Διαδικασία : 2018/0138(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0015/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0015/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0109

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 346kWORD 133k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

(COM (2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Dominique Riquet

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0277),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0192/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γερουσία της Τσεχίας, τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0015/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζεται κοινό πλαίσιο για τη δημιουργία των πλέον προηγμένων διαλειτουργικών δικτύων με σκοπό την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Η δομή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έχει δύο επίπεδα: το εκτεταμένο δίκτυο εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της Ένωσης, ενώ το κεντρικό δίκτυο αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία του δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ένωση. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 τίθενται δεσμευτικοί στόχοι ολοκλήρωσης της υλοποίησης, βάσει των οποίων το κεντρικό δίκτυο θα ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050.

(1)  Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζεται κοινό πλαίσιο για τη δημιουργία των πλέον προηγμένων διαλειτουργικών δικτύων με σκοπό την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, καθώς και την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ένωσης. Η δομή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έχει δύο επίπεδα: το κεντρικό δίκτυο αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία του δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, ενώ το εκτεταμένο δίκτυο εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της Ένωσης. Το κεντρικό δίκτυο πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση της πορείας προς διασυνοριακές και συνδυασμένες μεταφορές, με σκοπό έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών και κινητικότητας. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 τίθενται δεσμευτικοί στόχοι ολοκλήρωσης της υλοποίησης, βάσει των οποίων το κεντρικό δίκτυο θα ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050. Επίσης, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των διασυνοριακών συνδέσεων που θα βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών μεταφορικών μέσων και θα συμβάλλουν στην ενοποίηση των συνδυασμένων μεταφορών της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη η αναπτυξιακή δυναμική του τομέα των μεταφορών και των νέων τεχνολογιών στο μέλλον.

__________________

__________________

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Παρά την αναγκαιότητα του δικτύου και τις δεσμευτικές προθεσμίες, από την πείρα προκύπτει ότι πολλές επενδύσεις που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ έρχονται αντιμέτωπες με σύνθετες διαδικασίες χορήγησης αδειών, διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακό επίπεδο και άλλες διαδικασίες. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση των έργων και σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος. Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά και να καταστεί δυνατή η συγχρονισμένη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαία η ανάληψη εναρμονισμένης δράσης σε επίπεδο Ένωσης.

(2)  Παρά την αναγκαιότητα του δικτύου και τις δεσμευτικές προθεσμίες, από την πείρα προκύπτει ότι πολλές επενδύσεις που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ έρχονται αντιμέτωπες με πολλαπλές, αργές, ασαφείς και σύνθετες διαδικασίες χορήγησης αδειών, διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακό επίπεδο και άλλες διαδικασίες. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση των έργων, σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος, καθώς και αβεβαιότητα για τους φορείς υλοποίησης των έργων και τους δυνητικούς ιδιώτες επενδυτές και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην εγκατάλειψη έργων στη μέση της διαδικασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η συγχρονισμένη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απαιτεί την ανάληψη εναρμονισμένης δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Ακόμη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν για τα εθνικά τους σχέδια υποδομών σε συμφωνία με τους στόχους του ΔΕΔ-M.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ενωσιακά έργα που αναγνωρίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και αφορούν το κεντρικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής στο εκτεταμένο δίκτυο.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στα νομικά πλαίσια πολλών κρατών μελών παρέχεται μεταχείριση κατά προτεραιότητα σε ορισμένες κατηγορίες έργων με βάση τη στρατηγική σημασία τους για την οικονομία. Η κατά προτεραιότητα μεταχείριση αυτή χαρακτηρίζεται από συντομότερες προθεσμίες, ταυτόχρονες διαδικασίες ή περιορισμένες προθεσμίες για προσφυγές, ενώ διασφαλίζει παράλληλα την επίτευξη των στόχων άλλων οριζόντιων πολιτικών. Όταν υφίσταται ένα τέτοιο πλαίσιο εντός του εθνικού νομικού πλαισίου, θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτομάτως στα ενωσιακά έργα που αναγνωρίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

(3)  Στα νομικά συστήματα πολλών κρατών μελών παρέχεται μεταχείριση κατά προτεραιότητα σε ορισμένες κατηγορίες έργων με βάση τη στρατηγική σημασία τους για την Ένωση. Η κατά προτεραιότητα μεταχείριση αυτή χαρακτηρίζεται από συντομότερες προθεσμίες, ταυτόχρονες και/ή απλοποιημένες διαδικασίες και περιορισμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης ή για προσφυγές, ενώ διασφαλίζει παράλληλα την επίτευξη των στόχων άλλων οριζόντιων πολιτικών. Όταν υφίστανται κανόνες για κατά προτεραιότητα μεταχείριση εντός του εθνικού νομικού πλαισίου, θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτομάτως στα ενωσιακά έργα που αναγνωρίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν κανόνες σχετικά με την κατά προτεραιότητα μεταχείριση θα πρέπει να εγκρίνουν τέτοιους κανόνες.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων σχετικών με περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τα έργα του κεντρικού δικτύου προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ, και από άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οδηγία 2008/98/ΕΚ, η οδηγία 2010/75/ΕΕ, η οδηγία 2012/18/ΕΕ και η οδηγία 2011/42/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη κοινής διαδικασίας η οποία να πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω οδηγιών.

(4)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων σχετικών με περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τα έργα του κεντρικού δικτύου προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ, και από άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οδηγία 2008/98/ΕΚ, η οδηγία 2010/75/ΕΕ, η οδηγία 2012/18/ΕΕ και η οδηγία 2011/42/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη κοινής διαδικασίας η οποία να πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω οδηγιών. Επιπλέον, ο έγκαιρος προσδιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκαιρη συζήτηση με την αρμόδια αρχή σχετικά με το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων ενδέχεται να μειώσει τις καθυστερήσεις κατά το στάδιο αδειοδότησης και γενικά να βελτιώσει την ποιότητα των εκτιμήσεων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Λόγω του μεγάλου αριθμού περιβαλλοντικών αξιολογήσεων που προκύπτουν από πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες ή από το εθνικό δίκαιο και είναι αναγκαίες για τη χορήγηση αδειών για έργα κοινού ενδιαφέροντος στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, θα ήταν σκόπιμο να θεσπίσει η Ένωση μια κοινή, απλουστευμένη και ενιαία διαδικασία που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εν λόγω οδηγιών, ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τον παρόντα κανονισμό για την ορθολογικότερη οργάνωση των μέτρων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Τα έργα του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να υποστηρίζονται από ενοποιημένες διαδικασίες χορήγησης αδειών ώστε να καταστεί δυνατή η σαφής διαχείριση της όλης διαδικασίας και να παρασχεθεί ενιαίο σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οικεία εθνικά νομικά πλαίσια και τις διοικητικές δομές.

(5)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ενιαία αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οικεία εθνικά νομικά πλαίσια και τις διοικητικές δομές, ώστε τα έργα του κεντρικού δικτύου να μπορούν να επωφελούνται από την ενοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών και από ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους επενδυτές, που θα καθιστά δυνατή τη σαφή και αποτελεσματική διαχείριση της συνολικής διαδικασίας. Εφόσον είναι αναγκαίο, η ενιαία αρμόδια αρχή μπορεί να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της σε άλλη αρχή στο κατάλληλο περιφερειακό, τοπικό ή άλλο διοικητικό επίπεδο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο καθορισμός ενιαίας αρμόδιας αρχής σε εθνικό επίπεδο στην οποία θα υπαχθούν όλες οι διαδικασίες χορήγησης αδειών (υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης) αναμένεται να περιορίσει την πολυπλοκότητα, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να αυξήσει τη διαφάνεια των διαδικασιών. Αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, κατά περίπτωση. Οι διαδικασίες θα πρέπει να προάγουν την πραγματική συνεργασία μεταξύ των επενδυτών και της ενιαίας αρμόδιας αρχής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπουν την οριοθέτηση του πεδίου στο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών που προηγείται της υποβολής αίτησης. Η οριοθέτηση αυτή θα πρέπει να ενσωματώνεται στο αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης και να ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ.

(6)  Ο καθορισμός ενιαίας αρμόδιας αρχής σε εθνικό επίπεδο στην οποία θα υπαχθούν όλες οι διαδικασίες χορήγησης αδειών (υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης) αναμένεται να περιορίσει την πολυπλοκότητα, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τον συντονισμό και να αυξήσει τη διαφάνεια και την ταχύτητα των διαδικασιών και της λήψης των αποφάσεων. Αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, κατά περίπτωση. Οι διαδικασίες θα πρέπει να προάγουν την πραγματική συνεργασία μεταξύ των επενδυτών και της ενιαίας αρμόδιας αρχής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπουν την οριοθέτηση του πεδίου στο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών που προηγείται της υποβολής αίτησης. Η οριοθέτηση αυτή θα πρέπει να ενσωματώνεται στο αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης και να ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Όταν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θεωρούνται έργα προτεραιότητας της Ένωσης, θα μπορούσε να συσταθεί κοινή αρμόδια αρχή, η οποία θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των ενιαίων αρμόδιων αρχών από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή κράτη μέλη και τρίτες χώρες, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντα που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της ολοκλήρωσης του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών θα πρέπει να συνοδευτεί από προθεσμία εντός της οποίας οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαδικασιών και, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα υψηλά πρότυπα της Ένωσης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή του κοινού.

(8)  Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της ολοκλήρωσης του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ έως το 2030, η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών θα πρέπει να συνοδευτεί από προθεσμία εντός της οποίας οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαδικασιών και, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα υψηλά πρότυπα της Ένωσης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού. Τα έργα θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια ωριμότητας για την επιλογή των έργων, που καθορίζονται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Κατά τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμμόρφωση με τις προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τα διασυνοριακά έργα υποδομών του ΔΕΔ-Μ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τον συντονισμό των διαδικασιών χορήγησης αδειών. Οι Ευρωπαίοι Συντονιστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες αυτές και να διευκολύνουν τον συγχρονισμό και την ολοκλήρωσή τους.

(10)  Τα διασυνοριακά έργα υποδομών του ΔΕΔ-Μ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τον συντονισμό των διαδικασιών χορήγησης αδειών. Οι Ευρωπαίοι Συντονιστές στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες αυτές και να διευκολύνουν τον συγχρονισμό και την ολοκλήρωσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η Επιτροπή δεν συμμετέχει συστηματικά στην έγκριση επιμέρους έργων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για κάποιες πτυχές της προετοιμασίας του έργου απαιτείται έγκριση σε επίπεδο Ένωσης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή συμμετέχει στις διαδικασίες, θα παρέχει κατά προτεραιότητα μεταχείριση στα ενωσιακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και θα εξασφαλίζει βεβαιότητα για τους φορείς υλοποίησης έργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η έγκριση κρατικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να χειρίζεται έργα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ τα οποία θεωρούν έργα προτεραιότητας με περισσότερο προβλέψιμες προθεσμίες, στο πλαίσιο της προσέγγισης χαρτοφυλακίου υποθέσεων ή του αμοιβαία συμφωνημένου προγραμματισμού.

(12)  Η Επιτροπή δεν συμμετέχει συστηματικά στην έγκριση επιμέρους έργων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για κάποιες πτυχές της προετοιμασίας του έργου απαιτείται έγκριση σε επίπεδο Ένωσης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή συμμετέχει στις διαδικασίες, θα παρέχει κατά προτεραιότητα μεταχείριση στα ενωσιακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και θα εξασφαλίζει βεβαιότητα για τους φορείς υλοποίησης έργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η έγκριση κρατικής ενίσχυσης. Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να χειρίζεται έργα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ τα οποία θεωρούν έργα προτεραιότητας με περισσότερο προβλέψιμες προθεσμίες, στο πλαίσιο της προσέγγισης χαρτοφυλακίου υποθέσεων ή του αμοιβαία συμφωνημένου προγραμματισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η υλοποίηση των έργων υποδομής στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων ειδών έργων, τηρουμένου παράλληλα του κεκτημένου της Ένωσης. Για παράδειγμα, στο σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία23 προβλέπεται η κατάρτιση τέτοιου είδους κατευθύνσεων για την εξασφάλιση περισσότερης σαφήνειας με σκοπό την τήρηση των οδηγιών για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα. Η άμεση στήριξη που συνδέεται με τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για έργα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τα δημόσια κεφάλαια24. Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο των μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε έργα κοινού ενδιαφέροντος του ΔΕΔ-Μ.

(13)  Η υλοποίηση των έργων υποδομής στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων ειδών έργων, τηρουμένου παράλληλα του κεκτημένου της Ένωσης. Για παράδειγμα, στο σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία23 προβλέπεται η κατάρτιση τέτοιου είδους κατευθύνσεων για την εξασφάλιση περισσότερης σαφήνειας με σκοπό την τήρηση των οδηγιών για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα. Η άμεση στήριξη που συνδέεται με τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για έργα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους και η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τα δημόσια κεφάλαια24. Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο των μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε έργα κοινού ενδιαφέροντος του ΔΕΔ-Μ.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι διοικητικές διαδικασίες που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(15)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι διοικητικές διαδικασίες που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εκτός αν, κατόπιν συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών, αποφασιστεί κάτι διαφορετικό.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις στις διοικητικές διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την έγκριση και την υλοποίηση όλων των έργων κοινού ενδιαφέροντος στο κεντρικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις στις διοικητικές διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την έγκριση και την υλοποίηση όλων των έργων κοινού ενδιαφέροντος στο κεντρικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που σχετίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, περιλαμβανομένων των προεπιλεγμένων έργων του τμήματος ΙΙΙ του παραρτήματος του κανονισμού με τον οποίον θεσπίζεται η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να επεκτείνουν την εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ως μιας δέσμης, σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στο εκτεταμένο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «εμπεριστατωμένη απόφαση»: η απόφαση ή το σύνολο αποφάσεων που λαμβάνουν η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα δικαστήρια, και που καθορίζει αν θα χορηγηθεί ή όχι έγκριση σε φορέα υλοποίησης έργου για την κατασκευή της υποδομής μεταφορών η οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση ενός έργου, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας προσφυγής·

α)  «εμπεριστατωμένη απόφαση»: η απόφαση ή το σύνολο αποφάσεων που λαμβάνει η ενιαία αρμόδια αρχή κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, η κοινή αρμόδια αρχή, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται τα δικαστήρια, και που καθορίζει αν θα χορηγηθεί ή όχι έγκριση σε φορέα υλοποίησης έργου για την κατασκευή της υποδομής μεταφορών η οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση ενός έργου, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας προσφυγής·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «διαδικασίες χορήγησης αδειών»: κάθε διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται ή κάθε ενέργεια που πρέπει να εκτελείται ενώπιον των αρχών κράτους μέλους, βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, προκειμένου ο φορέας υλοποίησης ενός έργου να μπορεί να υλοποιήσει το έργο·

β)  «διαδικασίες χορήγησης αδειών»: κάθε διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται ή κάθε ενέργεια που πρέπει να εκτελείται ενώπιον των αρμοδίων αρχών κράτους μέλους, βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, προκειμένου ο φορέας υλοποίησης ενός έργου να μπορεί να υλοποιήσει το έργο, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της κοινοποίησης του φακέλου από την ενιαία αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «φορέας υλοποίησης έργου»: είτε ο αιτών έγκριση για ιδιωτικό έργο ή η δημόσια αρχή που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για ένα έργο·

γ)  «φορέας υλοποίησης έργου»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας έναρξης έργου·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «ενιαία αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος ως αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

δ)  «ενιαία αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, ως αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «κοινή αρμόδια αρχή»: αρχή που συγκροτείται με συμφωνία μεταξύ των ενιαίων αρμόδιων αρχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, η οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών αδειοδότησης που σχετίζονται με διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε έργο κοινού ενδιαφέροντος του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ υπόκειται σε ενοποιημένη διαδικασία χορήγησης αδειών την οποία διαχειρίζεται ενιαία αρμόδια αρχή που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

1.  Κάθε έργο κοινού ενδιαφέροντος του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των προκαθορισμένων τμημάτων που ορίζονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος του κανονισμού για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», υπόκειται σε ενοποιημένη διαδικασία χορήγησης αδειών την οποία διαχειρίζεται ενιαία αρμόδια αρχή που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι φορείς υλοποίησης έργου και όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα έργα αυτά τυγχάνουν της ταχύτερης νομικά εφικτής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους διατιθέμενους πόρους.

3.  Για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι φορείς υλοποίησης έργου και όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα έργα αυτά τυγχάνουν της ταχύτερης νομικά εφικτής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αξιολόγηση του εάν το έργο πληροί τα κριτήρια ωριμότητας για να επιλεγεί και τους διατιθέμενους πόρους.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 και για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την ολοκλήρωση έργων κοινού ενδιαφέροντος, όλες οι διοικητικές διαδικασίες που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο, τόσο το εθνικό όσο και το ενωσιακό, ενοποιούνται και καταλήγουν σε μία και μόνη εμπεριστατωμένη απόφαση.

1.  Για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 και για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την ολοκλήρωση έργων κοινού ενδιαφέροντος, όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, ενοποιούνται και καταλήγουν σε μία και μόνη εμπεριστατωμένη απόφαση, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη διαφάνεια, τη δημόσια συμμετοχή, το περιβάλλον και την ασφάλεια.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από άλλη ενωσιακή νομοθετική πράξη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι προβλέπονται κοινές διαδικασίες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ.

2.  Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από άλλη ενωσιακή νομοθετική πράξη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι προβλέπονται κοινές διαδικασίες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως … (Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού), κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ενιαία αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης της εμπεριστατωμένης απόφασης.

1.  Έως … [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2020, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ενιαία αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών που είναι αναγκαίες για τη λήψη της εμπεριστατωμένης απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ευθύνη της ενιαίας αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και/ή τα συναφή με αυτή καθήκοντα μπορούν να ανατεθούν σε άλλη αρχή ή να εκτελούνται από άλλη αρχή στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο, ανά έργο κοινού ενδιαφέροντος ή ανά συγκεκριμένη κατηγορία έργων κοινού ενδιαφέροντος, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Με πρωτοβουλία της ενιαίας αρμόδιας αρχής, οι ευθύνες της, οι υποχρεώσεις της και/ή τα συναφή με αυτήν καθήκοντα μπορούν, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε συμφωνία με το κράτος μέλος, να ανατεθούν και να εκτελούνται από άλλη αρχή στο κατάλληλο περιφερειακό, τοπικό ή άλλο διοικητικό επίπεδο, ανά έργο κοινού ενδιαφέροντος ή ανά συγκεκριμένη κατηγορία έργων κοινού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τη λήψη της εμπεριστατωμένης απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μία μόνο αρχή είναι αρμόδια ανά έργο κοινού ενδιαφέροντος·

α)  μία μόνο αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για κάθε έργο κοινού ενδιαφέροντος·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η αρχή αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής για τον φορέα υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο της διαδικασίας που οδηγεί στην έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης για ένα δεδομένο έργο κοινού ενδιαφέροντος, και

β)  η αρμόδια αρχή αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής για τον φορέα υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο της διαδικασίας που οδηγεί στην έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης για ένα δεδομένο έργο κοινού ενδιαφέροντος, και

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αρχή συντονίζει την υποβολή όλων των συναφών εγγράφων και πληροφοριών.

γ)  η αρμόδια αρχή συντονίζει την υποβολή όλων των συναφών εγγράφων και πληροφοριών.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εμπεριστατωμένη απόφαση που εκδίδεται από την ενιαία αρμόδια αρχή είναι η μόνη νομικά δεσμευτική απόφαση που προκύπτει από την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης αδειών. Στην περίπτωση που στο έργο εμπλέκονται και άλλες αρχές, οι αρχές αυτές μπορούν να συνεισφέρουν τη γνώμη τους στη διαδικασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η ενιαία αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη της την εν λόγω γνώμη.

Η εμπεριστατωμένη απόφαση που εκδίδεται από την ενιαία αρμόδια αρχή είναι η μόνη νομικά δεσμευτική απόφαση που προκύπτει από τη διαδικασία χορήγησης αδειών. Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση που στο έργο εμπλέκονται και άλλες αρχές, οι αρχές αυτές μπορούν να συνεισφέρουν τη γνώμη τους στη διαδικασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η ενιαία αρμόδια αρχή οφείλει να λάβει υπόψη τις απόψεις αυτές, ιδίως εάν σχετίζονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά τη λήψη της εμπεριστατωμένης απόφασης, η ενιαία αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις βάσει του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου και αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της.

4.  Κατά τη λήψη της εμπεριστατωμένης απόφασης, η ενιαία αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις βάσει του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου και αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της με βάση τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν για ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος απαιτούνται αποφάσεις από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική και αποτελεσματική μεταξύ τους συνεργασία και συντονισμό. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εφαρμοστέο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για τη θέσπιση κοινών διαδικασιών, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

5.  Όταν για ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος απαιτούνται αποφάσεις από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και από μια ή περισσότερες τρίτες χώρες, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική και αποτελεσματική μεταξύ τους συνεργασία και συντονισμό, ή μπορούν να συγκροτούν κοινή αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 6, αρμόδια για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εφαρμοστέο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για τη θέσπιση κοινών διαδικασιών, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και ιδίως του άρθρου 6α, η ενιαία αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας και την εμπεριστατωμένη απόφαση, όπως ορίζονται στο άρθρο 6.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το στάδιο που προηγείται της υποβολής αίτησης, το οποίο καλύπτει την περίοδο από την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών έως την υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης στην ενιαία αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει κατ’ αρχήν τα δύο έτη.

2.  Το στάδιο που προηγείται της υποβολής αίτησης, το οποίο καλύπτει την περίοδο από την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών έως την υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης στην ενιαία αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει κατ’ αρχήν τους 18 μήνες.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για την κίνηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ο φορέας υλοποίησης του έργου αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση σχετικά με το έργο στην ενιαία αρμόδια αρχή των εμπλεκόμενων κρατών μελών, στην οποία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του έργου. Το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήψη της ανωτέρω κοινοποίησης, η ενιαία αρμόδια αρχή είτε αποδέχεται την κοινοποίηση ή, εάν θεωρεί ότι το έργο δεν διαθέτει επαρκή βαθμό ωριμότητας για να περάσει στη διαδικασία χορήγησης αδειών, την απορρίπτει εγγράφως. Εάν η ενιαία αρμόδια αρχή αποφασίσει να απορρίψει την κοινοποίηση, αιτιολογεί την απόφασή της. Η ημερομηνία υπογραφής της αποδοχής της κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Εάν εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, η ημερομηνία αποδοχής της τελευταίας κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

3.  Για την κίνηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ο φορέας υλοποίησης του έργου αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση σχετικά με το έργο στην ενιαία αρμόδια αρχή των εμπλεκόμενων κρατών μελών ή, κατά περίπτωση, στην κοινή αρμόδια αρχή, στην οποία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του έργου. Το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη της ανωτέρω κοινοποίησης, η ενιαία αρμόδια αρχή είτε αποδέχεται την κοινοποίηση ή, εάν θεωρεί ότι το έργο δεν διαθέτει επαρκή βαθμό ωριμότητας για να περάσει στη διαδικασία χορήγησης αδειών, την απορρίπτει εγγράφως. Εάν η ενιαία αρμόδια αρχή αποφασίσει να απορρίψει την κοινοποίηση, αιτιολογεί την απόφασή της. Η ημερομηνία υπογραφής της αποδοχής της κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Εάν εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, η ημερομηνία αποδοχής της τελευταίας κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εντός τριών μηνών από την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών, η ενιαία αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του έργου και άλλες εμπλεκόμενες αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, καταρτίζει και κοινοποιεί στον φορέα υλοποίησης του έργου αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει:

4.  Εντός δύο μηνών από την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών, η ενιαία αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η κοινή αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του έργου και άλλες εμπλεκόμενες αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, καταρτίζει και κοινοποιεί στον φορέα υλοποίησης του έργου αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει:

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  την αρμόδια αρχή, στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο, που είναι αρμόδια, σε περίπτωση ανάθεσης από την ενιαία αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν·

i)  οι αποφάσεις, οι γνωμοδοτήσεις και οι αξιολογήσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  οι αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πολίτες τους οποίους ενδέχεται να αφορά το έργο·

ii)  οι αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πολίτες τους οποίους ενδέχεται να αφορά το έργο και/ή των οποίων ενδέχεται να ζητηθεί η γνώμη·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  οι βασικοί ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και οι αντίστοιχες προθεσμίες για την έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης·

iv)  οι βασικοί ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και οι αντίστοιχες προθεσμίες για την έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης, καθώς και το συνολικό προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο φορέας υλοποίησης του έργου υποβάλλει τον φάκελο της αίτησης βάσει του αναλυτικού σχεδιαγράμματος αίτησης εντός περιόδου 21 μηνών από τη λήψη του εν λόγω αναλυτικού σχεδιαγράμματος αίτησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης δεν θεωρείται πλέον εν ισχύι, εκτός εάν η ενιαία αρμόδια αρχή αποφασίσει να παρατείνει την περίοδο αυτή, βάσει αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλει ο φορέας υλοποίησης του έργου.

6.  Ο φορέας υλοποίησης του έργου υποβάλλει τον φάκελο της αίτησης βάσει του αναλυτικού σχεδιαγράμματος αίτησης εντός περιόδου 15 μηνών από τη λήψη του εν λόγω αναλυτικού σχεδιαγράμματος αίτησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης δεν θεωρείται πλέον εν ισχύι, εκτός εάν η ενιαία αρμόδια αρχή αποφασίσει να παρατείνει την περίοδο αυτή, το πολύ κατά 6 μήνες, με δική της πρωτοβουλία ή βάσει αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλει ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η ενιαία αρμόδια αρχή αξιολογεί την αίτηση και εκδίδει εμπεριστατωμένη απόφαση εντός περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 7. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν συντομότερη προθεσμία, όπου κρίνουν σκόπιμο.

8.  Η αρμόδια αρχή αξιολογεί την αίτηση και εκδίδει εμπεριστατωμένη απόφαση εντός περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 7, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει, με δική της πρωτοβουλία, να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 3 το πολύ μήνες, αιτιολογώντας την απόφασή της. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν συντομότερη προθεσμία, όπου κρίνουν σκόπιμο.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Διαδικασίες χορήγησης αδειών και χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

 

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, η πρόοδος του έργου λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση έργων σύμφωνα με τα κριτήρια ωριμότητας των έργων που ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ).../... [για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

 

2.  Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται σε σχέση με τα στάδια και τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 6 δικαιολογούν έρευνα σχετικά με την πρόοδο του έργου και αναθεώρηση της χρηματοδοτικής συνδρομής που λαμβάνει η Ένωση στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ).../... [ΔΣΕ] και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την ανάκληση της χρηματοδοτικής συνδρομής.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για έργα στα οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκομένων κρατών μελών εναρμονίζουν τα χρονοδιαγράμματά τους και συμφωνούν επί κοινού προγράμματος.

1.  Για έργα στα οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκομένων κρατών μελών εναρμονίζουν τα χρονοδιαγράμματά τους και συμφωνούν επί κοινού προγράμματος.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στις περιπτώσεις αυτές, για να διευκολυνθεί η διαδικασία χορήγησης αδειών, οι ενιαίες αρμόδιες αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών μπορούν, με αμοιβαία συμφωνία, να ιδρύσουν κοινή αρμόδια αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Ευρωπαίος Συντονιστής που αναφέρεται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία χορήγησης αδειών για διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών.

2.  Ο Ευρωπαίος Συντονιστής που αναφέρεται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί τη διαδικασία χορήγησης αδειών για διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών ή, κατά περίπτωση, με την κοινή αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία για την εμπεριστατωμένη απόφαση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως τον αντίστοιχο Ευρωπαίο Συντονιστή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειων με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται.

3.  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία για την εμπεριστατωμένη απόφαση, η ενιαία αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τον αντίστοιχο Ευρωπαίο Συντονιστή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειων με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, ο Ευρωπαίος Συντονιστής, μπορεί να ζητήσει από την ενιαία αρμόδια αρχή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων διενεργούνται από κοινό φορέα ο οποίος έχει συσταθεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ο εν λόγω φορέας εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις ενός εξ αυτών των κρατών μελών και, κατά παρέκκλιση των εν λόγω οδηγιών, οι διατάξεις αυτές είναι οι διατάξεις που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή με το άρθρο 39 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η συμφωνία αυτή σε κάθε περίπτωση προβλέπει την εφαρμογή μίας εθνικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διενεργούνται από κοινό φορέα.

2.  Στην περίπτωση που οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων διενεργούνται από κοινό φορέα ο οποίος έχει συσταθεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ο εν λόγω φορέας καθώς και οι θυγατρικές του, κατά περίπτωση, εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις ενός εξ αυτών των κρατών μελών και, κατά παρέκκλιση των εν λόγω οδηγιών, οι διατάξεις αυτές είναι οι διατάξεις που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή με το άρθρο 39 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η συμφωνία αυτή σε κάθε περίπτωση προβλέπει την εφαρμογή μίας εθνικής νομοθεσίας για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διενεργούνται από κοινό φορέα και, κατά περίπτωση, από τις θυγατρικές του, σε ολόκληρο το έργο.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήσεως φορέα υλοποίησης έργου ή κράτους μέλους, σύμφωνα με τα συναφή ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Ένωση διαθέτει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τη διευκόλυνση της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Κατόπιν αιτήσεως φορέα υλοποίησης έργου ή κράτους μέλους, σύμφωνα με τα συναφή ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Ένωση διαθέτει τεχνική, συμβουλευτική και οικονομική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τη διευκόλυνση της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ωστόσο, τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 εφαρμόζονται σε ένα δεδομένο κράτος μέλος από την ημερομηνία που η ενιαία αρμόδια αρχή έχει οριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

 

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα ανακοίνωση όταν οι εν λόγω διατάξεις καθίστανται εφαρμοστέες σε ένα κράτος μέλος.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο υποδομών, το οποίο να αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, να συνδέει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της και να στηρίζει την ενιαία αγορά. Για τον σκοπό αυτόν, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχημάτισαν τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τα οποία αποτελούν ένα εκτεταμένο, αλλά κυρίως ένα κεντρικό δίκτυο, μια πραγματική σπονδυλική στήλη της Ένωσης. Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνονται τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού και εξασφαλίζουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Η ολοκλήρωση των δικτύων ΔΕΔ-Μ είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η διατηρήσιμη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για την Ένωση, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της έναντι του αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η Ένωση και τα κράτη μέλη όρισαν ως προθεσμία το 2030 για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση αυτού του κεντρικού δικτύου θα προσέθετε 4 500 δισεκατομμύρια EUR ή 1,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ επιπλέον και αντιστοιχεί σε 13 εκατομμύρια έτη εργασίας έως το 2030.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εάν δεν γίνει τίποτε για την επιτάχυνση του ρυθμού, ο στόχος του 2030 δεν θα επιτευχθεί. Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση της υποδομής του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, οι οποίες είναι δύο ειδών:

–  Οι πρώτες είναι οικονομικής φύσης. Με δεδομένο ένα πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών στα κράτη μέλη και ενός πολύ περιορισμένου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, είναι αναγκαία η προσέλκυση τεράστιου επιπέδου επενδύσεων. Εκτιμάται ότι μεταξύ του 2021 και του 2030 απαιτούνται επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, και περίπου 1 500 δισεκατομμυρίου EUR ακόμη για την ολοκλήρωση του εκτεταμένου ΔΕΔ-Μ, έως το 2050.

–  Οι δεύτερες είναι κανονιστικής και λειτουργικής φύσης. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη μείωση των κανονιστικών φραγμών που προκαλούν μεγάλες δυσκολίες στους φορείς υλοποίησης των έργων και στην ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ. Ειδικότερα, ο εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει ότι, με την πάροδο του χρόνου, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και ο μεγάλος αριθμός των μελετών, των αξιολογήσεων και των διαβουλεύσεων που απαιτούνται για τα έργα, κατέστησε την υλοποίησή τους δυσχερέστερη. Για τα μεγάλα έργα υποδομής, για παράδειγμα, ο χρόνος μεταξύ των σταδίων της προετοιμασίας και του κλεισίματος του φακέλου για την υλοποίησή του είναι κατά μέσο όρο οκτώ έτη. Αυτή η παράταση των προθεσμιών δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα για τους φορείς εκμετάλλευσης, σημαντική αύξηση του κόστους των μελετών και του τελικού κόστους των έργων, καθώς και πολλαπλασιασμό των προσφυγών. Τα στοιχεία αυτά αποθαρρύνουν τους φορείς υλοποίησης των έργων, αλλά και τους εταίρους τους, ιδίως τους χρηματοοικονομικούς, λόγω της μακράς και αβέβαιης φύσης των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους. Η κατάσταση αυτή έχει καταστεί τόσο σοβαρή που μπορεί ακόμη και να καταστεί απαγορευτική για τους φορείς υλοποίησης, με ορισμένα έργα να θεωρούνται θνησιγενή, πριν καν αρχίσουν να εξετάζονται, διότι κρίνονται πολύ αβέβαια λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής επιδοκιμάζει την παρούσα πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την καλύτερη οργάνωση και συντόμευση των διοικητικών διαδικασιών για την έγκριση και την υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το κεντρικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Ο εξορθολογισμός αυτός δεν επηρεάζει τη φύση και το περιεχόμενο των διοικητικών και κανονιστικών διατυπώσεων, που εμπίπτουν πάντοτε στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, η οργάνωση, οι προθεσμίες, η απλούστευση και η εισαγωγή μίας ενιαίας θυρίδας είναι διατάξεις που εισάγονται από τον κανονισμό με στόχο να μειωθούν σημαντικά οι αβεβαιότητες και το κόστος.

  Προθεσμίες

Ο εισηγητής, λοιπόν, κρίνει θετικά και υποστηρίζει τη θέσπιση σαφών και ακριβών προθεσμιών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης. Επίσης, εισάγεται μέγιστη διάρκεια όλης της διαδικασίας και μειώνεται σε λιγότερο από τρία έτη, γεγονός που αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση.

  Ενιαία αρμόδια αρχή

Ο επιδιωκόμενος εξορθολογισμός συνεχίζεται με τη σύσταση σε κάθε κράτος μέλος μίας ενιαίας θυρίδας για τους φορείς υλοποίησης των έργων, μέσω του ορισμού μιας ενιαίας αρμόδιας αρχής, η οποία θα εξετάζει όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης και θα είναι η μόνη που θα λαμβάνει την ενιαία εμπεριστατωμένη απόφαση. Ωστόσο, ο εισηγητής λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα των κρατών μελών να αναθέτουν την αρμοδιότητα αυτή σε άλλη αρχή, εάν αυτό το επίπεδο είναι σχετικότερο για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η αρχή της ενιαίας αρμόδιας αρχής και της ενιαίας θυρίδας για τους φορείς υλοποίησης.

  Διασυνοριακά έργα

Όσον αφορά τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για διασυνοριακά έργα που εκτελούνται από οικονομική οντότητα κοινή μεταξύ κρατών μελών, ο εισηγητής ενίσχυσε την πρόταση της Επιτροπής προβλέποντας κοινό εφαρμοστέο δίκαιο για το σύνολο του έργου της κοινής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της.

  Μεταχείριση κατά προτεραιότητα

Επίσης, ο εισηγητής τονίζει τη θεμελιώδη σημασία των έργων κοινού ενδιαφέροντος (τα οποία είναι τα μόνα έργα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό) και τη σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και, συνεπώς, τη μεταχείριση κατά προτεραιότητα που θα πρέπει να τους χορηγείται από τα κράτη μέλη, μέσα στο νομικό τους πλαίσιο.

  Συνοχή με την ΔΣΕ

Επιπλέον, ο εισηγητής εισάγει μια νέα διάταξη στον παρόντα κανονισμό, η οποία λαμβάνει υπόψη την τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο παρών κανονισμός ως ένα από τα κριτήρια για την επιλογή των έργων που υποβάλλονται στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ).

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι ο κανονισμός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των δικτύων ΔΕΔ-Μ στην Ένωση, μειώνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων, αυξάνοντας το επίπεδο βεβαιότητας για τους φορείς υλοποίησης έργων και τους επενδυτές σχετικά με τη διάρκεια των εφαρμοστέων διαδικασιών και, εν τέλει, ενισχύοντας τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Η ταχεία έγκριση του κανονισμού θα επιτρέψει επίσης στα έργα κοινού ενδιαφέροντος που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ΔΣΕ II από το 2020 και μετά, να επωφεληθούν από αυτόν.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (19.11.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Δημήτρης Παπαδάκης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Καθώς η ΕΕ αγωνίζεται να πρωτοστατήσει παγκοσμίως στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρία νομοθετικά «πακέτα κινητικότητας» με κύριο στόχο να γίνουν οι μεταφορές ασφαλέστερες, πιο προσβάσιμες και καθαρότερες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας. Ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα «Η Ευρώπη σε κίνηση».

Οι αποδοτικές, ευφυείς και βιώσιμες μεταφορές έχουν καίρια σημασία για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με την προώθηση μιας κινητικότητας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών με σημαντική προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ιδίως μέσω της ανάπτυξης του ΔΕΔ-Μ.

Το ΔΕΔ-Μ αποτελείται από δύο στάδια σχεδιασμού, το εκτεταμένο δίκτυο (καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, θα πρέπει να υλοποιηθεί έως το 2050) και το κεντρικό δίκτυο (οι σημαντικότερες συνδέσεις, θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030).

Η υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές συνδέσεις και μέσα στα χρονοδιαγράμματα που καθορίστηκαν, θα μειώσει τα σημεία συμφόρησης, θα καλύψει την έλλειψη συνδέσμων, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, και θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων μεταφορικών μέσων.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι λόγω των προβλημάτων που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις καθυστερήσεις και τη νομική αβεβαιότητα, η προβλεπόμενη προθεσμία του 2030 για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ δεν θα τηρηθεί.

Ο γενικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις και το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας που επηρεάζει την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων ΔΕΔ-Μ. Οι παράγοντες προβλημάτων που εντοπίστηκαν είναι οι εξής:

i)  πολλαπλά στάδια και ανάμειξη πολλαπλών αρχών στις διαδικασίες χορήγησης αδειών·

ii)  απουσία ή μη τήρηση προθεσμιών·

iii)  διαφορετικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων για διασυνοριακά έργα ΔΕΔ-Μ·

iv)  προβλήματα όσον αφορά τον συντονισμό για την παράδοση διασυνοριακών έργων·

iv)  εικαζόμενες αβεβαιότητες σχετικά με τις διαδικασίες των κρατικών ενισχύσεων.

Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνεται στα εξής:

-  αναβάθμιση του συντονισμού όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων για διασυνοριακά έργα,

-  απλούστευση και ορισμό προθεσμιών στους κανόνες για τη χορήγηση αδειών,

-  απλούστευση των εγγράφων και των διοικητικών διαδικασιών σε όλα τα μέσα μεταφοράς,

-  μείωση των καθυστερήσεων σε έργα υποδομής,

-  διευκόλυνση της συμμετοχής επενδυτών του ιδιωτικού τομέα,

-  αποσαφήνιση των κανόνων για τις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Το δίκτυο ΔΕΔ-Μ έχει ζωτική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης. Ο συντάκτης τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το ΔΕΔ-Μ θα λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις γειτονικές παραμεθόριες περιοχές. Συνεπώς, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο συντάκτης αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της ΔΣΕ σε σχέση με το ΔΕΔ-Μ, δεδομένου ότι υπάρχει μοχλευτικό αποτέλεσμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Για να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της χρηματοδότησης από την ΕΕ, ο συντάκτης υποστηρίζει τη βέλτιστη χρήση των ιδιωτικών και δημόσιων συστημάτων χρηματοδότησης, επίσης υπό το πρίσμα του συνδυασμού της ΔΣΕ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Ο συντάκτης τονίζει ότι είναι αναγκαίο για την Επιτροπή, τους Ευρωπαίους Συντονιστές και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν την ίδια σημασία σε έργα ΔΕΔ-Μ μικρής και μεγάλης κλίμακας και στα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν μέσω αυτών των έργων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ θα ανέλθουν σε περίπου 500 δισεκατομμύρια EUR μεταξύ του 2021 και του 2030, συμβάλλοντας στη δημιουργία 13 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας ετησίως έως το 2030 και στην παραγωγή πρόσθετων εσόδων της τάξης του 1,8 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ.

Επιπλέον, ο συντάκτης αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης των περιβαλλοντικών πτυχών που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΔΕΔ-Μ μέσω της προώθησης των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και της επίτευξης στόχων χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ακόμη, όλες οι πτυχές που αφορούν την υγεία και την κοινωνική ευημερία όσον αφορά τις μεταφορές θα πρέπει να προστατεύονται εξίσου.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των έργων ΔΕΔ-Μ εξαρτάται επίσης από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού της υποδομής των μεταφορών και την οργάνωση των διαβουλεύσεων με το κοινό, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις αρμόδιες τοπικές αρχές κατά τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο. Ο κοινωνικός διάλογος και ο διάλογος με τους πολίτες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της αποδοχής από το κοινό έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών, της αξιοπιστίας και της μείωσης των διαμαχών σε μεταγενέστερα στάδια των έργων.

Ο συντάκτης πιστεύει ότι, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική συμβολή των σχεδίων στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, ο τρόπος αντιμετώπισης των σχεδίων θα βελτιωθεί αυτόματα και θα αυξηθεί η αίσθηση του κοινού καλού και η οικειοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο.

Ο συντάκτης τονίζει τα συνολικά οφέλη στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ από την ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αποφασίσουν σχετικά με τα εθνικά τους σχέδια υποδομών σύμφωνα με τους στόχους του ΔΕΔ-Μ, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης προοπτικής που θα επιτρέψει την αύξηση της κινητικότητας για όλους τους πολίτες της ΕΕ, κάτι που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 171 παράγραφος 2 και το άρθρο 172,

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζεται κοινό πλαίσιο για τη δημιουργία των πλέον προηγμένων διαλειτουργικών δικτύων με σκοπό την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Η δομή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έχει δύο επίπεδα: το εκτεταμένο δίκτυο εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της Ένωσης, ενώ το κεντρικό δίκτυο αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία του δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ένωση. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 τίθενται δεσμευτικοί στόχοι ολοκλήρωσης της υλοποίησης, βάσει των οποίων το κεντρικό δίκτυο θα ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050.

(1)  Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζεται κοινό πλαίσιο για τη δημιουργία των πλέον προηγμένων διαλειτουργικών δικτύων με σκοπό την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η δυναμική ανάπτυξης του τομέα των μεταφορών και των νέων τεχνολογιών του μέλλοντος. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξυπνης, ασφαλούς και βιώσιμης κινητικότητας προσώπων και εμπορευμάτων, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων περιφερειών, και συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, με ταυτόχρονη επιδίωξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, καθώς και στόχων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η δομή του ΔΕΔ-Μ έχει δύο επίπεδα: το εκτεταμένο δίκτυο εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της Ένωσης, ενώ το κεντρικό δίκτυο αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία του δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ένωση. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 τίθενται δεσμευτικοί στόχοι ολοκλήρωσης της υλοποίησης, βάσει των οποίων το κεντρικό δίκτυο θα ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050, με στόχο να επιτευχθεί μια έξυπνη, ασφαλής και βιώσιμη κινητικότητα που θα βοηθά την ανάπτυξη και τη συνδεσιμότητα μεταξύ των αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, διευκολύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη συνοχή.

__________________

__________________

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Παρά την αναγκαιότητα του δικτύου και τις δεσμευτικές προθεσμίες, από την πείρα προκύπτει ότι πολλές επενδύσεις που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ έρχονται αντιμέτωπες με σύνθετες διαδικασίες χορήγησης αδειών, διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακό επίπεδο και άλλες διαδικασίες. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση των έργων και σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος. Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά και να καταστεί δυνατή η συγχρονισμένη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαία η ανάληψη εναρμονισμένης δράσης σε επίπεδο Ένωσης.

(2)  Παρά την αναγκαιότητα του δικτύου και τις δεσμευτικές προθεσμίες, από την πείρα προκύπτει ότι πολλές επενδύσεις που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ έρχονται αντιμέτωπες με αργές και επαχθείς διαδικασίες χορήγησης αδειών, διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακό επίπεδο και άλλες σύνθετες διαδικασίες. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση των έργων και σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος, καθώς και αβεβαιότητα για τους φορείς υλοποίησης των έργων και τους δυνητικούς ιδιώτες επενδυτές. Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά και να καταστεί δυνατή η συγχρονισμένη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαία η ανάληψη εναρμονισμένης δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν για τα εθνικά τους σχέδια υποδομών σε συμφωνία με τους στόχους του ΔΕΔ-M.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στα νομικά πλαίσια πολλών κρατών μελών παρέχεται μεταχείριση κατά προτεραιότητα σε ορισμένες κατηγορίες έργων με βάση τη στρατηγική σημασία τους για την οικονομία. Η κατά προτεραιότητα μεταχείριση αυτή χαρακτηρίζεται από συντομότερες προθεσμίες, ταυτόχρονες διαδικασίες ή περιορισμένες προθεσμίες για προσφυγές, ενώ διασφαλίζει παράλληλα την επίτευξη των στόχων άλλων οριζόντιων πολιτικών. Όταν υφίσταται ένα τέτοιο πλαίσιο εντός του εθνικού νομικού πλαισίου, θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτομάτως στα ενωσιακά έργα που αναγνωρίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

(3)  Στα νομικά πλαίσια πολλών κρατών μελών παρέχεται μεταχείριση κατά προτεραιότητα σε ορισμένες κατηγορίες έργων που ευνοούνται από ταχύρρυθμες διαδικασίες με βάση τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και τη στρατηγική σημασία τους για την οικονομία. Η κατά προτεραιότητα μεταχείριση αυτή χαρακτηρίζεται από μείωση του αριθμού των αδειών που πρέπει να εκδοθούν, από συντομότερες προθεσμίες, ταυτόχρονες διαδικασίες ή περιορισμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης ή για προσφυγές, ενώ διασφαλίζει παράλληλα την επίτευξη των στόχων άλλων οριζόντιων πολιτικών. Όταν υφίσταται ένα τέτοιο πλαίσιο εντός του εθνικού νομικού πλαισίου, θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτομάτως στα ενωσιακά έργα που αναγνωρίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επίτευξη των βασικών στόχων τέτοιων έργων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων σχετικών με περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τα έργα του κεντρικού δικτύου προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ, και από άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οδηγία 2008/98/ΕΚ, η οδηγία 2010/75/ΕΕ, η οδηγία 2012/18/ΕΕ και η οδηγία 2011/42/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη κοινής διαδικασίας η οποία να πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω οδηγιών.

