Menettely : 2018/0385(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0014/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0014/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0126

MIETINTÖ     ***I
PDF 198kWORD 85k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

(COM(2018)0744 – C8‑0482/2018 – 2018/0385(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Miroslav Poche

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

(COM(2018)0744 – C8‑0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0744),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan sekä 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0482/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0014/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jollei erosopimuksessa määrätä eri päivämäärästä tai jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovi eri päivämäärästä, unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa 30 päivästä maaliskuuta 2019. Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

Perustelu

Kyse on teknisestä muutoksesta, joka johtuu toimielinten välillä sovitusta, kaikkiin brexitiin liittyviin säädöksiin sovellettavasta horisontaalisesta sanamuodosta.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Neuvottelijoiden välillä sovittu erosopimus sisältää järjestelyjä, joiden mukaisesti unionin oikeuden määräyksiä ja säännöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen päivän jälkeen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jos erosopimus tulee voimaan, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2012/27/EU1 a, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/20021 b, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/19991 c sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden aikana mainitun sopimuksen mukaisesti ja sen soveltaminen päättyy siirtymäkauden päättyessä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 210).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Perustelu

Kyse on teknisestä muutoksesta, joka johtuu toimielinten välillä sovitusta, kaikkiin brexitiin liittyviin säädöksiin sovellettavasta horisontaalisesta sanamuodosta.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Energiatehokkuudesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU6, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU7, velvoittaa jäsenvaltiot asettamaan ohjeelliset kansalliset energiatehokkuuspanokset unionin vähintään 32,5 prosentin energiatehokkuustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltioiden olisi tällöin otettava huomioon unionin energiankulutus vuonna 20308.

(2)  Direktiivi 2012/27/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/2002, velvoittaa jäsenvaltiot asettamaan ohjeelliset kansalliset energiatehokkuuspanokset unionin vähintään 32,5 prosentin energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltioiden on tällöin otettava huomioon unionin primääri- ja/tai loppuenergian kulutus vuonna 20308.

Perustelu

Tekninen selvennys, jonka tarkoituksena on ottaa tarkemmin huomioon terminologia, jota on käytetty äskettäin hyväksytyssä tarkistetussa energiatehokkuusdirektiivissä liittyen unionin vuoden 2030 energiatehokkuustavoitteisiin primääri-/loppuenergian kulutuksen osalta.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  [Energiaunionin hallinnosta annettu] asetus (EU) 2018/XXX9 velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan huomioon unionin energiankulutuksen vuonna 2030, kun ne asettavat omia energiatehokkuuspanoksiaan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi10. Energiankulutus unionin tasolla otetaan huomioon myös Euroopan komission arvioinnissa, joka koskee edistymistä unionin tavoitteiden saavuttamisessa yhteisesti11.

(3)  Asetus (EU) 2018/1999 velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan huomioon unionin energiankulutuksen primääri- ja/tai loppuenergian osalta vuonna 2030, kun ne asettavat omia energiatehokkuuspanoksiaan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi10. Energiankulutus unionin tasolla otetaan huomioon myös Euroopan komission arvioinnissa, joka koskee edistymistä unionin tavoitteiden saavuttamisessa yhteisesti11.

Perustelu

Tekninen selvennys, jonka tarkoituksena on ottaa tarkemmin huomioon terminologia, jota on käytetty äskettäin hyväksytyssä tarkistetussa energiatehokkuusdirektiivissä liittyen unionin vuoden 2030 energiatehokkuustavoitteisiin primääri-/loppuenergian kulutuksen osalta.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Koska Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, on tarpeen mukauttaa teknisesti vuodeksi 2030 esitettyjä Euroopan unionin energiankulutusennusteita, jotta ne vastaisivat 27 jäsenvaltion unionia, jäljempänä ’EU 27’. Unionin vähintään 32,5 prosentin yleistavoitteen osalta tehtyjen ennusteiden mukaan vuonna 2030 primäärienergian kulutuksen tulisi olla 1 273 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (Mtoe) ja energian loppukulutuksen 956 Mtoe 28 jäsenvaltion unionissa. Kun Yhdistynyt kuningaskunta jätetään pois laskuista, vastaavien EU27:ää koskevien ennusteiden pohjalta primäärienergian kulutuksen tulisi olla 1 128 Mtoe ja energian loppukulutuksen 846 Mtoe vuonna 2030. Tämä edellyttää vuoden 2030 energiankulutustasoja koskevien lukujen mukauttamista.

(4)  Koska Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, on tarpeen mukauttaa teknisesti vuodeksi 2030 esitettyjä Euroopan unionin energiankulutusennusteita, jotta ne vastaisivat 27 jäsenvaltion unionia, jäljempänä ’EU 27’. Unionin vähintään 32,5 prosentin yleistavoitteiden osalta tehtyjen ennusteiden mukaan vuonna 2030 primäärienergian kulutuksen tulisi olla 1 273 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (Mtoe) ja energian loppukulutuksen 956 Mtoe 28 jäsenvaltion unionissa. Kun Yhdistynyt kuningaskunta jätetään pois laskuista, vastaavien EU27:ää koskevien ennusteiden pohjalta primäärienergian kulutuksen tulisi olla 1 128 Mtoe ja energian loppukulutuksen 846 Mtoe vuonna 2030. Tämä edellyttää vuoden 2030 energiankulutustasoja koskevien lukujen mukauttamista.

Perustelu

Tekninen selvennys, jotta otetaan tarkemmin huomioon terminologia, jota on käytetty äskettäin hyväksytyssä tarkistetussa energiatehokkuusdirektiivissä unionin vuoden 2030 energiatehokkuustavoitteiden osalta.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/711 a 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti säädösten tietyksi päivämääräksi vahvistettu soveltamisen päättyminen tapahtuu tuota päivämäärää vastaavan päivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen. Tätä päätöstä olisi sen vuoksi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/2002] ja asetuksen (EU) 2018/1999 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan päättyy.

 

________________________

 

1 a Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/1971, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

Perustelu

Kyse on teknisestä muutoksesta, joka johtuu toimielinten välillä sovitusta, kaikkiin brexitiin liittyviin säädöksiin sovellettavasta horisontaalisesta sanamuodosta.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Tämän päätöksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] 28 artiklassa ja [energiaunionin hallinnosta annetun] asetuksen (EU) 2018/XXX 59 artiklassa säädetyn määräajan soveltamista.

Tämän päätöksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita direktiivin (EU) 2018/2002 2 artiklassa ja asetuksen (EU) 2018/1999 59 artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista.

Perustelu

Viittauksen on kohdistuttava äskettäin energiatehokkuudesta hyväksytyn direktiivin [jolla muutettiin direktiiviä 2012/27/EU] saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin 2012/27/EU 28 artiklassa säädetään osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen yleiseksi määräajaksi 5. kesäkuuta 2014 (ja tietyt päivämäärät tiettyjen säännösten osalta); siksi ei ole asiaankuuluvaa viitata tähän artiklaan.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

 

Tämän päätöksen 1 artiklaa sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/2002] soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa päättyy.

 

Tämän päätöksen 2 artiklaa sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 2018/1999 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa päättyy.

 

Tämän päätöksen 3 artiklaa sovelletaan .. päivästä …kuuta ... [voimaantulopäivä].

Perustelu

Ottaen huomioon lainsäädäntömenettelyn oikea-aikaiseen loppuun saattamiseen liittyvät aikarajoitteet, tämä muutos on välttämätön sen varmistamiseksi, että päätös voi tulla voimaan ennen sitä päivää, jona unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa. Muut muutokset liittyvät toimielinten välillä sovittuun horisontaaliseen sanamuotoon, jota sovelletaan kaikkiin brexitiin liittyviin säädöksiin.


PERUSTELUT

1. Komission ehdotus

Tämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, jolla mukautetaan energiatehokkuudesta annettua direktiiviä 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/2002] ja [energiaunionin hallinnosta annettua] asetusta (EU) 2018/1999, on välttämätön Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi.

Koska Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, on tarpeen mukauttaa teknisesti vuodeksi 2030 esitettyjä Euroopan unionin energiankulutusennusteita, jotta ne vastaisivat 27 jäsenvaltion unionia, jäljempänä ’EU27’. Unionin vähintään 32,5 prosentin yleistavoitteiden osalta tehtyjen ennusteiden mukaan vuonna 2030 primäärienergian kulutuksen tulisi olla 1 273 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (Mtoe) ja energian loppukulutuksen 956 Mtoe 28 jäsenvaltion unionissa. Kun Yhdistynyt kuningaskunta jätetään pois laskuista, vastaavien EU27:ää koskevien ennusteiden pohjalta primäärienergian kulutuksen tulisi olla 1 128 Mtoe ja energian loppukulutuksen 846 Mtoe vuonna 2030. Tämän vuoksi äskettäin tarkistetussa energiatehokkuusdirektiivissä annettuja primääri- ja loppuenergian kulutusta koskevia lukuja on mukautettava.

Uusi energiaunionin hallinnosta annettu asetus velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan huomioon unionin energiankulutuksen vuonna 2030, kun ne asettavat omia energiatehokkuuspanoksiaan unionin vuodelle 2030 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi; energiankulutus unionin tasolla otetaan huomioon myös Euroopan komission arvioinnissa, joka koskee edistymistä unionin tavoitteiden saavuttamisessa yhteisesti. Siksi energiaunionin hallinnosta annettu asetus olisi myös tarkistettava, jotta otetaan huomioon mukautetut luvut vuoden 2030 energiankulutuksen osalta.

On palautettava mieliin, että unionin vuoden 2030 energiatehokkuutta koskevat yleistavoitteet asetettiin verrattuna vuonna 2007 tehtyihin ennusteisiin, joissa käytettiin ekonometrista mallintamista (PRIMES-energiajärjestelmämalli), joka tunnetaan vuoden 2007 viiteskenaariona (tai lyhenteellä REF 2007). Tavoitteet muutettiin primääri- ja loppuenergian kulutuksen tasoille leikkaamalla vuoden 2007 viiteskenaarion vuoden 2030 ennusteita 32,5 prosenttia. Mtoe-luvut perustuvat energian mallinnusennusteeseen. Komission ehdottama lukujen mukauttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen huomioon ottamiseksi perustuu samaan taustalla olevaan energiamalliin.

2. Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jossa on kyse unionin vuoden 2030 energiankulutuslukujen teknisestä mukauttamisesta, joka on tarpeen Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan Euroopan unionista eroamisen vuoksi. Koska kyseessä on tekninen mukautus, joka perustuu suoraan mallintamiseen, jonka pohjalta on tehty alkuperäiset laskelmat unionin energiankulutusta koskevien yleistavoitteiden absoluuttisista tasoista, esittelijä ei ehdota muutoksia komission ehdottamiin lukuihin.

Esittelijä on sisällyttänyt tähän mietintöluonnokseen hyvin rajatun määrän teknisiä tarkistuksia, joiden yleisenä tavoitteena on selkeyttää joitakin komission ehdottamia säännöksiä. Esittelijän ehdottamat tarkistukset koskevat seuraavia aiheita:

̶  Tekninen selvennys johdanto-osan kappaleissa käytetystä sanamuodosta liittyen unionin vuoden 2030 energiatehokkuustavoitteisiin, minkä tarkoituksena on ottaa tarkemmin huomioon äskettäin hyväksytyssä tarkistetussa energiatehokkuusdirektiivissä käytetty terminologia. On pantava merkille, että direktiivissä viitataan yleistavoitteisiin (monikossa), jotta otetaan huomioon se, että energiatehokkuustavoite ilmaistaan primääri-/loppuenergian kulutuksena.

̶  Selvennys siitä, että päätös ei saa rajoittaa äskettäin hyväksytyn energiatehokkuusdirektiivin – eikä jo osaksi kansallista lainsäädäntöä saatetun direktiivin 2012/27/EU – saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

̶  Päätöksen voimaantulopäivän muuttaminen (kahdenkymmenen päivän sijasta kolme päivää Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemisen jälkeen), jotta varmistetaan, että päätös voi tulla voimaan päivää ennen kuin unionin lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa. Tämä muutos vaikuttaa tarpeelliselta, kun otetaan huomioon aikarajoitteet lainsäädäntömenettelyn saattamiseksi päätökseen ennen 29. maaliskuuta 2019.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX mukauttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.11.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.12.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian‑Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula‑Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus