Postup : 2018/0385(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0014/2019

Predkladané texty :

A8-0014/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0126

SPRÁVA     ***I
PDF 223kWORD 85k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Miroslav Poche

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018) 0744),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 192, ods. 1 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0482/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0014/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Znamená to, že ak ratifikovaná dohoda o vystúpení z Únie alebo Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nestanoví iný dátum, od 30. marca 2019 sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať právne predpisy Únie. Spojené kráľovstvo sa potom stane treťou krajinou.

(1)  Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Na Spojené kráľovstvo sa prestanú uplatňovať zmluvy odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo ak sa takáto dohoda neuzavrie, dva roky po uvedenom oznámení, t. j. od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

Odôvodnenie

Ide o technickú zmenu odzrkadľujúcu horizontálne znenie dohodnuté medzi inštitúciami, ktoré platí pre všetky legislatívne akty súvisiace s brexitom.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Dohoda o vystúpení, ktorú dohodli vyjednávači, obsahuje postupy uplatňovania ustanovení právnych predpisov Únie na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve aj po dátume, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve. Ak uvedená dohoda nadobudne platnosť, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ1a, zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady1b 2018/2002/EÚ a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady1c 2018/1999/EÚ sa budú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v prechodnom období v súlade s uvedenou dohodou a prestanú sa uplatňovať na konci uvedeného obdobia.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/ES o skládkach odpadov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

Odôvodnenie

Ide o technickú zmenu odzrkadľujúcu horizontálne znenie dohodnuté medzi inštitúciami, ktoré platí pre všetky legislatívne akty súvisiace s brexitom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti6 zmenenej smernicou 2018/XXX/EÚ7 sa od členských štátov vyžaduje, aby určili indikatívne národné príspevky k dosiahnutiu cieľa v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030 aspoň na úrovni 32,5 %. Členské štáty by pritom mali zohľadniť spotrebu energie v Únii v roku 20308.

(2)  V smernici 2012/27/EÚ zmenenej smernicou 2018/2002/EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby určili indikatívne národné príspevky k dosiahnutiu cieľa v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030 aspoň na úrovni 32,5 %. Členské štáty pritom majú zohľadniť spotrebu energie v Únii v roku 2030 z hľadiska primárnej a/alebo koncovej energie8.

Odôvodnenie

Technické objasnenie s cieľom presnejšie zohľadniť terminológiu použitú v nedávno schválenej revízii smernice o energetickej efektívnosti, pokiaľ ide o ciele energetickej efektívnosti Únie na rok 2030 z hľadiska spotreby primárnej a koncovej energie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V nariadení (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie]9 sa od členských štátov vyžaduje, aby pri určovaní výšky svojich príspevkov k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti zohľadnili spotrebu energie v Únii v roku 203010. Spotreba energie na úrovni Únie je dôležitá aj pre posúdenie Komisie týkajúce sa pokroku pri spoločnom dosahovaní cieľov Únie11.

(3)  V nariadení (EÚ) 2018/1999 sa od členských štátov vyžaduje, aby pri určovaní výšky svojich príspevkov k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti zohľadnili spotrebu energie v Únii v roku 2030 z hľadiska primárnej a/alebo koncovej energie10. Spotreba energie na úrovni Únie je dôležitá aj pre posúdenie Komisie týkajúce sa pokroku pri spoločnom dosahovaní cieľov Únie11.

Odôvodnenie

Technické objasnenie s cieľom presnejšie zohľadniť terminológiu použitú v nedávno schválenej revízii smernice o energetickej efektívnosti, pokiaľ ide o ciele energetickej efektívnosti Únie na rok 2030 z hľadiska spotreby primárnej a koncovej energie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)   Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie treba technicky upraviť prognózy spotreby energie na rok 2030 pre Európsku úniu 27 členských štátov (EÚ-27). Z prognóz o dosiahnutí hlavného cieľa Únie aspoň na úrovni 32,5 % vyplýva, že spotreba primárnej energie v roku 2030 v EÚ-28 by mala byť 1 273 miliónov ton ekvivalentu ropy (Mtoe) a spotreba koncovej energie 956 Mtoe. Podľa ekvivalentných prognóz pre EÚ-27 bez Spojeného kráľovstva by v roku 2030 spotreba primárnej energie mala byť 1 128 Mtoe a spotreba koncovej energie 846 Mtoe. To si vyžaduje úpravu údajov o spotrebe energie v roku 2030.

(4)   Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie treba technicky upraviť prognózy spotreby energie na rok 2030 pre Európsku úniu 27 členských štátov (EÚ-27). Z prognóz o dosiahnutí hlavných cieľov Únie aspoň na úrovni 32,5 % vyplýva, že spotreba primárnej energie v roku 2030 v EÚ-28 by mala byť 1 273 miliónov ton ekvivalentu ropy (Mtoe) a spotreba koncovej energie 956 Mtoe. Podľa ekvivalentných prognóz pre EÚ-27 bez Spojeného kráľovstva by spotreba primárnej energie v roku 2030 mala byť 1 128 Mtoe a spotreba koncovej energie 846 Mtoe. To si vyžaduje úpravu údajov o spotrebe energie v roku 2030.

Odôvodnenie

Technické objasnenie s cieľom presnejšie zohľadniť terminológiu použitú v nedávno schválenej revízii smernice o energetickej efektívnosti, pokiaľ ide o ciele energetickej efektívnosti Únie na rok 2030.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ukončenie uplatňovania aktov stanovené k určitému dátumu má nastať uplynutím poslednej hodiny dňa zodpovedajúceho uvedenému dátumu. Toto rozhodnutie by sa preto malo uplatňovať odo dňa, ktorý nasleduje po dni ukončenia uplatňovania smernice 2012/27/EÚ, zmenenej smernicou 2018/2002/EÚ, a nariadenia 2018/1999/EÚ na Spojené kráľovstvo.

 

________________________

 

1a Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

Odôvodnenie

Ide o technickú zmenu odzrkadľujúcu horizontálne znenie dohodnuté medzi inštitúciami, ktoré platí pre všetky legislatívne akty súvisiace s brexitom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Článkami 1 a 2 tohto rozhodnutia nie je dotknutá lehota stanovená v článku 28 smernice 2012/27/EÚ [zmenenej smernicou 2018/XXX/EÚ] a článku 59 nariadenia (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie].

Článkami 1 a 2 tohto rozhodnutia nie sú dotknuté lehoty stanovené v článku 2 smernice 2018/2002/EÚ a článku 59 nariadenia (EÚ) 2018/1999/EÚ.

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na transpozíciu nedávno schválenej smernice o energetickej efektívnosti [ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ]. V článku 28 smernice 2012/27/EÚ sa stanovuje všeobecný dátum transpozície 5. júna 2014 (s konkrétnymi dátumami v prípade určitých ustanovení); Preto odkazovať na uvedený článok nie je relevantné.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa právo Únie prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa právo Únie prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

 

Článok 1 sa uplatňuje odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorý sa smernica 2012/27/EÚ zmenená smernicou 2018/2002/EÚ prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

 

Článok [2] sa uplatňuje odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (EÚ) 2018/1999 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

 

Článok 3 sa uplatňuje od [dátum nadobudnutia účinnosti].

Odôvodnenie

Vzhľadom na časové obmedzenia spojené s včasným dokončením legislatívneho postupu je táto zmena nevyhnutná na to, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutie nadobudne účinnosť pred dňom, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie. Ostatné zmeny odzrkadľujú horizontálne znenie dohodnuté medzi inštitúciami, ktoré platí pre všetky legislatívne akty súvisiace s brexitom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Návrh Komisie

Tento návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica 2012/27/EÚ [zmenená smernicou 2018/2002/EÚ] o energetickej efektívnosti a nariadenie (EÚ) 2018/1999 [riadenie energetickej únie], je nevyhnutný z dôvodu nadchádzajúceho vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie treba technicky upraviť prognózy spotreby energie na rok 2030 pre Európsku úniu 27 členských štátov (EÚ-27). Z prognóz o dosiahnutí hlavných cieľov Únie aspoň na úrovni 32,5 % vyplýva, že spotreba primárnej energie v roku 2030 v EÚ-28 by mala byť 1 273 miliónov ton ekvivalentu ropy (Mtoe) a spotreba koncovej energie 956 Mtoe. Podľa ekvivalentných prognóz pre EÚ-27 bez Spojeného kráľovstva by v roku 2030 spotreba primárnej energie mala byť 1 128 Mtoe a spotreba koncovej energie 846 Mtoe. To si vyžaduje úpravu údajov o spotrebe primárnej a koncovej energie stanovených v nedávno zmenenej smernici o energetickej efektívnosti.

V novom nariadení o riadení energetickej únie sa od členských štátov vyžaduje, aby pri určovaní svojho príspevku k dosiahnutiu cieľa Únie na rok 2030 v oblasti energetickej efektívnosti zohľadnili spotrebu energie v Únii v uvedenom roku. Spotreba energie na úrovni Únie je dôležitá aj pre posúdenie Európskej komisie týkajúce sa pokroku pri spoločnom dosahovaní cieľov Únie. Nariadenie o riadení energetickej únie by sa preto malo zmeniť aj s cieľom zohľadniť upravené údaje o spotrebe energie v roku 2030.

Treba pripomenúť, že hlavné ciele Únie v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030 boli určené na základe prognóz z roku 2007, pri ktorých sa použilo ekonometrické modelovanie (model energetického systému PRIMES) známe ako referenčný scenár na rok 2007 (alebo REF 2007). Ciele boli premietnuté do úrovne spotreby primárnej a koncovej energie tak, že na rok 2030 sa znížili prognózy referenčného scenára na rok 2007 o 32,5 %. Hodnoty Mtoe vychádzajú z uvedených prognóz energetického modelovania. Úprava údajov, ktoré navrhla Komisia s cieľom zohľadniť vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, vychádza z toho istého podkladového energetického modelu.

2. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie ako technickú úpravu údajov o spotrebe energie v Únii za rok 2030, ktorú si vyžaduje nadchádzajúce vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Keďže ide o technickú úpravu založenú priamo na modelovaní, ktoré slúžilo ako základ pre pôvodný výpočet celkovej úrovne spotreby energie v rámci hlavných cieľov Únie, spravodajca nenavrhuje žiadne zmeny údajov navrhované Komisiou.

Spravodajca do tohto návrhu správy zahrnul veľmi obmedzený počet technických pozmeňujúcich návrhov so všeobecným cieľom objasniť niektoré ustanovenia navrhované Komisiou. Navrhované pozmeňujúce návrhy spravodajcu sa týkajú okrem iného týchto otázok:

̶  Technického objasnenia znenia použitého v odôvodneniach v súvislosti s cieľmi Únie v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030 tak, aby presnejšie odrážalo terminológiu použitú v nedávno schválenej revízii smernice o energetickej efektívnosti. Treba poznamenať, že smernica odkazuje na hlavné ciele (v množnom čísle), aby sa zohľadnilo, že cieľ v oblasti energetickej účinnosti sa vyjadruje v spotrebe primárnej/koncovej energie.

̶  Objasnenie, že rozhodnutím by nemala byť dotknutá transpozícia nedávno dohodnutej smernice o energetickej efektívnosti, ale smernica 2012/27/EÚ, ktorá už bola transponovaná.

̶  Zmeny dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia (tri dni namiesto dvadsiatich po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie) s cieľom zabezpečiť, aby mohla nadobudnúť účinnosť pred dňom, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie. Táto zmena sa javí ako potrebná vzhľadom na čas na ukončenie legislatívneho postupu do 29. marca 2019, ktorý je obmedzený.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Úprava smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenenej smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Dátum predloženia EP

14.11.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.12.2018

 

 

 

Dátum prijatia

14.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Dátum predloženia

14.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 24. januára 2019Právne oznámenie