Процедура : 2018/0385(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2019

Внесени текстове :

A8-0014/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0126

ДОКЛАД     ***I
PDF 237kWORD 87k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

(COM(2018)0744 – C8‑0482/2018 – 2018/0385(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Мирослав Похе

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

(COM(2018)0744 – C8‑0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0744),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 192, параграф 1 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0482/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0014/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че ако не бъде определена друга дата посредством ратифицирано споразумение за оттегляне или ако Европейският съвет, в споразумение с Обединеното кралство, не определи с единодушие друга дата, правото на Съюза ще престане да се прилага в Обединеното кралство от 30 март 2019 г. Тогава Обединеното кралство ще стане „трета държава“.

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне, или при липса на такова, две години след гореспоменатата нотификация, тоест считано от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да продължи този срок.

Обосновка

Това е техническа промяна, отразяваща междуинституционално договорените хоризонтални формулировки, които се прилагат за всички законодателни актове, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Споразумението за оттегляне, постигнато от преговарящите, включва договорености относно прилагането на разпоредбите на правото на Съюза по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство след датата, на която Договорите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство. В случай че посоченото споразумение влезе в сила, Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a, изменена с Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета, ще се прилагат по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство през преходния период в съответствие със споразумението и ще престанат да се прилагат в края на този период.

 

__________________

 

1a Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

 

Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕО относно енергийната ефективност (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 210).

 

Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

Обосновка

Това е техническа промяна, отразяваща междуинституционално договорените хоризонтални формулировки, които се прилагат за всички законодателни актове, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съгласно Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност6, изменена с Директива 2018/XXX/ЕС7, от държавите членки се изисква да определят индикативни национални приноси в областта на енергийната ефективност за постигане на целта за енергийна ефективност на Съюза от поне 32,5% за 2030 г. Успоредно с това държавите членки следва да вземат предвид енергопотреблението на ЕС към 2030 г.8

(2)  Съгласно Директива 2012/27/ЕС, изменена с Директива 2018 (ЕС) 2018/2002, от държавите членки се изисква да определят индикативни национални приноси в областта на енергийната ефективност за постигане на целите за енергийна ефективност на Съюза от поне 32,5% за 2030 г. Успоредно с това държавите членки вземат предвид енергопотреблението на ЕС към 2030 г. по отношение на първичната и/или крайната енергия8.

Обосновка

Техническо пояснение с цел по-точното отразяване на терминологията, използвана в приетия неотдавна преглед на Директивата относно енергийната ефективност във връзка с целите за енергийна ефективност на Съюза за 2030 г., по отношение на първичното/крайното енергийно потребление.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съгласно Регламент (ЕС) 2018/XXX [относно управлението на Енергийния съюз]9 от държавите членки се изисква да вземат предвид енергопотреблението на ЕС към 2030 г. при тяхната процедура за определяне на вноската за постигане на целта на Съюза за енергийна ефективност за 2030 г.10 Енергопотреблението на равнището на Съюза също е от значение за оценката на Комисията за напредъка по отношение на колективното постигане на целите на Съюза11.

(3)  Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 от държавите членки се изисква да вземат предвид енергопотреблението на ЕС към 2030 г. при тяхната процедура за определяне на вноската за постигане на целта на Съюза за енергийна ефективност за 2030 г. по отношение на първичната и/или крайната енергия10. Енергопотреблението на равнището на Съюза също е от значение за оценката на Комисията за напредъка по отношение на колективното постигане на целите на Съюза11.

Обосновка

Техническо пояснение с цел по-точното отразяване на терминологията, използвана в приетия неотдавна преглед на Директивата относно енергийната ефективност във връзка с целите за енергийна ефективност на Съюза за 2030 г., по отношение на първичното/крайното енергийно потребление.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)   Поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза е необходимо от техническа гледна точка прогнозните данни за потреблението на енергия в Европейския съюз към 2030 г. да бъдат адаптирани, за да отразяват Съюза от 27 държави членки („ЕС-27“). Прогнозите за водеща цел на ЕС от най-малко 32,5% показват, че потреблението на енергия от първични източници трябва да възлиза на 1 273 милиона тона нефтен еквивалент и 956 Mtoe крайно енергопотребление през 2030 г. за ЕС от 28 държави членки. Еквивалентните прогнози за ЕС-27, които изключват Обединеното кралство, показват, че през 2030 г. потреблението на енергия от първични източници следва да възлиза на 1 128 Mtoe, а крайното енергопотребление — на 846 Mtoe. Това налага адаптиране на данните за нивата на потреблението на енергия през 2030 г.

(4)   Поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза е необходимо от техническа гледна точка прогнозните данни за потреблението на енергия в Европейския съюз към 2030 г. да бъдат адаптирани, за да отразяват Съюза от 27 държави членки („ЕС-27“). Прогнозите за водещите цели на ЕС от най-малко 32,5% показват, че първичното енергийно потребление следва да възлиза на 1 273 милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe) и 956 Mtoe крайно енергопотребление през 2030 г. за ЕС-28. Еквивалентните прогнози за ЕС-27, които изключват Обединеното кралство, показват, че през 2030 г. потреблението на енергия от първични източници следва да възлиза на 1 128 Mtoe, а крайното енергопотребление — на 846 Mtoe. Това налага адаптиране на данните за нивата на потреблението на енергия през 2030 г.

Обосновка

Техническо пояснение с цел по-точното отразяване на терминологията, използвана в приетия неотдавна преглед на Директивата относно енергийната ефективност във връзка с целите за енергийна ефективност на Съюза за 2030 г.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета1a, преустановяването на прилагането на актове, определено за конкретна дата, настъпва при изтичането на последния час от деня, който съответства на тази дата. Следователно настоящото решение следва да се прилага от първия ден след деня, в който Директива 2012/27/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/2002 и Регламент (ЕС) 2018/1999 ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство.

 

________________________

 

1a Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

Обосновка

Това е техническа промяна, отразяваща междуинституционално договорените хоризонтални формулировки, които се прилагат за всички законодателни актове, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Изменение    7

Предложение за решение

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Членове 1 и 2 от настоящото решение не засягат крайния срок, предвиден в член 28 от Директива 2012/27/ЕС [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и член 59 от Регламент (ЕС) 2018/XXX [относно управлението на Енергийния съюз].

Членове 1 и 2 от настоящото решение не засягат крайните срокове, предвидени в член 2 от Директива (ЕС) 2018/2002 и член 59 от Регламент (ЕС) 2018/1999.

Обосновка

Следва да се направи позоваване на транспонирането на приетата неотдавна Директива относно енергийната ефективност [за изменение на Директива 2012/27/ЕС]. В член 28 от Директива 2012/27/ЕС се посочва датата 5 юни 2014 г. за транспонирането като цяло (с конкретни дати за определени разпоредби); следователно позоваването на този член е неуместно.

Изменение    8

Предложение за решение

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага от деня след този, на който правото на Съюза престава да се прилага за Обединеното кралство.

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага от деня след този, на който правото на Съюза престава да се прилага за Обединеното кралство.

 

Член 1 се прилага от първия ден след деня, в който Директива 2012/27/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/2002, ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство.

 

Член 2 трябва да се прилага от първия ден след деня, на който Регламент (ЕС) № 2018/1999 ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство,

 

Член 3 се прилага от [дата на влизане в сила].

