Процедура : 2018/0138(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0015/2019

Внесени текстове :

A8-0015/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0109

ДОКЛАД     ***I
PDF 353kWORD 133k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

(COM (2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Доминик Рике

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0277),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0192/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени от Сената на Чешката република, Бундестага на Федерална република Германия, Парламента на Република Ирландия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се посочва, че проектът за законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по регионално развитие (A8-0015/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета22 е определена обща рамка за създаването на модерни, оперативно съвместими мрежи за развитието на вътрешния пазар. Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) имат структура на две нива: широкообхватната мрежа осигурява свързаността на всички региони на Съюза, а основната мрежа се състои от тези елементи на мрежата, които са от най-голямо стратегическо значение за Съюза. В Регламент (ЕС) № 1315/2013 са определени обвързващи цели за завършване на изграждането, а именно основната мрежа да бъде завършена до 2030 г., а широкообхватната мрежа — до 2050 г.

(1)  В Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета22 е определена обща рамка за създаването на структура на две нива в услуга на гражданите в Съюза за развитието на вътрешния пазар и за социалното, икономическото и териториалното сближаване на Съюза. Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) имат структура на две нива: основната мрежа се състои от тези елементи на мрежата, които са от най-голямо стратегическо значение за Съюза, докато широкообхватната мрежа осигурява свързаността между всички региони на Съюза. Основната мрежа следва да служи като трансграничен и мултимодален ускорител за единно европейско транспортно и мобилно пространство. В Регламент (ЕС) № 1315/2013 са определени обвързващи цели за завършване на изграждането, а именно основната мрежа да бъде завършена до 2030 г., а широкообхватната мрежа — до 2050 г. Освен това Регламент (ЕС) № 1315/2013 е насочен основно към трансграничните връзки, които ще подобрят оперативната съвместимост между различните видове транспорт и ще допринесат за мултимодалната интеграция на транспорта в Съюза, като също така следва да вземат предвид динамиката на бъдещото развитие на транспортния сектор и на новите технологии.

__________________

__________________

22 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Опитът показва, че много от инвестициите, с които се цели завършването на TEN-T, въпреки необходимостта и обвързващите срокове, са изправени пред сложни процедури за издаване на разрешения, процедури за възлагане на трансгранични обществени поръчки и други процедури. Тази ситуация подлага на риск навременното осъществяване на проектите и в много случаи води до значителни забавяния и по-високи разходи. За отстраняването на тези проблеми и за осигуряването на възможност за синхронизирано завършване на TEN-T са необходими хармонизирани действия на нивото на Съюза.

(2)  Опитът показва, че много от инвестициите, с които се цели завършването на TEN-T, въпреки необходимостта и обвързващите срокове, са изправени пред многобройни, бавни, неясни и сложни процедури за издаване на разрешения, процедури за възлагане на трансгранични обществени поръчки и други процедури. Тази ситуация подлага на риск навременното осъществяване на проектите, в много случаи води до значителни забавяния и по-високи разходи, предизвиква несигурност за организаторите на проекти и за потенциалните частни инвеститори и може дори да доведе до изоставянето на проекти в средата на процедурата. При тези обстоятелства синхронизираното завършване на TEN-T в сроковете, предвидени в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета, изисква хармонизирани действия на равнището на Съюза. Освен това държавите членки следва да вземат решения относно националните си инфраструктурни планове, които да бъдат в съответствие с целите на TEN-T.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Настоящият регламент се прилага единствено за проекти на Съюза, признати като проекти от общ интерес в съответствие с Регламент (ЕС) № 1315/2013, във връзка с основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа. Държава членка може също така да реши да разшири обхвата на широкообхватната мрежа.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В правните рамки на много държави членки някои категории проекти се третират приоритетно въз основа на тяхното стратегическо значение за икономиката. Приоритетното третиране се характеризира с по-кратки срокове, едновременни процедури или ограничени срокове за обжалване, като в същото време се гарантира изпълнението на целите и на други хоризонтални политики. Когато в националната правна рамка са предвидени такива разпоредби, те автоматично следва да се прилагат за проекти на Съюза, признати като проекти от общ интерес по Регламент (ЕС) № 1315/2013.

(3)  В правните системи на много държави членки някои категории проекти се третират приоритетно въз основа на тяхното стратегическо значение за Съюза. Приоритетното третиране се характеризира с по-кратки срокове, едновременни и/или опростени процедури, ограничени срокове за приключването на процедурите за издаване на разрешение или за обжалване, като в същото време се гарантира изпълнението на целите и на други хоризонтални политики. Когато в националната правна рамка са предвидени такива правила за приоритетно третиране, те автоматично следва да се прилагат за проекти на Съюза, признати като проекти от общ интерес по Регламент (ЕС) № 1315/2013. Държавите членки, които не разполагат с правила за приоритетно третиране, следва да приемат такива.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С оглед на подобряването на ефективността на оценките на въздействието върху околната среда и оптимизирането на процеса на вземане на решения, когато задължението за извършване на оценки, свързани с екологични въпроси по проекти за основната мрежа, произтича едновременно от Директива 2011/92/ЕС, изменена от Директива 2014/52/ЕС, и от друг законодателен акт на Съюза като Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/98/ЕО, Директива 2010/75/ЕС, Директива 2012/18/ЕС и Директива 2011/42/ЕО, държавите членки следва да гарантират, че е осигурена съвместна процедура, която отговаря на изискванията на тези директиви.

(4)  С оглед на подобряването на ефективността на оценките на въздействието върху околната среда и оптимизирането на процеса на вземане на решения, когато задължението за извършване на оценки, свързани с екологични въпроси по проекти за основната мрежа, произтича едновременно от Директива 2011/92/ЕС, изменена от Директива 2014/52/ЕС, и от друг законодателен акт на Съюза като Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/98/ЕО, Директива 2010/75/ЕС, Директива 2012/18/ЕС и Директива 2011/42/ЕО, държавите членки следва да гарантират, че е осигурена съвместна процедура, която отговаря на изискванията на тези директиви. Освен това ранното определяне на обхвата на въздействията върху околната среда и ранното обсъждане с компетентния орган на съдържанието на оценките на въздействието върху околната среда би могло да намали забавянията на етапа на издаване на разрешение и да подобри като цяло качеството на оценките.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  С оглед на големия брой екологични оценки, произтичащи от многобройните европейски директиви или от националните правила, които са необходими за издаването на разрешения за проекти от общ интерес в основната мрежа по TEN-T, би било желателно Съюзът да установи обща, опростена и централизирана процедура, отговаряща на изискванията на тези директиви, с цел да допринесе за постигането на целите на настоящия регламент за по-голяма рационализация на мерките.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Проектите за основната мрежа следва да бъдат подкрепяни чрез интегрирани процедури за издаване на разрешение, за да се даде възможност за ясно управление на цялостната процедура и да се осигури единно звено за контакт за инвеститорите. Държавите членки следва да определят компетентен орган в съответствие със своите национални правни рамки и административни уредби.

(5)  Държавите членки следва да определят единен компетентен орган в съответствие със своите национални правни рамки и административни уредби с оглед на това проектите по основната мрежа могат да се възползват от интегрирането на процедурите за издаване на разрешителни и единно звено за контакт за инвеститорите, което ще позволи ефикасното и ясно управление на цялостната процедура. Когато е необходимо, единният компетентен орган може да делегира своите отговорности, задължения и задачи на друг орган на съответното регионално, местно или друго административно равнище.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Със създаването на единен компетентен орган на национално ниво, в рамките на който да са интегрирани всички процедури за издаване на разрешение (единно звено за контакт), следва да се намали сложността, да се подобри ефикасността и да се повиши прозрачността на процедурите. Това следва да подобри също така сътрудничеството между държавите членки, когато е приложимо. С процедурите следва да се насърчава реалното сътрудничество между инвеститорите и единния компетентен орган и затова те следва да допускат определяне на обхвата още на етапа, предхождащ подаването на заявление, в рамките на процедурата за издаване на разрешение. Това определяне на обхвата следва да бъде интегрирано в подробното обобщение на заявката, като се спазва процедурата, предвидена в член 5, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС, изменена от Директива 2014/52/ЕС.

(6)  Със създаването на единен компетентен орган на национално ниво, в рамките на който да са интегрирани всички процедури за издаване на разрешение (единно звено за контакт), следва да се намали сложността, да се подобрят ефикасността и координацията и да се повиши прозрачността и скоростта на процедурите и на приемането на решенията. Това следва да подобри също така сътрудничеството между държавите членки, когато е приложимо. С процедурите следва да се насърчава реалното сътрудничество между инвеститорите и единния компетентен орган и затова те следва да допускат определяне на обхвата още на етапа, предхождащ подаването на заявление, в рамките на процедурата за издаване на разрешение. Това определяне на обхвата следва да бъде интегрирано в подробното обобщение на заявката, като се спазва процедурата, предвидена в член 5, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС, изменена от Директива 2014/52/ЕС.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Когато се приемат проекти от общ интерес за приоритетни проекти на Съюза, може да бъде създаден съвместен компетентен орган, договорен между отделните компетентни органи от две или повече държави членки или държави членки и трети държави, с оглед изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия регламент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Като се има предвид спешната необходимост от завършване на основната мрежа по TEN-T, опростяването на процедурите за издаване на разрешение следва да бъде обвързано със срок, в рамките на който отговарящите компетентни органи следва да вземат цялостно решение по отношение на изграждането на дадения проект. Този срок следва да стимулира по-ефективното провеждане на процедурите и същевременно по никакъв начин да не компрометира спазването на високите стандарти на Съюза по отношение на опазването на околната среда и участието на обществеността.

(8)  Като се има предвид спешната необходимост от завършване на основната мрежа по TEN-T в срок до 2030 г., опростяването на процедурите за издаване на разрешение следва да бъде обвързано със срок, в рамките на който отговарящите компетентни органи следва да вземат цялостно решение по отношение на изграждането на дадения проект. Този срок следва да гарантира по-ефективното провеждане на процедурите и същевременно по никакъв начин да не компрометира спазването на високите стандарти на Съюза по отношение на опазването на околната среда, прозрачността и участието на обществеността. Проектите следва да се оценяват от гледна точка на критериите за зрялост при подбора на проекти, определени от Механизма за свързване на Европа. Спазването на крайните срокове, определени в настоящия регламент, следва да бъде взето предвид при извършването на тези оценки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Трансграничните инфраструктурни проекти за TEN-T се сблъскват с особено големи трудности при координиране на процедурите за издаване на разрешение. Европейските координатори следва да бъдат оправомощени да осъществяват мониторинг върху тези процедури и да улесняват тяхното синхронизиране и изпълнение.

(10)  Трансграничните инфраструктурни проекти за TEN-T се сблъскват с особено големи трудности при координиране на процедурите за издаване на разрешение. Европейските координатори, посочени в член 45 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 следва да бъдат оправомощени да осъществяват мониторинг върху тези процедури и да улесняват тяхното синхронизиране и изпълнение с оглед осигуряването на съответствие с крайните срокове, определени в настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Комисията не участва системно в процесите по одобряване на отделни проекти. В някои случаи обаче за определени аспекти от проектната подготовка се изисква официално одобрение на нивото на Съюза. Когато Комисията участва в процедурите, тя ще третира приоритетно проектите на Съюза от общ интерес и ще гарантира сигурност на организаторите на проектите. В някои случаи може да се изисква одобрение на държавна помощ. Според Кодекса на най-добри практики при провеждане на процедури за контрол на държавните помощи държавите членки може да поискат от Комисията да третират проекти от общ интерес за основната мрежа по TEN-T, които считат за приоритетни, в рамките на по-предвидими срокове според индивидуален подход към всеки отделен случай или в рамките на взаимно договорено планиране.

(12)  Комисията не участва системно в процесите по одобряване на отделни проекти. В някои случаи обаче за определени аспекти от проектната подготовка се изисква официално одобрение на нивото на Съюза. Когато Комисията участва в процедурите, тя ще третира приоритетно проектите на Съюза от общ интерес и ще гарантира сигурност на организаторите на проектите. В някои случаи може да се изисква одобрение на държавна помощ. Без да се засягат определените от настоящия регламент срокове и в съответствие с Кодекса на най-добри практики при провеждане на процедури за контрол на държавните помощи държавите членки следва да могат да поискат от Комисията да третират проекти от общ интерес за основната мрежа по TEN-T, които считат за приоритетни, в рамките на по-предвидими срокове според индивидуален подход към всеки отделен случай или в рамките на взаимно договорено планиране.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Осъществяването на инфраструктурни проекти за основната мрежа по TEN-T следва да се подпомага също така с насоки от Комисията, с които да се дава повече яснота по реализацията на някои видове проекти, като в същото време се спазват достиженията на правото на Съюза. Например в Плана за действие за природата, хората и икономиката23 се предвиждат такива насоки, с които да се предоставят разяснения относно спазването на директивите за птиците и за местообитанията. Пряко подпомагане, свързано с обществени поръчки, следва да се предоставя за проекти от общ интерес, за да се гарантира най-доброто съотношение между качество и цена, което може да се постигне с публични средства24. Наред с това следва да се предоставя подходяща техническа помощ по механизмите, разработени за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., за да се осигури финансово подпомагане на проекти за TEN-T, които са от общ интерес.

(13)  Осъществяването на инфраструктурни проекти за основната мрежа по TEN-T следва да се подпомага също така с насоки от Комисията, с които да се дава повече яснота по реализацията на някои видове проекти, като в същото време се спазват достиженията на правото на Съюза. Например в Плана за действие за природата, хората и икономиката23 се предвиждат такива насоки, с които да се предоставят разяснения относно спазването на директивите за птиците и за местообитанията. Пряко подпомагане, свързано с обществени поръчки, следва да се предоставя за проекти от общ интерес, за да се гарантира свеждане до минимум на външните разходи и най-доброто съотношение между качество и цена, което може да се постигне с публични средства24. Наред с това следва да се предоставя подходяща техническа помощ по механизмите, разработени за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., за да се осигури финансово подпомагане на проекти за TEN-T, които са от общ интерес.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С оглед на правната сигурност административните процедури, започнали преди влизането в сила на настоящия регламент, не следва да попадат под действието на разпоредбите на настоящия регламент,

(15)  С оглед на правната сигурност административните процедури, започнали преди влизането в сила на настоящия регламент, не следва да попадат под действието на разпоредбите на настоящия регламент, освен ако не е решено друго, със съгласието на засегнатите страни,

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят изисквания, които са приложими за административните процедури, следвани от компетентните органи на държавите членки във връзка с разрешаването и осъществяването на всички проекти от общ интерес за основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа.

С настоящия регламент се определят изисквания, които са приложими за административните процедури, следвани от компетентните органи на държавите членки във връзка с разрешаването и осъществяването на всички проекти от общ интерес за основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа, отнасящи се до Регламент (ЕС) № 1315/2013, включително предварително избраните проекти, изброени в част III от приложението към Регламента за създаване на Механизма за свързване на Европа за периода 2021-2027.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да решат да разширят прилагането на всички разпоредби на настоящия регламент, като общ набор, към проекти от общ интерес за широкообхватната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „цялостно решение“ означава решението или множеството решения, взети от компетентен орган или компетентни органи на държава членка, без да са включени съдилища или трибунали, в което или които се определя дали на организатора на даден проект да бъде издадено разрешение за изграждане на транспортна инфраструктура, необходима за завършването на даден проект, без да се засяга което и да е решение, взето в контекста на административна процедура за обжалване;

a)  „цялостно решение“ означава решението или множеството решения, взети от единния компетентен орган на дадена държава членка, и когато е приложимо - съвместния компетентен орган, но без да са включени съдилища или трибунали, в което или които се определя дали на организатора на даден проект да бъде издадено разрешение за изграждане на транспортна инфраструктура, необходима за завършването на даден проект, без да се засяга което и да е решение, взето в контекста на административна процедура за обжалване;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „процедури за издаване на разрешение“ означава всяка процедура, която трябва да бъде следвана, или стъпка, която трябва да бъде предприета пред органите на съответната държава членка съгласно правото на Съюза или националното право, преди организаторът на проекта да може да го осъществи;

б)  „процедури за издаване на разрешение“ означава всяка процедура, която трябва да бъде следвана, или стъпка, която трябва да бъде предприета пред компетентните органи на съответната държава членка съгласно правото на Съюза или националното право, преди организаторът на проекта да може да го осъществи, и започваща на датата на подписване на приемането на нотификацията на досието от единния компетентен орган на държавата членка;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „организатор на проекта“ е заявителят, подал заявление за одобряване на частен проект, или публичният орган, който инициира даден проект;

в)  „организатор на проекта“ е физическо лице или публично или частно юридическо лице, което кандидатства за разрешение за иницииране на проект;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „единен компетентен орган“ е органът, който е определен от държавата членка да отговаря за изпълнението на задълженията, които произтичат от настоящия регламент;

г)  „единен компетентен орган“ е органът, който е определен от държавата членка, в съответствие с националното ѝ законодателство, да отговаря за изпълнението на задълженията, които произтичат от настоящия регламент;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  „съвместен компетентен орган“ означава орган, създаден по взаимно съгласие между компетентните органи от две или повече държави членки или от една или повече държави членки и една или повече трети страни, който отговаря за улесняване на процедурите по издаване на разрешения, свързани с трансгранични проекти от общ интерес.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки проект от общ интерес за основната мрежа в TEN-T подлежи на интегрирана процедура за издаване на разрешение, управлявана от единен компетентен орган, който се определя от всяка държава членка в съответствие с членове 5 и 6.

1.  Всеки проект от общ интерес за основната мрежа в TEN-T, включително за предварително подбраните раздели в част III от приложението към Регламент за създаване на Механизма за свързване на Европа, подлежи на интегрирана процедура за издаване на разрешение, управлявана от единен компетентен орган, който се определя от всяка държава членка в съответствие с членове 5 и 6.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С цел осигуряване на ефективни административни процедури по отношение на проектите от общ интерес, организаторите на проекти и всички съответни органи осигуряват възможно най-бързото правно третиране на тези проекти, включително по отношение на разпределените ресурси.

3.  С цел осигуряване на ефикасни и ефективни административни процедури по отношение на проектите от общ интерес, организаторите на проекти и всички съответни органи осигуряват възможно най-бързото правно третиране на тези проекти, включително по отношение на оценката на критериите за зрялост при подбора на проекти и разпределените ресурси.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел спазване на сроковете, определени в член 6, и намаляване на административната тежест, свързана със завършването на проекти от общ интерес, всички административни процедури, произтичащи от приложимото право, както национално, така и на Съюза, се интегрират и водят само до едно цялостно решение.

1.  С цел спазване на сроковете, определени в член 6, и намаляване на административната тежест, свързана със завършването на проекти от общ интерес, всички процедури по предоставяне на разрешение, произтичащи от приложимото право, включително съответните екологични оценки, както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, се интегрират и водят само до едно цялостно решение, без да се засягат прозрачността, публичното участие и свързаните с опазването на околната среда и с безопасността изисквания по силата на законодателството на Съюза.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на проекти от общ интерес, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно според Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и друго право на Съюза, държавите членки гарантират, че са предвидени съвместни процедури по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива 2011/92/ЕС.

2.  Без да се засягат крайните срокове, определени в член 6 от настоящия регламент, в случай на проекти от общ интерес, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно според Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и друго право на Съюза, държавите членки гарантират, че са предвидени съвместни процедури по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива 2011/92/ЕС.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До … (OP — да се посочи датата, която се пада една година след влизането в сила на настоящия регламент) всяка държава членка определя един единен компетентен орган, който отговаря за улесняването на процеса по издаване на разрешение, в това число за вземането на цялостното решение.

1.  До … (една година след влизането в сила на настоящия регламент) и при всички случаи не по-късно от 31 декември 2020 г. всяка държава членка определя един единен компетентен орган, който отговаря за улесняването на процедурите по издаване на разрешение, необходими за вземането на цялостното решение в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отговорността на единния компетентен орган, посочен в параграф 1, и/или задачите, свързани с нея, могат да бъдат делегирани на или да се изпълняват от друг орган на подходящо административно ниво за даден проект от общ интерес или за определена категория проекти от общ интерес при следните условия:

По инициатива на единния компетентен орган, неговите отговорности, задължения и/или задачите, свързани с тях, както е посочено в параграф 1, могат, след споразумение с държавата членка, да бъдат делегирани и да се изпълняват от друг орган на подходящо административно ниво за даден проект от общ интерес или за определена категория проекти от общ интерес, с изключение на вземането на цялостно решение, като предвиденото в параграф 3 от настоящия член, при следните условия:

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  единствено органът носи отговорност за съответния проект от общ интерес;

a)  единствено компетентният орган носи отговорност за всеки проект от общ интерес;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  органът представлява единственото звено за контакт за организатора на проекта в хода на процедурата, водеща до цялостното решение за даден проект от общ интерес;

б)  компетентният орган представлява единственото звено за контакт за организатора на проекта в хода на процедурата, водеща до цялостното решение за даден проект от общ интерес; както и

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  органът координира подаването на всички съответни документи и информация.

в)  компетентният орган координира подаването на всички съответни документи и информация.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цялостното решение, издадено от единния компетентен орган, е единственото правно обвързващо решение, произтичащо от законоустановената процедура за издаване на разрешение. Когато с проекта са свързани и други органи, те могат да предоставят своето становище като принос към процедурата в съответствие с националното законодателство. Единният компетентен орган взема предвид това становище.

Цялостното решение, издадено от единния компетентен орган, е единственото правно обвързващо решение, произтичащо от процедурата за издаване на разрешение. Без да се засягат крайните срокове, определени в член 6 от настоящия регламент, когато с проекта са свързани и други органи, те могат да предоставят своето становище като принос към процедурата в съответствие с националното законодателство. Единният компетентен орган е длъжен да вземе предвид тези становища, особено ако те се отнасят до изискванията, установени в Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 92/43/ЕИО на Съвета.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато взема цялостното решение, единният компетентен орган гарантира, че са спазени всички съответни изисквания на международното право и на правото на Съюза, и надлежно обосновава своето решение.

4.  Когато взема цялостното решение, единният компетентен орган гарантира, че са спазени всички съответни изисквания на международното право и на правото на Съюза, и надлежно обосновава своето решение въз основа на приложимите законови разпоредби.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако за проект от общ интерес е необходимо вземането на решения в две или повече държави членки, съответните компетентни органи предприемат всички необходими стъпки за осигуряването на ефикасно и ефективно сътрудничество помежду си. Без да се засягат задълженията, произтичащи от приложимото право на Съюза и международното право, държавите членки се стремят на предвидят съвместни процедури, по-специално по отношение на оценката на въздействието върху околната среда.

5.  Ако за проект от общ интерес е необходимо вземането на решения в две или повече държави членки, или в една или повече държави членки и една или повече трети държави, съответните компетентни органи предприемат всички необходими стъпки за осигуряването на ефикасно и ефективно сътрудничество и координация помежду си, или могат да създадат съвместен компетентен орган, без да се засягат сроковете, посочени в член 6, който да отговаря за улесняването на процедурата за издаване на разрешение. Без да се засягат задълженията, произтичащи от приложимото право на Съюза и международното право, държавите членки се стремят на предвидят съвместни процедури, по-специално по отношение на оценката на въздействието върху околната среда.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  За да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, и по-специално на член 6а, единният компетентен орган съобщава на Комисията датата на началото на процеса на издаване на разрешения и на цялостното решение, както е посочено в член 6.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Етапът, предхождащ подаването на заявление, който обхваща периода от началото на процедурата за издаване на разрешение до подаването на пълното досие за кандидатстване пред единния компетентен орган, по принцип не надхвърля две години.

2.  Етапът, предхождащ подаването на заявление, който обхваща периода от началото на процедурата за издаване на разрешение до подаването на пълното досие за кандидатстване пред единния компетентен орган, по принцип не надхвърля осемнадесет месеца.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С цел да се открие процедура за издаване на разрешение, организаторът на проекта нотифицира проекта в писмен вид пред единния компетентен орган на съответните държави членки и включва подробно описание на самия проект. Не по-късно от два месеца след получаване на горепосочената нотификация, единният компетентен орган или я потвърждава, или ако счита, че проектът не е достатъчно добре разработен, за да се открие процедура за издаване на разрешение, отхвърля нотификацията на проекта в писмен вид. Когато единният компетентен орган реши да отхвърли нотификацията, той обосновава своето решение. Датата на подписване на потвърждението на нотификацията от страна на компетентния орган се счита за начална дата на процедурата за издаване на разрешение. Ако проектът засяга две или повече държави членки, за начална дата на процедурата за издаване на разрешение се счита датата, на която последната нотификация е приета от съответния компетентен орган.

3.  С цел да се открие процедура за издаване на разрешение, организаторът на проекта нотифицира проекта в писмен вид пред единния компетентен орган на съответните държави членки или, когато е уместно, пред съвместния компетентен орган, и включва подробно описание на самия проект. Не по-късно от един месец след получаване на горепосочената нотификация, единният компетентен орган или я приема, или ако счита, че проектът не е достатъчно добре разработен, за да се открие процедура за издаване на разрешение, отхвърля нотификацията на проекта в писмен вид. Когато единният компетентен орган реши да отхвърли нотификацията, той обосновава своето решение. Датата на подписване на потвърждението на нотификацията от страна на компетентния орган се счита за начална дата на процедурата за издаване на разрешение. Ако проектът засяга две или повече държави членки, за начална дата на процедурата за издаване на разрешение се счита датата, на която последната нотификация е приета от съответния компетентен орган.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В рамките на три месеца от началото на процедурата за издаване на разрешение единният компетентен орган, като работи в тясно сътрудничество с организатора на проекта и други съответни органи и като взема предвид представената от организатора на проекта информация в нотификацията, посочена в параграф 3, съставя и изпраща на организатора на проекта подробно обобщение на заявката, съдържащо:

4.  В рамките на два месеца от началото на процедурата за издаване на разрешение единният компетентен орган, или когато е уместно - съвместният компетентен орган, като работи в тясно сътрудничество с организатора на проекта и други съответни органи и като взема предвид представената от организатора на проекта информация в нотификацията, посочена в параграф 3, съставя и изпраща на организатора на проекта подробно обобщение на заявката, съдържащо:

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  компетентният отговарящ по въпроса орган на подходящото административно равнище, в случай на делегиране на правомощия от страна на единния компетентен орган в съответствие с член 5, параграф 2;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 4 — буква б — подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  решенията и становищата, които да бъдат получени;

i)  решенията, разрешенията, становищата и оценките, които да бъдат получени;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  органите, заинтересованите страни и обществените кръгове, които е вероятно да имат отношение към проекта;

ii)  органите, заинтересованите страни и обществените кръгове, които е вероятно да имат отношение към проекта и/или с които да бъдат проведени консултации;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква б – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  основните възлови резултати, които да бъдат постигнати и съответните срокове с оглед на приемането на цялостно решение;

iv)  основните възлови резултати, които да бъдат постигнати и съответните срокове с оглед на приемането на цялостно решение, както и предвиденият общ график;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Организаторът на проекта представя досието за кандидатстване въз основа на подробното обобщение на заявката в срок до 21 месеца след получаването на подробното обобщение на заявката. След изтичането на този срок подробното обобщение на заявката вече не се счита за приложимо, освен ако единният компетентен орган реши да удължи този срок въз основа на обосновано искане от страна на организатора на проекта.

6.  Организаторът на проекта представя досието за кандидатстване въз основа на подробното обобщение на заявката в срок до 15 месеца след получаването на подробното обобщение на заявката. След изтичането на този срок подробното обобщение на заявката вече не се счита за приложимо, освен ако единният компетентен орган реши да удължи този срок, най-много с 6 месеца, по собствена инициатива, въз основа на обосновано искане от страна на организатора на проекта.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Единният компетентен орган оценява заявлението и приема цялостно решение в едногодишен срок, считано от датата на подаване на пълното досие за кандидатстване в съответствие с параграф 7. По целесъобразност държавите членки може да определят по-кратък срок.

8.  Единният компетентен орган оценява заявлението и приема цялостно и обвързващо решение в срок от 6 месеца, считано от датата на подаване на пълното досие за кандидатстване в съответствие с параграф 7, освен ако единият компетентен орган не реши да удължи този срок с най много 3 месеца, по собствена инициатива и като се обоснове за решението си. По целесъобразност държавите членки може да определят по-кратък срок.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Процедура за издаване на разрешения и финансово подпомагане от Съюза

 

1.  В съответствие с процедурата, предвидена в член 6 от настоящия регламент, напредъкът на проекта се взема предвид при оценката на проектите съгласно критериите за зрелост на проектите, посочени в член 13 от Регламент (ЕС).../... (Създаване на Механизъм за свързване на Европа).

 

2.  Забавянията по отношение на етапите и сроковете, посочени в член 6, оправдават разследване на напредъка на проекта и преразглеждане на финансовата помощ, получена от Съюза в рамките на Механизма за свързване на Европа, както е предвидено в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС).../... [МСЕ] и може да доведе до намаляване или отнемане на финансовата помощ.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За проекти, в които участват две или повече държави членки, компетентните органи на съответните държави членки съгласуват своите програми и договарят съвместен график.

1.  За проекти, в които участват две или повече държави членки или една или повече държави членки и една или повече трети страни, компетентните органи на съответните държави членки съгласуват своите програми и договарят съвместен график.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В такива случаи, с цел да се улесни процедурата за издаване на разрешение, единните компетентни органи от две или повече държави членки или една или повече държави членки и една или повече трети държави могат по взаимно съгласие да създадат съвместен компетентен орган, както е предвидено в член 5, параграф 5.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейският координатор, посочен в член 45 от Регламент (ЕС)² № 1315/2013, се оправомощава да следи отблизо процедурата за издаване на разрешение за трансгранични проекти от общ интерес и да улеснява контактите между участващите компетентни органи.

2.  Европейският координатор, посочен в член 45 от Регламент (ЕС)² № 1315/2013, се оправомощава да следи процедурата за издаване на разрешение за трансгранични проекти от общ интерес и да улеснява контактите и сътрудничеството между участващите компетентни органи, или когато това е уместно - със съвместния компетентен орган.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засяга задължението за спазване на сроковете по настоящия регламент, ако срокът за цялостното решение не е спазен, компетентният орган незабавно уведомява съответния европейски координатор за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети за приключването на процедурата за издаване на разрешение с възможно най-малко закъснение. Европейският координатор може да поиска от компетентния орган редовно да докладва за постигнатия напредък.

3.  Без да се засяга задължението за спазване на сроковете по настоящия регламент, ако срокът за цялостното решение не е спазен, единният компетентен орган незабавно уведомява Комисията и, в зависимост от случая, съответния европейски координатор за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети за приключването на процедурата за издаване на разрешение с възможно най-малко закъснение. Комисията и, в зависимост от случая, Европейският координатор може да поиска от единния компетентен орган редовно да докладва за постигнатия напредък.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай че процедурите за възлагане на обществени поръчки се провеждат от съвместно предприятие, създадено от участващите държави членки, въпросното предприятие прилага националните разпоредби на една от тези държави членки и, чрез дерогация от споменатите директиви, това са разпоредбите, определени в съответствие с член 57, параграф 5, буква а) от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или член 39, параграф 5, буква а) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, според случая, освен ако в споразумение между участващите държави членки е предвидено друго. Във всички случаи в такова споразумение се предвижда прилагането на единно национално законодателство при процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от съвместно предприятие.

2.  В случай че процедурите за възлагане на обществени поръчки се провеждат от съвместно предприятие, създадено от участващите държави членки, въпросното предприятие, както и, в зависимост от случая, неговите дъщерни дружества, прилагат националните разпоредби на една от тези държави членки и, чрез дерогация от споменатите директиви, това са разпоредбите, определени в съответствие с член 57, параграф 5, буква а) от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или член 39, параграф 5, буква а) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, според случая, освен ако в споразумение между участващите държави членки е предвидено друго. Във всички случаи в такова споразумение се предвижда прилагането на единно национално законодателство при процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от съвместно предприятие и, в зависимост от случая, от неговите дъщерни дружества, за проекта в неговата цялост.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При поискване от организатор на проект или държава членка, според съответните програми на Съюза за финансиране и без да се засяга многогодишната финансова рамка, Съюзът предоставя техническа помощ за изпълнението на настоящия регламент и улесняване на осъществяването на проекти от общ интерес.

При поискване от организатор на проект или държава членка, според съответните програми на Съюза за финансиране и без да се засяга многогодишната финансова рамка, Съюзът предоставя техническа, консултантска и финансова помощ за изпълнението на настоящия регламент и улесняване на осъществяването на проекти от общ интерес на всеки етап от процеса.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Въпреки това членове 4, 5, 6 и 7 се прилагат в дадена държава членка от датата, на която единният компетентен орган е бил определен от тази държава членка в съответствие с член 5, параграф 1.

 

Комисията ще публикува в Официален вестник на Европейския съюз известие, когато тези разпоредби започнат да се прилагат в дадена държава членка.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съюзът се нуждае от мрежа модерни и ефикасни инфраструктури, разгърната в европейски мащаб, която да свързва гражданите и предприятията и да подкрепя единния пазар. За тази цел европейските институции определиха трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T), които включват широкообхватна мрежа, но най-вече една основна мрежа - истински гръбначен стълб на Съюза. В тази мрежа се открояват проектите от общ интерес, които са предмет на настоящия регламент и осигуряват висока европейска добавена стойност.

Завършването на мрежите TEN-T е от съществено значение за постигането на постоянен и устойчив икономически растеж за Съюза, като същевременно се гарантира неговата конкурентоспособност в условията на засилена конкуренция в световен мащаб. Съюзът и държавите членки си определиха като краен срок за завършване на основната мрежа 2030 година. Очаква се това завършването на основната мрежа да генерира допълнително 4500 млрд. евро или 1,8% от БВП на ЕС, както и да бъде осигурена работа в размер на 13 млн. човекогодини на базата на трудова заетост при пълно работно време на човек за една година за периода до 2030 г.

Контекст на регламента и мотивацията за него

Ако не направим нищо за забързване на темпа, то целта за 2030 г. няма да може да бъде постигната. Съществуват сериозни трудности при изграждането на основната мрежова инфраструктура на TEN-T, които се отнасят до два аспекта.

–  Първият е от финансово естество: предвид бюджетния недостиг за държавите членки и силно ограничения европейски бюджет, нуждите от инвестиции са огромни. Изчислено е, че между 2021 г. и 2030 г. са необходими инвестиции в размер на 500 млрд. евро за завършване на основната мрежа TEN-T и около 1 500 млрд. евро при включване на широкообхватната мрежа TEN-T до 2050 г.

–  Вторият вид трудности са регулаторни и оперативни. Настоящият регламент има за цел да намали регулаторните бариери, които водят до големи затруднения за организаторите на проекти и за изпълнението на TEN-T. По-конкретно, докладчикът би искал да посочи, че нарастващата сложност и големият брой на проучванията, оценките и консултациите, които се изискват за проектите, са направили изпълнението им по-трудно с течение на годините. По отношение на големите инфраструктурни проекти, например, времето между подготвителната фаза и закриването на досието за изпълнение е средно осем години. Удължаването на сроковете поражда голяма несигурност за операторите, значително увеличение на разходите за проучвания и на крайната цена на строителните работи, както и увеличение на броя на обжалванията. Тези елементи възпират организаторите на проекти, но също така и техните партньори, по-специално финансовите им партньори, с оглед на продължителността и несигурния характер на тези процедури и резултатите от тях. Тази ситуация стана толкова тежка, че може дори да се окаже възпиращ фактор за организаторите на проекти, като някои проекти остават „мъртвородени“ още преди каквато и било разработка, поради твърде голямата несигурност с оглед сложността на процедурите.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Във връзка с това докладчикът приветства настоящото предложение за регламент на Комисията, имащо за цел по-добрата организация и съкращаването на административните процедури за разрешаване и изпълнение на проектите от общ интерес, свързани с основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Това рационализиране не засяга естеството и съдържанието на административните и регулаторните формалности, които остават от компетентността на държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност. От друга страна, организацията, сроковете, опростяването и въвеждането на обслужване на едно гише са сред въведените с регламента разпоредби, имащи за цел да намалят чувствително несигурността и разходите.

  Срокове

Ето защо вашият докладчик приветства и засилва въвеждането на ясни и точни срокове на всеки етап от процедурата по разрешаване. Освен това е въведена максимална продължителност за цялата процедура и тя е намалена на по-малко от три години от докладчика, което представлява значително подобрение в сравнение с настоящото положение.

  Единен компетентен орган

Целта на единния компетентен орган е установяването във всяка държава членка на обслужване на едно гише за организаторите на проекти чрез определянето на единен компетентен орган, който да се занимава с всички процедури по предоставяне на разрешения и е единственият, който ще взема цялостните решения. При все това докладчикът взема предвид възможността държавите членки да делегират тази компетентност на друг орган, ако става дума за по-подходящо равнище за вземане на решения, при условие че се запазва принципът за единен компетентен орган и единно звено за контакт за организаторите на проекти.

  Трансгранични проекти

Освен това в рамките на процедури за възлагане на обществени поръчки за трансгранични проекти, осъществявани от съвместен орган между държавите членки, докладчикът подсили предложението на Комисията, като предвижда единно приложимо право за целия проект за съвместното предприятие, включително за неговите дъщерни дружества.

  Приоритетно третиране

Също така вашият докладчик подчертава първостепенното значение на проектите от общ интерес (които са единствените проекти, обхванати от настоящия регламент) и тяхната висока европейска добавена стойност за постигането на целите на Съюза, а оттам и приоритетното третиране, което следва да им бъде осигурено от държавите членки в тяхната правна рамка.

  Съгласуваност с Механизма за свързване на Европа

Освен това, докладчикът въвежда нова разпоредба в настоящия регламент, която взема предвид спазването на сроковете, определени в настоящия регламент, като един от критериите за подбор на проекти, представени по линия Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Докладчикът е убеден, че подобен регламент може да допринесе значително за ефективното завършване на мрежите TEN-T в Съюза, като намалява риска от забавяния, увеличава нивото на сигурност за организаторите на проекти и инвеститорите през времетраенето на приложимите процедури и в крайна сметка би засилил участието на частни инвеститори. Бързото приемане на регламента също така би позволило на проектите от общ интерес, финансирани в рамките на новата програма „МСЕ II“ от 2020 г. нататък да се възползват от нея.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (19.11.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

(COM(2018)0277 – C8‑0192/2018 – 2018/0138(COD))

Докладчик по становище: Димитрис Пападакис

КРАТКА ОБОСНОВКА

Тъй като ЕС се стреми да се превърне в световен лидер в областта на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията, Европейската комисия прие три законодателни „пакета за мобилност“ с основна цел да направи транспорта по-безопасен, по-достъпен и по-чист, като същевременно се гарантира конкурентоспособността на европейската промишленост и запазването на работните места. Предложеният регламент за рационализиране на мерките за напредък в осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) попада в рамките на третия пакет за мобилност „Европа в движение“.

Ефикасният, интелигентен и устойчив транспорт е от решаващо значение за ефективното функциониране на вътрешния пазар на ЕС и е важен фактор за осигуряването на конкурентоспособност, за създаването на нови възможности за стопанска дейност и заетост, за опазването на околната среда и за смекчаването на последиците от изменението на климата чрез насърчаване на мобилност с ниски емисии. Поради това е важно да се стимулират инвестициите в транспортната инфраструктура със значителна добавена стойност за ЕС, по-специално чрез развитието на TEN-T.

TEN-T се състои от две нива на планиране — широкообхватната мрежа (обхваща всички европейски региони, следва да бъде изпълнена до 2050 г.) и основната мрежа (най-важните връзки, следва да бъде изпълнена до 2030 г.).

Изграждането на мрежата TEN-T, като се обърне особено внимание на трансграничните връзки и при спазване на определените срокове, ще намали пречките, ще създаде липсващите връзки, особено при трансграничните отсечки, и ще подобри оперативната съвместимост между различните видове транспорт.

Съществуват обаче опасения, че поради констатирани проблеми във връзка със забавяния и правната несигурност, определеният краен срок 2030 г. за завършване на основната мрежа на TEN-T няма да бъде спазен.

Общата цел на предложението на Комисията е да се преодолеят закъсненията и високата степен на несигурност, които понастоящем засягат ефективното осъществяване на проектите за TEN-T. Установените причини за проблема са:

i)  много етапи и множество органи, ангажирани в процедурите за издаване на разрешения;

ii)  липса на срокове или на механизъм за налагане на спазването на сроковете;

iii)  различия в процедурите за обществени поръчки по трансгранични проекти за TEN-T;

iv)  трудности при координиране на изпълнението на трансгранични проекти;

v)  чувство за несигурност по отношение на процедурите за предоставяне на държавна помощ.

Поради това предложението на Комисията се съсредоточава върху:

-  засилена координация на процедурите за обществени поръчки по трансгранични проекти за TEN-T;

-  опростяване и определяне на срокове за процедурите за издаване на разрешения;

-  опростяване на документацията и на административните процедури за всички видове транспорт;

-  намаляване на забавянията, констатирани при инфраструктурни проекти;

-  улеснения за участието на частни инвеститори;

-  разясняване на правилата за провеждане на обществени консултации.

Мрежата TEN-T е от съществено значение за устойчивото развитие на европейските региони. Докладчикът набляга на необходимостта да се гарантира, че TEN-T ще вземе предвид периферните и островните региони, най-отдалечените региони и съседните трансгранични региони. Ето защо Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е важен инструмент в тази посока.

Докладчикът признава добавената стойност на МСЕ по отношение на ТЕN-Т, тъй като съществува ефект на ливъридж за устойчив растеж и работни места, както и за социално, икономическо и териториално сближаване. За да се увеличи максимално ефектът от финансирането от ЕС, докладчикът подкрепя оптималното използване на схемите за финансиране от частния и публичния сектор, включително в контекста на съчетаването на МСЕ и „Хоризонт 2020“ с Европейския фонд за стратегически инвестиции и с други финансови инструменти.

Докладчикът подчертава необходимостта Комисията, европейските координатори и другите съответни заинтересовани страни да обръщат еднакво внимание както на по-големите, така и на по-малките проекти за TEN-T, и също така на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните ползи, които могат да произтекат от такива проекти.

Според прогноза на Европейската комисия инвестициите, необходими за изграждане на основната мрежа TEN-T, ще възлизат на около 500 милиарда евро между 2021 и 2030 г., което ще допринесе за създаването на 13 милиона работни места годишно до 2030 г. и за генериране на допълнителни приходи в размер на 1,8% от БВП на ЕС.

Освен това докладчикът признава значението на съобразяването с екологичните аспекти, свързани с планирането и изпълнението на ТЕN-Т чрез насърчаване на транспорт с ниски емисии и постигане на целите за ниски емисии на парникови газове. Освен това всички аспекти, свързани със здравето и социалното благополучие по отношение на транспорта, следва да бъдат еднакво защитени.

Ефективното изпълнение на проектите за TEN-T зависи също така от участието на заинтересованите страни от етапа на най-ранно планиране на транспортната инфраструктура, както и от това организирането на консултации с обществеността, организациите на гражданското общество и със съответните местни органи да става по ефикасен и своевременен начин. Социалният и гражданският диалог на национално, регионално и местно равнище може да има ключов принос за повишаване на степента на възприемане от страна на обществеността на проектите за транспортна инфраструктура, за повишаване на надеждността и намаляване на конфликтите в по-късните етапи на проекта.

Докладчикът заявява, че като се гарантира ефективен принос на проекта за регионалното и местното развитие, степента на възприемане на проекта автоматично ще се подобри и ще се повиши чувството за общо благо и ангажираност на местно равнище.

Докладчикът подчертава общите ползи за ежедневния живот на гражданите на ЕС, произтичащи от завършването на TEN-T. В това отношение е важно държавите членки да вземат решение относно националните си инфраструктурни планове в съответствие с целите на TEN-T, за да се предостави интегрирана перспектива, която ще даде възможност за по-голяма и повишена мобилност на всички граждани на ЕС — критичен фактор за социалното включване и за опазването на околната среда.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 171, параграф 2 и член 172 от него,

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета22 е определена обща рамка за създаването на модерни, оперативно съвместими мрежи за развитието на вътрешния пазар. Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) имат структура на две нива: широкообхватната мрежа осигурява свързаността на всички региони на Съюза, а основната мрежа се състои от тези елементи на мрежата, които са от най-голямо стратегическо значение за Съюза. В Регламент (ЕС)  1315/2013 са определени обвързващи цели за завършване на изграждането, а именно основната мрежа да бъде завършена до 2030 г., а широкообхватната мрежа — до 2050 г.

(1)  В Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета22 е определена обща рамка за създаването на модерни, оперативно съвместими мрежи за развитието на вътрешния пазар, които също така следва да вземат предвид динамиката в бъдещото развитие на транспортния сектор и на новите технологии. Планирането, разработването и експлоатацията на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) имат за цел да се развие интелигентна, безопасна и устойчива мобилност на хора и стоки, която да осигури достъпност и свързаност на всички региони на Съюза, включително за отдалечените, островните и най-отдалечените региони, и да допринесе за по-нататъшен икономически растеж и конкурентоспособност, като в същото време се преследват целите за опазване на околната среда, социалните цели и целите за устойчиво развитие. TEN-T имат структура на две нива: широкообхватната мрежа осигурява свързаността на всички региони на Съюза, а основната мрежа се състои от тези елементи на мрежата, които са от най-голямо стратегическо значение за Съюза. В Регламент (ЕС) 1315/2013 са определени обвързващи цели за завършване на изграждането, а именно основната мрежа да бъде завършена до 2030 г., а широкообхватната мрежа — до 2050 г., с цел постигането на интелигента, сигурна и устойчива мобилност, която да подкрепя развитието и свързаността между градските, крайградските и селските райони, като благоприятства икономическото развитие и сближаването.

__________________

__________________

22 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Опитът показва, че много от инвестициите, с които се цели завършването на TEN-T, въпреки необходимостта и обвързващите срокове, са изправени пред сложни процедури за издаване на разрешения, процедури за възлагане на трансгранични обществени поръчки и други процедури. Тази ситуация подлага на риск навременното осъществяване на проектите и в много случаи води до значителни забавяния и по-високи разходи. За отстраняването на тези проблеми и за осигуряването на възможност за синхронизирано завършване на TEN-T са необходими хармонизирани действия на нивото на Съюза.

(2)  Опитът показва, че много от инвестициите, с които се цели завършването на TEN-T, въпреки необходимостта и обвързващите срокове, са изправени пред бавни и тромави процедури за издаване на разрешения, процедури за възлагане на трансгранични обществени поръчки и други сложни процедури. Тази ситуация подлага на риск навременното осъществяване на проектите и в много случаи води до значителни забавяния и по-високи разходи, както и до несигурност за организаторите на проекти и за потенциалните частни инвеститори. За отстраняването на тези проблеми и за осигуряването на възможност за синхронизирано завършване на TEN-T са необходими хармонизирани действия на нивото на Съюза. В това отношение държавите членки следва да вземат решения относно националните си инфраструктурни планове, които да бъдат в съответствие с целите на TEN-T.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В правните рамки на много държави членки някои категории проекти се третират приоритетно въз основа на тяхното стратегическо значение за икономиката. Приоритетното третиране се характеризира с по-кратки срокове, едновременни процедури или ограничени срокове за обжалване, като в същото време се гарантира изпълнението на целите и на други хоризонтални политики. Когато в националната правна рамка са предвидени такива разпоредби, те автоматично следва да се прилагат за проекти на Съюза, признати като проекти от общ интерес по Регламент (ЕС)  1315/2013.

(3)  В правните рамки на много държави членки някои категории проекти се третират приоритетно, като те се ползват от ускорени процедури въз основа на тяхната по-голяма европейска добавена стойност и тяхното стратегическо значение за икономиката. Приоритетното третиране се характеризира с намаляване на броя на задължителните разрешeния, с по-кратки срокове, едновременни и улеснени процедури или ограничени срокове за приключването на процедурите за издаване на разрешение или на процедурите по обжалване, като в същото време се гарантира и изпълнението на целите на други хоризонтални политики. Когато в националната правна рамка са предвидени такива разпоредби, те автоматично следва да се прилагат за проекти на Съюза, признати като проекти от общ интерес по Регламент (ЕС) 1315/2013, за да се създаде възможност за постигането на ключовите цели на тези проекти на общоевропейско равнище.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С оглед на подобряването на ефективността на оценките на въздействието върху околната среда и оптимизирането на процеса на вземане на решения, когато задължението за извършване на оценки, свързани с екологични въпроси по проекти за основната мрежа, произтича едновременно от Директива 2011/92/ЕС, изменена от Директива 2014/52/ЕС, и от друг законодателен акт на Съюза като Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/98/ЕО, Директива 2010/75/ЕС, Директива 2012/18/ЕС и Директива 2011/42/ЕО, държавите членки следва да гарантират, че е осигурена съвместна процедура, която отговаря на изискванията на тези директиви.

(4)  С оглед на подобряването на ефективността на оценките на въздействието върху околната среда и оптимизирането на процеса на вземане на решения, когато задължението за извършване на оценки, съобразени с целите за чист въздух до 2030 г. и свързани с екологични въпроси по проекти за основната мрежа, произтича едновременно от Директива 2011/92/ЕС, изменена от Директива 2014/52/ЕС, и от друг законодателен акт на Съюза като Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/98/ЕО, Директива 2010/75/ЕС, Директива 2012/18/ЕС и Директива 2011/42/ЕО, държавите членки следва да гарантират, че е осигурена съвместна процедура, която отговаря на изискванията на тези директиви. Освен това ранното определяне на обхвата на въздействията върху околната среда и ранното обсъждане с компетентния орган на съдържанието на оценките на въздействието върху околната среда би могло да намали забавянията на етапа на издаване на разрешение и да подобри като цяло качеството на оценките. В допълнение към оценките на въздействието върху околната среда се изисква и задълбочена оценка на социалното въздействие от гледна точка на заетостта, сближаването в ЕС, здравеопазването (намаляване на произшествията), качеството на живот, местните ползи и социалното приобщаване.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Проектите за основната мрежа следва да бъдат подкрепяни чрез интегрирани процедури за издаване на разрешение, за да се даде възможност за ясно управление на цялостната процедура и да се осигури единно звено за контакт за инвеститорите. Държавите членки следва да определят компетентен орган в съответствие със своите национални правни рамки и административни уредби.

(5)  Проектите за основната мрежа, както за по-големите, така и за по-малките TEN-T, трябва да бъдат подкрепяни чрез интегрирани процедури за издаване на разрешение, за да се даде възможност за ясно управление на цялостната процедура и да се осигури единно звено за контакт за инвеститорите. Държавите членки следва да определят компетентен орган в съответствие със своите национални правни рамки и административни уредби.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Със създаването на единен компетентен орган на национално ниво, в рамките на който да са интегрирани всички процедури за издаване на разрешение (единно звено за контакт), следва да се намали сложността, да се подобри ефикасността и да се повиши прозрачността на процедурите. Това следва да подобри също така сътрудничеството между държавите членки, когато е приложимо. С процедурите следва да се насърчава реалното сътрудничество между инвеститорите и единния компетентен орган и затова те следва да допускат определяне на обхвата още на етапа, предхождащ подаването на заявление, в рамките на процедурата за издаване на разрешение. Това определяне на обхвата следва да бъде интегрирано в подробното обобщение на заявката, като се спазва процедурата, предвидена в член 5, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС, изменена от Директива 2014/52/ЕС.

(6)  Със създаването на единен компетентен орган на национално ниво, в рамките на който да са интегрирани всички процедури за издаване на разрешение (единно звено за контакт), следва да се намали сложността, да се понижат разходите, да се подобрят ефикасността и координацията и да се повиши прозрачността на процедурите, така че да станат възможни ефективното изпълнение на проектите и постигането на поставените цели. Това следва да подобри също така сътрудничеството между държавите членки и да насърчи полезното взаимодействие между различните инструменти за постигането на тази цел, като се има предвид, че стимулирането на TEN-T ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на бизнеса в рамките на единния европейски пазар, което от своя страна ще благоприятства вътреобщностната търговия. С процедурите следва да се насърчава реалното сътрудничество между инвеститорите и единния компетентен орган и затова те следва да допускат определяне на обхвата още на етапа, предхождащ подаването на заявление, в рамките на процедурата за издаване на разрешение. Това определяне на обхвата следва да бъде интегрирано в подробното обобщение на заявката, като се спазва процедурата, предвидена в член 5, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС, изменена от Директива 2014/52/ЕС.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Предвидената в настоящия регламент процедура не следва да засяга изпълнението на изискванията, определени в международното право и в правото на Съюза, в това число разпоредбите за опазването на околната среда и човешкото здраве.

(7)  Предвидената в настоящия регламент процедура не следва да засяга изпълнението на изискванията, определени в международното право и в правото на Съюза, в това число разпоредбите за опазването на околната среда и човешкото здраве, чрез насърчаването на устойчив транспорт с ниски емисии и чрез постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове до ниски нива.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Като се има предвид спешната необходимост от завършване на основната мрежа по TEN-T, опростяването на процедурите за издаване на разрешение следва да бъде обвързано със срок, в рамките на който отговарящите компетентни органи следва да вземат цялостно решение по отношение на изграждането на дадения проект. Този срок следва да стимулира по-ефективното провеждане на процедурите и същевременно по никакъв начин да не компрометира спазването на високите стандарти на Съюза по отношение на опазването на околната среда и участието на обществеността.

(8)  Като се има предвид спешната необходимост от завършване на основната мрежа по TEN-T, опростяването на процедурите за издаване на разрешение следва да бъде обвързано със срок, в рамките на който отговарящите компетентни органи следва да вземат цялостно решение по отношение на изграждането на дадения проект. Този срок следва да гарантира по-ефективното провеждане на процедурите и същевременно по никакъв начин да не компрометира спазването на високите стандарти на Съюза по отношение на опазването на околната среда и участието на обществеността.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Създаването на ефективни и широкообхватни процедури за консултация с обществеността, организациите на гражданското общество и съответните регионални и местни органи от най-ранните фази на предварителното планиране ще бъде насочено към преодоляване на забавянията в издаването на разрешения за проектите и в процесите по изпълнение и ще гарантира местни ползи от проектите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Трансграничните инфраструктурни проекти за TEN-T се сблъскват с особено големи трудности при координиране на процедурите за издаване на разрешение. Европейските координатори следва да бъдат оправомощени да осъществяват мониторинг върху тези процедури и да улесняват тяхното синхронизиране и изпълнение.

(10)  Трансграничните инфраструктурни проекти за TEN-T се сблъскват с особено големи трудности при координиране на процедурите за издаване на разрешение. За да се избегнат забавяния в трансграничното изпълнение на тези проекти, европейските координатори, подпомагани от местните и регионалните органи, следва да бъдат оправомощени да осъществяват мониторинг върху тези процедури и да улесняват тяхното синхронизиране и изпълнение чрез укрепване на сътрудничеството във фазата на изпълнение и на основата на проектите INTERREG за устойчива мобилност в трансграничните райони.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Обществените поръчки по трансгранични проекти от общ интерес следва да се провеждат в съответствие с Договора и директиви 2014/25/ЕС и/или 2014/24/ЕС. За да се гарантира ефикасното завършване на трансграничните проекти от общ интерес за основната мрежа, обществените поръчки, които се провеждат от съвместно предприятие, следва да бъдат регулирани от единно национално законодателство. Чрез дерогация от законодателството на Съюза в областта на обществените поръчки, приложимите национални правила по принцип следва да бъдат тези на държавата членка, където се намира седалището на съвместното предприятие. Следва да се запази възможността за определяне на приложимото законодателство въз основа на междуправителствено споразумение.

(11)  Обществените поръчки по трансгранични проекти от общ интерес следва да се провеждат в съответствие с Договора и директиви 2014/25/ЕС и/или 2014/24/ЕС. За да се гарантира ефикасното завършване на трансграничните проекти от общ интерес за основната мрежа, обществените поръчки, които се провеждат от съвместно предприятие, следва да бъдат регулирани от единно национално законодателство. Чрез дерогация от законодателството на Съюза в областта на обществените поръчки, по принцип следва да бъдат приложими националните правила на държавата членка, в която се намира седалището на съвместното предприятие, или пък приложимото законодателство следва да бъде определено в междуправителствено споразумение.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Комисията не участва системно в процесите по одобряване на отделни проекти. В някои случаи обаче за определени аспекти от проектната подготовка се изисква официално одобрение на нивото на Съюза. Когато Комисията участва в процедурите, тя ще третира приоритетно проектите на Съюза от общ интерес и ще гарантира сигурност на организаторите на проектите. В някои случаи може да се изисква одобрение на държавна помощ. Според Кодекса на най-добри практики при провеждане на процедури за контрол на държавните помощи държавите членки може да поискат от Комисията да третират проекти от общ интерес за основната мрежа по TEN-T, които считат за приоритетни, в рамките на по-предвидими срокове според индивидуален подход към всеки отделен случай или в рамките на взаимно договорено планиране.

(12)  Комисията не участва системно в процесите по одобряване на отделни проекти. В някои случаи обаче за определени аспекти от проектната подготовка се изисква официално одобрение на нивото на Съюза. Когато Комисията участва в процедурите, тя ще третира приоритетно проектите на Съюза от общ интерес и ще гарантира сигурност на организаторите на проектите. В някои случаи може да се изисква одобрение на държавна помощ, като ще бъде приета процедура за бърза оценка в случаите, когато даден проект е в съответствие с правилата за държавната помощ, което ще повиши правната сигурност и предвидимостта за инвестициите. Според Кодекса на най-добри практики при провеждане на процедури за контрол на държавните помощи държавите членки може да поискат от Комисията да третират проекти от общ интерес за основната мрежа по TEN-T, които считат за приоритетни, в рамките на по-предвидими срокове според индивидуален подход към всеки отделен случай или в рамките на взаимно договорено планиране. Също така е необходимо Комисията да се увери, че насърчава размяната на най-добри практики с цел осигуряване на успеха на трансевропейската транспортна мрежа.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Осъществяването на инфраструктурни проекти за основната мрежа по TEN-T следва да се подпомага също така с насоки от Комисията, с които да се дава повече яснота по реализацията на някои видове проекти, като в същото време се спазват достиженията на правото на Съюза. Например в Плана за действие за природата, хората и икономиката23 се предвиждат такива насоки, с които да се предоставят разяснения относно спазването на директивите за птиците и за местообитанията. Пряко подпомагане, свързано с обществени поръчки, следва да се предоставя за проекти от общ интерес, за да се гарантира най-доброто съотношение между качество и цена, което може да се постигне с публични средства24. Наред с това следва да се предоставя подходяща техническа помощ по механизмите, разработени за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., за да се осигури финансово подпомагане на проекти за TEN-T, които са от общ интерес.

(13)  Осъществяването на инфраструктурни проекти за основната мрежа по TEN-T следва да се подпомага също така с насоки от Комисията, с които да се дава повече яснота по реализацията на някои видове проекти, като в същото време се спазват достиженията на правото на Съюза, и по нуждите за развитие и целите на ЕС в областта на климата. Например в Плана за действие за природата, хората и икономиката23 се предвиждат такива насоки, с които да се предоставят разяснения относно спазването на директивите за птиците и за местообитанията. Установеният механизъм за доброволна предварителна оценка на аспектите, свързани с възлагането на обществени поръчки за големи инфраструктурни проекти, следва да бъде предоставен на разположение за всички проекти за TEN-T. Чрез използването на комбинация от инструменти (бюро за помощ, механизъм за нотификации и обмен на информация) националните, регионалните и местните органи и организаторите на проекти ще се възползват в значителна степен от съществуващите експертни познания и ще постигнат най-доброто съотношение между качество и цена, което може да се постигне с публични средства24. Наред с това следва да се предоставя подходяща техническа помощ по механизмите, разработени за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., за да се осигури финансово подпомагане на проекти за TEN-T, които са от общ интерес, и по този начин да се допринесе за целите на Комисията за мултимодалност.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 окончателен.

23 COM(2017) 198 окончателен.

24 COM(2017) 573 окончателен

24 COM(2017) 573 окончателен

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Комисията следва да предложи рамка за предоставяне на допълнителни ресурси за финансирането на проекти с европейска добавена стойност, без да се намаляват бюджетните кредити за инструментите по политиката на сближаване.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „единен компетентен орган“ е органът, който е определен от държавата членка да отговаря за изпълнението на задълженията, които произтичат от настоящия регламент;

г)  „единен компетентен орган“ означава съществуващ или новосъздаден орган, определен от държава членка за подходящото административно равнище, който изпълнява функцията на звено за контакт за организаторите на проекти, работи в тясно сътрудничество със съответните европейски координатори и отговаря за изпълнението на настоящия регламент;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С цел осигуряване на ефективни административни процедури по отношение на проектите от общ интерес, организаторите на проекти и всички съответни органи осигуряват възможно най-бързото правно третиране на тези проекти, включително по отношение на разпределените ресурси.

3.  С цел осигуряване на бързи и ефективни административни процедури по отношение на проектите от общ интерес, организаторите на проекти и всички съответни органи осигуряват възможно най-бързото, ефективно и ефикасно законово третиране на тези проекти, включително по отношение на разпределените ресурси.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел спазване на сроковете, определени в член 6, и намаляване на административната тежест, свързана със завършването на проекти от общ интерес, всички административни процедури, произтичащи от приложимото право, както национално, така и на Съюза, се интегрират и водят само до едно цялостно решение.

1.  С цел спазване на сроковете, определени в член 6, насърчаване на полезно взаимодействие между наличните инструменти и намаляване на административната тежест, свързана със завършването на проекти от общ интерес, всички административни процедури, произтичащи от приложимото право, както национално, така и на Съюза, се интегрират и водят само до едно цялостно решение.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на проекти от общ интерес, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно според Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и друго право на Съюза, държавите членки гарантират, че са предвидени съвместни процедури по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива 2011/92/ЕС.

2.  В случай на проекти от общ интерес, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно според Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и друго право на Съюза, държавите членки гарантират, че са предвидени съвместни процедури по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива 2011/92/ЕС. Държавите членки също така трябва да се справят със сложностите по отношение на потенциални въздействия върху околната среда, възникващи по трансгранични проекти, включително по целесъобразност на въздействията върху водните ресурси и защитените зони по „Натура 2000“. Специализирана подкрепа се изисква за проекти в сектора на водния транспорт, които включват морски пристанища, вътрешни пристанища и вътрешни водни пътища — поради зависимостта на този сектор от водните ресурси. Тези проекти трябва да бъдат оценявани в контекста на изискванията на Рамковата директива за водите.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  отговорните органи координират трансграничните проекти с държавите членки.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  основните възлови резултати, които да бъдат постигнати и съответните срокове с оглед на приемането на цялостно решение;

iv)  основните възлови резултати, които да бъдат постигнати с оглед на приемането на цялостно решение, както и предвиденият общ график;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Единният компетентен орган оценява заявлението и приема цялостно решение в едногодишен срок, считано от датата на подаване на пълното досие за кандидатстване в съответствие с параграф 7. По целесъобразност държавите членки може да определят по-кратък срок.

8.  Единният компетентен орган оценява заявлението и приема цялостно решение в едногодишен срок, считано от датата на подаване на пълното досие за кандидатстване в съответствие с параграф 7. По целесъобразност държавите членки могат да определят по-кратък срок, както и да прилагат санкции при неспазване на срокове.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейският координатор, посочен в член 45 от Регламент (ЕС)²  1315/2013, се оправомощава да следи отблизо процедурата за издаване на разрешение за трансгранични проекти от общ интерес и да улеснява контактите между участващите компетентни органи.

2.  Европейският координатор, посочен в член 45 от Регламент (ЕС)² 1315/2013, и представителите на местните и регионалните власти се оправомощават да следят отблизо процедурата за издаване на разрешение за трансгранични проекти от общ интерес и да улесняват контактите между участващите компетентни органи.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При поискване от организатор на проект или държава членка, според съответните програми на Съюза за финансиране и без да се засяга многогодишната финансова рамка, Съюзът предоставя техническа помощ за изпълнението на настоящия регламент и улесняване на осъществяването на проекти от общ интерес.

При поискване от организатор на проект или държава членка, според съответните програми на Съюза за финансиране и без да се засяга многогодишната финансова рамка, Съюзът предоставя целева техническа помощ за изпълнението на настоящия регламент и улесняване на осъществяването на проекти от общ интерес.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Специална помощ е необходима и за осигуряване на поддръжката на мрежата, за да се гарантират устойчивостта и ефективността на инфраструктурата на ТЕN-Т. В това отношение Комисията и държавите членки, заедно с ЕИБ, проучват нови схеми за финансиране, с цел улесняване на инвестициите за поддръжка на мрежата.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

Позовавания

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Demetris Papadakis

20.6.2018

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

15.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mircea Diaconu, David Martin

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

Позовавания

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

15.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 януари 2019 г.Правна информация