och sin egen riskbedömning ska myndigheten kartlägga de delar av den behöriga myndighetens verksamhet som är av avgörande betydelse för unionens strategiska tillsynsplan och vid behov utvärdera dessa delar enligt artikel 30.

6. Myndigheten ska offentliggöra information om bästa praxis som konstaterats vid bedömningen av de årliga arbetsprogrammen så att den blir allmänt tillgänglig.”

(13)  Artikel 30 ska ändras på följande sätt:

a)  Artikelrubriken ska ersättas med följande:

”Utvärdering av behöriga myndigheter”.

b)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Myndigheten ska på eget initiativ, eller på begäran av Europaparlamentet och rådet, regelbundet genomföra granskningar av hela eller delar av behöriga myndigheters verksamhet för att uppnå mer enhetliga och ändamålsenliga tillsynsresultat. Den ska i detta syfte utarbeta metoder för att objektivt bedöma och jämföra de behöriga myndigheter som utvärderas. Vid fastställande av vilka behöriga myndigheter som ska granskas och vid utvärderingarna ska hänsyn tas till befintlig information och redan gjorda bedömningar som avser den berörda behöriga myndigheten, inbegripet relevant information som har lämnats till myndigheten i enlighet med artikel 35, och eventuella relevanta uppgifter från berörda parter, i synnerhet möjliga brister och försummelser i en behörig myndighets arbete.”

c)  Följande punkt ska införas:

”1a. För tillämpningen av denna artikel ska myndigheten upprätta en ad hoc-granskningskommitté som leds av myndigheten och består av personal från myndigheten, vilken på frivillig och roterande basis åtföljs och stöds av upp till fem företrädare för olika behöriga myndigheter, undantaget den behöriga myndighet som granskas.”

d)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Utvärderingen ska särskilt, men inte uteslutande, omfatta följande:”.

ii)  Led a ska ersättas med följande:

Frågan om hur väl avvägda den behöriga myndighetens resurser är, dess grad av självständighet och dess styrformer, med särskild hänsyn till möjligheterna att effektivt tillämpa de unionsakter som avses i artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig till marknadsutvecklingen.”

iia)  Led b ska ersättas med följande:

Den effektivitet och grad av konvergens som uppnåtts i tillämpningen av unionsrätten, även med avseende på de tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt artiklarna 10-16 och i vilken utsträckning tillsynspraxis uppfyller målen i unionsrätten, inklusive målen för den gemensamma tillsynskulturen enligt artikel 29 och unionens strategiska tillsynsplan enligt artikel 29a.”

iib)  Led c ska ersättas med följande:

”c) Tillämpning av bästa praxis som utvecklats av vissa behöriga myndigheter.”.

e)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. Myndigheten ska utarbeta en rapport med resultaten av översynen. Rapporten ska beskriva och ange vilka uppföljningsåtgärder som anses lämpliga och nödvändiga till följd av översynen. Uppföljningsåtgärderna får antas i form av riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16, och yttranden i enlighet med artikel 29.1 a, riktade till de relevanta behöriga myndigheterna.

▌Myndigheten ska utfärda en uppföljningsrapport om efterlevnaden av de begärda uppföljningsåtgärderna. ▌

När myndigheten utarbetar förslag till tekniska tillsynsstandarder eller tekniska genomförandestandarder i enlighet med artiklarna 10–15, eller riktlinjer eller rekommendationer i enlighet med artikel 16, ska den ta hänsyn till resultaten av utvärderingen och all annan information som den inhämtar när den utför sina uppgifter, för att säkerställa enhetlig tillsynspraxis av högsta kvalitet.”

f)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a. Myndigheten ska avge ett yttrande till kommissionen om den, med beaktande av resultatet från översynen eller annan information som den inhämtar när den utför sina uppgifter, anser att ytterligare harmonisering av unionsreglerna för finansinstitut eller behöriga myndigheter skulle vara nödvändig ur unionens synvinkel eller om den anser att en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2, eller har tillämpat dem på ett sätt som verkar strida mot unionsrätten.”

g)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

“4. Myndigheten ska offentliggöra de rapporter som avses i punkt 3, inbegripet eventuella uppföljningsrapporter, såvida inte offentliggörandet skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet. Den behöriga myndighet som är föremål för utvärderingen ska ges tillfälle att kommentera en rapport innan den offentliggörs. Före offentliggörandet ska myndigheten, i tillämpliga fall, beakta dessa kommentarer. Myndigheten får offentliggöra kommentarerna som en bilaga till rapporten, såvida inte offentliggörandet skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet eller den behöriga myndigheten motsätter sig ett offentliggörande. Den rapport som utarbetas av myndigheten enligt punkt 3 samt de riktlinjer, rekommendationer och yttranden som antas av myndigheten enligt punkt 3a ska offentliggöras samtidigt.

(14)  ▌Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 första stycket ska led e ersättas med följande:

”e) vidta ▌ lämpliga åtgärder i samband med utveckling som kan äventyra finansmarknadernas funktion i syfte att samordna åtgärder vidtagna av relevanta behöriga myndigheter,”

b)  I punkt 1 första stycket ska följande led införas som led ea:

”ea) vidta lämpliga åtgärder för att underlätta spridning av tekniska innovationer i syfte att samordna åtgärder vidtagna av relevanta behöriga myndigheter,”

c)  En punkt läggs till som 1a:

”1a. Myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta marknadstillträde för aktörer eller produkter som baserar sig på teknisk innovation. I syftet att bidra till fastställandet av en gemensam EU-strategi för teknisk innovation ska myndigheten främja enhetlig tillsyn, i tillämpliga fall med stöd från kommittén för finansiell innovation och särskilt genom utbyte av information och bästa praxis. Där det är lämpligt får myndigheten utfärda riktlinjer eller rekommendationer i enlighet med artikel 16.”

(15)  Följande artikel ska införas som artikel 31a:

”Artikel 31aSamordning när det gäller delegering och utkontraktering av verksamheter samt risköverföring

1.  Myndigheten ska fortlöpande samordna de behöriga myndigheternas tillsynsverksamhet i syfte att främja enhetlig tillsyn när det gäller finansinstituts delegering och utkontraktering av verksamhet samt deras risköverföring till tredjeländer för att dra fördel av EU-passet samtidigt som de i huvudsak bedriver väsentlig verksamhet eller väsentliga funktioner utanför unionen i enlighet med punkterna 2 och 3▐. De behöriga myndigheterna ska inom ramen för sina befogenheter bära det yttersta ansvaret för beslut om auktorisation, tillsyn och verkställighet när det gäller delegering och utkontraktering av verksamhet samt risköverföring.

2. De behöriga myndigheterna ska anmäla till myndigheten om de planerar att auktorisera eller registrera ett finansinstitut som skulle stå under tillsyn av den berörda behöriga myndigheten i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, och om finansinstitutets affärsplan innebär att en väsentlig del av dess verksamhet eller någon av dess centrala funktioner utkontrakteras eller delegeras eller att risken i samband med en väsentlig del av dess verksamhet överförs till tredjeland, för att åtnjuta EU-pass samtidigt som de i huvudsak har väsentlig verksamhet eller väsentliga funktioner utanför unionen. De behöriga myndigheternas anmälan till myndigheten ska vara tillräckligt detaljerad ▌.

3. Om den unionslagstiftning som avses i artikel 1.2 är tillämplig och om den inte föreskriver några särskilda krav för anmälan om utkontraktering, delegering eller överföring av risk ska ett finansinstitut till den behöriga myndigheten anmäla utkontraktering eller delegering av en väsentlig del av sin verksamhet eller någon av sina nyckelfunktioner och överföring av risk i samband med en väsentlig del av verksamheten till en annan enhet eller sin egen filial som är etablerad i ett tredjeland. Den berörda behöriga myndigheten ska informera myndigheten om sådana anmälningar två gånger om året.

På myndighetens begäran och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35 ska den behöriga myndigheten tillhandahålla information om finansinstituts arrangemang för utkontraktering, delegering eller risköverföring.

Myndigheten ska övervaka huruvida de berörda behöriga myndigheterna kontrollerar att sådana arrangemang för utkontraktering, delegering eller risköverföring som avses i första stycket ingås i enlighet med unionslagstiftningen, överensstämmer med riktlinjer, rekommendationer eller yttranden från myndigheten och inte hindrar en effektiv tillsyn av de behöriga myndigheterna och efterlevnadskontroll i ett tredjeland.

3a. Om en behörig myndighets kontrollförfaranden förhindrar en effektiv tillsyn eller verkställighet och medför risker för regleringsarbitrage mellan medlemsstaterna, får myndigheten utfärda rekommendationer till den berörda behöriga myndigheten om hur dess kontrollsystem kan förbättras, inbegripet en tidsfrist fram till vilken den behöriga myndigheten bör genomföra de rekommenderade ändringarna. Om den berörda behöriga myndigheten inte följer rekommendationerna ska den ange skälen till detta, och myndigheten ska offentliggöra sin rekommendation tillsammans med dessa skäl.

3b. Kommissionen ska inom [ett år efter ikraftträdandet av denna ändringsförordning] utarbeta en rapport som innehåller en genomgång av de olika tillvägagångssätten i sektorsspecifik lagstiftning när det gäller att bedöma hur väsentlig den verksamhet som ska utkontrakteras eller delegeras är, och som undersöker möjligheten till ett mer harmoniserat tillvägagångssätt i detta avseende genom möjligheten att specificera gemensamma kriterier och metoder. Kommissionen ska lägga fram rapporten för Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska i detta sammanhang beakta följande:

a) Verksamhetens kontinuitet.

b) Den faktiska förvaltningskapaciteten.

c) Den faktiska kapaciteten att granska delegerade och utkontrakterade verksamhet samt risköverföringar.

(15a)  Följande artikel ska införas som artikel 31b:

”Artikel 31bInformationsutbyte om duglighet och lämplighet

Myndigheten ska, tillsammans med Eiopa och Esma, inrätta ett system for utbyte av information som är relevant för de behöriga myndigheternas bedömning av duglighet och lämplighet för innehavare av kvalificerade innehav, direktörer och personer som innehar nyckelfunktioner inom finansinstitut, i enlighet med de akter som avses i artikel 1.2.”

(16)  Artikel 32 ska ersättas med följande:

”Artikel 32 Bedömning av marknadsutvecklingen

, inklusive stresstester

1.  Myndigheten ska övervaka och bedöma marknadsutvecklingen inom sitt behörighetsområde och, när så krävs, underrätta de andra två europeiska tillsynsmyndigheterna, ESRB och Europaparlamentet, rådet och kommissionen om relevanta tendenser på nivån mikrotillsyn, potentiella risker och sårbarheter. Myndigheten ska i sin bedömning inkludera en ▌ analys av de marknader där finansinstitut är verksamma och en utvärdering av den potentiella marknadsutvecklingens inverkan på sådana institut.

2.  Myndigheten ska ▌ ta initiativ till och samordna unionsomfattande utvärderingar av finansiella institutens förmåga att på ett realistiskt sätt stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden. I detta syfte ska den utarbeta följande:

a)  Gemensamma metoder för att bedöma effekterna av olika ekonomiska scenarier på ett instituts finansiella ställning.

aa)  Gemensamma metoder för identifiering av finansinstitut som ska inbegripas i unionsomfattande bedömningar.

b)  Gemensamma tillvägagångssätt för att förmedla resultaten av dessa bedömningar av finansinstituts motståndskraft.

c)  Gemensamma metoder för att bedöma effekterna av specifika produkter eller distributionsprocesser på ett institut. ▐

d)  Gemensamma metoder för värdering av tillgångar, när det är nödvändigt, i syfte att genomföra stresstester.

da)  Gemensamma metoder för att bedöma effekterna av miljörisker på finansinstitutens stabilitet.

Vid tillämpningen av denna punkt ska myndigheten samarbeta med ESRB, som ska undvika potentiella intressekonflikter när det gäller utformningen av penningpolitiken.

2a.  Åtminstone en gång per år ska myndigheten, i samarbete med den gemensamma tillsynsmekanismen, bedöma om det är lämpligt att genomföra sådana unionsomfattande utvärderingar som avses i punkt 2 och informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om sina överväganden. När sådana unionsomfattande utvärderingar utförs ska myndigheten lämna ut upplysningar om resultaten till varje deltagande finansinstitut, såvida den inte anser att sådant offentliggörande är olämpligt med beaktande av den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, marknadernas integritet, investerarskyddet eller den inre marknadens funktion.

Behöriga myndigheters tystnadsplikt ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att offentliggöra resultatet av unionsomfattande utvärderingar enligt punkt 2 eller från att översända resultatet av sådana utvärderingar till myndigheten så att den kan offentliggöra resultaten av unionsomfattande utvärderingar av finansinstituts motståndskraft.

3.  Myndigheten ska en gång per år och oftare om så krävs – utan att det påverkar ESRB:s uppgifter enligt förordning (EU) nr 1092/2010 – till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ESRB överlämna bedömningar av tendenser, potentiella risker och sårbarheter inom sitt behörighetsområde, i kombination med den ”risk dashboard” som avses i artikel 22.2.

Myndigheten ska i dessa bedömningar även införa en klassificering av de huvudsakliga riskerna och sårbarheterna och, när så krävs, rekommendera förebyggande eller korrigerande åtgärder.

3a.  I syfte att kunna genomföra unionsomfattande bedömningar av finansiella instituts motståndskraft enligt den här artikeln får myndigheten i enlighet med artikel 35 och med förbehåll för villkoren i den artikeln, begära uppgifter direkt från de finansiella instituten. Myndigheten får också kräva att de behöriga myndigheterna genomför specifika utvärderingar. Den får begära att de behöriga myndigheterna utför inspektioner på plats, och får delta i sådana inspektioner i enlighet med artikel 21 och med förbehåll för villkoren i den artikeln, för att säkerställa att metoder, praxis och resultat är jämförbara och tillförlitliga.

3b.  Myndigheten får begära att de behöriga myndigheterna kräver att finansiella institut låter de uppgifter som de måste lämna enligt punkt 3a bli föremål för en oberoende granskning.

4.  Myndigheten ska genom den gemensamma kommittén ha ett nära samarbete med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), för att se till att utveckling, risker och sårbarheter bevakas tillfredsställande även i ett sektorövergripande perspektiv.

(17)  Artikel 33 ska ersättas med följande:

Artikel 33Internationella förbindelser

samt likvärdighet

1. Myndigheten får, utan att det påverkar medlemsstaternas och unionsinstitutionernas respektive behörighetsområden, utveckla kontakter och ingå administrativa avtal med reglerings-, tillsyns- och i förekommande fall resolutionsmyndigheter, internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater, och de få inte heller hindra medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter från att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med dessa tredjeländer.

Om ett tredjeland, i enlighet med en gällande delegerad akt som antagits av kommissionen enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ingår i den förteckning över jurisdiktioner med strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system ska myndigheten inte ingå samarbetsavtal med reglerings-, tillsyns- och i förekommande fall resolutionsmyndigheter i detta tredjeland.

2. Myndigheten ska bistå kommissionen vid utarbetandet av beslut om likvärdighet avseende reglerings- och tillsynsordningar i tredjeländer efter särskild begäran om råd från kommissionen, på eget initiativ, eller om så krävs enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2.

2a. Myndigheten ska fortlöpande övervaka utvecklingen inom reglering, tillsyn och, i förekommande fall resolution, samt praxis för efterlevnadskontroll samt relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits av kommissionen i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, för att kontrollera att de kriterier som ligger till grund för besluten och alla villkor som anges i dessa fortfarande är uppfyllda. Myndigheten ska överlämna en konfidentiell rapport om sina resultat till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de andra två europeiska tillsynsmyndigheterna vart tredje år eller oftare när så är lämpligt eller vid begäran från Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Rapporten ska särskilt var inriktad på konsekvenserna för den finansiella stabiliteten, marknadernas integritet, investerarskyddet eller den inre marknadens funktion.

Utan att det påverkar de särskilda krav som anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och med förbehåll för de villkor som anges i punkt 1 andra meningen, ska myndigheten samarbeta med de relevanta behöriga myndigheterna och i tillämpliga fall även med resolutionsmyndigheterna, i tredjeländer vars reglerings- och tillsynsordningar har erkänts som likvärdiga. Samarbetet ska ske på grundval av administrativa arrangemang som ingåtts med de relevanta myndigheterna i dessa tredjeländer. När myndigheten förhandlar fram sådana administrativa arrangemang ska den inkludera bestämmelser om följande:

a)  De mekanismer som gör det möjligt för myndigheten att inhämta relevant information, inklusive information om den rättsliga ordningen, tillsynssystemet, relevant marknadsutveckling och alla förändringar som kan påverka beslutet om likvärdighet.

b)  I den utsträckning det är nödvändigt för uppföljningen av sådana beslut om likvärdighet, förfarandena för samordning av tillsynsverksamheten, inbegripet inspektioner på plats som genomförs under ansvar av myndigheten som, i tillämpliga fall, åtföljs och stöds av upp till fem företrädare för olika behöriga myndigheter på frivillig och roterande basis, och av den behöriga myndigheten i tredjelandet.

Myndigheten ska informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de andra europeiska tillsynsmyndigheterna om en behörig myndighet i ett tredjeland vägrar att ingå sådana administrativa arrangemang eller om den vägrar att aktivt samarbeta. Kommissionen ska ta hänsyn till denna information när den ser över de relevanta besluten om likvärdighet.

2b. Om myndigheten upptäcker utvecklingstendenser inom reglering, tillsyn eller i förekommande fall resolution eller praxis för efterlevnadskontroll i de tredjeländer som avses i punkt 2a vilken kan påverka den finansiella stabiliteten i unionens eller i en eller flera av dess medlemsstater, marknadens integritet eller investerarskyddet eller den inre marknadens funktion, ska den underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen på konfidentiell basis och utan dröjsmål.

2c. De behöriga myndigheterna ska på förhand underrätta myndigheten om de planerar att ingå administrativa arrangemang med tillsynsmyndigheter i tredjeländer på något område som omfattas av de rättsakter som avses i artikel 1.2, även när det gäller filialer till enheter från tredjeland. De ska så snart som möjligt ge myndigheten ett förslag till de arrangemang som planeras.

Myndigheten får samarbeta med de behöriga myndigheterna för att ta fram standardiserade administrativa arrangemang i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom unionen och för att stärka den internationella samordningen på tillsynsområdet. ▌De behöriga myndigheterna ska så noggrant som möjligt följa sådana standardiserade arrangemang.

Om myndigheten i samarbete med de behöriga myndigheterna utvecklar sådana standardiserade administrativa arrangemang ska de behöriga myndigheterna inte ingå administrativa arrangemang med myndigheter i tredjeland förrän det standardiserade arrangemanget har slutförts.

I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten inkludera information om administrativa arrangemang som har överenskommits med tillsynsmyndigheter, internationella organisationer eller förvaltningar i tredjeländer, myndighetens bistånd till kommissionen i samband med utarbetandet av beslut om likvärdighet och den övervakning som myndigheten utför i enlighet med punkt 2a.

3a. Myndigheten ska ansöka om fullt medlemskap i Baselkommittén för banktillsyn och i rådet för finansiell stabilitet och ska ansöka om observatörsstatus i IASB (International Accounting Standards Monitoring Board).

Eventuella ståndpunkter som myndigheten intar i internationella forum ska först diskuteras och godkännas av tillsynsstyrelsen.

3b. Myndigheten ska vid behov övervaka utvecklingen inom reglering, tillsyn och, i förekommande fall, resolution och praxis för efterlevnadskontroll samt relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka internationella avtal har slutits.

Utan att det påverkar de särskilda krav i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och med förbehåll för de villkor som anges i punkt 1 andra meningen i denna artikel, ska myndigheten samarbeta med de relevanta behöriga myndigheterna och, i tillämpliga fall, även med resolutionsmyndigheterna, i de tredjeländer som avses i första stycket i denna punkt.”

(18)  Artikel 34 ska utgå.

(19)  Artikel 35 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

"1. På begäran av myndigheten ska de behöriga myndigheterna lämna alla nödvändiga uppgifter så att den kan utföra de verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna.

Uppgifterna ska vara korrekta och fullständiga och lämnas in inom den tidsfrist som fastställs av myndigheten.

2. Myndigheten får också begära att uppgifter ska lämnas med regelbundna intervall och i angivna format eller i jämförbara mallar som godkänts av myndigheten. Vid en sådan begäran ska om möjligt befintliga gemensamma rapporteringsformat alltid användas. Begärandena ska respektera den proportionalitetsprincip som föreskrivs i nationell lagstiftning och i unionslagstiftningen, inbegripet i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

3. På▐ begäran av en behörig myndighet ska myndigheten▐ tillhandahålla alla uppgifter som den förfogar över som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna utföra sina verksamhetsuppgifter.”

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

"5. Om de uppgifter som begärs i enlighet med punkt 1 inte är tillgängliga eller inte görs tillgängliga av de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist som fastställs av myndigheten, får myndigheten rikta en vederbörligen motiverad begäran till något av följande:

a) Andra myndigheter med tillsynsfunktioner.

b) Det ministerium som ansvarar för finansfrågor i den berörda medlemsstaten, om ministeriet förfogar över tillsynsinformation.

c) Den nationella centralbanken i den berörda medlemsstaten.

d) Statistikbyrån i den berörda medlemsstaten.

På begäran av myndigheten ska de behöriga myndigheterna bistå den vid insamlingen av uppgifterna.”

c)  Punkterna 6 och 7a ska utgå.

(20)  Följande ska införas som artikel 35a–35d:

”Artikel 35aUtövande av de befogenheter som avses i artikel 35b

De befogenheter som genom artikel 35 tilldelas myndigheten, någon av dess tjänstemän eller en annan av myndigheten bemyndigad person får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artiklarna 35a och 35b ska gälla utan att detta påverkar nationell lagstiftning.

Artikel 35bBegäran om uppgifter riktad till finansinstitut, holdingbolag eller filialer till relevanta finansinstitut och operativa enheter inom en finanskoncern eller ett finanskonglomerat som inte är föremål för tillsyn

1. Om uppgifter som begärts i enlighet med artikel 35.1 eller 35.5 inte är tillgängliga eller inte tillhandahålls inom den tidsfrist som myndigheten fastställt, får myndigheten, utan att detta leder till dubbelarbete, ålägga följande institut och enheter att tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning:

a) Relevanta finansinstitut.

b) Holdingbolag eller filialer till ett relevant finansinstitut.

c) Operativa enheter inom en finanskoncern eller ett finanskonglomerat som inte är föremål för tillsyn men som är betydande för den finansiella verksamheten hos de relevanta finansinstituten.

4. De relevanta institut och enheter som förtecknas i punkt 1 eller deras rättsliga företrädare ska, inom en rimlig tidsfrist som fastställs av myndigheten, lämna den begärda informationen.

5. Myndigheten ska utan dröjsmål översända en kopia av ▌begäran ▌till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den relevanta enheten enligt punkt 1 som berörs av begäran om uppgifter är bosatt eller etablerad.

6. Myndigheten får endast använda konfidentiella uppgifter som den mottagit i enlighet med denna artikel för att utföra verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

Artikel 35cFörfaranderegler för åläggande av böter

1. Om myndigheten vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som kan utgöra en överträdelse enligt artikel 35d.1 ska den begära att kommissionen utreder saken. ▌

Artikel 35dBöter

och viten

-1. Innan myndigheten fattar beslut om att förelägga böter eller vite ska kommissionen ge det institut eller den enhet som är föremål för begäran om uppgifter möjlighet att höras.

Kommissionen ska grunda sitt beslut om att förelägga böter eller vite på de resultat som berörda institut eller enheter har getts möjlighet att yttra sig över.

1. Kommissionen ska anta ett beslut om att förelägga böter om den finner att ett institut eller en enhet som förtecknas i artikel 35b.1 uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att tillhandahålla begärda uppgifter eller har lämnat felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter ▌ enligt artikel 35b.1.

2. Basbeloppet för böter enligt punkt 1 ska uppgå till minst [X, lägre än 50 000 EUR] och ska inte överstiga [Y, lägre än 200 000 EUR] och ska avskräckande, effektiva och stå i proportion till institutets eller enhetens storlek och överträdelsens art och betydelse.

Myndigheten ska tillsammans med Esma och Eiopa utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar metoden för att fastställa böter i enlighet med denna punkt.

▌5. ▌Det totala bötesbeloppet ska inte uppgå till mer än [X %, lägre än 20 %] av den berörda enhetens årsomsättning under det föregående verksamhetsåret, om enheten inte direkt eller indirekt har dragit ekonomiska fördelar av överträdelsen. I så fall ska det totala bötesbeloppet minst motsvara dessa ekonomiska fördelar.

5a. Kommissionen får förelägga vite fram till att överträdelsen har åtgärdats. Vitet ska stå i proportion till institutets eller enhetens storlek och överträdelsens art och betydelse.

5b. Rätten till försvar för institutet eller enheten ska iakttas fullt ut under förfarandet. Institutet eller enheten ska ha rätt att få tillgång till myndighetens och kommissionens ärendehandlingar, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller myndighetens eller kommissionens interna förberedande handlingar.

5c. Verkställighet av böter eller vite får endast skjutas upp genom beslut av Europeiska unionens domstol. De institut eller enheter som har förelagts böter eller vite får väcka talan vid Europeiska unionens domstol mot ett beslut från kommissionen om att förelägga böter eller vite. Domstolen får, bland annat, upphäva, sänka eller höja böter eller viten som förelagts av kommissionen.

5d. Kommissionen ska offentliggöra alla böter och viten som har förelagts, utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på finansmarknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerlig skada.

5e. De belopp som föreläggs i form av böter och viten ska tillfalla unionens allmänna budget.

▌(21)  Artikel 36 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 3 ska utgå.

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

“4. När myndigheten tar emot en varning eller rekommendation som ESRB riktar till den, ska myndigheten diskutera denna varning eller rekommendation vid nästa sammanträde i tillsynsstyrelsen eller, i tillämpliga fall tidigare, i syfte att bedöma i vilken utsträckning varningen eller rekommendationen påverkar myndighetens utförande av sina uppgifter och en möjlig uppföljning därtill.

Den ska, med relevant beslutsförfarande i enlighet med de befogenheter den tilldelats genom denna förordning, fastställa huruvida några åtgärder ska vidtas för att åtgärda de frågor som identifierats i varningarna och rekommendationerna och innehållet i en sådan eventuell åtgärd.

Om myndigheten inte vidtar några åtgärder till följd av en varning eller rekommendation ska den ange skälen för att inte göra detta till ESRB. ESRB ska informera Europaparlamentet om detta i enlighet med artikel 19.5 i förordning (EU) nr 1092/2010. ESRB ska även informera rådet och kommissionen om detta.”

c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

"5. När myndigheten tar emot en varning eller rekommendation från ESRB som är riktad till en behörig myndighet, får den i tillämpliga fall utöva de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning för att säkerställa att en uppföljning sker utan onödigt dröjsmål.

Om adressaten avser att inte följa ESRB:s rekommendation, ska den underrätta tillsynsstyrelsen om detta och med den diskutera sina skäl för att inte agera.”

d)  Punkt 6 ska utgå.

(22)  Artikel 37 ska ersättas med följande:

”Artikel 37Bankintressentgruppen

1. För att underlätta samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter, ska en bankintressentgrupp inrättas. Bankintressentgruppen ska höras om de åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 10-15 om tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande och, i den mån de inte rör enskilda finansinstitut, artikel 16 om riktlinjer och rekommendationer, artikel 16a om yttranden och artikel 16b om en frågestund. Om åtgärder måste vidtas brådskande och samrådet blir omöjligt, ska bankintressentgruppen underrättas så snart som möjligt.

Bankintressentgruppen ska sammanträda på eget initiativ när det är nödvändigt, och i alla händelser minst fyra gånger om året.

2. Bankintressentgruppen ska ha 30 ledamöter, däribland 13 ledamöter i en välavvägd fördelning mellan företrädare för unionens kreditinstitut och värdepappersföretag som bedriver verksamhet i unionen, varav tre ska företräda kooperativa banker och sparbanker, och 13 ledamöter som företrädare för deras anställda, konsumenter, användare av banktjänster och företrädare för små och medelstora företag. Fyra av ledamöterna ska vara oberoende topprankade akademiker.

3. Ledamöterna i bankintressentgruppen ska utses av tillsynsstyrelsen genom ett öppet och transparent urvalsförfarande. I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största möjliga utsträckning säkra en lämplig återspegling av banksektorns mångfald, geografisk och könsmässig balans och representation för intressenter i hela unionen. Ledamöterna i bankintressentgruppen ska väljas utifrån sina kvalifikationer, färdigheter, relevanta kunskaper och styrkta expertis.

3a. Ledamöterna i bankintressentgruppen ska välja sin ordförande bland sina ledamöter. Ordförandeposten ska innehas för en period på två år.

Europaparlamentet får uppmana ordföranden i bankintressentgruppen parlamentet och besvara alla eventuella frågor från parlamentets ledamöter när så begärs.

4. Myndigheten ska tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter, med förbehåll för den tystnadsplikt som anges i artikel 70, och se till att bankintressentgruppen ges tillfredsställande sekretariatsstöd. De ledamöter i bankintressentgruppen, med undantag för branschföreträdare, som företräder ideella organisationer ska få tillfredsställande ekonomisk ersättning. Denna ersättning ska ta hänsyn till ledamöternas förberedande arbete och uppföljningsarbete och minst motsvara ersättningsnivåerna för tjänstemän enligt avdelning V kapitel I avsnitt 2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställts i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (tjänsteföreskrifterna). Bankintressentgruppen får inrätta arbetsgrupper för tekniska frågor. Ledamöterna i bankintressentgruppen ska förordnas på fyra år, varefter ett nytt urvalsförfarande ska genomföras.

Ledamöterna i bankintressentgruppen får delta under två på varandra följande perioder.

5. Bankintressentgruppen får lämna råd till myndigheten i alla frågor som har samband med myndighetens uppgifter, med särskild fokus på de uppgifter som anges i artiklarna 10–16b, 29, 30, 32 och 35.

Om ledamöterna i bankintressentgruppen inte kan enas om något råd ska en tredjedel av dess ledamöter eller ledamöter som företräder en grupp av berörda parter tillåtas att utfärda ett separat råd

Bankintressentgruppen, intressentgruppen för värdepapper och marknader, intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner får lämna gemensam rådgivning om frågor som rör arbetet i de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 56 i denna förordning om gemensamma ståndpunkter och handlingar.

6. Bankintressentgruppen ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedels majoritet bland sina ledamöter.

7. Myndigheten ska offentliggöra bankintressentgruppens ▐ råd, de separata råden från dess ledamöter och resultaten av samråden med den samt hur man beaktat råden och resultaten av samråden. ";

b)    I punkt 5 ska följande stycken läggas till:

”Om ledamöterna i bankintressentgruppen inte kan nå fram till ett gemensamt yttrande eller råd, ska ledamöter som företräder en grupp av berörda parter tillåtas att utfärda ett separat yttrande eller separat råd.

Bankintressentgruppen, intressentgruppen för värdepapper och marknader, intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner får lämna gemensamma yttranden och rådgivning om frågor som rör arbetet i de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 56 i denna förordning om gemensamma ståndpunkter och handlingar.”

(22a)  Artikel 38.1 ska ersättas med följande:

“1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 18, 19 eller 20 på något sätt inkräktar på medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.”.

(23)  Artikel 39 ska ersättas med följande:

”Artikel 39Beslutsförfaranden

1. Myndigheten ska agera i enlighet med punkterna 2–6 när den antar beslut▐ i enlighet med artiklarna 17, 18 och 19.

2. Myndigheten ska, på adressatens officiella språk, underrätta alla adressater för ett beslut om sin avsikt att anta detsamma och, med all hänsyn till hur brådskande och komplex frågan är samt vilka konsekvenser den kan få, ange en tidsfrist inom vilken adressaten kan lämna synpunkter på beslutets innehåll. Adressaten får lämna sina synpunkter på sitt officiella språk. Bestämmelsen i första meningen gäller på motsvarande sätt för de rekommendationer som avses i artikel 17.3.

3. Myndighetens beslut ska innehålla beslutets grunder.

4. Adressaterna för myndighetens beslut ska underrättas om vilka rättsmedel som står till deras förfogande enligt denna förordning.

5. Myndigheten ska med lämpliga tidsintervall ompröva beslut som den fattat enligt artikel 18.3 eller 18.4.

6. Antagandet av beslut som myndigheten fattar enligt artiklarna ▌18 och 19 ska offentliggöras. Antagandet av beslut som myndigheten fattar enligt artikel 17 får offentliggöras. Offentliggörandet ska innehålla identitetsuppgifter för den behöriga myndighet eller det finansinstitut som berörs och det huvudsakliga innehållet i beslutet, om inte ett sådant offentliggörande står i strid med dessa finansinstituts berättigade intresse eller skyddet av deras affärshemligheter, eller allvarligt skulle kunna äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i unionen.”

(24)  Artikel 40 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Följande led ska införas som led aa och ab:

”aa) De heltidsledamöter i exekutivstyrelsen som avses i artikel 45.1 (utan rösträtt).”

ab) Varje chef för den förvaltning i en medlemsstat som när frågor inom tillämpningsområdet för artiklarna 10–15 behandlas ansvarar för att förhandla om och anta de akter som avses i artiklarna 10–15.”

ia)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Varje medlemsstats chef för den nationella offentliga myndighet som när frågor inom ramen för någon av dess befogenheter, förutom de som avses i artiklarna 10–15, behandlas är behörig att utöva tillsyn över finansinstitut, som ska delta personligen åtminstone två gånger om året.”

ib)  Led e ska ersättas med följande:

”e) En företrädare (utan rösträtt) för ESRB som ska avstå från att inta ståndpunkter som följer av genomförandet av penningpolitiken.”

ib)  Följande led ska införas som led fa:

En företrädare (utan rösträtt) för den gemensamma resolutionsnämnden.”

aa)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3. Varje ▌myndighet ska ansvara för att från sin myndighet utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkterna 1 ab och 1 b, om denna person är förhindrad att delta.”

ab)  Punkt 4a ska utgå.

ac)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

“6. Ledamöter i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b ska när frågor inom tillämpningsområdet för direktiv 94/19/EG behandlas, om så krävs, åtföljas av företrädare (utan rösträtt) för de relevanta organ i varje medlemsstat som förvaltar system för garanti av insättningar.

Om den nationella offentliga myndighet som avses i punkt 1 b inte är ansvarig för resolution får ledamöter i tillsynsstyrelsen besluta att bjuda in en företrädare (utan rösträtt) för resolutionsmyndigheten ▌.

ad)  Följande punkt ska införas:

”6a. Inom ramen för de åtgärder som ska vidtas enligt artiklarna 10–15 ska en företrädare för kommissionen vara en ledamot i tillsynsstyrelsen (utan rösträtt), och en företrädare för Europaparlamentet ska vara observatör och en företrädare för varje medlemsstats förvaltning får vara observatör i tillsynsstyrelsen.”

b)   ▌Punkt 7 ska ersättas med följande:

“7. Tillsynsstyrelsen får inbjuda observatörer.”

c)  Följande punkt ska läggas till som punkt 8:

"8. Om den nationella offentliga myndighet som avses i punkt 1 b inte är en myndighet med ansvar för efterlevnadskontroll av konsumentskyddsbestämmelser får den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i den punkten besluta att bjuda in en företrädare (utan rösträtt) för medlemsstatens konsumentsskyddsmyndighet. I de fall där ansvaret för konsumentskydd delas av flera myndigheter i en medlemsstat, ska dessa myndigheter enas om en gemensam företrädare.”

(25)  Artikel 41 ska ersättas med följande:

”Artikel 41Interna kommittéer

Tillsynsstyrelsen får inrätta interna kommittéer för specifika uppgifter som den tilldelats. Tillsynsstyrelsen får delegera vissa klart definierade uppgifter och beslut till interna kommittéer, till exekutivstyrelsen eller till ordföranden.”

(26)  ▌Artikel 42 ▌ska ersättas med följande:

”Artikel 42

Tillsynsstyrelsens oberoende

När ordföranden och ▌ledamöterna i tillsynsstyrelsen utför uppgifter enligt denna förordning ska de handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, någon regering ▌eller något annat offentligt eller privat organ.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga och privata organ får försöka påverka hur tillsynsstyrelsens ledamöter utför sina uppgifter.

Om den grad av självständighet som avses i artikel 30.2 a har bedömts vara otillräcklig i enlighet med samma artikel kan tillsynsstyrelsen besluta att antingen tillfälligt upphäva den enskilda ledamotens rösträtt eller att tillfälligt upphäva dennes medlemskap i myndigheten tills bristen har åtgärdats.”.

(27)  Artikel 43 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Tillsynsstyrelsen ska ge myndigheten vägledning i dess arbete och vara det huvudsakliga beslutsfattande organet när det gäller strategiska beslut och viktiga policybeslut.

Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska tillsynsstyrelsen anta myndighetens ▌rekommendationer, riktlinjer, yttranden och beslut, och utfärda sådana råd som avses i kapitel II ▌.”.

b)  Punkterna 2 och 3 ska utgå.

c)  ▌Punkt 4 ska ersättas med följande:

”Tillsynsstyrelsen ska före den 30 september varje år på förslag av exekutivstyrelsen anta myndighetens arbetsprogram för det kommande året och överlämna det för kännedom till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Myndigheten ska fastställa sina prioriteringar med avseende på granskningar för identifiering, i tillämpliga fall, av behöriga myndigheter och verksamhet som är föremål för granskningar i enlighet med artikel 30. Myndigheten får, om detta är vederbörligen motiverat, identifiera ytterligare behöriga myndigheter att granska.

Detta arbetsprogram ska antas utan att det årliga budgetförfarandet åsidosätts och därefter offentliggöras.”.

d)    Punkt 5 ska ersättas med följande:

"5. Tillsynsstyrelsen ska på grundval av ett förslag från exekutivstyrelsen anta en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om utförandet av ordförandens uppgifter, som bygger på det förslag till årsrapport som avses i artikel 47.9 och senast den 15 juni varje år överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.”

e)  Punkt 8 ska utgå.

(27a)  Följande artikel ska införas som artikel 43a:

”Artikel 43a

Transparens kring beslut som antas av tillsynsstyrelsen

Utan hinder av vad som sägs i artikel 70 ska myndigheten, inom högst sex veckor från datumet för ett möte i tillsynsstyrelsen, åtminstone förse Europaparlamentet med ett omfattande och meningsfullt protokoll från överläggningarna vid mötet i tillsynsstyrelsen som gör det möjligt att fullt ut förstå diskussionerna, inbegripet en kommenterad förteckning över beslut. "

(28)  Artikel 44 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Tillsynsstyrelsens beslut ska fattas med en enkel majoritet av dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

”När det gäller beslut om utarbetande och antagande av de rättsakter, utkast och instrument som anges i artiklarna 10–16 samt åtgärder och beslut som antas i enlighet med artikel 9.5 tredje stycket, artikel 9a och kapitel VI, och genom undantag från första stycket i den här punkten, ska tillsynsstyrelsen fatta beslut på grundval av kvalificerad majoritet bland dess ledamöter, i enlighet med artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen, vilket ska inbegripa minst en enkel majoritet av de ledamöter som är närvarande vid röstningen från behöriga myndigheter i medlemsstater som är deltagande medlemsstater enligt artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 (nedan kallade deltagande medlemsstater) och en enkel majoritet av de ledamöter som är närvarande vid röstningen från behöriga myndigheter i medlemsstater som är inte är deltagande medlemsstater enligt artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 (nedan kallade icke-deltagande medlemsstater). Heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen och ordföranden får inte rösta om dessa beslut.

När det gäller beslut som antas i enlighet med artikel 18.3 och 18.4, och genom undantag från första stycket i den här punkten, ska tillsynsstyrelsen fatta beslut på grundval av en enkel majoritet av dess röstberättigade ledamöter, vilken ska inbegripa en enkel majoritet av dess ledamöter från deltagande medlemsstater, och en enkel majoritet av dess ledamöter från behöriga myndigheter i icke-deltagande medlemsstater.

a)   Följande punkt ska införas som punkt 1a:

1a. Genom undantag från punkt 1 ska tillsynsstyrelsen vara behörig att anta beslut som utarbetats av exekutivstyrelsen för tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b–35d i enlighet med artikel 47.3 med enkel majoritet bland dess ledamöter.

Om tillsynsstyrelsen inte antar de beslut som exekutivstyrelsen har utarbetat för tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b–35h får tillsynsstyrelsen ändra dessa beslut. Tillsynsstyrelsen ska ha befogenhet att anta dessa ändrade beslut med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Om tillsynsstyrelsen inte antar de ändrade beslut som avses i andra stycket så snart som möjligt och senast inom fyra månader ska exekutivstyrelsen fatta beslutet.

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3. Tillsynsstyrelsen ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. I arbetsordningen ska närmare bestämmelser för omröstningar anges.”

c)    Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Ledamöterna utan rösträtt och observatörerna ska inte delta i några diskussioner i tillsynsstyrelsen som avser enskilda finansinstitut, såvida inte annat föreskrivs i artikel 75.3 eller i de rättsakter som avses i artikel 1.2.

Första stycket ska inte tillämpas på ordföranden, de ledamöter som också är ledamöter av exekutivstyrelsen och företrädaren för Europeiska centralbanken som utsetts av dess tillsynsnämnd.”

(29)  I kapitel III avsnitt 2 ska rubriken ersättas med följande:

”Avsnitt 2

Exekutivstyrelsen”.

(30)  Artikel 45 ska ersättas med följande:

”Artikel 45Sammansättning

1. Exekutivstyrelsen ska bestå av ordföranden och tre heltidsledamöter, som ska vara medborgare i en medlemsstat. Ordföranden ska tilldela tydligt definierade strategiska uppgifter och ledningsuppgifter till var och en av heltidsledamöterna, särskilt ansvaret för budgetfrågor, frågor som rör myndighetens arbetsprogram och konvergensfrågor. En av heltidsledamöterna ska fungera som vice ordförande och utföra ordförandens uppgifter då denne är frånvarande eller har godtagbart förhinder, i enlighet med denna förordning.

2. Heltidsledamöterna ska väljas ut på grundval av meriter, färdigheter, kunskaper om och praktiska erfarenheter av finansinstitut inom ramen för deras olika affärsmodeller och finansiella marknader, , i synnerhet inom bankverksamhet, inbegripet konsumentintressen, samt erfarenheter inom finansiell tillsyn och reglering. Heltidsansledamöterna ska ha omfattande erfarenhet av ledarskap. Minst en av heltidsledamöterna bör under de tre år som föregår utnämnandet inte ha varit anställd av en behörig myndighet. Urvalet ska utgå från en öppen ansökningsomgång som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, på grundval av vilken kommissionen ska upprätta en slutlista över kvalificerade sökande i samråd med tillsynskommittén.

Kommissionen ska överlämna slutlistan till Europaparlamentet för godkännande. Efter det att slutlistan godkänts ska rådet anta ett beslut om att utse heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen ▌. Exekutivstyrelsens sammansättning ska vara väl avvägd och proportionell samt avspegla unionen som helhet.

3. Om en heltidsledamot i exekutivstyrelsen inte längre uppfyller villkoren i artikel 46 eller har befunnits skyldig till ett allvarligt fel får Europaparlamentet och rådet, på eget initiativ eller efter ett förslag från kommissionen som har godkänts av Europaparlamentet, anta ett beslut om att skilja personen i fråga från dennes uppdrag.

4. Mandatet för heltidsledamöter ska vara fem år och kunna förlängas en gång. Under en period på nio månader före utgången av heltidsledamotens femåriga mandatperiod ska tillsynsstyrelsen utvärdera följande:

a) Resultaten under den första mandatperioden och sättet på vilket dessa uppnåtts.

b) Myndighetens uppgifter och behov under de närmaste åren.

Kommissionen ska, med beaktande av denna utvärdering, överlämna listan med heltidsledamöter för förlängning till rådet. På grundval av denna lista och med beaktande av utvärderingen får rådet förlänga mandatet för heltidsledamöterna.”

(31)  Följande artikel ska införas som artikel 45a:

”Artikel 45aBeslutsfattande

1. Exekutivstyrelsens beslut ska antas med enkel majoritet bland dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst. Om ordföranden eller minst tre ledamöter av exekutivstyrelsen begär det, ska besluten hänskjutas till tillsynsstyrelsen.

2. Kommissionens företrädare ska delta i exekutivstyrelsens sammanträden, utan rösträtt förutom i de frågor som avses i artikel 63.

3. Exekutivstyrelsen ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning.

4. Sammanträdena i exekutivstyrelsen ska sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller efter begäran av en av ledamöterna, och ledas av ordföranden.

Exekutivstyrelsen ska sammanträda före varje sammanträde i tillsynsstyrelsen, och så ofta som exekutivstyrelsen anser det nödvändigt. Den ska regelbundet rapportera till tillsynsstyrelsen och sammanträda minst elva gånger per år.

5. ▌De deltagare som inte har rösträtt får inte delta i diskussioner inom exekutivstyrelsen som rör enskilda finansinstitut.

5a. Tillsynsstyrelsen har rätt att begära specifika uppgifter från exekutivstyrelsen. ";

(32)  Följande artikel ska införas som artikel 45b:

”Artikel 45BInterna kommittéer

Exekutivstyrelsen får inrätta interna kommittéer för specifika uppgifter som den tilldelats.”

(33)  Artikel 46 ska ersättas med följande:

”Artikel 46

Exekutivstyrelsens oberoende

Ledamöterna i exekutivstyrelsen ska handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, någon regering eller något annat offentligt eller privat organ.

Exekutivstyrelsens ledamöter får inte inneha andra befattningar på nationell eller internationell nivå eller unionsnivå.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga eller privata organ får försöka påverka exekutivstyrelsen ledamöter när dessa utför sina uppgifter.”

(34)  Artikel 47 ska ersättas med följande:

”Artikel 47Uppgifter

1. Exekutivstyrelsen ska se till att myndigheten utför sitt uppdrag och de uppgifter den tilldelas i enlighet med denna förordning. Den ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att myndigheten fungerar, i enlighet med denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och offentliggörande av meddelanden.

2. Exekutivstyrelsen ska föreslå ett årligt och ett flerårigt arbetsprogram för antagande av tillsynsstyrelsen.

3. Exekutivstyrelsen ska utöva sina budgetbefogenheter i enlighet med artiklarna 63 och 64.

För tillämpningen av artiklarna 17, 19, 22.4 och 30 ska exekutivstyrelsen vara behörig att agera och att fatta beslut. För tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b-35d ska exekutivstyrelsen ha befogenhet att utarbeta beslut som ska omfattas av det beslutsförfarande som fastställs i artikel 44.1a. Exekutivstyrelsen ska hålla tillsynsstyrelsen underrättad om alla de beslut som den utarbetar och fattar.

3a. Exekutivstyrelsen ska granska och yttra sig över ▌ alla frågor som ska beslutas av tillsynsstyrelsen.

4. Exekutivstyrelsen ska anta myndighetens plan för personalpolitiken och, enligt artikel 68.2, nödvändiga genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna).

5. Exekutivstyrelsen ska anta särskilda bestämmelser om tillgång till myndighetens handlingar i enlighet med artikel 72.

6. Exekutivstyrelsen ska lägga fram en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om ordförandens uppgifter, på grundval av det förslag till årsrapport som avses i punkt 9 f för tillsynsstyrelsen för godkännande.

7. Exekutivstyrelsen ska med vederbörlig hänsyn till ett förslag från tillsynsstyrelsen utse och återkalla överklagandenämndens ledamöter i enlighet med artikel 58.3 och 58.5 ▌.

8. Ledamöterna i exekutivstyrelsen ska offentliggöra alla sammanträden som hållits samt mottagna förmåner. Utgifter ska redovisas offentligt i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

9. Den ansvariga ledamoten ska ha följande särskilda uppgifter:

a) Genomföra myndighetens årliga arbetsprogram under tillsynsstyrelsens vägledning och exekutivstyrelsens kontroll.

b) Vidta nödvändiga åtgärder för att se till att myndigheten fungerar, i enlighet med denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och offentliggörande av meddelanden.

c) Utarbeta ett flerårigt arbetsprogram enligt vad som avses i artikel 47.2.

d) Utarbeta ett arbetsprogram senast den 30 juni varje år för det följande året enligt vad som avses i artikel 47.2.

e) Utarbeta ett preliminärt förslag till budget för myndigheten i enlighet med artikel 63 och genomföra myndighetens budget i enlighet med artikel 64.

f) Utarbeta ett förslag till årlig rapport med ett avsnitt om myndighetens reglerings- och tillsynsverksamheter och ett avsnitt om ekonomiska och administrativa frågor.

g) När det gäller myndighetens personal, utöva de befogenheter som anges i artikel 68 och behandla personalfrågor.

(35)  Artikel 48 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Ordföranden ska vara medborgare i en medlemsstat och ansvara för att förbereda arbetet och leda sammanträdena i tillsynsstyrelsen och exekutivstyrelsen.”.

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. För valet av ordförande ska kommissionen inrätta en urvalskommitté bestående av sex oberoende personer på hög nivå. Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska utse två ledamöter var i urvalskommittén. Urvalskommittén ska utse sin ordförande bland sina ledamöter. Urvalskommittén ska med enkel majoritet besluta om offentliggörande av meddelandet om ledig tjänst, urvalskriterierna och den specifika arbetsprofilen, sammansättningen av de sökande samt om vilken metod som används för att bland det totala antalet sökande komma fram till en slutlista med minst två kandidater. Vid lika röstetal ska urvalskommitténs ordförande ha utslagsröst.

Ordföranden ska väljas ut på grundval av meriter, färdigheter, kunskaper om finansinstitut och finansiella marknader, i synnerhet inom bankverksamhet, samt erfarenhet som är relevant för finansiell tillsyn och reglering, efter en öppen ansökningsomgång som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Ordföranden ska ha ett betydande antal år av erkänd erfarenhet som är relevant för finansiell tillsyn och reglering samt även erfarenhet på högre ledningsnivå, kunna påvisa ledarskapsförmåga och högsta möjliga kompetens, prestationsförmåga och integritet samt ha styrkta kunskaper i minst två av unionens officiella språk.

Urvalskommittén ska lägga fram slutlistan med kandidater för posten som ordförande för Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet får bjuda in de utvalda kandidaterna till en utfrågning, antingen inom stängda dörrar eller en offentlig sådan, lämna skriftliga frågor till kandidaterna, invända mot att en kandidat utses och rekommendera sin föredragna kandidat. Europaparlamentet och rådet ska anta ett gemensamt beslut om att utse ordföranden från slutlistan över kandidaterna.

2a. Om ordföranden inte längre uppfyller de villkor som krävs för att utföra sina åtaganden, inklusive de som avses i artikel 49, eller har befunnits skyldig till ett allvarligt fel får Europaparlamentet och rådet, efter ett förslag från kommissionen, eller på eget initiativ, anta ett gemensamt beslut om att skilja personen i fråga från dennes uppdrag. När kommissionen utarbetar sitt förslag ska den samråda med de nationella behöriga myndigheterna.”

ba)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3. Ordförandens mandatperiod ska vara åtta år och får inte förlängas.”

c)  ▌Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Under nio månader före utgången av ordförandens åttaåriga mandatperiod ska tillsynsstyrelsen utvärdera

a) resultaten under den första mandatperioden och hur dessa uppnåtts, och

b) myndighetens uppgifter och behov under de närmaste åren.

Tillsynsstyrelsen ska för den utvärdering som avses i första stycket utse en tillfällig ersättande ordförande bland sina ledamöter.

d)  Punkt 5 ska utgå.

(35a)  Artikel 49 ska ersättas med följande:

”Artikel 49

Ordförandens oberoende”.

Utan att det påverkar tillsynsstyrelsens funktion i fråga om ordförandens uppgifter, ska ordföranden varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, från någon regering eller något annat offentligt eller privat organ.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga eller privata organ får försöka påverka ordföranden när han utför sina uppgifter.

I enlighet med de tjänsteföreskrifter som avses i artikel 68 är ordföranden, även efter att ha lämnat tjänsten skyldig att uppträda med heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa uppgifter eller motta vissa förmåner.

(36)  Artikel 49a ska ersättas med följande:

”Artikel 49aUtgifter

Ordföranden ska offentliggöra alla sammanträden som hållits med externa intressenter inom två veckor efter sammanträdet i fråga samt mottagna förmåner. Utgifter ska redovisas offentligt i enlighet med tjänsteföreskrifterna.”

(37)  Artiklarna 50, 51, 52, 52a och 53 ska utgå.

(38)  Artikel 54 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet för att säkerställa sektorövergripande konvergens, samtidigt som sektoriella särdrag beaktas, med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), i synnerhet, när så krävs enligt unionsrätten, i fråga om

– finansiella konglomerat och gränsöverskridande konsolidering,

– bokföring och revision,

– mikroanalyser av sektorövergripande utveckling, risker och sårbarhet när det gäller finansiell stabilitet,

– investeringsprodukter som riktar sig till enskilda investerare,

– cybersäkerhet,

– utbyte av uppgifter och bästa praxis med ESRB ▌och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

finansiella tjänster till privatpersoner och konsument- och investerarskydd,

– tillämpning av proportionalitetsprincipen.

c)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a. I fråga om myndighetens uppgifter rörande förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska den gemensamma kommittén fungera som ett forum där myndigheten regelbundet ska ha ett nära samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om frågor som rör samspelet mellan myndighetens särskilda uppgifter enligt 8.1 l och de uppgifter som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har tilldelats.”

Den gemensamma kommittén får bistå kommissionen i bedömningen av villkoren och de tekniska specifikationerna och förfarandena för att säkerställa en säker och effektiv sammanlänkning av de centraliserade automatiserade mekanismerna enligt den rapport som avses i artikel 32a.5 i direktiv (EU) 2018/843 samt i den faktiska sammankopplingen av de nationella registren enligt direktiv (EU) 2018/843. ”

(39)  ▌Artikel 55 ▌ska ersättas med följande:

”Artikel 55Sammansättning

1. Den gemensamma kommittén ska bestå av ordförandena för de europeiska tillsynsmyndigheterna▐.

2. En ledamot i exekutivstyrelsen, en företrädare för kommissionen och ESRB:s andra ordförande samt, i tillämpliga fall, ordföranden för eventuella underkommittéer till den gemensamma kommittén ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i den gemensamma kommittén och, i tillämpliga fall, i de underkommittéer som avses i artikel 57.

3. Ordföranden i den gemensamma kommittén ska utses för ett år i taget enligt ett rullande schema bland ordförandena i de europeiska tillsynsmyndigheterna. Ordföranden i den gemensamma kommittén ska vara andra vice ordförande i ESRB.

4. Den gemensamma kommittén ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. Kommittén får bjuda in observatörer. Kommittén ska nå fram till gemensamma ståndpunkter i samförstånd.

Den gemensamma kommittén ska sammanträda minst var tredje månad.

4a. Myndighetens ordförande ska regelbundet samråda med och underrätta tillsynsstyrelsen om eventuella ståndpunkter som intagits vid den gemensamma kommitténs och dess underkommittéers sammanträden.”.

(39a)  Artikel 56 ska ersättas med följande:

”Artikel 56Gemensamma ståndpunkter och handlingar

Inom ramen för sina uppgifter enligt kapitel II, och särskilt i fråga om genomförandet av direktiv 2002/87/EG, ska myndigheten i tillämpliga fall eftersträva att nå fram till gemensamma ståndpunkter tillsammans med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), beroende på vad som är tillämpligt.

När så krävs enligt unionsrätten ska handlingar enligt artiklarna 10–19 i denna förordning avseende tillämpningen av direktiv 2002/87/EG och av andra unionsakter som avses i artikel 1.2, som också ligger inom behörighetsområdet för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) eller Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), ▌antas parallellt av myndigheten och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).

Om myndighetens beslut avviker från den gemensamma ståndpunkt som avses i punkt 1, eller om inget beslut kunde fattas, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om skälen till detta.”

(39a)  Artikel 57 ska ersättas med följande:

”Artikel 57Underkommittéer

1. Den gemensamma kommittén får inrätta underkommittéer vars syfte är att utarbeta utkast till gemensamma ståndpunkter och handlingar till den gemensamma kommittén.

2. Underkommittén ska bestå av ordförandena för de europeiska tillsynsmyndigheterna och en företrädare på hög nivå för den tjänstgörande personalen på den relevanta behöriga myndigheten i varje medlemsstat.”.

3. Underkommittén ska utse en ordförande bland företrädare för de relevanta behöriga myndigheterna som också ska vara observatör i den gemensamma kommittén.

3a. För tillämpningen av artikel 56 ska en underkommitté för finansiella konglomerat inrättas inom den gemensamma kommittén.

4. Den gemensamma kommittén ska på sin webbplats offentliggöra alla inrättade underkommittéer, inklusive deras mandat och en förteckning över medlemmarna med deras respektive funktioner i underkommittén.”

(40)  Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

“1. Överklagandenämnden för de europeiska tillsynsmyndigheterna inrättas härmed.”

-aa)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

2. Överklagandenämnden ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter, vilka ska vara välrenommerade personer med styrkta vitsord avseende relevanta kunskaper om unionsrätt och med internationella professionella erfarenheter, på tillräckligt hög nivå inom bankverksamhet, försäkring, tjänstepensioner, värdepappersmarknader eller andra finansiella tjänster, med uteslutande av personer som är anställda vid behöriga myndigheter eller andra nationella institutioner eller unionsinstitutioner som deltar i myndighetens verksamheter och ledamöter i bankintressentgruppen. Ledamöterna ska vara medborgare i en medlemsstat och ska ha gedigna kunskaper i åtminstone två av unionens officiella språk. Överklagandenämnden ska besitta tillräcklig juridisk sakkunskap för att kunna tillhandahålla juridisk rådgivning avseende lagligheten och proportionaliteten när det gäller myndighetens utövande av sina befogenheter.”

a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. Två ledamöter och två suppleanter i överklagandenämnden ska utses av myndighetens exekutivstyrelse från en slutlista som kommissionen föreslår efter en öppen inbjudan att inkomma med intresseanmälan som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, och efter samråd med tillsynsstyrelsen.

Efter att ha mottagit slutlistan får Europaparlamentet uppmana kandidater till ledamöter eller suppleanter att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter innan de utses.

Europaparlamentet får uppmana ledamöterna i överklagandenämnden att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter när så krävs.”

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

"5. Ledamöter i överklagandenämnden, som utsetts av myndighetens exekutivstyrelse, får inte avsättas under sin mandatperiod så länge de inte har befunnits skyldiga till något allvarligt fel och exekutivstyrelsen fattar beslut om avsättande efter samråd med tillsynsstyrelsen.”

ba)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

“8. De europeiska tillsynsmyndigheterna ska se till att överklagandenämnden får tillfredsställande driftsstöd och permanenta sekretariatstjänster via den gemensamma kommittén.”

(41)  I artikel 59 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

"1. Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut. De får inte vara bundna av några instruktioner. De får inte utföra några andra uppgifter inom myndigheten, dess exekutivstyrelse eller dess tillsynsstyrelse.

2. Överklagandenämndens ledamöter och den personal inom myndigheten som tillhandahåller driftsstöd eller sekretariatstjänster får inte delta i några överklagandeförfaranden som på något sätt berör deras personliga intressen, och inte heller om de tidigare företrätt någon av parterna i förfarandena eller deltagit i det beslut som överklagas.”.

(42)  I artikel 60 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

"1. Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter, får överklaga varje beslut av myndigheten som fattats enligt artiklarna 16, 16a, 17, 18, 19 eller 35, inbegripet avseende dess proportionalitet och varje annat beslut som myndigheten fattat i enlighet med någon av de unionsakter som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen.

2. Överklagandet ska innehålla en motivering och skriftligen sändas till myndigheten inom tre månader efter det att beslutet har meddelats den berörda personen eller, om beslutet inte har meddelats på detta sätt, inom två månader efter det att myndigheten offentliggjort beslutet.

Överklagandenämnden ska fatta beslut om överklagandet inom tre månader efter att det ingivits.”

(43)  Artikel 62 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Myndighetens intäkter ska, utan att det påverkar andra typer av intäkter, bestå av någon kombination av följande:

a) Ett utjämnande bidrag från unionen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt) och som uppgår till minst 35 % av myndighetens beräknade intäkter.

aa) Obligatoriska bidrag på upp till 65 % av myndighetens beräknade intäkter från nationella offentliga myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över finansinstitut.

b) Beroende på hur omfattningen av den institutspecifika tillsynen utvecklas, årliga avgifter från finansinstitut, baserade på de årliga beräknade utgifterna för den verksamhet som måste utföras enligt denna förordning och enligt de unionsakter som avses i artikel 1.2, för varje kategori av deltagare inom myndighetens behörighetsområde.

c) Eventuella avgifter som betalas till myndigheten i de fall som anges i relevanta instrument inom unionslagstiftningen.

d) Bidrag från medlemsstaterna eller observatörer.

e) Avgifter för publikationer, utbildning och andra tjänster som begärts av behöriga myndigheter.

1a. De inkomster som myndigheten erhåller får inte kompromettera dess oberoende eller objektivitet.”

aa)  I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”Skattningarna ska baseras på målen och de förväntade resultaten enligt det årliga arbetsprogram som avses i artikel 47.2, och de ekonomiska resurser som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat ska beaktas.”

b)  Följande punkt ska läggas till:

5. De frivilliga bidrag från medlemsstaterna och observatörer som avses i punkt 1 d ska inte godtas om detta skulle leda till tvivel om myndighetens oberoende och opartiskhet.”

(45)  Artikel 63 ska ersättas med följande:

”Artikel 63Upprättande av budgeten

1.  Varje år ska den ansvariga ledamoten utarbeta ett preliminärt förslag till samlat programdokument för myndigheten för de tre följande budgetåren, med beräknade inkomster och utgifter samt uppgifter om personal, från den årliga och fleråriga programplaneringen och översända det till exekutivstyrelsen och tillsynsstyrelsen tillsammans med tjänsteförteckningen.

1a.  Ordföranden ska lägga fram förslaget till samlat programdokument för Europaparlamentet och rådet, varefter tillsynsstyrelsen, på grundval av det förslag som har godkänts av exekutivstyrelsen, ska anta förslaget till samlat programdokument för de tre följande budgetåren.

1b.  Det samlade programdokumentet ska översändas av exekutivstyrelsen till kommissionen, Europaparlamentet och rådet samt Europeiska revisionsrätten senast den 31 januari. Europaparlamentet ska, utan att det påverkar antagandet av den årliga budgeten, godkänna det samlade programdokumentet.

2.  Med beaktande av det samlade programdokumentet ska kommissionen i förslaget till unionens budget ta upp de preliminära anslag som den anser nödvändiga mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de utjämnande bidrag som ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artiklarna 313 och 314 i fördraget.

3.  Budgetmyndigheten ska anta myndighetens tjänsteförteckning. Budgetmyndigheten ska bevilja anslag för utjämnande bidrag till myndigheten och godkänna taket för myndighetens totala utgifter.

4.  Tillsynsstyrelsen ska anta myndighetens budget. Budgeten ska bli slutgiltig när unionens allmänna budget slutgiltigt har antagits. Vid behov ska den anpassas i enlighet med det slutgiltiga antagandet.

5.  Exekutivstyrelsen ska omedelbart underrätta budgetmyndigheten om den avser att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter.

5a.  Budgetmyndigheten ska godkänna alla projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser eller långsiktiga konsekvenser för finansieringen av myndighetens budget, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter, inbegripet uppsägningsklausuler.

(46)  Artikel 64 ska ersättas med följande:

”Artikel 64Genomförande och kontroll av budgeten

"1. Den ansvariga ledamoten ska fungera som utanordnare och genomföra myndighetens årliga budget.

2. Myndighetens räkenskapsförare, som ska vara oberoende, ska översända de preliminära räkenskaperna till kommissionens räkenskapsförare och till revisionsrätten senast den 1 mars påföljande år. Bestämmelserna i artikel 70 ska inte hindra myndigheten från att förse Europeiska revisionsrätten med eventuella uppgifter som revisionsrätten begär inom ramen för sin behörighet.

3. Myndighetens räkenskapsförare ska senast den 1 mars påföljande år översända de räkenskapsuppgifter som krävs som underlag för konsolideringen till kommissionens räkenskapsförare på det sätt och i den form som denne har fastställt.

4. Myndighetens räkenskapsförare ska också sända rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till ledamöterna i tillsynsstyrelsen och till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten senast den 31 mars påföljande år.

5. Efter att ha beaktat revisionsrättens iakttagelser i fråga om myndighetens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 148 i budgetförordningen ska myndighetens räkenskapsförare, på eget ansvar, upprätta dess slutliga räkenskaper. Den ansvariga ledamoten ska sända dem till tillsynsstyrelsen, som ska avge ett yttrande om dessa räkenskaper.

6. Myndighetens räkenskapsförare ska senast den 1 juli påföljande år sända de slutliga räkenskaperna, tillsammans med tillsynsstyrelsens yttrande, till kommissionens räkenskapsförare och till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

Myndighetens räkenskapsförare ska också senast den 1 juli sända ett redovisningspaket till kommissionens räkenskapsförare, i ett standardformat som fastställs av kommissionens räkenskapsförare, som underlag för konsolideringen.

7. De slutliga räkenskaperna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november det påföljande året.

8. Senast den 30 september ska den ansvariga ledamoten besvara revisionsrättens iakttagelser. Ledamoten ska även sända en kopia av svaret till exekutivstyrelsen och kommissionen.

9. Den ansvariga ledamoten ska, på Europaparlamentets begäran och i enlighet med artikel 165.3 i budgetförordningen, lägga fram för Europaparlamentet alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska kunna fungera väl.

10. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår N.

10a. Myndigheten ska lämna ett motiverat yttrande om Europaparlamentets ståndpunkt och eventuella andra iakttagelser som gjorts av Europaparlamentet inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.”

(46a)  Följande artikel ska införas som artikel 64a:

”Artikel 64aMyndighetens internrevision

Myndigheten ska inrätta en kommitté för internrevision som ska lämna ett yttrande till Europaparlamentet och rådet om beviljande av ansvarsfrihet för den del av budgeten som inte finansieras genom unionens budget.”

(47)  Artikel 65 ska ersättas med följande:

”Artikel 65Finansiella bestämmelser

Exekutivstyrelsen ska anta myndighetens finansiella bestämmelser efter samråd med kommissionen. Dessa bestämmelser får inte avvika från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013* för de organ som avses i artikel 208 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 såvida inte de särskilda behoven för driften av myndigheten kräver det och endast med kommissionens förhandsgodkännande.

*  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).”

(48)  I artikel 66 ska punkt 1 ersättas med följande:

"1. För bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013** gälla för myndigheten utan inskränkning.

**Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).”

(49)  Artikel 68 ska ändras på följande sätt:

a)    Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

"1. Tjänsteföreskrifterna, anställningsvillkoren för övriga anställda och de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal, inbegripet heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen och dess ordförande.

2. Exekutivstyrelsen ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.”

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Exekutivstyrelsen får anta bestämmelser som gör det möjligt för myndigheten att anlita utstationerade nationella experter från medlemsstaterna.”

(50)  Artikel 70 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och alla i myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utstationerade nationella experter och alla andra personer som utför uppgifter för myndigheten på grundval av avtal, ska omfattas av kravet på tystnadsplikt enligt artikel 339 i EUF-fördraget och de relevanta bestämmelserna i tillämplig unionslagstiftning även efter det att deras förordnanden upphört.

Artikel 16 i tjänsteföreskrifterna ska gälla för alla i myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utstationerade nationella experter och alla andra personer som utför uppgifter för myndigheten på grundval av avtal.

b)  I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”▌Skyldigheten enligt punkt 1 och första stycket i denna punkt ska inte hindra myndigheten och de behöriga myndigheterna från att använda upplysningarna för efterlevnadskontroll av de rättsakter som avses i artikel 1.2, och i synnerhet vid rättsliga förfaranden för antagande av beslut.”

c)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a. Exekutivstyrelsen och tillsynsstyrelsen ska säkerställa att personer som direkt eller indirekt, permanent eller tillfälligt, tillhandahåller tjänster som har anknytning till myndighetens uppdrag, inbegripet tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av exekutivstyrelsen och tillsynsstyrelsen eller utsetts av den behöriga myndigheten för detta syfte, omfattas av krav på tystnadsplikt som är likvärdiga med kraven i föregående punkter.

Samma krav på tystnadsplikt ska även gälla för observatörer som deltar i exekutivstyrelsens och tillsynsstyrelsens sammanträden och som deltar i myndighetens verksamhet.”

d)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

"3. Punkterna 1 och 2 ska inte hindra myndigheten från att utbyta uppgifter med behöriga myndigheter i enlighet med denna förordning och annan unionslagstiftning ▌.

Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på personer som inom ramen för ett arbetsbaserat förhållande rapporterar eller avslöjar information om hot eller skada för allmänintresset.

För de uppgifter som avses i punkt 2 ska tystnadsplikt gälla enligt punkterna 1 och 2. Myndigheten ska i sina interna verksamhetsregler fastställa hur de regler om konfidentialitet som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas praktiskt.

4. Myndigheten ska tillämpa kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444.

4a. Myndigheten ska ha infört särskilda rapporteringskanaler för att ta emot och hantera information från en rapporterande person om faktiska eller potentiella överträdelser av EU-rättsakter, lagmissbruk eller fall av administrativa missförhållanden.

(51)  Artikel 71 ska ersättas med följande:

”Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vid deras behandling av personuppgifter enligt förordning (EU) 2016/679 eller myndighetens skyldigheter vid sin behandling av personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/XXX (dataskyddsförordning för EU:s institutioner och organ) inom ramen för dess ansvarsområden.”

(52)  I artikel 72 ska punkt 2 ersättas med följande:

"2. Exekutivstyrelsen ska anta närmare föreskrifter för tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001.”

(53)  I artikel 73 ska punkt 2 ersättas med följande:

"2. Exekutivstyrelsen ska fatta beslut om myndighetens interna språkordning.”

(54)  I artikel 74 ska första stycket ersättas med följande:

”De nödvändiga arrangemangen beträffande de lokaler som myndigheten ska få i den medlemsstat där den har sitt säte och de resurser som ska tillhandahållas av den medlemsstaten samt de särskilda regler som i den medlemsstaten är tillämpliga på myndighetens personal och deras familjemedlemmar ska, efter exekutivstyrelsens godkännande, fastställas i en överenskommelse om säte mellan myndigheten och den medlemsstaten.”

(54a)  I artikel 75 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

“2. Myndigheten ska samarbeta med sådana länder som avses i punkt 1 som tillämpar en lagstiftning som har erkänts som likvärdig inom de behörighetsområden för myndigheten som avses i artikel 1.2, såsom föreskrivs i internationella avtal som unionen ingått i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

3. I de relevanta bestämmelserna i de avtal som avses i punkterna 1 och 2 ska särskilt anges regler om arten och omfattningen av samt förfarandena för deltagande av de länder som anges i punkt 1, i synnerhet i förhållande till länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i myndighetens verksamhet, samt om finansiella bidrag och personal. Det får föreskrivas rätt att låta sig företrädas som observatör i myndighetens styrning, men det ska säkerställas att dessa länder inte är företrädda vid diskussioner som rör enskilda finansinstitut, utom i de fall då länderna har direkta intressen i den fråga som behandlas.”.

(55)  Följande artikel ska införas som artikel 75a:

”Artikel 75aUtövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 35d.2 andra stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 35d.2 andra stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

(56)  Artikel 76 ska ersättas med följande:

”Artikel 76Förhållande till CEBS

Myndigheten ska betraktas som den lagliga efterföljaren till CEBS. CEBS alla tillgångar och skulder samt alla oavslutade transaktioner ska senast dagen för inrättandet av myndigheten automatiskt överföras till myndigheten. CEBS ska upprätta ett bokslut som visar läget när det gäller utgående tillgångar och skulder vid dagen för överföringen. Detta bokslut ska revideras och godkännas av CEBS och av kommissionen.”

(57)  Följande nya artikel ska införas som artikel 77a:

Artikel 77aÖvergångsbestämmelser

Förordnandet som verkställande direktör som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska upphöra den dagen.

Förordnandet som ordförande som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska fortsätta fram till dess att det löper ut.

Förordnandet som ordförande som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska upphöra den dagen.”

(57a)  Artikel 79 ska utgå.

(57b)  Artikel 80 ska utgå.

(57c)  Artikel 81 ska ersättas med följande:

”Artikel 81

Översyn

1. Senast den ... [18 månader efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen offentliggöra en allmän rapport om resultaten av myndighetens arbete och förfarandena i denna förordning. Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat:. Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat:

a) vilken grad av effektivitet och konvergens som har uppnåtts av de behöriga myndigheterna när det gäller tillsynspraxis,

i) ▐ de behöriga myndigheternas ▐ oberoende och konvergens när det gäller standarder motsvarande bolagsstyrning,

ii) myndighetens opartiskhet, objektivitet och oberoende,

b) tillsynskollegiernas funktionssätt,

c) framsteg som har gjorts på väg mot konvergens inom områdena förebyggande, hantering och lösande av kriser, inklusive unionens finansieringsmekanismer,

d) myndighetens roll i fråga om systemrisk,

e) tillämpningen av den skyddsklausul som föreskrivs i artikel 38,

f) tillämpningen av den rättsligt bindande medlarroll som föreskrivs i artikel 19,

fa) hur den gemensamma kommitténs beslutsfattande fungerar,

fb) hindren för eller effekterna av gränsöverskridande konsolidering i enlighet med artikel 8 i denna förordning.

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska också innehålla en utvärdering av huruvida

a) det är lämpligt att fortsätta med separat tillsyn av bankverksamhet, försäkringar, tjänstepensioner, värdepappers- och finansmarknader,

b) det är lämpligt att övervaka tillsynsverksamhet och affärsverksamhet separat eller av samma tillsynsorgan,

c) det är lämpligt att förenkla och stärka strukturen för ESFS för att öka samstämmigheten mellan makro- och mikronivåerna och mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna,

d) utvecklingen av ESFS följer den globala utvecklingen,

e) det finns tillräcklig mångfald och kompetens inom ESFS,

f) transparensen och ansvarigheten är tillräckliga när det gäller kraven på offentliggörande,

g) myndigheten har tillräckliga resurser för att utföra sina arbetsuppgifter,

h) myndigheten ska ha kvar sitt säte eller om det är lämpligt att flytta de europeiska tillsynsmyndigheterna till ett gemensamt säte för att utveckla bättre samordning dem emellan.

2a. Som en del av den allmänna rapport som avses i punkt 1 ska kommissionen, efter samråd med alla berörda myndigheter och intressenter, genomföra en heltäckande utvärdering av hur utfärdandet av skrivelser om att inte vidta åtgärder enligt artikel 9c i denna förordning verkställs och fungerar och hur effektivt det är.

2b. Kommissionen ska senast [18 månader efter denna förordnings ikraftträdande] lägga fram de bedömningar som avses i punkt 2a, tillsammans med lagstiftningsförslag om så är lämpligt, till Europaparlamentet och rådet.

3. När det gäller direkt tillsyn över institut eller infrastrukturer med alleuropeisk räckvidd och med beaktande av marknadsutvecklingen, den inre marknadens stabilitet och sammanhållningen av unionen som helhet, ska kommissionen upprätta en årlig rapport med en bedömning om huruvida det är lämpligt att tilldela myndigheten ytterligare tillsynsansvar på detta område.

4. Den rapport som anges i punkt 1 och eventuella åtföljande förslag ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.”

(57d)  Följande artikel ska läggas till som artikel 81a:

”Artikel 81aUtvärdering av de särskilda uppgifter som myndigheten tilldelats rörande förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Kommissionen ska, efter samråd med alla berörda myndigheter och intressenter, genomföra en heltäckande utvärdering av hur de särskilda uppgifter som myndigheten tilldelats enligt artikel 8.1 1 i denna förordning utförs, hur de fungerar och hur ändamålsenliga de är. I denna utvärdering ska kommissionen bland annat analysera samspelet mellan dessa uppgifter och de uppgifter som tilldelats Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Kommissionen ska dessutom, på grundval av en heltäckande kostnads-nyttoanalys och i enlighet med målet att säkerställa enhetlighet, effektivitet och ändamålsenlighet, noggrant undersöka möjligheten att ge en befintlig eller ny särskild EU-omfattande byrå specifika uppgifter i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism.

2. Kommissionen ska senast den 11 januari 2022 förelägga Europaparlamentet och rådet denna utvärdering tillsammans med den rapport som avses i artikel 65 i direktiv (EU) 2018/843 och, i tillämpliga fall, tillsammans med lagstiftningsförslag.”

Artikel 2Ändringar av förordning (EU) nr 1094/2010

Förordning (EU) 1094/2010 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska agera enligt de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning och vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiv 2009/138/EG med undantag av avdelning IV, direktiven 2002/92/EG, 2003/41/EG, 2002/87/EG och 2009/103/EG*, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU** samt, i den mån dessa akter tillämpas på försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, tjänstepensionsinstitut och försäkringsförmedlare, inom ramen för de relevanta delarna av direktiv 2002/65/EG, inbegripet alla direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa akter och alla framtida rättsligt bindande unionsakter genom vilka myndigheten tilldelas uppgifter.

*   Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EUT L 263.7.10.2009, s.11).

**  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).”

ab)    Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3. Myndigheten ska också agera inom verksamhetsområdet försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, finansiella konglomerat, tjänstepensionsinstitut och försäkringsförmedlare, när det gäller frågor som inte direkt omfattas av de akter som avses i punkt 2, inbegripet ärenden som rör företagsstyrning, revision och finansrapportering, med beaktande av hållbara affärsmodeller och integrering av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer, förutsatt att det krävs sådana åtgärder av myndigheten för att säkerställa att dessa akter tillämpas på ett ändamålsenligt och enhetligt sätt.”

ac)    Punkt 6 ska ersättas med följande:

“6. Myndighetens syfte ska vara att skydda allmänintresset genom att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet på kort, medellång och lång sikt, till förmån för unionens ekonomi, dess medborgare och företag. Myndigheten ska inom sina respektive behörighetsområden bidra till att

a) förbättra den inre marknadens funktion, särskilt genom reglering och tillsyn på en sund, verkningsfull och enhetlig nivå,

b) säkerställa finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta funktion,

c) stärka den internationella samordningen av tillsynen,

d) förebygga tillsynsarbitrage och främja likvärdiga konkurrensvillkor,

e) säkerställa att risker i samband med försäkringar, återförsäkring och tjänstepensioner regleras och övervakas på lämpligt sätt,▐

f) stärka kund- och konsumentskyddet,

fa) stärka enhetligheten i tillsynspraxisen på den inre marknaden, bland annat genom att främja en riskbaserad metod för tillsynen över verksamhetsutövande.

I detta syfte ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de akter som avses i punkt 2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden i enlighet med artikel 16a till Europaparlamentet, rådet och kommissionen ▌.

Myndigheten ska vid utövandet av de uppgifter som den tilldelas enligt denna förordning särskilt uppmärksamma de systemrisker som finansinstitut kan utgöra, vars fallissemang kan inverka negativt på finanssystemets eller realekonomins sätt att fungera.

När myndigheten utför sina uppgifter, ska den handla självständigt, objektivt och på ett icke-diskriminerande och transparent sätt i hela unionens intresse, och den ska respektera principen om proportionalitet. Myndigheten ska tillämpa principerna om ansvarsskyldighet och integritet och säkerställa att alla intressenter behandlas lika i detta avseende.

Myndighetens insatser och åtgärder får när det gäller innehåll och form inte gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen i denna förordning eller i de akter som avses i punkt 2, och ska stå i proportion till arten, omfattningen och komplexiteten av de risker som ligger i verksamheten för en institution eller marknader som påverkas av myndighetens åtgärder.”

(2)  ▌Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

“1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att de regler som gäller för den finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och som säkerställer förtroendet för det finansiella systemet som helhet samt ger effektivt och tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

“4. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, i synnerhet genom att se till att lämpliga och tillförlitliga uppgifter utväxlas mellan dem och med Europaparlamentet, rådet och kommissionen.”

c)  I punkt 5 ska följande stycke läggas till:

”I denna förordning innefattar tillsyn all relevant verksamhet, utan att det påverkar nationella befogenheter, som alla behöriga myndigheter ska utföra enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2.”

(2a)  Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3Ansvarighet

för Europeiska systemet för finansiell tillsyn

1. De myndigheter som avses i artikel 2.2 a–e ska vara ansvariga inför Europaparlamentet och rådet.

2. Under alla utredningar som görs av Europaparlamentet enligt artikel 226 i EUF-fördraget ska myndigheten samarbeta fullt ut med Europaparlamentet.

3. Tillsynsstyrelsen ska anta en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om utförandet av ordförandens uppgifter, och ska senast den 15 juni varje år överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.

Myndigheten ska i den årsrapport som avses i första stycket inkludera information om administrativa arrangemang som man kommit överens om med tillsynsmyndigheter, om internationella organisationer eller förvaltningar i tredjeländer, om myndighetens stöd till kommissionen i samband med utarbetandet av beslut om likvärdighet, och om den övervakning som myndigheten utför i enlighet med artikel 33.

4. På Europaparlamentets begäran ska ordföranden delta i en utfrågning inför Europaparlamentet om myndighetens prestationer. En utfrågning ska äga rum minst en gång om året. Ordföranden ska, på begäran, göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från dess ledamöter.

5. Ordföranden ska, på begäran och minst 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1c, skriftligen rapportera om myndighetens verksamhet till Europaparlamentet.

6. Förutom de uppgifter som avses i artiklarna 11–18, 20 och 33, ska rapporten även innehålla alla relevanta uppgifter som Europaparlamentet begär på ad hoc-basis.

7. Myndigheten ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet eller rådet riktar till den, inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

8. På begäran ska ordföranden hålla konfidentiella muntliga diskussioner inom stängda dörrar med ordföranden, vice ordförandena och samordnarna för Europaparlamentets ansvariga utskott när sådana diskussioner är nödvändiga för att Europaparlamentet ska kunna utöva sina befogenheter enligt artikel 226 i EUF-fördraget. Alla deltagare ska respektera kraven om tystnadsplikt.

9. Myndigheten ska upprätta ett register över handlingar och deras tillgänglighetsstatus.

10. Myndigheten ska förse Europaparlamentet med en meningsfull sammanfattning av förfarandena vid alla möten i Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter och International Organisation of Pension Supervisors, rådet för finansiell stabilitet och International Accounting Standards Board samt i alla övriga relevanta internationella organ eller institutioner som gäller eller påverkar försäkrings-, återförsäkrings- eller pensionstillsyn.”

(3)  I artikel 4.2 ska led ii ersättas med följande:

”ii) när det gäller direktiven 2002/65/EG och (EU) 2015/849, de myndigheter som är behöriga att säkerställa att finansinstitut▐ uppfyller kraven i de direktiven,”.

(4)  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)    Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2) En exekutivstyrelse, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 47.”

b)    Punkt 4 ska utgå.

(4a)  I artikel 7a ska följande nya stycke läggas till:

”Lokaliseringen av myndighetens säte ska inte påverka hur myndigheten utför sina uppgifter och befogenheter, hur dess styrningsstruktur organiseras, hur dess huvudsakliga organisation drivs eller hur dess verksamhet i huvudsak finansieras, samtidigt som den ska göra det möjligt, i tillämpliga fall, att med unionens byråer dela sådana administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. Senast den ... [tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] och därefter var tolfte månad ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om de europeiska tillsynsmyndigheternas efterlevnad av detta krav.”

(5)  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)    Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

-i)  Led a ska ändras på följande sätt:

På basis av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, särskilt genom att ▌utarbeta ▌förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande, riktlinjer, rekommendationer och andra åtgärder, inbegripet yttranden i enlighet med artikel 16a.”

i)  Följande led ska införas som led aa:

”aa) Att utarbeta och hålla uppdaterad en EU-handbok för tillsynen av finansinstitut i unionen som beskriver bästa tillsynspraxis samt metoder och processer av hög kvalitet och, bland annat, beaktar förändringar i finansinstitutens och marknadernas affärspraxis, affärsmodeller och storlek.”.

iia)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, särskilt genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de akter som avses i artikel 1.2, förebygga tillsynsarbitrage, främja och övervaka oberoende i tillsynsverksamheten, medla och lösa tvister mellan behöriga myndigheter, säkerställa en verkningsfull och enhetlig tillsyn av finansinstitut och inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet samt vidta åtgärder bland annat i krissituationer.”

ii)  Leden e och f ska ersättas med följande:

”e) Att organisera och genomföra granskningar, med stöd av nationella behöriga myndigheter, och i detta sammanhang utfärda▐ rekommendationer riktade till dessa behöriga myndigheter samt fastställa bästa praxis och i detta sammanhang utfärda riktlinjer för att uppnå mer enhetliga tillsynsresultat.

f) Att övervaka och bedöma marknadsutvecklingen inom sina behörighetsområden, om relevant även utveckling som rör trender för innovativa finansiella tjänster och utveckling rörande trender för miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.”.

iia)  Led g ska ersättas med följande:

”g) Att genomföra marknadsanalyser för att ge vägledning till utförandet av myndighetens arbetsuppgifter.”

iii)  Led h ska ersättas med följande:

”h) Att i förekommande fall främja skyddet av försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare, konsumenter och investerare, särskilt i fråga om brister i ett gränsöverskridande sammanhang och med beaktande av relaterade risker.”.

iiia)  Följande led ska införas som led ia och ib:

”ia) Att samordna efterlevnadskontrollen mellan behöriga myndigheter.”

”ib) Att bidra till upprättandet av en gemensam strategi för finansiella uppgifter inom unionen.”

iiib)  Följande led ska införas som led ka:

”(ka) Att på sin webbplats offentliggöra, och regelbundet uppdatera, alla tekniska standarder för tillsyn, tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och frågor och svar för varje rättsakt som avses i artikel 1.2, inbegripet översikter som gäller läget för pågående arbete och planerad tidpunkt för antagandet av förslag till tekniska standarder för tillsyn, tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och frågor och svar. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga på Europeiska unionens samtliga arbetsspråk.”

iv)  Led l ska utgå.

v)  Följande led ska införas som led m:

”m) Att ge råd när det gäller ansökningar avseende interna modeller, för att underlätta beslutsfattandet och att ge stöd i enlighet med artikel 21a.”

b)  Följande nya punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. När myndigheten utför sina uppgifter enligt denna förordning ska den

a) till fullo utöva alla sina befogenheter,

b) med beaktande av det övergripande målet att säkerställa finansinstitutens säkerhet och sundhet, ta full hänsyn till olika typer av finansinstitut och finansinstituts storlek och affärsmodeller,

c) beakta tekniska innovationer, innovativa och hållbara affärsmodeller, såsom kooperativ och ömsesidiga bolag, och integrering av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.”

c)  I punkt 2 ska följande ändringar göras:

i) Följande led ska införas som led ca:

”ca) utfärda rekommendationer i enlighet med artiklarna 29a och 31a.”

ia) Följande led ska införas som led da:

”da) utfärda varningar i enlighet med artikel 9.3,”

ib) Följande led ska införas som led ga, gb och gc:

”ga) avge yttranden till Europaparlamentet, rådet eller kommissionen i enlighet med artikel 16a,”

gb) utfärda svar på frågor i enlighet med artikel 16b,”

gc) utfärda tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder i enlighet med artikel 9a,”

ii) Led h ska ersättas med följande:

”h) samla in nödvändiga uppgifter om finansinstitut i enlighet med artikel 35 och artikel 35b,”

d)  Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3. När myndigheten utför de uppgifter som avses i denna artikel ska den strikt respektera lagar på nivå 1 och åtgärder på nivå 2 och tillämpa principerna om proportionalitet och bättre lagstiftning, inbegripet konsekvensbedömningar, analys av kostnader och fördelar samt öppna offentliga samråd.

De öppna offentliga samråd som avses i artiklarna 10, 15, 16 och 16a ska genomföras så brett som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och ska ge berörda parter rimlig tid att svara. Myndigheten ska tillhandahålla och offentliggöra återkoppling om hur information och synpunkter som samlats in från samrådet användes i ett förslag till tekniska standarder för tillsyn, ett förslag till tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och yttranden.

Myndigheten ska sammanfatta de bidrag som mottas från berörda parter på ett sätt som möjliggör en jämförelse av resultaten från offentliga samråd om liknande frågor.”.

(6)  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

-aa)  I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

”a) samla in uppgifter om, analysera och rapportera om konsumenttrender, såsom utvecklingen av kostnader och avgifter för finansiella tjänster och produkter till privatpersoner i medlemsstaterna,”

a)  I punkt 1 ska följande led ▌ab införas:

ab) utveckla riskindikatorer för icke-professionella investerare för att utan onödigt dröjsmål upptäcka möjliga upphov till skada för konsumenterna och investerarna.”

ba)  I punkt 1 ska leden da och db läggas till:

”da) bidra till likvärdiga konkurrensvillkor på den inre marknaden, där konsumenter och försäkringstagare har rättvis tillgång till jämförbara finansiella tjänster och produkter och klagomålsmöjligheter,

db) samordna behöriga myndigheters mystery shopping-verksamhet.”

c)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska övervaka nya och befintliga former av finansiell verksamhet och får anta riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16 för att främja säkra och sunda marknader och en enhetlig och effektiv reglerings- och tillsynspraxis.

2a. Myndigheten ska inom ramen för sina respektive befogenheter utarbeta standarder för tillsynen över verksamhetsutövande riktade till nationella behöriga myndigheter, t.ex. om minimibefogenheter och uppgifter. ”.

d)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Myndigheten ska inrätta en kommitté för proportionalitet, som ska vara en integrerad del av myndigheten, för att säkerställa att skillnaderna i riskernas art, omfattning och komplexitet, förändringar i finansinstitutens och finansmarknadernas affärspraxis, affärsmodeller och storlek återspeglas i myndighetens verksamhet, och en kommitté för konsumentskydd och finansiell innovation, som ska omfatta alla relevanta behöriga myndigheter och myndigheter med ansvar för konsumentskydd i syfte att förbättra konsumentskyddet och samordna regleringen och tillsynen av ny eller innovativ finansiell verksamhet och bistå med råd som myndigheten ska lägga fram för Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Myndigheten ska samarbeta nära med Europeiska dataskyddsstyrelsen för att undvika dubbelarbete, inkonsekvenser och rättsosäkerhet på området för dataskydd. Myndigheten får också låta nationella dataskyddsmyndigheter ingå i kommittén.”

ba)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

“5. Myndigheten får tillfälligt förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa finansiella produkter, instrument eller verksamheter som kan orsaka avsevärd finansiell skada för kunder eller som hotar finansmarknadernas funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system i de fall och på de villkor som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 eller, om så krävs i en krissituation, i enlighet med artikel 18 och på de villkor som anges där.

Myndigheten ska se över det beslut som avses i första stycket med lämpliga mellanrum, så snart som möjligt, dock minst en gång var sjätte månad. Myndigheten kan förnya förbudet eller begränsningen två gånger, och efter denna period ska dessa bli permanenta, såvida myndigheten inte gör en annan bedömning.

En medlemsstat får begära att myndigheten omprövar sitt beslut. I sådana fall ska myndigheten i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 andra stycket besluta huruvida den vidhåller sitt beslut.

Myndigheten får också bedöma om det finns behov av förbud mot eller begränsningar av vissa former av finansiell verksamhet eller praxis och, om ett sådant behov föreligger, underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna för att underlätta antagandet av sådana förbud eller begränsningar.”

(6a)  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

Artikel 9a

Tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder

1.  I undantagsfall, och om villkoren i denna punkt är uppfyllda, får myndigheten, i samordning med alla relevanta behöriga myndigheter, utfärda tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder med avseende på specifika bestämmelser i unionsrätten som grundas på de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2. Dessa skrivelser är ett tillfälligt åtagande från myndigheten och alla relevanta behöriga myndigheter om att inte vidta åtgärder på grund av ett finansinstituts bristande efterlevnad av specifika bestämmelser i unionslagstiftningen om finansinstitutet inte kan efterleva dessa bestämmelser på grund av någon av följande orsaker:

a)   Efterlevnad skulle innebära att finansinstitutet åsidosätter andra rättsliga eller tillsynsmässiga krav i unionslagstiftningen.

b)  Efterlevnad utan ytterligare nivå 2-åtgärder eller nivå 3-vägledning anses inte vara genomförbart av myndigheten.

c)  Efterlevnad skulle allvarligt skada eller hota något av följande: förtroendet för marknaden, konsument- eller investerarskyddet, finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktionssätt och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system.

Myndigheten ska inte utfärda skrivelser om att inte vidta åtgärder om den anser att de skulle få negativa effekter, som inte står i proportion till fördelarna, på finansmarknadernas effektivitet eller på konsument- eller investerarskyddet.

2.  Myndigheten ska i sin skrivelse om att inte vidta åtgärder ange vilka specifika bestämmelser i unionsrätten som är föremål för beslutet om icke-verkställighet, varför den anser att villkoren i punkt 1 är uppfyllda och vid vilket datum icke-verkställigheten upphör. Den tillfälliga icke-verkställigheten får inte överstiga sex månader.

3.  Om myndigheten beslutar att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder ska den omedelbart underrätta kommissionen, Europaparlamentet och rådet om detta. Kommissionen, Europaparlamentet eller rådet får inom två veckor efter mottagandet av denna information begära att myndigheten omprövar sitt beslut. På kommissionens, Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två veckor. Om varken kommissionen, Europaparlamentet eller rådet begär att myndigheten omprövar sitt beslut, ska myndigheten i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 andra stycket besluta huruvida den vidhåller sitt beslut.

4.  Om myndigheten har utfärdat en skrivelse om att inte vidta åtgärder i enlighet med punkterna 1–3, ska den omedelbart offentliggöra det på sin webbplats. Myndigheten ska se över sitt beslut att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder med lämpliga mellanrum och får endast förnya beslutet för en period av 6 månader. Om ett beslut att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder inte förnyas efter en period på sex månader eller ett år, ska det automatiskt upphöra att gälla.

(6a)  Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10Tekniska standarder för tillsyn

1. Om Europaparlamentet och rådet, i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, till kommissionen delegerar befogenheten att anta tekniska standarder för tillsyn med hjälp av delegerade akter, för att sörja för en konsekvent harmonisering inom de områden som särskilt anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, får myndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn. Myndigheten ska överlämna sina förslag till standarder för tillsyn till kommissionen för godkännande. Myndigheten ska samtidigt översända dessa tekniska standarder för tillsyn för kännedom till Europaparlamentet och rådet.

Standarderna ska vara tekniska, får inte innebära strategiska beslut eller policyval och deras innehåll ska avgränsas av de lagstiftningsakter som de grundas på. Myndigheten ska så snart det är praktiskt möjligt och i full utsträckning informera Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts i utarbetandet av förslagen till tekniska standarder för tillsyn.

Innan förslagen lämnas till kommissionen ska myndigheten ha genomfört ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för tillsyn och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i enlighet med artikel 8.2a. Myndigheten ska begära råd från de berörda intressentgrupper som avses i artikel 37.

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av ett förslag till teknisk standard för tillsyn besluta huruvida den ska godkänna det. Om det ligger i unionens intresse får kommissionen godkänna förslaget endast till viss del eller med ändringar.

Om kommissionen inte, inom tre månader efter mottagandet av ett förslag till en teknisk standard för tillsyn, kan fatta beslut om antagandet av den berörda standarden, ska den omedelbart, och under alla omständigheter innan tremånadersperioden löper ut, underrätta Europaparlamentet och rådet om detta och ange skälen till varför den inte kan fatta ett beslut samt tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Ett eventuellt försenat antagande av förslaget till tillsynsstandard ska inte hindra Europaparlamentet och rådet från att utöva sina granskningsbefogenheter i enlighet med artikel 13.

Om kommissionen har för avsikt att inte godkänna ett förslag till tekniska standarder för tillsyn eller att godkänna det endast delvis eller med ändringar, ska den sända tillbaka förslaget till myndigheten, med en förklaring till varför det inte godkänns eller i förekommande fall varför det ska ändras, och lämna en kopia av sin skrivelse till Europaparlamentet och rådet. Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget på grundval av kommissionens föreslagna ändringar och på nytt överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten när denna period på sex veckor löper ut inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn, eller har överlämnat ett förslag till standard som inte har ändrats på ett sådant sätt att det är förenligt med kommissionens förslag till ändringar, får kommissionen anta den tekniska standarden för tillsyn med de ändringar den anser relevanta eller förkasta den.

Kommissionen får inte ändra innehållet i ett förslag till teknisk standard för tillsyn som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

2. Om myndigheten inte har överlämnat något förslag till teknisk standard för tillsyn inom den tidsfrist som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, ska den omedelbart underrätta Europaparlamentet och rådet om detta, och ange skälen till varför den inte kan överlämna förslaget till teknisk standard för tillsyn och tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Kommissionen får begära att ett sådant förslag lämnas inom en ny tidsfrist Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om den nya tidsfristen. Europaparlamentet kan uppmana myndighetens ordförande att förklara skälen till att förslaget till teknisk standard för tillsyn inte kan överlämnas.

3. Endast när myndigheten inte överlämnar något förslag till teknisk standard för tillsyn till kommissionen inom tidsfristen i enlighet med punkt 2 får kommissionen anta en teknisk standard för tillsyn genom en delegerad akt utan ett förslag från myndigheten.

Kommissionen ska genomföra ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för tillsyn och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna, utom då sådana samråd och analyser inte står i proportion till omfattningen och konsekvenserna av de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses eller till hur brådskande ärendet är. Kommissionen ska också begära råd från de berörda intressentgrupper som avses i artikel 37.

Kommissionen ska omgående vidarebefordra förslaget till teknisk standard för tillsyn till Europaparlamentet, rådet och till myndigheten.

▌Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget och överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn inom den period på sex veckor som avses i fjärde stycket får kommissionen anta den tekniska standarden för tillsyn.

Om myndigheten har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn inom sex veckor får kommissionen ändra förslaget på grundval av myndighetens föreslagna ändringar, eller anta den tekniska standarden för tillsyn med de ändringar den anser relevanta. Kommissionen får inte ändra innehållet i de förslag till tekniska standarder för tillsyn som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

4. Tekniska standarder för tillsyn ska antas genom förordningar eller beslut. Orden ”teknisk standard för tillsyn” ska finnas med i rubriken. Dessa ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i dem.”

(6b)  I artikel 13.1 ska andra stycket utgå.

(6c)  Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15Tekniska standarder för genomförande

1. Om Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget tilldelar kommissionen genomförandebefogenheter att anta tekniska standarder för genomförande genom genomförandeakter för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, får myndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande. Tekniska standarder för genomförande ska vara tekniska, får inte innebära strategiska beslut eller policyval och deras innehåll ska syfta till att fastställa villkoren för tillämpning av de akterna. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen för godkännande. Myndigheten ska samtidigt översända dessa tekniska standarder för genomförande för kännedom till Europaparlamentet och rådet.

Innan myndigheten överlämnar förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen, ska den genomföra ett öppet offentligt samråd och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i enlighet med artikel 8.2a. Myndigheten ska begära råd från den berörda intressentgrupp som avses i artikel 37.

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av ett förslag till teknisk standard för genomförande besluta huruvida den ska godkänna det. Om det ligger i unionens intresse får kommissionen godkänna förslaget till teknisk standard för genomförande endast till viss del eller med ändringar. Om kommissionen inte, helt eller delvis, motsätter sig den föreslagna tekniska standarden för genomförande inom bedömningsperioden, ska den anses vara godkänd.

Om kommissionen inte kan fatta beslut inom tre månader efter mottagandet av förslaget till en teknisk standard för genomförande, ska den omedelbart, och under alla omständigheter innan tremånadersperioden löper ut, underrätta Europaparlamentet och rådet om detta och ange skälen till varför den inte kan fatta ett beslut samt tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2.

Om kommissionen har för avsikt att inte godkänna ett förslag till teknisk standard för genomförande eller att godkänna det endast delvis eller med ändringar ska den sända tillbaka förslaget till myndigheten, med en förklaring till varför den har för avsikt att inte godkänna det eller i förekommande fall varför det ska ändras, och lämna en kopia av sin skrivelse till Europaparlamentet och rådet. Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget till teknisk standard för genomförande på grundval av kommissionens föreslagna ändringar och på nytt överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten när den period på sex veckor som avses i femte stycket löper ut inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande, eller har överlämnat ett förslag till teknisk standard för genomförande som inte har ändrats på ett sådant sätt att det är förenligt med kommissionens förslag till ändringar, får kommissionen anta den tekniska standarden för genomförande med de ändringar den anser relevanta eller förkasta den.

Kommissionen får inte ändra innehållet i ett förslag till teknisk standard för genomförande som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

2. Om myndigheten inte har lämnat något förslag till tekniska standarder för genomförande inom den tidsfrist som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, ska den omedelbart underrätta Europaparlamentet och rådet om detta, och ange skälen till varför den inte kan överlämna förslaget till teknisk standard för genomförande och tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Kommissionen får begära att ett sådant förslag lämnas inom en ny tidsfrist. Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om den nya tidsfristen. Europaparlamentet kan uppmana myndighetens ordförande att förklara skälen till att förslaget till teknisk standard för genomförande inte kan överlämnas.

3. Endast när myndigheten inte lämnar ett förslag till teknisk standard för genomförande till kommissionen inom tidsfristerna i enlighet med punkt 2 får kommissionen anta en teknisk standard för genomförande genom en genomförandeakt, utan ett förslag från myndigheten.

Kommissionen ska ha genomfört ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för genomförande och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna, utom då sådana samråd och analyser inte står i proportion till omfattningen och konsekvenserna av de förslag som avses eller till hur brådskande ärendet är. Kommissionen ska också begära råd från den berörda intressentgrupp som avses i artikel 37.

Kommissionen ska omgående vidarebefordra förslaget till teknisk standard för genomförande till Europaparlamentet, rådet och myndigheten.

▌Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget och överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande inom den period på sex veckor som avses i fjärde stycket får kommissionen anta den tekniska standarden för genomförande.

Om myndigheten har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande inom perioden på sex veckor får kommissionen ändra förslaget till teknisk standard för genomförande på grundval av myndighetens föreslagna ändringar eller anta den tekniska standarden för genomförande med de ändringar den anser relevanta.

Kommissionen får inte ändra innehållet i de förslag till tekniska standarder för genomförande som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

4. Tekniska standarder för genomförande ska antas genom förordningar eller beslut. Orden ”teknisk standard för genomförande” ska finnas med i rubriken. Dessa ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i dem.”

(7)  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌ Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten, utfärda riktlinjer eller rekommendationer riktade till behöriga myndigheter eller finansinstitut.

Myndigheten får också utfärda riktlinjer och rekommendationer till myndigheter i medlemsstaterna som inte definieras som behöriga myndigheter enligt denna förordning, men som har befogenhet att säkerställa tillämpningen av de rättsakter som avses i artikel 1.2.

Riktlinjer och rekommendationer ska överensstämma med mandatet i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och beakta proportionalitetsprincipen. Myndigheten får inte utfärda riktlinjer och rekommendationer om frågor som omfattas av befogenheter på nivå 1 för tekniska standarder för tillsyn eller tekniska standarder för genomförande.

1a. Myndigheten får, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS, utfärda riktlinjer riktade till alla behöriga myndigheter eller finansinstitut när det gäller de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, på grundval av det genomförandeförfarande ”följ eller förklara” som avses i punkt 3 i denna artikel. Dessa riktlinjer ska anses lämpliga för efterlevnaden av kraven i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2. I enlighet med ovanstående får behöriga myndigheter och finansinstitut införa ytterligare praxis när det gäller metoden för efterlevnad av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.”

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska, utom i undantagsfall, genomföra öppna offentliga samråd om de riktlinjer och rekommendationer och, i förekommande fall, de frågor och svar som den utfärdar och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna med att utfärda sådana riktlinjer och rekommendationer. Dessa samråd och analyser ska stå i proportion till riktlinjernas eller rekommendationernas omfattning, art och konsekvenser. Myndigheten ska, utom i undantagsfall, också begära ▌råd från intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner som avses i artikel 37. Myndigheten ska ange skäl när den inte genomför öppna offentliga samråd eller inte begär råd från intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner.

ba)  Följande punkter ska införas som punkterna 2a, 2b, 2c och 2d:

”2a. Vid tillämpningen av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 får myndigheten utfärda rekommendationer till en eller flera behöriga myndigheter eller till ett eller flera finansinstitut.

2b. Myndigheten ska i sina riktlinjer och rekommendationer ange hur den bidrar till införandet av en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS, hur den säkerställer en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen och hur den respekterar bestämmelserna i punkterna 1, 1a och punkt 2a.

2c. Riktlinjer och rekommendationer ska inte endast hänvisa till, eller återge, delar av lagstiftningsakter. Innan en ny riktlinje eller rekommendation utfärdas ska myndigheten först se över befintliga riktlinjer och rekommendationer, i syfte att undvika eventuellt dubbelarbete.

2d. Tre månader innan den utfärdar någon av de riktlinjer och rekommendationer som avses i punkt 1a och i punkt 2a ska myndigheten underrätta Europaparlamentet och rådet om det planerade innehållet i dessa riktlinjer och rekommendationer.”

c)  ▌Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de riktlinjer och rekommendationer som har utfärdats och förklara hur myndigheten har motiverat utfärdande av riktlinjer enligt punkt 1a och rekommendationer enligt punkt 2a, och sammanfatta återkopplingen från offentliga samråd om dessa riktlinjer i enlighet med artikel 8.2a. Rapporten ska också ange vilka behöriga myndigheter som inte följer riktlinjerna och rekommendationerna samt redogöra för vilka åtgärder myndigheten tänker vidta för att se till att den berörda behöriga myndigheten följer dess riktlinjer och rekommendationer ▌i framtiden.”

d)  Följande punkter ska införas som punkterna 5, 5a och 5b:

”5. Om två tredjedelar av ledamöterna i intressentgruppen för försäkring och återförsäkring eller intressentgruppen för tjänstepensioner anser att myndigheten har överskridit sin behörighet genom att utfärda en riktlinje enligt punkt 1a, får de lämna ett motiverat råd om detta till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

5a. Om minst hälften av antalet ledamöter i intressentgruppen för försäkring och återförsäkring eller intressentgruppen för tjänstepensioner anser att myndigheten har överskridit sin behörighet genom att utfärda en rekommendation enligt punkt 2a, får de lämna ett motiverat råd om detta till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

5b. Europaparlamentet, rådet och kommissionen får begära en förklaring som motiverar myndighetens utfärdande av de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. När kommissionen har mottagit myndighetens förklaring ska den bedöma riktlinjernas eller rekommendationernas omfattning mot bakgrund av myndighetens behörighet och lämna sin bedömning till Europaparlamentet och rådet. Om Europaparlamentet, rådet eller kommissionen anser att myndigheten har överskridit sin behörighet får kommissionen, efter att ha gett myndigheten tillfälle att framföra sina synpunkter, anta ett beslut om att myndigheten drar tillbaka eller ändrar de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. Innan ett sådant beslut fattas, och närhelst så begärs av Europaparlamentet, ska kommissionen göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från dess ledamöter. Europaparlamentet kan begära att kommissionen antar ett beslut om att myndigheten drar tillbaka eller ändrar de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. Kommissionens beslut ska offentliggöras.”.

(7a)  Följande artiklar ska införas som artiklarna 16a och 16b:

”Artikel 16aYttranden

1. Myndigheten ska, på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen eller på eget initiativ, avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om alla frågor som har samband med dess behörighetsområde. Dessa yttranden ska inte offentliggöras om inte detta specificeras i begäran.

2. Den begäran som avses i punkt 1 får inbegripa ett offentligt samråd eller en teknisk analys.

3. När det gäller bedömning av fusioner och förvärv som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/138/EG och som enligt det direktivet kräver samråd mellan de behöriga myndigheterna i två eller fler medlemsstater, får myndigheten efter ansökan från någon av de berörda behöriga myndigheterna avge och offentliggöra ett yttrande om en bedömning, utom avseende kriterierna i artikel 59.1 e i direktiv 2009/138/EG. Yttrandet ska avges utan dröjsmål och under alla förhållanden före slutet av bedömningsperioden enligt direktiv 2009/138/EG. Artiklarna 35 och 35b ska tillämpas på de områden för vilka myndigheten får avge ett yttrande.

4. Myndigheten får på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen ge tekniska råd till Europaparlamentet, rådet och kommissionen under det ordinarie lagstiftningsförfarandet och för delegerade akter avseende ett lagstiftningsförslag från kommissionen på de områden som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

Artikel 16bFrågor och svar

1. För tolkningen, den praktiska tillämpningen eller införlivandet av bestämmelserna i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, eller tillhörande delegerade akter och genomförandeakter, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt dessa lagstiftningsakter, får alla fysiska och juridiska personer, inbegripet behöriga myndigheter och unionsinstitutioner, ställa frågor till myndigheten på något av unionens officiella språk.

Innan finansinstituten ställer en fråga till myndigheten ska de bedöma huruvida de först ska ställa frågan till sin behöriga myndighet.

Myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra alla tillåtliga frågor i enlighet med punkt 1 för varje enskild lagstiftningsakt, efter att frågorna ingetts och innan de har besvarats.

Denna process ska inte hindra en fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter och unionsinstitutioner, från att begära konfidentiella tekniska råd eller klargöranden från myndigheten.

2. Myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra icke-bindande svar på alla tillåtliga frågor enligt punkt 1, för varje enskild lagstiftningsakt, såvida inte detta offentliggörande strider mot den frågeställande fysiska eller juridiska personens legitima intressen eller skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet.

3. Innan myndigheten offentliggör svar på tillåtliga frågor får den rådgöra med intressenter i enlighet med artikel 16.2.

4. Myndighetens svar ska anses lämpliga för att uppnå efterlevnad av kraven i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och av de dithörande delegerade akter och genomförandeakter samt riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt dessa lagstiftningsakter. Behöriga myndigheter och finansinstitut får införa annan praxis för efterlevnad av alla tillämpliga rättsliga krav.

5. Myndigheten ska se över svaren på frågorna så snart detta anses nödvändigt och lämpligt, dock senast 24 månader efter det att de har offentliggjorts, för att vid behov revidera, uppdatera eller dra tillbaka dem.

6. När så är lämpligt ska myndigheten beakta offentliggjorda svar när den utarbetar eller uppdaterar riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16.”

(8)  Artikel 17 ska ersättas med följande:

”1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de akter som avses i artikel 1.2 eller har tillämpat dem på ett sätt som framstår som en överträdelse av unionsrätten, inklusive de tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande som upprättats i enlighet med artiklarna 10-15, särskilt genom att underlåta att säkerställa att ett finansinstitut uppfyller kraven i dessa akter, ska myndigheten agera i enlighet med de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i den här artikeln.

2. Myndigheten ska, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, Europaparlamentet, rådet, kommissionen, ▌den relevanta intressentgruppen eller på basis av faktauppgifter och utförlig information från relevanta organisationer eller institutioner, eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, tillmötesgå begäran och i förekommande fall utreda en påstådd överträdelse av eller underlåtenhet att tillämpa unionsrätten.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artikel 35, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning, inbegripet hur akterna som avses i artikel 1.2 tillämpas i enlighet med unionsrätten.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artiklarna 35 får myndigheten rikta en vederbörligen motiverad begäran om information direkt till andra behöriga myndigheter eller relevanta finansinstitut, när en begäran om information från den berörda behöriga myndigheten har visat sig vara eller anses vara otillräcklig för att få den information som är nödvändig för att utreda en påstådd överträdelse av unionslagstiftningen eller underlåtenhet att tillämpa den. Om den motiverade begäran riktar sig till finansinstitut ska den innehålla en förklaring av varför informationen är nödvändig för att utreda en påstådd överträdelse av unionslagstiftningen eller underlåtenhet att tillämpa den.

Mottagaren av en sådan begäran ska förse myndigheten med tydlig, korrekt och komplett information utan onödigt dröjsmål.

Om en begäran om information har riktats till ett finansinstitut ska myndigheten underrätta de relevanta behöriga myndigheterna om denna begäran. De behöriga myndigheterna ska bistå myndigheten vid insamlingen av informationen om den begär det.

3. Myndigheten får inleda ett skiljeförfarande med den berörda behöriga myndigheten i syfte att diskutera vilka åtgärder som krävs för efterlevnad av unionsrätten. Den berörda behöriga myndigheten ska samarbeta lojalt i sådana förfaranden.

Myndigheten får så snart som möjligt dock senast inom fyra månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa unionsrätten.

Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten.

4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter unionsrätten inom en månad från mottagandet av myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, avge ett formellt yttrande med krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter unionsrätten. Kommissionens formella yttrande ska beakta myndighetens rekommendation.

Kommissionen ska avge ett sådant formellt yttrande senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

Myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det formella yttrande som avses i punkt 4, underrätta kommissionen och myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att rätta sig efter det formella yttrandet.

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant formellt yttrande som avses i punkt 4 inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda sådant bristande iakttagande av unionsrätten för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden, eller för att säkerställa det finansiella systemets funktion och integritet, får myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter och skyldigheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget – om de relevanta kraven i de akter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansinstitut, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansinstitut med krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

Myndighetens beslut ska överensstämma med det formella yttrande som kommissionen avgivit enligt punkt 4.

7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

När de behöriga myndigheterna vidtar åtgärder avseende frågor som är föremål för ett formellt yttrande enligt punkt 4 eller ett beslut enligt punkt 6, ska de behöriga myndigheterna följa det formella yttrandet eller beslutet, allt efter omständigheterna.

8. I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten ange vilka behöriga myndigheter och finansinstitut som inte har följt de formella yttranden eller beslut som avses i punkterna 4 och 6 i den här artikeln.”.

(8a)  Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

“3. Om rådet har antagit ett beslut enligt punkt 2, och under exceptionella omständigheter där samordnade åtgärder av behöriga myndigheter är nödvändiga för att åtgärda en negativ utveckling som allvarligt kan äventyra finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i unionen eller kund- och konsumentskyddet, får myndigheten anta enskilda beslut med krav på de behöriga myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med den lagstiftning som avses i artikel 1.2 för att åtgärda sådan utveckling genom att se till att finansiella instituten och behöriga myndigheter uppfyller kraven i den lagstiftningen.

(9)  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. I de fall som anges i de unionsakter som avses i artikel 1.2, liksom vid betydande oenigheter mellan två eller flera nationella behöriga myndigheter angående tillämpningen av dessa akter, och utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artikel 17, får myndigheten bistå de behöriga myndigheterna med att nå en överenskommelse i enlighet med förfarandet i punkterna 2–4 i något av följande fall:

a)  På begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna, om en behörig myndighet är oenig med en annan behörig myndighet vad gäller förfarandet för en åtgärd eller åtgärdens innehåll, en föreslagen åtgärd eller avsaknaden av åtgärder.

b)  På eget initiativ, om oenighet mellan behöriga myndigheter kan fastställas på grundval av objektiva skäl, inbegripet på grundval av uppgifter från marknadsaktörer eller konsumentorganisationer.

I de fall de rättsakter som avses i artikel 1.2 kräver att ett gemensamt beslut fattas av behöriga myndigheter, ska det antas att oenighet råder om inget gemensamt beslut fattas av dessa myndigheter inom de tidsfrister som anges i de akterna.”

b)  Följande punkter ska införas som punkterna 1a och 1b:

”1a. I följande fall ska de berörda behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrätta myndigheten om att en överenskommelse inte har nåtts:

a)  Om en tidsfrist för att nå en överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna föreskrivs i de unionsakter som avses i artikel 1.2 och något av följande inträffar, beroende på vilket som inträffar först:

i) Tidsfristen löper ut.

ii) En eller flera av de berörda behöriga myndigheterna konstaterar på grundval av objektiva skäl att oenighet föreligger.

b)  Om ingen tidsfrist för att nå en överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna föreskrivs i de unionsakter som avses i artikel 1.2 och något av följande inträffar, beroende på vilket som inträffar först:

i.  En eller flera av de berörda behöriga myndigheterna konstaterar på grundval av objektiva skäl att oenighet föreligger eller

ii.  två månader har förflutit från den dag då en behörig myndighet mottog en begäran från en annan behörig myndighet om att vidta vissa åtgärder för att följa unionslagstiftningen, och den anmodade myndigheten ännu inte har antagit ett beslut för att tillmötesgå denna begäran.”

1b. Ordföranden ska bedöma huruvida myndigheten bör agera i enlighet med punkt 1. Om myndigheten agerar på eget initiativ ska den underrätta de berörda behöriga myndigheterna om sitt beslut att agera.

Då ett gemensamt beslut krävs enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2 ska alla behöriga myndigheter som deltar i det gemensamma beslutet, i avvaktan på myndighetens beslut i enlighet med det förfarande som anges i artikel 47.3a, avvakta med sina enskilda beslut. Om myndigheten beslutar att agera ska alla de behöriga myndigheter som deltar i det gemensamma beslutet avvakta med sina beslut tills det förfarande som anges i punkterna 2 och 3 är avslutat.”

d)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”Om det förlikningsskede som avses i punkt 2 har avslutats utan att de berörda behöriga myndigheterna har lyckats nå någon överenskommelse, får myndigheten fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga myndigheterna att vidta en specifik åtgärd eller avstå från en viss åtgärd, för att säkerställa överensstämmelse med unionslagstiftningen. Myndighetens beslut ska vara bindande för de berörda behöriga myndigheterna. Genom sitt beslut kan myndigheten kräva att de behöriga myndigheterna återkallar eller ändrar ett beslut som de har antagit eller att de använder de befogenheter som de har enligt tillämplig unionslagstiftning.”

e)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a. Myndigheten ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna om att förfarandena enligt punkterna 2 och 3 har avslutats, i förekommande fall tillsammans med det beslut som den fattat enligt punkt 3.”

f)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att ett finansinstitut uppfyller krav som är direkt tillämpliga på det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansinstitut med krav på att finansinstitutet vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.”.

(10)  Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21Tillsynskollegier

1. Myndigheten ska inom ramen för sina befogenheter främja och övervaka effektivt, ändamålsenligt och konsekvent arbete i de tillsynskollegier som inrättats i enlighet med de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och verka för enhetlighet och konsekvens i de olika tillsynskollegiernas tillämpning av unionsrätten. I syfte att skapa enhetlighet i fråga om bästa tillsynspraxis ska ▌myndigheten främja gemensamma tillsynsplaner och undersökningar, och myndighetens personal ska ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegierna, och ska därmed även kunna delta i, och i vederbörligen motiverade fall, leda tillsynskollegiernas verksamhet, inbegripet undersökningar på plats, som utförs gemensamt av två eller flera behöriga myndigheter

2. Myndigheten ska inta en ledande roll när det gäller att säkerställa att tillsynskollegierna för gränsöverskridande institut fungerar enhetligt och konsekvent i hela unionen, med beaktande av den systemrisk som de finansinstitut som avses i artikel 23 utgör, och ska där det är lämpligt sammankalla ett möte i ett kollegium.

För tillämpningen av denna punkt och punkt 1 i denna artikel ska myndigheten anses vara en ”behörig myndighet” eller en ”tillsynsmyndighet” i den mening som avses i relevant lagstiftning.

Myndigheten får

a) i samarbete med de behöriga myndigheterna samla in och delge alla relevanta uppgifter i syfte att underlätta kollegiets arbete samt upprätta och driva ett centralt system för att göra uppgifterna tillgängliga för de behöriga myndigheterna i kollegiet,

b) inleda och samordna stresstester inom hela unionen i enlighet med artikel 32, för att bedöma de centrala finansinstituts förmåga, särskilt den systemrisk som centrala finansinstitut utgör och som avses i artikel 23, att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling, och utvärdera den potentiella ökade systemrisken som centrala finansinstitut kan utgöra i stressituationer, varvid det ska säkerställas att enhetliga metoder tillämpas på nationell nivå för dessa tester, och i lämpliga fall rikta en rekommendation till den behöriga myndigheten att åtgärda de problem som konstaterats vid stresstesten, inbegripet att genomföra specifika bedömningar; den kan begära att behöriga myndigheter genomför inspektioner på plats, och får delta i sådana inspektioner på plats, i syfte att säkerställa att de unionsomfattande bedömningarnas metoder, praxis och resultat är jämförbara och tillförlitliga,

c) främja ändamålsenlig och effektiv tillsynsverksamhet, inbegripet bedömning av de risker som finansinstitut är eller kan vara utsatta för i enlighet med vad som konstaterats under översynen av tillsynsprocessen eller i stressituationer,

d) i enlighet med de uppgifter och befogenheter som anges i denna förordning, övervaka de uppgifter som de behöriga myndigheterna utför, och

e) begära fortsatta överläggningar i ett kollegium i ärenden där den anser att beslutet skulle medföra felaktig tillämpning av unionsrätten eller att det inte skulle bidra till enhetlighet i tillsynspraxisen. Den får även begära att den samordnande tillsynsmyndigheten planerar ett möte i kollegiet eller lägger till ett ärende på dagordningen för ett möte.

3. Myndigheten får utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande, enligt vad som specificeras i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 10–15, för att säkerställa enhetliga förutsättningar för tillämpning av bestämmelserna om tillsynskollegiernas operativa funktion och utfärda riktlinjer och rekommendationer, som antagits enligt artikel 16, för att främja enhetlighet i tillsynsrutinerna och de bästa metoder som antagits av tillsynskollegierna.

4. Myndigheten ska ha en rättsligt bindande medlarroll för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19. Myndigheten får fatta tillsynsbeslut som är direkt tillämpliga på det berörda institutet i enlighet med artikel 19.”

(11)  Följande artikel ska införas som artikel 21a:

”Artikel 21aInterna modeller

1. Utan att det påverkar artikel 112 i direktiv 2009/138/EG ska myndigheten på ▌en eller flera tillsynsmyndigheters begäran göra följande:

a) Ge råd till de berörda tillsynsmyndigheterna om ansökan om att använda eller ändra en intern modell; för att kunna göra detta får Eiopa begära all nödvändig information från de berörda tillsynsmyndigheterna, och

b) vid oenighet om godkännandet av interna modeller, ge stöd till de berörda tillsynsmyndigheterna för att nå en överenskommelse i enlighet med förfarandet i artikel 19.

2. Under de förhållanden som anges i artikel 231.6a i direktiv 2009/138/EG får företag begära att Eiopa bistår de behöriga myndigheterna för att nå en överenskommelse i enlighet med förfarandet i artikel 19.

(12)  Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22Allmänna bestämmelser

om systemrisker

1. Myndigheten ska ta vederbörlig hänsyn till systemrisker enligt definitionen i förordning (EU) nr 1092/2010. Den ska hantera varje risk för störningar av det finansiella systemet som

a) orsakas av en försämring av hela det finansiella systemet eller en del av det och

b) kan få allvarliga negativa konsekvenser för den inre marknaden och realekonomin.

Myndigheten ska när så är lämpligt ta hänsyn till den övervakning och bedömning av systemrisker som ESRB och myndigheten utarbetat och reagera på varningar och rekommendationer från ESRB i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1092/2010.

2. Myndigheten ska, i samarbete med ESRB och i enlighet med artikel 23, utarbeta en gemensam strategi för identifiering av och mätning av systemviktighet, inklusive kvantitativa och kvalitativa indikatorer efter behov.

Dessa indikatorer ska vara en avgörande aspekt vid beslut om lämpliga tillsynsåtgärder. Myndigheten ska övervaka graden av konvergens i de beslut som fattas, i syfte att främja en gemensam strategi.

3. Myndigheten ska, utan att det påverkar tillämpningen av de akter som avses i artikel 1.2, vid behov utarbeta ytterligare riktlinjer och rekommendationer för finansinstitut så att den systemrisk som de utgör beaktas.

Myndigheten ska säkerställa att den systemrisk som finansinstituten utgör beaktas vid utarbetandet av förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande på de områden som föreskrivs i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

4. Myndigheten får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna, kommissionen eller på eget initiativ, undersöka en särskild typ av finansinstitut, produkttyp eller typ av beteende för att bedöma potentiella hot mot stabiliteten i det finansiella systemet eller mot skyddet av försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare och rekommendera åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

I detta syfte får myndigheten använda de befogenheter som den tilldelas i denna förordning, inklusive artiklarna 35 och 35b.

5. Den gemensamma kommittén ska säkerställa en generell och sektorövergripande samordning av de åtgärder som genomförs i enlighet med denna artikel.”

(12a)  Artikel 23.1 ska ersättas med följande:

“1. Myndigheten ska, i samråd med ESRB, utveckla kriterier för identifiering och mätning av systemrisker och ett adekvat stresstest som innefattar en bedömning av faran för att den systemrisk som finansinstituten utgör eller är utsatta för ska öka i stressituationer, inbegripet potentiella miljörelaterade systemrisker. De finansinstitut som kan utgöra en systemrisk ska bli föremål för skärpt tillsyn och, vid behov, de förfaranden för återhämtning, rekonstruktion och avveckling som anges i artikel 25.

Myndigheten ska utveckla ett lämpligt stresstestsystem för identifiering av de finansinstitut som kan utgöra en systemrisk. Dessa institut ska bli föremål för skärpt tillsyn och, vid behov, de förfaranden för återhämtning, rekonstruktion och avveckling som avses i artikel 25.”

(12b)  Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska led g utgå.

b)  I punkt 1 ska tredje stycket utgå.

(13)  Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Följande led ska införas som led aa:

”aa) Utfärda unionens strategiska tillsynsplan enligt artikel 29a.”

ii)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Främja ett effektivt bilateralt och multilateralt utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter, på alla relevanta områden inklusive it-säkerhet och it-attacker ▌, under fullständigt iakttagande av tillämpliga bestämmelser om konfidentialitet och skydd av personuppgifter i unionslagstiftningen på området.”

iii) Led e ska ersättas med följande:

”e) Upprätta sektorspecifika och sektorövergripande utbildningsprogram, även rörande teknisk innovation, olika typer av bolagsstyrning, däribland kooperativ och ömsesidiga bolag, underlätta personalutbyte och uppmuntra behöriga myndigheter att öka utnyttjandet av system för att utstationera personal och andra instrument.”.

iiia) Följande led ska införas som led ea:

”ea) Inrätta ett övervakningssystem för bedömning av väsentliga miljörisker, sociala risker och bolagsstyrningsrelaterade risker med beaktande av Parisavtalet (COP 21).”

b)  ▌Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten får i tillämplig utsträckning utveckla nya praktiska instrument och konvergensskapande medel för att främja gemensam metod och praxis i tillsynen.

I syfte att skapa en gemensam tillsynskultur ska myndigheten utarbeta och hålla uppdaterad en EU-handbok för tillsynen av finansinstitut i unionen, med vederbörligt beaktande av riskernas art, omfattning och komplexitet, affärspraxis, affärsmodeller och finansinstitutens storlek. EU-handboken för tillsyn som helhet ska beskriva bästa praxis samt metoder och processer av hög kvalitet.

Myndigheten ska i vederbörlig ordning beakta tillsynshandboken vid utförandet av sina arbetsuppgifter, även i samband med utredning av eventuella överträdelser av unionsrätten i enlighet med artikel 17, tvistlösning i enlighet med artikel 19, fastställande och bedömning av unionsomfattande strategiska mål för tillsyn i enlighet med artikel 29a och utvärdering av behöriga myndigheter i enlighet med artikel 30.

Myndigheten ska, i tillämpliga fall, genomföra öppna offentliga samråd om de yttranden som avses i punkt 1 a och de medel och instrument som avses i punkt 2 och analysera de därmed förknippade potentiella kostnaderna och fördelarna. Dessa samråd och analyser ska stå i proportion till yttrandenas eller medlens och instrumentens omfattning, art och konsekvenser. Myndigheten ska i tillämpliga fall också begära råd från den relevanta intressentgruppen.”.

(14)  Följande artikel ska införas som artikel 29a:

”Artikel 29a

Unionens strategiska tillsynsplan

1. Myndigheten ska åtminstone vart tredje år och senast den 31 mars, efter en debatt i tillsynsstyrelsen och med beaktande av bidrag som mottagits från behöriga myndigheter, befintligt arbete som utförts av EU:s institutioner och analyser, varningar och rekommendationer som offentliggjorts av ESRB, utfärda en rekommendation som riktas till dessa behöriga myndigheter, där de unionsomfattande strategiska målen och prioriteringarna för tillsynen fastställs (unionens strategiska tillsynsplan) utan att detta påverkar de behöriga myndigheternas specifika nationella mål och prioriteringar. De behöriga myndigheterna ska i sina bidrag ange den tillsynsverksamhet som de anser att myndigheten ska prioritera. Myndigheten ska översända unionens strategiska tillsynsplan för kännedom till Europaparlamentet, rådet och kommissionen och offentliggöra den på sin webbplats.

Unionens strategiska tillsynsplan ska fastställa särskilda prioriteringar för tillsynsverksamheten i syfte att främja en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis och en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen, och i syfte att hantera relevanta utvecklingstendenser på mikronivå, potentiella risker och sårbarheter, föregripa utveckling, inbegripet nya affärsmodeller, som identifierats i enlighet med artikel 32. Unionens strategiska tillsynsplan ska inte hindra de nationella behöriga myndigheterna från att tillämpa nationell bästa praxis, på grundval av ytterligare nationella prioriteringar och nationell utveckling, och ska ta hänsyn till nationella särdrag.

2. ▌Varje behörig myndighet ska särskilt beskriva hur deras årliga arbetsprogram ligger i linje med unionens strategiska tillsynsplan.

4. Varje behörig myndighet ska som en del av sin årsrapport ägna ett kapitel åt genomförandet av det årliga arbetsprogrammet.

Kapitlet ska innehålla åtminstone följande information:

a)  En beskrivning av tillsynsverksamheten och granskningar av finansinstitut, marknadspraxis och beteenden och finansiella marknader, samt administrativa åtgärder och sanktioner mot finansinstitut som gjort sig skyldiga till överträdelser av unionslagstiftningen och nationell lagstiftning.

b)  En beskrivning av verksamhet som genomförts men som inte ingick i det årliga arbetsprogrammet.

c)  En redogörelse för verksamhet som ingick i det årliga arbetsprogrammet men som inte genomförts och för programmål som inte uppfyllts, samt orsakerna till att verksamheten inte genomförts och till att målen inte uppfyllts.

5. Myndigheten ska bedöma den information som fastställs i det särskilda kapitel som avses i punkt 4. Om det finns väsentliga risker för att prioriteringarna i unionens strategiska tillsynsplan inte kommer att uppnås ska myndigheten utfärda en rekommendation till varje berörd behörig myndighet om hur de relevanta bristerna i deras verksamhet kan åtgärdas.

På grundval av rapporterna och sin egen riskbedömning ska myndigheten kartlägga de delar av den behöriga myndighetens verksamhet som är av avgörande betydelse för den strategiska tillsynsplanen och vid behov utvärdera dessa delar enligt artikel 30.

6. Myndigheten ska offentliggöra information om bästa praxis som konstaterats vid bedömningen av de årliga arbetsprogrammen så att den blir allmänt tillgänglig.”

(15)  Artikel 30 ska ändras på följande sätt:

a)  Artikelrubriken ska ersättas med följande:

”Utvärdering av behöriga myndigheter”.

b)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska på eget initiativ, eller på begäran av Europaparlamentet och rådet, regelbundet genomföra granskningar av hela eller delar av behöriga myndigheters verksamhet för att uppnå mer enhetliga och ändamålsenliga tillsynsresultat. Den ska i detta syfte utarbeta metoder för att objektivt bedöma och jämföra de behöriga myndigheter som utvärderas. Vid fastställande av vilka behöriga myndigheter som ska granskas och vid utvärderingarna ska hänsyn tas till befintlig information och redan gjorda bedömningar som avser den berörda behöriga myndigheten, inbegripet relevant information som har lämnats till myndigheten i enlighet med artikel 35, och eventuella relevanta uppgifter från berörda parter, i synnerhet möjliga brister och försummelser i en behörig myndighets arbete.

c)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1. För tillämpningen av denna artikel ska myndigheten upprätta en särskild granskningskommitté som leds av myndigheten och består av personal från myndigheten, vilken på frivillig och roterande basis åtföljs och stöds av upp till fem företrädare för olika behöriga myndigheter, undantaget den behöriga myndighet som granskas.”

d)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Utvärderingen ska särskilt, men inte uteslutande, omfatta följande:”.

ii)  Led a ska ersättas med följande:

”a)  Frågan om hur väl avvägda den behöriga myndighetens resurser är, dess grad av självständighet och dess styrformer, med särskild hänsyn till möjligheterna att effektivt tillämpa de unionsakter som avses i artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig till marknadsutvecklingen.”

iia)  Led b ska ersättas med följande:

”b)  Den effektivitet och grad av konvergens som uppnåtts i tillämpningen av unionsrätten och i tillsynspraxis, även med avseende på de tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt artiklarna 10-16 och i vilken utsträckning tillsynspraxis uppfyller målen i unionsrätten, inklusive den gemensamma tillsynskulturen enligt artikel 29 och unionens strategiska tillsynsplan enligt artikel 29a.”

iib)  Led c ska ersättas med följande:

”c)  Tillämpning av bästa praxis som utvecklats av vissa behöriga myndigheter.”

e)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Myndigheten ska utarbeta en rapport med resultaten av översynen. Rapporten ska beskriva och ange vilka uppföljningsåtgärder som anses lämpliga och nödvändiga till följd av översynen. Uppföljningsåtgärderna får antas i form av riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16, och yttranden i enlighet med artikel 29.1 a, riktade till de relevanta behöriga myndigheterna.

▌Myndigheten ska utfärda en uppföljningsrapport om efterlevnaden av de begärda uppföljningsåtgärderna. ▌

När myndigheten utarbetar förslag till tekniska tillsynsstandarder eller tekniska genomförandestandarder i enlighet med artiklarna 10–15, eller riktlinjer eller rekommendationer i enlighet med artikel 16, ska den ta hänsyn till resultaten av utvärderingen och all annan information som den inhämtar när den utför sina uppgifter, för att säkerställa enhetlig tillsynspraxis av högsta kvalitet.”

f)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a. Myndigheten ska avge ett yttrande till kommissionen om den, med beaktande av resultatet från översynen eller annan information som den inhämtar när den utför sina uppgifter, anser att ytterligare harmonisering av unionsreglerna för finansinstitut eller behöriga myndigheter skulle vara nödvändig ur unionens synvinkel eller om den anser att en behörig myndighet inte har tillämpat de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, eller har tillämpat dem på ett sätt som verkar strida mot unionsrätten.”

g)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

“4. Myndigheten ska offentliggöra de rapporter som avses i punkt 3, inbegripet eventuella uppföljningsrapporter, såvida inte offentliggörandet skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet. Den behöriga myndighet som är föremål för utvärderingen ska ges tillfälle att kommentera en rapport innan den offentliggörs. Före offentliggörandet ska myndigheten, i tillämpliga fall, beakta dessa kommentarer. Myndigheten får offentliggöra kommentarerna som en bilaga till rapporten, såvida inte offentliggörandet skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet eller den behöriga myndigheten motsätter sig ett offentliggörande. Den rapport som utarbetas av myndigheten enligt punkt 3 samt de riktlinjer, rekommendationer och yttranden som antas av myndigheten enligt punkt 3a ska offentliggöras samtidigt.

(16)  Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Myndigheten ska svara för den allmänna samordningen mellan de behöriga myndigheterna, särskilt i situationer då en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, stabiliteten hos det finansiella systemet eller, i situationer som inbegriper betydande affärsverksamhet över gränserna, skyddet av försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare i unionen.”

b)  I punkt 2 ska led e ersättas med följande:

”e) vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive upprättande och ledning av samordningsplattformar enligt punkt 3 b, i samband med utveckling som kan äventyra finansmarknadernas funktion eller, i situationer som inbegriper betydande affärsverksamhet över gränserna, potentiellt påverka skyddet av försäkringstagare, i syfte att underlätta och samordna åtgärder vidtagna av relevanta behöriga myndigheter,”

c)  I punkt 2 ska följande led införas som led ea:

”ea) vidta lämpliga åtgärder för att underlätta spridning av tekniska innovationer i syfte att samordna åtgärder vidtagna av relevanta behöriga myndigheter,”

c)  Följande punkter ska införas som punkterna 3, 3a, 3b och 3c:

”3. Myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta marknadstillträde för aktörer eller produkter som baserar sig på teknisk innovation. I syfte att bidra till fastställandet av en gemensam EU-strategi för teknisk innovation ska myndigheten främja enhetlig tillsyn, i tillämpliga fall med stöd från kommittén för finansiell innovation och särskilt genom utbyte av information och bästa praxis. Där det är lämpligt får myndigheten utfärda riktlinjer eller rekommendationer i enlighet med artikel 16.

3a. Tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten ska underrätta både myndigheten och tillsynsmyndigheterna i värdmedlemsstaterna om den har för avsikt att auktorisera ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som står under dess tillsyn i enlighet med de akter som avses i artikel 1.2 och vars affärsplan innebär att en del av dess verksamhet kommer att bedrivas med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten.

Tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten ska också utan dröjsmål underrätta myndigheten och värdmedlemsstatens tillsynsmyndigheter om den upptäcker försämringar av finansieringsvillkor eller andra framväxande risker från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag i den löpande affärsverksamheten, särskilt när en stor del av verksamheten bedrivs på grundval av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten och kan få betydande gränsöverskridande effekter.

Dessa anmälningar till myndigheten och tillsynsmyndigheterna i värdmedlemsstaterna ska vara tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en korrekt bedömning.

3b. I de fall som avses i första och andra stycket i punkt 3a får myndigheten, på begäran av en eller flera av de relevanta behöriga myndigheterna eller på eget initiativ, inrätta och samordna en samarbetsplattform i enlighet med punkt 1 e i syfte att främja informationsutbyte och för att förbättra samarbetet mellan relevanta behöriga myndigheter och, i tillämpliga fall, för att nå en gemensam ståndpunkt i de fall som avses i andra stycket i punkt 3a.

Om myndigheten på grundval av den information som avses i punkt 1 f konstaterar att ett finansinstitut huvudsakligen eller helt bedriver sin verksamhet i en annan medlemsstat, ska den underrätta de berörda myndigheterna om detta och får på eget initiativ, i samordning med de relevanta behöriga myndigheterna, inrätta en samarbetsplattform för att underlätta informationsutbytet mellan dessa myndigheter.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35 ska de relevanta behöriga myndigheterna på myndighetens begäran tillhandahålla alla de uppgifter som behövs för att samarbetsplattformen ska fungera väl.

3c. Om de berörda behöriga myndigheterna inte lyckas uppnå en samsyn genom samarbetsplattformen får myndigheten utfärda en rekommendation till den berörda behöriga myndigheten, inklusive en tidsfrist fram till vilken den behöriga myndigheten bör genomföra de rekommenderade ändringarna. Om den behöriga myndigheten inte följer myndighetens rekommendation ska den motivera sitt beslut. Om myndigheten anser att dessa skäl inte är relevanta ska den offentliggöra sin rekommendation tillsammans med ovannämnda skäl.”

(17)  Följande nya artikel ska införas som artikel 31a:

”Artikel 31aSamordning när det gäller delegering och utkontraktering av verksamheter samt risköverföring

1. Myndigheten ska fortlöpande samordna de behöriga myndigheternas tillsynsverksamhet i syfte att främja enhetlig tillsyn när det gäller finansinstituts delegering och utkontraktering av verksamhet samt deras risköverföring till tredjeländer för att dra fördel av EU-passet samtidigt som de i huvudsak bedriver väsentlig verksamhet eller väsentliga funktioner utanför unionen i enlighet med punkterna 2 och 3▐. De behöriga myndigheterna ska inom ramen för sina befogenheter bära det yttersta ansvaret för beslut om auktorisation, tillsyn och verkställighet när det gäller delegering och utkontraktering av verksamhet samt risköverföring.

2. De behöriga myndigheterna ska anmäla till myndigheten om de planerar att auktorisera eller registrera ett finansinstitut som skulle stå under tillsyn av den berörda behöriga myndigheten i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, och om finansinstitutets affärsplan innebär att en väsentlig del av dess verksamhet eller någon av dess centrala funktioner utkontrakteras eller delegeras eller att risken i samband med en väsentlig del av dess verksamhet överförs till tredjeland, för att åtnjuta EU-pass samtidigt som de i huvudsak har väsentlig verksamhet eller väsentliga funktioner utanför unionen. De behöriga myndigheternas anmälan till myndigheten ska vara tillräckligt detaljerad ▌.

3. Om den unionslagstiftning som avses i artikel 1.2 är tillämplig och om den inte föreskriver några särskilda krav för anmälan om utkontraktering, delegering eller överföring av risk ska ett finansinstitut till den behöriga myndigheten anmäla utkontraktering eller delegering av en väsentlig del av sin verksamhet eller någon av sina nyckelfunktioner och överföring av risk i samband med en väsentlig del av verksamheten till en annan enhet eller sin egen filial som är etablerad i ett tredjeland. Den berörda behöriga myndigheten ska informera myndigheten om sådana anmälningar två gånger om året.

På myndighetens begäran och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35 ska den behöriga myndigheten tillhandahålla information om finansinstituts arrangemang för utkontraktering, delegering eller risköverföring.

Myndigheten ska övervaka huruvida de berörda behöriga myndigheterna kontrollerar att sådana arrangemang för utkontraktering, delegering eller risköverföring som avses i första stycket ingås i enlighet med unionslagstiftningen, överensstämmer med riktlinjer, rekommendationer eller yttranden från myndigheten och inte hindrar en effektiv tillsyn av de behöriga myndigheterna [och efterlevnadskontroll] i ett tredjeland.

3a. Om en behörig myndighets kontrollförfaranden förhindrar en effektiv tillsyn eller verkställighet och medför risker för regleringsarbitrage mellan medlemsstaterna, får myndigheten utfärda rekommendationer till den berörda behöriga myndigheten om hur dess kontrollsystem kan förbättras, inbegripet en tidsfrist fram till vilken den behöriga myndigheten bör genomföra de rekommenderade ändringarna. Om den berörda behöriga myndigheten inte följer rekommendationerna ska den ange skälen till detta, och myndigheten ska offentliggöra sin rekommendation tillsammans med dessa skäl.

3b. Kommissionen ska inom [ett år efter ikraftträdandet av denna ändringsförordning] utarbeta en rapport som innehåller en genomgång av de olika tillvägagångssätten i sektorsspecifik lagstiftning när det gäller att bedöma hur väsentlig den verksamhet som ska utkontrakteras eller delegeras är, och som undersöker möjligheten till ett mer harmoniserat tillvägagångssätt i detta avseende genom möjligheten att specificera gemensamma kriterier och metoder. Kommissionen ska lägga fram rapporten för Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska i detta sammanhang beakta följande:

a) Verksamhetens kontinuitet.

b) Den faktiska förvaltningskapaciteten.

c) Den faktiska kapaciteten att granska delegerade och utkontrakterade verksamhet samt risköverföringar.”.

(18)  Artikel 32 ska ersättas med följande:

”Artikel 32 Bedömning av marknadsutvecklingen

, inklusive stresstester

1.  Myndigheten ska övervaka och bedöma marknadsutvecklingen inom sitt behörighetsområde och, när så krävs, underrätta de andra två europeiska tillsynsmyndigheterna, ESRB och Europaparlamentet, rådet och kommissionen om relevanta tendenser på nivån mikrotillsyn, potentiella risker och sårbarheter. Myndigheten ska i sin bedömning inkludera en ▌analys av de marknader där finansinstitut är verksamma och en utvärdering av den potentiella marknadsutvecklingens inverkan på sådana institut.

2.  Myndigheten ska ▌ta initiativ till och samordna unionsomfattande utvärderingar av finansinstitutens förmåga att på ett realistiskt sätt stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden. I detta syfte ska den utarbeta följande för tillämpning av de behöriga myndigheterna:

a)  Gemensamma metoder för att bedöma effekterna av olika ekonomiska scenarier på ett instituts finansiella ställning.

aa)  Gemensamma metoder för identifiering av finansinstitut som ska inbegripas i unionsomfattande bedömningar.

b)  Gemensamma tillvägagångssätt för att förmedla resultaten av dessa bedömningar av finansinstituts motståndskraft.

c)  Gemensamma metoder för att utvärdera hur specifika produkter eller distributionsprocesser inverkar på ett instituts finansiella ställning och på försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem, förmånstagare och kundinformation.

ca)  Gemensamma metoder för att bedöma effekterna av miljörisker på finansinstitutens stabilitet.

Vid tillämpningen av denna punkt ska myndigheten samarbeta med ESRB, som ska undvika potentiella intressekonflikter när det gäller utformningen av penningpolitiken.

2a.  Åtminstone en gång per år ska myndigheten bedöma om det är lämpligt att genomföra sådana unionsomfattande utvärderingar som avses i punkt 2 och informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om sina överväganden. När sådana unionsomfattande utvärderingar utförs ska myndigheten ▌lämna ut upplysningar om resultaten till varje deltagande finansinstitut, såvida den inte anser att ett sådant offentliggörande är olämpligt med beaktande av den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, marknadernas integritet, investerarskyddet eller den inre marknadens funktion.

Behöriga myndigheters tystnadsplikt ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att offentliggöra resultatet av unionsomfattande utvärderingar enligt punkt 2 eller från att översända resultatet av sådana utvärderingar till myndigheten så att den kan offentliggöra resultaten av unionsomfattande utvärderingar av finansinstituts motståndskraft.

3.  Myndigheten ska en gång per år och oftare om så krävs – utan att det påverkar ESRB:s uppgifter enligt förordning (EU) nr 1092/2010 – till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ESRB överlämna bedömningar av tendenser, potentiella risker och sårbarheter inom sitt behörighetsområde, i kombination med de indikatorer som avses i artikel 22.2.

Myndigheten ska i dessa bedömningar även införa en klassificering av de huvudsakliga riskerna och sårbarheterna och, när så krävs, rekommendera förebyggande eller korrigerande åtgärder.

4.  Myndigheten ska genom den gemensamma kommittén ha ett nära samarbete med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), för att se till att utveckling, risker och sårbarheter bevakas tillfredsställande även i ett sektorövergripande perspektiv.”

(20)  Artikel 33 ska ersättas med följande:

Artikel 33Internationella förbindelser

samt likvärdighet

1. Myndigheten får, utan att det påverkar medlemsstaternas och unionsinstitutionernas respektive behörighetsområden, utveckla kontakter och ingå administrativa avtal med reglerings- och tillsynsmyndigheter, internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater, och de få inte heller hindra medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter från att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med dessa tredjeländer.

Om ett tredjeland, i enlighet med en gällande delegerad akt som antagits av kommissionen enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ingår i den förteckning över jurisdiktioner med strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system ska myndigheten inte ingå samarbetsavtal med behöriga myndigheter i detta tredjeland.

2. Myndigheten ska bistå kommissionen vid utarbetandet av beslut om likvärdighet avseende reglerings- och tillsynsordningar i tredjeländer efter särskild begäran om råd från kommissionen, på eget initiativ, eller om så krävs enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2.

2a. Myndigheten ska fortlöpande övervaka utvecklingen inom reglering, tillsyn och praxis för efterlevnadskontroll samt relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits av kommissionen i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, för att kontrollera att de kriterier som ligger till grund för besluten och alla villkor som anges i dessa fortfarande är uppfyllda. Myndigheten ska överlämna en konfidentiell rapport om sina resultat till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de andra två europeiska tillsynsmyndigheterna vart tredje år eller oftare när så är lämpligt eller vid begäran från Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Rapporten ska särskilt inriktas på konsekvenserna för den finansiella stabiliteten, marknadernas integritet, investerarskyddet eller den inre marknadens funktion.

Utan att det påverkar de särskilda krav som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och med förbehåll för de villkor som anges i punkt 1 andra meningen, ska myndigheten ▌samarbeta med de relevanta behöriga myndigheterna ▌i tredjeländer vars reglerings- och tillsynsordningar har erkänts som likvärdiga. Samarbetet ska ske på grundval av administrativa arrangemang som ingåtts med de relevanta myndigheterna i dessa tredjeländer. När myndigheten förhandlar fram sådana administrativa arrangemang ska den inkludera bestämmelser om följande:

a)  De mekanismer som gör det möjligt för myndigheten att inhämta relevant information, inklusive information om den rättsliga ordningen, tillsynssystemet, relevant marknadsutveckling och alla förändringar som kan påverka beslutet om likvärdighet.

b)  I den utsträckning det är nödvändigt för uppföljningen av sådana beslut om likvärdighet, förfarandena för samordning av tillsynsverksamheten, inbegripet inspektioner på plats som genomförs under ansvar av myndigheten som, i tillämpliga fall, åtföljs och stöds av upp till fem företrädare från olika behöriga myndigheter på frivillig och roterande basis, och av den behöriga myndigheten i tredjelandet.

Myndigheten ska informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de andra europeiska tillsynsmyndigheterna om en behörig myndighet i ett tredjeland vägrar att ingå sådana administrativa arrangemang eller om den vägrar att aktivt samarbeta. Kommissionen ska ta hänsyn till denna information när den ser över de relevanta besluten om likvärdighet.

2b. Om myndigheten upptäcker utvecklingstendenser inom reglering, tillsyn eller praxis för efterlevnadskontroll i de tredjeländer som avses i punkt 2a vilken kan påverka den finansiella stabiliteten i unionens eller i en eller flera av dess medlemsstater, marknadens integritet eller investerarskyddet eller den inre marknadens funktion, ska den underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen på konfidentiell basis och utan dröjsmål.

2c. De behöriga myndigheterna ska på förhand underrätta myndigheten om de planerar att ingå administrativa arrangemang med tillsynsmyndigheter i tredjeländer på något område som omfattas av de rättsakter som avses i artikel 1.2, även när det gäller filialer till enheter från tredjeland. De ska så snart som möjligt ge myndigheten ett förslag till de arrangemang som planeras.

Myndigheten får samarbeta med de behöriga myndigheterna för att ta fram standardiserade administrativa arrangemang i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom unionen och för att stärka den internationella samordningen på tillsynsområdet. ▌De behöriga myndigheterna ska så noggrant som möjligt följa sådana standardiserade arrangemang.

Om myndigheten i samarbete med de behöriga myndigheterna utvecklar sådana standardiserade administrativa arrangemang ska de behöriga myndigheterna inte ingå administrativa arrangemang med myndigheter i tredjeland förrän det standardiserade arrangemanget har slutförts.

I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten inkludera information om administrativa arrangemang som har överenskommits med tillsynsmyndigheter, internationella organisationer eller förvaltningar i tredjeländer, myndighetens bistånd till kommissionen i samband med utarbetandet av beslut om likvärdighet och den övervakning som myndigheten utför i enlighet med punkt 2a.

3a. Myndigheten ska ansöka om fullt medlemskap i Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter, International Organisation of Pension Supervisors och rådet för finansiell stabilitet samt ansöka om observatörsstatus i International Accounting Standards Monitoring Board.

Eventuella ståndpunkter som myndigheten intar i internationella forum ska först diskuteras och godkännas av tillsynsstyrelsen.

3b. Myndigheten ska vid behov övervaka utvecklingen inom reglering, tillsyn och, i förekommande fall, avveckling och praxis för efterlevnadskontroll samt relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka internationella avtal har slutits.

Utan att det påverkar de särskilda krav i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och med förbehåll för de villkor som anges i punkt 1 andra meningen i denna artikel, ska myndigheten samarbeta med de relevanta behöriga myndigheterna och, i tillämpliga fall, även med resolutionsmyndigheterna, i de tredjeländer som avses i första stycket i denna punkt.”

(21)  ▐ Artikel 34 ska utgå.

(22)  Artikel 35 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1. På begäran av myndigheten ska de behöriga myndigheterna lämna alla nödvändiga uppgifter så att den kan utföra de verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna.

Uppgifterna ska vara korrekta och fullständiga och lämnas in inom den tidsfrist som fastställs av myndigheten.

2. Myndigheten får också begära att uppgifter ska lämnas med regelbundna intervall och i angivna format eller i jämförbara mallar som godkänts av myndigheten. Vid en sådan begäran ska om möjligt befintliga gemensamma rapporteringsformat alltid användas. Begärandena ska respektera den proportionalitetsprincip som föreskrivs i nationell lagstiftning och i unionslagstiftningen, inbegripet i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

3. På▐ begäran av en behörig myndighet ska myndigheten▐ tillhandahålla alla uppgifter som den förfogar över som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna utföra sina verksamhetsuppgifter.”

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Om de uppgifter som begärs i enlighet med punkt 1 inte är tillgängliga eller inte görs tillgängliga av de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist som fastställs av myndigheten, får myndigheten rikta en vederbörligen motiverad begäran till något av följande:

a) Andra myndigheter med tillsynsfunktioner.

b) Det ministerium som ansvarar för finansfrågor i den berörda medlemsstaten, om ministeriet förfogar över tillsynsinformation.

c) Den nationella centralbanken i den berörda medlemsstaten.

d) Statistikbyrån i den berörda medlemsstaten.

På begäran av myndigheten ska de behöriga myndigheterna bistå den vid insamlingen av uppgifterna.”

c)   Punkterna 6 och 7 ska utgå.

(23)  Följande ska införas som artikel 35a–35d:

”Artikel 35aUtövande av de befogenheter som avses i artikel 35b

De befogenheter som genom artikel 35 tilldelas myndigheten, någon av dess tjänstemän eller en annan av myndigheten bemyndigad person får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artiklarna 35a och 35b ska gälla utan att detta påverkar nationell lagstiftning.

Artikel 35bBegäran om upplysningar riktad till finansinstitut

1. Om uppgifter som begärts i enlighet med artikel 35.1 eller 35.5 inte är tillgängliga eller inte tillhandahålls inom den tidsfrist som myndigheten fastställt, får myndigheten, utan att detta leder till dubbelarbete, ålägga de relevanta finansinstituten att tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning:

4. Finansinstituten eller deras rättsliga företrädare ▌ska inom en rimlig tidsfrist lämna de begärda uppgifterna. ▌

5. Myndigheten ska utan dröjsmål översända en kopia av ▌begäran ▌till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den relevanta enheten enligt punkt 1 som berörs av begäran om uppgifter är bosatt eller etablerad.

6. Myndigheten får endast använda konfidentiella uppgifter som den mottagit i enlighet med denna artikel för att utföra verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

Artikel 35cFörfaranderegler för åläggande av böter

1. Om myndigheten vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som kan utgöra en överträdelse enligt artikel 35d.1 ska den begära att kommissionen utreder saken. ▌

Artikel 35dBöter

och viten

-1. Innan myndigheten fattar beslut om att förelägga böter eller vite ska kommissionen ge det institut eller den enhet som är föremål för begäran om uppgifter möjlighet att höras.

Kommissionen ska grunda sitt beslut om att förelägga böter eller vite på de resultat som berörda institut eller enheter har getts möjlighet att yttra sig över.

1. Kommissionen ska anta ett beslut om att förelägga böter om den finner att ett finansinstitut som avses i artikel 35b uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att tillhandahålla erfordrade uppgifter ▌eller har lämnat felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter ▌enligt artikel 35b.1.

2. Basbeloppet för böter enligt punkt 1 ska uppgå till minst [X, lägre än 50 000 EUR] och ska inte överstiga [Y, lägre än 200 000 EUR] och ska vara avskräckande, effektiva och stå i proportion till institutets eller enhetens storlek och överträdelsens art och betydelse.

Myndigheten ska tillsammans med EBA och Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar metoden för att fastställa böter i enlighet med denna punkt.

5. ▌Det totala bötesbeloppet ska inte uppgå till mer än [X %, lägre än 20 %] av den berörda enhetens årsomsättning under det föregående verksamhetsåret, om enheten inte direkt eller indirekt har dragit ekonomiska fördelar av överträdelsen. I så fall ska det totala bötesbeloppet minst motsvara dessa ekonomiska fördelar.

5a. Kommissionen får förelägga vite fram till att överträdelsen har åtgärdats. Vitet ska stå i proportion till institutets eller enhetens storlek och överträdelsens art och betydelse.

5b. Rätten till försvar för institutet eller enheten ska iakttas fullt ut under förfarandet. Institutet eller enheten ska ha rätt att få tillgång till myndighetens och kommissionens ärendehandlingar, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller myndighetens eller kommissionens interna förberedande handlingar.

5c. Verkställighet av böter eller vite får endast skjutas upp genom beslut av Europeiska unionens domstol. De institut eller enheter som har förelagts böter eller vite får väcka talan vid Europeiska unionens domstol mot ett beslut från kommissionen om att förelägga böter eller vite. Domstolen får, bland annat, upphäva, sänka eller höja böter eller viten som förelagts av kommissionen.

5d. Kommissionen ska offentliggöra alla böter och viten som har förelagts, utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på finansmarknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerlig skada.

5e. De belopp som föreläggs i form av böter och viten ska tillfalla unionens allmänna budget.

▌(24)  Artikel 36 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 3 ska utgå.

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. När myndigheten tar emot en varning eller rekommendation som ESRB riktar till den, ska myndigheten diskutera denna varning eller rekommendation vid nästa sammanträde i tillsynsstyrelsen eller, i tillämpliga fall, tidigare, i syfte att bedöma i vilken utsträckning varningen eller rekommendationen påverkar myndighetens utförande av sina uppgifter och en möjlig uppföljning därtill.

Den ska, med relevant beslutsförfarande i enlighet med de befogenheter den tilldelats genom denna förordning, fastställa huruvida några åtgärder ▌ska vidtas för att åtgärda de frågor som identifierats i varningarna och rekommendationerna och innehållet i en sådan eventuell åtgärd.

Om myndigheten inte vidtar några åtgärder till följd av en varning eller rekommendation ska den ange skälen för att inte göra detta till ESRB. ESRB ska informera Europaparlamentet om detta i enlighet med artikel 19.5 i förordning (EU) nr 1092/2010. ESRB ska även informera rådet och kommissionen om detta.”

c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. När myndigheten tar emot en varning eller rekommendation från ESRB som är riktad till en behörig myndighet, får den i tillämpliga fall utöva de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning för att säkerställa att en uppföljning sker utan onödigt dröjsmål.

Om adressaten avser att inte följa ESRB:s rekommendation, ska den underrätta tillsynsstyrelsen om detta och med den diskutera sina skäl för att inte agera.”

d)  Punkt 6 ska utgå.

(25)  Artikel 37 ska ersättas med följande▐:

”Artikel 37Intressentgrupp för försäkring och återförsäkring och intressentgrupp för tjänstepensioner

1. För att underlätta samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter, ska en intressentgrupp för försäkring och återförsäkring och en intressentgrupp för tjänstepensioner (nedan gemensamt kallade intressentgrupperna) inrättas. Bankintressentgruppen ska höras om de åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 10–15 om tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande och, i den mån de inte rör enskilda finansinstitut, artikel 16 om riktlinjer och rekommendationer, artikel 16a om yttranden och artikel 16b om en frågestund. Om åtgärder måste vidtas brådskande och samrådet blir omöjligt, ska intressentgrupperna underrättas så snart som möjligt.

Intressentgrupperna ska sammanträda minst fyra gånger om året. De får allmänt diskutera områden som är av gemensamt intresse och ska underrätta varandra om övriga frågor som diskuteras.

Ledamöter i den ena intressentgruppen får även vara ledamöter i den andra.

2. Intressentgruppen för försäkring och återförsäkring ska ha 30 ledamöter, däribland 13 ledamöter i en välavvägd fördelning mellan företrädare för försäkrings- och återförsäkringsföretag samt försäkringsförmedlare som bedriver verksamhet i unionen, varav tre ska företräda kooperativa och ömsesidiga försäkrings- och återförsäkringsföretag, och 13 ledamöter som företräder företrädare för deras anställda samt konsumenter, användare av försäkrings- och återförsäkringstjänster, företrädare för små och medelstora företag och företrädare för relevanta yrkessammanslutningar. Fyra av ledamöterna ska vara oberoende topprankade akademiker. ▐

3. Intressentgruppen för tjänstepensioner ska ha 30 ledamöter, däribland 13 ledamöter i en välavvägd fördelning mellan företrädare för tjänstepensionsinstitut som bedriver verksamhet i unionen, 13 ledamöter som företräder anställda och arbetsgivare, företrädare för förmånstagare, företrädare för små och medelstora företag och företrädare för relevanta yrkessammanslutningar. Fyra av ledamöterna ska vara oberoende topprankade akademiker. ▐

4. Ledamöterna i intressentgrupperna ska utses av tillsynsstyrelsen genom ett öppet och transparent urvalsförfarande. I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största möjliga utsträckning se till att mångfalden inom försäkrings- och återförsäkringssektorn samt inom tjänstepensionssektorn återspeglas på lämpligt sätt, och att en geografisk och könsmässig avvägning görs mellan företrädare för intressenter i hela unionen. Ledamöterna i intressentgrupperna ska väljas utifrån sina kvalifikationer, färdigheter, relevanta kunskaper och styrkta expertis.

4a. Ledamöterna i den berörda intressentgruppen ska välja en ledamot i gruppen till dess ordförande. Ordförandeposten ska innehas för en period på två år.

Europaparlamentet kan uppmana ordföranden för en intressentgrupp att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara alla eventuella frågor från parlamentets ledamöter när så krävs.

5. Myndigheten ska, om inte annat följer av den tystnadsplikt som anges i artikel 70, tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter och se till att intressentgrupperna ges tillfredsställande sekretariatsstöd. Ledamöter, utom branschföreträdare, av de intressentgrupper som företräder ideella organisationer ska erhålla tillfredsställande ekonomisk ersättning. Denna ersättning ska ta hänsyn till ledamöternas förberedande arbete och uppföljningsarbete och minst motsvara ersättningsnivåerna för tjänstemän enligt avdelning V kapitel I avsnitt 2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställts i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (tjänsteföreskrifterna). Intressentgrupperna får inrätta arbetsgrupper i tekniska frågor. Ledamöterna i intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner ska förordnas på fyra år, varefter ett nytt urvalsförfarande ska genomföras.

Ledamöterna i intressentgrupperna får delta under två på varandra följande perioder.

6. Intressentgrupperna får avge yttranden och lämna råd till myndigheten i alla frågor som har samband med myndighetens uppgifter, med särskild fokus på de uppgifter som anges i artiklarna 10–16b, 29, 30, 32 och 35.

Om ledamöterna i intressentgruppen inte kan enas om något råd ska en tredjedel av dess ledamöter eller ledamöter som företräder en grupp av berörda parter tillåtas att utfärda ett separat råd.

Intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner, bankintressentgruppen och intressentgruppen för värdepapper och marknader får lämna gemensamma yttranden och rådgivning om frågor som rör arbetet i de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 56 i denna förordning om gemensamma ståndpunkter och handlingar.

7. Intressentgrupperna ska själva anta sina arbetsordningar med två tredjedels majoritet bland sina respektive ledamöter.

8. Myndigheten ska offentliggöra intressentgruppernas▐ råd, de separata råden från deras ledamöter och resultaten av samråden med intressentgrupperna samt hur man beaktat råden och resultaten av samråden.”

(25a)  Artikel 38.1 ska ersättas med följande:

“1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 18, 19 eller 20 på något sätt inkräktar på medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.”

(26)  Artikel 39 ska ersättas med följande:

”Artikel 39Beslutsförfaranden

1. Myndigheten ska agera i enlighet med punkterna 2–6 när den antar beslut▐ i enlighet med artiklarna 17, 18 och 19.

2. Myndigheten ska, på adressatens officiella språk, underrätta alla adressater för ett beslut om sin avsikt att anta detsamma och, med all hänsyn till hur brådskande och komplex frågan är samt vilka konsekvenser den kan få, ange en tidsfrist inom vilken adressaten kan lämna synpunkter på beslutets innehåll. Adressaten får lämna sina synpunkter på sitt officiella språk. Bestämmelsen i första meningen gäller på motsvarande sätt för de rekommendationer som avses i artikel 17.3.

3. Myndighetens beslut ska innehålla beslutets grunder.

4. Adressaterna för myndighetens beslut ska underrättas om vilka rättsmedel som står till deras förfogande enligt denna förordning.

5. Myndigheten ska med lämpliga tidsintervall ompröva beslut som den fattat enligt artikel 18.3 eller 18.4.

6. Antagandet av beslut som myndigheten fattar enligt artiklarna ▌18 och 19 ska offentliggöras. Antagandet av beslut som myndigheten fattar enligt artikel 17 kan offentliggöras. Offentliggörandet ska innehålla identitetsuppgifter för den behöriga myndighet eller det finansinstitut som berörs och det huvudsakliga innehållet i beslutet, om inte ett sådant offentliggörande står i strid med dessa finansinstituts berättigade intresse eller skyddet av deras affärshemligheter, eller allvarligt skulle kunna äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i unionen.”

(27)  Artikel 40 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Följande led ska införas som led aa och ab:

”aa) De heltidsledamöter i exekutivstyrelsen som avses i artikel 45.1 (utan rösträtt).”

ab) Varje chef för den förvaltning i en medlemsstat som när frågor inom tillämpningsområdet för artiklarna 10–15 behandlas ansvarar för att förhandla om och anta de akter som avses i artiklarna 10–15.

ia)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Varje medlemsstats chef för den nationella offentliga myndighet som när frågor inom ramen för någon av dess befogenheter, förutom de som avses i artiklarna 10–15, behandlas är behörig att utöva tillsyn över finansinstitut, som ska delta personligen åtminstone två gånger om året.”

ib)  Led d ska ersättas med följande:

”d) En företrädare (utan rösträtt) för ESRB som ska avstå från att inta ståndpunkter som följer av genomförandet av penningpolitiken.”

aa)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3. Varje ▌myndighet ska ansvara för att från sin myndighet utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkterna 1 ab och 1 b, om denna person är förhindrad att delta.”

ab)  Följande punkt ska införas:

”4a. Inom ramen för de åtgärder som ska vidtas enligt artiklarna 10–15 ska en företrädare för kommissionen vara en ledamot i tillsynsstyrelsen (utan rösträtt), och en företrädare för Europaparlamentet ska vara observatör och en företrädare för varje medlemsstats förvaltning får vara observatör i tillsynsstyrelsen.”

ac)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

“5. Tillsynsstyrelsen får bjuda in observatörer.”

▌c)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5a:

”5a. Om den nationella offentliga myndighet som avses i punkt 1 b inte är en myndighet med ansvar för efterlevnadskontroll av konsumentskyddsbestämmelser får den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i den punkten besluta att bjuda in en företrädare (utan rösträtt) för medlemsstatens konsumentsskyddsmyndighet. I de fall där ansvaret för konsumentskydd delas av flera myndigheter i en medlemsstat, ska dessa myndigheter enas om en gemensam företrädare.

(28)  Artikel 41 ska ersättas med följande:

”Artikel 41Interna kommittéer

”Tillsynsstyrelsen får inrätta interna kommittéer för specifika uppgifter som den tilldelats. Tillsynsstyrelsen får delegera vissa klart definierade uppgifter och beslut till interna kommittéer, till exekutivstyrelsen eller till ordföranden.”

(29)  ▌Artikel 42 ska ▌ersättas med följande:

”Artikel 42

Tillsynsstyrelsens oberoende

När ordföranden och ▌ledamöterna i tillsynsstyrelsen utför uppgifter enligt denna förordning ska de handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, någon regering ▌eller något annat offentligt eller privat organ.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga och privata organ får försöka påverka hur tillsynsstyrelsens ledamöter utför sina uppgifter.

Om den grad av självständighet som avses i artikel 30.2 a har bedömts vara otillräcklig i enlighet med samma artikel kan tillsynsstyrelsen besluta att antingen tillfälligt upphäva den enskilda ledamotens rösträtt eller att tillfälligt upphäva dennes medlemskap i myndigheten tills bristen har åtgärdats.”.

(30)  Artikel 43 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Tillsynsstyrelsen ska ge myndigheten vägledning i dess arbete och vara det huvudsakliga beslutsfattande organet när det gäller strategiska beslut och viktiga policybeslut.

Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska tillsynsstyrelsen anta myndighetens ▌rekommendationer, riktlinjer, yttranden och beslut, och utfärda sådana råd som avses i kapitel II ▌.”

b)  Punkterna 2 och 3 ska utgå.

c)  ▌ Punkt 4 ska ▌ ersättas med följande:

”Tillsynsstyrelsen ska före den 30 september varje år på förslag av exekutivstyrelsen anta myndighetens arbetsprogram för det kommande året och överlämna det för kännedom till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Myndigheten ska fastställa sina prioriteringar med avseende på granskningar för identifiering, i tillämpliga fall, av behöriga myndigheter och verksamheter som är föremål för granskningar i enlighet med artikel 30. Myndigheten får, om detta är vederbörligen motiverat, identifiera ytterligare behöriga myndigheter att granska.

Detta arbetsprogram ska antas utan att det årliga budgetförfarandet åsidosätts och därefter offentliggöras.”

d)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Tillsynsstyrelsen ska på grundval av ett förslag från exekutivstyrelsen anta en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om utförandet av ordförandens uppgifter, som bygger på det förslag till årsrapport som avses i artikel 47.9 f och senast den 15 juni varje år överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.”

e)  Punkt 8 ska utgå.

(30a)  Följande artikel ska införas som artikel 43a:

”Artikel 43a

Transparens kring beslut som antas av tillsynsstyrelsen

Utan hinder av vad som sägs i artikel 70 ska myndigheten, inom högst sex veckor från datumet för ett möte i tillsynsstyrelsen, åtminstone förse Europaparlamentet med ett omfattande och meningsfullt protokoll från överläggningarna vid mötet i tillsynsstyrelsen som gör det möjligt att fullt ut förstå diskussionerna, inbegripet en kommenterad förteckning över beslut. ”

(31)  Artikel 44 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Tillsynsstyrelsens beslut ska fattas med enkel majoritet bland dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

När det gäller besluten om utarbetandet och antagandet av rättsakter, utkast och instrument som anges i artiklarna 10–16 samt åtgärder och beslut som antas i enlighet med artikel 9.5 tredje stycket, artikel 9a och kapitel VI, och genom undantag från första stycket i den här punkten, ska tillsynsstyrelsen fatta beslut på grundval av kvalificerad majoritet bland dess ledamöter, i enlighet med artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen och i artikel 3 i protokollet (nr 36) om övergångsbestämmelser. Heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen och ordföranden får inte rösta om dessa beslut.

1a. Genom undantag från punkt 1 ska tillsynsstyrelsen vara behörig att anta beslut som utarbetats av exekutivstyrelsen för tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 32, 31a och 35b–35h i enlighet med artikel 47.3 med enkel majoritet bland dess ledamöter.

Om tillsynsstyrelsen inte antar de beslut som exekutivstyrelsen har utarbetat för tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 32, 31a och 35b–35h får tillsynsstyrelsen ändra dessa beslut. Tillsynsstyrelsen ska ha befogenhet att anta dessa ändrade beslut med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Om tillsynsstyrelsen inte antar de ändrade beslut som avses i andra stycket så snart som möjligt och senast inom fyra månader ska exekutivstyrelsen fatta beslutet.

aa)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:

1a. Genom undantag från punkt 1 ska tillsynsstyrelsen vara behörig att anta beslut som utarbetats av exekutivstyrelsen för tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b–35h i enlighet med artikel 47.3 med enkel majoritet bland dess ledamöter.

Om tillsynsstyrelsen inte antar de beslut som exekutivstyrelsen har utarbetat för tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b–35h får tillsynsstyrelsen ändra dessa beslut. Tillsynsstyrelsen ska ha befogenhet att anta dessa ändrade beslut med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Om tillsynsstyrelsen inte antar de ändrade beslut som avses i andra stycket så snart som möjligt och senast inom fyra månader ska exekutivstyrelsen fatta beslutet.

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3. Tillsynsstyrelsen ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. I arbetsordningen ska närmare bestämmelser för omröstningar anges.”

c)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Ledamöterna utan rösträtt och observatörerna ska inte delta i några diskussioner i tillsynsstyrelsen som avser enskilda finansinstitut, såvida inte annat föreskrivs i artikel 75.3 eller i de rättsakter som avses i artikel 1.2.”

Första stycket ska inte tillämpas på ordföranden och de ledamöter som också är ledamöter av exekutivstyrelsen. ▌”.

(32)  I kapitel III avsnitt 2 ska rubriken ersättas med följande:

”Avsnitt 2

Exekutivstyrelsen”.

(33)  Artikel 45 ska ersättas med följande:

”Artikel 45Sammansättning

”1. Exekutivstyrelsen ska bestå av ordföranden och tre heltidsledamöter, som ska vara medborgare i en medlemsstat. Ordföranden ska tilldela tydligt definierade strategiska uppgifter och ledningsuppgifter till var och en av heltidsledamöterna, särskilt ansvaret för budgetfrågor, frågor som rör myndighetens arbetsprogram och konvergensfrågor. En av heltidsledamöterna ska fungera som vice ordförande och utföra ordförandens uppgifter då denne är frånvarande eller har godtagbart förhinder, i enlighet med denna förordning.

2. Heltidsledamöterna ska väljas ut på grundval av meriter, färdigheter, kunskaper om och praktiska erfarenheter av finansinstitut inom ramen för deras olika affärsmodeller och finansiella marknader, i synnerhet på bankområdet, inbegripet konsumentintressen, samt erfarenheter inom finansiell tillsyn och reglering. Heltidsansledamöterna ska ha omfattande erfarenhet av ledarskap. Minst en av heltidsledamöterna bör under de tre år som föregår utnämnandet inte ha varit anställd av en behörig myndighet. Urvalet ska utgå från en öppen ansökningsomgång som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, på grundval av vilken kommissionen ska upprätta en slutlista över kvalificerade sökande i samråd med tillsynskommittén.

Kommissionen ska överlämna slutlistan till Europaparlamentet för godkännande. Efter det att slutlistan godkänts ska rådet anta ett beslut om att utse heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen ▌. Exekutivstyrelsens sammansättning ska vara väl avvägd och proportionell samt avspegla unionen som helhet.

3. Om en heltidsledamot i exekutivstyrelsen inte längre uppfyller villkoren i artikel 46 eller har befunnits skyldig till ett allvarligt fel får Europaparlamentet och rådet, på eget initiativ eller efter ett förslag från kommissionen som har godkänts av Europaparlamentet, anta ett beslut om att skilja personen i fråga från dennes uppdrag.

4. Mandatet för heltidsledamöter ska vara fem år och kunna förlängas en gång. Under en period på nio månader före utgången av heltidsledamotens femåriga mandatperiod ska tillsynsstyrelsen utvärdera följande:

a) Resultaten under den första mandatperioden och sättet på vilket dessa uppnåtts.

b) Myndighetens uppgifter och behov under de närmaste åren.

Kommissionen ska, med beaktande av denna utvärdering, överlämna listan med heltidsledamöter för förlängning till rådet. På grundval av denna lista och med beaktande av utvärderingen får rådet förlänga mandatet för heltidsledamöterna.”

(34)  Följande artikel ska införas som artikel 45a:

”Artikel 45aBeslutsfattande

1. Exekutivstyrelsens beslut ska antas med enkel majoritet bland dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst. Om ordföranden eller minst tre ledamöter av exekutivstyrelsen begär det, ska besluten hänskjutas till tillsynsstyrelsen.

2. Kommissionens företrädare ska delta i exekutivstyrelsens sammanträden, utan rösträtt förutom i de frågor som avses i artikel 63.

3. Exekutivstyrelsen ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning.

4. Sammanträdena i exekutivstyrelsen ska sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller efter begäran av en av ledamöterna, och ledas av ordföranden.

Exekutivstyrelsen ska sammanträda före varje sammanträde i tillsynsstyrelsen, och så ofta som exekutivstyrelsen anser det nödvändigt. Den ska regelbundet rapportera till tillsynsstyrelsen och sammanträda minst elva gånger per år.

5. ▌De deltagare som inte har rösträtt får inte delta i diskussioner inom exekutivstyrelsen som rör enskilda finansinstitut.

5a. Tillsynsstyrelsen har rätt att begära specifika uppgifter från exekutivstyrelsen..

(35)  Följande artikel ska införas som artikel 45b:

”Artikel 45bInterna kommittéer

Exekutivstyrelsen får inrätta interna kommittéer för specifika uppgifter som den tilldelats.”

(36)  Artikel 46 ska ersättas med följande:

”Artikel 46

Exekutivstyrelsens oberoende

”Ledamöterna i exekutivstyrelsen ska handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, någon regering eller något annat offentligt eller privat organ.

Exekutivstyrelsens ledamöter får inte inneha andra befattningar på nationell eller internationell nivå eller på unionsnivå.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga eller privata organ får försöka påverka exekutivstyrelsen ledamöter när dessa utför sina uppgifter.”

(37)  Artikel 47 ska ersättas med följande:

”Artikel 47Uppgifter

1. Exekutivstyrelsen ska se till att myndigheten utför sitt uppdrag och de uppgifter den tilldelas i enlighet med denna förordning. Den ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att myndigheten fungerar, i enlighet med denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och offentliggörande av meddelanden.

2. Exekutivstyrelsen ska föreslå ett årligt och ett flerårigt arbetsprogram för antagande av tillsynsstyrelsen.

3. Exekutivstyrelsen ska utöva sina budgetbefogenheter i enlighet med artiklarna 63 och 64.

För tillämpningen av artiklarna 17, 19, 22.4 och 30 ▌ska exekutivstyrelsen vara behörig att agera och att fatta beslut. För tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b–35d ska exekutivstyrelsen ha befogenhet att utarbeta beslut som ska omfattas av det beslutsförfarande som fastställs i artikel 44.1a. Exekutivstyrelsen ska hålla tillsynsstyrelsen underrättad om alla de beslut som den utarbetar och fattar.

3a. Exekutivstyrelsen ska granska och yttra sig över ▌alla frågor som ska beslutas av tillsynsstyrelsen.

4. Exekutivstyrelsen ska anta myndighetens plan för personalpolitiken och, enligt artikel 68.2, nödvändiga genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna).

5. Exekutivstyrelsen ska anta särskilda bestämmelser om tillgång till myndighetens handlingar i enlighet med artikel 72.

6. Exekutivstyrelsen ska lägga fram en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om ordförandens uppgifter, på grundval av det förslag till årsrapport som avses i punkt 9 f för tillsynsstyrelsen för godkännande.

7. Exekutivstyrelsen ska med vederbörlig hänsyn till ett förslag från tillsynsstyrelsen utse och återkalla överklagandenämndens ledamöter i enlighet med artikel 58.3 och 58.5.

8. Ledamöterna i exekutivstyrelsen ska offentliggöra alla sammanträden som hållits samt mottagna förmåner. Utgifter ska redovisas offentligt i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

9. Den ansvariga ledamoten ska ha följande särskilda uppgifter:

a) Genomföra myndighetens årliga arbetsprogram under tillsynsstyrelsens vägledning och exekutivstyrelsens kontroll.

b) Vidta nödvändiga åtgärder för att se till att myndigheten fungerar, i enlighet med denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och offentliggörande av meddelanden.

c) Utarbeta ett flerårigt arbetsprogram enligt vad som avses i artikel 47.2.

d) Utarbeta ett arbetsprogram senast den 30 juni varje år för det följande året enligt vad som avses i artikel 47.2.

e) Utarbeta ett preliminärt förslag till budget för myndigheten i enlighet med artikel 63 och genomföra myndighetens budget i enlighet med artikel 64.

f) Utarbeta ett förslag till årlig rapport med ett avsnitt om myndighetens reglerings- och tillsynsverksamheter och ett avsnitt om ekonomiska och administrativa frågor.

g) När det gäller myndighetens personal, utöva de befogenheter som anges i artikel 68 och behandla personalfrågor.”.

(38)  Artikel 48 ska ändras på följande sätt:

a)    I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Ordföranden ska vara medborgare i en medlemsstat och ansvara för att förbereda arbetet och leda sammanträdena i tillsynsstyrelsen och exekutivstyrelsen.”

b)    Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. För valet av ordförande ska kommissionen inrätta en urvalskommitté bestående av sex oberoende personer på hög nivå. Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska utse två ledamöter var i urvalskommittén. Urvalskommittén ska utse sin ordförande bland sina ledamöter. Urvalskommittén ska med enkel majoritet besluta om offentliggörande av meddelandet om ledig tjänst, urvalskriterierna och den specifika arbetsprofilen, sammansättningen av de sökande samt om vilken metod som används för att bland det totala antalet sökande komma fram till en slutlista med minst två kandidater. Vid lika röstetal ska urvalskommitténs ordförande ha utslagsröst.

Ordföranden ska väljas ut på grundval av meriter, färdigheter, kunskaper om finansinstitut och finansiella marknader, i synnerhet inom försäkringsverksamhet och tjänstepensioner, efter en öppen ansökningsomgång som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Ordföranden ska ha ett betydande antal år av erkänd erfarenhet som är relevant för finansiell tillsyn och reglering samt även erfarenhet på högre ledningsnivå, kunna påvisa ledarskapsförmåga och högsta möjliga kompetens, prestationsförmåga och integritet samt ha styrkta kunskaper i minst två av unionens officiella språk.

Urvalskommittén ska lägga fram slutlistan med kandidater för posten som ordförande för Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet får bjuda in de utvalda kandidaterna till en utfrågning, antingen inom stängda dörrar eller en offentlig sådan, lämna skriftliga frågor till kandidaterna, invända mot att en kandidat utses och rekommendera sin föredragna kandidat. Europaparlamentet och rådet ska anta ett gemensamt beslut om att utse ordföranden från slutlistan över kandidaterna.

2a. Om ordföranden inte längre uppfyller de villkor som krävs för att utföra sina åtaganden, inklusive de som avses i artikel 49, eller har befunnits skyldig till ett allvarligt fel får Europaparlamentet och rådet, efter ett förslag från kommissionen, eller på eget initiativ, anta ett gemensamt beslut om att skilja personen i fråga från dennes uppdrag. När kommissionen utarbetar sitt förslag ska den samråda med de nationella behöriga myndigheterna.

ba)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3. Ordförandens mandatperiod ska vara åtta år och får inte förlängas.”

c)    ▌ Punkt 4 ska ▌ ersättas med följande:

”4. Under nio månader före utgången av ordförandens åttaåriga mandatperiod ska tillsynsstyrelsen utvärdera

a) resultaten under den första mandatperioden och hur dessa uppnåtts, och

b) Myndighetens uppgifter och behov under de närmaste åren.

Tillsynsstyrelsen ska för den utvärdering som avses i första stycket utse en tillfällig ersättande ordförande bland sina ledamöter.

d)    Punkt 5 ska utgå.

(38a)  Artikel 49 ska ersättas med följande:

”Artikel 49

Ordförandens oberoende

Utan att det påverkar tillsynsstyrelsens funktion i fråga om ordförandens uppgifter, ska ordföranden varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, från någon regering eller något annat offentligt eller privat organ.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga eller privata organ får försöka påverka ordföranden när han utför sina uppgifter.

I enlighet med de tjänsteföreskrifter som avses i artikel 68 är ordföranden, även efter att ha lämnat tjänsten skyldig att uppträda med heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa uppgifter eller motta vissa förmåner.”

(39)  Följande artikel ska införas som artikel 49a:

”Artikel 49aUtgifter

Ordföranden ska offentliggöra alla sammanträden som hållits med externa intressenter inom två veckor efter sammanträdet i fråga samt mottagna förmåner. Utgifter ska redovisas offentligt i enlighet med tjänsteföreskrifterna.”

(40)  Artiklarna 50, 51, 52 och 53 ska utgå.

(41)  Artikel 54 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet för att säkerställa sektorövergripande konvergens, samtidigt som sektoriella särdrag beaktas, med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), i synnerhet, när så krävs enligt unionsrätten, i fråga om

– finansiella konglomerat och gränsöverskridande konsolidering,

– bokföring och revision,

– mikroanalyser av sektorövergripande utveckling, risker och sårbarhet när det gäller finansiell stabilitet,

– investeringsprodukter som riktar sig till enskilda investerare,

cybersäkerhet,

– utbyte av uppgifter och bästa praxis med ESRB ▌och de europeiska tillsynsmyndigheterna,

finansiella tjänster till privatpersoner och konsument- och investerarskydd,

tillämpning av proportionalitetsprincipen.

c)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a.   Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten regelbundet och tätt ska samarbeta med Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om frågor som rör samspelet mellan myndighetens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens uppgifter och Europeiska bankmyndighetens särskilda uppgifter enligt 8.1 l i förordning (EU) nr 1093/2010.

(42)  ▌Artikel 55 ▌ska ersättas med följande:

”Artikel 55Sammansättning

1. Den gemensamma kommittén ska bestå av ordförandena för de europeiska tillsynsmyndigheterna▐.

2. En ledamot i exekutivstyrelsen, en företrädare för kommissionen och ESRB:s andra ordförande samt, i tillämpliga fall, ordföranden för eventuella underkommittéer till den gemensamma kommittén ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i den gemensamma kommittén och, i tillämpliga fall, i de underkommittéer som avses i artikel 57.

3. Ordföranden i den gemensamma kommittén ska utses för ett år i taget enligt ett rullande schema bland ordförandena i de europeiska tillsynsmyndigheterna. Ordföranden i den gemensamma kommittén ska vara andra vice ordförande i ESRB.

4. Den gemensamma kommittén ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. Den gemensamma kommittén får bjuda in observatörer. Den gemensamma kommittén ska nå fram till gemensamma ståndpunkter i samförstånd. I arbetsordningen kan ytterligare deltagare i kommitténs sammanträden komma att anges.

Den gemensamma kommittén ska sammanträda minst var tredje månad.

4a. Myndighetens ordförande ska regelbundet samråda med och underrätta tillsynsstyrelsen om eventuella ståndpunkter som intagits vid den gemensamma kommitténs och dess underkommittéers sammanträden.

(42a)  Artikel 56 ska ersättas med följande:

”Artikel 56Gemensamma ståndpunkter och handlingar

Inom ramen för sina uppgifter enligt kapitel II, och särskilt i fråga om genomförandet av direktiv 2002/87/EG, ska myndigheten i tillämpliga fall sträva efter att nå fram till gemensamma ståndpunkter tillsammans med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), beroende på vad som är tillämpligt.

När så krävs enligt unionsrätten ska handlingar enligt artiklarna 10–▐ 19 i denna förordning avseende tillämpningen av direktiv 2002/87/EG och av andra unionsakter som avses i artikel 1.2, som också ligger inom behörighetsområdet för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) eller Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten),▐ antas parallellt av myndigheten, Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten ((Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), beroende på vad som är tillämpligt.

Om myndighetens beslut avviker från den gemensamma ståndpunkt som avses i punkt 1, eller om inget beslut kunde fattas, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om skälen till detta.

(42b)  Artikel 57 ska ersättas med följande:

”Artikel 57Underkommittéer

1. Den gemensamma kommittén får inrätta underkommittéer vars syfte är att utarbeta utkast till gemensamma ståndpunkter och handlingar till den gemensamma kommittén.

2. Underkommittén ska bestå av ordförandena för de europeiska tillsynsmyndigheterna och en företrädare på hög nivå för den tjänstgörande personalen på den relevanta behöriga myndigheten i varje medlemsstat.

3. Underkommittén ska utse en ordförande bland företrädare för de relevanta behöriga myndigheterna som också ska vara observatör i den gemensamma kommittén.

3a. För tillämpningen av artikel 56 ska en underkommitté för finansiella konglomerat inrättas inom den gemensamma kommittén.

4. Den gemensamma kommittén ska på sin webbplats offentliggöra alla inrättade underkommittéer, inklusive deras mandat och en förteckning över medlemmarna med deras respektive funktioner i underkommittén.”

(43)  Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

“1. Överklagandenämnden för de europeiska tillsynsmyndigheterna inrättas härmed.

-aa)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

2. Överklagandenämnden ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter, vilka ska vara välrenommerade personer med styrkta vitsord avseende relevanta kunskaper om unionsrätten och med internationella professionella erfarenheter, på tillräckligt hög nivå inom bankverksamhet, försäkring, tjänstepensioner, värdepappersmarknader eller andra finansiella tjänster, med uteslutande av personer är anställda vid behöriga myndigheter eller andra nationella institutioner eller unionsinstitutioner som deltar i myndighetens verksamheter samt ledamöter i intressentgruppen för försäkring och återförsäkring eller intressentgruppen för tjänstepensioner. Ledamöterna ska vara medborgare i en medlemsstat och ska ha gedigna kunskaper i åtminstone två av unionens officiella språk. Överklagandenämnden ska besitta tillräcklig juridisk sakkunskap för att kunna tillhandahålla juridisk rådgivning avseende lagligheten och proportionaliteten när det gäller myndighetens utövande av sina befogenheter.”

a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Två ledamöter och två suppleanter i överklagandenämnden ska utses av myndighetens exekutivstyrelse från en slutlista som kommissionen föreslår efter en öppen inbjudan att inkomma med intresseanmälan som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, och efter samråd med tillsynsstyrelsen.

Efter att ha mottagit slutlistan får Europaparlamentet uppmana kandidater till ledamöter eller suppleanter att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter innan de utses.

Europaparlamentet får uppmana ledamöterna i överklagandenämnden att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter när så krävs.

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Ledamöter i överklagandenämnden, som utsetts av myndighetens exekutivstyrelse, får inte avsättas under sin mandatperiod så länge de inte har befunnits skyldiga till något allvarligt fel och exekutivstyrelsen fattar beslut om avsättande efter samråd med tillsynsstyrelsen.”

ba)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

“8. De europeiska tillsynsmyndigheterna ska se till att överklagandenämnden får tillfredsställande driftsstöd och permanenta sekretariatstjänster via den gemensamma kommittén.”

(44)  I artikel 59 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1. Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut. De får inte vara bundna av några instruktioner. De får inte utföra några andra uppgifter inom myndigheten, dess exekutivstyrelse eller dess tillsynsstyrelse.

2. Överklagandenämndens ledamöter och den personal inom myndigheten som tillhandahåller driftsstöd eller sekretariatstjänster får inte delta i några överklagandeförfaranden som på något sätt berör deras personliga intressen, och inte heller om de tidigare företrätt någon av parterna i förfarandena eller deltagit i det beslut som överklagas.”.

(45)  I artikel 60 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1. Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter, får överklaga varje beslut av myndigheten som fattats enligt artiklarna 16, 16a, 17, 18, 19 eller 35, inbegripet avseende dess proportionalitet och varje annat beslut som myndigheten fattat i enlighet med någon av de unionsakter som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen.

2. Överklagandet ska innehålla en motivering och skriftligen sändas till myndigheten inom tre månader efter det att beslutet har meddelats den berörda personen eller, om beslutet inte har meddelats på detta sätt, inom två månader efter det att myndigheten offentliggjort beslutet.

Överklagandenämnden ska fatta beslut om överklagandet inom tre månader efter att det ingivits.”

(46)  Artikel 62 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Myndighetens intäkter ska, utan att det påverkar andra typer av intäkter, bestå av någon kombination av följande:

a) Ett utjämnande bidrag från unionen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt) och som uppgår till minst 35 % av myndighetens beräknade intäkter.

aa) Obligatoriska bidrag på upp till 65 % av myndighetens beräknade intäkter från nationella offentliga myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över finansinstitut.

b) Beroende på hur omfattningen av den institutspecifika tillsynen utvecklas, årliga avgifter från finansinstitut, baserade på de årliga beräknade utgifterna för den verksamhet som måste utföras enligt denna förordning och enligt de unionsakter som avses i artikel 1.2, för varje kategori av deltagare inom myndighetens behörighetsområde.

c) Eventuella avgifter som betalas till myndigheten i de fall som anges i relevanta instrument inom unionslagstiftningen.

d) ▐ Bidrag från medlemsstaterna eller observatörer.

e) Avgifter för publikationer, utbildning och andra tjänster som begärts av behöriga myndigheter.

1a. De inkomster som myndigheten erhåller får inte kompromettera dess oberoende eller objektivitet.

aa)  I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”Skattningarna ska baseras på målen och de förväntade resultaten enligt det årliga arbetsprogram som avses i artikel 47.2, och de ekonomiska resurser som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat ska beaktas.”

b)  Följande punkter ska läggas till ▌:

5. De frivilliga bidrag från medlemsstaterna och observatörer som avses i punkt 1 d ska inte godtas om detta skulle kunna ifrågasätta myndighetens oberoende och opartiskhet.”

(48)  Artikel 63 ska ersättas med följande:

”Artikel 63Upprättande av budgeten

1. Varje år ska den ansvariga ledamoten utarbeta ett preliminärt förslag till samlat programdokument för myndigheten för de tre följande budgetåren, med beräknade inkomster och utgifter samt uppgifter om personal, från den årliga och fleråriga programplaneringen och översända det till exekutivstyrelsen och tillsynsstyrelsen tillsammans med tjänsteförteckningen.

1a. Ordföranden ska lägga fram förslaget till samlat programdokument för Europaparlamentet och rådet, varefter tillsynsstyrelsen, på grundval av det förslag som har godkänts av exekutivstyrelsen, ska anta förslaget till samlat programdokument för de tre följande budgetåren.

1b. Det samlade programdokumentet ska översändas av exekutivstyrelsen till kommissionen, Europaparlamentet och rådet samt Europeiska revisionsrätten senast den 31 januari. Europaparlamentet ska, utan att det påverkar antagandet av den årliga budgeten, godkänna det samlade programdokumentet.

2. Med beaktande av det samlade programdokumentet ska kommissionen i förslaget till unionens budget ta upp de preliminära anslag som den anser nödvändiga mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de utjämnande bidrag som ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artiklarna 313 och 314 i fördraget.

3. Budgetmyndigheten ska anta myndighetens tjänsteförteckning. Budgetmyndigheten ska bevilja anslag för utjämnande bidrag till myndigheten och godkänna taket för myndighetens totala utgifter.

4. Tillsynsstyrelsen ska anta myndighetens budget. Budgeten ska bli slutgiltig när unionens allmänna budget slutgiltigt har antagits. Vid behov ska den anpassas i enlighet med det slutgiltiga antagandet.

5. Exekutivstyrelsen ska omedelbart underrätta budgetmyndigheten om den avser att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter.

5a.  Budgetmyndigheten ska godkänna alla projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser eller långsiktiga konsekvenser för finansieringen av myndighetens budget, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter, inbegripet uppsägningsklausuler.

(49)  Artikel 64 ska ersättas med följande:

”Artikel 64Genomförande och kontroll av budgeten

"1. Den ansvariga ledamoten ska fungera som utanordnare och genomföra myndighetens årliga budget.

2. Myndighetens räkenskapsförare, som ska vara oberoende, ska översända de preliminära räkenskaperna till kommissionens räkenskapsförare och till revisionsrätten senast den 1 mars påföljande år. Bestämmelserna i artikel 70 ska inte hindra myndigheten från att förse Europeiska revisionsrätten med eventuella uppgifter som revisionsrätten begär inom ramen för sin behörighet.

3. Myndighetens räkenskapsförare ska senast den 1 mars påföljande år översända de räkenskapsuppgifter som krävs som underlag för konsolideringen till kommissionens räkenskapsförare på det sätt och i den form som denne har fastställt.

4. Myndighetens räkenskapsförare ska sända rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till ledamöterna i tillsynsstyrelsen och till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten senast den 31 mars påföljande år.

5. Efter att ha beaktat revisionsrättens iakttagelser i fråga om myndighetens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 148 i budgetförordningen ska myndighetens räkenskapsförare, på eget ansvar, upprätta dess slutliga räkenskaper. Den ansvariga ledamoten ska sända dem till tillsynsstyrelsen, som ska avge ett yttrande om dessa räkenskaper.

6. Myndighetens räkenskapsförare ska senast den 1 juli påföljande år sända de slutliga räkenskaperna, tillsammans med tillsynsstyrelsens yttrande, till kommissionens räkenskapsförare och till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

Myndighetens räkenskapsförare ska också senast den 1 juli sända ett redovisningspaket till kommissionens räkenskapsförare, i ett standardformat som fastställs av kommissionens räkenskapsförare, som underlag för konsolideringen.

7. De slutliga räkenskaperna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november det påföljande året.

8. Senast den 30 september ska den ansvariga ledamoten besvara revisionsrättens iakttagelser. Ledamoten ska även sända en kopia av svaret till exekutivstyrelsen och kommissionen.

9. Den ansvariga ledamoten ska, på Europaparlamentets begäran och i enlighet med artikel 165.3 i budgetförordningen, lägga fram för Europaparlamentet alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska kunna fungera väl.

10. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår N.

10a. Myndigheten ska lämna ett motiverat yttrande om Europaparlamentets ståndpunkt och eventuella andra iakttagelser som gjorts av Europaparlamentet inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.”

(49a)  Följande artikel ska införas som artikel 64a:

”Artikel 64aMyndighetens internrevision

”Myndigheten ska inrätta en kommitté för internrevision som ska lämna ett yttrande till Europaparlamentet och rådet om beviljande av ansvarsfrihet för den del av budgeten som inte finansieras genom unionens budget.”

(50)  Artikel 65 ska ersättas med följande:

”Artikel 65Finansiella bestämmelser

Exekutivstyrelsen ska anta myndighetens finansiella bestämmelser efter samråd med kommissionen. Dessa bestämmelser får inte avvika från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013* för de organ som avses i artikel 208 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 såvida inte de särskilda behoven för driften av myndigheten kräver det och endast med kommissionens förhandsgodkännande.

*Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).”

(51)  I artikel 66 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. För bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013* gälla för myndigheten utan inskränkning.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).”

(52)  Artikel 68 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1. Tjänsteföreskrifterna, anställningsvillkoren för övriga anställda och de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal, inbegripet heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen och dess ordförande.  

2. Exekutivstyrelsen ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.”

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Exekutivstyrelsen får anta bestämmelser som gör det möjligt för myndigheten att anlita utstationerade nationella experter från medlemsstaterna.”

(53)  Artikel 70 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och alla i myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utstationerade nationella experter och alla andra personer som utför uppgifter för myndigheten på grundval av avtal, ska omfattas av kravet på tystnadsplikt enligt artikel 339 i EUF-fördraget och de relevanta bestämmelserna i tillämplig unionslagstiftning även efter det att deras förordnanden upphört.

Artikel 16 i tjänsteföreskrifterna ska gälla för alla i myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utstationerade nationella experter och alla andra personer som utför uppgifter för myndigheten på grundval av avtal.

b)  I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”▌Skyldigheten enligt punkt 1 och första stycket i denna punkt ska inte hindra myndigheten och de behöriga myndigheterna från att använda upplysningarna för efterlevnadskontroll av de rättsakter som avses i artikel 1.2, och i synnerhet vid rättsliga förfaranden för antagande av beslut.”

c)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a. Exekutivstyrelsen och tillsynsstyrelsen ska säkerställa att personer som direkt eller indirekt, permanent eller tillfälligt, tillhandahåller tjänster som har anknytning till myndighetens uppdrag, inbegripet tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av exekutivstyrelsen och tillsynsstyrelsen eller utsetts av den behöriga myndigheten för detta syfte, omfattas av krav på tystnadsplikt som är likvärdiga med kraven i föregående punkter.

Samma krav på tystnadsplikt ska även gälla för observatörer som deltar i exekutivstyrelsens och tillsynsstyrelsens sammanträden och som deltar i myndighetens verksamhet.”

d)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3. Punkterna 1 och 2 ska inte hindra myndigheten från att utbyta uppgifter med behöriga myndigheter i enlighet med denna förordning och annan unionslagstiftning ▌.

Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på personer som inom ramen för ett arbetsbaserat förhållande rapporterar eller avslöjar information om hot eller skada för allmänintresset.

För de uppgifter som avses i punkt 2 ska tystnadsplikt gälla enligt punkterna 1 och 2. Myndigheten ska i sina interna verksamhetsregler fastställa hur de regler om konfidentialitet som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas praktiskt.

4. Myndigheten ska tillämpa kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444.

4a. Myndigheten ska ha infört särskilda rapporteringskanaler för att ta emot och hantera information från en rapporterande person om faktiska eller potentiella överträdelser av EU-rättsakter, lagmissbruk eller fall av administrativa missförhållanden.

(54)  ▌Artikel 71 ska ersättas med följande:

”Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vid deras behandling av personuppgifter enligt förordning (EU) 2016/679 eller myndighetens skyldigheter vid sin behandling av personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/XXX (dataskyddsförordning för EU:s institutioner och organ) inom ramen för dess ansvarsområden.”

(55)  I artikel 72 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Exekutivstyrelsen ska anta närmare föreskrifter för tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001.”

(56)  I artikel 73 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Exekutivstyrelsen ska fatta beslut om myndighetens interna språkordning.”

(57)  I artikel 74 ska första stycket ersättas med följande:

”De nödvändiga arrangemangen beträffande de lokaler som myndigheten ska få i den medlemsstat där den har sitt säte och de resurser som ska tillhandahållas av den medlemsstaten samt de särskilda regler som i den medlemsstaten är tillämpliga på myndighetens personal och deras familjemedlemmar ska, efter exekutivstyrelsens godkännande, fastställas i en överenskommelse om säte mellan myndigheten och den medlemsstaten.”

(57a)  I artikel 75 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

“2. Myndigheten ska samarbeta med sådana länder som avses i punkt 1 som tillämpar en lagstiftning som har erkänts som likvärdig inom de behörighetsområden för myndigheten som avses i artikel 1.2, såsom föreskrivs i internationella avtal som unionen ingått i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

3. I de relevanta bestämmelserna i de avtal som avses i punkterna 1 och 2 ska särskilt anges regler om arten och omfattningen av samt förfarandena för deltagande av de länder som anges i punkt 1, i synnerhet i förhållande till länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i myndighetens verksamhet, samt om finansiella bidrag och personal. Det får föreskrivas rätt att låta sig företrädas som observatör i myndighetens styrning, men det ska säkerställas att dessa länder inte är företrädda vid diskussioner som rör enskilda finansinstitut, utom i de fall då länderna har direkta intressen i den fråga som behandlas.”.

(58)  Följande artikel ska införas som artikel 75a:

”Artikel 75aUtövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 35d.2 andra stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 35d.2 andra stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

(59)  Artikel 76 ska ersättas med följande:

”Artikel 76Förhållande till Ceiops

Myndigheten ska betraktas som den lagliga efterföljaren till Ceiops. Ceiops alla tillgångar och skulder samt alla oavslutade transaktioner ska senast dagen för inrättandet av myndigheten automatiskt överföras till myndigheten. Ceiops ska upprätta ett bokslut som visar läget när det gäller utgående tillgångar och skulder vid dagen för överföringen. Detta bokslut ska revideras och godkännas av Ceiops och av kommissionen.”

(60)  Följande nya artikel ska införas som artikel 77a:

Artikel 77aÖvergångsbestämmelser

Förordnandet som verkställande direktör som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska upphöra den dagen.

Förordnandet som ordförande som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska fortsätta fram till dess att det löper ut.

Förordnandet som ledamot i förvaltningsstyrelsen som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska upphöra den dagen.”

(60a)  Artikel 79 ska utgå.

(60b)  Artikel 80 ska utgå.

(60c)  Artikel 81 ska ersättas med följande:

”Artikel 81

Översyn

1. Senast den ... [18 månader efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen offentliggöra en allmän rapport om resultaten av myndighetens arbete och förfarandena i denna förordning. Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat:

a) vilken grad av effektivitet och konvergens som har uppnåtts av de behöriga myndigheterna när det gäller tillsynspraxis,

i) ▐ de behöriga myndigheternas ▐ oberoende och konvergens när det gäller standarder motsvarande bolagsstyrning,

ii) myndighetens opartiskhet, objektivitet och oberoende,

b) tillsynskollegiernas funktionssätt,

c) framsteg som har gjorts på väg mot konvergens inom områdena förebyggande, hantering och lösande av kriser, inklusive unionens finansieringsmekanismer,

d) myndighetens roll i fråga om systemrisk,

e) tillämpningen av den skyddsklausul som föreskrivs i artikel 38,

f) tillämpningen av den rättsligt bindande medlarroll som föreskrivs i artikel 19,

fa) hur den gemensamma kommitténs beslutsfattande fungerar.

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska också innehålla en utvärdering av huruvida

a) det är lämpligt att fortsätta med separat tillsyn av bankverksamhet, försäkringar, tjänstepensioner, värdepappers- och finansmarknader,

b) det är lämpligt att övervaka tillsynsverksamhet och affärsverksamhet separat eller av samma tillsynsorgan,

c) det är lämpligt att förenkla och stärka strukturen för ESFS för att öka samstämmigheten mellan makro- och mikronivåerna och mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna,

d) utvecklingen av ESFS följer den globala utvecklingen,

e) det finns tillräcklig mångfald och kompetens inom ESFS,

f) transparensen och ansvarigheten är tillräckliga när det gäller kraven på offentliggörande,

g) myndigheten har tillräckliga resurser för att utföra sina arbetsuppgifter,

h) myndigheten ska ha kvar sitt säte eller om det är lämpligt att flytta de europeiska tillsynsmyndigheterna till ett gemensamt säte för att utveckla bättre samordning dem emellan.

2a. Som en del av den allmänna rapport som avses i punkt 1 ska kommissionen, efter samråd med alla berörda myndigheter och intressenter, genomföra en heltäckande utvärdering av hur utfärdandet av skrivelser om att inte vidta åtgärder enligt artikel 9a i denna förordning verkställs och fungerar och hur effektivt det är.

2b. Kommissionen ska senast [18 månader efter denna förordnings ikraftträdande] lägga fram de utvärderingar som avses i punkt 2a, tillsammans med lagstiftningsförslag om så är lämpligt, till Europaparlamentet och rådet.

3. När det gäller direkt tillsyn över institut eller infrastrukturer med alleuropeisk räckvidd och med beaktande av marknadsutvecklingen, den inre marknadens stabilitet och sammanhållningen av unionen som helhet, ska kommissionen upprätta en årlig rapport med en bedömning om huruvida det är lämpligt att tilldela myndigheten ytterligare tillsynsansvar på detta område.

4. Den rapport som anges i punkt 1 och eventuella åtföljande förslag ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.”

Artikel 3

Ändringar av förordning (EU) nr 1095/2010

Förordning (EU) 1095/2010 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)    Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska agera enligt de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning och vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiv 97/9/EG, direktiv 98/26/EG, direktiv 2001/34/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2003/71/EG, direktiv 2004/39/EG, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2009/65/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU, förordning (EG) nr 1060/2009, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014****, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014****, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU**** och förordning (EU) nr 648/2012, och, i den mån dessa akter är tillämpliga på företag som tillhandahåller investeringstjänster eller på företag för kollektiva investeringar som erbjuder sina andelar eller aktier till försäljning och de behöriga myndigheter som utövar tillsyn över dem, inom ramen för de relevanta delarna av direktiv 2002/87/EG, direktiv (EU) 2015/849 och direktiv 2002/65/EG, inbegripet alla direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa akter och alla framtida rättsligt bindande unionsakter genom vilka myndigheten tilldelas uppgifter.

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiven 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

**Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

***Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

****Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1–72).

****Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84–148).

******Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, EUT L 173, 12.6.2014, s. 349–496.

aa)    Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Myndigheten ska också agera inom verksamhetsområdet finansmarknadsaktörer när det gäller frågor som inte direkt omfattas av de akter som avses i punkt 2, inbegripet ärenden som rör företagsstyrning, revision och finansrapportering, med beaktande av hållbara affärsmodeller och integrering av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer, förutsatt att det krävs sådana åtgärder av myndigheten för att säkerställa att dessa akter tillämpas på ett ändamålsenligt och enhetligt sätt. Myndigheten ska också vidta lämpliga åtgärder i frågor som gäller uppköpserbjudanden, clearing och avveckling samt derivat.”

b)    Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a. Denna förordning ska gälla utan att det påverkar andra unionsrättsakter genom vilka myndigheten tilldelas godkännande- eller tillsynsfunktioner och motsvarande befogenheter.”

ba)    Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Myndighetens syfte ska vara att skydda allmänintresset genom att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet på kort, medellång och lång sikt, till förmån för unionens ekonomi, dess medborgare och företag. Myndigheten ska inom sina respektive behörighetsområden bidra till att

a) förbättra den inre marknadens funktion, särskilt genom reglering och tillsyn på en sund, verkningsfull och enhetlig nivå,

b) säkerställa finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta funktion,

c) stärka den internationella samordningen av tillsynen,

d) förebygga tillsynsarbitrage och främja likvärdiga konkurrensvillkor,

e) säkerställa att tagandet av kreditrisker och andra risker regleras och övervakas på lämpligt sätt, ▐

f) stärka konsument- och investerarskyddet,

fa) stärka enhetligheten i tillsynspraxisen på den inre marknaden, bland annat genom att främja en riskbaserad metod för tillsynen över verksamhetsutövande,

I detta syfte ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de akter som avses i punkt 2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden i enlighet med artikel 16a till Europaparlamentet, rådet och kommissionen ▌.

Myndigheten ska vid utövandet av de uppgifter som den tilldelas enligt denna förordning särskilt uppmärksamma de systemrisker som finansinstitut kan utgöra, vars fallissemang kan inverka negativt på finanssystemets eller realekonomins sätt att fungera.

När myndigheten utför sina uppgifter, ska den handla självständigt, objektivt och på ett icke-diskriminerande och transparent sätt i hela unionens intresse, och den ska respektera principen om proportionalitet. Myndigheten ska tillämpa principerna om ansvarsskyldighet och integritet och säkerställa att alla intressenter behandlas lika i detta avseende.

Myndighetens insatser och åtgärder får när det gäller innehåll och form inte gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen i denna förordning eller i de akter som avses i punkt 2, och ska stå i proportion till arten, omfattningen och komplexiteten av de risker som ligger i verksamheten för en institution eller marknader som påverkas av myndighetens åtgärder..

(2)  ▌Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att de regler som gäller för den finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och som säkerställer förtroendet för det finansiella systemet som helhet samt ger effektivt och tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.”

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, i synnerhet genom att se till att lämpliga och tillförlitliga uppgifter utväxlas mellan dem och med Europaparlamentet, rådet och kommissionen.”

c)  I punkt 5 ska följande stycke införas:

”I denna förordning innefattar tillsyn all relevant verksamhet, utan att det påverkar nationella befogenheter, som alla behöriga myndigheter ska utföra enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2.”.

(2a)  Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3Ansvarighet för

Europeiska systemet för finansiell tillsyn

1. De myndigheter som avses i artikel 2.2 a–e ska vara ansvariga inför Europaparlamentet och rådet.

2. Under alla utredningar som görs av Europaparlamentet enligt artikel 226 i EUF-fördraget ska myndigheten samarbeta fullt ut med Europaparlamentet.

3. Tillsynsstyrelsen ska anta en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om utförandet av ordförandens uppgifter, och ska senast den 15 juni varje år överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.

Myndigheten ska, i den årsrapport som avses i första stycket, inkludera information om administrativa arrangemang som man kommit överens om med tillsynsmyndigheter, om internationella organisationer eller förvaltningar i tredjeländer, om myndighetens stöd till kommissionen i samband med utarbetandet av beslut om likvärdighet, och om den övervakning som myndigheten utför i enlighet med artikel 33.

4. På Europaparlamentets begäran ska ordföranden delta i en utfrågning inför Europaparlamentet om myndighetens prestationer. En utfrågning ska äga rum minst en gång om året. Ordföranden ska, på begäran, göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från dess ledamöter.

5. Ordföranden ska, på begäran och minst 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1c, skriftligen rapportera om myndighetens verksamhet till Europaparlamentet.

6. Förutom de uppgifter som avses i artiklarna 11–18, 20 och 33, ska rapporten även innehålla alla relevanta uppgifter som Europaparlamentet begär på ad hoc-basis.

7. Myndigheten ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet eller rådet riktar till den, inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

8. På begäran ska ordföranden hålla konfidentiella muntliga diskussioner inom stängda dörrar med ordföranden, vice ordförandena och samordnarna för Europaparlamentets ansvariga utskott när sådana diskussioner är nödvändiga för att Europaparlamentet ska kunna utöva sina befogenheter enligt artikel 226 i EUF-fördraget. Alla deltagare ska respektera kraven om tystnadsplikt.

9. Myndigheten ska upprätta ett register över handlingar och deras tillgänglighetsstatus.

10. Myndigheten ska förse Europaparlamentet med en meningsfull sammanfattning av förfaranden vid alla möten i Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, rådet för finansiell stabilitet och International Accounting Standards Board samt i alla övriga relevanta internationella organ eller institutioner som gäller eller påverkar tillsyn över finansmarknader..

(3)  I artikel 4.3 ska led ii ersättas med följande:

”ii) när det gäller direktiven 2002/65/EG och (EU) 2015/849, de myndigheter som har behörighet att säkerställa att företag som tillhandahåller investeringstjänster och företag för kollektiva investeringar som erbjuder sina andelar eller aktier till försäljning uppfyller kraven i de direktiven, och”.

(4)  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)    Punkt 2 ska ersättas med följande:

”En exekutivstyrelse, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 47.”

b)    Punkt 4 ska utgå.

(4a)  Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7Säte

Myndigheten ska ha sitt säte i Paris, Frankrike.

Lokaliseringen av myndighetens säte ska inte påverka hur myndigheten utför sina uppgifter och befogenheter, hur dess styrningsstruktur organiseras, hur dess huvudsakliga organisation drivs eller hur dess verksamhet i huvudsak finansieras, samtidigt som den ska göra det möjligt, i tillämpliga fall, att med unionens byråer dela sådana administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. Senast den ... [tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] och därefter var tolfte månad ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om de europeiska tillsynsmyndigheternas efterlevnad av detta krav.”.

(5)  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)    Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

-i)  Led a ska ändras på följande sätt:

”(a) På basis av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, särskilt genom att ▌utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande, riktlinjer, rekommendationer och andra åtgärder, inbegripet yttranden i enlighet med artikel 16a.”

i)  Följande led ska införas som led aa:

”(aa) Att utarbeta och hålla uppdaterad en EU-handbok för tillsynen av finansinstitut i unionen som beskriver bästa tillsynspraxis samt metoder och processer av hög kvalitet och, bland annat, beaktar förändringar i finansinstitutens och marknadernas affärspraxis, affärsmodeller och storlek.”

iia)  Led b ska ersättas med följande:

”(b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, särskilt genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de unionsakter som anges i artikel 1.2, förebygga tillsynsarbitrage, främja och övervaka oberoende i tillsynsverksamheten, medla och lösa tvister mellan behöriga myndigheter, säkerställa en verkningsfull och enhetlig tillsyn av finansmarknadsaktörer och inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet samt vidta åtgärder bland annat i krissituationer.”

ii)  Leden e och f ska ersättas med följande:

”e) Att organisera och genomföra granskningar av behöriga myndigheter, med stöd av nationella behöriga myndigheter, och i detta sammanhang utfärda ▐ rekommendationer till dessa behöriga myndigheter samt fastställa bästa praxis, och i detta sammanhang utfärda riktlinjer för att uppnå mer enhetliga tillsynsresultat.

f) Att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt behörighetsområde, om relevant även utveckling som rör trender för krediter, i synnerhet krediter till hushåll och små och medelstora företag, och trender för innovativa finansiella tjänster och utveckling rörande trender för miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.”

iia)  Led g ska ersättas med följande:

”g) Att genomföra marknadsanalyser för att ge vägledning till utförandet av myndighetens arbetsuppgifter.”

iii)  Led h ska ersättas med följande:

”(h) Att i förekommande fall främja skyddet av insättare, konsumenter och investerare, särskilt i fråga om brister i ett gränsöverskridande sammanhang och med beaktande av relaterade risker.”

iiia)  Följande led ska införas som led ia och ib:

”ia) Att samordna efterlevnadskontrollen mellan behöriga myndigheterna.”

ib) Att bidra till upprättandet av en gemensam strategi för finansiella uppgifter inom unionen.”

iiib)  Följande led ska införas som led ka:

”(ka) Att på sin webbplats offentliggöra, och regelbundet uppdatera, alla tekniska standarder för tillsyn, tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och frågor och svar för varje rättsakt som avses i artikel 1.2, inbegripet översikter som gäller läget för pågående arbete och planerad tidpunkt för antagande av förslag till tekniska standarder för tillsyn, tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och frågor och svar. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga på alla Europeiska unionens arbetsspråk.”

iv)  Led l ska utgå.

b)  Följande nya punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. När myndigheten utför sina uppgifter enligt denna förordning ska den

a) till fullo utöva alla sina befogenheter, och

b) med beaktande av det övergripande målet att säkerställa finansinstitutens säkerhet och sundhet, ta full hänsyn till olika typer av finansmarknadsaktörer och finansmarknadsaktörernas storlek och affärsmodeller.

c) beakta tekniska innovationer, innovativa och hållbara affärsmodeller och integrering av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.”

c)  I punkt 2 ska följande ändringar göras:

i)  Följande led ska införas som led ca:

”ca) utfärda rekommendationer i enlighet med artiklarna 29a och 31a,”

ia) Följande led ska införas som led da:

”da) utfärda varningar i enlighet med artikel 9.3,”

ib) Följande led ska införas som led ga, gb och gc:

”ga) avge yttranden till Europaparlamentet, rådet eller kommissionen i enlighet med artikel 16a,

gb) utfärda svar på frågor i enlighet med artikel 16b,

gc) utfärda tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder i enlighet med artikel 9a,”

ii)  Led h ska ersättas med följande:

” h) samla in nödvändiga uppgifter om finansinstitut i enlighet med artikel 35 och artikel 35b,”

d)  Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3. När myndigheten utför de uppgifter som avses i denna artikel ska den strikt respektera lagar på nivå 1 och åtgärder på nivå 2 och tillämpa principerna om proportionalitet och bättre lagstiftning, inbegripet konsekvensbedömningar, analys av kostnader och fördelar samt öppna offentliga samråd.

De öppna offentliga samråd som avses i artiklarna 10, 15, 16 och 16a ska genomföras så brett som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och ska ge berörda parter rimlig tid att svara. Myndigheten ska tillhandahålla och offentliggöra återkoppling om hur information och synpunkter som samlats in från samrådet användes i ett förslag till tekniska standarder för tillsyn, ett förslag till tekniska standarder för genomförande, riktlinjer, rekommendationer och yttranden.

Myndigheten ska sammanfatta de bidrag som mottas från berörda parter på ett sätt som möjliggör en jämförelse med resultaten från offentliga samråd om liknande frågor.”.

(6)  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 a ska ersättas med följande:

”a) samla in uppgifter om, analysera och rapportera om konsumenttrender, såsom utvecklingen av kostnader och avgifter för finansiella tjänster och produkter till privatpersoner i medlemsstaterna,”

-aa)  I punkt 1 ska leden da och db läggas till:

”da)  bidra till likvärdiga konkurrensvillkor på den inre marknaden, där konsumenter och andra användare av finansiella tjänster har rättvis tillgång till jämförbara finansiella tjänster och produkter och klagomålsmöjligheter,

db)  samordna behöriga myndigheters mystery shopping-verksamhet.”

b)    Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska övervaka nya och befintliga former av finansiell verksamhet och får anta riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16 för att främja säkra och sunda marknader och en enhetlig och effektiv reglerings- och tillsynspraxis.

2a. Myndigheten ska inom ramen för sina respektive befogenheter utarbeta standarder för tillsynen över verksamhetsutövande riktade till nationella behöriga myndigheter, t.ex. om minimibefogenheter och uppgifter. ”.

c)    Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Myndigheten ska inrätta en kommitté för proportionalitet, som ska vara en integrerad del av myndigheten, för att säkerställa att skillnaderna i riskernas art, omfattning och komplexitet, förändringar i finansinstitutens och -marknadernas affärspraxis, affärsmodeller och storlek återspeglas i myndighetens verksamhet, och en kommitté för konsumentskydd och finansiell innovation, som ska omfatta alla relevanta behöriga myndigheter och myndigheter med ansvar för konsumentskydd i syfte att förbättra konsumentskyddet och samordna regleringen och tillsynen av ny eller innovativ finansiell verksamhet och bistå med råd som myndigheten ska lägga fram för Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Myndigheten ska samarbeta nära med Europeiska dataskyddsstyrelsen för att undvika duplicering, inkonsekvenser och rättsosäkerhet på området för dataskydd. Myndigheten får också låta nationella dataskyddsmyndigheter ingå i kommittén.”

ba)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Myndigheten får tillfälligt förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa finansiella produkter, instrument eller verksamheter som kan orsaka avsevärd finansiell skada för kunder eller som hotar finansmarknadernas funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system i de fall och på de villkor som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 eller, om så krävs i en krissituation, i enlighet med artikel 18 och på de villkor som anges där.

Myndigheten ska se över det beslut som avses i första stycket med lämpliga mellanrum, så snart som möjligt dock minst en gång var sjätte månad. Myndigheten kan förnya förbudet eller begränsningen två gånger, och efter denna period ska dessa bli permanenta, såvida myndigheten inte gör en annan bedömning.

En medlemsstat får begära att myndigheten omprövar sitt beslut. I sådana fall ska myndigheten i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 andra stycket besluta huruvida den vidhåller sitt beslut.

Myndigheten får också bedöma om det finns behov av förbud mot eller begränsningar av vissa former av finansiell verksamhet eller praxis och, om ett sådant behov föreligger, underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna för att underlätta antagandet av sådana förbud eller begränsningar.”.

(6a)  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

Artikel 9a

Tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder

1.  I undantagsfall, och om villkoren i denna punkt är uppfyllda, får myndigheten, i samordning med alla relevanta behöriga myndigheter, utfärda tidsbegränsade skrivelser om att inte vidta åtgärder med avseende på specifika bestämmelser i unionsrätten som grundas på de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2. Dessa skrivelser om att inte vidta åtgärder är ett tillfälligt åtagande från myndigheten och alla relevanta behöriga myndigheter om att inte vidta åtgärder på grund av en finansmarknadsaktörs bristande efterlevnad av specifika bestämmelser i unionslagstiftningen om finansmarknadsaktören inte kan efterleva dessa bestämmelser på grund av någon av följande orsaker:

a)   Efterlevnad skulle innebära att finansmarknadsaktören åsidosätter andra lag- och regelkrav i unionslagstiftningen.

b)  Efterlevnad utan ytterligare nivå 2-åtgärder eller nivå 3-vägledning anses inte vara genomförbart av myndigheten.

c)  Efterlevnad skulle allvarligt skada eller hota något av följande: förtroendet för marknaden, konsument- eller investerarskyddet, finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktionssätt och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system.

Myndigheten ska inte utfärda skrivelser om att inte vidta åtgärder om den anser att de skulle få negativa effekter, som inte står i proportion till fördelarna, på finansmarknadernas effektivitet eller på konsument- eller investerarskyddet.

2.  Myndigheten ska i sin skrivelse om att inte vidta åtgärder ange vilka specifika bestämmelser i unionsrätten som är föremål för beslutet om icke-verkställighet, varför den anser att villkoren i punkt 1 är uppfyllda och vid vilket datum icke-verkställigheten upphör. Den tillfälliga icke-verkställigheten får inte överstiga sex månader.

3.  Om myndigheten beslutar att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder ska den omedelbart underrätta kommissionen, Europaparlamentet och rådet om detta. Kommissionen, Europaparlamentet eller rådet får inom två veckor efter mottagandet av denna information begära att myndigheten omprövar sitt beslut. På kommissionens, Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två veckor. Om varken kommissionen, Europaparlamentet eller rådet begär att myndigheten omprövar sitt beslut, ska myndigheten i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 andra stycket besluta huruvida den vidhåller sitt beslut.

4.  Om myndigheten har utfärdat en skrivelse om att inte vidta åtgärder i enlighet med punkterna 1–3, ska den omedelbart offentliggöra det på sin webbplats. Myndigheten ska se över sitt beslut att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder med lämpliga mellanrum och får endast förnya beslutet för en period av 6 månader. Om ett beslut att utfärda en skrivelse om att inte vidta åtgärder inte förnyas efter en period på sex månader eller ett år, ska det automatiskt upphöra att gälla.

(6a)  Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10Tekniska standarder för tillsyn

1. Om Europaparlamentet och rådet, i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, till kommissionen delegerar befogenheten att anta tekniska standarder för tillsyn med hjälp av delegerade akter, för att sörja för en konsekvent harmonisering inom de områden som särskilt anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, får myndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn. Myndigheten ska överlämna sina förslag till standarder för tillsyn till kommissionen för godkännande. Myndigheten ska samtidigt översända dessa tekniska standarder för tillsyn för kännedom till Europaparlamentet och rådet.

Standarderna ska vara tekniska, får inte innebära strategiska beslut eller policyval och deras innehåll ska avgränsas av de lagstiftningsakter som de grundas på. Myndigheten ska så snart det är praktiskt möjligt och i full utsträckning informera Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts i utarbetandet av förslagen till tekniska standarder för tillsyn.

Innan förslagen lämnas till kommissionen ska myndigheten ha genomfört ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för tillsyn och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i enlighet med artikel 8.2a. Myndigheten ska inhämta råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 37.

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av ett förslag till teknisk standard för tillsyn besluta huruvida den ska godkänna det. Om det ligger i unionens intresse får kommissionen godkänna förslaget endast till viss del eller med ändringar.

Om kommissionen inte, inom tre månader efter mottagandet av ett förslag till en teknisk standard för tillsyn, kan fatta beslut om antagandet av den berörda standarden, ska den omedelbart, och under alla omständigheter innan tremånadersperioden löper ut, underrätta Europaparlamentet och rådet om detta och ange skälen till varför den inte kan fatta ett beslut samt tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Ett eventuellt försenat antagande av förslaget till tillsynsstandard ska inte hindra Europaparlamentet och rådet från att utöva sina granskningsbefogenheter i enlighet med artikel 13.

Om kommissionen har för avsikt att inte godkänna ett förslag till tekniska standarder för tillsyn eller att godkänna det endast delvis eller med ändringar, ska den sända tillbaka förslaget till myndigheten, med en förklaring till varför det inte godkänns eller i förekommande fall varför det ska ändras, och lämna en kopia av sin skrivelse till Europaparlamentet och rådet. Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget på grundval av kommissionens föreslagna ändringar och på nytt överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten när denna period på sex veckor löper ut inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn, eller har överlämnat ett förslag till standard som inte har ändrats på ett sådant sätt att det är förenligt med kommissionens förslag till ändringar, får kommissionen anta den tekniska standarden för tillsyn med de ändringar den anser relevanta eller förkasta den.

Kommissionen får inte ändra innehållet i ett förslag till teknisk standard för tillsyn som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

2. Om myndigheten inte har överlämnat något förslag till teknisk standard för tillsyn inom den tidsfrist som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, ska den omedelbart underrätta Europaparlamentet och rådet om detta, och ange skälen till varför den inte kan överlämna förslaget till tekniskt standard för tillsyn och tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Kommissionen får begära att ett sådant förslag lämnas inom en ny tidsfrist Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om den nya tidsfristen. Europaparlamentet kan uppmana myndighetens ordförande att förklara skälen till att förslaget till tekniskt standard för tillsyn inte kan överlämnas.

3. Endast när myndigheten inte överlämnar något förslag till teknisk standard för tillsyn till kommissionen inom tidsfristen i enlighet med punkt 2 får kommissionen anta en teknisk standard för tillsyn genom en delegerad akt utan ett förslag från myndigheten.

Kommissionen ska genomföra ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för tillsyn och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna, utom då sådana samråd och analyser inte står i proportion till omfattningen och konsekvenserna av de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses eller till hur brådskande ärendet är. Myndigheten ska också inhämta råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 37.

Kommissionen ska omgående vidarebefordra förslaget till teknisk standard för tillsyn till Europaparlamentet, rådet och till myndigheten.

▌Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget och överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn inom den period på sex veckor som avses i fjärde stycket får kommissionen anta den tekniska standarden för tillsyn.

Om myndigheten har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för tillsyn inom sex veckor får kommissionen ändra förslaget på grundval av myndighetens föreslagna ändringar, eller anta den tekniska standarden för tillsyn med de ändringar den anser relevanta. Kommissionen får inte ändra innehållet i de förslag till tekniska standarder för tillsyn som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

4. Tekniska standarder för tillsyn ska antas genom förordningar eller beslut. Orden ”teknisk standard för tillsyn” ska finnas med i rubriken. De tekniska standarderna för genomförande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i dem.”.

(6b)  I artikel 13.1 ska andra stycket utgå.

(6c)  Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15Tekniska standarder för genomförande

1. Om Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget tilldelar kommissionen genomförandebefogenheter att anta tekniska standarder för genomförande med hjälp av genomförandeakter för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, får myndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande. Tekniska standarder för genomförande ska vara tekniska, får inte innebära strategiska beslut eller policyval och deras innehåll ska syfta till att fastställa villkoren för tillämpning av de akterna. Myndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen för godkännande. Myndigheten ska samtidigt översända dessa tekniska standarder för genomförande för kännedom till Europaparlamentet och rådet.

Innan myndigheten överlämnar förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen, ska den genomföra ett öppet offentligt samråd och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i enlighet med artikel 8.2a. Myndigheten ska inhämta råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 37.

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av ett förslag till teknisk standard för genomförande besluta huruvida den ska godkänna det. Om det ligger i unionens intresse får kommissionen godkänna förslaget till teknisk standard för genomförande endast till viss del eller med ändringar. Om kommissionen inte, helt eller delvis, motsätter sig den föreslagna tekniska standarden för genomförande inom bedömningsperioden, ska den anses vara godkänd.

Om kommissionen inte kan fatta beslut inom tre månader efter mottagandet av förslaget till en teknisk standard för genomförande, ska den omedelbart, och under alla omständigheter innan tremånadersperioden löper ut, underrätta Europaparlamentet och rådet om detta och ange skälen till varför den inte kan fatta ett beslut samt tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2.

Om kommissionen har för avsikt att inte godkänna ett förslag till teknisk standard för genomförande eller att godkänna det endast delvis eller med ändringar ska den sända tillbaka förslaget till myndigheten, med en förklaring till varför den har för avsikt att inte godkänna det eller i förekommande fall varför det ska ändras, och lämna en kopia av sin skrivelse till Europaparlamentet och rådet. Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget till teknisk standard för genomförande på grundval av kommissionens föreslagna ändringar och på nytt överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten när den period på sex veckor som avses i femte stycket löper ut inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande, eller har överlämnat ett förslag till teknisk standard för genomförande som inte har ändrats på ett sådant sätt att det är förenligt med kommissionens förslag till ändringar, får kommissionen anta den tekniska standarden för genomförande med de ändringar den anser relevanta eller förkasta den.

Kommissionen får inte ändra innehållet i ett förslag till teknisk standard för genomförande som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

2. Om myndigheten inte har lämnat något förslag till tekniska standarder för genomförande inom den tidsfrist som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, ska den omedelbart underrätta Europaparlamentet och rådet om detta, och ange skälen till varför den inte kan överlämna förslaget till tekniskt standard för genomförande och tidsplaneringen för godkännande, med vederbörligt beaktande av datumet för genomförande och tillämpning av den tillämpliga lagstiftningsakt som avses i artikel 1.2. Kommissionen får begära att ett sådant förslag lämnas inom en ny tidsfrist Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om den nya tidsfristen. Europaparlamentet kan uppmana myndighetens ordförande att förklara skälen till att förslaget till tekniskt standard för genomförande inte kan överlämnas.

3. Endast när myndigheten inte lämnar ett förslag till teknisk standard för genomförande till kommissionen inom tidsfristerna i enlighet med punkt 2 får kommissionen anta en teknisk standard för genomförande genom en genomförandeakt, utan ett förslag från myndigheten.

Kommissionen ska ha genomfört ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder för genomförande och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna, utom då sådana samråd och analyser inte står i proportion till omfattningen och konsekvenserna av de förslag som avses eller till hur brådskande ärendet är. Myndigheten ska också inhämta råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 37.

Kommissionen ska omgående vidarebefordra förslaget till teknisk standard för genomförande till Europaparlamentet, rådet och myndigheten.

▌Inom sex veckor får myndigheten ändra förslaget och överlämna det i form av ett formellt yttrande till kommissionen. Myndigheten ska lämna en kopia av det formella yttrandet till Europaparlamentet och rådet.

Om myndigheten inte har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande inom den period på sex veckor som avses i fjärde stycket får kommissionen anta den tekniska standarden för genomförande.

Om myndigheten har överlämnat ett ändrat förslag till teknisk standard för genomförande inom perioden på sex veckor får kommissionen ändra förslaget till teknisk standard för genomförande på grundval av myndighetens föreslagna ändringar eller anta den tekniska standarden för genomförande med de ändringar den anser relevanta.

Kommissionen får inte ändra innehållet i de förslag till tekniska standarder för genomförande som utarbetats av myndigheten utan att detta först har samordnats med myndigheten, så som anges i denna artikel.

4. Tekniska standarder för genomförande ska antas genom förordningar eller beslut. Orden ”teknisk standard för genomförande” ska finnas med i rubriken. De tekniska standarderna för genomförande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i dem.”.

(7)  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌ Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten, utfärda riktlinjer eller rekommendationer riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer.

Myndigheten får också utfärda riktlinjer och rekommendationer till myndigheter i medlemsstaterna som inte definieras som behöriga myndigheter enligt denna förordning, men som har befogenhet att säkerställa tillämpningen av de rättsakter som avses i artikel 1.2.

Riktlinjer och rekommendationer ska överensstämma med mandatet i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och beakta proportionalitetsprincipen. Myndigheten får inte utfärda riktlinjer och rekommendationer om frågor som omfattas av befogenheter på nivå 1 för tekniska standarder för tillsyn eller tekniska standarder för genomförande.

1a. Myndigheten får, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS, utfärda riktlinjer riktade till alla behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer när det gäller de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, på grundval av det genomförandeförfarande ”följ eller förklara” som avses i punkt 3 i denna artikel. Dessa riktlinjer ska anses lämpliga för efterlevnaden av kraven i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2. I enlighet med ovanstående får behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer införa ytterligare praxis när det gäller metoden för efterlevnad av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

b)    Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska, utom i undantagsfall, genomföra öppna offentliga samråd om de riktlinjer och rekommendationer och, i förekommande fall, de frågor och svar som den utfärdar och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna med att utfärda sådana riktlinjer och rekommendationer. Dessa samråd och analyser ska stå i proportion till riktlinjernas eller rekommendationernas omfattning, art och konsekvenser. Myndigheten ska, utom i undantagsfall, också begära ▌råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 37. Myndigheten ska ange skäl när den inte genomför öppna offentliga samråd eller inte begär råd från intressentgruppen för värdepapper och marknader.

ba)  Följande punkter ska införas som punkterna 2a, 2b, 2c och 2d:

”2a. Vid tillämpningen av de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 får myndigheten utfärda rekommendationer till en eller flera behöriga myndigheter eller till en eller flera finansmarknadsaktörer.

2b. Myndigheten ska i sina riktlinjer och rekommendationer ange hur den bidrar till införandet av en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS, hur den säkerställer en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen och hur den respekterar bestämmelserna i punkterna 1, 1a och punkt 2a.

2c. Riktlinjer och rekommendationer ska inte endast hänvisa till, eller återge, delar av lagstiftningsakter. Innan en ny riktlinje eller rekommendation utfärdas ska myndigheten först se över befintliga riktlinjer och rekommendationer, i syfte att undvika eventuell duplicering.

2d. Tre månader innan den utfärdar någon av de riktlinjer och rekommendationer som avses i punkt 1a och i punkt 2a ska myndigheten underrätta Europaparlamentet och rådet om det planerade innehållet i dessa riktlinjer och rekommendationer.”

c)  ▌Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de riktlinjer och rekommendationer som har utfärdats och förklara hur myndigheten har motiverat utfärdande av riktlinjer enligt punkt 1a och rekommendationer enligt punkt 2a, och sammanfatta återkopplingen från offentliga samråd om dessa riktlinjer i enlighet med artikel 8.2a. Rapporten ska också ange vilka behöriga myndigheter som inte följer riktlinjerna och rekommendationerna samt redogöra för vilka åtgärder myndigheten tänker vidta för att se till att den berörda behöriga myndigheten följer dess riktlinjer och rekommendationer ▌i framtiden.”

d)  Följande punkter ska införas som punkterna 5, 5a och 5b:

”5. Om två tredjedelar av ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader anser att myndigheten har överskridit sin behörighet genom att utfärda en riktlinje enligt punkt 1a, får de lämna ett motiverat råd om detta till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

5a. Om minst hälften av antalet ledamöter i intressentgruppen för värdepapper och marknader anser att myndigheten har överskridit sin behörighet genom att utfärda en rekommendation enligt punkt 2a, får de lämna ett motiverat råd om detta till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

5b. Europaparlamentet, rådet och kommissionen får begära en förklaring som motiverar myndighetens utfärdande av de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. När kommissionen har mottagit myndighetens förklaring ska den bedöma riktlinjernas eller rekommendationernas omfattning mot bakgrund av myndighetens behörighet och lämna sin bedömning till Europaparlamentet och rådet. Om Europaparlamentet, rådet eller kommissionen anser att myndigheten har överskridit sin behörighet får kommissionen, efter att ha gett myndigheten tillfälle att framföra sina synpunkter, anta ett beslut om att myndigheten drar tillbaka eller ändrar de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. Innan ett sådant beslut fattas, och närhelst så begärs av Europaparlamentet, ska kommissionen göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från dess ledamöter. Europaparlamentet kan begära att kommissionen antar ett beslut om att myndigheten drar tillbaka eller ändrar de aktuella riktlinjerna eller rekommendationerna. Kommissionens beslut ska offentliggöras.”.

(7a)  Följande artiklar ska införas som artiklarna 16a och 16b:

”Artikel 16aYttranden

1. Myndigheten ska, på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen eller på eget initiativ, avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om alla frågor som har samband med dess behörighetsområde. Dessa yttranden ska inte offentliggöras om inte detta specificeras i begäran.

2. Den begäran som avses i punkt 1 får inbegripa ett offentligt samråd eller en teknisk analys.

3. När det gäller bedömning av fusioner och förvärv som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/138/EG och som enligt det direktivet kräver samråd mellan de behöriga myndigheterna i två eller fler medlemsstater, får myndigheten efter ansökan från någon av de berörda behöriga myndigheterna avge och offentliggöra ett yttrande om en bedömning, utom avseende kriterierna i artikel 59.1 e i direktiv 2009/138/EG. Yttrandet ska avges utan dröjsmål och under alla förhållanden före slutet av bedömningsperioden enligt direktiv 2009/138/EG. Artiklarna 35 och 35b ska tillämpas på de områden för vilka myndigheten får avge ett yttrande.

4. Myndigheten får på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen ge tekniska råd till Europaparlamentet, rådet och kommissionen under det ordinarie lagstiftningsförfarandet och för delegerade akter avseende ett lagstiftningsförslag från kommissionen på de områden som anges i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

Artikel 16bFrågor och svar

1. För tolkningen, den praktiska tillämpningen eller införlivandet av bestämmelserna i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2, eller tillhörande delegerade akter och genomförandeakter, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt dessa lagstiftningsakter, får alla fysiska och juridiska personer, inbegripet behöriga myndigheter och unionsinstitutioner, ställa frågor till myndigheten på något av unionens officiella språk.

Innan finansmarknadsaktörerna ställer en fråga till myndigheten ska de bedöma huruvida de först ska ställa frågan till sin behöriga myndighet.

Myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra alla tillåtliga frågor i enlighet med punkt 1 för varje enskild lagstiftningsakt, efter att frågorna ingetts och innan de har besvarats.

Denna process ska inte hindra en fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter och unionsinstitutioner, från att begära konfidentiella tekniska råd eller klargöranden från myndigheten.

2. Myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra icke-bindande svar på alla tillåtliga frågor enligt punkt 1, för varje enskild lagstiftningsakt, såvida inte detta offentliggörande strider mot den frågeställande fysiska eller juridiska personens legitima intressen eller skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet.

3. Innan myndigheten offentliggör svar på tillåtliga frågor får den rådgöra med intressenter i enlighet med artikel 16.2.

4. Myndighetens svar ska anses lämpliga för att uppnå efterlevnad av kraven i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och av de dithörande delegerade akter och genomförandeakter samt riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt dessa lagstiftningsakter. Behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer får införa annan praxis för efterlevnad av alla tillämpliga rättsliga krav.

5. Myndigheten ska se över svaren på frågorna så snart detta anses nödvändigt och lämpligt, dock senast 24 månader efter det att de har offentliggjorts, för att vid behov revidera, uppdatera eller dra tillbaka dem.

6. När så är lämpligt ska myndigheten beakta offentliggjorda svar när den utarbetar eller uppdaterar riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16.”.

(8)  Artikel 17 ska ersättas med följande:

”1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de akter som avses i artikel 1.2 eller har tillämpat dem på ett sätt som framstår som en överträdelse av unionsrätten, inklusive de tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande som upprättats i enlighet med artiklarna 10-15, särskilt genom att underlåta att säkerställa att en finansmarknadsaktör uppfyller kraven i dessa akter, ska myndigheten agera i enlighet med de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i den här artikeln.

2. Myndigheten ska, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, Europaparlamentet, rådet, kommissionen, ▌intressentgruppen för värdepapper och marknader eller på basis av faktauppgifter och välunderbyggd information från relevanta organisationer eller institutioner, eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, tillmötesgå begäran och i förekommande fall utreda en påstådd överträdelse av eller underlåtenhet att tillämpa unionsrätten.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artikel 35, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning, inbegripet hur akterna som avses i artikel 1.2 tillämpas i enlighet med unionsrätten.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artiklarna 35 får myndigheten rikta en vederbörligen motiverad begäran om information direkt till andra behöriga myndigheter eller relevanta finansmarknadsaktörer, när en begäran om information från den berörda behöriga myndigheten har visat sig vara eller anses vara otillräcklig för att få den information som är nödvändig för att utreda en påstådd överträdelse av unionslagstiftningen eller underlåtenhet att tillämpa den. Om den motiverade begäran riktar sig till finansmarknadsaktörer ska den innehålla en förklaring av varför informationen är nödvändig för att utreda en påstådd överträdelse av unionslagstiftningen eller underlåtenhet att tillämpa den.

Mottagaren av en sådan begäran ska förse myndigheten med tydlig, korrekt och komplett information utan onödigt dröjsmål.

Om en begäran om information har riktats till en finansmarknadsaktör ska myndigheten underrätta de relevanta behöriga myndigheterna om denna begäran. De behöriga myndigheterna ska bistå myndigheten vid insamlingen av informationen om den begär det.

3. Myndigheten får inleda ett skiljeförfarande med den berörda behöriga myndigheten i syfte att diskutera vilka åtgärder som krävs för efterlevnad av unionsrätten. Den berörda behöriga myndigheten ska samarbeta lojalt i sådana förfaranden.

Myndigheten får så snart som möjligt dock senast inom fyra månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa unionsrätten.

Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten.

4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter unionsrätten inom en månad från mottagandet av myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, avge ett formellt yttrande med krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter unionsrätten. Kommissionens formella yttrande ska beakta myndighetens rekommendation.

Kommissionen ska avge ett sådant formellt yttrande senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

Myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det formella yttrande som avses i punkt 4, underrätta kommissionen och myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att rätta sig efter det formella yttrandet.

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant formellt yttrande som avses i punkt 4 inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda sådant bristande iakttagande av unionsrätten för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden, eller för att säkerställa det finansiella systemets funktion och integritet, får myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter eller skyldigheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget – om de relevanta kraven i de akter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör med krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

Myndighetens beslut ska överensstämma med det formella yttrande som kommissionen avgivit enligt punkt 4.

7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

När de behöriga myndigheterna vidtar åtgärder avseende frågor som är föremål för ett formellt yttrande enligt punkt 4 eller ett beslut enligt punkt 6, ska de behöriga myndigheterna följa det formella yttrandet eller beslutet, allt efter omständigheterna.

8. I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten ange vilka behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer som inte har följt de formella yttranden eller beslut som avses i punkterna 4 och 6 i den här artikeln.

(8a)  Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

”3. Om rådet har antagit ett beslut enligt punkt 2, och under exceptionella omständigheter där samordnade åtgärder av behöriga myndigheter är nödvändiga för att åtgärda en negativ utveckling som allvarligt kan äventyra finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i unionen eller konsument- och investerarskyddet, får myndigheten anta enskilda beslut med krav på de behöriga myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med den lagstiftning som avses i artikel 1.2 för att åtgärda sådan utveckling genom att se till att finansiella instituten och behöriga myndigheter uppfyller kraven i den lagstiftningen.”.

(9)  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. I de fall som anges i de unionsakter som avses i artikel 1.2, liksom vid betydande oenigheter mellan två eller flera nationella behöriga myndigheter angående tillämpningen av dessa akter, och utan att det påverkar de befogenheter som fastställs i artikel 17, får myndigheten bistå de behöriga myndigheterna med att nå en överenskommelse i enlighet med förfarandet i punkterna 2–4 i något av följande fall:

a)  På begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna, om en behörig myndighet är oenig med en annan behörig myndighet vad gäller förfarandet för en åtgärd eller åtgärdens innehåll, en föreslagen åtgärd eller avsaknaden av åtgärder.

b)  På eget initiativ, om oenighet mellan behöriga myndigheter kan fastställas på grundval av objektiva skäl, inbegripet på grundval av uppgifter från marknadsaktörer eller konsumentorganisationer.

I de fall de rättsakter som avses i artikel 1.2 kräver att ett gemensamt beslut fattas av behöriga myndigheter, ska det antas att oenighet råder om inget gemensamt beslut fattas av dessa myndigheter inom de tidsfrister som anges i de akterna.”

b)  Följande punkter ska införas som punkterna 1a och 1b:

”1a. I följande fall ska de berörda behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrätta myndigheten om att en överenskommelse inte har nåtts:

a)  Om en tidsfrist för att nå en överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna föreskrivs i de unionsakter som avses i artikel 1.2 och något av följande inträffar, beroende på vilket som inträffar först:

i) Tidsfristen löper ut.

ii) En eller flera av de behöriga myndigheterna konstaterar på grundval av objektiva skäl att oenighet föreligger.

b)  Om ingen tidsfrist för att nå en överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna föreskrivs i de unionsakter som avses i artikel 1.2 och något av följande inträffar, beroende på vilket som inträffar först:

i)  En eller flera av de berörda behöriga myndigheterna konstaterar på grundval av objektiva skäl att oenighet föreligger eller

ii)  Två månader har förflutit från den dag då en behörig myndighet mottog en begäran från en annan behörig myndighet om att vidta vissa åtgärder för att följa unionslagstiftningen, och den anmodade myndigheten ännu inte har antagit ett beslut för att tillmötesgå denna begäran.

1b. Ordföranden ska bedöma huruvida myndigheten bör agera i enlighet med punkt 1. Om myndigheten agerar på eget initiativ ska den underrätta de berörda behöriga myndigheterna om sitt beslut att agera.

Då ett gemensamt beslut krävs enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2 ska alla behöriga myndigheter som deltar i det gemensamma beslutet, i avvaktan på myndighetens beslut i enlighet med det förfarande som anges i artikel 47.3a, avvakta med sina enskilda beslut. Om myndigheten beslutar att agera ska alla de behöriga myndigheter som deltar i det gemensamma beslutet avvakta med sina beslut tills det förfarande som anges i punkterna 2 och 3 är avslutat.”

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”Om det förlikningsskede som avses i punkt 2 har avslutats utan att de berörda behöriga myndigheterna har lyckats nå någon överenskommelse, får myndigheten fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga myndigheterna att vidta en specifik åtgärd eller avstå från en viss åtgärd, för att säkerställa överensstämmelse med unionslagstiftningen. Myndighetens beslut ska vara bindande för de berörda behöriga myndigheterna. Genom sitt beslut kan myndigheten kräva att de behöriga myndigheterna återkallar eller ändrar ett beslut som de har antagit eller att de använder de befogenheter som de har enligt tillämplig unionslagstiftning.”

d)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a. Myndigheten ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna om att förfarandena enligt punkterna 2 och 3 har avslutats, i förekommande fall tillsammans med det beslut som den fattat enligt punkt 3.”

e)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att en finansmarknadsaktör uppfyller krav som är direkt tillämpliga på det enligt de akter som avses i artikel 1.2, får myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör med krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.”.

(9a)  Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21Tillsynskollegier

1. Myndigheten ska inom ramen för sina befogenheter främja och övervaka effektivt, ändamålsenligt och konsekvent arbete i de tillsynskollegier som inrättats i enlighet med de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och verka för enhetlighet och konsekvens i de olika tillsynskollegiernas tillämpning av unionsrätten. I syfte att skapa enhetlighet i fråga om bästa tillsynspraxis ska myndigheten främja gemensamma tillsynsplaner och undersökningar, och myndighetens personal ska ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegierna, och ska därmed även kunna delta i, och i vederbörligen motiverade fall, leda tillsynskollegiernas verksamhet, inbegripet undersökningar på plats, som utförs gemensamt av två eller flera behöriga myndigheter

2. Myndigheten ska inta en ledande roll när det gäller att säkerställa att tillsynskollegierna för gränsöverskridande institut fungerar enhetligt och konsekvent i hela unionen, med beaktande av den systemrisk som de finansmarknadsaktörer som avses i artikel 23 utgör, och ska vid behov sammankalla till ett möte i ett kollegium.

I denna punkt och i punkt 1 i denna artikel ska myndigheten anses vara en ”behörig myndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning.

Myndigheten får

a) i samarbete med de behöriga myndigheterna samla in och delge alla relevanta uppgifter i syfte att underlätta kollegiets arbete samt upprätta och driva ett centralt system för att göra uppgifterna tillgängliga för de behöriga myndigheterna i kollegiet,

b) inleda och samordna stresstester inom hela unionen i enlighet med artikel 32, för att bedöma finansmarknadsaktörernas förmåga, särskilt den systemrisk som finansmarknadsaktörer utgör och som avses i artikel 23, att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling, och utvärdera den potentiella ökade systemrisken som centrala finansmarknadsaktörer kan utgöra i stressituationer, varvid det ska säkerställas att enhetliga metoder tillämpas på nationell nivå för dessa tester, och i lämpliga fall rikta en rekommendation till den behöriga myndigheten att åtgärda de problem som konstaterats vid stresstesten, inbegripet att genomföra specifika bedömningar; den kan begära att behöriga myndigheter genomför inspektioner på plats, och får delta i sådana inspektioner på plats, i syfte att säkerställa att de unionsomfattande bedömningarnas metoder, praxis och resultat är jämförbara och tillförlitliga,

c) främja ändamålsenlig och effektiv tillsynsverksamhet, inbegripet bedömning av de risker som finansmarknadsaktörer är eller kan vara utsatta för i stressituationer,

d) i enlighet med de uppgifter och befogenheter som anges i denna förordning, övervaka de uppgifter som de behöriga myndigheterna utför, och

e) begära fortsatta överläggningar i ett kollegium i ärenden där den anser att beslutet skulle medföra felaktig tillämpning av unionsrätten eller att det inte skulle bidra till enhetlighet i tillsynspraxisen. Den får även begära att ett möte planeras i kollegiet eller att ett ärende läggs till på dagordningen för ett möte.

3. Myndigheten får utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande, enligt vad som specificeras i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 10–15, för att säkerställa enhetliga förutsättningar för tillämpning av bestämmelserna om tillsynskollegiernas operativa funktion och utfärda riktlinjer och rekommendationer, som antagits enligt artikel 16, för att främja enhetlighet i tillsynsrutinerna och de bästa metoder som antagits av tillsynskollegierna.

4. Myndigheten ska ha en rättsligt bindande medlarroll för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19. Myndigheten får fatta tillsynsbeslut som är direkt tillämpliga på den berörda finansmarknadsaktören i enlighet med artikel 19.”.

(10)  Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22Allmänna bestämmelser

om systemrisker

1. Myndigheten ska ta vederbörlig hänsyn till systemrisker enligt definitionen i förordning (EU) nr 1092/2010. Den ska hantera varje risk för störningar av det finansiella systemet som

a) orsakas av en försämring av hela det finansiella systemet eller en del av det och

b) kan få allvarliga negativa konsekvenser för den inre marknaden och realekonomin.

Myndigheten ska när så är lämpligt ta hänsyn till den övervakning och bedömning av systemrisker som ESRB utarbetat och reagera på varningar och rekommendationer från ESRB i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1092/2010.

2. Myndigheten ska, i samarbete med ESRB och i enlighet med artikel 23.1, utarbeta en gemensam strategi för att identifiera och mäta systemrisker som uppstår genom centrala finansmarknadsaktörer, i förekommande fall inbegripet kvantitativa och kvalitativa indikatorer.

Dessa indikatorer ska utgöra en avgörande faktor när det gäller att besluta om lämpliga övervakningsåtgärder. Myndigheten ska övervaka graden av konvergens i de beslut som fattas, i syfte att främja en gemensam strategi.

3. Myndigheten ska, utan att det påverkar tillämpningen av de akter som avses i artikel 1.2, vid behov utarbeta ytterligare riktlinjer och rekommendationer för centrala finansmarknadsaktörer så att den systemrisk som de utgör beaktas.

Myndigheten ska säkerställa att den systemrisk som centrala finansmarknadsaktörer utgör beaktas vid utarbetandet av förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande på de områden som föreskrivs i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

4. Myndigheten får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna, kommissionen eller på eget initiativ, undersöka en särskild typ av finansverksamhet, produkttyp eller typ av beteende för att bedöma potentiella hot mot finansmarknaders integritet, stabiliteten i det finansiella systemet eller kund- och konsumentskyddet och rekommendera åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

I detta syfte får myndigheten använda de befogenheter som den tilldelas i denna förordning, inklusive artiklarna 35 och 35b.

5. Den gemensamma kommittén ska säkerställa en generell och sektorövergripande samordning av de åtgärder som genomförs i enlighet med denna artikel.”

(10a)  Artikel 23.1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska, i samråd med ESRB, utveckla kriterier för identifiering och mätning av systemrisker och ett adekvat stresstest som innefattar en bedömning av faran för att den systemrisk som finansmarknadsaktörerna utgör eller är utsatta för ska öka i stressituationer, inbegripet potentiella miljörelaterade systemrisker. De finansmarknadsaktörer som kan utgöra en systemrisk ska bli föremål för skärpt tillsyn och, vid behov, de förfaranden för återhämtning, rekonstruktion och avveckling som anges i artikel 25.”

(10b)  I artikel 26 ska punkt 4 utgå.

(10c)  I artikel 27.2 ska andra och tredje styckena utgå.

(11)  Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Följande led ska införas som led aa:

”aa) Utfärda unionens strategiska tillsynsplan enligt artikel 29a.”

ii)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Främja ett effektivt bilateralt och multilateralt utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter, på alla relevanta områden inklusive it-säkerhet och it-attacker ▌, under fullständigt iakttagande av tillämpliga bestämmelser om konfidentialitet och skydd av personuppgifter i unionslagstiftningen på området.”

iii)  Led e ska ersättas med följande:

”e) Upprätta sektorspecifika och sektorövergripande utbildningsprogram, även rörande teknisk innovation, underlätta personalutbyte och uppmuntra behöriga myndigheter att öka utnyttjandet av system för att utstationera personal och andra instrument.”

iiia)  Följande led ska införas som led ea:

”ea) Inrätta ett övervakningssystem för bedömning av väsentliga miljörisker, sociala risker och bolagsstyrningsrelaterade risker med beaktande av Parisavtalet (COP 21).”

b)  ▌Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Myndigheten får i tillämplig utsträckning utveckla nya praktiska instrument och konvergensskapande medel för att främja gemensam metod och praxis i tillsynen.

I syfte att skapa en gemensam tillsynskultur ska myndigheten utarbeta och hålla uppdaterad en EU-handbok för tillsyn av finansmarknadsaktörer i unionen, med vederbörlig hänsyn till riskernas art, omfattning och komplexitet, ▌affärspraxis, ▌affärsmodeller och storlek, även förändringar till följd av teknisk innovation avseende finansmarknadsaktörer och marknader. EU-handboken för tillsyn ska beskriva bästa praxis samt metoder och processer av hög kvalitet.

Myndigheten ska i vederbörlig ordning beakta tillsynshandboken när den utför sina arbetsuppgifter, även i samband med utredning av eventuella överträdelser av unionsrätten i enlighet med artikel 17, tvistlösning i enlighet med artikel 19, fastställande och bedömning av unionsomfattande strategiska mål för tillsyn i enlighet med artikel 29a och utvärdering av behöriga myndigheter i enlighet med artikel 30.

Myndigheten ska, i tillämpliga fall, genomföra öppna offentliga samråd om de yttranden som avses i punkt 1 a och de medel och instrument som avses i punkt 2 och analysera de därmed förknippade potentiella kostnaderna och fördelarna. Dessa samråd och analyser ska stå i proportion till yttrandenas eller medlens och instrumentens omfattning, art och konsekvenser. Myndigheten ska i tillämpliga fall också begära yttranden eller råd från intressentgruppen för värdepapper och marknader.”.

(12)  Följande artikel ska införas som artikel 29a:

”Artikel 29a

Unionens tillsynsplan

1. Myndigheten ska åtminstone vart tredje år och senast den 31 mars, efter en debatt i tillsynsstyrelsen och med beaktande av bidrag som mottagits från behöriga myndigheter, befintligt arbete som utförts av EU:s institutioner och analyser, varningar och rekommendationer som offentliggjorts av ESRB, utfärda en rekommendation som riktas till dessa behöriga myndigheter, där de unionsomfattande strategiska målen och prioriteringarna för tillsynen fastställs (unionens strategiska tillsynsplan) utan att detta påverkar de behöriga myndigheternas specifika nationella mål och prioriteringar. De behöriga myndigheterna ska i sina bidrag ange den tillsynsverksamhet som de anser att myndigheten ska prioritera. Myndigheten ska översända unionens strategiska tillsynsplan för kännedom till Europaparlamentet, rådet och kommissionen och offentliggöra den på sin webbplats.

Unionens strategiska tillsynsplan ska fastställa särskilda prioriteringar för tillsynsverksamheten i syfte att främja en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis och en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen, och i syfte att hantera relevanta utvecklingstendenser på mikronivå, potentiella risker och sårbarheter, föregripa utveckling, inbegripet nya affärsmodeller, som identifierats i enlighet med artikel 32. Unionens strategiska tillsynsplan ska inte hindra de nationella behöriga myndigheterna från att tillämpa nationell bästa praxis, på grundval av ytterligare nationella prioriteringar och nationell utveckling, och ska ta hänsyn till nationella särdrag.

2. Varje behörig myndighet ska särskilt beskriva hur deras årliga arbetsprogram ligger i linje med unionens strategiska tillsynsplan.

4. Varje behörig myndighet ska som en del av sin årsrapport ägna ett kapitel åt genomförandet av det årliga arbetsprogrammet.

Kapitlet ska innehålla åtminstone följande information:

a)  En beskrivning av tillsynsverksamheten och granskningar av finansmarknadsaktörer, marknadspraxis och beteenden och finansmarknadsaktörers beteenden, samt administrativa åtgärder och sanktioner mot finansinstitut som gjort sig skyldiga till överträdelser av unionslagstiftningen och nationell lagstiftning.

b)  En beskrivning av verksamhet som genomförts men som inte ingick i det årliga arbetsprogrammet.

c)  En redogörelse för verksamhet som ingick i det årliga arbetsprogrammet men som inte genomförts och för programmål som inte uppfyllts, samt orsakerna till att verksamheten inte genomförts och till att målen inte uppfyllts.

5. Myndigheten ska bedöma den information som fastställs i det särskilda kapitel som avses i punkt 4. Om det finns väsentliga risker för att prioriteringarna i unionens strategiska tillsynsplan inte kommer att uppnås ska myndigheten utfärda en rekommendation till varje berörd behörig myndighet om hur de relevanta bristerna i deras verksamhet kan åtgärdas.

På grundval av rapporterna och sin egen riskbedömning ska myndigheten kartlägga de delar av den behöriga myndighetens verksamhet som är av avgörande betydelse för unionens strategiska tillsynsplan och vid behov utvärdera dessa delar enligt artikel 30.

6. Myndigheten ska offentliggöra information om bästa praxis som konstaterats vid bedömningen av de årliga arbetsprogrammen så att den blir allmänt tillgänglig.”.

(13)  Artikel 30 ska ändras på följande sätt:

a)  Artikelrubriken ska ersättas med följande:

”Utvärdering av behöriga myndigheter”.

b)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska på eget initiativ, eller på begäran av Europaparlamentet och rådet, regelbundet genomföra granskningar av hela eller delar av behöriga myndigheters verksamhet för att uppnå mer enhetliga och ändamålsenliga tillsynsresultat. Den ska i detta syfte utarbeta metoder för att objektivt bedöma och jämföra de behöriga myndigheter som utvärderas. Vid fastställande av vilka behöriga myndigheter som ska granskas och vid utvärderingarna ska hänsyn tas till befintlig information och redan gjorda bedömningar som avser den berörda behöriga myndigheten, inbegripet relevant information som har lämnats till myndigheten i enlighet med artikel 35, och eventuella relevanta uppgifter från berörda parter, i synnerhet möjliga brister och försummelser i en behörig myndighets arbete.

c)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. För tillämpningen av denna artikel ska myndigheten upprätta en särskild granskningskommitté som leds av myndigheten och består av personal från myndigheten, vilken på frivillig och roterande basis åtföljs och stöds av upp till fem företrädare för olika behöriga myndigheter, undantaget den behöriga myndighet som granskas.”

d)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Utvärderingen ska särskilt, men inte uteslutande, omfatta följande:”

ii)  Led a ska ersättas med följande:

”a) Frågan om hur väl avvägda den behöriga myndighetens resurser är, dess grad av självständighet och dess styrformer, med särskild hänsyn till möjligheterna att effektivt tillämpa de unionsakter som avses i artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig till marknadsutvecklingen.”

iia)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Den effektivitet och grad av konvergens som uppnåtts i tillämpningen av unionsrätten, även med avseende på de tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt artiklarna 10-16 och i vilken utsträckning tillsynspraxis uppfyller målen i unionsrätten, inklusive målen för den gemensamma tillsynskulturen enligt artikel 29 och unionens strategiska tillsynsplan enligt artikel 29a.”

iib)  Led c ska ersättas med följande:

”c) Tillämpning av bästa praxis som utvecklats av vissa behöriga myndigheter.”

e)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Myndigheten ska utarbeta en rapport med resultaten av översynen. Rapporten ska beskriva och ange vilka uppföljningsåtgärder som anses lämpliga och nödvändiga till följd av översynen. Uppföljningsåtgärderna får antas i form av riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 16, och yttranden i enlighet med artikel 29.1 a, riktade till de relevanta behöriga myndigheterna.

▌Myndigheten ska utfärda en uppföljningsrapport om efterlevnaden av de begärda uppföljningsåtgärderna. ▌

När myndigheten utarbetar förslag till tekniska tillsynsstandarder eller tekniska genomförandestandarder i enlighet med artiklarna 10–15, eller riktlinjer eller rekommendationer i enlighet med artikel 16, ska den ta hänsyn till resultaten av de utvärderingar som gjorts i enlighet med denna artikel och all annan information som den inhämtar när den utför sina uppgifter, för att säkerställa enhetlig tillsynspraxis av högsta kvalitet.”

f)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a. Myndigheten ska avge ett yttrande till kommissionen om den, med beaktande av resultatet från översynen eller annan information som den inhämtar när den utför sina uppgifter, anser att ytterligare harmonisering av unionsreglerna för finansmarknadsaktörer eller behöriga myndigheter skulle vara nödvändig ur unionens synvinkel eller om den anser att en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2, eller har tillämpat dem på ett sätt som verkar strida mot unionsrätten.”

g)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Myndigheten ska offentliggöra de rapporter som avses i punkt 3, inbegripet eventuella uppföljningsrapporter, såvida inte offentliggörandet skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet. Den behöriga myndighet som är föremål för utvärderingen ska ges tillfälle att kommentera en rapport innan den offentliggörs. Före offentliggörandet ska myndigheten, i tillämpliga fall, beakta dessa kommentarer. Myndigheten får offentliggöra kommentarerna som en bilaga till rapporten, såvida inte offentliggörandet skulle innebära risker för det finansiella systemets stabilitet eller den behöriga myndigheten motsätter sig ett offentliggörande. Den rapport som utarbetas av myndigheten enligt punkt 3 samt de riktlinjer, rekommendationer och yttranden som antas av myndigheten enligt punkt 3a ska offentliggöras samtidigt.

(14)  ▌Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 första stycket ska led e ersättas med följande:

”e) vidta ▌ lämpliga åtgärder i samband med utveckling som kan äventyra finansmarknadernas funktion i syfte att samordna åtgärder vidtagna av relevanta behöriga myndigheter,”

b)  I punkt 1 första stycket ska följande led införas som led ea:

”ea) vidta lämpliga åtgärder för att underlätta spridning av tekniska innovationer i syfte att samordna åtgärder vidtagna av relevanta behöriga myndigheter,”

c)  En punkt läggs till som 1a:

1a. Myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta marknadstillträde för aktörer eller produkter som baserar sig på teknisk innovation. I syfte att bidra till fastställandet av en gemensam EU-strategi för teknisk innovation ska myndigheten främja enhetlig tillsyn, i tillämpliga fall med stöd från kommittén för finansiell innovation och särskilt genom utbyte av information och bästa praxis. Där det är lämpligt får myndigheten utfärda riktlinjer eller rekommendationer i enlighet med artikel 16.”

(15)  Följande nya artikel ska införas som artikel 31a:

”Artikel 31aSamordning när det gäller delegering och utkontraktering av verksamheter samt risköverföring

1. Myndigheten ska fortlöpande samordna de behöriga myndigheternas tillsynsverksamhet i syfte att främja enhetlig tillsyn när det gäller finansmarknadsaktörernas delegering och utkontraktering av verksamhet samt deras risköverföring till tredjeländer, för att dra fördel av EU-passet samtidigt som de i huvudsak bedriver väsentlig verksamhet eller väsentliga funktioner utanför unionen i enlighet med punkterna 2 och 3▐. De behöriga myndigheterna ska inom ramen för sina befogenheter bära det yttersta ansvaret för beslut om auktorisation, tillsyn och verkställighet när det gäller delegering och utkontraktering av verksamhet samt risköverföring.

2. De behöriga myndigheterna ska anmäla till myndigheten om de planerar att auktorisera eller registrera ett finansmarknadsaktör som skulle stå under tillsyn av den berörda behöriga myndigheten i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, och om finansmarknadsaktörens affärsplan innebär att en väsentlig del av dess verksamhet eller någon av dess centrala funktioner utkontrakteras eller delegeras eller att risken i samband med en väsentlig del av dess verksamhet överförs till tredjeland, för att åtnjuta EU-pass samtidigt som de i huvudsak har väsentlig verksamhet eller väsentliga funktioner utanför unionen. De behöriga myndigheternas anmälan till myndigheten ska vara tillräckligt detaljerad ▌.

3. Om den unionslagstiftning som avses i artikel 1.2 är tillämplig och om den inte föreskriver några särskilda krav för anmälan om utkontraktering, delegering eller överföring av risk ska en finansmarknadsaktör till den behöriga myndigheten anmäla utkontraktering eller delegering av en väsentlig del av sin verksamhet eller någon av sina nyckelfunktioner och överföring av risk i samband med en väsentlig del av verksamheten till en annan enhet eller sin egen filial som är etablerad i ett tredjeland. Den berörda behöriga myndigheten ska informera myndigheten om sådana anmälningar två gånger om året.

På myndighetens begäran och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35 ska den behöriga myndigheten tillhandahålla information om finansmarknadsaktörers arrangemang för utkontraktering, delegering eller risköverföring.

Myndigheten ska övervaka huruvida de berörda behöriga myndigheterna kontrollerar att sådana arrangemang för utkontraktering, delegering eller risköverföring som avses i första stycket ingås i enlighet med unionslagstiftningen, överensstämmer med riktlinjer, rekommendationer eller yttranden från myndigheten och inte hindrar en effektiv tillsyn av de behöriga myndigheterna och efterlevnadskontroll i ett tredjeland.

3a. Om en behörig myndighets kontrollförfaranden förhindrar en effektiv tillsyn eller verkställighet och medför risker för regleringsarbitrage mellan medlemsstaterna, får myndigheten utfärda rekommendationer till den berörda behöriga myndigheten om hur dess kontrollsystem kan förbättras, inbegripet en tidsfrist fram till vilken den behöriga myndigheten bör genomföra de rekommenderade ändringarna. Om den berörda behöriga myndigheten inte följer rekommendationerna ska den ange skälen till detta, och myndigheten ska offentliggöra sin rekommendation tillsammans med dessa skäl.

3b. Kommissionen ska inom [ett år efter ikraftträdandet av denna ändringsförordning] utarbeta en rapport som innehåller en genomgång av de olika tillvägagångssätten i sektorsspecifik lagstiftning när det gäller att bedöma hur väsentlig den verksamhet som ska utkontrakteras eller delegeras är, och som undersöker möjligheten till ett mer harmoniserat tillvägagångssätt i detta avseende genom möjligheten att specificera gemensamma kriterier och metoder. Kommissionen ska lägga fram rapporten för Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska i detta sammanhang beakta följande:

a) Verksamhetens kontinuitet.

b) Den faktiska förvaltningskapaciteten.

c) Den faktiska kapaciteten att granska delegerade och utkontrakterade verksamhet samt risköverföringar.”.

(16)  Följande nya artikel ska införas som artikel 31b:

” Artikel 31b Samordningsfunktion när det gäller handelsorder, transaktioner och verksamhet med betydande gränsöverskridande effekter

1. Om myndigheten har bevis för eller tydliga indikationer från olika källor att misstänka att handelsorder, transaktioner eller någon annan verksamhet med betydande gränsöverskridande effekter hotar de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller den finansiella stabiliteten i unionen, ska den rekommendera att de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inleder en undersökning och förse dessa behöriga myndigheter med relevant information.

2. Om en behörig myndighet har bevis för eller tydliga indikationer från olika källor att misstänka att handelsorder, transaktioner eller någon annan verksamhet med betydande gränsöverskridande effekter hotar de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller den finansiella stabiliteten i unionen, ska den omgående underrätta myndigheten och översända relevant information. Myndigheten kan rekommendera att åtgärder vidtas av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där den misstänkta verksamheten har ägt rum, efter att ha översänt relevant information till dessa behöriga myndigheter.

3. Myndigheten ska underlätta elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheten och de behöriga myndigheterna och inrätta och upprätthålla ett datalagringssystem som har tagits fram för detta ändamål för att säkerställa effektivitet och undvika alla former av överlappande i dataflöden, i rapporteringskrav eller i anmälningar, samtidigt som befintliga bestämmelser i t.ex. artikel 26 i MiFIR och artikel 4 i marknadsmissbruksförordningen beaktas.”.

(17)  ▌Artikel 32 ska ersättas med följande:

”Artikel 32 Bedömning av marknadsutvecklingen

, inklusive stresstester

1.  Myndigheten ska övervaka och bedöma marknadsutvecklingen inom sitt behörighetsområde och, när så krävs, underrätta de andra två europeiska tillsynsmyndigheterna, ESRB och Europaparlamentet, rådet och kommissionen om relevanta tendenser på nivån mikrotillsyn, potentiella risker och sårbarheter. Myndigheten ska i sin bedömning inkludera en ▌ analys av de marknader där finansmarknadsaktörer är verksamma och en utvärdering av den potentiella marknadsutvecklingens inverkan på sådana institut.

2.  Myndigheten ska ▌ta initiativ till och samordna unionsomfattande utvärderingar av finansiella institutens förmåga att på ett realistiskt sätt stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden. I detta syfte ska den utarbeta följande för tillämpning av de behöriga myndigheterna:

a)  Gemensamma metoder för att bedöma effekterna på en finansmarknadsaktörs finansiella ställning under olika ekonomiska scenarier.

aa)  Gemensamma metoder för identifiering av finansinstitut som ska inbegripas i unionsomfattande bedömningar.

b)  Ett gemensamt tillvägagångssätt för att sprida resultaten av bedömningarna av finansmarknadsaktörers motståndskraft.

c)  Gemensamma metoder för att utvärdera hur specifika produkter eller distributionsprocesser inverkar på en finansmarknadsaktörs finansiella ställning och på insättare, investerare och kundinformation.

ca)  Gemensamma metoder för att bedöma effekterna av miljörisker på finansinstitutens stabilitet.

Vid tillämpningen av denna punkt ska myndigheten samarbeta med ESRB, som ska undvika potentiella intressekonflikter när det gäller utformningen av penningpolitiken.

2a.  Åtminstone en gång per år ska myndigheten bedöma om det är lämpligt att genomföra sådana unionsomfattande utvärderingar som avses i punkt 2 och informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om sina överväganden. När sådana unionsomfattande utvärderingar utförs ska myndigheten lämna ut upplysningar om resultaten till varje deltagande finansmarknadsaktör, såvida den inte anser att sådant offentliggörande är olämpligt med beaktande av den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, marknadernas integritet, investerarskyddet eller den inre marknadens funktion.

Behöriga myndigheters tystnadsplikt ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att offentliggöra resultatet av unionsomfattande utvärderingar enligt punkt 2 eller från att översända resultatet av sådana utvärderingar till myndigheten så att den kan offentliggöra resultaten av unionsomfattande utvärderingar av finansmarknadsaktörernas motståndskraft.

3.  Myndigheten ska en gång per år och oftare om så krävs – utan att det påverkar ESRB:s uppgifter enligt förordning (EU) nr 1092/2010 – till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ESRB överlämna bedömningar av tendenser, potentiella risker och sårbarheter inom sitt behörighetsområde, i kombination med de indikatorer som avses i artikel 22.2.

Myndigheten ska i dessa bedömningar även införa en klassificering av de huvudsakliga riskerna och sårbarheterna och, när så krävs, rekommendera förebyggande eller korrigerande åtgärder.

4.  Myndigheten ska genom den gemensamma kommittén ha ett nära samarbete med den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) och den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), för att se till att utveckling, risker och sårbarheter bevakas tillfredsställande även i ett sektorsövergripande perspektiv.”.

(18)  Artikel 33 ska ersättas med följande:

”Artikel 33Internationella förbindelser

samt likvärdighet

1. Myndigheten får, utan att det påverkar medlemsstaternas och unionsinstitutionernas respektive behörighetsområden, utveckla kontakter och ingå administrativa avtal med reglerings- och tillsynsmyndigheter, internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater, och de få inte heller hindra medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter från att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med dessa tredjeländer.

Om ett tredjeland, i enlighet med en gällande delegerad akt som antagits av kommissionen enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ingår i den förteckning över jurisdiktioner med strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system ska myndigheten inte ingå samarbetsavtal med reglerings- och tillsynsmyndigheterna i detta tredjeland.

2. Myndigheten ska bistå kommissionen vid utarbetandet av beslut om likvärdighet avseende reglerings- och tillsynsordningar i tredjeländer efter särskild begäran om råd från kommissionen, på eget initiativ, eller om så krävs enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2.

2a. Myndigheten ska fortlöpande övervaka utvecklingen inom reglering, tillsyn och praxis för efterlevnadskontroll samt relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits av kommissionen i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, för att kontrollera att de kriterier som ligger till grund för besluten och alla villkor som anges i dessa fortfarande är uppfyllda. Myndigheten ska överlämna en konfidentiell rapport om sina resultat till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de andra två europeiska tillsynsmyndigheterna vart tredje år eller oftare när så är lämpligt eller vid begäran från Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Rapporten ska särskilt var inriktad på konsekvenserna för den finansiella stabiliteten, marknadernas integritet, investerarskyddet eller den inre marknadens funktion.

Utan att det påverkar de särskilda krav som anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och med förbehåll för de villkor som anges i punkt 1 andra meningen, ska myndigheten samarbeta med de relevanta behöriga myndigheterna och i tillämpliga fall även med resolutionsmyndigheterna, i tredjeländer vars reglerings- och tillsynsordningar har erkänts som likvärdiga. Samarbetet ska ske på grundval av administrativa arrangemang som ingåtts med de relevanta myndigheterna i dessa tredjeländer. När myndigheten förhandlar fram sådana administrativa arrangemang ska den inkludera bestämmelser om följande:

a)  De mekanismer som skulle göra det möjligt för myndigheten att inhämta relevant information, inklusive information om den rättsliga ordningen sant tillsynssystemet, relevant marknadsutveckling och alla förändringar som kan påverka beslutet om likvärdighet.

b)  I den utsträckning det är nödvändigt för uppföljningen av sådana beslut om likvärdighet, förfarandena för samordning av tillsynsverksamheten, inbegripet inspektioner på plats som genomförs under ansvar av myndigheten som, i tillämpliga fall, åtföljs och stöds av upp till fem företrädare för olika behöriga myndigheter på frivillig och roterande basis, och av den behöriga myndigheten i tredjelandet.

Myndigheten ska informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de andra europeiska tillsynsmyndigheterna om en behörig myndighet i ett tredjeland vägrar att ingå sådana administrativa arrangemang eller om den vägrar att aktivt samarbeta. Kommissionen ska ta hänsyn till denna information när den ser över de relevanta besluten om likvärdighet.

2b. Om myndigheten upptäcker utvecklingstendenser inom reglering, tillsyn eller i förekommande fall resolution eller praxis för efterlevnadskontroll i de tredjeländer som avses i punkt 2a vilken kan påverka den finansiella stabiliteten i unionens eller i en eller flera av dess medlemsstater, marknadens integritet eller investerarskyddet eller den inre marknadens funktion, ska den underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen på konfidentiell basis och utan dröjsmål.

2c. De behöriga myndigheterna ska på förhand underrätta myndigheten om de planerar att ingå administrativa arrangemang med tillsynsmyndigheter i tredjeländer på något område som omfattas av de rättsakter som avses i artikel 1.2, även när det gäller filialer till enheter från tredjeland. De ska så snart som möjligt ge myndigheten ett förslag till de arrangemang som planeras.

Myndigheten får samarbeta med de behöriga myndigheterna för att ta fram standardiserade administrativa arrangemang i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom unionen och för att stärka den internationella samordningen på tillsynsområdet. ▌De behöriga myndigheterna ska så noggrant som möjligt följa sådana standardiserade arrangemang.

Om myndigheten i samarbete med de behöriga myndigheterna utvecklar sådana standardiserade administrativa arrangemang ska de behöriga myndigheterna inte ingå administrativa arrangemang med myndigheter i tredjeland förrän det standardiserade arrangemanget har slutförts.

I den rapport som avses i artikel 43.5 ska myndigheten inkludera information om administrativa arrangemang som har överenskommits med tillsynsmyndigheter, internationella organisationer eller förvaltningar i tredjeländer, myndighetens bistånd till kommissionen i samband med utarbetandet av beslut om likvärdighet och den övervakning som myndigheten utför i enlighet med punkt 2a.

3a. Myndigheten ska sträva efter fullt medlemskap i Internationella organisationen för värdepapperstillsyn och i rådet för finansiell stabilitet samt ska sträva efter observatörsstatus i International Accounting Standards Monitoring Board.

Eventuella ståndpunkter som myndigheten intar i internationella forum ska först diskuteras och godkännas av tillsynsstyrelsen.

3b. Myndigheten ska vid behov övervaka utvecklingen inom reglering, tillsyn och, i förekommande fall, resolution och praxis för efterlevnadskontroll samt relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka internationella avtal har slutits.

Utan att det påverkar de särskilda krav i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2 och med förbehåll för de villkor som anges i punkt 1 andra meningen i denna artikel, ska myndigheten samarbeta med de relevanta behöriga myndigheterna och, i tillämpliga fall, även med resolutionsmyndigheterna, i de tredjeländer som avses i första stycket i denna punkt.”.

(19)  Artikel 34 ska utgå.

(20)  Artikel 35 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1. På begäran av myndigheten ska de behöriga myndigheterna lämna alla nödvändiga uppgifter så att den kan utföra de verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna.

Uppgifterna ska vara korrekta och fullständiga och lämnas in inom den tidsfrist som fastställs av myndigheten.

2. Myndigheten får också begära att uppgifter ska lämnas med regelbundna intervall och i angivet format eller i jämförbara mallar som godkänts av myndigheten. Vid en sådan begäran ska om möjligt befintliga gemensamma rapporteringsformat alltid användas. Begärandena ska respektera den proportionalitetsprincip som föreskrivs i nationell lagstiftning och i unionslagstiftningen, inbegripet i de lagstiftningsakter som avses i artikel 1.2.

3. På ▌begäran av en behörig myndighet får myndigheten, i enlighet med de krav på tystnadsplikt som fastställs i sektorspecifik lagstiftning och i artikel 70 i denna förordning, tillhandahålla alla uppgifter som den förfogar över som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna utföra sina verksamhetsuppgifter.”

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Om de uppgifter som begärs i enlighet med punkt 1 inte är tillgängliga eller inte görs tillgängliga av de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist som fastställs av myndigheten, får myndigheten rikta en vederbörligen motiverad begäran till något av följande:

a)  Andra tillsynsmyndigheter med tillsynsfunktioner.

b)  Det ministerium som ansvarar för finansfrågor i den berörda medlemsstaten, om ministeriet förfogar över tillsynsinformation.

c)  Den nationella centralbanken eller statistikbyrån i den berörda medlemsstaten.

d)  Statistikbyrån i den berörda medlemsstaten.

På begäran av myndigheten ska de behöriga myndigheterna bistå den vid insamlingen av uppgifterna.”.

c)  Punkterna 6 och 7 ska utgå.

(21)  Följande artiklar 35a–da ska införas:

”Artikel 35aUtövande av de befogenheter som avses i artikel 35b

De befogenheter som genom artikel 35 tilldelas myndigheten, någon av dess tjänstemän eller en annan av myndigheten bemyndigad person får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artiklarna 35a och 35b ska gälla utan att detta påverkar nationell lagstiftning.

Artikel 35bBegäran om upplysningar riktad till finansmarknadsaktörer

1. Om uppgifter som begärts i enlighet med artikel 35.1 eller 35.5 inte är tillgängliga eller inte tillhandahålls inom den tidsfrist som myndigheten fastställt, får myndigheten, utan att detta leder till dubbelarbete, ålägga de relevanta finansmarknadsaktörerna att tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning:

▌4. De relevanta finansmarknadsaktörerna eller deras rättsliga företrädare ▌ska inom en rimlig tidsfrist som fastställts av myndigheten lämna de begärda uppgifterna. ▌

5. Myndigheten ska utan dröjsmål översända en kopia av ▌begäran ▌till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den relevanta finansmarknadsaktören som berörs av begäran om uppgifter är bosatt eller etablerad.

6. Myndigheten får endast använda konfidentiella uppgifter som den mottagit i enlighet med denna artikel för att utföra verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

Artikel 35cFörfaranderegler för åläggande av böter

1. Om myndigheten vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som kan utgöra en överträdelse enligt artikel 35d.1 ska den begära att kommissionen utreder saken. ▌

Artikel 35dBöter

och viten

-1. Innan myndigheten fattar beslut om att förelägga böter eller vite ska kommissionen ge det institut eller den enhet som är föremål för begäran om uppgifter möjlighet att höras.

Kommissionen ska grunda sitt beslut om att förelägga böter eller vite på de resultat som berörda institut eller enheter har getts möjlighet att yttra sig över.

1. Kommissionen ska anta ett beslut om att förelägga böter om den finner att en finansmarknadsaktör uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att tillhandahålla erforderliga uppgifter ▌eller har lämnat felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter som svar på en enkel begäran om uppgifter ▌enligt artikel 35b.1.

2. Basbeloppet för böter enligt punkt 1 ska uppgå till minst 50 000 EUR och ska inte överstiga 200 000 EUR.

2. Basbeloppet för böter enligt punkt 1 ska uppgå till minst [X, lägre än 50 000 EUR] och ska inte överstiga [Y, lägre än 200 000 EUR] och ska vara avskräckande, effektiva och stå i proportion till institutets eller enhetens storlek och överträdelsens art och betydelse.

Myndigheten ska tillsammans med EBA och Eiopa utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar metoden för att fastställa böter i enlighet med denna punkt.

5. ▌Det totala bötesbeloppet ska inte uppgå till mer än [X %, lägre än 20 %] av den berörda enhetens årsomsättning under det föregående verksamhetsåret, om enheten inte direkt eller indirekt har dragit ekonomiska fördelar av överträdelsen. I så fall ska det totala bötesbeloppet minst motsvara dessa ekonomiska fördelar.

5a. Kommissionen får förelägga vite fram till att överträdelsen har åtgärdats. Vitet ska stå i proportion till institutets eller enhetens storlek och överträdelsens art och betydelse.

5b. Rätten till försvar för institutet eller enheten ska iakttas fullt ut under förfarandet. Institutet eller enheten ska ha rätt att få tillgång till myndighetens och kommissionens ärendehandlingar, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller myndighetens eller kommissionens interna förberedande handlingar.

5c. Verkställighet av böter eller vite får endast skjutas upp genom beslut av Europeiska unionens domstol. De institut eller enheter som har förelagts böter eller vite får väcka talan vid Europeiska unionens domstol mot ett beslut från kommissionen om att förelägga böter eller vite. Domstolen får, bland annat, upphäva, sänka eller höja böter eller viten som förelagts av kommissionen.

5d. Kommissionen ska offentliggöra alla böter och viten som har förelagts, utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på finansmarknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerlig skada.

5e. De belopp som föreläggs i form av böter och viten ska tillfalla unionens allmänna budget.

Artikel 35da Böter som är specifika för centrala motparter

Utan hinder av de böter som avses i artikel 35d kan centrala motparter bötfällas i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012, särskilt artiklarna 25f, 25g, 25h, 25i och 25j samt bilagorna III och IV.”.

▌(22)  Artikel 36 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 3 ska utgå.

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. När myndigheten tar emot en varning eller rekommendation som ESRB riktar till den, ska myndigheten diskutera denna varning eller rekommendation vid nästa sammanträde i tillsynsstyrelsen eller, i tillämpliga fall tidigare, i syfte att bedöma i vilken utsträckning varningen eller rekommendationen påverkar myndighetens utförande av sina uppgifter och en möjlig uppföljning därtill.

Den ska, med relevant beslutsförfarande i enlighet med de befogenheter den tilldelats genom denna förordning, fastställa huruvida några åtgärder ▌ska vidtas för att åtgärda de frågor som identifierats i varningarna och rekommendationerna och innehållet i en sådan eventuell åtgärd.

Om myndigheten inte vidtar några åtgärder till följd av en varning eller rekommendation ska den ange skälen för att inte göra detta till ESRB. ESRB ska informera Europaparlamentet om detta i enlighet med artikel 19.5 i förordning (EU) nr 1092/2010. ESRB ska även informera rådet och kommissionen om detta.

c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. När myndigheten tar emot en varning eller rekommendation från ESRB som är riktad till en behörig myndighet, får den i tillämpliga fall utöva de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning för att säkerställa att en uppföljning sker utan onödigt dröjsmål.

Om adressaten avser att inte följa ESRB:s rekommendation, ska den underrätta tillsynsstyrelsen om detta och med den diskutera sina skäl för att inte agera.”.

d)  Punkt 6 ska utgå.

(23)  Artikel 37 ska ▌ersättas med följande:

”Artikel 37 Intressentgruppen för värdepapper och marknader

1. För att underlätta samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter, ska en intressentgrupp för värdepapper och marknader inrättas. Intressentgruppen för värdepapper och marknader ska höras om de åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 10-15 om tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande och, i den mån de inte rör enskilda finansmarknadsaktörer, artikel 16 om riktlinjer och rekommendationer, artikel 16a om yttranden och artikel 16b om en frågestund. Om åtgärder måste vidtas brådskande och samrådet blir omöjligt, ska intressentgruppen för värdepapper och marknader underrättas så snart som möjligt.

Intressentgruppen för värdepapper och marknader ska sammanträda minst fyra gånger om året.

2. Intressentgruppen för värdepapper och marknader ska ha 30 ledamöter, däribland 13 ledamöter i en välavvägd fördelning mellan företrädare för unionens finansmarknadsaktörer som bedriver verksamhet i unionen, 13 ledamöter som företrädare för deras anställda, konsumenter, användare av banktjänster och företrädare för små och medelstora företag. Fyra av ledamöterna ska vara oberoende topprankade akademiker. ▐

3. Ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader ska utses av tillsynsstyrelsen genom ett öppet och transparent urvalsförfarande. I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största möjliga utsträckning säkra en lämplig återspegling av värdepappers- och marknadssektorns mångfald, geografisk och könsmässig balans och representation för intressenter i hela unionen. Ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader ska väljas utifrån sina kvalifikationer, färdigheter, relevanta kunskaper och styrkta expertis.

3a. Ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader ska välja sin ordförande bland sina ledamöter. Ordförandeposten ska innehas för en period på två år.

Europaparlamentet får uppmana ordföranden för intressentgruppen för värdepapper och marknader att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara alla eventuella frågor från parlamentets ledamöter när så begärs.

4. Myndigheten ska, om inte annat följer av den tystnadsplikt som anges artikel 70, tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter och se till att intressentgruppen för värdepapper och marknader ges tillfredsställande sekretariatsstöd. Ledamöter, utom branschföreträdare, av intressentgruppen för värdepapper och marknader vilka företräder ideella organisationer ska erhålla tillfredsställande ekonomisk ersättning. Denna ersättning ska ta hänsyn till ledamöternas förberedande arbete och uppföljningsarbete och minst motsvara ersättningsnivåerna för tjänstemän enligt avdelning V kapitel I avsnitt 2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställts i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 ( 13 ) (tjänsteföreskrifterna). Intressentgruppen för värdepapper och marknader får inrätta arbetsgrupper i tekniska frågor. Ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader ska förordnas på fyra år, varefter ett nytt urvalsförfarande ska genomföras.

Ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader får delta under två på varandra följande perioder.

5. Intressentgruppen för värdepapper och marknader får avge yttranden och lämna råd till myndigheten i alla frågor som har samband med myndighetens uppgifter, med särskild fokus på de uppgifter som anges i artiklarna 10–16b, 29, 30, 32 och 35.

Om ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader inte kan enas om något råd ska en tredjedel av dess ledamöter eller ledamöter som företräder en grupp av berörda parter tillåtas att utfärda ett separat råd

Intressentgruppen för värdepapper och marknader, bankintressentgruppen, intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner får lämna gemensamma yttranden och rådgivning om frågor som rör arbetet i de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 56 i denna förordning om gemensamma ståndpunkter och handlingar.

6. Intressentgruppen för värdepapper och marknader ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedels majoritet bland sina ledamöter.

7. Myndigheten ska offentliggöra intressentgruppens yttranden och råd, de separata råden från dess ledamöter och resultaten av samråden med den samt hur man beaktat råden och resultaten av samråden.”

(23a)  Artikel 38.1 ska ersättas med följande:

”1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 18, 19 eller 20 på något sätt inkräktar på medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.”.

(24)  Artikel 39 ska ersättas med följande:

”Artikel 39Beslutsförfarande

1. Myndigheten ska agera i enlighet med punkterna 2–6 när den antar beslut▐ i enlighet med artiklarna 17, 18 och 19.

2. Myndigheten ska, på adressatens officiella språk, underrätta alla adressater för ett beslut om sin avsikt att anta detsamma och, med all hänsyn till hur brådskande och komplex frågan är samt vilka konsekvenser den kan få, ange en tidsfrist inom vilken adressaten kan lämna synpunkter på beslutets innehåll. Adressaten får lämna sina synpunkter på sitt officiella språk. Bestämmelsen i första meningen gäller på motsvarande sätt för de rekommendationer som avses i artikel 17.3.

3. Myndighetens beslut ska innehålla beslutets grunder.

4. Adressaterna för myndighetens beslut ska underrättas om vilka rättsmedel som står till deras förfogande enligt denna förordning.

5. Myndigheten ska med lämpliga tidsintervall ompröva beslut som den fattat enligt artikel 18.3 eller 18.4.

6. Antagandet av beslut som myndigheten fattar enligt artiklarna ▌18 och 19 ska offentliggöras. Antagandet av beslut som myndigheten fattar enligt artikel 17 får offentliggöras. Offentliggörandet ska innehålla identitetsuppgifter för den behöriga myndighet eller den finansmarknadsaktör som berörs och det huvudsakliga innehållet i beslutet, om inte ett sådant offentliggörande står i strid med dessa finansmarknadsaktörers berättigade intresse eller skyddet av deras affärshemligheter, eller allvarligt skulle kunna äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i unionen.”.

(25)  Artikel 40 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Följande led ska införas som led aa och ab:

”aa) De heltidsledamöter i exekutivstyrelsen som avses i artikel 45.1 (utan rösträtt).

ab) Varje chef för den förvaltning i en medlemsstat som när frågor inom tillämpningsområdet för artiklarna 10–15 behandlas ansvarar för att förhandla om och anta de akter som avses i artikel 1.2.

ia)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Varje medlemsstats chef för den nationella offentliga myndighet som när frågor inom ramen för någon av dess befogenheter, förutom de som avses i artiklarna 10–15, behandlas är behörig att utöva tillsyn över finansmarknadsaktörer, som ska delta personligen åtminstone två gånger om året.”

ib)  Led d ska ersättas med följande:

”d) En företrädare (utan rösträtt) för ESRB som ska avstå från att inta ståndpunkter som följer av genomförandet av penningpolitiken.”

aa)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Varje ▌myndighet ska ansvara för att från sin myndighet utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkterna 1 ab och 1 b, om denna person är förhindrad att delta.”

ab)  Följande punkt ska införas:

”4a. Inom ramen för de åtgärder som ska vidtas enligt artiklarna 10–15 ska en företrädare för kommissionen vara en ledamot i tillsynsstyrelsen (utan rösträtt), och en företrädare för Europaparlamentet ska vara observatör och en företrädare för varje medlemsstats förvaltning får vara observatör i tillsynsstyrelsen.”

b)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6. Tillsynsstyrelsen får inbjuda observatörer.”

c)  Följande punkt ska läggas till som punkt 7:

”7. Om den nationella offentliga myndighet som avses i punkt 1 b inte är en myndighet med ansvar för efterlevnadskontroll av konsumentskyddsbestämmelser får den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i den punkten besluta att bjuda in en företrädare (utan rösträtt) för medlemsstatens konsumentsskyddsmyndighet. I de fall där ansvaret för konsumentskydd delas av flera myndigheter i en medlemsstat, ska dessa myndigheter enas om en gemensam företrädare.”

(26)  Artikel 41 ska ersättas med följande:

”Artikel 41Interna kommittéer

(27)  ”Tillsynsstyrelsen får inrätta interna kommittéer för specifika uppgifter som den tilldelats. Tillsynsstyrelsen får delegera vissa klart definierade uppgifter och beslut till interna kommittéer, till exekutivstyrelsen eller till ordföranden.”

(28)  ▌Artikel 42 ska ▌ersättas med följande:

”Artikel 42

Tillsynsstyrelsens oberoende

När tillsynsstyrelsens ordförande och ledamöter, samt de röstberättigade särskilda och permanenta medlemmarna i tillsynskommittén för ▌centrala motparter, utför uppgifter enligt denna förordning ska de handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, någon regering ▌eller något annat offentligt eller privat organ.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga och privata organ får försöka påverka hur tillsynsstyrelsens ledamöter utför sina uppgifter.

Om den grad av självständighet som avses i artikel 30.2 a har bedömts vara otillräcklig i enlighet med samma artikel kan tillsynsstyrelsen besluta att antingen tillfälligt upphäva den enskilda ledamotens rösträtt eller att tillfälligt upphäva dennes medlemskap i myndigheten tills bristen har åtgärdats.

(29)  Artikel 43 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”Tillsynsstyrelsen ska ge myndigheten vägledning i dess arbete och vara det huvudsakliga beslutsfattande organet när det gäller strategiska beslut och viktiga policybeslut.

Den ska anta myndighetens ▌rekommendationer, riktlinjer, yttranden och beslut och utfärda sådana råd som avses i kapitel II, förutom avseende de uppgifter och befogenheter som ligger inom ansvarsområdet för tillsynskommittén för ▌centrala motparter enligt artikel 44a.”

b)  Punkterna 2 och 3 ska utgå.

c)  ▌ Punkt 4 ska ▌ ersättas med följande:

”Tillsynsstyrelsen ska före den 30 september varje år på förslag av exekutivstyrelsen anta myndighetens arbetsprogram för det kommande året och överlämna det för kännedom till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Myndigheten ska fastställa sina prioriteringar med avseende på granskningar för identifiering, i tillämpliga fall, av behöriga myndigheter och verksamhet som är föremål för granskningar i enlighet med artikel 30. Myndigheten får, om detta är vederbörligen motiverat, identifiera ytterligare behöriga myndigheter att granska.

Detta arbetsprogram ska antas utan att det årliga budgetförfarandet åsidosätts och därefter offentliggöras.”

d)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Tillsynsstyrelsen ska på grundval av ett förslag från exekutivstyrelsen anta en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om utförandet av ordförandens uppgifter, som bygger på det förslag till årsrapport som avses i artikel 47.9f och senast den 15 juni varje år överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.”

e)  Punkt 8 ska utgå.

(29a)  Följande artikel ska införas som artikel 43a:

”Artikel 43a

Transparens kring beslut som antas av tillsynsstyrelsen

Utan hinder av vad som sägs i artikel 70 ska myndigheten, inom högst sex veckor från datumet för ett möte i tillsynsstyrelsen, åtminstone förse Europaparlamentet med ett omfattande och meningsfullt protokoll från överläggningarna vid mötet i tillsynsstyrelsen som gör det möjligt att fullt ut förstå diskussionerna, inbegripet en kommenterad förteckning över beslut. ”(30)  Artikel 44 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Tillsynsstyrelsens beslut ska fattas med en enkel majoritet av dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

När det gäller besluten om utarbetandet och antagandet av rättsakter, utkast och instrument som anges i artiklarna 10-16 samt åtgärder och beslut som antas i enlighet med artikel 9.5 tredje stycket och kapitel VI, och genom undantag från första stycket i den här punkten, ska tillsynsstyrelsen fatta beslut på grundval av kvalificerad majoritet bland dess ledamöter, i enlighet med artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen och i artikel 3 i protokollet (nr 36) om övergångsbestämmelser. Heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen och ordföranden får inte rösta om dessa beslut.

aa)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:

1a. Genom undantag från punkt 1 ska tillsynsstyrelsen vara behörig att anta beslut som utarbetats av exekutivstyrelsen för tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b–35h i enlighet med artikel 47.3 med enkel majoritet bland dess ledamöter.

Om tillsynsstyrelsen inte antar de beslut som exekutivstyrelsen har utarbetat för tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b–35h får tillsynsstyrelsen ändra dessa beslut. Tillsynsstyrelsen ska ha befogenhet att anta dessa ändrade beslut med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Om tillsynsstyrelsen inte antar de ändrade beslut som avses i andra stycket så snart som möjligt och senast inom fyra månader ska exekutivstyrelsen fatta beslutet.

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Tillsynsstyrelsen ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. I arbetsordningen ska närmare bestämmelser för omröstningar anges.

c)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Ledamöterna utan rösträtt och observatörerna ska inte delta i några diskussioner i tillsynsstyrelsen som avser enskilda finansinstitut, såvida inte annat föreskrivs i artikel 75.3 eller i de rättsakter som avses i artikel 1.2.

Första stycket ska inte tillämpas på ordföranden och de ledamöter som också är ledamöter av exekutivstyrelsen ▌.”

(30a)  Artikel 44b ska införas på följande sätt:

”Artikel 44aEsmas tillsynskommitté för centrala motparter

Esma ska inrätta en permanent intern kommitté i enlighet med artikel 41 i syfte att förbereda beslut och utföra uppgifter som rör tillsynen över unionens och tredjeländers centrala motparter (tillsynskommitté för centrala motparter).”

(31)  I kapitel III avsnitt 2 ska rubriken ersättas med följande:

”Exekutivstyrelsen”

(32)  Artikel 45 ska ersättas med följande:

”Artikel 45Sammansättning

1. Exekutivstyrelsen ska bestå av ordföranden och fyra heltidsledamöter, som ska vara medborgare i en medlemsstat. Ordföranden ska tilldela tydligt definierade strategiska uppgifter och ledningsuppgifter till var och en av heltidsledamöterna, särskilt ansvaret för budgetfrågor, frågor som rör myndighetens arbetsprogram och konvergensfrågor. En av heltidsledamöterna ska fungera som vice ordförande och utföra ordförandens uppgifter då denne är frånvarande eller har godtagbart förhinder, i enlighet med denna förordning. ▐

2. Heltidsledamöterna ska väljas ut på grundval av meriter, färdigheter, kunskaper om och praktiska erfarenheter av finansmarknadsaktörer och finansiella marknader, i synnerhet på värdepappers- och marknadsområdet, inbegripet konsumentintressen, samt erfarenheter inom finansiell tillsyn och reglering. Heltidsansledamöterna ska ha omfattande erfarenhet av ledarskap. Minst en av heltidsledamöterna bör under de tre år som föregår utnämnandet inte ha varit anställd av en behörig myndighet. Urvalet ska utgå från en öppen ansökningsomgång som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, på grundval av vilken kommissionen ska upprätta en slutlista över kvalificerade sökande i samråd med tillsynskommittén.

Kommissionen ska överlämna slutlistan till Europaparlamentet för godkännande. Efter det att slutlistan godkänts ska rådet anta ett beslut om att utse heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen ▌. Exekutivstyrelsens sammansättning ska vara väl avvägd och proportionell samt avspegla unionen som helhet.

3. Om en heltidsledamot i exekutivstyrelsen inte längre uppfyller villkoren i artikel 46 eller har befunnits skyldig till ett allvarligt fel får Europaparlamentet och rådet, på eget initiativ eller efter ett förslag från kommissionen som har godkänts av Europaparlamentet, anta ett beslut om att skilja personen i fråga från dennes uppdrag.

4. Mandatet för heltidsledamöter ska vara fem år och kunna förlängas en gång. Under en period på nio månader före utgången av heltidsledamotens femåriga mandatperiod ska tillsynsstyrelsen utvärdera följande:

a)  Resultaten under den första mandatperioden och sättet på vilket dessa uppnåtts.

b)  Myndighetens uppgifter och behov under de närmaste åren.

Kommissionen ska, med beaktande av denna utvärdering, överlämna listan med heltidsledamöter för förlängning till rådet. På grundval av denna lista och med beaktande av utvärderingen får rådet förlänga mandatet för heltidsledamöterna.”.

(33)  Följande artikel ska införas som artikel 45a:

”Artikel 45aBeslutsfattande

1. Exekutivstyrelsens beslut ska antas med enkel majoritet bland dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst. Om ordföranden eller minst tre ledamöter av exekutivstyrelsen begär det, ska besluten hänskjutas till tillsynsstyrelsen.

2. Kommissionens företrädare ska delta i exekutivstyrelsens sammanträden, utan rösträtt förutom i de frågor som avses i artikel 63.

Exekutivstyrelsen ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning.

4. Sammanträdena i exekutivstyrelsen ska sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller efter begäran av en av ledamöterna, och ledas av ordföranden.

Exekutivstyrelsen ska sammanträda före varje sammanträde i tillsynsstyrelsen, och så ofta som exekutivstyrelsen anser det nödvändigt. Den ska regelbundet rapportera till tillsynsstyrelsen och sammanträda minst elva gånger per år.

5. De deltagare som inte har rösträtt får inte delta i diskussioner inom exekutivstyrelsen som rör enskilda finansmarknadsaktörer.

5a. Tillsynsstyrelsen har rätt att begära specifika uppgifter från exekutivstyrelsen.”.

(34)  Följande artikel ska införas som artikel 45b:

”Artikel 45bInterna kommittéer

Exekutivstyrelsen får inrätta interna kommittéer för specifika uppgifter som den tilldelats.”.

(35)  Artikel 46 ska ersättas med följande:

”Artikel 46

Exekutivstyrelsens oberoende

Ledamöterna i exekutivstyrelsen ska handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, någon regering eller något annat offentligt eller privat organ.

Exekutivstyrelsens ledamöter får inte inneha andra befattningar på nationell eller internationell nivå eller unionsnivå.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga eller privata organ får försöka påverka exekutivstyrelsen ledamöter när dessa utför sina uppgifter.”.

(36)  Artikel 47 ska ersättas med följande:

”Artikel 47Uppgifter

1. Exekutivstyrelsen ska se till att myndigheten utför sitt uppdrag och de uppgifter den tilldelas i enlighet med denna förordning. Den ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att myndigheten fungerar, i enlighet med denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och offentliggörande av meddelanden.

2. Exekutivstyrelsen ska föreslå ett årligt och ett flerårigt arbetsprogram för antagande av tillsynsstyrelsen, där det ingår en del om frågor som rör centrala motparter.

3. Exekutivstyrelsen ska utöva sina budgetbefogenheter i enlighet med artiklarna 63 och 64.

För tillämpningen av artiklarna 17, 19, 22.4 och 30 ska exekutivstyrelsen vara behörig att agera och att fatta beslut, förutom för frågor som rör centrala motparter där tillsynskommittén för centrala motparter ska vara behörigt. För tillämpningen av artiklarna 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 29a, 31a, 32 och 35b-35da ska exekutivstyrelsen ha befogenhet att utarbeta beslut som ska omfattas av det beslutsförfarande som fastställs i artikel 44.1a. Exekutivstyrelsen ska hålla tillsynsstyrelsen underrättad om alla de beslut som den utarbetar och fattar.

3a. Exekutivstyrelsen ska granska och yttra sig över ▌ alla frågor som ska beslutas av tillsynsstyrelsen.

4. Exekutivstyrelsen ska granska och förbereda beslut för antagande av tillsynsstyrelsen inom alla frågor där myndigheten genom de akter som avses i artikel 1.2 har tilldelats godkännande- eller tillsynsfunktioner och motsvarande befogenheter. Exekutivstyrelsen ska anta myndighetens plan för personalpolitiken och, enligt artikel 68.2, nödvändiga genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna).

5. Exekutivstyrelsen ska anta särskilda bestämmelser om tillgång till myndighetens handlingar i enlighet med artikel 72.

6. Exekutivstyrelsen ska lägga fram en årsrapport om myndighetens verksamhet, inbegripet om ordförandens uppgifter, på grundval av det förslag till årsrapport som avses i punkt 9 f för tillsynsstyrelsen för godkännande.

7. Exekutivstyrelsen ska med vederbörlig hänsyn till ett förslag från tillsynsstyrelsen utse och återkalla överklagandenämndens ledamöter i enlighet med artikel 58.3 och 58.5 ▌.

8. Ledamöterna i exekutivstyrelsen ska offentliggöra alla sammanträden som hållits samt mottagna förmåner. Utgifter ska redovisas offentligt i enlighet med tjänsteföreskrifterna. .

9. Den ansvariga ledamoten ska ha följande uppgifter:

a)  Genomföra myndighetens årliga arbetsprogram under tillsynsstyrelsens och tillsynskommitténs vägledning och exekutivstyrelsens kontroll.

b)  Vidta nödvändiga åtgärder för att se till att myndigheten fungerar, i enlighet med denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och offentliggörande av meddelanden.

c)  Utarbeta ett sådant flerårigt arbetsprogram som avses i punkt 2.

d)  Utarbeta ett arbetsprogram senast den 30 juni varje år för det följande året enligt vad som avses i artikel 47.2.

e)  Utarbeta ett preliminärt förslag till budget för myndigheten i enlighet med artikel 63 och genomföra myndighetens budget i enlighet med artikel 64.

f)  Utarbeta ett förslag till årlig rapport med ett avsnitt om myndighetens reglerings- och tillsynsverksamheter och ett avsnitt om ekonomiska och administrativa frågor.

g)  När det gäller myndighetens personal, utöva de befogenheter som anges i artikel 68 och behandla personalfrågor.

För delen om frågor som rör centrala motparter, som avses i punkt 2, ska emellertid tillsynskommittén för centrala motparter utföra de uppgifter som avses i första stycket leden c och d.

Vad gäller förslaget till årlig rapport enligt första stycket led f ska tillsynskommittén för ▌centrala motparter utföra de uppgifter som avses där, med avseende på sådana frågor.”.

(37)  I kapitel III avsnitt 3 ska rubriken ersättas med följande:

”Ordförande ▌”

(38)  Artikel 48 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Ordföranden ska vara medborgare i en medlemsstat och ansvara för att förbereda arbetet och leda sammanträdena i tillsynsstyrelsen och exekutivstyrelsen.”

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. För valet av ordförande ska kommissionen inrätta en urvalskommitté bestående av sex oberoende personer på hög nivå. Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska utse två ledamöter var i urvalskommittén. Urvalskommittén ska utse sin ordförande bland sina ledamöter. Urvalskommittén ska med enkel majoritet besluta om offentliggörande av meddelandet om ledig tjänst, urvalskriterierna och den specifika arbetsprofilen, sammansättningen av de sökande samt om vilken metod som används för att bland det totala antalet sökande komma fram till en slutlista med minst två kandidater. Vid lika röstetal ska urvalskommitténs ordförande ha utslagsröst.

Ordföranden ska väljas ut på grundval av meriter, färdigheter, kunskaper om finansmarknadsaktörer och finansiella marknader, i synnerhet inom värdepapper och marknader, efter en öppen ansökningsomgång som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Ordföranden ska ha ett betydande antal år av erkänd erfarenhet som är relevant för finansiell tillsyn och reglering samt även erfarenhet på högre ledningsnivå, kunna påvisa ledarskapsförmåga och högsta möjliga kompetens, prestationsförmåga och integritet samt ha styrkta kunskaper i minst två av unionens officiella språk.

Urvalskommittén ska lägga fram slutlistan med kandidater för posten som ordförande för Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet får bjuda in de utvalda kandidaterna till en utfrågning, antingen inom stängda dörrar eller en offentlig sådan, lämna skriftliga frågor till kandidaterna, invända mot att en kandidat utses och rekommendera sin föredragna kandidat. Europaparlamentet och rådet ska anta ett gemensamt beslut om att utse ordföranden från slutlistan över kandidaterna.

2a. Om ordföranden inte längre uppfyller de villkor som krävs för att utföra sina åtaganden, inklusive de som avses i artikel 49, eller har befunnits skyldig till ett allvarligt fel får Europaparlamentet och rådet, efter ett förslag från kommissionen, eller på eget initiativ, anta ett gemensamt beslut om att skilja personen i fråga från dennes uppdrag. När kommissionen utarbetar sitt förslag ska den samråda med de nationella behöriga myndigheterna.

ba)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Ordförandens mandatperiod ska vara åtta år och får inte förlängas.”

c)  ▌ Punkt 4 ska ▌ ersättas med följande:

”4. Under nio månader före utgången av ordförandens åttaåriga mandatperiod ska tillsynsstyrelsen utvärdera

a) resultaten under den första mandatperioden och hur dessa uppnåtts, och

b) myndighetens uppgifter och behov under de närmaste åren.

Tillsynsstyrelsen ska för den utvärdering som avses i första stycket utse en tillfällig ersättande ordförande bland sina ledamöter.

d)  Punkt 5 ska utgå.

(38a)  Artikel 49 ska ersättas med följande:

”Artikel 49

Ordförandens oberoende

Utan att det påverkar tillsynsstyrelsens funktion i fråga om ordförandens uppgifter, ska ordföranden varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, från någon regering eller något annat offentligt eller privat organ.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller andra offentliga eller privata organ får försöka påverka ordföranden när han utför sina uppgifter.

I enlighet med de tjänsteföreskrifter som avses i artikel 68 är ordföranden, även efter att ha lämnat tjänsten skyldig att uppträda med heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa uppgifter eller motta vissa förmåner.”.

(39)  Följande artikel ska införas som artikel 49a:

”Artikel 49aUtgifter

Ordföranden ska offentliggöra alla sammanträden som hållits med externa intressenter inom två veckor efter sammanträdet i fråga samt mottagna förmåner. Utgifter ska redovisas offentligt i enlighet med tjänsteföreskrifterna.”.

(40)  Artiklarna 50, 51, 52 och 53 ska utgå.

(41)  Artikel 54 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet för att säkerställa sektorövergripande konvergens, samtidigt som sektoriella särdrag beaktas, med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), i synnerhet, när så krävs enligt unionsrätten, i fråga om

– finansiella konglomerat och gränsöverskridande konsolidering,

– bokföring och revision,

– mikroanalyser av sektorövergripande utveckling, risker och sårbarhet när det gäller finansiell stabilitet,

– investeringsprodukter som riktar sig till enskilda investerare,

cybersäkerhet,

– utbyte av uppgifter och bästa praxis med ESRB ▌och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

finansiella tjänster till privatpersoner och konsument- och investerarskydd,

tillämpning av proportionalitetsprincipen.

c)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a.  Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet med Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om frågor som rör samspelet mellan myndighetens och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens uppgifter och Europeiska bankmyndighetens särskilda uppgifter enligt 8.1 l i förordning (EU) nr 1093/2010.”.

(42)  ▌Artikel 55 ▌ska ersättas med följande:

”Artikel 55Sammansättning

1. Den gemensamma kommittén ska bestå av ordförandena för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

2. En ledamot i exekutivstyrelsen, en företrädare för kommissionen och ESRB:s andra ordförande samt, i tillämpliga fall, ordföranden för eventuella underkommittéer till den gemensamma kommittén ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i den gemensamma kommittén och, i tillämpliga fall, i de underkommittéer som avses i artikel 57.

3. Ordföranden i den gemensamma kommittén ska utses för ett år i taget enligt ett rullande schema bland ordförandena i de europeiska tillsynsmyndigheterna. Ordföranden i den gemensamma kommittén ska vara andra vice ordförande i ESRB.

4. Den gemensamma kommittén ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. Kommittén får bjuda in observatörer. Kommittén ska nå fram till gemensamma ståndpunkter i samförstånd. I arbetsordningen kan ytterligare deltagare i kommitténs sammanträden komma att anges.

Den gemensamma kommittén ska sammanträda minst var tredje månad.

4a. Myndighetens ordförande ska regelbundet samråda med och underrätta tillsynsstyrelsen om eventuella ståndpunkter som intagits vid den gemensamma kommitténs och dess underkommittéers sammanträden.

(42a)  Artikel 56 ska ersättas med följande:

”Artikel 56Gemensamma ståndpunkter och handlingar

Inom ramen för sina uppgifter enligt kapitel II, och särskilt i fråga om genomförandet av direktiv 2002/87/EG, ska myndigheten i tillämpliga fall sträva efter att nå fram till gemensamma ståndpunkter tillsammans med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), beroende på vad som är tillämpligt.

När så krävs enligt unionsrätten ska handlingar enligt artiklarna 10–▐ 19 i denna förordning avseende tillämpningen av direktiv 2002/87/EG och av andra unionsakter som avses i artikel 1.2, som också ligger inom behörighetsområdet för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) eller Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), ▐ antas parallellt av myndigheten och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), beroende på vad som är tillämpligt.

Om myndighetens beslut avviker från den gemensamma ståndpunkt som avses i punkt 1, eller om inget beslut kunde fattas, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om skälen till detta.

(42b)  Artikel 57 ska ersättas med följande:

”Artikel 57Underkommittéer

1. Den gemensamma kommittén får inrätta underkommittéer vars syfte är att utarbeta utkast till gemensamma ståndpunkter och handlingar till den gemensamma kommittén.

2. Underkommittén ska bestå av ordförandena för de europeiska tillsynsmyndigheterna och en företrädare på hög nivå för den tjänstgörande personalen på den relevanta behöriga myndigheten i varje medlemsstat.

3. Underkommittén ska utse en ordförande bland företrädare för de relevanta behöriga myndigheterna som också ska vara observatör i den gemensamma kommittén.

3a. För tillämpningen av artikel 56 ska en underkommitté för finansiella konglomerat inrättas inom den gemensamma kommittén.

4. Den gemensamma kommittén ska på sin webbplats offentliggöra alla inrättade underkommittéer, inklusive deras mandat och en förteckning över medlemmarna med deras respektive funktioner i underkommittén.”.

(43)  Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Överklagandenämnden för de europeiska tillsynsmyndigheterna inrättas härmed.

-aa)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

2. ”Överklagandenämnden ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter, vilka ska vara välrenommerade personer med styrkta vitsord avseende relevanta kunskaper om unionsrätt och med internationella professionella erfarenheter, på tillräckligt hög nivå inom bankverksamhet, försäkring, tjänstepensioner, värdepappersmarknader eller andra finansiella tjänster, med uteslutande av personer är anställda vid behöriga myndigheter eller andra nationella institutioner eller unionsinstitutioner som deltar i myndighetens verksamheter samt ledamöter i intressentgruppen för värdepapper och marknader. Ledamöterna ska vara medborgare i en medlemsstat och ska ha gedigna kunskaper i åtminstone två av unionens officiella språk. Överklagandenämnden ska besitta tillräcklig juridisk sakkunskap för att kunna tillhandahålla juridisk rådgivning avseende lagligheten och proportionaliteten när det gäller myndighetens utövande av sina befogenheter.”

a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Två ledamöter och två suppleanter i överklagandenämnden ska utses av myndighetens exekutivstyrelse från en slutlista som kommissionen föreslår efter en öppen inbjudan att inkomma med intresseanmälan som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, och efter samråd med tillsynsstyrelsen.

Efter att ha mottagit slutlistan får Europaparlamentet uppmana kandidater till ledamöter eller suppleanter att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter innan de utses.

Europaparlamentet får uppmana ledamöterna i överklagandenämnden att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter när så krävs.

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Ledamöter i överklagandenämnden, som utsetts av myndighetens exekutivstyrelse, får inte avsättas under sin mandatperiod så länge de inte har befunnits skyldiga till något allvarligt fel och exekutivstyrelsen fattar beslut om avsättande efter samråd med tillsynsstyrelsen.”

ba)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8. De europeiska tillsynsmyndigheterna ska se till att överklagandenämnden får tillfredsställande driftsstöd och permanenta sekretariatstjänster via den gemensamma kommittén.”.

(44)  I artikel 59 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1. Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut. De får inte vara bundna av några instruktioner. De får inte utföra några andra uppgifter inom myndigheten, dess exekutivstyrelse eller dess tillsynsstyrelse.

2. Överklagandenämndens ledamöter och den personal inom myndigheten som tillhandahåller driftsstöd eller sekretariatstjänster får inte delta i några överklagandeförfaranden som på något sätt berör deras personliga intressen, och inte heller om de tidigare företrätt någon av parterna i förfarandena eller deltagit i det beslut som överklagas.”.

(45)  I artikel 60 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1. Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter, får överklaga varje beslut av myndigheten som fattats enligt artiklarna 16, 16a, 17, 18, 19 eller 35, inbegripet avseende dess proportionalitet och varje annat beslut som myndigheten fattat i enlighet med någon av de unionsakter som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen.

2. Överklagandet ska innehålla en motivering och skriftligen sändas till myndigheten inom tre månader efter det att beslutet har meddelats den berörda personen eller, om beslutet inte har meddelats på detta sätt, inom två månader efter det att myndigheten offentliggjort beslutet.

Överklagandenämnden ska fatta beslut om överklagandet inom tre månader efter att det ingivits.”.

(46)  Artikel 62 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Myndighetens intäkter ska, utan att det påverkar andra typer av intäkter, bestå av någon kombination av följande:

a)  Ett utjämnande bidrag från unionen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt) och som uppgår till minst 35 % av myndighetens beräknade intäkter.

aa)  Obligatoriska bidrag på upp till 65 % av myndighetens beräknade intäkter från nationella offentliga myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över finansinstitut.

b)  Beroende på hur omfattningen av den institutspecifika tillsynen utvecklas, årliga avgifter från finansinstitut, baserade på de årliga beräknade utgifterna för den verksamhet som måste utföras enligt denna förordning och enligt de unionsakter som avses i artikel 1.2, för varje kategori av deltagare inom myndighetens behörighetsområde.

c)  Eventuella avgifter som betalas till myndigheten i de fall som anges i relevanta instrument inom unionslagstiftningen.

d)  ▐ Bidrag från medlemsstaterna eller observatörer.

e)  Avgifter för publikationer, utbildning och andra tjänster som begärts av behöriga myndigheter.

1a. De inkomster som myndigheten erhåller får inte kompromettera dess oberoende eller objektivitet.

aa)  I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”Skattningarna ska baseras på målen och de förväntade resultaten enligt det årliga arbetsprogram som avses i artikel 47.2, och de ekonomiska resurser som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat ska beaktas.”

b)  Följande punkt ska läggas till:

5. De frivilliga bidrag från medlemsstaterna och observatörer som avses i punkt 1 d ska inte godtas om detta skulle leda till tvivel om myndighetens oberoende och opartiskhet.”

(47a)  Följande artikel ska införas som artikel 62b:

”Artikel 62bTillsynsavgifter för centrala motparter

1. Myndigheten ska i enlighet med denna förordning och med de delegerade akter som antas enligt punkt 3 ta ut följande avgifter:

a) Avgifter kopplade till sådana ansökningar om auktorisation som avses i artikel 17 eller till ansökningar om godkännande i enlighet med artikel 25.

b) Årliga avgifter kopplade till myndighetens uppgifter i enlighet med denna förordning.

2. De avgifter som avses i punkt 1 ska vara proportionella mot den berörda centrala motpartens omsättning och till fullo täcka myndighetens nödvändiga kostnader som är hänförliga till antingen auktorisation eller godkännande av den centrala motparten, beroende på vad som är tillämpligt, och till fullgörandet av dess uppgifter i enlighet med denna förordning.

3. Kommissionen ska i enlighet med artikel 82 anta en delegerad akt som närmare anger följande:

a) Typer av avgifter.

b) I vilka fall avgifter ska betalas.

c) Avgiftsbelopp.

d) Det sätt på vilket avgifterna ska betalas av följande enheter:

i) Centrala motparter som är etablerade i unionen och som är auktoriserade eller ansöker om auktorisation.

ii) Centrala motparter som är etablerade i ett tredjeland och som är godkända i enlighet med artikel 25.2 i förordning 648/2012.”.

(48)  Artikel 63 ska ersättas med följande:

”Artikel 63Upprättande av budgeten

1. Varje år ska den ansvariga ledamoten utarbeta ett preliminärt förslag till samlat programdokument för myndigheten för de tre följande budgetåren, med beräknade inkomster och utgifter samt uppgifter om personal, från den årliga och fleråriga programplaneringen och översända det till exekutivstyrelsen och tillsynsstyrelsen tillsammans med tjänsteförteckningen.

Myndighetens utgifter och avgifter som hänför sig till sådana uppgifter och befogenheter som avses i artikel 44b.1 ska kunna identifieras separat inom ramen för det skattningsdokument som avses i första stycket. Innan skattningsdokumentet antas ska det förslag som den ansvarige ledamoten har tagit fram med avseende på sådana utgifter och avgifter godkännas av tillsynskommittén för centrala motparter.

Esmas årsbokslut, som upprättas och offentliggörs i enlighet med artikel 64.6, ska innefatta intäkter och kostnader som har anknytning till de uppgifter som avses i artikel 44b.1.

1a. Ordföranden ska lägga fram förslaget till samlat programdokument för Europaparlamentet och rådet, varefter tillsynsstyrelsen, på grundval av det förslag som har godkänts av exekutivstyrelsen och tillsynskommittén för centrala motparter avseende utgifter och avgifter som hänför sig till sådana uppgifter och befogenheter som avses i artikel 44b.1 ska anta förslaget till samlat programdokument för de tre följande budgetåren.

1b. Det samlade programdokumentet ska översändas av exekutivstyrelsen till kommissionen, Europaparlamentet och rådet samt Europeiska revisionsrätten senast den 31 januari. Europaparlamentet ska, utan att det påverkar antagandet av den årliga budgeten, godkänna det samlade programdokumentet.

2. Med beaktande av det samlade programdokumentet ska kommissionen i förslaget till unionens budget ta upp de preliminära anslag som den anser nödvändiga mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de utjämnande bidrag som ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artiklarna 313 och 314 i fördraget.

3. Budgetmyndigheten ska anta myndighetens tjänsteförteckning. Budgetmyndigheten ska bevilja anslag för utjämnande bidrag till myndigheten och godkänna taket för myndighetens totala utgifter.

4. Tillsynsstyrelsen ska anta myndighetens budget. Budgeten ska bli slutgiltig när unionens allmänna budget slutgiltigt har antagits. Vid behov ska den anpassas i enlighet med det slutgiltiga antagandet.

5. Exekutivstyrelsen ska omedelbart underrätta budgetmyndigheten om den avser att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter.

5a.  Budgetmyndigheten ska godkänna alla projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser eller långsiktiga konsekvenser för finansieringen av myndighetens budget, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter, inbegripet uppsägningsklausuler.”.

(49)  Artikel 64 ska ersättas med följande:

”Artikel 64Genomförande och kontroll av budgeten

1. Den ansvariga ledamoten ska fungera som utanordnare och genomföra myndighetens årliga budget.

2. Myndighetens räkenskapsförare, som ska vara oberoende, ska översända de preliminära räkenskaperna till kommissionens räkenskapsförare och till revisionsrätten senast den 1 mars påföljande år. Bestämmelserna i artikel 70 ska inte hindra myndigheten från att förse Europeiska revisionsrätten med eventuella uppgifter som revisionsrätten begär inom ramen för sin behörighet.

3. Myndighetens räkenskapsförare ska senast den 1 mars påföljande år översända de räkenskapsuppgifter som krävs som underlag för konsolideringen till kommissionens räkenskapsförare på det sätt och i den form som denne har fastställt.

4. Myndighetens räkenskapsförare ska sända rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till ledamöterna i tillsynsstyrelsen och till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten senast den 31 mars påföljande år.

5. Efter att ha beaktat revisionsrättens iakttagelser i fråga om myndighetens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 148 i budgetförordningen ska myndighetens räkenskapsförare, på eget ansvar, upprätta dess slutliga räkenskaper. Den ansvariga ledamoten ska sända dem till tillsynsstyrelsen, som ska avge ett yttrande om dessa räkenskaper.

6. Myndighetens räkenskapsförare ska senast den 1 juli påföljande år sända de slutliga räkenskaperna, tillsammans med tillsynsstyrelsens yttrande, till kommissionens räkenskapsförare och till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

Myndighetens räkenskapsförare ska också senast den 1 juli sända ett redovisningspaket till kommissionens räkenskapsförare, i ett standardformat som fastställs av kommissionens räkenskapsförare, som underlag för konsolideringen.

7. De slutliga räkenskaperna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november det påföljande året.

8. Senast den 30 september ska den ansvariga ledamoten besvara revisionsrättens iakttagelser. Ledamoten ska även sända en kopia av svaret till exekutivstyrelsen och kommissionen.

9. Den ansvariga ledamoten ska, på Europaparlamentets begäran och i enlighet med artikel 165.3 i budgetförordningen, lägga fram för Europaparlamentet alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska kunna fungera väl.

10. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår N.

10a. Myndigheten ska lämna ett motiverat yttrande om Europaparlamentets ståndpunkt och eventuella andra iakttagelser som gjorts av Europaparlamentet inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

(49a)  Följande artikel ska införas som artikel 64a:

”Artikel 64aMyndighetens internrevision

Myndigheten ska inrätta en kommitté för internrevision som ska lämna ett yttrande till Europaparlamentet och rådet om beviljande av ansvarsfrihet för den del av budgeten som inte finansieras genom unionens budget.”.

(50)  Artikel 65 ska ersättas med följande:

”Artikel 65Finansiella bestämmelser

Exekutivstyrelsen ska anta myndighetens finansiella bestämmelser efter samråd med kommissionen. Dessa bestämmelser får inte avvika från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013* för de organ som avses i artikel 208 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 såvida inte de särskilda behoven för driften av myndigheten kräver det och endast med kommissionens förhandsgodkännande.

*Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).”.

(51)  I artikel 66 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. För bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013* gälla för myndigheten utan inskränkning.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).”.

(52)  Artikel 68 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1. Tjänsteföreskrifterna, anställningsvillkoren för övriga anställda och de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal, inbegripet heltidsledamöterna i exekutivstyrelsen, dess ordförande, ordföranden för tillsynskommittén för ▐ centrala motparter och de ledamöter som avses i artikel 44a.1 c i.

2. Exekutivstyrelsen ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.”

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Exekutivstyrelsen får anta bestämmelser som gör det möjligt för myndigheten att anlita utstationerade nationella experter från medlemsstaterna.”.

(53)  Artikel 70 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och alla i myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utstationerade nationella experter och alla andra personer som utför uppgifter för myndigheten på grundval av avtal, ska omfattas av kravet på tystnadsplikt enligt artikel 339 i EUF-fördraget och de relevanta bestämmelserna i tillämplig unionslagstiftning även efter det att deras förordnanden upphört.

Artikel 16 i tjänsteföreskrifterna ska gälla för alla i myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utstationerade nationella experter och alla andra personer som utför uppgifter för myndigheten på grundval av avtal.

b)  I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”▌Skyldigheten enligt punkt 1 och första stycket i denna punkt ska inte hindra myndigheten och de behöriga myndigheterna från att använda upplysningarna för efterlevnadskontroll av de rättsakter som avses i artikel 1.2, och i synnerhet vid rättsliga förfaranden för antagande av beslut.”

c)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a. Exekutivstyrelsen, tillsynskommittén för ▐ centrala motparter och tillsynsstyrelsen ska säkerställa att personer som direkt eller indirekt, permanent eller tillfälligt, tillhandahåller tjänster som har anknytning till myndighetens uppgifter, inbegripet tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av exekutivstyrelsen och tillsynsstyrelsen eller utsetts av den behöriga myndigheten för detta syfte, omfattas av krav på tystnadsplikt som är likvärdiga med kraven i föregående punkter.

Samma krav på tystnadsplikt ska även gälla för observatörer som deltar i sammanträden i exekutivstyrelsen, tillsynskommittén för ▐ centrala motparter och tillsynsstyrelsen, och som deltar i myndighetens verksamhet.”

d)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3. Punkterna 1 och 2 ska inte hindra myndigheten från att utbyta uppgifter med behöriga myndigheter i enlighet med denna förordning och annan unionslagstiftning som är tillämplig på finansinstitut.

Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på personer som inom ramen för ett arbetsbaserat förhållande rapporterar eller avslöjar information om hot eller skada för allmänintresset.

För de uppgifter som avses i punkt 2 ska tystnadsplikt gälla enligt punkterna 1 och 2. Myndigheten ska i sina interna verksamhetsregler fastställa hur de regler om konfidentialitet som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas praktiskt.

4. Myndigheten ska tillämpa kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444.

4a. Myndigheten ska ha infört särskilda rapporteringskanaler för att ta emot och hantera information från en rapporterande person om faktiska eller potentiella överträdelser av EU-rättsakter, lagmissbruk eller fall av administrativa missförhållanden.”.

(54)  Artikel 71 ska ersättas med följande:

”Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vid deras behandling av personuppgifter enligt förordning (EU) 2016/679 eller myndighetens skyldigheter vid sin behandling av personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/XXX (dataskyddsförordning för EU:s institutioner och organ) inom ramen för dess ansvarsområden.”

(55)  I artikel 72 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Exekutivstyrelsen ska anta närmare föreskrifter för tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001.”

(56)  I artikel 73 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Exekutivstyrelsen ska fatta beslut om myndighetens interna språkordning.”

(57)  I artikel 74 ska första stycket ersättas med följande:

”De nödvändiga arrangemangen beträffande de lokaler som myndigheten ska få i den medlemsstat där den har sitt säte och de resurser som ska tillhandahållas av den medlemsstaten samt de särskilda regler som i den medlemsstaten är tillämpliga på myndighetens personal och deras familjemedlemmar ska, efter exekutivstyrelsens godkännande, fastställas i en överenskommelse om säte mellan myndigheten och den medlemsstaten.”

(57a)  I artikel 75 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2. Myndigheten ska samarbeta med sådana länder som avses i punkt 1 som tillämpar en lagstiftning som har erkänts som likvärdig inom de behörighetsområden för myndigheten som avses i artikel 1.2, såsom föreskrivs i internationella avtal som unionen ingått i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

3. I de relevanta bestämmelserna i de avtal som avses i punkterna 1 och 2 ska särskilt anges regler om arten och omfattningen av samt förfarandena för deltagande av de länder som anges i punkt 1, i synnerhet i förhållande till länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i myndighetens verksamhet, samt om finansiella bidrag och personal. Det får föreskrivas rätt att låta sig företrädas som observatör i myndighetens styrning, men det ska säkerställas att dessa länder inte är företrädda vid diskussioner som rör enskilda finansinstitut, utom i de fall då länderna har direkta intressen i den fråga som behandlas.”.

(58)  Följande artikel ska införas som artikel 75a:

”Artikel 75aUtövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 35d.2 andra stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 35d.2 andra stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

(59)  Artikel 76 ska ersättas med följande:

”Artikel 76Förhållande till CESR

Myndigheten ska betraktas som den lagliga efterföljaren till CESR. CESR:s alla tillgångar och skulder samt alla oavslutade transaktioner ska senast dagen för inrättandet av myndigheten automatiskt överföras till myndigheten. CESR ska upprätta ett bokslut som visar läget när det gäller utgående tillgångar och skulder vid dagen för överföringen. Detta bokslut ska revideras och godkännas av CESR och av kommissionen.”.

(60)  Följande nya artikel ska införas som artikel 77a:

”Artikel 77aÖvergångsbestämmelser

Förordnandet som verkställande direktör som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska upphöra den dagen.

Förordnandet som ordförande som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska fortsätta fram till dess att det löper ut.

Förordnandet som ledamot i förvaltningsstyrelsen som utsetts i enlighet med denna förordning, senast ändrad genom direktiv 2014/51/EU, och dithörande arbetsuppgifter, som innehas den [Publikationsbyrån: för in datumet 3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska upphöra den dagen.”

(60a)  Artikel 79 ska utgå.

(60b)  Artikel 80 ska utgå.

(60c)  Artikel 81 ska ersättas med följande:

”Artikel 81Översyn

1. Senast den ... [18 månader efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen offentliggöra en allmän rapport om resultaten av myndighetens arbete och förfarandena i denna förordning. Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat:

a) vilken grad av effektivitet och konvergens som har uppnåtts av de behöriga myndigheterna när det gäller tillsynspraxis,

i) ▐ de behöriga myndigheternas ▐ oberoende och konvergens när det gäller standarder motsvarande bolagsstyrning,

ii) myndighetens opartiskhet, objektivitet och oberoende,

b) tillsynskollegiernas funktionssätt,

c) framsteg som har gjorts på väg mot konvergens inom områdena förebyggande, hantering och lösande av kriser, inklusive unionens finansieringsmekanismer,

d) myndighetens roll i fråga om systemrisk,

e) tillämpningen av den skyddsklausul som föreskrivs i artikel 38,

f) tillämpningen av den rättsligt bindande medlarroll som föreskrivs i artikel 19,

fa) hur den gemensamma kommitténs beslutsfattande fungerar.

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska också innehålla en utvärdering av huruvida

a) det är lämpligt att fortsätta med separat tillsyn av bankverksamhet, försäkringar, tjänstepensioner, värdepappers- och finansmarknader,

b) det är lämpligt att övervaka tillsynsverksamhet och affärsverksamhet separat eller av samma tillsynsorgan,

c) det är lämpligt att förenkla och stärka strukturen för ESFS för att öka samstämmigheten mellan makro- och mikronivåerna och mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna,

d) utvecklingen av ESFS följer den globala utvecklingen,

e) det finns tillräcklig mångfald och kompetens inom ESFS,

f) transparensen och ansvarigheten är tillräckliga när det gäller kraven på offentliggörande,

g) myndigheten har tillräckliga resurser för att utföra sina arbetsuppgifter,

h) myndigheten ska ha kvar sitt säte eller om det är lämpligt att flytta de europeiska tillsynsmyndigheterna till ett gemensamt säte för att utveckla bättre samordning dem emellan.

2a. Som en del av den allmänna rapport som avses i punkt 1 ska kommissionen, efter samråd med alla berörda myndigheter och intressenter, genomföra en heltäckande utvärdering av hur utfärdandet av skrivelser om att inte vidta åtgärder enligt artikel 9a i denna förordning verkställs och fungerar och hur effektivt det är.

2b. Som en del av den allmänna rapport som avses i punkt 1 ska kommissionen, efter samråd med alla berörda myndigheter och intressenter, genomföra en heltäckande utvärdering av Esmas potentiella övervakning av tredjeländers handelsplatser, och undersöka aspekter såsom erkännande på grundval av systemviktighet, organisatoriska krav, fortlöpande efterlevnad, böter och viten samt personal och resurser. Kommissionen ska i sin bedömning ta hänsyn till effekterna på likviditeten, inbegripet tillgängligheten till bästa pris för investerare, genomförandet av bästa villkor för EU-kunder, tillträdeshinder och ekonomiska fördelar för EU:s motparter i handeln globalt samt utvecklingen av kapitalmarknadsunionen.

2c. Som en del av den allmänna rapport som avses i punkt 1 ska kommissionen, efter samråd med alla berörda myndigheter och intressenter, genomföra en heltäckande utvärdering av Esmas potentiella övervakning av tredjeländers värdepapperscentraler, och undersöka aspekter såsom erkännande på grundval av systemviktighet, organisatoriska krav, fortlöpande efterlevnad, böter och viten samt personal och resurser.

2d. Kommissionen ska senast [18 månader efter denna förordnings ikraftträdande] lägga fram de bedömningar som avses i punkt 2a, 2b och 2c tillsammans med lagstiftningsförslag om så är lämpligt, till Europaparlamentet och rådet.

3. När det gäller direkt tillsyn över institut eller infrastrukturer med alleuropeisk räckvidd och med beaktande av marknadsutvecklingen, den inre marknadens stabilitet och sammanhållningen av unionen som helhet, ska kommissionen upprätta en årlig rapport med en bedömning om huruvida det är lämpligt att tilldela myndigheten ytterligare tillsynsansvar på detta område.

4. Den rapport som anges i punkt 1 och eventuella åtföljande förslag ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.”.

Artikel 6Ändringar av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument

Förordning (EU) nr 600/2014 ska ändras på följande sätt:

(25)  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 1 ska följande led läggas till som led g:

”(g) Auktorisation och tillsyn av leverantörer av datarapporteringstjänster.”

(b)  I artikel 1 ska följande punkt införas som punkt 5a:

‘‘5a. Artiklarna 40 och 42 är också tillämpliga på förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), investeringsbolag för fondföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/65/EG och förvaltare av alternativa investeringsfonder som auktoriserats i enlighet med direktiv 2011/61/EU.”

(26)  Artikel 2.1 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkterna 34, 35 och 36 ska ersättas med följande:

"(34)  godkänt publiceringsarrangemang eller APA: en person som i enlighet med denna förordning är auktoriserad att för värdepappersföretags räkning publicera rapporter om värdepappershandeln i enlighet med artiklarna 20 och 21.

(35) tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation eller CTP: en person som i enlighet med denna förordning är auktoriserad att samla in rapporter om handeln med de finansiella instrument som förtecknas i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 från reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF-plattformar och godkända publiceringsarrangemang samt konsolidera dem till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volymer per finansiellt instrument.

(36) godkänd rapporteringsmekanism eller ARM: en person som i enlighet med denna förordning är auktoriserad att för värdepappersföretags räkning rapportera uppgifter om transaktioner till behöriga myndigheter eller Esma.”

(b)  Följande punkt ska införas som punkt 36a:

”(36a) leverantörer av datarapporteringstjänster: de personer som avses i punkterna 34–36 och personer som avses i artikel 38a27a.2].”

(27)  Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22Tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar

1. För att kunna göra beräkningar för att fastställa kraven på transparens före och efter handel samt den reglering av handelsskyldigheter som avses i artiklarna 3–11, 14–21 och 32 vilka är tillämpliga på finansiella instrument och för att avgöra huruvida ett värdepappersföretag är en systematisk internhandlare, får Esma och de behöriga myndigheterna begära information från

(a)  handelsplatser,

(b)  godkända publiceringsarrangemang, och

(c)  tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

2. Handelsplatser, godkända publiceringsarrangemang och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska under en tillräckligt lång period lagra de nödvändiga uppgifterna.

3. Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar innehåll och frekvens för begäranden om uppgifter, i vilka format och inom vilken tidsfrist handelsplatser, godkända publiceringsarrangemang och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska besvara de begäranden om uppgifter som avses i punkt 1, typen av uppgifter som ska lagras samt den minimiperiod under vilken handelsplatser, godkända publiceringsarrangemang och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska lagra uppgifter för att kunna besvara begäranden om uppgifter i enlighet med punkt 2.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(28)  Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26Skyldighet att rapportera transaktioner

1.  Värdepappersföretag som utför transaktioner med finansiella instrument ska så snart som möjligt och senast i slutet av nästa arbetsdag lämna fullständiga och korrekta uppgifter om dessa transaktioner till den behöriga myndigheten.

De behöriga myndigheterna ska, i enlighet med artikel 85 i direktiv 2014/65/EU, inrätta nödvändiga arrangemang i syfte att säkerställa att den informationen också mottas av den behöriga myndigheten för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för dessa finansiella instrument.

De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål ge Esma tillgång till all information som rapporterats i enlighet med denna artikel.

2.  Skyldigheten enligt punkt 1 ska tillämpas på följande:

(a) Finansiella instrument som tagits upp till handel eller handlas på en handelsplats eller för vilka det lämnats in en ansökan om godkännande för handel.

(b) Finansiella instrument för vilka det underliggande instrumentet är ett finansiellt instrument som handlas på en handelsplats

(c) Finansiella instrument där det underliggande instrumentet är ett index eller en korg bestående av finansiella instrument som handlas på en handelsplats.

Skyldigheten ska gälla för transaktioner med finansiella instrument som avses i leden a–c oberoende av huruvida transaktionerna genomförs på handelsplatsen.

3.  Rapporterna ska i synnerhet innehålla uppgifter om namn och nummer på de finansiella instrument som köpts eller sålts, kvantitet, dag och tidpunkt för utförandet av transaktionen, transaktionspriserna, en beteckning som identifierar de kunder för vilkas räkning värdepappersföretaget har utfört transaktionen, en beteckning som identifierar de personer och de datoralgoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen, en beteckning för att identifiera det tillämpliga undantag enligt vilket transaktionen har skett, en uppgift som identifierar de berörda värdepappersföretagen samt en beteckning som identifierar en blankning enligt definitionen i artikel 2.1 b i förordning (EU) nr 236/2012 när det gäller aktier och statspapper som omfattas av artiklarna 12, 13 och 17 i den förordningen. För transaktioner som inte genomförts på en handelsplats ska rapporterna innehålla en beteckning som identifierar de olika typerna av transaktioner i enlighet med de bestämmelser som ska antas enligt artiklarna 20.3 a och 21.5 a. För råvaruderivat ska det i rapporterna anges huruvida transaktionen minskar risk på ett objektivt mätbart sätt i enlighet med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.

4.  Värdepappersföretag som vidarebefordrar order ska vid vidarebefordran av ordern lämna alla de uppgifter som anges i punkterna 1 och 3. I stället för att vid vidarebefordran av order inkludera de nämnda uppgifterna får ett värdepappersföretag, om den vidarebefordrade ordern utförs, välja att rapportera den vidarebefordrade ordern som en transaktion i enlighet med kraven i punkt 1. I så fall ska det i transaktionsrapporten från värdepappersföretaget anges att den avser en vidarebefordrad order.

5.  Marknadsoperatörer för en handelsplats ska rapportera uppgifter om transaktioner med finansiella instrument som handlas på deras plattform och som genomförs genom deras system av ett företag som inte omfattas av denna förordning i enlighet med punkterna 1 och 3.

6.  Vid rapportering av den beteckning som identifierar kunderna enligt kraven i punkterna 3 och 4 ska värdepappersföretag använda en identitetsbeteckning för juridiska personer som fastställts för att identifiera kunder som är juridiska personer.

Esma ska senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 24 månader efter dagen för ikraftträdande] utarbeta riktlinjer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 för att säkerställa att tillämpningen av identitetsbeteckningar för juridiska personer inom unionen uppfyller internationella standarder, särskilt de som fastställts av rådet för finansiell stabilitet (FSB).

7.  Rapporterna ska lämnas till den behöriga myndigheten, antingen av värdepappersföretaget självt, av en godkänd rapporteringsmekanism för värdepappersföretagets räkning eller av den handelsplats genom vars system transaktionen genomfördes, i enlighet med punkterna 1, 3 och 9.

Värdepappersföretagen ansvarar för att de rapporter som sänds till den behöriga myndigheten är fullständiga och korrekta samt att de lämnas in i tid.

När ett värdepappersföretag rapporterar uppgifter om dessa transaktioner via en godkänd rapporteringsmekanism som agerar på en handelsplats vägnar är värdepappersföretaget undantaget från ansvarskravet, och således inte ansvarigt för att de rapporter som hänför sig till den godkända rapporteringsmekanismen eller handelsplatsen är fullständiga och korrekta samt att de lämnas in utan onödigt dröjsmål. I dessa fall, och med förbehåll för artikel 66.4 i direktiv 2014/65/EU, är den godkända rapporteringsmekanismen eller handelsplatsen ansvarig för eventuella brister.

Värdepappersföretagen måste dock vidta rimliga åtgärder för att verifiera att de transaktionsrapporter som lämnas för deras räkning är fullständiga och korrekta samt att de lämnas in i tid.

Hemmedlemsstaten ska kräva att handelsplatsen, om den rapporterar för värdepappersföretagets räkning, har inrättat stabila skyddsmekanismer som är utformade för att garantera skyddet och autentiseringen vid informationsöverföringen, för att minimera risken för förvanskning av data och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor och se till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. Hemmedlemsstaten ska kräva att handelsplatsen upprätthåller adekvata resurser och inrättar backupanordningar så att dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

Ordermatchnings- eller rapporteringssystem, inklusive transaktionsregister som registrerats eller erkänts i enlighet med avdelning VI i förordning (EU) nr 648/2012 får av den behöriga myndigheten godkännas som en godkänd rapporteringsmekanism för att kunna översända transaktionsrapporter till den behöriga myndigheten i enlighet med punkterna 1, 3 och 9.

Om transaktionerna har rapporterats till ett transaktionsregister i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012, som är godkänt som en godkänd rapporteringsmekanism, och dessa rapporter innehåller de uppgifter som krävs enligt punkterna 1, 3 och 9 och har vidarebefordrats av transaktionsregistret till den behöriga myndigheten inom den tidsfrist som anges i punkt 1, ska värdepappersföretagets förpliktelse enligt punkt 1 anses vara uppfylld.

Om det förekommer misstag eller brister i transaktionsrapporterna, ska den ARM, det värdepappersföretag eller den handelsplats som rapporterar transaktionen korrigera informationen och sända den behöriga myndigheten en korrigerad rapport.

8.  När, i enlighet med artikel 35.8 i direktiv 2014/65/EU, de rapporter som avses i denna artikel överlämnas till den behöriga myndigheten ska den vidarebefordra informationen till de behöriga myndigheterna i värdepappersföretagets hemmedlemsstat, såvida inte de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten beslutar att de inte önskar motta denna information.

9.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

(a)  Datastandarder och format för information som ska rapporteras i enlighet med punkterna 1 och 3, inklusive metoder och arrangemang för rapportering av finansiella transaktioner samt formen för och innehållet i sådana rapporter.

(b)  Kriterier för definitionen av en relevant marknad i enlighet med punkt 1.

(c)  Referensuppgifter för de finansiella instrument som köpts eller sålts, kvantitet, dag och tidpunkt för utförandet av transaktionen, transaktionspriserna, upplysningar och uppgifter om kundens identitet, en beteckning som identifierar de kunder för vars räkning värdepappersföretaget har utfört transaktionen, en beteckning som identifierar de personer och de datoralgoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen, en beteckning för att identifiera det tillämpliga undantag enligt vilket transaktionen har skett, en uppgift som identifierar de berörda värdepappersföretagen, uppgifter om hur transaktionen genomfördes, de datafält som behövs för behandling och analys av transaktionsrapporterna i enlighet med punkt 3.

(d)  En beteckning som identifierar blankning när det gäller aktier och statspapper, enligt vad som avses i punkt 3.

(e)  De relevanta kategorier finansiella instrument som ska rapporteras i enlighet med punkt 2.

(f)  De villkor enligt vilka identitetsbeteckningar för juridiska personer utformas, tilldelas och upprätthålls av medlemsstaterna i enlighet med punkt 6, och de villkor enligt vilka värdepappersföretagen använder dessa identitetsbeteckningar för juridiska personer, för att enligt punkterna 3, 4 och 5 sörja för att beteckningen identifierar kunderna i de transaktionsrapporter som de är skyldiga att upprätta enligt punkt 1.

(g)  Tillämpning av skyldigheter avseende transaktionsrapportering på filialer till värdepappersföretag.

(h)  Vad som i denna artikel utgör en transaktion och genomförandet av en transaktion.

(i)  Vid vilken tidpunkt ett värdepappersföretag anses ha vidarebefordrat en order, för tillämpningen av punkt 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

10.  Kommissionen ska senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 24 månader efter datumet för ikraftträdande] ska Esma lämna en rapport till kommissionen om denna artikels tillämpning, inbegripet hur den fungerar i förhållande till de liknande rapporteringskraven i förordning (EU) nr 648/2012, och huruvida innehållet i och formatet för de transaktionsrapporter som mottagits och utbytts mellan behöriga myndigheter gör det möjligt att i enlighet med artikel 24 i denna förordning övervaka värdepappersföretagens verksamhet på ett övergripande sätt. Kommissionen får vidta åtgärder för att föreslå ändringar, bland annat föreskrifter om att transaktioner endast ska vidarebefordras till ett gemensamt system. Kommissionen ska överlämna Esmas rapport till Europaparlamentet och rådet.”

(29)  Artikel 27 ska ersättas med följande:

”Artikel 27Skyldighet att tillhandahålla referensuppgifter för de finansiella instrumenten

1.  När det gäller finansiella instrument som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller handlas på MTF- eller OTF-plattformar ska handelsplatserna ge Esma de identifikationsuppgifter som krävs för transaktionsrapporteringen enligt artikel 26.

När det gäller andra finansiella instrument som omfattas av artikel 26.2 och som handlas via dess system, ska varje systematisk internhandlare ge Esma identifikationsuppgifter för dessa finansiella instrument.

Identifikationsuppgifter ska färdigställas för inlämning till Esma i elektronisk och standardiserad form innan handel inleds med det finansiella instrument som uppgifterna avser. Referensuppgifterna för finansiella instrument ska uppdateras varje gång uppgifterna för ett finansiellt instrument ändras. Esma ska omedelbart offentliggöra referensuppgifterna på sin webbplats. Esma ska utan dröjsmål ge de behöriga myndigheterna tillgång till dessa referensuppgifter.

2.  För att de behöriga myndigheterna enligt artikel 26 ska kunna övervaka verksamheten i värdepappersföretagen för att säkerställa att dessa handlar hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt som främjar marknadens integritet, ska Esma, efter samråd med de behöriga myndigheterna, inrätta nödvändiga arrangemang för att säkerställa att

(a)  Esma faktiskt mottar referensuppgifterna för finansiella instrument enligt punkt 1,

(b)  kvaliteten på de uppgifter som mottas på detta sätt är korrekt för transaktionsrapporteringen enligt artikel 26,

(c)  de referensuppgifter för finansiella instrument som mottagits enligt punkt 1 effektivt och utan dröjsmål vidarebefordras till de relevanta behöriga myndigheterna,

(d)  Esma och de behöriga myndigheterna har ändamålsenliga mekanismer för att lösa problem med överlämning av uppgifter eller uppgifternas kvalitet.

3.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar

(a)  datastandarder och format för referensuppgifterna för finansiella instrument i enlighet med punkt 1, inklusive metoder och arrangemang för rapportering av uppgifter och alla uppdateringar av uppgifter till Esma samt vidarebefordran till de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 1, samt formen för och innehållet i sådana rapporter,

(b)  de tekniska åtgärder som är nödvändiga avseende de arrangemang som ska göras av Esma och behöriga myndigheter enligt punkt 2.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3a.  Esma får tillfälligt upphäva den rapporteringsskyldighet som anges i punkt 1 för vissa eller alla finansiella instrument om samtliga följande villkor är uppfyllda:

(a)  Upphävandet är nödvändigt för att skydda integriteten och kvaliteten hos referensuppgifter enligt rapporteringskraven i artikel 27.1 i MiFIR som kan äventyras av något av följande:

(i) Allvarlig ofullständighet, felaktighet eller förvrängning av inlämnade data.

(ii) Ingen tillgänglighet inom rimlig tid, avbrott eller skada på system som används för inlämning, insamling, bearbetning eller lagring av respektive referensuppgifter av Esma, nationella tillsynsmyndigheter, marknadsinfrastrukturer, clearing- och avvecklingssystem och viktiga marknadsaktörer.

(b)  Unionens befintliga regelkrav enligt unionsrätten bemöter inte detta hot.

(c)  Upphävandet får inga negativa effekter för finansmarknadernas effektivitet eller för investerarna som inte står i proportion till åtgärdens fördelar.

(d)  Upphävandet ger inte upphov till något regelarbitrage.

När Esma vidtar den åtgärd som anges i första stycket ska den utsträckning till vilken åtgärden säkerställer de rapporterade uppgifternas korrekthet och fullständighet enligt punkt 2 beaktas.

Innan beslut fattas om åtgärd enligt första stycket ska Esma underrätta de berörda behöriga myndigheterna.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att specificera de kriterier och faktorer som ska beaktas när Esma avgör i vilka fall åtgärderna i första stycket får vidtas och upphöra att gälla”.

(30)  Följande avdelning ska införas som avdelning IVa:

”AVDELNING IVa

DATARAPPORTERINGSTJÄNSTER

KAPITEL 1

Auktorisation av leverantörer av datarapporteringstjänster

Artikel 27a Auktorisationskrav

1. Driften av ett godkänt publiceringsarrangemang, en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation eller en godkänd rapporteringsmekanism som regelmässig verksamhet eller rörelse ska förutsätta att Esma i förväg beviljat auktorisation i enlighet med denna avdelning.

2. Ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en handelsplats får också tillhandahålla tjänster som ett godkänt publiceringsarrangemang, en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation eller en godkänd rapporteringsmekanism, förutsatt att Esma först kontrollerat att värdepappersföretaget eller marknadsoperatören iakttar reglerna i denna avdelning. Tillhandahållandet av sådana tjänster ska anges i deras auktorisation.

3. Esma ska upprätta ett register över alla leverantörer av datarapporteringstjänster i unionen. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten och innehålla uppgifter om de tjänster för vilka leverantörerna av datarapporteringstjänster är auktoriserade, och det ska uppdateras regelbundet.

När Esma har återkallat en auktorisation i enlighet med artikel 27d ska denna återkallelse synas i registret i fem år.

4. Leverantörer av datarapporteringstjänster ska tillhandahålla sina tjänster under Esmas tillsyn. Esma ska regelbundet se över hur leverantörerna av datarapporteringstjänster iakttar reglerna i denna avdelning. Esma ska övervaka att leverantörerna av datarapporteringstjänster kontinuerligt iakttar de villkor för ursprunglig auktorisation som föreskrivs inom ramen för denna avdelning.

Artikel 27bAuktorisation av leverantörer av datarapporteringstjänster

1. Esma ska vid tillämpning av avdelning IVa auktorisera leverantörer av datarapporteringstjänster som

(a)  är juridiska personer etablerade i unionen, och

(b)  uppfyller kraven i denna avdelning.

2. I den auktorisation som avses i punkt 1 ska det anges vilken datarapporteringstjänst som leverantören av datarapporteringstjänster har auktoriserats att tillhandahålla. En auktoriserad leverantör av datarapporteringstjänster som vill utvidga sin verksamhet med ytterligare datarapporteringstjänster ska lämna in en ansökan om utvidgning av sin auktorisation till Esma.

3. En auktoriserad leverantör av datarapporteringstjänster ska kontinuerligt uppfylla de villkor för auktorisationen som avses i avdelning IVa. En auktoriserad leverantör av datarapporteringstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta Esma om alla väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisationen.

4. Den auktorisation som avses i punkt 1 ska vara gångbar och giltig inom hela unionens territorium och ska göra det möjligt för en leverantör av datarapporteringstjänster att tillhandahålla de tjänster för vilka den har auktoriserats inom hela unionen.

Artikel 27cFörfaranden för att bevilja och avslå ansökningar om auktorisation

1. En ansökande leverantör av datarapporteringstjänster ska i sin ansökan lämna alla de uppgifter som Esma behöver för att kunna bekräfta att leverantören vid tidpunkten för den ursprungliga auktorisationen har vidtagit alla erforderliga åtgärder för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna avdelning, inbegripet fastställandet av en verksamhetsplan där bland annat typen av tjänster som ska tillhandahållas och organisationsstrukturen anges.

2. Esma ska inom 20 arbetsdagar efter mottagandet av en ansökan om auktorisation bedöma om den är fullständig.

Om ansökan inte är fullständig, ska Esma ange en tidsfrist inom vilken leverantören av datarapporteringstjänster ska lämna ytterligare information.

När Esma finner att ansökan är fullständig, ska den underrätta leverantören av datarapporteringstjänster därom.

3. Inom sex månader från mottagandet av en fullständig ansökan ska Esma bedöma om leverantören av datarapporteringstjänster uppfyller samtliga villkor i denna avdelning och anta ett fullständigt motiverat beslut där ansökan om auktorisation beviljas eller avslås, och Esma ska underrätta den ansökande därom inom fem arbetsdagar.

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder där följande fastställs:

(a)  De uppgifter som ska lämnas till Esma enligt punkt 6, däribland verksamhetsplanen.

(b)  De uppgifter som ska ingå i de underrättelser som avses i artikel 27b.3.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

8. Esma ska utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för den underrättelse eller informationslämning som föreskrivs i punkt 2 i den här artikeln och i artikel 27e.3.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 27dÅterkallande av auktorisation

1. Esma får återkalla auktorisationen för en leverantör av datarapporteringstjänster om leverantören

(a)  inte har utnyttjat sin auktorisation inom tolv månader, uttryckligen har avsagt sig auktorisationen eller inte har tillhandahållit några tjänster under de föregående sex månaderna,

(b)  har erhållit auktorisationen genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

(c)  inte längre uppfyller de villkor som låg till grund för auktorisationen,

(d)  har överträtt bestämmelserna i denna förordning på ett allvarligt och systematiskt sätt.

2. Esma ska utan onödigt dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där leverantören av datarapporteringstjänster är etablerad om sitt beslut att återkalla auktorisationen för leverantören.

Artikel 27eKrav på ledningsorganet hos en leverantör av datarapporteringstjänster

1. Ledningsorganet för en leverantör av datarapporteringstjänster ska alltid ha tillräckligt god vandel och ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter och avsätta tillräckligt med tid för att kunna fullgöra sina plikter.

Ledningsorganet ska som helhet ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att kunna förstå den verksamhet som bedrivs av leverantören av datarapporteringstjänster. Varje medlem i ledningsorganet ska agera på ett hederligt och oberoende sätt och med integritet, för att vid behov kunna ifrågasätta beslut av personer i ledande befattning och kontrollera och övervaka ledningens beslutsfattande på ett ändamålsenligt sätt.

Om en marknadsoperatör ansöker om auktorisation för att bedriva verksamhet som ett godkänt publiceringsarrangemang, en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation eller en godkänd rapporteringsmekanism enligt artikel 27c och medlemmarna i ledningsorganet för detta publiceringsarrangemang eller denna tillhandahållare eller mekanism är desamma som medlemmarna i den reglerade marknadens ledningsorgan, ska dessa personer anses uppfylla de krav som anges i första stycket.

2. En leverantör av datarapporteringstjänster ska underrätta Esma om alla medlemmar i sitt ledningsorgan och om alla ändringar av medlemskapet i ledningsorganet, samt all information som behövs för att bedöma huruvida enheten uppfyller kraven i punkt 1.

3. Ledningsorganet för en leverantör av datarapporteringstjänster ska fastställa och övervaka genomförandet av styrningssystem som säkerställer en effektiv och ansvarsfull ledning av organisationen, inbegripet åtskillnad av arbetsuppgifter inom organisationen och förebyggande av intressekonflikter, på ett sätt som främjar marknadens integritet och kundernas intressen.

4. Esma ska avslå auktorisation om den inte är övertygad om att den eller de personer som faktiskt ska leda verksamheten hos leverantören av datarapporteringstjänster har tillräckligt god vandel, eller om det finns objektiva och påvisbara skäl att anta att föreslagna ändringar av leverantörens ledning kan utgöra ett hot mot en sund och ansvarsfull ledning av leverantören och mot ett adekvat beaktande av kundernas intressen och marknadens integritet.

5. Esma ska senast den [Publikationsbyrån: ange datumet 24 månader efter ikraftträdandet] utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för bedömning av lämpligheten hos medlemmarna av det ledningsorgan som beskrivs i punkt 1, med beaktande av de olika roller och funktioner som utförs av dem och behovet av att undvika intressekonflikter mellan medlemmarna i ledningsorganet och användarna av godkända publiceringsarrangemang, tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation eller godkända rapporteringsmekanismer.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Kapitel 2

VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS AV GODKÄNDA PUBLICERINGSARRANGEMANG, TILLHANDAHÅLLARE AV KONSOLIDERAD HANDELSINFORMATION OCH GODKÄNDA RAPPORTERINGSMEKANISMER

Artikel 27fOrganisatoriska krav för godkända publiceringsarrangemang

1. Godkända publiceringsarrangemang ska ha adekvata strategier och arrangemang för att offentliggöra den information som krävs enligt artiklarna 20 och 21 så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsvillkor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att det godkända publiceringsarrangemanget har offentliggjort den. Godkända publiceringsarrangemang ska på ett effektivt och konsekvent sätt sprida denna information på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-diskriminerande grunder och i ett format som underlättar konsolidering av informationen med liknande data från andra källor.

2. Den information som offentliggörs av godkända publiceringsarrangemang i enlighet med punkt 1 ska minst inkludera följande:

(a)  Identifieringskod för det finansiella instrumentet.

(b)  Det pris till vilket transaktionen genomfördes.

(c)  Transaktionsvolym.

(d)  Tidpunkt för transaktionen.

(e)  Tidpunkt då transaktionen rapporterades.

(f)  Prisnotering för transaktionen.

(g)  Koden för den handelsplats där transaktionen utfördes eller, om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”.

(h)  I tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen.

3. Godkända publiceringsarrangemang ska driva och upprätthålla ändamålsenliga administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter med dess kunder. Ett godkänt publiceringsarrangemang som också är en marknadsoperatör eller ett värdepappersföretag ska i synnerhet behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och driva och upprätthålla lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner.

4. Godkända publiceringsarrangemang ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera en säker metod för informationsöverföring, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor före offentliggörandet. Godkända publiceringsarrangemang ska upprätthålla adekvata resurser och ska ha inrättat backupanordningar så att deras tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

5. Godkända publiceringsarrangemang ska ha system som på ett effektivt sätt kan kontrollera handelsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter.

6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för fastställande av gemensamma format, datastandarder och tekniska arrangemang som underlättar den konsolidering av information som avses i punkt 1.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

7. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att specificera vad som utgör rimliga affärsvillkor för offentliggörandet av information enligt punkt 1 i den här artikeln.

8. Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

(a)  Hur ett godkänt publiceringsarrangemang kan fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkt 1.

(b)  Innehållet i den information som ska offentliggöras enligt punkt 1, inbegripet åtminstone den information som avses i punkt 2 på ett sådant sätt att offentliggörandet av den information som krävs enligt denna artikel möjliggörs.

(c)  De konkreta organisatoriska krav som avses i punkterna 3, 4 och 5.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 27g Organisatoriska krav för tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation

1. Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha adekvata strategier och arrangemang för att samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6 och 20, konsolidera den till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde och göra den tillgänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsvillkor.

Den informationen ska inbegripa åtminstone följande uppgifter:

(a)  Identifieringskod för det finansiella instrumentet.

(b)  Det pris till vilket transaktionen genomfördes.

(c)  Transaktionsvolym.

(d)  Tidpunkt för transaktionen.

(e)  Tidpunkt då transaktionen rapporterades.

(f)  Prisnotering för transaktionen.

(g)  Koden för den handelsplats där transaktionen utfördes eller, om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”.

(h)  I tillämpliga fall, det faktum att en datoralgoritm inom värdepappersföretaget låg bakom investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen.

(i)  I tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen.

(j)  Om undantag från kravet att offentliggöra den information som avses i artikel 3.1 medgetts i enlighet med artikel 4.1 a eller b, en markering som visar vilket av undantagen som gällde för transaktionen.

Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att tillhandahållaren av konsoliderad handelsinformation har offentliggjort den. Tillhandahållaren av konsoliderad handelsinformation ska på ett effektivt och konsekvent sätt kunna sprida denna information på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-diskriminerande grunder och i format som är lätta att komma åt och använda för marknadsaktörer.

2. Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha adekvata strategier och arrangemang för att samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 10 och 21, konsolidera den till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde och göra åtminstone följande uppgifter tillgängliga för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsvillkor:

(a)  Identifieringskod eller identifierbara kännetecken för det finansiella instrumentet.

(b)  Det pris till vilket transaktionen genomfördes.

(c)  Transaktionsvolym.

(d)  Tidpunkt för transaktionen.

(e)  Tidpunkt då transaktionen rapporterades.

(f)  Prisnotering för transaktionen.

(g)  Koden för den handelsplats där transaktionen utfördes eller, om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”.

(h)  I tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen.

Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att tillhandahållaren av konsoliderad handelsinformation har offentliggjort den. Tillhandahållaren av konsoliderad handelsinformation ska på ett effektivt och konsekvent sätt kunna sprida denna information på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-diskriminerande grunder och i allmänt accepterade format som är samverkande och lätta att komma åt och använda för marknadsaktörer.

3. Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska säkerställa att de data som tillhandahålls har sammanställts från alla reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF-plattformar och godkända publiceringsarrangemang och för de finansiella instrument som specificeras genom tekniska tillsynsstandarder enligt punkt 8 c.

4. Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska driva och upprätthålla ändamålsenliga administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter. I synnerhet ska en marknadsoperatör eller ett godkänt publiceringsarrangemang, som också tillhandahåller konsoliderad handelsinformation, behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och driva och upprätthålla lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner.

5. Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera en säker metod för informationsöverföring och för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde. Tillhandahållarna av konsoliderad handelsinformation ska upprätthålla adekvata resurser och ska ha inrättat backupanordningar så att deras tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för fastställande av datastandarder och format för den information som ska offentliggöras i enlighet med artiklarna 6, 10, 20 och 21, däribland identifieringskod för finansiella instrument, pris, kvantitet, tidpunkt, prisnotering, identifieringskod för handelsplats och indikatorer avseende särskilda villkor som gällt för transaktionerna, samt tekniska arrangemang som främjar en effektiv och konsekvent spridning av information på ett sätt som säkerställer att den är lätt att komma åt och att använda för sådana marknadsaktörer som avses i punkterna 1 och 2, inbegripet identifiering av ytterligare tjänster som tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation skulle kunna utföra och som ökar marknadens effektivitet.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 89 för att klargöra vad som utgör rimliga affärsvillkor för tillhandahållandet av tillträde till informationsflöden enligt punkterna 1 och 2 i den här artikeln.

7. Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

(a)  Hur en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation kan fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkterna 1 och 2.

(b)  Innehållet i den information som ska offentliggöras enligt punkterna 1 och 2.

(c)  De finansiella instrument för vilka data måste tillhandahållas i informationsflödet och för icke-aktierelaterade instrument de handelsplatser och godkända publiceringsarrangemang som måste anges.

(d)  Andra sätt att säkerställa att de data som offentliggörs av olika tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation är sinsemellan överensstämmande och möjliggör uttömmande kartläggning och korshänvisning i förhållande till liknande data från andra källor samt redovisning i aggregerad form på unionsnivå.

(e)  De konkreta organisatoriska krav som avses i punkterna 4 och 5.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 27hOrganisatoriska krav för godkända rapporteringsmekanismer

1. Godkända rapporteringsmekanismer ska ha adekvata strategier och arrangemang för att den information som krävs enligt artikel 26 ska kunna rapporteras så snabbt som möjligt, och senast vid slutet av arbetsdagen dagen efter den dag då transaktionen ägde rum.

2. Godkända rapporteringsmekanismer ska driva och upprätthålla ändamålsenliga administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter med dess kunder. En godkänd rapporteringsmekanism som också är en marknadsoperatör eller ett värdepappersföretag ska i synnerhet behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och driva och upprätthålla lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner.

3. Godkända rapporteringsmekanismer ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera säkerhet och autentisering vid informationsöverföring, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor och se till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. Godkända rapporteringsmekanismer ska upprätthålla adekvata resurser och ska ha inrättat backupanordningar så att deras tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

4. Godkända rapporteringsmekanismer ska ha system som på ett effektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av värdepappersföretaget och då sådana fel eller utelämnanden inträffar upplysa värdepappersföretaget om dem och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter.

Godkända rapporteringsmekanismer ska ha system som gör det möjligt för dem att upptäcka fel eller utelämnanden som de själva har orsakat och korrigera dessa och översända, eller i tillämpliga fall omsända, korrekta och fullständiga transaktionsrapporter till den behöriga myndigheten.

5. Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

(a)  Hur en godkänd rapporteringsmekanism kan fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkt 1, och

(b)  de konkreta organisatoriska krav som avses i punkterna 2, 3 och 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(31)  Följande avdelning ska införas som avdelning VIa:

”AVDELNING VIa

Esmas befogenheter och behörighet

KAPITEL 1

BEHÖRIGHET OCH FÖRFARANDEN

Artikel 38a Utövande av Esmas befogenheter

De befogenheter som genom artiklarna 38b–38e tilldelas Esma, någon av dess tjänstemän eller någon annan av Esma bemyndigad person får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artikel 38bBegäran om uppgifter

1. Esma får genom en enkel begäran eller genom ett beslut kräva att följande personer lämnar alla uppgifter som behövs för att Esma ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning:

(a) Ett godkänt publiceringsarrangemang, en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation, en godkänd rapporteringsmekanism och ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en handelsplats för utförande av datarapporteringstjänster för ett godkänt publiceringsarrangemang, en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation eller en godkänd rapporteringsmekanism, och de personer som kontrollerar dessa eller kontrolleras av dem.

  (b) Chefer för de personer som avses i led a.

(c) Revisorer för och rådgivare till de personer som avses i led a.

2. En sådan enkel begäran om uppgifter som avses i punkt 1 ska

(a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,

(b) ange syftet med begäran,

(c) specificera vilka uppgifter som begärs,

(d) ange en tidsfrist inom vilken uppgifterna ska lämnas,

(e) innehålla en förklaring där det framgår att den person från vilken uppgifter begärs inte är skyldig att tillhandahålla dem, men att uppgifter som lämnas vid ett frivilligt svar på begäran inte får vara oriktiga eller vilseledande,

(f) ange beloppet för de böter som kan utfärdas i enlighet med artikel 43f om de uppgifter som lämnas är oriktiga eller vilseledande.

3. När Esma genom ett beslut begär uppgifter enligt punkt 1 ska Esma

(a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,

(b) ange syftet med begäran,

(c) specificera vilka uppgifter som begärs,

(d) ange en tidsfrist inom vilken uppgifterna ska lämnas,

(e) ange de viten som föreskrivs i artikel 38g om de begärda uppgifterna är ofullständiga,

(f) ange de böter som föreskrivs i artikel 38f om svaren på frågorna är oriktiga eller vilseledande,

(g) informera om rätten att överklaga beslutet inför Esmas överklagandenämnd och att få beslutet prövat av Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) i enlighet med artiklarna 60 och 61 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4. De personer som avses i punkt 1 eller deras företrädare och, för juridiska personer eller föreningar som inte är juridiska personer, de personer som är bemyndigade att företräda dem enligt lag eller stadgar, ska lämna de begärda uppgifterna. I behörig ordning befullmäktigade advokater får lämna de begärda uppgifterna på sina huvudmäns vägnar. Huvudmännen förblir ansvariga fullt ut om de lämnade uppgifterna är ofullständiga, oriktiga eller vilseledande.

5. Esma ska utan dröjsmål översända en kopia av den enkla begäran eller av sitt beslut till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de personer som avses i punkt 1 och som berörs av begäran om uppgifter har hemvist eller är etablerade.

Artikel 38c Allmänna utredningar

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga utredningar av personer som avses i artikel 38b.1. I detta syfte ska tjänstemän och andra personer som bemyndigats av Esma ha befogenhet att

(a) granska alla handlingar, uppgifter, rutiner och allt annat material av relevans för utförandet av dess uppgifter oberoende av i vilken form de föreligger,

(b) ta eller erhålla bestyrkta kopior av eller utdrag ur sådana handlingar, uppgifter, rutiner och sådant annat material,

(c) kalla till sig personer som avses i artikel 38b.1 eller deras företrädare eller personal och be dem om muntliga eller skriftliga förklaringar angående sakförhållanden eller dokument som rör föremålet för och syftet med kontrollen samt nedteckna svaren,

(d) höra varje annan fysisk eller juridisk person som går med på att höras i syfte att samla in information om föremålet för utredningen,

(e) begära in uppgifter om tele- och datatrafik.

2. De tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra sådana utredningar som avses i punkt 1 ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd där utredningens föremål och syfte anges. I tillståndet ska även anges de viten som föreskrivs i artikel 38i, om handlingar, uppgifter, rutiner och annat material inte tillhandahålls eller tillhandahålls i ofullständig form eller svaren på de frågor som ställs till de personer som avses i artikel 38b.1 inte lämnas eller är ofullständiga, samt de böter som föreskrivs i artikel 38h, om svaren på de frågor som ställs till personer som avses i artikel 38b.1 är oriktiga eller vilseledande.

3. De personer som avses i artikel 38b.1 ska underkasta sig utredningar som inletts genom beslut av Esma. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med utredningen, de viten som föreskrivs i artikel 38i, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.

4. Esma ska i god tid före en sådan utredning som avses i punkt 1 underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där utredningen ska genomföras om utredningen och namnge de bemyndigade personerna. Tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten ska, på Esmas begäran, bistå de bemyndigade personerna vid utredningen. Tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten får också på begäran närvara vid utredningarna.

5. Om den begäran om uppgifter om tele- eller datatrafik som avses i punkt 1 e kräver tillstånd av en rättslig myndighet enligt tillämplig nationell lagstiftning ska ansökan om sådant tillstånd göras. En sådan ansökan om tillstånd får också göras som försiktighetsåtgärd.

6. Om en nationell rättslig myndighet mottar en ansökan om tillstånd att begära uppgifter om tele- eller datatrafik i enlighet med punkt 1 e ska myndigheten kontrollera följande:

(a) Att det beslut av Esma som avses i punkt 3 är autentiskt.

(b) Att alla åtgärder som ska vidtas är proportionerliga och inte godtyckliga eller för långtgående.

Vid tillämpningen av led b får den nationella rättsliga myndigheten be Esma om närmare förklaringar, framför allt om de grunder på vilka Esma misstänker att denna förordning har överträtts samt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten får dock inte ompröva behovet av utredningen eller begära att få tillgång till uppgifterna i Esmas ärendehandlingar. Prövning av lagenligheten hos Esmas beslut är förbehållen domstolen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 38dKontroller på plats

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga kontroller på plats i företagslokaler som tillhör de personer som avses i artikel 38b.1.

2. Esmas tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra en kontroll på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler som tillhör de personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits av Esma och ska ha alla de befogenheter som föreskrivs i artikel 38b.1. De ska även ha befogenhet att försegla företagslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för kontrollen.

3. Esma ska i tillräckligt god tid anmäla kontrollen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras. Om det krävs för kontrollernas korrekta genomförande och effektivitet får Esma, efter att ha informerat den relevanta behöriga myndigheten, genomföra kontrollen på plats utan förhandsanmälan. En kontroll i enlighet med denna artikel ska genomföras under förutsättning att den relevanta myndigheten har bekräftat att den inte invänder mot detta.

4. De tjänstemän och andra personer som Esma har bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd, som anger kontrollens föremål och syfte liksom de viten som föreskrivs i artikel 38g om de berörda personerna inte underkastar sig kontrollen.

5. De personer som avses i artikel 38b.1 ska underkasta sig kontroller på plats som Esma beslutat om. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med kontrollen, fastställa den dag då den ska inledas och ange de viten som föreskrivs i artikel 38i, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.

6. På Esmas begäran ska tjänstemän som är anställda vid den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras samt de personer som har bemyndigats eller utsetts av denna myndighet aktivt bistå de tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av Esma. Tjänstemän vid den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får också närvara vid kontrollerna på plats.

7. Esma får också begära att behöriga myndigheter på dess vägnar utför särskilda utredningsuppgifter och kontroller på plats som föreskrivs i denna artikel och artikel 38b.1.

8. Om de tjänstemän och andra medföljande personer som Esma bemyndigat finner att en person motsätter sig en kontroll som har beslutats enligt denna artikel, ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten lämna dem nödvändigt bistånd och, vid behov, begära bistånd av polis eller annan motsvarande verkställande myndighet för att de ska kunna genomföra sin kontroll på plats.

9. Om den kontroll på plats som föreskrivs i punkt 1 eller det bistånd som föreskrivs i punkt 7 enligt nationell lagstiftning kräver tillstånd av en rättslig myndighet ska ansökan om sådant tillstånd göras. En sådan ansökan om tillstånd får också göras som försiktighetsåtgärd.

10. Om en nationell rättslig myndighet mottar en ansökan om tillstånd att utföra en sådan kontroll på plats som avses i punkt 1 eller det bistånd som avses i punkt 7 ska myndigheten kontrollera följande:

(a)  Att det beslut av Esma som avses i punkt 5 är autentiskt.

(b)  Att alla åtgärder som ska vidtas är proportionerliga och inte godtyckliga eller för långtgående.

Vid tillämpningen av led b får den nationella rättsliga myndigheten be Esma om närmare förklaringar, framför allt om de grunder på vilka Esma misstänker att denna förordning har överträtts samt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten får dock inte ompröva behovet av utredningen eller begära att få tillgång till uppgifterna i Esmas ärendehandlingar. Prövning av lagenligheten hos Esmas beslut är förbehållen domstolen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 38e Informationsutbyte

Esma och de behöriga myndigheterna ska utan onödigt dröjsmål förse varandra med den information som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

Artikel 38f Tystnadsplikt

Tystnadsplikt enligt artikel 76 i direktiv 2014/65/EU ska gälla för Esma och alla personer som arbetar eller har arbetat för Esma och för alla andra personer till vilka Esma har delegerat uppgifter, inklusive av Esma anlitade revisorer och sakkunniga.

Artikel 38gEsmas tillsynsåtgärder

1. Om Esma finner att en person som anges i artikel 38a.1 a har begått någon av de överträdelser som förtecknas i avdelning IVa, ska den vidta en eller flera av följande åtgärder:

(a) Anta ett beslut som förpliktigar personen att upphöra med överträdelsen.

(b) Anta ett beslut om att ålägga böter enligt artiklarna 38h och 38i.

(c) Utfärda offentliga underrättelser.

2. Vid vidtagande av åtgärder enligt punkt 1 ska Esma beakta överträdelsens natur och allvar med hänsyn till följande kriterier:

(a) Överträdelsens varaktighet och frekvens.

(b) Huruvida överträdelsen har lett till, underlättat eller på annat sätt avser ekonomisk brottslighet.

(c) Huruvida överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

(d) Graden av ansvar hos den person som är ansvarig för överträdelsen.

(e) Den finansiella styrkan hos den person som är ansvarig för överträdelsen, på basis av den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den ansvariga fysiska personens årsinkomst och nettotillgångar.

(f) Överträdelsens inverkan på investerares intressen.

(g) Storleken på de vinster som har gjorts eller de förluster som undvikits av den person som är ansvarig för överträdelsen eller förluster för tredje part till följd av överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

(h) I vilken mån den person som är ansvarig för överträdelsen samarbetar med Esma, utan att det påverkar behovet av att säkerställa återförande av de vinster som personen har erhållit eller de förluster som denne undvikit.

(i) Tidigare överträdelser som den för överträdelsen ansvariga personen gjort sig skyldig till.

(j) Åtgärder som den person som är ansvarig för överträdelsen har vidtagit efter överträdelsen för att förhindra att den upprepas.

3. Esma ska utan onödigt dröjsmål underrätta den person som är ansvarig för överträdelsen om varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 och meddela detta till medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen. Esma ska offentliggöra varje sådant beslut på sin webbplats inom tio arbetsdagar från dagen för antagandet.

Det offentliggörande som avses i första stycket ska omfatta följande:

(a)   Ett uttalande som bekräftar att den person som är ansvarig för överträdelsen har rätt att överklaga beslutet.

(b)   I tillämpliga fall, ett uttalande som bekräftar att ett överklagande har gjorts och som klargör att ett sådant överklagande inte har suspensiv verkan.

(c)   Ett uttalande som bekräftar att Esmas överklagandenämnd har möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet i enlighet med artikel 60.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

KAPITEL 2

ADMINISTRATIVA SANKTIONER OCH ANDRA ÅTGÄRDER

Artikel 38hBöter

1. Om Esma i enlighet med artikel 38k.5 finner att en person uppsåtligen eller av oaktsamhet har begått någon av de överträdelser som förtecknas i avdelning IVa ska den anta ett beslut om föreläggande av böter i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

En överträdelse ska anses ha begåtts uppsåtligen om Esma upptäcker objektiva omständigheter som visar att en person har handlat med avsikt att begå överträdelsen.

2. Bötesbeloppet enligt punkt 1 får som högst fastställas till 200 000 EUR eller, i medlemsstater som inte har euron som valuta, motsvarande värde i nationell valuta. . .

3. När ett bötesbelopp fastställs i enlighet med punkt 1 ska Esma ta hänsyn till de kriterier som anges i artikel 38g.2.

Artikel 38iViten

1. Esma ska fatta beslut om att vite ska föreläggas för att tvinga

(a) en person att upphöra med en överträdelse, i enlighet med ett beslut som fattats enligt artikel 38b.1 a,

(b) en person som avses i artikel 38b.1

– att lämna fullständiga uppgifter som har begärts genom ett beslut enligt artikel 38b,

– att underkasta sig en utredning och särskilt tillhandahålla fullständiga handlingar, uppgifter, förfaranden och annat nödvändigt material samt komplettera och korrigera annan information som tillhandahållits i samband med en utredning som inletts genom beslut enligt artikel 38c,

– att underkasta sig en kontroll på plats som har beslutats enligt artikel 38d.

2. Ett vite ska vara effektivt och proportionerligt. Vite ska betalas per förseningsdag.

3. Utan hinder av punkt 2 ska vitesbeloppet uppgå till 3 % av den genomsnittliga dagliga omsättningen under det föregående verksamhetsåret eller, när det gäller fysiska personer, 2 % av den genomsnittliga dagsinkomsten under det föregående kalenderåret. Vitesbeloppet ska beräknas från det datum som anges i beslutet om föreläggande av vitet.

4. Vite ska föreläggas för maximalt sex månader från och med det att Esma meddelar sitt beslut. Efter utgången av denna period ska Esma se över åtgärden.

Artikel 38j Offentliggörande, art, verkställighet och fördelning av böter och viten

1. Esma ska offentliggöra alla böter och viten som förelagts enligt artiklarna 38h och 38i, utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på de finansiella marknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerligt stor skada. Sådana offentliggöranden får inte innehålla personuppgifter i den mening som avses i förordning (EG) nr 45/2001.

2. Böter och viten som har förelagts i enlighet med artiklarna 38h och 38i ska vara av administrativ karaktär.

3. Om Esma beslutar att inte förelägga böter eller viten ska den informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter om detta och motivera sitt beslut.

4. Böter och viten som har förelagts i enlighet med artiklarna 38h och 38i ska vara verkställbara.

5. Verkställigheten ska följa de civilprocessrättsliga regler som gäller i den stat inom vars territorium den sker.

6. De belopp som åläggs i form av böter och viten ska tillfalla Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 38kFörfaranderegler för tillsynsåtgärder och böter

1. Om Esma vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som kan utgöra en eller flera av de överträdelser som förtecknas i avdelning IVa, ska Esma utse en oberoende utredare inom myndigheten för att utreda saken. Utredaren får inte vara involverad eller ha varit direkt eller indirekt involverad i tillsynen av eller auktorisationsprocessen för den berörda leverantören av datarapporteringstjänster, och ska utföra sina uppgifter oberoende av Esma.

2. Den utredare som avses i punkt 1 ska utreda de påstådda överträdelserna och därvid ta hänsyn till eventuella kommentarer som lämnas av de personer som är föremål för utredning samt lämna in fullständiga ärendehandlingar med sina utredningsresultat till Esma.

3. För att utföra sina uppgifter får utredaren utöva befogenheten att begära uppgifter enligt artikel 38b och att genomföra utredningar och kontroller på plats enligt artiklarna 38c och 38d.

4. När utredaren utför sina uppgifter ska denne ha tillgång till alla handlingar och all information som samlats in av Esma i dess tillsynsverksamhet.

5. När utredningen är avslutad ska utredaren, innan ärendehandlingarna med utredningsresultaten lämnas till Esma, ge de personer som är föremål för utredning möjlighet att höras i de frågor som utreds. Utredaren ska grunda sina utredningsresultat uteslutande på sakförhållanden som de berörda personerna har fått möjlighet att yttra sig över.

6. Rätten till försvar för de berörda personerna ska iakttas fullt ut under utredningar enligt denna artikel.

7. När utredaren lämnar ärendehandlingarna med utredningsresultaten till Esma ska denne underrätta de personer som är föremål för utredning. De personer som är föremål för utredning ska ha rätt att få tillgång till ärendehandlingarna, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten att få tillgång till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter som berör tredje parters intressen.

8. På grundval av ärendehandlingarna med utredarens resultat och, om de personer som är föremål för utredning begär det, efter att ha hört dem i enlighet med artikel 38l, ska Esma besluta om en eller flera av de överträdelser som förtecknas i avdelning IVa har begåtts av de personer som är föremål för utredning och i sådana fall vidta en tillsynsåtgärd i enlighet med artikel 38m.

9. Utredaren får inte delta i Esmas överläggningar eller på något annat sätt ingripa i Esmas beslutsprocess.

10. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att senast [Publikationsbyrån: för in datumet 24 månader efter ikraftträdandet] om närmare förfaranderegler för utövande av befogenheten att ålägga böter eller viten, inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister och indrivande av böter eller viten, samt preskriptionstiden när det gäller åläggande och verkställighet av böter och viten.

11. Esma ska överlämna ärenden till de relevanta nationella myndigheterna för lagföring om den vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som utgör brott. Esma ska inte förelägga böter eller viten i de fall där ett tidigare frikännande eller en tidigare fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen samma sakförhållanden redan har vunnit laga kraft som ett resultat av straffrättsliga förfaranden enligt nationell lagstiftning.

Artikel 38lHörande av berörda personer

1. Innan Esma fattar beslut enligt artiklarna 38g, 38h och 38i ska de personer som är föremål för förfarandena ges möjlighet att höras om Esmas utredningsresultat. Esma ska grunda sina beslut endast på utredningsresultat som de personer som är föremål för förfarandena har getts möjlighet att yttra sig över.

Det första stycket ska inte tillämpas om skyndsamma åtgärder krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada. Esma får i sådana fall anta ett preliminärt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att den har fattat sitt beslut.

2. Rätten till försvar för personer som är föremål för utredning ska iakttas fullt ut under förfarandena. De ska ha rätt att få tillgång till Esmas ärendehandlingar, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.

Artikel 38mDomstolens prövning

Domstolen ska ha obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka Esma har ålagt böter eller viten. Den får upphäva, sänka eller höja ålagda böter eller viten.

Artikel 38nAuktorisations- och tillsynsavgifter

1. Esma ska ta ut avgifter av leverantörer av datarapporteringstjänster i enlighet med denna förordning och med de delegerade akter som antas enligt punkt 3. Dessa avgifter ska helt täcka Esmas nödvändiga kostnader för auktorisation och tillsyn av leverantörer av datarapporteringstjänster och för att ersätta varje kostnad som de behöriga myndigheterna kan ådra sig när de utför uppgifter enligt denna förordning, särskilt som ett resultat av en delegering av uppgifter i enlighet med artikel 38o.

2. Den avgift som tas ut av en viss leverantör av datarapporteringstjänster ska täcka samtliga administrativa kostnader som Esma har för sin verksamhet avseende de prospekt, inbegripet tillägg till dessa, som upprättas av sådana emittenter, erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad. Avgiften ska stå i proportion till omsättningen för emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att senast [Publikationsbyrån: för in datumet 24 månader efter ikraftträdandet] för in datumet 24 månader efter ikraftträdandet] för att närmare ange typ av avgifter, i vilka fall avgifter ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur de ska betalas.”

Artikel 38oEsmas delegering av uppgifter till behöriga myndigheter

1. Om det är nödvändigt för att en tillsynsuppgift ska kunna utföras korrekt får Esma delegera specifika tillsynsuppgifter till den behöriga myndigheten i en medlemsstat i enlighet med de riktlinjer som Esma har utfärdat enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010. Sådana specifika tillsynsuppgifter kan särskilt innefatta befogenhet att begära uppgifter i enlighet med artikel 38b och att genomföra utredningar och kontroller på plats i enlighet med artiklarna 38c och 38d.

2. Esma ska, innan en uppgift delegeras, samråda med den berörda behöriga myndigheten om

(a) den delegerade uppgiftens omfattning,

(b) tidsfristen för utförandet av uppgiften, och

(c) överföringen av nödvändig information från och till Esma.

3. I enlighet med den förordning om avgifter som kommissionen antar enligt artikel 38n.3 ska Esma ersätta en behörig myndighet för kostnader som uppkommer till följd av att delegerade uppgifter utförs.

4. Esma ska med lämpliga intervall se över det beslut som avses i punkt 1. En delegering får när som helst återkallas.

(32)  5. En delegering av uppgifter ska inte påverka Esmas ansvar och inte begränsa Esmas förmåga att genomföra och övervaka den delegerade verksamheten.” Artikel 50 ska ändras på följande sätt:

(a)    Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.9, 2.2, 13.2, 15.5, 17.3, 19.2, 19.3, 27.3a, 27c, 31.4, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 52.10 och 52.12 ska gälla på obestämd tid från och med den 2 juli 2014.”

(b)    I punkt 3 ska första meningen ersättas med följande:

”Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 1.9, 2.2, 13.2, 15.5, 17.3, 19.2, 19.3, 27.3a, 27c, 31.4, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 52.10 och 52.12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.”

(c)  I punkt 5 ska första meningen ersättas med följande:

”En delegerad akt som antagits enligt artiklarna 1.9, 2.2, 13.2, 15.5, 17.3, 19.2, 19.3, 27.3a, 27c, 31.4, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 52.10 eller 52.12 träder i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar inom tre månader från det att akten anmäldes till Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, innan den perioden löper ut, båda har underrättat kommissionen om att de inte har några invändningar.”

(32a)  I artikel 39 ska en ny punkt införas som punkt 2a:

“2a. I enlighet med artikel 9 dc i förordning (EU) nr 1093/2010 och artikel 9 db i förordning (EU) nr 1095/2010 får EBA och Esma samordna behöriga myndigheters mystery shopping-aktiviteter avseende genomförandet av undersökningar av en viss typ av finansinstitut eller typ av produkt eller beteende, inbegripet kontakter med finansinstitut i rollen som presumtiv kund. Den information som erhålls från sådana undersökningar får användas till stöd för de uppgifter som utövas i samband med konsumentskydd, finansverksamhet och finansiella innovationer.”

(32b)  I artikel 40 ska punkt 6 ersättas med följande:

“6. Esma ska ompröva ett förbud eller en begränsning enligt punkt 1 med lämpliga intervall, så snart som möjligt och minst var sjätte månad. Myndigheten kan förlänga förbudet eller begränsningen två gånger, och efter denna period ska dessa bli permanenta, såvida myndigheten inte gör en annan bedömning”.

(32c)  I artikel 41 ska punkt 6 ändras på följande sätt:

“6. EBA ska ompröva ett förbud eller en begränsning enligt punkt 1 med lämpliga intervall, så snart som möjligt och minst var sjätte månad. Myndigheten kan förlänga förbudet eller begränsningen två gånger, och efter denna period ska dessa bli permanenta, såvida myndigheten inte gör en annan bedömning”.

(33)  I artikel 52 ska följande punkter läggas till som punkterna 13 och 14:

”13.   Kommissionen ska, efter samråd med Esma, lägga fram rapporter för Europaparlamentet och rådet om hur den konsoliderade handelsinformation som har inrättats i enlighet med avdelning IVa har fungerat. Den rapport som gäller artikel 27d.1 ska läggas fram senast den 3 september 2019. Den rapport som gäller artikel 27d.2 ska läggas fram senast den 3 september 2021.

De rapporter som avses i första stycket ska innehålla en bedömning av resultatet av den konsoliderade handelsinformationen utifrån följande kriterier:

(a)   Tillgången till och punktligheten för information efter handel i ett konsoliderat format som omfattar samtliga transaktioner, oavsett om de genomförts på handelsplatser eller inte.

(b)   Tillgången till och punktligheten för fullständig och partiell högkvalitativ information efter handel i format som är lätta att komma åt och använda för marknadsaktörer och som är tillgängliga på rimliga affärsvillkor.

Om kommissionen konstaterar att tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation inte har tillhandahållit information på ett sätt som uppfyller de kriterier som anges i andra stycket, ska den till sin rapport foga en begäran till Esma om att inleda ett förhandlat förfarande för att genom offentlig upphandling, genomförd av Esma, utse en enhet som ska tillhandahålla konsoliderad handelsinformation. Esma ska inleda förfarandet efter mottagande av kommissionens begäran enligt de villkor som anges i kommissionens begäran och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(**).

14.   Om det förfarande som beskrivs i punkt 13 inleds, ska kommissionen anta delegerade akter enligt artikel 50 för specificering av följande:

(a)   Bestämmelser om kontraktets varaktighet för den enhet som ska tillhandahålla konsoliderad handelsinformation och om förfaranden och villkor för förlängning av kontraktet och inledandet av en ny offentlig upphandling.

(b)   Bestämmelser om att den enhet som ska tillhandahålla konsoliderad handelsinformation gör det på exklusiv grund och att ingen annan enhet ska auktoriseras som tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation i enlighet med artikel 27a.

(c)   Bestämmelser om att Esma får befogenhet att se till att den enhet som ska tillhandahålla konsoliderad handelsinformation och som har utsetts genom offentlig upphandling följer anbudsvillkoren.

(d)   Bestämmelser som säkerställer att den information efter handel som tillhandahålls av den enhet som ska tillhandahålla konsoliderad handelsinformation håller hög kvalitet och föreligger i format som är lätta att komma åt och att använda för marknadsaktörer och i ett konsoliderat format som omfattar hela marknaden.

(e)   Bestämmelser som säkerställer att informationen efter handel tillhandahålls på rimliga affärsvillkor, på såväl konsoliderad som icke-konsoliderad grund, och tillgodoser användarnas behov av den informationen i hela unionen.

(f)   Bestämmelser som säkerställer att handelsplatser och godkända publiceringsarrangemang till rimlig kostnad gör sina uppgifter om handel tillgängliga för den enhet som ska tillhandahålla konsoliderad handelsinformation och som har utsetts genom offentlig upphandling, genomförd av Esma.

(g)   Bestämmelser om vilka åtgärder som ska vidtas om en enhet som ska tillhandahålla konsoliderad handelsinformation och som har utsetts genom offentlig upphandling inte följer anbudsvillkoren.

(h)   Bestämmelser om på vilka villkor tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation som är auktoriserade enligt artikel 27a får fortsätta att tillhandahålla konsoliderad handelsinformation, om den befogenhet som avses i led b i denna punkt inte utnyttjas eller om ingen enhet utses genom offentlig upphandling, till dess att en ny offentlig upphandling har slutförts och en enhet som ska tillhandahålla konsoliderad handelsinformation har utsetts.

*  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

**  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.”

(34)  Följande artiklar ska införas som artiklarna 54a och 54b:

”Artikel 54aÖvergångsbestämmelser avseende Esma

1. Alla befogenheter och uppgifter som rör tillsyn och kontroll av regelefterlevnad i fråga om leverantörer av datarapporteringstjänster och som tilldelats behöriga myndigheter enligt artikel 67 i direktiv 2014/65/EU ska upphöra att gälla den [Publikationsbyrån: infoga datum 36 månader efter dagen för ikraftträdande]. Esma ska överta befogenheterna och uppgifterna från och med den dagen.

2. Alla original eller bestyrkta kopior av ärendehandlingar och arbetsdokument som rör tillsyn och kontroll av regelefterlevnad i fråga om leverantörer av datarapporteringstjänster, inbegripet eventuella pågående granskningar och verkställighetsåtgärder, ska övertas av Esma den dag som anges i punkt 1.

En ansökan om registrering som de behöriga myndigheterna har mottagit före den [Publikationsbyrån: för in datumet 30 månader efter ikraftträdandet] ska dock inte överföras till Esma, och beslut att godkänna eller avslå registrering ska fattas av myndigheten i fråga.

3. De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 ska säkerställa att alla befintliga handlingar och arbetsdokument eller bestyrkta kopior av dessa överförs till Esma så snart som möjligt och i alla händelser av leverantörerna av datarapporteringstjänster. Dessa behöriga myndigheter ska även bistå Esma med all nödvändig hjälp och rådgivning, så att tillsyn och efterlevnadskontroll i fråga om leverantörer av datarapporteringstjänster ändamålsenligt och effektivt kan överföras till och övertas av Esma.

4. Esma ska i rättsligt hänseende träda i stället för de behöriga myndigheter som avses i punkt 1 i sådana administrativa eller rättsliga förfaranden som följer av tillsyn och efterlevnadskontroll som dessa behöriga myndigheter utövat i ärenden som omfattas av denna förordning.

5. En auktorisation som leverantör av datarapporteringstjänster som beviljats av en behörig myndighet enligt punkt 1 ska fortsätta att gälla efter det att befogenheterna har överförts till Esma.

Artikel 54bFörhållandet till revisorer

1.   En person som är auktoriserad i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG(*) och som hos en leverantör av datarapporteringstjänster utför det uppdrag som beskrivs i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller artikel 73 i direktiv 2009/65/EG eller varje annat uppdrag som föreskrivs i lag, ska omgående rapportera till Esma alla sakförhållanden eller beslut rörande företaget som denne fått kännedom om under det uppdraget och som kan

(a)   utgöra en väsentlig överträdelse av lagar och andra författningar som reglerar villkoren för auktorisation eller som särskilt reglerar bedrivandet av verksamhet som leverantör av datarapporteringstjänster,

(b)   påverka den fortsatta verksamheten hos leverantören av datarapporteringstjänster,

(c)   leda till att räkenskaperna inte bestyrks eller till att reservationer framställs.

Denna person ska också rapportera alla sakförhållanden och beslut som rör ett företag som har nära förbindelser med den leverantör av datarapporteringstjänster inom vilken denne utför uppdraget och som denne fått kännedom om under utförandet av ett uppdrag som avses i första stycket.

2.    Personer som auktoriserats i den mening som avses i direktiv 2006/43/EG och som i god tro rapporterar sådana sakförhållanden eller beslut som avses i punkt 1 till de behöriga myndigheterna, ska inte anses ha överträtt eventuella restriktioner i avtal eller lagstiftning för röjande av uppgifter och ska inte ställas till något som helst ansvar.

*   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).”

Artikel 8Ändringar av förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat

Förordning (EU) 2016/1011 ska ändras på följande sätt:

(-1)  I artikel 3.1.24 a ska inledningen ändras enligt följande:

  “(a) dataunderlag som kommer helt och hållet ▌från”

(-1a)  Artikel 3.1.24 a vii ska ändras enligt följande:

  ”(vii) en tjänsteleverantör till vilken administratören av referensvärdet har utkontrakterat insamlingen av uppgifter i enlighet med artikel 10, med undantag för artikel 10.3 f, förutsatt att denna tjänsteleverantör erhåller uppgifterna helt och hållet från en enhet som omfattas av leden i–vi,”

(1)  I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

“9.  Kommissionen ska anta delegerade förordningar i enlighet med artikel 49 för att specificera krav som säkerställer att de styrningsarrangemang som avses i punkt 1 är tillräckligt stabila.”

(2)  I artikel 12 ska följande punkt läggas till:

“4.  Kommissionen ska anta delegerade förordningar i enlighet med artikel 49 för att specificera krav som säkerställer att den metod som avses i punkt 1 överensstämmer med leden a–e i den punkten.”

(3)  I artikel 14 ska följande punkt läggas till:

“4.  Kommissionen ska anta delegerade förordningar i enlighet med artikel 49 för att specificera egenskaperna hos de system och kontroller som avses i punkt 1.”

(4)  Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20Kritiska referensvärden

1.  Kommissionen ska fastställa som kritiska, alla referensvärden som tillhandahålls av en administratör i unionen och som används direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden som en referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet hos investeringsfonder som har ett totalt värde på minst 500 miljarder EUR, baserat på referensvärdets alla olika slags löptider, i tillämpliga fall.

Om en behörig myndighet i en medlemsstat eller Esma anser att ett referensvärde bör fastställas som kritiskt i enlighet med första stycket ska den behöriga myndigheten eller Esma, beroende på vad som är lämpligt, meddela kommission om detta och motivera sin ståndpunkt skriftligen.

Kommissionen ska se över sin bedömning av hur kritiska referensvärdena är minst en gång vartannat år.

2.  Esma ska fastställa som kritiska, alla referensvärden som används som referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet hos investeringsfonder som har ett totalt värde på mindre än 500 miljarder EUR, i enlighet med punkt 1, som uppfyller kriterierna a, b och c nedan:

(a)  Referensvärdet har inget eller mycket få lämpliga marknadsledda alternativ.

(b)  Det skulle uppstå en allvarlig och negativ påverkan på marknadernas integritet, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll eller företag i en eller flera medlemsstater om referensvärdet upphör att tillhandahållas, eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller ekonomiska verkligheten eller som är otillförlitligt

(c i)  Referensvärdet baseras på information från rapportörer som till största delen är etablerade i en enda medlemsstat.

(c ii)  Det skulle uppstå en allvarlig och negativ påverkan på marknadernas integritet, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll eller företag i en medlemsstat om referensvärdet upphör att tillhandahållas, eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller ekonomiska verkligheten eller som är otillförlitligt

3.  Vid bedömning av om kriterierna i leden a och b uppfylls ska Esma beakta följande:

(i)  Värdet på de finansiella instrument och finansiella avtal som hänvisar till referensvärdet och värdet på investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet för att mäta fondernas resultat samt deras relevans när det gäller det totala värdet på utestående finansiella instrument och finansiella avtal, och det totala värdet av investeringsfonder, i den berörda medlemsstaten.

(ii)  Värdet på de finansiella instrument och finansiella avtal som hänvisar till referensvärdet, och värdet på investeringsfonder som hänvisar till referensvärdet för att mäta fondernas resultat inom de berörda medlemsstaterna samt deras relevans när det gäller dessa medlemsstaters bruttonationalprodukt.

(iii)  Andra tillgängliga sifferuppgifter i syfte att objektivt bedöma hur referensvärdets upphörande eller otillförlitlighet potentiellt kan påverka marknadsintegriteten, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i de berörda medlemsstaterna.

4.  Innan ett referensvärde fastställs som kritiskt, ska Esma samråda med administratörens behöriga myndighet om referensvärdet i fråga och beakta den bedömning som den behöriga myndigheten gjort.

Esma ska se över sin bedömning av hur kritiskt referensvärdet är minst en gång vartannat år.

Esma ska utan onödigt dröjsmål underrätta kommissionen om fastställandet av ett referensvärde som kritiskt och om eventuella beslut om att granska fastställandet av ett referensvärde som kritiskt, om den översyn som avses i fjärde stycket i denna punkt leder till slutsatsen att ett referensvärde som Esma fastställt som kritiskt inte längre bedöms vara kritiskt.

Om en behörig myndighet i en medlemsstat anser att ett referensvärde bör fastställas som kritiskt i enlighet med denna punkt ska den behöriga beroende på vad som är lämpligt, underrätta Esma om detta och motivera sin ståndpunkt skriftligen. Esma ska lämna in ett motiverat yttrande till den myndigheten om den slår fast att referensvärdet inte är kritiskt.

3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 50.2 för att upprätta en förteckning över referensvärden som har fastställts som kritiska i enlighet med punkterna 1 och 2. Kommissionen ska anta genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 50.2 för att utan onödigt dröjsmål uppdatera förteckningen i följande situationer:

(a)  Kommissionen fastställer ett referensvärde som kritiskt, eller ser över det fastställandet i enlighet med punkt 1.

(b)  Kommissionen underrättas av Esma i enlighet med punkt 2 femte stycket.

4.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 49 för att

(a)  specificera hur det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det nominella beloppet för derivat och fondandelsvärdet för investeringsfonder ska bedömas, inbegripet när det gäller indirekt hänvisning till ett referensvärde inom en kombination av referensvärden, vid jämförelse med de tröskelvärden som avses i punkt 1 i denna artikel och artikel 24.1 a,

(b)  se över de beräkningsmetoder som används för att fastställa de tröskelvärden som avses i punkt 1 i denna artikel mot bakgrund av marknads-, prissättnings- och regleringsutvecklingen samt hur lämpligt det är att klassificera referensvärden där det totala värdet av finansiella instrument, finansiella avtal eller investeringsfonder som hänvisar till referensvärdena ligger nära tröskelvärdet; denna översyn ska äga rum minst vartannat år från och med ... [18 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

(c)  specificera hur kriterierna i punkt 2 c i–iii i denna artikel ska tillämpas, med beaktande av varje uppgift som är till hjälp vid en objektiv bedömning av hur det berörda referensvärdets upphörande eller otillförlitlighet potentiellt kan påverka marknadsintegriteten, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i en eller flera medlemsstater.

Kommissionen ska ta hänsyn till relevant marknads- eller teknikutveckling.”

(5)  Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

“2.  När den behöriga myndigheten har mottagit administratörens bedömning enligt punkt 1, ska myndigheten

(a)  informera Esma om detta,

(b)  inom fyra veckor efter mottagandet av den bedömningen göra en egen bedömning av hur referensvärdet ska överföras till en ny administratör eller upphöra att tillhandahållas, med beaktande av förfarandet i artikel 28.1.

Administratören får inte upphöra att tillhandahålla referensvärdet under den period som avses i första stycket b utan skriftligt tillstånd från Esma.”

(b)  Följande nya punkt 5 ska läggas till:

“5.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 49 för att specificera de kriterier som den bedömning som avses i punkt 2 b ska baseras på.”

(6)  I artikel 23 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

“3.  En rapportör under tillsyn som rapporterar till ett kritiskt referensvärde som har för avsikt att upphöra att rapportera dataunderlag ska utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till administratören. Administratören ska sedan utan dröjsmål informera Esma om detta.

Esma ska utan dröjsmål informera rapportören under tillsyns behöriga myndighet. Administratören ska så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter anmälan från rapportören under tillsyn, till Esma översända en bedömning av hur det kritiska referensvärdets förmåga att mäta den underliggande marknaden eller ekonomiska verkligheten påverkas.

4.  När Esma har mottagit en sådan bedömning som avses i punkterna 2 och 3 ska den, baserat på denna bedömning, göra sin egen bedömning av referensvärdets förmåga att mäta den underliggande marknaden och ekonomiska verkligheten, med beaktande av administratörens förfarande i artikel 28.1 för referensvärden som upphör att gälla.”

(7)  I artikel 26 ska följande punkt läggas till:

“6.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 49 för att specificera kriterierna som behöriga myndigheter måste uppfylla för att begära ändringar av den försäkran om efterlevnad som avses i punkt 4.”

(8)  Artikel 30 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

“2.  Kommissionen får anta ett genomförandebeslut om att den rättsliga ramen och tillsynsverksamhet i ett tredjeland ska säkerställa att

(a)  administratörer som är auktoriserade eller registrerade i det tredjelandet uppfyller bindande krav som är likvärdiga med kraven enligt denna förordning; vid likvärdighetsbedömningen får kommissionen beakta om den rättsliga ramen och tillsynsverksamheten i det tredjelandet uppfyller Iosco-principerna om finansiella referensvärden eller Iosco-principerna för organisationer som rapporterar oljepriser,

(b)  dessa bindande krav fortlöpande är föremål för effektiv tillsyn och tillämpning i det tredjelandet.

Vid tillämpningen av det genomförandebeslut som avses i första stycket får kommissionen kräva att tredjelandet fortlöpande och effektivt uppfyller kraven i genomförandebeslutet och att Esma får möjlighet att effektivt ta sitt tillsynsansvar i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) 1095/2010.

Genomförandebeslutet ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 50.2 i denna förordning.”

(b)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

“2a. Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 49 för att specificera de villkor som avses punkt 2 första stycket a och b.”

(c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3.  Om inget genomförandebeslut har antagits i enlighet med punkt 2 får kommissionen anta genomförandebeslut där följande föreskrivs:

(a)  Bindande krav i ett tredjeland med avseende på specifika administratörer eller referensvärden eller familjer av referensvärden är likvärdiga med kraven enligt denna förordning, med hänsyn i synnerhet till om den rättsliga ramen och tillsynsverksamheten i det tredjelandet uppfyller Iosco-principerna om finansiella referensvärden eller Iosco-principerna för organisationer som rapporterar oljepriser.

(b)  Sådana specifika administratörer eller referensvärden eller familjer av referensvärden är föremål för fortlöpande effektiv tillsyn och tillämpning i detta tredjeland.

Vid tillämpningen av det genomförandebeslut som avses i första stycket får kommissionen kräva att tredjelandet fortlöpande och effektivt uppfyller kraven i genomförandebeslutet och att Esma får möjlighet att effektivt ta sitt tillsynsansvar i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) 1095/2010.

Genomförandebeslutet ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 50.2 i denna förordning.”

(d)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

“3a.  Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 49 för att specificera de villkor som avses i punkt 3 a och b.”

(e)  I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:

"4. Esma ska ingå samarbetsavtal med behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsliga ram och tillsynspraxis har erkänts som likvärdig i enlighet med punkterna 2 och 3, om inte tredjelandet, i enlighet med en gällande delegerad akt som antagits av kommissionen enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ingår i den förteckning över jurisdiktioner med strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system. I sådana samarbetsarrangemang ska minst följande anges:”

(f)  I punkt 4 ska följande led läggas till som led d:

“(d)  Förfaranden för regelbundet informationsutbyte, minst en gång i kvartalet, avseende referensvärden som tillhandahålls i det tredjelandet som uppfyller något av de villkor som avses i artikel 20.1 a–c.

(g)  Punkt 5 andra stycket ska ersättas med följande:

”Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [Publikationsbyrån: för in dagen 24 månader efter det att denna förordning träder i kraft].”

(9)  Artikel 32 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

“1.  Fram till dess att ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 30.2 eller 30.3 antas, får ett referensvärde som tillhandahålls av en administratör i ett tredjeland användas av enheter under tillsyn i unionen, förutsatt att administratören erhåller förhandserkännande från Esma i enlighet med denna artikel.”

(b)  Punkt 2 andra stycket ska ersättas med följande:

”För att avgöra huruvida det villkor som avses i första stycket är uppfyllt och för att bedöma huruvida Iosco-principerna för finansiella referensvärden eller i förekommande fall Iosco-principerna för organisationer som rapporterar oljepriser efterlevs, får Esma beakta en bedömning från en oberoende extern revisor eller ett intyg från administratörens behöriga myndighet i det tredjeland där administratören är belägen.”

(c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

“3.  En administratör belägen i ett tredjeland som avser att inhämta förhandserkännande enligt punkt 1 ska ha en rättslig företrädare. Den rättsliga företrädaren ska vara en fysisk eller juridisk person som har sin hemvist i unionen och som efter att uttryckligen utsetts av administratören, ska agera på en sådan administratörs vägnar med avseende på administratörens skyldigheter enligt denna förordning. Den rättsliga företrädaren ska tillsammans med administratören utföra övervakningsfunktionen för administratörens tillhandahållande av referensvärde enligt denna förordning och ska i det hänseendet vara ansvarig inför Esma.”

(d)  Punkt 4 ska utgå.

(e)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

“5.  En administratör belägen i ett tredjeland som avser att inhämta förhandserkännande enligt punkt 1 ska ansöka om erkännande hos Esma. Den ansökande administratören ska tillhandahålla all information som krävs för att Esma ska kunna fastslå att administratören, vid tidpunkten för erkännandet, har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla villkoren i punkt 2 och ska tillhandahålla förteckningen över de av administratörens aktuella eller framtida referensvärden som avses användas i unionen och ska i tillämpliga fall ange vilken behörig myndighet i det tredjelandet som ansvarar för dess tillsyn.

Esma ska inom 90 arbetsdagar efter att ha mottagit den ansökan som avses i första stycket i denna punkt kontrollera att de villkor som fastställs i punkterna 2 och 3 är uppfyllda.

Om Esma anser att de villkor som föreskrivs i punkterna 2 och 3 inte är uppfyllda ska den avslå ansökan om erkännande och ange skälen till avslaget. Vidare ska ett erkännande endast beviljas om följande ytterligare villkor är uppfyllda:

(a)  Om en administratör som är belägen i tredjelandet står under tillsyn, ska det finnas ett lämpligt samarbetsarrangemang mellan Esma och den behöriga myndigheten i det tredjeland där administratören är belägen, i enlighet med de tekniska standarder för tillsyn som antagits i enlighet med artikel 30.5, i syfte att säkerställa ett effektivt informationsutbyte så att tredjelandets behöriga myndighet kan utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning.

(b)  Esmas effektiva utövande av sin tillsynsfunktion i enlighet med denna förordning får inte hindras av lagar och andra författningar i det tredjeland där administratören är belägen och får i tillämpliga fall inte begränsas av de tillsyns- och undersökningsbefogenheter som innehas av tredjelandets behöriga myndighet.”

(f)  Punkterna 6 och 7 ska utgå.

(g)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

“8.   Esma ska tillfälligt upphäva eller i förekommande fall återkalla det erkännande som beviljats i enlighet med punkt 5 om den har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, att anse att administratören

(a)  agerar på ett sätt som klart strider mot intressena hos användarna av dess referensvärden eller mot marknadernas goda funktion,

(b)  allvarligt har överträtt de relevanta kraven enligt denna förordning,

(c)  lämnat falsk information eller använt andra otillbörliga metoder för att erhålla erkännandet.”

(11)  I artikel 34 ska följande punkt införas som punkt 1a:

“1a. Om en eller flera av de index som tillhandahålls av den person som avses i punkt 1 kvalificeras som kritiska referensvärden ska ansökan riktas till Esma.”

(12)  Artikel 40 ska ersättas med följande:

“1.  I denna förordning ska Esma▐

(a)  vara behörig myndighet för administratörer av kritiska referensvärden som avses i artikel 20.1 och 20.2,

(b)  vara behörig myndighet för administratörer av referensvärden som avses i artiklarna 30 och 32,

(c)  granska en nationell behörig myndighets beslut som gör det möjligt för en EU-administratör att godkänna ett referensvärde i ett tredjeland. Efter det att de godkända referensvärdena upptagits i det offentliga registret enligt artikel 36c ska Esma ansvara för tillsynen av de godkända referensvärdena och för uppfyllandet av skyldigheterna enligt denna förordning, på ett sätt som innebär att det inte uppstår några dubbla krav i fråga om rapportering eller övervakning av administratörerna av godkända referensvärden.

(d)  vara behörig myndighet för rapportörer under tillsyn av de kritiska referensvärden som avses i artikel 20.1,

(e)  vara behörig myndighet för rapportörer under tillsyn av de referensvärden som avses i artiklarna 30, 32 och 33,

2.  Varje medlemsstat ska utse den behöriga myndighet som är ansvarig för att utföra uppgifterna enligt denna förordning avseende administratörer och enheter under tillsyn och underrätta kommissionen och Esma om detta.

3.   En medlemsstat som utser mer än en behörig myndighet i enlighet med punkt 2 ska klart ange respektive myndighets uppdrag och utse en myndighet som ska ansvara för samordningen av samarbetet och informationsutbytet med kommissionen, Esma och andra medlemsstaters behöriga myndigheter.

4.   Esma ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de behöriga myndigheter som utsetts enligt punkterna 1–3.”

(13)  Artikel 41 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

“1.  För att uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning ska behöriga myndigheter, som avses i artikel 40.2, i enlighet med nationell rätt ha minst följande tillsyns- och utredningsbefogenheter:”

(b)  I punkt 2 ska inledningen ersättas med följande:

“1.  De behöriga myndigheter som avses i artikel 40.2 ska utöva sina funktioner och befogenheter, som avses i punkt 1, samt befogenheter att påföra de sanktioner som avses i artikel 42 i enlighet med sina nationella rättsliga ramar och på något av följande sätt:”

(14)  I artikel 43.1 ska inledningen ersättas med följande:

“1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna som de utsett i enlighet med artikel 40.2, vid fastställandet av typ och nivå på de administrativa sanktionerna och andra administrativa påföljder, beaktar alla relevanta omständigheter, inbegripet, i förekommande fall:”

(15)  Artikel 44 ska ersättas med följande:

Artikel 44Skyldighet att samarbeta

1.  Medlemsstater som i enlighet med artikel 42 har valt att fastställa straffrättsliga påföljder för de överträdelser av de bestämmelser som avses i den artikeln, ska säkerställa att lämpliga åtgärder har vidtagits för att ge de behöriga myndigheterna som utsetts i enlighet med artikel 40.2 alla befogenheter som är nödvändiga för att hålla kontakter med rättsliga myndigheter inom deras jurisdiktion för att få särskild information om brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden som har inletts på grund av eventuella överträdelser av denna förordning. Dessa behöriga myndigheter ska lämna denna information till andra behöriga myndigheter och Esma.

2.  De behöriga myndigheterna ska bistå andra behöriga myndigheter och Esma. De ska särskilt utbyta information och samarbeta vid all utrednings- eller tillsynsverksamhet. De behöriga myndigheterna får även samarbeta med andra behöriga myndigheter för att underlätta indrivning av sanktionsavgifter.”

(16)  I artikel 45.5 ska första stycket ersättas med följande:

“5.  Medlemsstaterna ska årligen tillhandahålla Esma uppgifter i aggregerad form om administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder enligt artikel 42. Den skyldigheten ska inte gälla för åtgärder av utredningskaraktär. Esma ska offentliggöra dessa uppgifter i en årsrapport, tillsammans med uppgifter i aggregerad form om alla administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som den själv har pålagt och vidtagit i enlighet med artikel 48f”.

(17)  Artikel 46 ska utgå.

(18)  I artikel 47 ska punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

“1.  De behöriga myndigheter som avses i artikel 40.2 ska samarbeta med Esma vid tillämpningen av denna förordning, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2.  De behöriga myndigheter som avses i artikel 40.2 ska omgående förse Esma med all information den behöver för att utföra sina uppgifter i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.[Kontrolleras mot ändringar i Esmaförordningen].”

(19)  I avdelning VI ska följande kapitel införas som kapitel 4:

”KAPITEL 4

Esmas befogenheter och behörighet

Avsnitt 1

Behörighet och förfaranden

Artikel 48aEsmas utövande av befogenheter

De befogenheter som enligt artiklarna 48b–48d tilldelas Esma eller dess tjänstemän eller någon annan person som bemyndigats av Esma får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artikel 48bBegäran om uppgifter

1.  Esma får genom en enkel begäran eller genom ett beslut kräva att följande personer lämnar alla uppgifter som krävs för att Esma ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning:

(a)  Personer som deltar i tillhan