Обосновка

Поради ограниченото време за своевременно приключване на законодателната процедура, тази промяна е необходима, за да се гарантира, че решението може да влезе в сила преди деня, в който правото на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. Другите промени отразяват междуинституционално договорените хоризонтални формулировки, които се прилагат за всички законодателни актове, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Предложение на Комисията

Настоящото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС [изменена с Директива(ЕС) 2018/2002] относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 [относно управлението на Енергийния съюз] се налага поради предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза е необходимо от техническа гледна точка прогнозните данни за потреблението на енергия в Европейския съюз към 2030 г. да бъдат адаптирани, за да отразяват Съюза от 27 държави членки („ЕС-27“). Прогнозите за водещите цели на ЕС от най-малко 32,5% показват, че първичното енергийно потребление следва да възлиза на 1 273 милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe) и 956 Mtoe крайно енергопотребление през 2030 г. за ЕС-28. Еквивалентните прогнози за ЕС-27, които изключват Обединеното кралство, показват, че през 2030 г. потреблението на енергия от първични източници следва да възлиза на 1 128 Mtoe, а крайното енергопотребление — на 846 Mtoe. Това изисква да се адаптират данните за първичното и крайното енергийно потребление, посочени в изменената неотдавна Директива относно енергийната ефективност.

В новия Регламент относно управлението на Енергийния съюз, от държавите членки се изисква да вземат предвид енергопотреблението на ЕС към 2030 г. при тяхната процедура за определяне на приноса за постигане на целите на Съюза за енергийна ефективност за 2030 г.; енергопотреблението на равнището на Съюза е от значение и за оценката на Европейската комисия за напредъка по отношение на колективното постигане на целите на Съюза. Следователно Регламентът относно управлението на Енергийния съюз следва също да се измени, за да отразява адаптираните данни за енергопотреблението към 2030 г.

Следва да се припомни, че водещите цели на Съюза за енергийна ефективност до 2030 г. бяха определени при съпоставяне с направените през 2007 г. прогнози при използване на иконометрично моделиране (по модела за енергийни системи PRIMES), познато като референтен сценарий въз основа на стойността за 2007 г. (или REF 2007). Целите бяха изразени в нива на първично и крайно енергийно потребление чрез намаляване с 32,5% на прогнозите за 2030 г. от референтния сценарий въз основа на стойността за 2007 г. Стойностите за Mtoe (милион тона нефтен еквивалент) се базират на посоченото по-горе прогнозно енергийно моделиране. Предложената от Комисията корекция на данните, за да се отчете оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, се основава на същия базов енергиен модел.

2. Позицията на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията като техническо адаптиране на данните за потреблението на енергия в Съюза за 2030 г., което се налага от предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Тъй като става въпрос за техническа корекция, основана директно на моделирането, послужило за основа на първоначалното изчисляване на водещите цели на Съюза за абсолютните нива на потребление на енергия, докладчикът не предлага никакви промени на данните, предложени от Комисията.

В настоящия проект на доклад докладчикът е включил много ограничен брой технически изменения с общата цел за поясняване на някои от разпоредбите, предложени от Комисията. Предложените от докладчика изменения обхващат следните въпроси:

̶  Техническо пояснение на използваната в съображенията формулировка по отношение на целите за енергийна ефективност на Съюза за 2030 г. с цел по-точното отразяване на терминологията, използвана в приетия неотдавна преглед на Директивата относно енергийната ефективност. Следва да се отбележи, че директивата се отнася за водещи цели (в множествено число), за да се отрази факта, че целта за енергийната ефективност е изразена в първично/крайно енергийно потребление.

̶  Пояснение, че решението следва да не засяга нито транспонирането на приетата неотдавна Директива относно енергийната ефективност, нито вече транспонираната Директива 2012/27/ЕС.

̶  Променя се датата на влизане в сила на решението (три вместо двадесет дни след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз), за да се гарантира, че то може да влезе в сила преди датата, на която правото на Съюза престава да се прилага за Обединеното кралство. Тази промяна изглежда необходима с оглед на ограничението на срока за завършване на законодателната процедура преди 29 март 2019 г.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

Позовавания

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.11.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.12.2018

 

 

 

Дата на приемане

14.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Дата на внасяне

14.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian‑Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula‑Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 януари 2019 г.Правна информация