Förfarande : 2018/0385(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0014/2019

Ingivna texter :

A8-0014/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0126

BETÄNKANDE     ***I
PDF 201kWORD 85k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0744 – C8‑0482/2018 – 2018/0385(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Miroslav Poche

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0744 – C8‑0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0744),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 192.1 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0482/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0014/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket till Europeiska rådet sin avsikt att utträda ur unionen, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Om inget annat datum antingen föreskrivs i ett avtal om utträde eller enhälligt fastställs av Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket, kommer unionsrätten följaktligen att upphöra att gälla för Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019. Förenade kungariket kommer då att bli ett tredjeland.

(1)  Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket till Europeiska rådet sin avsikt att utträda ur unionen, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att gälla för Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter denna anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019, såvida inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

Motivering

Detta är en teknisk ändring som återspeglar den interinstitutionellt överenskomna övergripande formulering som gäller för alla lagstiftningsakter som rör Brexit.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a)  Avtalet om utträde i den form det överenskommits om mellan förhandlarna innehåller arrangemang som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att gälla för och i Förenade kungariket. Om det avtalet träder i kraft kommer Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU1a, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/20021b, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/19991c, att gälla för och i Förenade kungariket under övergångsperioden i enlighet med det avtalet och kommer att upphöra att gälla vid utgången av denna period.

 

__________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

 

1bEuropaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328, 21.12.2018, s. 210).

 

1cEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

Motivering

Detta är en teknisk ändring som återspeglar den interinstitutionellt överenskomna övergripande formulering som gäller för alla lagstiftningsakter som rör Brexit.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2)  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet6, ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU7, ska medlemsstaterna fastställa vägledande nationella energieffektivitetsbidrag till unionens energieffektivitetsmål på minst 32,5 % för 2030. Medlemsstaterna ska då beakta unionens energianvändning för 20308.

2)  Enligt direktiv 2012/27/EU, ändrat genom direktiv (EU) 2018/2002, ska medlemsstaterna fastställa vägledande nationella energieffektivitetsbidrag till unionens olika energieffektivitetsmål på minst 32,5 % för 2030. Medlemsstaterna haratt beakta unionens energianvändning för 2030, uttryckt i form av primärenergi och/eller slutlig energi8.

Motivering

Ett tekniskt förtydligande för att den terminologi som, vid den nyligen överenskomna översynen av direktivet om energieffektivitet, använts om unionens energieffektivitetsmål för 2030, uttryckta i form av primärenergianvändning och slutlig energianvändning, mera exakt ska få komma till synes.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3)  Enligt förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen]9 ska medlemsstaterna när de fastställer sitt bidrag till unionens 2030-mål för energieffektivitet ta hänsyn till unionens energianvändning för 203010. Energianvändningen på unionsnivå har också betydelse för Europeiska kommissionens bedömning av framstegen mot att tillsammans uppnå unionens mål11.

3)  Enligt förordning (EU) 2018/1999 ska medlemsstaterna när de fastställer sitt bidrag till unionens 2030-mål för energieffektivitet ta hänsyn till unionens energianvändning för 2030, uttryckt i form av primärenergi och/eller slutlig energi10. Energianvändningen på unionsnivå har också betydelse för Europeiska kommissionens bedömning av framstegen mot att tillsammans uppnå unionens mål11.

Motivering

Ett tekniskt förtydligande för att den terminologi som, vid den nyligen överenskomna översynen av direktivet om energieffektivitet, använts om unionens energieffektivitetsmål för 2030, uttryckta i form av primärenergianvändning och slutlig energianvändning, mera exakt ska få komma till synes.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4)   På grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen är det nödvändigt med en teknisk anpassning av de beräknade siffrorna för Europeiska unionens energianvändning för 2030 för att återspegla en union med 27 medlemsstater (EU 27). De prognoser som gjorts för unionens överordnade mål på minst 32,5 % visar att primärenergianvändningen bör uppgå till 1 273 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) och den slutliga energianvändningen till 956 Mtoe år 2030 för unionen med 28 medlemsstater. Motsvarande prognoser för EU 27 utan Förenade kungariket visar att primärenergianvändningen bör uppgå till 1 128 Mtoe och den slutliga energianvändningen till 846 Mtoe år 2030. Därför bör siffrorna för energianvändningsnivåerna år 2030 anpassas.

4)   På grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen är det nödvändigt med en teknisk anpassning av de beräknade siffrorna för Europeiska unionens energianvändning för 2030 för att återspegla en union med 27 medlemsstater (EU 27). De prognoser som gjorts för unionens olika överordnade mål på minst 32,5 % visar att primärenergianvändningen bör uppgå till 1 273 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) och den slutliga energianvändningen till 956 Mtoe år 2030 för unionen med 28 medlemsstater. Motsvarande prognoser för EU 27 utan Förenade kungariket visar att primärenergianvändningen bör uppgå till 1 128 Mtoe och den slutliga energianvändningen till 846 Mtoe år 2030. Därför bör siffrorna för energianvändningsnivåerna år 2030 anpassas.

Motivering

Ett tekniskt förtydligande för att den terminologi som, vid den nyligen överenskomna översynen av direktivet om energieffektivitet, använts om unionens energieffektivitetsmål för 2030 mera exakt ska få komma till synes.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a)  I enlighet med artikel 4.3 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/711a ska sådant upphörande av rättsakters tillämpning som har fastställts till ett bestämt datum inträda vid utgången av den sista timmen av den dag som infaller på detta datum. Detta beslut bör därför tillämpas från och med dagen efter den dag då direktiv 2012/27/EU, ändrat genom direktiv (EU) 2018/2002 och förordning (EU) 2018/1999, upphör att gälla för Förenade kungariket.

 

________________________

 

1aRådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).

Motivering

Detta är en teknisk ändring som återspeglar den interinstitutionellt överenskomna övergripande formulering som gäller för alla lagstiftningsakter som rör Brexit.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Artiklarna 1 och 2 i detta beslut påverkar inte de tidsfrister som anges i artikel 28 i direktiv 2012/27/EU [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och artikel 59 i förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen].

Artiklarna 1 och 2 i detta beslut påverkar inte de tidsfrister som anges i artikel 2 i direktiv (EU) 2018/2002 och artikel 59 i förordning (EU) 2018/1999.

Motivering

Det bör hänvisas till införlivandet av det nyligen överenskomna direktivet om energieffektivitet [om ändring av direktiv 2012/27/EU]. I artikel 28 i direktiv 2012/27/EU föreskrivs den 5 juni 2014 såsom allmänt införlivandedatum (varvid andra datum gäller för införlivandet av vissa bestämmelser), och därför är det inte på sin plats med en hänvisning till den artikeln.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och ska tillämpas från och med den dag som följer på den dag då unionsrätten upphör att gälla för Förenade kungariket.

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och ska tillämpas från och med den dag som följer på den dag då unionsrätten upphör att gälla för Förenade kungariket.

 

Artikel 1 ska tillämpas från och med dagen efter den dag då direktiv 2012/27/EU, ändrat genom direktiv (EU) 2018/2002, upphör att gälla för och i Förenade kungariket.

 

Artikel 2 ska tillämpas från och med dagen efter den dag då förordning (EU) 2018/1999 upphör att gälla för Förenade kungariket.

 

Artikel 3 ska tillämpas från och med [dagen för ikraftträdande].

Motivering

På grund av tidsfristerna för att slutföra lagstiftningsförfarandet i tid är denna ändring nödvändig för att säkerställa att beslutet kan träda i kraft före den dag då unionsrätten upphör att gälla för Förenade kungariket. Övriga ändringar återspeglar den interinstitutionellt överenskomna övergripande formulering som gäller för alla lagstiftningsakter som rör Brexit.


MOTIVERING

1. Kommissionens förslag

Detta förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om anpassning av direktiv 2012/27/EU [ändrat genom direktiv (EU) 2018/2002] om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 [Styrningen av energiunionen] är nödvändigt mot bakgrund av Förenade kungarikets förestående utträde ur Europeiska unionen.

På grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen är det nödvändigt med en teknisk anpassning av de beräknade siffrorna för Europeiska unionens energianvändning för 2030 för att återspegla en union med 27 medlemsstater (”EU 27”). De prognoser som gjorts för unionens överordnade mål på minst 32,5 % visar att primärenergianvändningen bör uppgå till 1 273 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) och den slutliga energianvändningen till 956 Mtoe år 2030 för unionen med 28 medlemsstater. Motsvarande prognoser för EU 27 utan Förenade kungariket visar att primärenergianvändningen bör uppgå till 1 128 Mtoe och den slutliga energianvändningen till 846 Mtoe år 2030. Detta kräver en anpassning av sifferuppgifterna om primärenergianvändningen och den slutliga energianvändningen i det nyligen anpassade direktivet om energieffektivitet.

Enligt den nya förordningen om styrningen av energiunionen ska medlemsstaterna när de fastställer unionens energieffektivitetsmål för 2030 ta hänsyn till unionens energianvändning för 2030. Energianvändningen på unionsnivå har också betydelse för kommissionens bedömning av framstegen mot att tillsammans uppnå unionens mål. Därför bör också förordningen om styrningen av energiunionen ändras, så att den kommer att återspegla de anpassade sifferuppgifterna om energianvändningen 2030.

Erinras bör att unionens överordnade energieffektivitetsmål för 2030 fastställdes genom en jämförelse med prognoser som gjorts 2007 med hjälp av en ekonometrisk modell (energisystemmodellen Primes) och gick under namnet ”referensscenario 2007”. Målen överfördes i form av nivåer för primärenergianvändningen och den slutliga energianvändningen genom att prognoserna för 2030 i referensscenario 2007 minskades med 32,5 %. Sifferuppgifterna om Mtoe bygger på den ovannämnda energimodellprognosen. Kommissionen använder samma energimodell som underlag för sitt förslag om anpassning av sifferuppgifterna så det kan tas hänsyn till Förenade kungarikets utträde.

2. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag såsom en teknisk anpassning av sifferuppgifterna om unionens energianvändning 2030, vilken nödvändiggjorts av Förenade kungarikets förestående utträde ur Europeiska unionen. Eftersom det handlar om en teknisk anpassning som bygger direkt på en modell som tjänat som underlag för den ursprungliga beräkningen av de absoluta energianvändningsnivåerna i samband med unionens överordnade mål föreslår föredraganden inte några ändringar av de sifferuppgifter som ingår i kommissionens förslag.

Föredraganden har i sitt förslag till betänkande tagit med några ytterst få tekniska ändringsförslag med det övergripande syftet att förtydliga vissa av de bestämmelser som föreslagits av kommissionen. Föredragandens ändringsförslag omfattar följande:

̶  Ett tekniskt förtydligande av de ord som i skälen används om unionens energieffektivitetsmål för 2030, så att den terminologi som använts vid den nyligen överenskomna översynen av direktivet om energieffektivitet mera exakt får komma till synes. Här bör det noteras att det sistnämnda direktivet talar om överordnade mål i pluralis, för att det ska framgå att energieffektivitetsmålen uttrycks både i form av primärenergianvändning och slutlig energianvändning.

̶  Ett förtydligande av att det som beslutet inte bör påverka är införlivandet av det nyligen överenskomna direktivet om energieffektivitet, alltså inte införlivandet av direktiv 2012/27/EU, vilket ju redan har införlivats.

̶  En ändring av dagen för beslutets ikraftträdande (den tredje dagen i stället för den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning), för att säkerställa att det hinner träda i kraft före den dag då unionsrätten upphör att gälla för Förenade kungariket. Den här ändringen ter sig nödvändig med tanke på hur ont om tid man har för att hinna slutföra lagstiftningsförfarandet före den 29 mars 2019.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Framläggande för parlamentet

14.11.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Behandling i utskott

3.12.2018

 

 

 

Antagande

14.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Ingivande

14.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian‑Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula‑Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande