Eljárás : 2018/0385(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0014/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0014/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0126

JELENTÉS     ***I
PDF 213kWORD 82k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

az energiahatékonyságról szóló, az (EU) 2018/2002 irányelvvel módosított 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó:

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiahatékonyságról szóló, az (EU) 2018/2002 irányelvvel módosított 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0744),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 192. cikkének (1) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0482/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0014/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Európai Tanácsnak az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Következésképpen az uniós jog 2019. március 30-ától kezdődően nem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező megállapodás eltérő időpontot határoz meg, vagy ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértve egyhangúlag eltérő időpontot határoz meg. Az Egyesült Királyság ezt követően harmadik országgá válik.

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Európai Tanácsnak az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól kezdődően a Szerződések az Egyesült Királyság tekintetében nem alkalmazandók többé, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

Indokolás

Ez a technikai módosítás az intézményközileg megállapított horizontális megfogalmazást tükrözi, és a brexittel kapcsolatos valamennyi jogi aktusra alkalmazandó.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A kilépésről rendelkező, a tárgyaló felek által elfogadott megállapodás olyan szabályozást tartalmaz, amely lehetővé teszi az uniós jog rendelkezéseinek alkalmazását az Egyesült Királyság tekintetében és az Egyesült Királyságban azon időpontot követően, hogy a Szerződések az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik. Amennyiben a megállapodás hatályba lép, az említett megállapodásnak megfelelően az (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1b módosított 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a és az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet1c lesz alkalmazandó az Egyesült Királyság tekintetében és az Egyesült Királyságban az átmeneti időszak alatt, majd ezen időszak elteltével hatályát veszti.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról és a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2002 irányelve (2018. december 11.) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 328, 2018.12.21., 210. o.).

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

Indokolás

Ez a technikai módosítás az intézményközileg megállapított horizontális megfogalmazást tükrözi, és a brexittel kapcsolatos valamennyi jogi aktusra alkalmazandó.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az energiahatékonyságról szóló, az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított7 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv6 előírja, hogy a tagállamoknak meg kell határozniuk indikatív nemzeti energiahatékonysági hozzájárulásukat a 2030-ra vonatkozó, legalább 32,5 %-os uniós energiahatékonysági célkitűzés eléréséhez. Ennek során a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Unió 2030. évi energiafogyasztását8.

(2)  Az (EU) 2018/2002 irányelvvel módosított 2012/27/EU irányelv előírja, hogy a tagállamoknak meg kell határozniuk indikatív nemzeti energiahatékonysági hozzájárulásukat a 2030-ra vonatkozó, legalább 32,5%-os uniós energiahatékonysági célkitűzések eléréséhez. Ennek során a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Unió 2030. évi energiafogyasztását primer és/vagy végső energia tekintetében8.

Indokolás

Technikai pontosítás annak érdekében, hogy pontosabban tükröződjön az energiahatékonysági irányelv nemrégiben elfogadott felülvizsgálata során használt terminológia, tekintettel az Unió 2030-ra kitűzött energiahatékonysági célkitűzéseire a primer- és/vagy végsőenergia-fogyasztás tekintetében.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az [energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX rendelet előírja, hogy a tagállamok az energiahatékonyságra vonatkozó uniós célkitűzésekhez való hozzájárulásukat meghatározó eljárás során vegyék figyelembe az Unió 2030-as energiafogyasztását10. Az uniós szintű energiafogyasztás az uniós célkitűzések11 közös megvalósítása terén elért eredmények Bizottság általi értékelése szempontjából is releváns.

(3)  Az (EU) 2018/1999 rendelet előírja, hogy a tagállamok az energiahatékonyságra vonatkozó uniós célkitűzésekhez való hozzájárulásukat meghatározó eljárás során vegyék figyelembe az Unió 2030-as energiafogyasztását a primer és/vagy végső energia tekintetében10. Az uniós szintű energiafogyasztás az uniós célkitűzések11 közös megvalósítása terén elért eredmények Bizottság általi értékelése szempontjából is releváns.

Indokolás

Technikai pontosítás annak érdekében, hogy pontosabban tükröződjön az energiahatékonysági irányelv nemrégiben elfogadott felülvizsgálata során használt terminológia, tekintettel az Unió 2030-ra kitűzött energiahatékonysági célkitűzéseire a primer- és/vagy végsőenergia-fogyasztás tekintetében.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)   Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésére tekintettel az Európai Unió 2030. évi várható energiafogyasztási értékei technikai kiigazításra szorulnak, hogy azok immár 27 országra („EU 27”) vonatkozzanak. A legalább 32,5 %-os kiemelt uniós célkitűzésre vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy 2030-ban a 28 tagállamból álló Unió primerenergia-fogyasztásának 1 273 millió tonna olajegyenértékkel (Mtoe), végső energiafogyasztásának pedig 956 Mtoe-val kell egyenlőnek lennie. Az Egyesült Királyság nélküli EU 27-re vonatkozó egyenértékű előrejelzések azt mutatják, hogy 2030-ban a primer energiafogyasztásnak 1 128 Mtoe-val, a végső energiafogyasztásának pedig 846 Mtoe-val kell egyenlőnek lennie. Ez szükségessé teszi a 2030. évi energiafogyasztási szintekre vonatkozó értékek kiigazítását.

(4)   Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésére tekintettel az Európai Unió 2030. évi várható energiafogyasztási értékei technikai kiigazításra szorulnak, hogy azok immár 27 országra („EU 27”) vonatkozzanak. A legalább 32,5%-os kiemelt uniós célkitűzésekre vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy 2030-ban a 28 tagállamból álló Unió primerenergia-fogyasztásának 1273 millió tonna olajegyenértékkel (Mtoe), végsőenergia-fogyasztásának pedig 956 Mtoe-val kell egyenlőnek lennie. Az Egyesült Királyság nélküli EU 27-re vonatkozó egyenértékű előrejelzések azt mutatják, hogy 2030-ban a primerenergia-fogyasztásnak 1128 Mtoe-val, a végsőenergia-fogyasztásának pedig 846 Mtoe-val kell egyenlőnek lennie. Ez szükségessé teszi a 2030. évi energiafogyasztási szintekre vonatkozó értékek kiigazítását.

Indokolás

Technikai pontosítás annak érdekében, hogy pontosabban tükröződjön az energiahatékonysági irányelv nemrégiben elfogadott felülvizsgálata során használt terminológia, tekintettel az Unió 2030-ra kitűzött energiahatékonysági célkitűzéseire.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet1a 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban, ha egy jogi aktus alkalmazásának megszűnésére egy adott időpontot határoztak meg, az az ezen időpont szerinti nap utolsó órájának végén következik be. Ezt a határozatot ezért az azutáni naptól kell alkalmazni, amelyen az (EU) 2018/2002 irányelvvel módosított 2012/27/EU irányelv és az (EU) 2018/1999 rendelet az Egyesült Királyság tekintetében hatályát veszti.

 

________________________

 

1a A Tanács 1182/71/EGK, Euratom rendelete (1971. június 3.) a határidőkre, időpontokra és határnapokra vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.).

Indokolás

Ez a technikai módosítás az intézményközileg megállapított horizontális megfogalmazást tükrözi, és a brexittel kapcsolatos valamennyi jogi aktusra alkalmazandó.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. cikk

3. cikk

E határozat 1. és 2. cikke nem érinti az [(EU) 2018/XXX irányelvvel módosított] 2012/27/EU irányelv 28. cikkében és [az energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX rendelet 59. cikkében előírt határidőt.

E határozat 1. és 2. cikke nem érinti az (EU) 2018/2002 irányelv 2. cikkében és az (EU) 2018/1999 rendelet 59. cikkében előírt határidőket.

Indokolás

Hivatkozni kell az energiahatékonyságról szóló, közelmúltban elfogadott, [a 2012/27/EU irányelvet módosító] irányelv átültetésére. A 2012/27/EU irányelv 28. cikke rendelkezik a 2014. június 5-ig történő általános átültetésről (bizonyos rendelkezések esetében konkrét időpontokkal); ezért az említett cikkre való hivatkozás nem releváns.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba és az azutáni naptól kell alkalmazni, amelyen az uniós jog Egyesült Királyságra való alkalmazandósága megszűnik.

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és az azutáni naptól kell alkalmazni, amelyen az uniós jog az Egyesült Királyság tekintetében hatályát veszti.

 

Az 1. cikket az azutáni naptól kell alkalmazni, amelyen az (EU) 2018/2002 irányelvvel módosított 2012/27/EU irányelv az Egyesült Királyság tekintetében és az Egyesült Királyságban hatályát veszti.

 

A 2. cikket attól a naptól kell alkalmazni, amelyen az (EU) 2018/1999 rendelet az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban már nem alkalmazandó.

 

A 3. cikket ...[a hatálybalépés időpontja] -tól/től kezdődően kell alkalmazni.

Indokolás

A jogalkotási eljárás időben történő lezárásának időbeli korlátai miatt erre a változtatásra annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a határozat még az előtt hatályba léphessen, hogy az uniós jog az Egyesült Királyság tekintetében hatályát veszti. A többi módosítás az intézményközileg megállapított horizontális megfogalmazást tükrözi, és a brexittel kapcsolatos valamennyi jogi aktusra alkalmazandó.


INDOKOLÁS

1. Az Európai Bizottság javaslata

Az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/2002 irányelvvel módosított] 2012/27/EU irányelv és [az energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/1999 rendelet kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló, jelen javaslatot az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való közelgő kilépése teszi szükségessé.

Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésére tekintettel az Európai Unió 2030. évi várható energiafogyasztási értékei technikai kiigazításra szorulnak, hogy azok immár 27 országra („EU 27”) vonatkozzanak. A legalább 32,5%-os kiemelt uniós célkitűzésekre vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy 2030-ban a 28 tagállamból álló Unió primerenergia-fogyasztásának 1273 millió tonna olajegyenértékkel (Mtoe), végsőenergia-fogyasztásának pedig 956 Mtoe-val kell egyenlőnek lennie. Az Egyesült Királyság nélküli EU 27-re vonatkozó egyenértékű előrejelzések azt mutatják, hogy 2030-ban a primer energiafogyasztásnak 1128 Mtoe-val, a végső energiafogyasztásának pedig 846 Mtoe-val kell egyenlőnek lennie. Ez szükségessé teszi a nemrégiben módosított energiahatékonysági irányelvben előírt primer- és végsőenergia-fogyasztásra vonatkozó értékek kiigazítását.

Az energiaunió irányításáról szóló új rendelet előírja, hogy a tagállamok a 2030. évi energiahatékonyságra vonatkozó uniós célkitűzésekhez való hozzájárulásukat meghatározó eljárás során figyelembe vegyék az Unió 2030-as energiafogyasztását. Az uniós szintű energiafogyasztás az uniós célkitűzések közös megvalósítása terén elért eredmények Európai Bizottság általi értékelése szempontjából is releváns. Ezért az energiaunió irányításáról szóló rendeletet is módosítani kell, hogy tükröződjenek az energiafogyasztás 2030. évi kiigazított értékei.

Emlékeztetni kell arra, hogy az Uniónak az energiahatékonyságra vonatkozó 2030. évi kiemelt céljait a 2007-es referencia-forgatókönyv (avagy REF 2007) néven ismert ökonometriai modellezési folyamat (PRIMES energiarendszer-modell) alkalmazásával készített előrejelzésekhez képest állapították meg 2007-ben. A célokat a primer- és végsőenergia-fogyasztás szintjére konvertálták azáltal, hogy a 2007. évi referencia-forgatókönyvet 2030-ra 32,5%-kal csökkentették. Az Mtoe számok a fent említett energiamodellezési előrejelzésen alapulnak. Az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének figyelembevétele érdekében a Bizottság által javasolt értékek kiigazítása ugyanazon eredeti energiamodell alapján történik.

2. Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mint az Unió 2030. évi energiafogyasztási értékeinek technikai kiigazítását, amelyet az Egyesült Királyság Európai Unióból való közelgő kilépése tesz szükségessé. Mivel ez technikai kiigazítás, amely közvetlenül egy olyan modellezési folyamaton alapul, amely az Unió kiemelt céljainak a teljes energiafogyasztására vonatkozó eredeti számítások alapjául szolgált, az előadó nem javasolja a Bizottság által javasolt értékek módosítását.

Az előadó csak igen korlátozott számban vett fel technikai módosításokat a jelentéstervezetbe, azzal az általános céllal, hogy tisztázzon néhány, a Bizottság által javasolt rendelkezést. Az előadó által javasolt módosítások az alábbi kérdésekre terjednek ki:

̶  Az Unió 2030-ra szóló energiahatékonysági célkitűzéseivel kapcsolatos preambulumbekezdésekben használt szövegezéssel kapcsolatos technikai pontosítás célja, hogy pontosabban tükröződjön az energiahatékonysági irányelv nemrégiben elfogadott felülvizsgálata során használt terminológia. Meg kell jegyezni, hogy az irányelv kiemelt (többes számban kifejezett) célokat említ, ami azt tükrözi, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó célkitűzés primer- és végsőenergia-fogyasztásban van kifejezve.

̶  Annak tisztázása, hogy a határozat nem a már átültetett 2012/27/EU irányelv átültetését, hanem az energiahatékonyságról szóló, közelmúltban elfogadott irányelv átültetését nem veszélyeztetheti.

̶  A határozat hatálybalépésének napjának megváltoztatása (az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő húsz nap helyett három nap) annak biztosítása érdekében, hogy a határozat még az előtt hatályba léphessen, hogy az uniós jog Egyesült Királyságra való alkalmazandósága megszűnik. Ez a változás szükségesnek tűnik, tekintettel a jogalkotási eljárás 2019. március 29. előtti lezárásának időbeli korlátaira.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított] 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és [az energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazítása

Hivatkozások

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.11.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.12.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

14.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Benyújtás dátuma

14.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 15.Jogi nyilatkozat