Procedura : 2018/0385(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0014/2019

Teksty złożone :

A8-0014/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0126

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 224kWORD 86k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Miroslav Poche

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0744),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 192 ust. 1 oraz art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0482/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0014/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W związku z tym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia 30 marca 2019 r., chyba że inna data zostanie ustalona w umowie o wystąpieniu lub Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem ustali jednomyślnie inną datę. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”.

(1)  W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu, a w przypadku niezawarcia takiej umowy – dwa lata po notyfikacji, tj. od dnia 30 marca 2019r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

Uzasadnienie

Jest to zmiana natury technicznej, odzwierciedlająca horyzontalne sformułowanie uzgodnione na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej i mające zastosowanie do wszystkich aktów ustawodawczych związanych z brexitem.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Umowa o wystąpieniu w postaci uzgodnionej między negocjatorami zawiera ustalenia dotyczące stosowania przepisów prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie po dniu, w którym traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli umowa ta wejdzie w życie, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE1a, zmieniona na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/20021b, i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/19991c będą mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym zgodnie z tą umową i przestaną mieć zastosowanie z końcem tego okresu.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 210).

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

Uzasadnienie

Jest to zmiana natury technicznej, odzwierciedlająca horyzontalne sformułowanie uzgodnione na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej i mające zastosowanie do wszystkich aktów ustawodawczych związanych z brexitem.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej6, zmieniona dyrektywą (UE) 2018/XXX7, zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia orientacyjnych krajowych wkładów w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do unijnej wartości docelowej w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030 wynoszącej co najmniej 32,5 %. Państwa członkowskie powinny przy tym uwzględnić zużycie energii w Unii w 2030 r.8

(2)  Dyrektywa 2012/27/UE, zmieniona dyrektywą (UE) 2018/2002, zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia orientacyjnych krajowych wkładów w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do unijnych wartości docelowych w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030 na poziomie co najmniej 32,5 %. Państwa członkowskie mają przy tym uwzględnić zużycie energii w Unii w 2030 r. pod kątem energii pierwotnej lub energii końcowej8.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne, którego celem jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie terminologii użytej w niedawno uzgodnionym przeglądzie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w odniesieniu do unijnych wartości docelowych w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030 pod kątem zużycia energii pierwotnej/końcowej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Rozporządzenie (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną]9 zobowiązuje państwa członkowskie, by podczas ustalania wkładów w realizację celów Unii w dziedzinie efektywności energetycznej uwzględniły zużycie energii w Unii w 2030 r.10 Zużycie energii na poziomie Unii jest również istotne z punktu widzenia dokonywanej przez Komisję oceny postępów na drodze do zbiorczego osiągnięcia celów Unii11.

(3)  Rozporządzenie (UE) 2018/1999 zobowiązuje państwa członkowskie, by podczas ustalania wkładów w realizację celów Unii w dziedzinie efektywności energetycznej uwzględniły zużycie energii w Unii w 2030 r. pod kątem energii pierwotnej lub energii końcowej10. Zużycie energii na poziomie Unii jest również istotne z punktu widzenia dokonywanej przez Komisję oceny postępów na drodze do zbiorczego osiągnięcia celów Unii11.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne, którego celem jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie terminologii użytej w niedawno uzgodnionym przeglądzie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w odniesieniu do unijnych wartości docelowych w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030 pod kątem zużycia energii pierwotnej/końcowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)   Ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii konieczne jest techniczne dostosowanie wielkości zużycia energii prognozowanych dla Unii Europejskiej w 2030 r., aby odzwierciedlały one sytuację w Unii składającej się z 27 państw członkowskich („UE-27”). Z prognoz dotyczących głównego celu unijnego wynoszącego co najmniej 32,5 % wynika, że w 2030 r. dla Unii składającej się z 28 państw członkowskich zużycie energii pierwotnej powinno wynieść 1 273 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe), zaś zużycie energii końcowej – 956 Mtoe. Równoważne prognozy dotyczące UE-27 bez Zjednoczonego Królestwa pokazują, że w 2030 r. zużycie energii pierwotnej powinno wynieść 1 128 Mtoe, a zużycie energii końcowej – 846 Mtoe. Wymaga to zmiany danych dotyczących poziomu zużycia energii w 2030 r.

(4)   Ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii konieczne jest techniczne dostosowanie wielkości zużycia energii prognozowanych dla Unii Europejskiej w 2030 r., aby odzwierciedlały one sytuację w Unii składającej się z 27 państw członkowskich („UE-27”). Z prognoz dotyczących głównych celów unijnych na poziomie co najmniej 32,5 % wynika, że w 2030 r. dla Unii składającej się z 28 państw członkowskich zużycie energii pierwotnej powinno wynieść 1 273 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe), zaś zużycie energii końcowej – 956 Mtoe. Równoważne prognozy dotyczące UE-27 bez Zjednoczonego Królestwa pokazują, że w 2030 r. zużycie energii pierwotnej powinno wynieść 1 128 Mtoe, a zużycie energii końcowej – 846 Mtoe. Wymaga to zmiany danych dotyczących poziomu zużycia energii w 2030 r.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne, którego celem jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie terminologii użytej w niedawno uzgodnionym przeglądzie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w odniesieniu do celów Unii w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/711a zaprzestanie stosowania aktów ustalone na określoną datę następuje w chwili upłynięcia ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę. Decyzja ta powinna zatem obowiązywać od dnia następującego po dniu, w którym dyrektywa 2012/27/UE zmieniona dyrektywą (UE) 2018/2002, i rozporządzenie (UE) 2018/1999 przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

 

________________________

 

1a Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/1971 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).

Uzasadnienie

Jest to zmiana natury technicznej, odzwierciedlająca horyzontalne sformułowanie uzgodnione na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej i mające zastosowanie do wszystkich aktów ustawodawczych związanych z brexitem.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Art. 1 i 2 niniejszej decyzji pozostają bez uszczerbku dla terminu określonego w art. 28 dyrektywy 2012/27/UE [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i art. 59 rozporządzenia (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną].

Art. 1 i 2 niniejszej decyzji pozostają bez uszczerbku dla terminów określonych w art. 2 dyrektywy (UE) 2018/2002 i art. 59 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Uzasadnienie

Należy zawrzeć odniesienie do transpozycji niedawno uzgodnionej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej [zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE]. W art. 28 dyrektywy 2012/27/UE data ogólnej transpozycji jest przewidziana na dzień 5 czerwca 2014 r. (z konkretnymi datami transpozycji określonych przepisów); w związku z tym nie ma potrzeby odnoszenia się do tego artykułu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym prawo Unii przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym prawo Unii przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

 

Artykuł 1 obowiązuje od dnia następującego po dniu, w którym dyrektywa 2012/27/UE, zmieniona dyrektywą (UE) 2018/2002, przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

 

Artykuł 2 obowiązuje od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (UE) 2018/1999 przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

 

Artykuł 3 obowiązuje od dnia [data wejścia w życie].

Uzasadnienie

Z uwagi na krótki czas pozostający do terminowego zakończenia procedury ustawodawczej zmiana ta jest niezbędna, aby decyzja mogła wejść w życie przed dniem, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. Inne zmiany odzwierciedlają horyzontalne sformułowanie uzgodnione na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej i mające zastosowanie do wszystkich aktów ustawodawczych związanych z brexitem.


UZASADNIENIE

1. Wniosek Komisji

Odnośny wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującej dyrektywę 2012/27/UE [zmienioną dyrektywą (UE) 2018/2002] w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenie (UE) 2018/1999 [w sprawie zarządzania unią energetyczną] jest niezbędny w związku ze zbliżającym się wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii konieczne jest techniczne dostosowanie wielkości zużycia energii prognozowanych dla Unii Europejskiej w 2030 r., aby odzwierciedlały one sytuację w Unii składającej się z 27 państw członkowskich („UE-27”). Z prognoz dotyczących głównych celów unijnych na poziomie co najmniej 32,5 % wynika, że w 2030 r. dla Unii składającej się z 28 państw członkowskich zużycie energii pierwotnej powinno wynieść 1 273 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe), zaś zużycie energii końcowej – 956 Mtoe. Równoważne prognozy dotyczące UE-27 bez Zjednoczonego Królestwa pokazują, że w 2030 r. zużycie energii pierwotnej powinno wynieść 1 128 Mtoe, a zużycie energii końcowej – 846 Mtoe. Wymaga to dostosowania danych liczbowych odzwierciedlających wielkość zużycia energii początkowej i końcowej, które przedstawiono w zmienionej niedawno dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej.

Nowe rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną zobowiązuje państwa członkowskie, by podczas ustalania wkładów w realizację celów Unii w dziedzinie efektywności energetycznej na rok 2030 uwzględniły zużycie energii w Unii w 2030 r.; zużycie energii na poziomie Unii jest również istotne z punktu widzenia dokonywanej przez Komisję Europejską oceny postępów na drodze do zbiorczego osiągnięcia celów Unii. W związku z tym rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną należy zmienić również po to, aby odzwierciedlić dostosowane wielkości zużycia energii w 2030 r.

Należy przypomnieć, że główne cele Unii w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030 zostały określone w porównaniu z prognozami, które zostały dokonane w 2007 r. za pomocą modelowania ekonometrycznego (model systemu energetycznego PRIMES) nazywanego scenariuszem odniesienia PRIMES (lub REF 2007). Cele te zostały przełożone na poziomy zużycia energii pierwotnej i końcowej przez zmniejszenie prognoz scenariusza odniesienia PRIMES z 2007 r. dla UE w 2030 r. o 32,5 %. Dane liczbowe Mtoe opierają się wyżej wspomnianej prognozie dokonanej za pomocą modelowania energetycznego. Dostosowanie wielkości zaproponowanych przez Komisję w celu uwzględnienia wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii opiera się na tym samym podstawowym modelu energetycznym.

2. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako techniczne dostosowanie danych dotyczących zużycia energii w Unii na 2030 r., które jest konieczne ze względu na zbliżające się wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Ponieważ jest to dostosowanie techniczne, oparte bezpośrednio na modelowaniu stanowiącym podstawę pierwotnych obliczeń bezwzględnych poziomów celów Unii w zakresie zużycia energii, sprawozdawca nie proponuje żadnych zmian danych liczbowych, które zaproponowała Komisja.

Sprawozdawca uwzględnił w tym projekcie sprawozdania niewielką liczbę poprawek technicznych, których ogólnym celem jest wyjaśnienie niektórych przepisów zaproponowanych przez Komisję. Poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę obejmują następujące kwestie:

̶  Wyjaśnienie techniczne sformułowania użytego w motywach w odniesieniu do celów Unii w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030, mające na celu bardziej precyzyjne odzwierciedlenie terminologii użytej w uzgodnionym niedawno przeglądzie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Należy zauważyć, że dyrektywa odnosi się do głównych celów (w liczbie mnogiej), aby odzwierciedlić fakt, że cel w zakresie efektywności energetycznej dotyczy zużycia energii pierwotnej/końcowej.

̶  Wyjaśnienie, że decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla transpozycji uzgodnionej niedawno dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, a także dyrektywy (UE) 2012/27, która została już transponowana.

̶  Zmiana daty wejścia decyzji w życie (trzy dni zamiast dwudziestu dni po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) w celu zapewnienia, by mogła ona wejść w życie przed dniem, w którym prawo Unii przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. Zmiana ta wydaje się konieczna ze względu na ograniczenia czasowe związane z zakończeniem procedury ustawodawczej przed dniem 29 marca 2019 r.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Dostosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Data przedstawienia w PE

14.11.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2018

 

 

 

Data przyjęcia

14.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Data złożenia

14.1.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności