Procedūra : 2018/0385(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0014/2019

Pateikti tekstai :

A8-0014/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0126

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 217kWORD 79k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Miroslav Poche

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0744),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 192 straipsnio 1 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0482/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0014/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeis nauju tekstu, pakeis jį iš esmės arba ketina jį pakeisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Todėl, jei susitarime dėl išstojimo nebus nustatyta kita data arba jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vienbalsiai nenustatys kitos datos, nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos teisė. Taigi Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi;

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams nuo pranešimo pateikimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vienbalsiai nuspręstų tą terminą pratęsti;

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, atspindintis tarpinstituciniu lygmeniu sutartą horizontaliąją formuluotę, taikomą visiems su „Brexit’u“ susijusiems teisėkūros procedūra priimamiems aktams.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  derybininkų sutartame susitarime dėl išstojimo nustatoma tvarka, pagal kurią Sąjungos teisės nuostatas Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje bus galima taikyti ir po to, kai Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikomos Sutartys. Jei minėtas susitarimas įsigalios, tai remiantis tuo susitarimu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje pereinamuoju laikotarpiu bus taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES1a, su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/20021b, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/19991c, kurie nustos galioti pereinamajam laikotarpiui pasibaigus;

 

__________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

 

1b 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/EB dėl energijos vartojimo efektyvumo (OL L 328, 2018 12 21, p. 210).

 

1c 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, atspindintis tarpinstituciniu lygmeniu sutartą horizontaliąją formuluotę, taikomą visiems su „Brexit’u“ susijusiems teisėkūros procedūra priimamiems aktams.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo6 su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES7, reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė nustatytų orientacinį nacionalinį indėlį siekiant Sąjungos tikslo iki 2030 m. padidinti energijos vartojimo efektyvumą bent 32,5 proc. Tai darydamos valstybės narės turėtų atsižvelgti į energijos suvartojimą Sąjungoje 2030 m.8

(2)  Direktyvoje 2012/27/ES su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/2002, reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė nustatytų orientacinį nacionalinį indėlį siekiant Sąjungos tikslų iki 2030 m. padidinti energijos vartojimo efektyvumą bent 32,5 proc. Tai darydamos valstybės narės turi atsižvelgti į pirminės ir (arba) galutinės energijos suvartojimą Sąjungoje 2030 m.8

Pagrindimas

Techninis patikslinimas, siekiant geriau atspindėti neseniai patvirtintoje Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos peržiūroje naudojamą terminologiją atsižvelgiant į Sąjungos tikslus padidinti pirminės ir (arba) galutinės energijos vartojimo efektyvumą iki 2030 m.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Reglamente (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo]9 reikalaujama, kad, nustatydamos savo indėlį siekiant Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslų, valstybės narės atsižvelgtų į energijos suvartojimą Sąjungoje 2030 m.10 Energijos suvartojimas visoje Sąjungoje svarbus ir Komisijai vertinant pažangą, daromą bendromis jėgomis siekiant Sąjungos tikslų11.

(3)  Reglamente (ES) 2018/1999 reikalaujama, kad, nustatydamos savo indėlį siekiant Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslų, valstybės narės atsižvelgtų į pirminės ir (arba) galutinės energijos suvartojimą Sąjungoje 2030 m.10 Energijos suvartojimas visoje Sąjungoje svarbus ir Komisijai vertinant pažangą, daromą bendromis jėgomis siekiant Sąjungos tikslų11.

Pagrindimas

Techninis patikslinimas, siekiant geriau atspindėti neseniai patvirtintoje Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos peržiūroje naudojamą terminologiją atsižvelgiant į Sąjungos tikslus padidinti pirminės ir (arba) galutinės energijos vartojimo efektyvumą iki 2030 m.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)   dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES būtina techniškai adaptuoti prognozuojamo energijos suvartojimo Europos Sąjungoje 2030 m. duomenis, atsižvelgiant į tai, kad Sąjungą sudarys 27 valstybės narės (ES 27). Pagal prognozes, parengtas atsižvelgiant į pagrindinį bent 32,5 proc. Pagal prognozes, parengtas atsižvelgiant į pagrindinį bent 32,5 proc. Sąjungos tikslą, pirminės energijos suvartojimas 28 Sąjungos valstybėse narėse 2030 m. turėtų būti 1 273 mln. tonų naftos ekvivalento (tne), o galutinės energijos suvartojimas – 956 mln. tne. Atitinkamai ES 27 (be Jungtinės Karalystės) pritaikytos prognozės rodo, kad pirminės energijos suvartojimas 2030 m. turėtų būti 1 128 mln. tne, o galutinės energijos suvartojimas – 846 mln. tne. Todėl reikia patikslinti energijos suvartojimo 2030 m. duomenis;

(4)   dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES būtina techniškai adaptuoti prognozuojamo energijos suvartojimo Europos Sąjungoje 2030 m. duomenis, atsižvelgiant į tai, kad Sąjungą sudarys 27 valstybės narės (ES 27). Pagal prognozes, parengtas atsižvelgiant į pagrindinį bent 32,5 proc. Pagal prognozes, parengtas atsižvelgiant į pagrindinius bent 32,5 proc. Sąjungos tikslus, pirminės energijos suvartojimas 28 Sąjungos valstybėse narėse 2030 m. turėtų būti 1 273 mln. tonų naftos ekvivalento (tne), o galutinės energijos suvartojimas – 956 mln. tne. Atitinkamai ES 27 (be Jungtinės Karalystės) pritaikytos prognozės rodo, kad pirminės energijos suvartojimas 2030 m. turėtų būti 1 128 mln. tne, o galutinės energijos suvartojimas – 846 mln. tne. Todėl reikia patikslinti energijos suvartojimo 2030 m. duomenis;

Pagrindimas

Techninis patikslinimas, siekiant geriau atspindėti neseniai patvirtintoje Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos peržiūroje naudojamą terminologiją atsižvelgiant į Sąjungos tikslus padidinti energijos vartojimo efektyvumą iki 2030 m.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  pagal Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/711a 4 straipsnio 3 dalį aktų taikymo nutraukimas, nustatytas tam tikrą datą, įvyksta pasibaigus tos datos dienos paskutinei valandai. Taigi šis Sprendimas turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomi Direktyva 2012/27/ES, su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/2002, ir Reglamentas (ES) 2018/1999;

 

________________________

 

1a 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, atspindintis tarpinstituciniu lygmeniu sutartą horizontaliąją formuluotę, taikomą visiems su „Brexit’u“ susijusiems teisėkūros procedūra priimamiems aktams.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Šio sprendimo 1 ir 2 straipsniai nedaro poveikio Direktyvos 2012/27/ES [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] 28 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo] 59 straipsnyje nustatytam terminui.

Šio sprendimo 1 ir 2 straipsniai nedaro poveikio Direktyvos (ES) 2018/2002 2 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2018/1999 59 straipsnyje nustatytiems terminams.

Pagrindimas

Būtina pateikti nuorodą į neseniai patvirtintos Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo [kuria iš dalies pakeičiama Direktyva 2012/27/ES] perkėlimą į nacionalinę teisę. Direktyvos 2012/27/ES 28 straipsnyje nurodyta bendrojo perkėlimo į nacionalinę teisę data – 2014 m. birželio 5 d. (pateikiant konkrečias datas tam tikroms nuostatoms); todėl nuorodos į šį straipsnį pateikti nereikia.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma Sąjungos teisė.

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma Sąjungos teisė.

 

1 straipsnis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja būti taikoma Direktyva 2012/27/ES, su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/2002.

 

2 straipsnis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 2018/1999.

 

3 straipsnis taikomas nuo [įsigaliojimo data].

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, nes nepakanka laiko užbaigti teisėkūros procedūrą, kad būtų galima užtikrinti, jog sprendimas įsigalios prieš tą dieną, kurią Jungtinei Karalystei nustos būti taikoma Sąjungos teisė. Kiti pakeitimai atspindi tarpinstituciniu lygmeniu sutartą horizontaliąją formuluotę, taikomą visiems su „Brexit’u“ susijusiems teisėkūros procedūra priimamiems aktams.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Komisijos pasiūlymas

Šis pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo adaptuojama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/2002,] ir Reglamentas (ES) 2018/1999 [dėl energetikos sąjungos valdymo], yra būtinas dėl būsimo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos.

Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES būtina techniškai adaptuoti prognozuojamo energijos suvartojimo Europos Sąjungoje 2030 m. duomenis, atsižvelgiant į tai, kad Sąjungą sudarys 27 valstybės narės (ES 27). Pagal prognozes, parengtas atsižvelgiant į pagrindinius bent 32,5 proc. Sąjungos tikslus, pirminės energijos suvartojimas 28 Sąjungos valstybėse narėse 2030 m. turėtų būti 1 273 mln. tonų naftos ekvivalento (tne), o galutinės energijos suvartojimas – 956 mln. tne. Atitinkamai ES 27 (be Jungtinės Karalystės) pritaikytos prognozės rodo, kad pirminės energijos suvartojimas 2030 m. turėtų būti 1 128 mln. tne, o galutinės energijos suvartojimas – 846 mln. tne. Todėl reikia adaptuoti pirminės ir galutinės energijos suvartojimo duomenis, pateiktus neseniai iš dalies pakeistoje Direktyvoje dėl energijos vartojimo efektyvumo.

Naujajame Reglamente dėl energetikos sąjungos valdymo reikalaujama, kad, valstybės narės, nustatydamos savo indėlį siekiant Sąjungos tikslų dėl energijos vartojimo efektyvumo iki 2030 m., atsižvelgtų į energijos suvartojimą Sąjungoje 2030 m.; energijos suvartojimas visoje Sąjungoje svarbus ir Europos Komisijai, vertinant pažangą, kuri daroma bendromis jėgomis siekiant Sąjungos tikslų. Todėl Reglamentas dėl energetikos sąjungos valdymo taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į energijos suvartojimo duomenis 2030 m.

Būtina priminti, kad pagrindiniai Sąjungos tikslai padidinti energijos vartojimo efektyvumą iki 2030 m. buvo nustatyti, lyginant su 2007 m. prognozėmis, kurios buvo parengtos ekonometrinio modeliavimo metodu (naudojant energijos sistemos modelį PRIMES) ir yra vadinamos 2007 m. atskaitos scenarijumi (arba REF 2007). Šie tikslai buvo pritaikyti pirminės ir galutinės energijos suvartojimo 2030 m. lygiams, sumažinus 32,5 proc. prognozes, gautas pagal 2007 m. atskaitos scenarijų. Kiekis milijonais tonų naftos ekvivalento yra pagrįstas pirmiau minėta energijos modeliavimo prognoze. Tuo pačiu pagrindiniu energijos modeliu pagrįstas ir Komisijos siūlomas duomenų koregavimas atsižvelgiant į JK išstojimą iš ES.

2. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Sąjungos energijos suvartojimo duomenų iki 2030 m. techninio adaptavimo, kuris yra būtinas atsižvelgiant į būsimą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Kadangi tai yra techninis koregavimas, tiesiogiai pagrįstas modeliavimo metodu, kuris buvo naudojamas, pirmą kartą apskaičiuojant pagrindinių Sąjungos tikslų dėl energijos suvartojimo absoliučius lygius, pranešėjas nesiūlo keisti Komisijos pasiūlytų duomenų.

Pranešėjas įtraukė į šį pranešimo projektą labai nedaug techninių pakeitimų, kuriais siekiama patikslinti kai kurias Komisijos pasiūlytas nuostatas. Pranešėjo siūlomi pakeitimai apima šiuos klausimus:

̶  Formuluotės, kuri naudojama konstatuojamosiose dalyse, susijusiose su Sąjungos tikslais padidinti energijos vartojimo efektyvumą iki 2030 m., techninis patikslinimas siekiant geriau atspindėti neseniai patvirtintoje Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo peržiūroje naudojamą terminologiją. Būtina pažymėti, kad šioje direktyvoje nurodyti pagrindiniai tikslai (daugiskaita), tuo parodant, kad tikslas padidinti energijos vartojimo efektyvumą išreiškiamas pirminiu ir (arba) galutiniu energijos vartojimu.

̶  Patikslinimas, kad sprendimas neturėtų daryti poveikio neseniai patvirtintos Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo perkėlimui į nacionalinę teisę ir jau perkeltai į nacionalinę teisę Direktyvai 2012/27/ES.

̶  Sprendimo įsigaliojimo datos pakeitimas (trys dienos vietoj dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje), siekiant užtikrinti, kad šis sprendimas galėtų įsigalioti prieš tą dieną, kurią Jungtinei Karalystei nustos būti taikoma Sąjungos teisė. Šis pakeitimas atrodo būtinas dėl laiko stokos užbaigti teisėkūros procedūrą iki 2019 m. kovo 29 d.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/[dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimas atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

Nuorodos

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.11.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

3.12.2018

 

 

 

Priėmimo data

14.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Pateikimo data

14.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 24 d.Teisinis pranešimas