(4)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους του 2030 για τον καθαρό αέρα, και να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων σχετικών με περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τα έργα του κεντρικού δικτύου προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ, και από άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οδηγία 2008/98/ΕΚ, η οδηγία 2010/75/ΕΕ, η οδηγία 2012/18/ΕΕ και η οδηγία 2011/42/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη κοινής διαδικασίας η οποία να πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω οδηγιών. Επιπλέον, ο έγκαιρος προσδιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκαιρη συζήτηση με την αρμόδια αρχή σχετικά με το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων ενδέχεται να μειώσει τις καθυστερήσεις κατά το στάδιο αδειοδότησης και γενικά να βελτιώσει την ποιότητα των εκτιμήσεων. Εκτός από τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, απαιτείται επίσης ενδελεχής αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων όσον αφορά την απασχόληση, τη συνοχή της ΕΕ, την υγεία (μείωση των ατυχημάτων), την ποιότητα ζωής, τα τοπικά οφέλη και την κοινωνική ένταξη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Τα έργα του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να υποστηρίζονται από ενοποιημένες διαδικασίες χορήγησης αδειών ώστε να καταστεί δυνατή η σαφής διαχείριση της όλης διαδικασίας και να παρασχεθεί ενιαίο σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οικεία εθνικά νομικά πλαίσια και τις διοικητικές δομές.

(5)  Τα έργα του κεντρικού δικτύου, τόσο τα μεγάλης κλίμακας όσο και τα μικρότερα έργα ΔΕΔ-Μ, θα πρέπει να υποστηρίζονται από ενοποιημένες διαδικασίες χορήγησης αδειών ώστε να καταστεί δυνατή η σαφής, διαφανής και συνεκτική διαχείριση της όλης διαδικασίας και να παρασχεθεί ενιαίο σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οικεία εθνικά νομικά πλαίσια και τις διοικητικές δομές.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο καθορισμός ενιαίας αρμόδιας αρχής σε εθνικό επίπεδο στην οποία θα υπαχθούν όλες οι διαδικασίες χορήγησης αδειών (υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης) αναμένεται να περιορίσει την πολυπλοκότητα, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να αυξήσει τη διαφάνεια των διαδικασιών. Αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, κατά περίπτωση. Οι διαδικασίες θα πρέπει να προάγουν την πραγματική συνεργασία μεταξύ των επενδυτών και της ενιαίας αρμόδιας αρχής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπουν την οριοθέτηση του πεδίου στο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών που προηγείται της υποβολής αίτησης. Η οριοθέτηση αυτή θα πρέπει να ενσωματώνεται στο αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης και να ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ.

(6)  Ο καθορισμός ενιαίας αρμόδιας αρχής σε εθνικό επίπεδο στην οποία θα υπαχθούν όλες οι διαδικασίες χορήγησης αδειών (υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης) αναμένεται να περιορίσει την πολυπλοκότητα, να μειώσει το κόστος, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τον συντονισμό και να αυξήσει τη διαφάνεια και την ταχύτητα έγκρισης των διαδικασιών, έτσι ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα έργα και να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να προωθήσει τις συνέργειες μεταξύ των διάφορων εργαλείων για τον σκοπό αυτό, δεδομένου ότι η κινητοποίηση του ΔΕΔ-Μ θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, διευκολύνοντας το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Οι διαδικασίες θα πρέπει να προάγουν την πραγματική συνεργασία μεταξύ των επενδυτών και της ενιαίας αρμόδιας αρχής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπουν την οριοθέτηση του πεδίου στο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών που προηγείται της υποβολής αίτησης. Η οριοθέτηση αυτή θα πρέπει να ενσωματώνεται στο αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης και να ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων που ορίζονται στο διεθνές και στο ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου.

(7)  Η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων που ορίζονται στο διεθνές και στο ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, μέσω της προώθησης βιώσιμων μεταφορών χαμηλών εκπομπών και μέσω της επίτευξης του στόχου για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε χαμηλά επίπεδα.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της ολοκλήρωσης του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών θα πρέπει να συνοδευτεί από προθεσμία εντός της οποίας οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαδικασιών και, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα υψηλά πρότυπα της Ένωσης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή του κοινού.

(8)  Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της ολοκλήρωσης του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών θα πρέπει να συνοδευτεί από προθεσμία εντός της οποίας οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαδικασιών και, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα υψηλά πρότυπα της Ένωσης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή του κοινού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η θέσπιση ουσιαστικών και εκτεταμένων διαδικασιών διαβουλεύσεων με το κοινό, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις σχετικές περιφερειακές και τοπικές αρχές από τις πρώτες φάσεις του προκαταρκτικού σχεδιασμού θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων όσον αφορά την αδειοδότηση των έργων και τις διαδικασίες εφαρμογής και θα εγγυηθεί την ύπαρξη τοπικού οφέλους από τα έργα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τα διασυνοριακά έργα υποδομών του ΔΕΔ-Μ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τον συντονισμό των διαδικασιών χορήγησης αδειών. Οι Ευρωπαίοι Συντονιστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες αυτές και να διευκολύνουν τον συγχρονισμό και την ολοκλήρωσή τους.

(10)  Τα διασυνοριακά έργα υποδομών του ΔΕΔ-Μ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τον συντονισμό των διαδικασιών χορήγησης αδειών. Προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στη διασυνοριακή υλοποίηση των έργων αυτών, οι Ευρωπαίοι Συντονιστές, βοηθούμενοι από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, εξουσιοδοτούνται να παρακολουθούν τις διαδικασίες αυτές και να διευκολύνουν τον συγχρονισμό και την ολοκλήρωσή τους, ενισχύοντας την εκτελεστική συνεργασία και στηριζόμενοι στα έργα INTERREG για τη βιώσιμη κινητικότητα σε παραμεθόριες περιοχές.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη Συνθήκη και με τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ και/ή 2014/24/ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος του κεντρικού δικτύου, οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διενεργούνται από κοινό φορέα θα πρέπει να διέπονται από μία εθνική νομοθεσία. Κατά παρέκκλιση από την ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, οι εφαρμοστέοι εθνικοί κανόνες θα πρέπει κατ’ αρχήν να είναι οι κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του κοινού φορέα. Θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού της εφαρμοστέας νομοθεσίας με διακρατική συμφωνία.

(11)  Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη Συνθήκη και με τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ και/ή 2014/24/ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος του κεντρικού δικτύου, οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διενεργούνται από κοινό φορέα θα πρέπει να διέπονται από μία εθνική νομοθεσία. Κατά παρέκκλιση από την ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, οι εφαρμοστέοι εθνικοί κανόνες θα πρέπει κατ’ αρχήν να είναι οι κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του κοινού φορέα, ή η εφαρμοστέα νομοθεσία θα πρέπει να προσδιορίζεται με διακρατική συμφωνία.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η Επιτροπή δεν συμμετέχει συστηματικά στην έγκριση επιμέρους έργων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για κάποιες πτυχές της προετοιμασίας του έργου απαιτείται έγκριση σε επίπεδο Ένωσης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή συμμετέχει στις διαδικασίες, θα παρέχει κατά προτεραιότητα μεταχείριση στα ενωσιακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και θα εξασφαλίζει βεβαιότητα για τους φορείς υλοποίησης έργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η έγκριση κρατικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να χειρίζεται έργα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ τα οποία θεωρούν έργα προτεραιότητας με περισσότερο προβλέψιμες προθεσμίες, στο πλαίσιο της προσέγγισης χαρτοφυλακίου υποθέσεων ή του αμοιβαία συμφωνημένου προγραμματισμού.

(12)  Η Επιτροπή δεν συμμετέχει συστηματικά στην έγκριση επιμέρους έργων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για κάποιες πτυχές της προετοιμασίας του έργου απαιτείται έγκριση σε επίπεδο Ένωσης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή συμμετέχει στις διαδικασίες, θα παρέχει κατά προτεραιότητα μεταχείριση στα ενωσιακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και θα εξασφαλίζει βεβαιότητα για τους φορείς υλοποίησης έργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η έγκριση κρατικής ενίσχυσης, ενώ θα θεσπιστεί διαδικασία ταχείας αξιολόγησης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα έργο συμμορφώνεται προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που θα ενίσχυε την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα της επένδυσης. Σύμφωνα με τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να χειρίζεται έργα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ τα οποία θεωρούν έργα προτεραιότητας με περισσότερο προβλέψιμες προθεσμίες, στο πλαίσιο της προσέγγισης χαρτοφυλακίου υποθέσεων ή του αμοιβαία συμφωνημένου προγραμματισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα επιτυχημένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η υλοποίηση των έργων υποδομής στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων ειδών έργων, τηρουμένου παράλληλα του κεκτημένου της Ένωσης. Για παράδειγμα, στο σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία23 προβλέπεται η κατάρτιση τέτοιου είδους κατευθύνσεων για την εξασφάλιση περισσότερης σαφήνειας με σκοπό την τήρηση των οδηγιών για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα. Η άμεση στήριξη που συνδέεται με τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για έργα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τα δημόσια κεφάλαια24. Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο των μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε έργα κοινού ενδιαφέροντος του ΔΕΔ-Μ.

(13)  Η υλοποίηση των έργων υποδομής στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων ειδών έργων, με παράλληλο σεβασμό του κεκτημένου της Ένωσης, των αναγκών ανάπτυξης και των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, στο σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία23 προβλέπεται η κατάρτιση τέτοιου είδους κατευθύνσεων για την εξασφάλιση περισσότερης σαφήνειας με σκοπό την τήρηση των οδηγιών για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα. Ο υπάρχων εθελοντικός μηχανισμός εκ των προτέρων αξιολόγησης των πτυχών που αφορούν τις συμβάσεις για τα μεγάλα έργα υποδομών θα πρέπει να γίνει διαθέσιμος για όλα τα έργα του ΔΕΔ-Μ. Μέσω ενός συνδυασμού εργαλείων (υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, μηχανισμού κοινοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών), οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι φορείς υλοποίησης έργων θα ωφεληθούν σημαντικά από την υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη και θα επιτυγχάνουν την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για τα δημόσια κεφάλαια24. Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο των μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε έργα κοινού ενδιαφέροντος του ΔΕΔ-Μ, συνεισφέροντας έτσι στους στόχους πολυτροπικότητας της Επιτροπής.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα πλαίσιο για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων για έργα με ενωσιακή προστιθέμενη αξία, χωρίς να μειώσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «ενιαία αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος ως αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

δ)  «ενιαία αρμόδια αρχή»: υφιστάμενη ή νεοσυσταθείσα αρχή , η οποία προσδιορίζεται από κράτος μέλος στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο και λειτουργεί ως σημείο επαφής για τους φορείς υλοποίησης έργων, συνεργάζεται στενά με τους αντίστοιχους Ευρωπαίους Συντονιστές και διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι φορείς υλοποίησης έργου και όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα έργα αυτά τυγχάνουν της ταχύτερης νομικά εφικτής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους διατιθέμενους πόρους.

3.  Για τη διασφάλιση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι φορείς υλοποίησης έργου και όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα έργα αυτά τυγχάνουν της ταχύτερης, αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης νομικά εφικτής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους διατιθέμενους πόρους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 και για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την ολοκλήρωση έργων κοινού ενδιαφέροντος, όλες οι διοικητικές διαδικασίες που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο, τόσο το εθνικό όσο και το ενωσιακό, ενοποιούνται και καταλήγουν σε μία και μόνη εμπεριστατωμένη απόφαση.

1.  Για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 6, την προώθηση συνεργειών μεταξύ των διαθέσιμων εργαλείων και για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την ολοκλήρωση έργων κοινού ενδιαφέροντος, όλες οι διοικητικές διαδικασίες που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο, τόσο το εθνικό όσο και το ενωσιακό, ενοποιούνται και καταλήγουν σε μία και μόνη εμπεριστατωμένη απόφαση.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από άλλη ενωσιακή νομοθετική πράξη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι προβλέπονται κοινές διαδικασίες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ.

2.  Στην περίπτωση έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από άλλη ενωσιακή νομοθετική πράξη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι προβλέπονται κοινές διαδικασίες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ. Τα κράτη μέλη επιλύουν επίσης τα προβλήματα πολυπλοκότητας όσον αφορά τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις διασυνοριακών έργων και, όπου είναι σκόπιμο, τις επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους ή σε προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000. Απαιτείται εξειδικευμένη στήριξη για έργα στον τομέα των πλωτών μεταφορών — που περιλαμβάνει θαλάσσιους λιμένες, λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και εσωτερικές πλωτές οδούς — λόγω της εξάρτησης του εν λόγω τομέα από τους υδάτινους πόρους. Τα έργα αυτά πρέπει να αξιολογούνται στο πλαίσιο των απαιτήσεων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  η αρμόδια αρχή συντονίζεται με τα κράτη μέλη όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – στοιχείο i v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  οι βασικοί ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και οι αντίστοιχες προθεσμίες για την έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης·

iv)  οι βασικοί ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και οι αντίστοιχες προθεσμίες για την έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης, καθώς και το συνολικό προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η ενιαία αρμόδια αρχή αξιολογεί την αίτηση και εκδίδει εμπεριστατωμένη απόφαση εντός περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 7. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν συντομότερη προθεσμία, όπου κρίνουν σκόπιμο.

8.  Η ενιαία αρμόδια αρχή αξιολογεί την αίτηση και εκδίδει εμπεριστατωμένη απόφαση εντός περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 7. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν συντομότερη προθεσμία, όπου κρίνουν σκόπιμο, καθώς και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Ευρωπαίος Συντονιστής που αναφέρεται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία χορήγησης αδειών για διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών.

2.  Ο Ευρωπαίος Συντονιστής που αναφέρεται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, καθώς και οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών, εξουσιοδοτούνται να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία χορήγησης αδειών για διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήσεως φορέα υλοποίησης έργου ή κράτους μέλους, σύμφωνα με τα συναφή ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Ένωση διαθέτει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τη διευκόλυνση της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Κατόπιν αιτήσεως φορέα υλοποίησης έργου ή κράτους μέλους, σύμφωνα με τα συναφή ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Ένωση διαθέτει στοχευμένη τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τη διευκόλυνση της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ειδική βοήθεια είναι επίσης απαραίτητη για τη διασφάλιση της συντήρησης του δικτύου προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η απόδοση των υποδομών του ΔΕΔ-Μ. Στην κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν, από κοινού με την ΕΤΕπ, το ενδεχόμενο νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για να διευκολύνουν τις επενδύσεις στη συντήρηση του δικτύου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Δημήτρης Παπαδάκης

20.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mircea Diaconu, David Martin

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

15.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου