Postupak : 2018/0385(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0014/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0014/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0126

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 212kWORD 79k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Miroslav Poche

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0744),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 192. stavak 1. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0482/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0014/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 29. ožujka 2017. Europsko vijeće o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Stoga, ako u sporazumu o povlačenju nije utvrđen drugi datum ili ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno ne utvrdi drugi datum, pravo Unije prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka 2019. Ujedinjena Kraljevina će tada postati treća zemlja.

(1)  Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 29. ožujka 2017. Europsko vijeće o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori se prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako se ne postigne sporazum, dvije godine od obavijesti o povlačenju odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno ne odluči produljiti to razdoblje.

Obrazloženje

Radi se o tehničkoj izmjeni koja odražava međuinstitucijski dogovoren horizontalni tekst koji se primjenjuje na sve zakonodavne akte povezane s Brexitom.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Sporazum o povlačenju, kako su se o njemu usuglasili pregovarači, sadržava aranžmane za primjenu odredbi prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj i nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Ako taj sporazum stupi na snagu, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća1b, i Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća1cprimjenjivat će se na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja u skladu s tim sporazumom, a prestat će se primjenjivati na kraju tog razdoblja.

 

__________________

 

1a Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

 

1b Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EZ o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018., str. 210.).

 

1c Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.).

Obrazloženje

Radi se o tehničkoj izmjeni koja odražava međuinstitucijski dogovoren horizontalni tekst koji se primjenjuje na sve zakonodavne akte povezane s Brexitom.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti6, kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU7, propisano je da su države članice dužne odrediti okvirne nacionalne doprinose ostvarivanju energetske učinkovitosti Unije od najmanje 32,5 % u 2030. Države članice bi pritom trebale uzeti u obzir potrošnju energije Unije u 2030.8.

(2)  U Direktivi 2012/27/EU, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/2002, propisano je da su države članice dužne odrediti okvirne nacionalne doprinose ostvarivanju ciljeva energetske učinkovitosti Unije od najmanje 32,5 % u 2030. Države članice bi pritom morale uzeti u obzir potrošnju energije Unije u 2030. u smislu primarne i/ili krajnje energije8.

Obrazloženje

Tehničko pojašnjenje koje točnije odražava terminologiju upotrijebljenu u nedavno dogovorenoj reviziji Direktive o energetskoj učinkovitosti s obzirom na ciljeve energetske učinkovitosti Unije za 2030. u smislu potrošnje primarne/krajnje energije.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Uredbom (EU) 2018/XXX [Upravljanje energetskom unijom]9 obvezuje se države članice da pri utvrđivanju svojeg doprinosa ostvarivanju ciljeva Unije u području energetske učinkovitosti u obzir uzmu potrošnju energije Unije u 2030.10. Potrošnja energije na razini Unije važna je i Komisiji za procjenu zajedničkog napretka u ostvarivanju ciljeva Unije11.

(3)  Uredbom (EU) 2018/1999 obvezuje se države članice da pri utvrđivanju svojeg doprinosa ostvarivanju ciljeva Unije u području energetske učinkovitosti u obzir uzmu potrošnju energije Unije u 2030. u smislu primarne i/ili krajnje energije10. Potrošnja energije na razini Unije važna je i Komisiji za procjenu zajedničkog napretka u ostvarivanju ciljeva Unije11.

Obrazloženje

Tehničko pojašnjenje koje točnije odražava terminologiju upotrijebljenu u nedavno dogovorenoj reviziji Direktive o energetskoj učinkovitosti s obzirom na ciljeve energetske učinkovitosti Unije za 2030. u smislu potrošnje primarne/krajnje energije.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)   Imajući u vidu povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, potrebno je tehnički prilagoditi podatke o predviđenoj potrošnji energije za Europsku uniju za 2030. kako bi se u tim predviđanjima odrazila potrošnja Unije s 27 država članica. Projekcije za glavni cilj Unije od barem 32,5 % pokazuju da bi potrošnja primarne energije u 28 država članica Unije 2030. trebala iznositi 1 273 milijuna tona ekvivalenta nafte (Mtoe), a krajnja potrošnja energije 956 Mtoe. Istovjetna predviđanja za 27 država članica EU-a bez Ujedinjene Kraljevine pokazuju da bi potrošnja primarne energije 2030. trebala iznositi 1 128 Mtoe, a krajnja potrošnja energije 846 Mtoe. Stoga je potrebno prilagoditi količine za razine potrošnje energije 2030.

(4)   Imajući u vidu povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, potrebno je tehnički prilagoditi podatke o predviđenoj potrošnji energije za Europsku uniju za 2030. kako bi se u tim predviđanjima odrazila potrošnja Unije s 27 država članica. Projekcije za glavne ciljeve Unije od barem 32,5 % pokazuju da bi potrošnja primarne energije u 28 država članica Unije 2030. trebala iznositi 1 273 milijuna tona ekvivalenta nafte (Mtoe), a krajnja potrošnja energije 956 Mtoe. Istovjetna predviđanja za 27 država članica EU-a bez Ujedinjene Kraljevine pokazuju da bi potrošnja primarne energije 2030. trebala iznositi 1 128 Mtoe, a krajnja potrošnja energije 846 Mtoe. Stoga je potrebno prilagoditi količine za razine potrošnje energije 2030.

Obrazloženje

Tehničko pojašnjenje koje točnije odražava terminologiju upotrijebljenu u nedavno dogovorenoj reviziji Direktive o energetskoj učinkovitosti s obzirom na ciljeve energetske učinkovitosti Unije za 2030.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/711a, prestanak primjene akata utvrđenih na određeni datum počinje istekom posljednjeg sata dana na koji pada taj datum. Ova bi se Odluka stoga trebala primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana na koji se Direktiva 2012/27/EU, kako je izmijenjena Direktivom EU) 2018/2002, i Uredba (EU) 2018/1999 prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

 

________________________

 

1a Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).

Obrazloženje

Radi se o tehničkoj izmjeni koja odražava međuinstitucijski dogovoren horizontalni tekst koji se primjenjuje na sve zakonodavne akte povezane s Brexitom.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Člancima 1. i 2. ove Odluke ne dovodi se u pitanje rok iz članka 28. Direktive 2012/27/EU [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i članka 59. Uredbe (EU) 2018/XXX [Upravljanje energetskom unijom].

Člancima 1. i 2. ove Odluke ne dovode se u pitanje rokovi iz članka 2. Direktive (EU) 2018/2002 i članka 59. Uredbe (EU) 2018/1999.

Obrazloženje

Potrebno je uputiti na prenošenje nedavno dogovorene Direktive o energetskoj učinkovitosti [kojom se izmjenjuje Direktiva 2012/27/EU]. Člankom 28. Direktive 2012/27/EU propisuje se opći datum prenošenja, odnosno 5. lipnja 2014. (s posebnim datumima za određene odredbe), stoga nije potrebno uputiti na taj članak.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana na koji se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana na koji se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

 

Članak 1. primjenjuje se od sljedećeg dana nakon datuma na koji se Direktiva 2012/27/EU, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/2002, prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

 

Članak 2. primjenjuju se od sljedećeg dana nakon datuma kada se Uredba (EU) 2018/1999 prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

 

Članak 3. primjenjuje se od [datum stupanja na snagu].

Obrazloženje

Zbog vremenskog ograničenja za pravovremeni završetak zakonodavnog postupka, ova je promjena potrebna kako bi se osiguralo da Odluka može stupiti na snagu prije dana kad se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu. Druge izmjene odražavaju međuinstitucijski dogovoren horizontalni tekst koji se primjenjuje na sve zakonodavne akte povezane s Brexitom.


OBRAZLOŽENJE

1. Prijedlog Komisije

Ovaj je prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU [kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/2002] o energetskoj učinkovitosti i Uredbe (EU) 2018/1999 [Upravljanje energetskom unijom] nužan zbog predstojećeg povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Imajući u vidu povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, potrebno je tehnički prilagoditi podatke o predviđenoj potrošnji energije za Europsku uniju za 2030. kako bi se u tim predviđanjima odrazila potrošnja Unije s 27 država članica. Projekcije za glavni cilj Unije od barem 32,5 % pokazuju da bi potrošnja primarne energije u 28 država članica Unije 2030. trebala iznositi 1 273 milijuna tona ekvivalenta nafte (Mtoe), a krajnja potrošnja energije 956 Mtoe. Istovjetna predviđanja za 27 država članica EU-a bez Ujedinjene Kraljevine pokazuju da bi potrošnja primarne energije 2030. trebala iznositi 1 128 Mtoe, a krajnja potrošnja energije 846 Mtoe. Zbog toga je potrebno prilagoditi podatke o potrošnji primarne i krajnje energije koji su predviđeni u nedavno izmijenjenoj Direktivi o energetskoj učinkovitosti.

Novom Uredbom o upravljanju energetskom unijom obvezuje se države članice da pri utvrđivanju svojeg doprinosa ostvarivanju ciljeva Unije do 2030. u području energetske učinkovitosti u obzir uzmu potrošnju energije Unije u 2030.; potrošnja energije na razini Unije važna je i Europskoj komisiji za procjenu napretka u zajedničkom ostvarivanju ciljeva Unije. Stoga je potrebno također izmijeniti Direktivu o upravljanju energetskom unijom kako bi odražavala prilagođene podatke o potrošnji energije u 2030.

Treba podsjetiti da su glavni ciljevi energetske učinkovitosti Unije za 2030. utvrđeni u odnosu na projekcije iz 2007. primjenom ekonometrijskog modeliranja (model energetskog sustava PRIMES) poznatog pod nazivom Referentni scenarij za 2007. (ili REF 2007). Ciljevi su raspoređeni u razine potrošnje primarne i krajnje energije smanjenjem projekcija iz Referentnog scenarija za 2007. za 32,5 % u 2030. Brojke koje se odnose na Mtoe temelje se na prethodno navedenoj projekciji energetskog modela. Prilagodba podataka koje Komisija predlaže kako bi se uzelo u obzir povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a temelji se na istom osnovnom energetskom modelu.

2. Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije kao tehničku prilagodbu podataka o potrošnji energije u Uniji za 2030., koja je potrebna zbog predstojećeg povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Budući da se radi o tehničkoj prilagodbi, koja se izravno temelji na aktivnosti modeliranja koja je poslužila kao osnova za izvorni izračun apsolutnih razina potrošnje energije u okviru glavnih ciljeva Unije, izvjestitelj ne predlaže nikakve promjene podataka koje predlaže Komisija.

Izvjestitelj je u ovaj nacrt izvješća uključio vrlo ograničen broj tehničkih izmjena sa širokim ciljem pojašnjavanja nekih odredaba koje je predložila Komisija. Izmjene koje predlaže izvjestitelj obuhvaćaju sljedeća pitanja:

̶  tehničko pojašnjenje teksta upotrijebljenog u uvodnim izjavama koji se odnosi na ciljeve energetske učinkovitosti Unije za 2030. kako bi se točnije odrazila terminologija upotrijebljena u nedavnoj reviziji Direktive o energetskoj učinkovitosti. Treba napomenuti da se u Direktivi upućuje na glavne ciljeve (u množini) kako bi se odrazilo da je cilj energetske učinkovitosti izražen kroz potrošnju primarne/krajnje energije.

̶  Pojašnjenje da Odluka ne bi smjela dovoditi u pitanje prenošenje nedavno dogovorene Direktive o energetskoj učinkovitosti, a ne Direktive 2012/27/EU koja je već prenesena.

̶  Promjena datuma stupanja na snagu Odluke (tri dana umjesto dvadeset dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije) kako bi se osiguralo da može stupiti na snagu prije nego što se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu. Ta se promjena čini potrebnom s obzirom na vremenska ograničenja za završetak zakonodavnog postupka prije 29. ožujka 2019.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prilagodba Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.11.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.12.2018

 

 

 

Datum usvajanja

14.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Datum podnošenja

14.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 25. siječanja 2019.Pravna napomena