Menettely : 2018/0138(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0015/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0015/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0109

MIETINTÖ     ***I
PDF 278kWORD 125k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä

(COM (2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Dominique Riquet

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0277),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0192/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin senaatin, Saksan liittopäivien, Irlannin parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0015/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/201322 vahvistetaan viimeisimmän kehityksen mukaisten yhteentoimivien verkkojen perustamista koskevat yhteiset puitteet sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) rakenne on kaksitasoinen: kattavalla verkolla varmistetaan unionin kaikkien alueiden vaihtoyhteyksien toimivuus, ja ydinverkko koostuu niistä verkon osista, jotka ovat strategisesti kaikkein tärkeimpiä unionin kannalta. Asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 määritellään verkkojen päätökseen saattamista koskevat sitovat toteuttamistavoitteet, joiden mukaan ydinverkko on saatettava valmiiksi viimeistään vuonna 2030 ja kattava verkko viimeistään vuonna 2050.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o1315/201322 vahvistetaan unionissa kansalaisia palvelevien yhteentoimivien, rakenteeltaan kaksitasoisten verkkojen perustamista koskevat yhteiset puitteet sisämarkkinoiden kehittämiseksi sekä unionin sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi. Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) rakenne on kaksitasoinen: ydinverkko koostuu niistä verkon osista, jotka ovat strategisesti kaikkein tärkeimpiä unionin kannalta, ja kattavalla verkolla varmistetaan unionin kaikkien alueiden vaihtoyhteyksien toimivuus. Ydinverkon olisi toimittava yhtenäisen eurooppalaisen liikenne- ja liikkuvuusalueen rajat ylittävänä ja multimodaalisena vauhdittajana. Asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 määritellään verkkojen päätökseen saattamista koskevat sitovat toteuttamistavoitteet, joiden mukaan ydinverkko on saatettava valmiiksi viimeistään vuonna 2030 ja kattava verkko viimeistään vuonna 2050. Lisäksi asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 keskitytään rajat ylittäviin yhteyksiin, joilla parannetaan eri liikennemuotojen yhteentoimivuutta ja edistetään unionin liikenteen multimodaalista yhdentymistä, ja siinä olisi otettava huomioon myös liikennealan kehityssuunnat ja tulevaisuuden uudet teknologiat.

__________________

__________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Verkkojen valmiiksi saattamisen välttämättömyydestä ja sitovista aikatauluista huolimatta kokemus on osoittanut, että tässä tarkoituksessa tehtyjä investointeja haittaavat usein monimutkaiset lupamenettelyt, rajat ylittävät hankintamenettelyt ja muut menettelyt. Tämä tilanne vaarantaa hankkeiden aikataulun mukaisen toteutuksen ja aiheuttaa monissa tapauksissa merkittäviä viivästyksiä ja kustannusten nousua. Jotta voitaisiin ratkaista nämä ongelmat ja saattaa Euroopan laajuinen liikenneverkko valmiiksi samanaikaisesti koko unionissa, tarvitaan yhdenmukaistettuja toimia unionin tasolla.

(2)  Verkkojen valmiiksi saattamisen välttämättömyydestä ja sitovista aikatauluista huolimatta kokemus on osoittanut, että tässä tarkoituksessa tehtyjä investointeja haittaavat usein monet, hitaat, epäselvät ja monimutkaiset lupamenettelyt, rajat ylittävät hankintamenettelyt ja muut menettelyt. Tämä tilanne vaarantaa hankkeiden aikataulun mukaisen toteutuksen, aiheuttaa monissa tapauksissa merkittäviä viivästyksiä ja kustannusten nousua, aiheuttaa epävarmuutta hankkeiden toteuttajien ja mahdollisten yksityisten sijoittajien keskuudessa sekä voi johtaa myös hankkeista luopumiseen kesken menettelyn. Näissä olosuhteissa Euroopan laajuisen liikenneverkon saattaminen valmiiksi samanaikaisesti koko unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 säädetyssä määräajassa edellyttää yhdenmukaistettuja toimia unionin tasolla. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi tehtävä kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia koskevat päätöksensä TEN-T:n tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan unionin hankkeisiin, jotka on asetuksen (EU) N:o 1315/2013 nojalla yksilöity yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi, jotka liittyvät Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkkoon. Jäsenvaltio voi myös päättää laajentaa soveltamisalaa kattavaan verkkoon.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Useiden jäsenvaltioiden oikeudellisessa kehyksessä asetetaan käsittelyssä etusijalle tietyt hankeluokat sen mukaan, mikä on hankkeiden strateginen merkitys taloudelle. Etusija-asema tarkoittaa lyhyempiä määräaikoja, samanaikaisia menettelyjä tai lyhyitä valitusaikoja, ja samalla varmistetaan, että myös muiden monialaisten politiikkojen tavoitteet saavutetaan. Kun kansalliseen oikeudelliseen kehykseen sisältyy tällainen mahdollisuus, sitä olisi automaattisesti sovellettava sellaisiin unionin hankkeisiin, jotka on asetuksen (EU) N:o 1315/2013 nojalla yksilöity yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi.

(3)  Useiden jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä asetetaan käsittelyssä etusijalle tietyt hankeluokat sen mukaan, mikä on hankkeiden strateginen merkitys unionille. Etusija-asema tarkoittaa lyhyempiä määräaikoja, samanaikaisia ja/tai yksinkertaistettuja menettelyjä tai lyhyitä määräaikoja lupamenettelyn läpiviemiselle tai lyhyitä valitusaikoja, ja samalla varmistetaan, että myös muiden monialaisten politiikkojen tavoitteet saavutetaan. Kun kansalliseen oikeudelliseen kehykseen sisältyy tällaisia käsittelyssä etusijalle asettamista koskevia sääntöjä, niitä olisi automaattisesti sovellettava sellaisiin unionin hankkeisiin, jotka on asetuksen (EU) N:o 1315/2013 nojalla yksilöity yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi. Jäsenvaltioiden, joissa ei ole tällaisia käsittelyssä etusijalle asettamista koskevia sääntöjä, olisi laadittava ne.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta voitaisiin parantaa ympäristövaikutusten arviointien vaikuttavuutta ja yksinkertaistaa päätöksentekoprosessia tapauksissa, joissa velvollisuus ydinverkkohankkeiden ympäristöseikkoihin liittyvien arviointien tekemiseen johtuu samanaikaisesti direktiivistä 2011/92/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, ja muusta unionin lainsäädännöstä, kuten direktiivistä 92/43/ETY, direktiivistä 2009/147/EY, direktiivistä 2000/60/EY, direktiivistä 2008/98/EY, direktiivistä 2010/75/EU, direktiivistä 2012/18/EU ja direktiivistä 2011/42/EY, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että järjestetään yhteinen menettely näiden direktiivien vaatimusten täyttämiseksi.

(4)  Jotta voitaisiin parantaa ympäristövaikutusten arviointien vaikuttavuutta ja yksinkertaistaa päätöksentekoprosessia tapauksissa, joissa velvollisuus ydinverkkohankkeiden ympäristöseikkoihin liittyvien arviointien tekemiseen johtuu samanaikaisesti direktiivistä 2011/92/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, ja muusta unionin lainsäädännöstä, kuten direktiivistä 92/43/ETY, direktiivistä 2009/147/EY, direktiivistä 2000/60/EY, direktiivistä 2008/98/EY, direktiivistä 2010/75/EU, direktiivistä 2012/18/EU ja direktiivistä 2011/42/EY, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että järjestetään yhteinen menettely näiden direktiivien vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi varhaisessa vaiheessa tehdyn ympäristövaikutusten selvittämisen sekä toimivaltaisen viranomaisen kanssa käytyjen, ympäristöarvioiden sisältöä koskevien keskusteluiden avulla voidaan vähentää viivästyksiä lupamenettelyvaiheessa ja parantaa arviointien yleistä laatua.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Kun otetaan huomioon lukuisat ympäristövaikutusten arvioinnit, jotka perustuvat useisiin unionin direktiiveihin tai kansallisiin sääntöihin ja joita tarvitaan lupien myöntämiseen TEN-T-ydinverkkoon liittyville yhteistä etua koskeville hankkeille, olisi suotavaa, että unioni ottaa käyttöön yhteisen, yksinkertaistetun ja keskitetyn menettelyn, joka täyttää kyseisten direktiivien vaatimukset, jotta voidaan edistää tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista toimenpiteiden järkeistämiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ydinverkkohankkeita olisi tuettava yhdennetyillä lupamenettelyillä siten, että koko menettelyä on mahdollista hallinnoida selkeästi ja että investoijille järjestetään keskitetty asiointipiste. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä toimivaltainen viranomainen kansallisen oikeudellisen kehyksensä ja hallinnollisten järjestelyidensä mukaisesti.

(5)  Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen kansallisen oikeudellisen kehyksensä ja hallinnollisten järjestelyidensä mukaisesti, jotta ydinverkkohankkeita voitaisiin tukea yhdennetyillä lupamenettelyillä ja investoijille järjestää keskitetty asiointipiste siten, että koko menettelyä on mahdollista hallinnoida tehokkaasti ja selkeästi. Tarvittaessa nimetty toimivaltainen viranomainen voi siirtää vastuunsa, velvoitteensa ja tehtävänsä toiselle viranomaiselle asianmukaisella alueellisella, paikallisella tai hallinnollisella tasolla.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kun määritetään yksi ainoa kansallinen toimivaltainen viranomainen, jolle keskitetään kaikki lupamenettelyt (keskitetty asiointipiste), voidaan todennäköisesti yksinkertaistaa ja tehostaa menettelyjä ja tehdä niistä avoimempia. Näin voidaan todennäköisesti myös parantaa jäsenvaltioiden yhteistyötä tarpeen mukaan. Menettelyillä olisi edistettävä todellista yhteistyötä investoijien ja keskitettynä asiointipisteenä toimivan toimivaltaisen viranomaisen välillä ja sen myötä mahdollistettava sisällön rajaaminen lupamenettelyn hakemista edeltävässä vaiheessa. Tällainen sisällön rajaamismenettely olisi liitettävä kuvaukseen hakemuksen yksityiskohtaisesta rakenteesta, ja siinä olisi noudatettava menettelyä, josta säädetään direktiivin 2011/92/EU 5 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU.

(6)  Kun määritetään yksi ainoa kansallinen toimivaltainen viranomainen, jolle keskitetään kaikki lupamenettelyt (keskitetty asiointipiste), voidaan todennäköisesti yksinkertaistaa ja tehostaa menettelyjä, parantaa niiden koordinointia ja tehdä niistä avoimempia sekä nopeuttaa menettelyjä ja päätöksentekoa. Näin voidaan todennäköisesti myös parantaa jäsenvaltioiden yhteistyötä tarpeen mukaan. Menettelyillä olisi edistettävä todellista yhteistyötä investoijien ja keskitettynä asiointipisteenä toimivan toimivaltaisen viranomaisen välillä ja sen myötä mahdollistettava sisällön rajaaminen lupamenettelyn hakemista edeltävässä vaiheessa. Tällainen sisällön rajaamismenettely olisi liitettävä kuvaukseen hakemuksen yksityiskohtaisesta rakenteesta, ja siinä olisi noudatettava menettelyä, josta säädetään direktiivin 2011/92/EU 5 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Kun yhteisen edun mukaisia hankkeita pidetään ensisijaisina unionin hankkeina, voidaan perustaa kahden tai useamman jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden yhteinen toimivaltainen viranomainen tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  TEN-T-ydinverkon valmiiksi saattamisen kiireellisyyden vuoksi lupamenettelyjen yksinkertaistamisen yhteydessä olisi asetettava määräaika, johon mennessä toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä kattava päätös hankkeen toteuttamisesta. Määräaika johtaa todennäköisesti menettelyjen tehokkaampaan toteuttamiseen, mutta se ei missään tapauksessa saisi vaarantaa unionin tiukkojen ympäristönsuojelua ja yleisön osallistumista koskevien vaatimusten noudattamista.

(8)  TEN-T-ydinverkon vuoteen 2030 mennessä valmiiksi saattamisen kiireellisyyden vuoksi lupamenettelyjen yksinkertaistamisen yhteydessä olisi asetettava määräaika, johon mennessä toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä kattava päätös hankkeen toteuttamisesta. Määräaika todennäköisesti varmistaa menettelyjen tehokkaamman toteuttamisen, mutta se ei missään tapauksessa saisi vaarantaa unionin tiukkojen ympäristönsuojelua ja yleisön osallistumista koskevien vaatimusten noudattamista. Hankkeita olisi arvioitava Verkkojen Eurooppa -välineen mukaisten hankkeiden toteuttamisvalmiutta koskevien valintaperusteiden pohjalta. Tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen noudattaminen olisi otettava huomioon tällaisia arviointeja tehtäessä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Rajat ylittävissä TEN-T-infrastruktuurihankkeissa erityisiä haasteita aiheuttaa lupamenettelyjen koordinointi. Eurooppalaisilla koordinaattoreilla olisi oltava valtuudet seurata näitä menettelyjä ja edistää niiden järjestämistä samanaikaisiksi sekä valmiiksi saattamista.

(10)  Rajat ylittävissä TEN-T-infrastruktuurihankkeissa erityisiä haasteita aiheuttaa lupamenettelyjen koordinointi. Asetuksen (EU) N:o 1315/2013 45 artiklassa tarkoitetuilla eurooppalaisilla koordinaattoreilla olisi oltava valtuudet seurata näitä menettelyjä ja edistää niiden järjestämistä samanaikaisiksi sekä valmiiksi saattamista tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Komissio ei osallistu järjestelmällisesti yksittäisten hankkeiden lupamenettelyihin. Joissakin tapauksissa tietyt hankkeiden valmisteluun liittyvät näkökohdat selvitetään kuitenkin unionin tasolla. Jos komissio osallistuu menettelyihin, se asettaa käsittelyssä etusijalle yhteistä etua koskevat unionin hankkeet ja takaa varmuuden hankkeiden toteuttajille. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita hyväksyntä valtiontuelle. Jäsenvaltiot voivat valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavien käytännesääntöjen mukaisesti pyytää komissiota käsittelemään ensisijaisina pitämänsä yhteistä etua koskevat TEN-T-ydinverkkohankkeet paremmin ennakoitavan aikataulun mukaisesti ja soveltaen portfoliomenetelmää tai keskinäisesti sovittua suunnittelua.

(12)  Komissio ei osallistu järjestelmällisesti yksittäisten hankkeiden lupamenettelyihin. Joissakin tapauksissa tietyt hankkeiden valmisteluun liittyvät näkökohdat selvitetään kuitenkin unionin tasolla. Jos komissio osallistuu menettelyihin, se asettaa käsittelyssä etusijalle yhteistä etua koskevat unionin hankkeet ja takaa varmuuden hankkeiden toteuttajille. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita hyväksyntä valtiontuelle. Jäsenvaltioiden olisi voitava valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavien käytännesääntöjen mukaisesti pyytää komissiota käsittelemään ensisijaisina pitämänsä yhteistä etua koskevat TEN-T-ydinverkkohankkeet paremmin ennakoitavan aikataulun mukaisesti ja soveltaen portfoliomenetelmää tai keskinäisesti sovittua suunnittelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen soveltamista.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  TEN-T-ydinverkkoon liittyvien infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanoa olisi tuettava myös komission suuntaviivoilla, joilla selkeytetään tietyntyyppisten hankkeiden täytäntöönpanoa samalla kun noudatetaan unionin säännöstöä. Esimerkiksi luontoa, ihmisiä ja taloutta koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa23 annetaan lintu- ja luontotyyppidirektiivien noudattamiseen liittyviä selkeyttäviä ohjeita. Yhteistä etua koskevien hankkeiden saataville olisi asetettava julkisiin hankintoihin liittyvää suoraa tukea, jotta julkisille varoille saadaan paras mahdollinen vastine24. Lisäksi olisi asetettava saataville asianmukaista teknistä apua monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 varten kehitettyjen mekanismien puitteissa, jotta voitaisiin antaa taloudellista tukea yhteistä etua koskeville TEN-T-hankkeille.

(13)  TEN-T-ydinverkkoon liittyvien infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanoa olisi tuettava myös komission suuntaviivoilla, joilla selkeytetään tietyntyyppisten hankkeiden täytäntöönpanoa samalla kun noudatetaan unionin säännöstöä. Esimerkiksi luontoa, ihmisiä ja taloutta koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa23 annetaan lintu- ja luontotyyppidirektiivien noudattamiseen liittyviä selkeyttäviä ohjeita. Yhteistä etua koskevien hankkeiden saataville olisi asetettava julkisiin hankintoihin liittyvää suoraa tukea, jotta minimoidaan ulkoiset kustannukset ja julkisille varoille saadaan paras mahdollinen vastine24. Lisäksi olisi asetettava saataville asianmukaista teknistä apua monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 varten kehitettyjen mekanismien puitteissa, jotta voitaisiin antaa taloudellista tukea yhteistä etua koskeville TEN-T-hankkeille.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017)0198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017)0573 final

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä tämän asetuksen säännöksiä ei pitäisi soveltaa hallinnollisiin menettelyihin, jotka on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa,

(15)  Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä tämän asetuksen säännöksiä ei pitäisi soveltaa hallinnollisiin menettelyihin, jotka on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ellei asianomaisten suostumuksella toisin päätetä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten noudattamiin hallinnollisiin menettelyihin, jotka liittyvät yhteistä etua koskevien Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkkohankkeiden hyväksymiseen ja toteuttamiseen.

Tässä asetuksessa vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten noudattamiin hallinnollisiin menettelyihin, jotka liittyvät yhteistä etua koskevien asetukseen (EU) N:o 1315/2013 liittyvien ja Verkkojen Eurooppa -välineen (2021–2027) perustamisesta annetun asetuksen liitteessä olevassa III osassa lueteltuihin esivalittuihin hankkeisiin yhteydessä olevien Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkkohankkeiden hyväksymiseen ja toteuttamiseen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat päättää laajentaa tämän asetuksen kaikkien säännösten soveltamista kokonaisuutena Euroopan laajuisen liikenneverkon kattavaan verkkoon liittyviin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’kattavalla päätöksellä’ tarkoitetaan jäsenvaltion yhden tai useamman viranomaisen, tuomioistuimia lukuun ottamatta, tekemää päätöstä tai tekemien päätösten sarjaa, jolla määritetään, voidaanko hankkeen toteuttajalle myöntää lupa hankkeen päätökseen saattamiseksi tarvittavan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallinnollisen muutoksenhakumenettelyn yhteydessä tehtävien päätösten soveltamista;

a)  ’kattavalla päätöksellä’ tarkoitetaan jäsenvaltion nimetyn toimivaltaisen viranomaisen ja tapauksen mukaan yhteisen toimivaltaisen viranomaisen, tuomioistuimia lukuun ottamatta, tekemää päätöstä tai tekemien päätösten sarjaa, jolla määritetään, voidaanko hankkeen toteuttajalle myöntää lupa hankkeen päätökseen saattamiseksi tarvittavan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallinnollisen muutoksenhakumenettelyn yhteydessä tehtävien päätösten soveltamista;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’lupamenettelyillä’ tarkoitetaan kaikkia menettelyjä, joita on noudatettava, tai vaiheita, jotka on toteutettava jäsenvaltion viranomaisissa unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla ennen kuin hankkeen toteuttaja voi toteuttaa hankkeen;

b)  ’lupamenettelyillä’ tarkoitetaan kaikkia menettelyjä, joita on noudatettava, tai vaiheita, jotka on toteutettava jäsenvaltion toimivaltaisissa viranomaisissa unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla ennen kuin hankkeen toteuttaja voi toteuttaa hankkeen, ja joiden alkamispäivä on päivä, jona jäsenvaltion nimetty toimivaltainen viranomainen allekirjoittaa vastaanottoilmoituksen;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’hankkeen toteuttajalla’ tarkoitetaan yksityistä hanketta varten tarvittavan luvan hakijaa tai julkista viranomaista, joka on tehnyt aloitteen hankkeesta;

c)  ’hankkeen toteuttajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai julkista tai yksityistä oikeushenkilöä, joka hakee lupaa hankkeen aloittamiseksi;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’nimetyllä toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien toteuttamista varten nimeämää viranomaista;

d)  ’nimetyllä toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien toteuttamista varten kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti nimeämää viranomaista;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  ’yhteisellä toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan kahden tai useamman jäsenvaltion tai yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten yhteisellä sopimuksella perustamaa viranomaista, joka vastaa yhteisen edun mukaisten rajat ylittävien hankkeiden lupamenettelyjen helpottamisesta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuhunkin yhteistä etua koskevaan TEN-T-ydinverkkohankkeeseen sovelletaan yhdennettyä lupamenettelyä, jota hallinnoi kunkin jäsenvaltion 5 ja 6 artiklan mukaisesti nimeämä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen.

1.  Kuhunkin yhteistä etua koskevaan TEN-T-ydinverkkohankkeeseen, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun asetuksen liitteessä olevassa III osassa luetellut esivalitut hankkeet mukaan lukien, sovelletaan yhdennettyä lupamenettelyä, jota hallinnoi kunkin jäsenvaltion 5 ja 6 artiklan mukaisesti nimeämä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvien hallinnollisten menettelyjen tehokkuuden varmistamiseksi hankkeen toteuttajien ja kaikkien asianomaisten viranomaisten on varmistettava, että näiden hankkeiden käsittely tapahtuu niin nopeasti kuin se on oikeudellisesti mahdollista, myös siihen osoitettujen resurssien suhteen.

3.  Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvien hallinnollisten menettelyjen tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi hankkeen toteuttajien ja kaikkien asianomaisten viranomaisten on varmistettava, että näiden hankkeiden käsittely tapahtuu niin nopeasti kuin se on oikeudellisesti mahdollista, myös hankkeiden toteuttamisvalmiutta koskevien valintaperusteiden ja niille osoitettujen resurssien suhteen.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta voitaisiin noudattaa 6 artiklassa säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä etua koskevien hankkeiden päätökseen saattamiseen liittyvää hallinnollista rasitusta, kaikki sovellettavasta kansallisesta ja unionin lainsäädännöstä johtuvat hallinnolliset menettelyt on yhdennettävä, ja tuloksena on oltava vain yksi kattava päätös.

1.  Jotta voitaisiin noudattaa 6 artiklassa säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä etua koskevien hankkeiden päätökseen saattamiseen liittyvää hallinnollista rasitusta, kaikki sovellettavasta kansallisen ja unionin tason lainsäädännöstä johtuvat lupamenettelyt, myös asianmukaiset ympäristöarvioinnit, on yhdennettävä, ja tuloksena on oltava vain yksi kattava päätös, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännön mukaisten avoimuutta, yleisön osallistumista, ympäristöä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten soveltamista.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos on kyse yhteistä etua koskevista hankkeista, joissa velvoite tehdä ympäristövaikutusten arviointeja johtuu samanaikaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2011/92/EU että muusta unionin lainsäädännöstä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttöön otetaan direktiivin 2011/92/EU 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä menettelyjä.

2.  Jos on kyse yhteistä etua koskevista hankkeista, joissa velvoite tehdä ympäristövaikutusten arviointeja johtuu samanaikaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2011/92/EU että muusta unionin lainsäädännöstä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttöön otetaan direktiivin 2011/92/EU 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 6 artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... (julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta), nimettävä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen, joka vastaa lupaprosessin edistämisestä samoin kuin kattavan päätöksen tekemisestä.

1.  Kunkin jäsenvaltion on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... (julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta) ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, nimettävä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen, joka vastaa sellaisten lupamenettelyjen edistämisestä, jotka on tarpeen kattavan päätöksen tekemiseksi tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun nimetyn toimivaltaisen viranomaisen vastuu ja/tai siihen liittyvät tehtävät voidaan siirtää toiselle viranomaiselle asianmukaisella hallintotasolla tai tällainen viranomainen voi toteuttaa ne yhteistä etua koskevan tietyn hankkeen osalta tai yhteistä etua koskevien hankkeiden tietyn luokan osalta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun nimetyn toimivaltaisen viranomaisen aloitteesta tämän vastuu, velvollisuudet ja/tai niihin liittyvät tehtävät voidaan jäsenvaltion suostumuksella siirtää ja toinen viranomainen voi asianmukaisella alueellisella, paikallisella tai muulla hallintotasolla toteuttaa ne yhteistä etua koskevan tietyn hankkeen osalta tai yhteistä etua koskevien hankkeiden tietyn luokan osalta, lukuun ottamatta tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kattavan päätöksen tekemistä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vain yksi viranomainen on vastuussa tietystä yhteistä etua koskevasta hankkeesta;

a)  vain yksi toimivaltainen viranomainen on vastuussa kustakin yhteistä etua koskevasta hankkeesta;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kyseinen viranomainen on hankkeen toteuttajan ainoa yhteyspiste menettelyssä, jossa tehdään kattava päätös tietyn yhteistä etua koskevan hankkeen osalta, ja

b)  kyseinen toimivaltainen viranomainen on hankkeen toteuttajan ainoa yhteyspiste menettelyssä, jossa tehdään kattava päätös tietyn yhteistä etua koskevan hankkeen osalta, ja

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kyseinen viranomainen koordinoi kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen ja tietojen toimittamista.

c)  kyseinen toimivaltainen viranomainen koordinoi kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen ja tietojen toimittamista.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen antama kattava päätös on ainoa lakisääteisestä lupamenettelystä seuraava oikeudellisesti sitova päätös. Jos hankkeeseen liittyy muita viranomaisia, ne voivat antaa menettelyn yhteydessä lausuntonsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on otettava lausunto huomioon.

Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen antama kattava päätös on ainoa lupamenettelystä seuraava oikeudellisesti sitova päätös. Jos hankkeeseen liittyy muita viranomaisia, ne voivat antaa menettelyn yhteydessä lausuntonsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 6 artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista. Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on otettava tällaiset lausunnot huomioon erityisesti, jos ne koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/52/EU ja neuvoston direktiivissä 92/43/ETY vahvistettuja vaatimuksia.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kattavaa päätöstä tehdessään nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että asiaankuuluvia kansainvälisen ja unionin oikeuden vaatimuksia noudatetaan ja perusteltava päätöksensä asianmukaisesti.

4.  Kattavaa päätöstä tehdessään nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että asiaankuuluvia kansainvälisen ja unionin oikeuden vaatimuksia noudatetaan ja perusteltava päätöksensä asianmukaisesti soveltuvia säännöksiä noudattaen.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos yhteistä etua koskeva hanke edellyttää päätösten tekemistä kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen tehokkaan ja toimivan keskinäisen yhteistyön ja koordinoinnin. Jäsenvaltioiden on pyrittävä sopimaan yhteisistä menettelyistä, etenkin ympäristövaikutusten arvioinnissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavaan unionin ja kansainväliseen oikeuteen perustuvia velvoitteita.

5.  Jos yhteistä etua koskeva hanke edellyttää päätösten tekemistä kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tai yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ja yhdessä tai useammassa kolmannessa maassa, näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen tehokkaan ja toimivan keskinäisen yhteistyön ja koordinoinnin tai ne voivat perustaa lupamenettelyn helpottamisesta vastaavan yhteisen toimivaltaisen viranomaisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista. Jäsenvaltioiden on pyrittävä sopimaan yhteisistä menettelyistä, etenkin ympäristövaikutusten arvioinnissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavaan unionin ja kansainväliseen oikeuteen perustuvia velvoitteita.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen ja erityisesti sen 6 a artiklan tehokas täytäntöönpano, nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on annettava komissiolle tiedoksi 6 artiklassa määritelty lupamenettelyn alkamispäivä ja kattava päätös.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakemista edeltävä vaihe, joka kattaa ajanjakson lupamenettelyn alusta täydellisten hakemusasiakirjojen jättämiseen nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle, saa periaatteessa kestää enintään kaksi vuotta.

2.  Hakemista edeltävä vaihe, joka kattaa ajanjakson lupamenettelyn alusta täydellisten hakemusasiakirjojen jättämiseen nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle, saa periaatteessa kestää enintään 18 kuukautta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lupamenettelyn käynnistämiseksi hankkeen toteuttajan on ilmoitettava hankkeesta kirjallisesti jäsenvaltioiden nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle ja sisällytettävä ilmoitukseen hankkeen yksityiskohtainen kuvaus. Viimeistään kahden kuukauden kuluttua edellä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on joko vahvistettava vastaanottaneensa ilmoituksen tai, jos se katsoo, ettei hanke ole lupamenettelyn kannalta riittävän pitkälle kehitetty, hylättävä ilmoitus kirjallisesti. Jos nimetty toimivaltainen viranomainen päättää hylätä ilmoituksen, sen on perusteltava päätöksensä. Toimivaltaisen viranomaisen antaman vastaanottamisilmoituksen allekirjoituspäivää pidetään lupamenettelyn alkamispäivänä. Jos hanke koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, lupamenettelyn alkamispäivä on päivä, jona asianomainen toimivaltainen viranomainen hyväksyy viimeisen ilmoituksen.

3.  Lupamenettelyn käynnistämiseksi hankkeen toteuttajan on ilmoitettava hankkeesta kirjallisesti jäsenvaltioiden nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle tai tarvittaessa yhteiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja sisällytettävä ilmoitukseen hankkeen yksityiskohtainen kuvaus. Viimeistään kuukauden kuluttua edellä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on joko hyväksyttävä ilmoitus tai, jos se katsoo, ettei hanke ole lupamenettelyn kannalta riittävän pitkälle kehitetty, hylättävä ilmoitus kirjallisesti. Jos nimetty toimivaltainen viranomainen päättää hylätä ilmoituksen, sen on perusteltava päätöksensä. Toimivaltaisen viranomaisen antaman vastaanottamisilmoituksen allekirjoituspäivää pidetään lupamenettelyn alkamispäivänä. Jos hanke koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, lupamenettelyn alkamispäivä on päivä, jona asianomainen toimivaltainen viranomainen hyväksyy viimeisen ilmoituksen.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa lupamenettelyn alkamisesta, tiiviissä yhteistyössä hankkeen toteuttajan ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa ja ottaen huomioon hankkeen toteuttajan 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen perusteella toimittamat tiedot, laadittava ja toimitettava hankkeen toteuttajalle seuraavat seikat sisältävä kuvaus hakemuksen yksityiskohtaisesta rakenteesta:

4.  Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa yhteisen toimivaltaisen viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa lupamenettelyn alkamisesta, tiiviissä yhteistyössä hankkeen toteuttajan ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa ja ottaen huomioon hankkeen toteuttajan 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen perusteella toimittamat tiedot, laadittava ja toimitettava hankkeen toteuttajalle seuraavat seikat sisältävä kuvaus hakemuksen yksityiskohtaisesta rakenteesta:

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  asianomaisella hallintotasolla vastuussa oleva viranomainen siinä tapauksessa, että nimetty toimivaltainen viranomainen siirtää toimivallan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  hankittavat päätökset ja lausunnot;

i)  hankittavat päätökset, luvat, lausunnot ja arvioinnit;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  viranomaiset, sidosryhmät ja yleisö, jota asia todennäköisesti koskee;

ii)  viranomaiset, sidosryhmät ja yleisö, joita asia todennäköisesti koskee ja/tai joita kuullaan;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  tärkeät välitavoitteet, jotka on saavutettava kattavan päätöksen tekemiseksi, ja niiden määräajat;

iv)  tärkeät välitavoitteet, jotka on saavutettava kattavan päätöksen tekemiseksi, ja niiden määräajat sekä yleisesti aikataulutettu kokonaisaika;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Hankkeen toteuttajan on toimitettava hakemuksen yksityiskohtaisen rakenteen kuvauksen mukaiset hakemusasiakirjat 21 kuukauden kuluessa kyseisen yksityiskohtaisen rakenteen kuvauksen vastaanottamisesta. Kyseisen määräajan päätyttyä katsotaan, ettei hakemuksen yksityiskohtaisen rakenteen kuvausta voida enää soveltaa, jollei nimetty toimivaltainen viranomainen päätä pidentää määräaikaa hankkeen toteuttajan perustellusta pyynnöstä.

6.  Hankkeen toteuttajan on toimitettava hakemuksen yksityiskohtaisen rakenteen kuvauksen mukaiset hakemusasiakirjat 15 kuukauden kuluessa kyseisen yksityiskohtaisen rakenteen kuvauksen vastaanottamisesta. Kyseisen määräajan päätyttyä katsotaan, ettei hakemuksen yksityiskohtaisen rakenteen kuvausta voida enää soveltaa, jollei nimetty toimivaltainen viranomainen päätä pidentää määräaikaa enintään kuudella kuukaudella omasta aloitteestaan tai hankkeen toteuttajan perustellusta pyynnöstä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hakemus ja annettava kattava päätös yhden vuoden kuluessa päivästä, jona täydellinen hakemus toimitettiin 7 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat tarpeen mukaan asettaa lyhyemmän määräajan.

8.  Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hakemus ja annettava kattava sitova päätös kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona täydellinen hakemus toimitettiin 7 kohdan mukaisesti, ellei nimetty toimivaltainen viranomainen päätä pidentää tätä määräaikaa omasta aloitteestaan enintään kolmella kuukaudella ja perustele päätöstään. Jäsenvaltiot voivat tarpeen mukaan asettaa lyhyemmän määräajan.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Lupamenettely ja unionin rahoitustuki

 

1.  Tämän asetuksen 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hankkeen etenemisen tila on otettava huomioon, kun hankkeita arvioidaan [Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun] asetuksen (EU) .../... 13 artiklassa säädetyn hankkeiden toteuttamisvalmiutta koskevien valintaperusteiden mukaisesti.

 

2.  Edellä 6 artiklassa vahvistettuja vaiheita ja määräaikoja koskevat viivästykset oikeuttavat suorittamaan tutkinnan hankkeen etenemisen tilasta ja tarkistamaan Verkkojen Eurooppa -välineestä unionilta saatua rahoitusta [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun] asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja voivat johtaa rahoitustuen vähentämiseen tai peruuttamiseen.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kahta tai useampaa jäsenvaltiota koskevien hankkeiden osalta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on sovitettava aikataulunsa yhteen ja sovittava yhteisestä aikataulusta.

1.  Kahta tai useampaa jäsenvaltiota tai yhtä tai useampaa jäsenvaltioita ja yhtä tai useampaa kolmatta maata koskevien hankkeiden osalta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on sovitettava aikataulunsa yhteen ja sovittava yhteisestä aikataulusta.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tällaisissa tapauksissa voivat kahden tai useamman jäsenvaltion tai yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan nimetyt toimivaltaiset viranomaiset perustaa yhteisellä sopimuksella yhteisen toimivaltaisen viranomaisen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asetuksen (EU) N:o 1315/2013 45 artiklassa tarkoitetulla eurooppalaisella koordinaattorilla on valtuudet seurata tiiviisti yhteistä etua koskevien rajat ylittävien hankkeiden lupamenettelyä ja edistää asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välisiä yhteyksiä.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1315/2013 45 artiklassa tarkoitetulla eurooppalaisella koordinaattorilla on valtuudet seurata yhteistä etua koskevien rajat ylittävien hankkeiden lupamenettelyä ja edistää asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan yhteisen toimivaltaisen viranomaisen välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos kattavaa päätöstä koskevaa määräaikaa ei noudateta, toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava asianomaiselle eurooppalaiselle koordinaattorille, mitä toimenpiteitä on toteutettu tai on tarkoitus toteuttaa lupamenettelyn saattamiseksi päätökseen mahdollisimman pian, sanotun kuitenkaan rajoittamatta velvollisuutta noudattaa tämän asetuksen mukaisia määräaikoja. Eurooppalainen koordinaattori voi pyytää toimivaltaista viranomaista raportoimaan tapahtuneesta edistymisestä säännöllisesti.

3.  Jos kattavaa päätöstä koskevaa määräaikaa ei noudateta, nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja tapauksen mukaan asianomaiselle eurooppalaiselle koordinaattorille, mitä toimenpiteitä on toteutettu tai on tarkoitus toteuttaa lupamenettelyn saattamiseksi päätökseen mahdollisimman pian, sanotun kuitenkaan rajoittamatta velvollisuutta noudattaa tämän asetuksen mukaisia määräaikoja. Komissio ja tapauksen mukaan eurooppalainen koordinaattori voivat pyytää nimettyä toimivaltaista viranomaista raportoimaan tapahtuneesta edistymisestä säännöllisesti.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos hankintamenettelyt toteuttaa osallistuvien jäsenvaltioiden perustama yhteinen yksikkö, yksikön on sovellettava yhden osallistuvan jäsenvaltion kansallisia säännöksiä ja, poiketen edellä mainituista direktiiveistä, sovellettavat säännökset määräytyvät tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 57 artiklan 5 kohdan a alakohdan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 39 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti, jollei osallistuvien jäsenvaltioiden välisessä sopimuksessa toisin määrätä. Tällaisessa sopimuksessa on aina määrättävä yhden kansallisen lainsäädännön soveltamisesta siinä tapauksessa, että hankintamenettelyt toteuttaa yhteinen yksikkö.

2.  Jos hankintamenettelyt toteuttaa osallistuvien jäsenvaltioiden perustama yhteinen yksikkö, yksikön ja tapauksen mukaan sen tytäryhtiöiden on sovellettava yhden osallistuvan jäsenvaltion kansallisia säännöksiä ja, poiketen edellä mainituista direktiiveistä, sovellettavat säännökset määräytyvät tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 57 artiklan 5 kohdan a alakohdan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 39 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti, jollei osallistuvien jäsenvaltioiden välisessä sopimuksessa toisin määrätä. Tällaisessa sopimuksessa on aina määrättävä yhden kansallisen lainsäädännön soveltamisesta koko hankkeeseen siinä tapauksessa, että hankintamenettelyt toteuttaa yhteinen yksikkö ja tapauksen mukaan sen tytäryhtiöt.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Unioni asettaa hankkeen toteuttajan tai jäsenvaltion pyynnöstä saataville teknistä apua tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamista varten asiaan liittyvien unionin rahoitusohjelmien mukaisesti tämän kuitenkaan vaikuttamatta monivuotiseen rahoituskehykseen.

Unioni asettaa hankkeen toteuttajan tai jäsenvaltion pyynnöstä saataville teknistä apua, neuvonta-apua ja rahoitustukea tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamista varten prosessin kussakin vaiheessa asiaan liittyvien unionin rahoitusohjelmien mukaisesti tämän kuitenkaan vaikuttamatta monivuotiseen rahoituskehykseen.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklaa sovelletaan tietyssä jäsenvaltiossa kuitenkin päivästä, jona kyseinen jäsenvaltio on nimennyt toimivaltaisen viranomaisen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

 

Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, kun kyseisiä säännöksiä aletaan soveltaa jäsenvaltiossa.


PERUSTELUT

Unioni tarvitsee uudenaikaisen, tehokkaan ja Euroopan laajuisen infrastruktuuriverkon, joka yhdistää sen kansalaiset ja yritykset ja tukee sisämarkkinoita. Euroopan unionin toimielimet ovat määritelleet tätä varten Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T), jotka koostuvat kattavasta verkosta ja etenkin ydinverkosta, joka on unionin todellinen selkäranka. Tähän verkkoon kuuluu yhteistä etua koskevia hankkeita, joita tämä asetus koskee ja jotka varmistavat merkittävän eurooppalaisen lisäarvon.

TEN-T-verkkojen valmiiksi saattaminen on olennaisen tärkeää unionin jatkuvan ja kestävän talouskasvun kannalta, ja samalla se varmistaa unionin kilpailukyvyn maailmanlaajuisen kilpailun lisääntyessä. Unionin ja jäsenvaltioiden on saatettava ydinverkko valmiiksi vuoteen 2030 mennessä. Arvioiden mukaan sen valmiiksi saattamisen odotetaan tuovan investointeihin 4 500 miljardin euron lisäyksen, joka on 1,8 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta ja vastaa 13:a miljoonaa työvuotta vuoteen 2030 saakka.

ASETUKSEN PERUSTEET JA HYÖDYT

Jos aikataulua ei nopeuteta, tätä vuoteen 2030 asetettua tavoitetta ei saavuteta. TEN‑T‑ydinverkon infrastruktuurien toteuttamisessa on vakavia vaikeuksia, joihin on kaksi syytä:

–  Ensimmäinen syy on taloudellinen. Jäsenvaltioiden julkisen talouden vajeen ja unionin erittäin rajallisen talousarvion huomioon ottaen investointitarpeet ovat valtavat. Arvioiden mukaan TEN-T-ydinverkon valmiiksi saattamiseen tarvittavat investoinnit ovat vuosina 2021–2030 noin 500 miljardia euroa, ja kun mukaan lasketaan kattava TEN-T-verkko, ne nousevat noin 1 500 miljardiin euroon vuoteen 2050 mennessä.

–  Toinen syy liittyy sääntelyyn ja toimintaan. Tällä asetuksella pyritään vähentämään sääntelyyn liittyviä esteitä, jotka aiheuttavat suuria vaikeuksia hankkeen toteuttajille ja TEN-T-verkkojen toteuttamiselle. Esittelijä huomauttaa erityisesti, että vuosien kuluessa hankkeiden toteuttamiseen tarvittavien yhä monimutkaisempien tutkimusten, arviointien ja kuulemisten määrän lisääntyminen on vaikeuttanut hankkeiden toteuttamista. Esimerkiksi suurissa infrastruktuurihankkeissa hankesuunnittelun ja täytäntöönpanon aloittamisen välillä kuluu keskimäärin kahdeksan vuotta. Määräaikojen pidentyminen aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta hankkeiden toteuttajille, nostaa merkittävästi selvitysten ja lopullisen työn kustannuksia, ja siitä seuraa suuri määrä kanteita. Nämä tekijät lannistavat hankkeen toteuttajia ja myös niiden kumppaneita, erityisesti rahoittajia, koska menettelyt kestävät pitkään ja niiden tulokset ovat sattumanvaraisia. Tilanne on kehittynyt niin vakavaksi, että se voi jopa muodostua esteeksi hankkeen toteuttajille. Jotkut hankkeet on haudattava jo ennen niiden valmistelua, koska niitä pidetään liian epävarmoina monimutkaisten menettelyjen vuoksi.

MIETINTÖÖN SISÄLTYVÄT EHDOTUKSET

Edellä kuvatun tilanteen huomioon ottaen esittelijä pitää tervetulleena komission asetusehdotusta, jolla pyritään organisoimaan paremmin hallinnollisia menettelyjä, jotka liittyvät yhteistä etua koskevien TEN-T-verkon ydinverkkohankkeiden hyväksymiseen ja toteuttamiseen, ja lyhentämään niiden kestoa. Tämä järkeistäminen ei vaikuta niiden hallinnollisten ja sääntelyä koskevien muodollisuuksien luonteeseen ja sisältöön, jotka kuuluvat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti aina jäsenvaltioiden toimivaltaan. Asetuksessa säädetään sen sijaan menettelyjen organisoinnista, määräajoista ja yksinkertaistamisesta sekä keskitetyn asiointipisteen perustamisesta, millä pyritään vähentämään merkittävästi epävarmuutta ja kustannuksia.

  Määräajat

Esittelijä pitää myönteisenä ja tukee selkeiden ja tarkkojen määräaikojen käyttöönottoa lupamenettelyn jokaisessa vaiheessa. Ehdotuksessa esitetään koko menettelyn kestolle enimmäismääräaikaa, jonka esittelijä lyhensi enintään kolmeen vuoteen, mikä merkitsee huomattavaa parannusta nykytilanteeseen verrattuna.

  Nimetty toimivaltainen viranomainen

Toivottuun järkeistämiseen pyritään siten, että kuhunkin jäsenvaltioon järjestetään hankkeen toteuttajille keskitetty asiointipiste nimeämällä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen, joka käsittelee kaikki lupamenettelyt ja tekee ainoana viranomaisena yhden kattavan päätöksen. Esittelijä ottaa kuitenkin huomioon sen mahdollisuuden, että jäsenvaltiot voivat siirtää tämän toimivallan toiselle viranomaiselle, jos se on tarkoituksenmukaisempi taso päätöksenteon kannalta, edellyttäen, että nimetyn toimivaltaisen viranomaisen ja hankkeen toteuttajille tarkoitetun keskitetyn asiointipisteen periaatteesta pidetään kiinni.

  Rajat ylittävät hankkeet

Esittelijä on lisäksi lujittanut komission ehdotusta siten, että rajat ylittäviä hankkeita koskevissa julkisissa hankintamenettelyissä, jotka toteuttaa jäsenvaltioiden yhteinen yksikkö, koko hankkeeseen sovelletaan yhtä ainoaa lainsäädäntöä yhteisen yksikön osalta, sen tytäryhtiöt mukaan lukien.

  Etusija-asema käsittelyssä

Esittelijä korostaa lisäksi yhteistä etua koskevien hankkeiden (jotka ovat ainoat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat hankkeet) keskeistä merkitystä ja niiden merkittävää eurooppalaista lisäarvoa unionin tavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja siten niiden asettamista käsittelyssä etusijalle jäsenvaltioiden oikeudellisessa kehyksessä.

  Yhdenmukaisuus Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa

Esittelijä esittää tähän asetukseen uutta säännöstä, jossa otetaan huomioon tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen noudattaminen yhtenä Verkkojen Eurooppa -välinettä varten esitettyjen hankkeiden valintaperusteena.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että tämä asetus voi merkittävästi edistää TEN-T-verkkojen tehokasta valmiiksi saattamista unionissa, vähentää viivästysten riskiä, parantaa hankkeiden toteuttajien ja sijoittajien varmuutta sovellettavien menettelyjen kestosta ja viime kädessä tehostaa yksityisten sijoittajien osallistumista. Asetuksen pikainen hyväksyminen mahdollistaisi myös sen, että yhteistä etua koskevat hankkeet voisivat hyötyä uudesta Verkkojen Eurooppa -välineestä saatavasta rahoituksesta vuodesta 2020 alkaen.


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (19.11.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä

(COM(2018)0277 – C8‑0192/2018 – 2018/0138(COD))

Valmistelija: Demetris Papadakis

LYHYET PERUSTELUT

Merkkinä EU:n pyrkimyksistä ottaa maailmassa johtoasema innovaatioissa, digitalisoinnissa ja hiilestä irtautumisessa komissio on antanut kolme lainsäädäntöehdotusta ”liikkuvuuspaketeiksi”, joiden päätavoitteena on tehdä liikenteestä turvallisempaa, helppokäyttöisempää ja puhtaampaa sekä varmistaa unionin teollisuuden kilpailukyky ja työpaikat. Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annettu asetusehdotus sisältyy kolmanteen ”Eurooppa liikkeellä” -liikkuvuuspakettiin.

Tehokas, älykäs ja kestävä liikenne on välttämätön EU:n sisämarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle ja tärkeä kilpailukyvyn varmistamiseksi, uusien liiketoiminta- ja työllisyysmahdollisuuksien luomiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi edistämällä vähäpäästöistä liikkuvuutta. Siksi on tärkeää lisätä investointeja merkittävää EU-lisäarvoa tuottavaan liikenneinfrastruktuuriin etenkin kehittämällä Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T).

TEN-T-verkko koostuu kahdesta suunnittelukerroksesta, kattavasta verkosta (kaikki unionin alueet, täytäntöönpano valmis vuoteen 2050 mennessä) sekä runkoverkosta (tärkeimmät yhteydet, täytäntöönpano valmis vuoteen 2030 mennessä).

Erityisesti rajat ylittäviin yhteyksiin sekä vahvistettujen määräaikojen noudattamiseen keskittyvän TEN-T-verkon täytäntöönpanon ansiosta voidaan poistaa pullonkauloja, korjata puuttuvat yhteydet erityisesti rajat ylittävillä osuuksilla sekä parantaa eri liikennemuotojen välistä yhteentoimivuutta.

Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että viivästymisiin ja oikeudellisten epävarmuustekijöihin liittyvien ongelmien johdosta TEN-T-runkoverkon valmistumiselle asetetusta määräajasta (vuosi 2030) ei mahdollisesti voida pitää kiinni.

Komission ehdotuksen yleisenä tavoitteena on puuttua viivästymisiin sekä suureen epävarmuuteen, joka vaikeuttaa TEN-T-hankkeiden tehokasta loppuun saattamista. Seuraavat ongelmatekijät on tunnistettu:

i)  lupamenettelyissä on useita vaiheita ja niihin osallistuu useita viranomaisia;

ii)  määräaikoja ei ole tai niitä ei valvota;

iii)  julkiset hankintamenettelyt ovat erilaisia rajat ylittävien TEN-T-hankkeiden osalta;

iv)  rajat ylittävien hankkeiden toteuttamisessa on koordinointihaasteita;

iv)  on havaittu valtiontuen valvontamenettelyihin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Komissio keskittyy siksi ehdotuksessaan

–  lisäämään rajat ylittäviin hankkeisiin liittyvien julkisten hankintamenettelyiden   koordinointia,

–  yksinkertaistamaan lupamenettelyä koskevia sääntöjä ja asettamaan lupamenettelyille   määräaikoja,

–  yksinkertaistamaan asiakirjoja ja hallinnollisia menettelyjä kaikkien liikennemuotojen   osalta,

–  vähentämään infrastruktuurihankkeiden viivästymisiä,

–  helpottamaan yksityisten sijoittajien osallistumista,

–  täsmentämään julkisia kuulemisia koskevia sääntöjä.

Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) on ratkaisevan tärkeä Euroopan alueiden kestävän kehityksen kannalta. Valmistelija korostaa tarvetta varmistaa, että TEN-T-verkossa otetaan huomioon syrjäseutu- ja saarialueet, syrjäisimmät alueet sekä läheiset rajaseudut. Verkkojen Eurooppa -väline onkin tärkeä väline tässä mielessä.

Valmistelija panee merkille Verkkojen Eurooppa -välineen tarjoaman lisäarvon suhteessa TEN-T-verkkoon, sillä välineellä voidaan vivuttaa kestävää kasvua ja työllisyyttä sekä sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. EU:n rahoituksen vaikutusten maksimoimiseksi valmistelija kannattaa yksityisten ja julkisten rahoitusjärjestelmien täysimääräistä hyödyntämistä, myös yhdistämällä Verkkojen Eurooppa -välineestä ja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta peräisin olevaa rahoitusta Euroopan strategisten investointien rahaston ja muiden rahoitusvälineiden rahoitukseen.

Valmistelija painottaa, että komission, eurooppalaisten koordinaattoreiden ja muiden asianomaisten sidosryhmien on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota niin suuriin kuin pienempiinkin TEN-T-hankkeisiin sekä tällaisten hankkeiden mahdollisesti tuomiin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin hyötyihin.

Komission arvion mukaan TEN-T-verkon runkoverkon toteuttamiseen tarvittavat investoinnit ovat noin 500 miljardia euroa vuosina 2021–2030 ja että niiden avulla tuetaan vuosittain 13 miljoonan työpaikan luomista ja tuotetaan lisätuloja, jotka lisäävät EU:n BKT:tä 1,8 prosenttia.

Valmistelija panee merkille myös, että on tärkeää turvata TEN-T-verkon suunnitteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät ympäristönäkökohdat edistämällä vähäpäästöistä liikennettä ja pitämällä kiinni kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteista. Lisäksi olisi yhtä lailla suojeltava kaikkia terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä näkökohtia.

TEN-T-hankkeiden tehokas täytäntöönpano edellyttää myös sidosryhmien osallistumista liikenneinfrastruktuurien ensimmäiseen suunnitteluvaiheeseen sekä kansalaisille, kansalaisjärjestöille ja asianomaisille paikallisviranomaisille suunnattujen julkisten kuulemisten tehokasta ja oikea-aikaista järjestämistä. Kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla käytävä työmarkkina- ja kansalaisvuoropuhelu voi olla ratkaisevan tärkeää liikenneinfrastruktuurihankkeiden yleisen hyväksynnän edistämisessä, niiden uskottavuuden lisäämisessä sekä kiistojen vähentämisessä hankkeiden loppuvaiheissa.

Valmistelija katsoo, että mikäli huolehditaan, että hankkeella tosiasiallisesti edistetään alueellista ja paikallista kehitystä, mielikuvat hankkeesta paranevat automaattisesti ja tunne yhteisestä hyvästä ja paikallistason osallisuudesta vahvistuu.

Valmistelija korostaa TEN-T-verkkojen loppuun saattamiseen liittyviä yleisiä etuja EU:n kansalaisten päivittäisen elämän kannalta. Tässä mielessä on tärkeää, että jäsenvaltiot päättävät kansallisista infrastruktuurisuunnitelmistaan TEN-T-verkon tavoitteet huomioon ottaen, jotta voidaan varmistaa yhdennetty näkemys, joka johtaa kaikkien unionin kansalaisten entistä suurempaan ja parempaan liikkuvuuteen, mikä on ratkaisevan tärkeä tekijä sosiaalisen osallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 171 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan,

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/201322 vahvistetaan viimeisimmän kehityksen mukaisten yhteentoimivien verkkojen perustamista koskevat yhteiset puitteet sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) rakenne on kaksitasoinen: kattavalla verkolla varmistetaan unionin kaikkien alueiden vaihtoyhteyksien toimivuus, ja ydinverkko koostuu niistä verkon osista, jotka ovat strategisesti kaikkein tärkeimpiä unionin kannalta. Asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 määritellään verkkojen päätökseen saattamista koskevat sitovat toteuttamistavoitteet, joiden mukaan ydinverkko on saatettava valmiiksi viimeistään vuonna 2030 ja kattava verkko viimeistään vuonna 2050.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/201322 vahvistetaan viimeisimmän kehityksen mukaisten yhteentoimivien verkkojen perustamista koskevat yhteiset puitteet sisämarkkinoiden kehittämiseksi, joissa olisi otettava huomioon myös liikennealan kehityssuunnat ja tulevaisuuden uudet teknologiat. Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suunnittelun, kehityksen ja toiminnan tarkoituksena on kehittää henkilöiden ja tavaroiden älykästä, turvallista ja kestävää liikkuvuutta, varmistaa unionin kaikkien alueiden, myös syrjäseutu- ja saarialueiden ja syrjäisimpien alueiden, saavutettavuus ja yhteenliitettävyys sekä myötävaikuttaa talouskasvun lisääntymiseen ja kilpailukyvyn paranemiseen ja pyrkiä saavuttamaan ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. TEN-T:n rakenne on kaksitasoinen: kattavalla verkolla varmistetaan unionin kaikkien alueiden vaihtoyhteyksien toimivuus, ja ydinverkko koostuu niistä verkon osista, jotka ovat strategisesti kaikkein tärkeimpiä unionin kannalta. Asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 määritellään verkkojen päätökseen saattamista koskevat sitovat toteuttamistavoitteet, joiden mukaan ydinverkko on saatettava valmiiksi viimeistään vuonna 2030 ja kattava verkko viimeistään vuonna 2050 siten, että tavoitteena on saavuttaa älykäs, varmatoiminen ja kestävä liikkuvuus, jolla tuetaan kehitystä ja kaupunkien, taajamien lähialueiden ja maaseutualueiden välisiä yhteyksiä ja suositaan taloudellista kehitystä ja yhteenkuuluvuutta.

__________________

__________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Verkkojen valmiiksi saattamisen välttämättömyydestä ja sitovista aikatauluista huolimatta kokemus on osoittanut, että tässä tarkoituksessa tehtyjä investointeja haittaavat usein monimutkaiset lupamenettelyt, rajat ylittävät hankintamenettelyt ja muut menettelyt. Tämä tilanne vaarantaa hankkeiden aikataulun mukaisen toteutuksen ja aiheuttaa monissa tapauksissa merkittäviä viivästyksiä ja kustannusten nousua. Jotta voitaisiin ratkaista nämä ongelmat ja saattaa Euroopan laajuinen liikenneverkko valmiiksi samanaikaisesti koko unionissa, tarvitaan yhdenmukaistettuja toimia unionin tasolla.

(2)  Verkkojen valmiiksi saattamisen välttämättömyydestä ja sitovista aikatauluista huolimatta kokemus on osoittanut, että tässä tarkoituksessa tehtyjä investointeja haittaavat usein hitaat ja kömpelöt lupamenettelyt, rajat ylittävät hankintamenettelyt ja muut monimutkaiset menettelyt. Tämä tilanne vaarantaa hankkeiden aikataulun mukaisen toteutuksen ja aiheuttaa monissa tapauksissa merkittäviä viivästyksiä ja kustannusten nousua sekä epävarmuutta hankkeiden toteuttajien ja mahdollisten yksityisten sijoittajien keskuudessa. Jotta voitaisiin ratkaista nämä ongelmat ja saattaa Euroopan laajuinen liikenneverkko valmiiksi samanaikaisesti koko unionissa, tarvitaan yhdenmukaistettuja toimia unionin tasolla. Jäsenvaltioiden olisi siksi tehtävä kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia koskevat päätöksensä TEN-T:n tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Useiden jäsenvaltioiden oikeudellisessa kehyksessä asetetaan käsittelyssä etusijalle tietyt hankeluokat sen mukaan, mikä on hankkeiden strateginen merkitys taloudelle. Etusija-asema tarkoittaa lyhyempiä määräaikoja, samanaikaisia menettelyjä tai lyhyitä valitusaikoja, ja samalla varmistetaan, että myös muiden monialaisten politiikkojen tavoitteet saavutetaan. Kun kansalliseen oikeudelliseen kehykseen sisältyy tällainen mahdollisuus, sitä olisi automaattisesti sovellettava sellaisiin unionin hankkeisiin, jotka on asetuksen (EU) N:o 1315/2013 nojalla yksilöity yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi.

(3)  Useiden jäsenvaltioiden oikeudellisessa kehyksessä asetetaan käsittelyssä etusijalle ja sovelletaan nopeutettuja menettelyjä tiettyihin hankeluokkiin sen mukaan, mikä on hankkeiden tarjoama suurempi eurooppalainen lisäarvo ja strateginen merkitys taloudelle. Etusija-asema tarkoittaa vähemmän hankittavia lupia, lyhyempiä määräaikoja, samanaikaisia yksinkertaistettuja menettelyjä tai lyhyitä määräaikoja lupamenettelyn läpiviemiselle tai lyhyitä valitusaikoja, ja samalla varmistetaan, että myös muiden monialaisten politiikkojen tavoitteet saavutetaan. Kun kansalliseen oikeudelliseen kehykseen sisältyy tällainen mahdollisuus, sitä olisi automaattisesti sovellettava sellaisiin unionin hankkeisiin, jotka on asetuksen (EU) N:o 1315/2013 nojalla yksilöity yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi, jotta kyseisten hankkeiden keskeiset tavoitteet voidaan saavuttaa eurooppalaisella tasolla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta voitaisiin parantaa ympäristövaikutusten arviointien vaikuttavuutta ja yksinkertaistaa päätöksentekoprosessia tapauksissa, joissa velvollisuus ydinverkkohankkeiden ympäristöseikkoihin liittyvien arviointien tekemiseen johtuu samanaikaisesti direktiivistä 2011/92/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, ja muusta unionin lainsäädännöstä, kuten direktiivistä 92/43/ETY, direktiivistä 2009/147/EY, direktiivistä 2000/60/EY, direktiivistä 2008/98/EY, direktiivistä 2010/75/EU, direktiivistä 2012/18/EU ja direktiivistä 2011/42/EY, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että järjestetään yhteinen menettely näiden direktiivien vaatimusten täyttämiseksi.

(4)  Jotta voitaisiin parantaa ympäristövaikutusten arviointien vaikuttavuutta ja yhtenäistää niitä puhdasta ilmaa koskevien vuoden 2030 tavoitteiden kanssa ja yksinkertaistaa päätöksentekoprosessia tapauksissa, joissa velvollisuus ydinverkkohankkeiden ympäristöseikkoihin liittyvien arviointien tekemiseen johtuu samanaikaisesti direktiivistä 2011/92/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, ja muusta unionin lainsäädännöstä, kuten direktiivistä 92/43/ETY, direktiivistä 2009/147/EY, direktiivistä 2000/60/EY, direktiivistä 2008/98/EY, direktiivistä 2010/75/EU, direktiivistä 2012/18/EU ja direktiivistä 2011/42/EY, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että järjestetään yhteinen menettely näiden direktiivien vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi varhaisessa vaiheessa tehdyn ympäristövaikutusten selvittämisen sekä toimivaltaisen viranomaisen kanssa käytyjen, ympäristöarvioiden sisältöä koskevien keskusteluiden avulla voidaan vähentää viivästyksiä lupamenettelyvaiheessa ja parantaa arviointien yleistä laatua. Ympäristöarviointien lisäksi on arvioitava perusteellisesti myös sosiaalisia vaikutuksia työllisyyden, EU:n yhteenkuuluvuuden, terveyden (tapaturmien väheneminen), elämänlaadun, paikallisten hyötyjen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden osalta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ydinverkkohankkeita olisi tuettava yhdennetyillä lupamenettelyillä siten, että koko menettelyä on mahdollista hallinnoida selkeästi ja että investoijille järjestetään keskitetty asiointipiste. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä toimivaltainen viranomainen kansallisen oikeudellisen kehyksensä ja hallinnollisten järjestelyidensä mukaisesti.

(5)  Niin suuria ydinverkkohankkeita kuin pienempiä TEN-T-hankkeita on tuettava yhdennetyillä lupamenettelyillä siten, että koko menettelyä on mahdollista hallinnoida selkeästi, avoimesti ja yhteneväisesti ja että investoijille järjestetään keskitetty asiointipiste. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä toimivaltainen viranomainen kansallisen oikeudellisen kehyksensä ja hallinnollisten järjestelyidensä mukaisesti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kun määritetään yksi ainoa kansallinen toimivaltainen viranomainen, jolle keskitetään kaikki lupamenettelyt (keskitetty asiointipiste), voidaan todennäköisesti yksinkertaistaa ja tehostaa menettelyjä ja tehdä niistä avoimempia. Näin voidaan todennäköisesti myös parantaa jäsenvaltioiden yhteistyötä tarpeen mukaan. Menettelyillä olisi edistettävä todellista yhteistyötä investoijien ja keskitettynä asiointipisteenä toimivan toimivaltaisen viranomaisen välillä ja sen myötä mahdollistettava sisällön rajaaminen lupamenettelyn hakemista edeltävässä vaiheessa. Tällainen sisällön rajaamismenettely olisi liitettävä kuvaukseen hakemuksen yksityiskohtaisesta rakenteesta, ja siinä olisi noudatettava menettelyä, josta säädetään direktiivin 2011/92/EU 5 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU.

(6)  Kun määritetään yksi ainoa kansallinen toimivaltainen viranomainen, jolle keskitetään kaikki lupamenettelyt (keskitetty asiointipiste), voidaan todennäköisesti yksinkertaistaa ja tehostaa menettelyjä, vähentää niihin liittyviä kustannuksia, parantaa niiden koordinointia, tehdä niistä avoimempia ja nopeuttaa niiden käyttöönottoa, jotta voidaan mahdollistaa hankkeiden tehokas täytäntöönpano ja vahvistaa saavutettavat tavoitteet. Näin voidaan todennäköisesti myös parantaa jäsenvaltioiden yhteistyötä ja edistää tämän tavoitteen eri välineiden synergiaa, kun otetaan huomioon, että TEN-T-verkon elvyttämisellä parannetaan yhteisön sisäistä kauppaa suosivien Euroopan sisämarkkinoiden yritysten kilpailukykyä. Menettelyillä olisi edistettävä todellista yhteistyötä investoijien ja keskitettynä asiointipisteenä toimivan toimivaltaisen viranomaisen välillä ja sen myötä mahdollistettava sisällön rajaaminen lupamenettelyn hakemista edeltävässä vaiheessa. Tällainen sisällön rajaamismenettely olisi liitettävä kuvaukseen hakemuksen yksityiskohtaisesta rakenteesta, ja siinä olisi noudatettava menettelyä, josta säädetään direktiivin 2011/92/EU 5 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tässä asetuksessa säädetty menettely ei vaikuta kansainväliseen ja unionin oikeuteen sisältyvien vaatimusten täyttämiseen, mukaan lukien ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemista koskevat säännökset.

(7)  Tässä asetuksessa säädetty menettely ei vaikuta kansainväliseen ja unionin oikeuteen sisältyvien vaatimusten täyttämiseen, mukaan lukien säännökset, jotka koskevat ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemista edistämällä kestävää ja vähäpäästöistä liikennettä ja saavuttamalla kasvihuonekaasujen merkittävää vähentämistä koskeva tavoite.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  TEN-T-ydinverkon valmiiksi saattamisen kiireellisyyden vuoksi lupamenettelyjen yksinkertaistamisen yhteydessä olisi asetettava määräaika, johon mennessä toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä kattava päätös hankkeen toteuttamisesta. Määräaika johtaa todennäköisesti menettelyjen tehokkaampaan toteuttamiseen, mutta se ei missään tapauksessa saisi vaarantaa unionin tiukkojen ympäristönsuojelua ja yleisön osallistumista koskevien vaatimusten noudattamista.

(8)  TEN-T-ydinverkon valmiiksi saattamisen kiireellisyyden vuoksi lupamenettelyjen yksinkertaistamisen yhteydessä olisi asetettava määräaika, johon mennessä toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä kattava päätös hankkeen toteuttamisesta. Määräaika todennäköisesti varmistaa menettelyjen tehokkaamman toteuttamisen, mutta se ei missään tapauksessa saisi vaarantaa unionin tiukkojen ympäristönsuojelua ja yleisön osallistumista koskevien vaatimusten noudattamista.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Ottamalla käyttöön kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja asianomaisten alue- ja paikallisviranomaisten vaikuttavaa ja laajaa kuulemista koskevat menettelyt alustavan suunnittelun ensivaiheista alkaen puututaan hankkeiden lupa- ja täytäntöönpanoprosessien viivästymisiin ja taataan, että hankkeista on myös paikallistason hyötyä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Rajat ylittävissä TEN-T-infrastruktuurihankkeissa erityisiä haasteita aiheuttaa lupamenettelyjen koordinointi. Eurooppalaisilla koordinaattoreilla olisi oltava valtuudet seurata näitä menettelyjä ja edistää niiden järjestämistä samanaikaisiksi sekä valmiiksi saattamista.

(10)  Rajat ylittävissä TEN-T-infrastruktuurihankkeissa erityisiä haasteita aiheuttaa lupamenettelyjen koordinointi. Näiden hankkeiden rajojen yli tapahtuvassa täytäntöönpanossa tapahtuvien viivytysten välttämiseksi eurooppalaisilla koordinaattoreilla ja heitä avustavilla paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on valtuudet seurata näitä menettelyjä ja edistää niiden järjestämistä samanaikaisiksi sekä valmiiksi saattamista, mikä lujittaa toimeenpanoa koskevaa yhteistyötä ja perustuu kestävää liikkuvuutta rajojen yli käsitteleviin INTERREG-hankkeisiin.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Rajat ylittävien yhteistä etua koskevien hankkeiden julkisissa hankinnoissa olisi noudatettava perussopimusta ja direktiiviä 2014/25/EU ja/tai 2014/24/EU. Jotta voitaisiin varmistaa, että rajat ylittävät yhteistä etua koskevat ydinverkkohankkeet saatetaan tehokkaasti päätökseen, yhteisen yksikön tekemissä julkisissa hankinnoissa olisi sovellettava vain yhtä kansallista lainsäädäntöä. Unionin julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä poiketen tässä yhteydessä olisi periaatteessa sovellettava sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa yhteisellä yksiköllä on sääntömääräinen kotipaikka. Sovellettava lainsäädäntö olisi edelleen oltava mahdollista määrittää hallitustenvälisessä sopimuksessa.

(11)  Rajat ylittävien yhteistä etua koskevien hankkeiden julkisissa hankinnoissa olisi noudatettava perussopimusta ja direktiiviä 2014/25/EU ja/tai 2014/24/EU. Jotta voitaisiin varmistaa, että rajat ylittävät yhteistä etua koskevat ydinverkkohankkeet saatetaan tehokkaasti päätökseen, yhteisen yksikön tekemissä julkisissa hankinnoissa olisi sovellettava vain yhtä kansallista lainsäädäntöä. Unionin julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä poiketen tässä yhteydessä olisi periaatteessa sovellettava sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa yhteisellä yksiköllä on sääntömääräinen kotipaikka, tai sovellettava lainsäädäntö olisi määritettävä hallitustenvälisessä sopimuksessa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Komissio ei osallistu järjestelmällisesti yksittäisten hankkeiden lupamenettelyihin. Joissakin tapauksissa tietyt hankkeiden valmisteluun liittyvät näkökohdat selvitetään kuitenkin unionin tasolla. Jos komissio osallistuu menettelyihin, se asettaa käsittelyssä etusijalle yhteistä etua koskevat unionin hankkeet ja takaa varmuuden hankkeiden toteuttajille. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita hyväksyntä valtiontuelle. Jäsenvaltiot voivat valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavien käytännesääntöjen mukaisesti pyytää komissiota käsittelemään ensisijaisina pitämänsä yhteistä etua koskevat TEN-T-ydinverkkohankkeet paremmin ennakoitavan aikataulun mukaisesti ja soveltaen portfoliomenetelmää tai keskinäisesti sovittua suunnittelua.

(12)  Komissio ei osallistu järjestelmällisesti yksittäisten hankkeiden lupamenettelyihin. Joissakin tapauksissa tietyt hankkeiden valmisteluun liittyvät näkökohdat selvitetään kuitenkin unionin tasolla. Jos komissio osallistuu menettelyihin, se asettaa käsittelyssä etusijalle yhteistä etua koskevat unionin hankkeet ja takaa varmuuden hankkeiden toteuttajille. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita hyväksyntä valtiontuelle. Niitä tapauksia varten, joissa hanke on valtiontukisääntöjen mukainen, olisi otettava käyttöön nopea arviointimenettely oikeusvarmuuden lisäämiseksi ja investoinnin ennustettavuuden parantamiseksi. Jäsenvaltiot voivat valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavien käytännesääntöjen mukaisesti pyytää komissiota käsittelemään ensisijaisina pitämänsä yhteistä etua koskevat TEN-T-ydinverkkohankkeet paremmin ennakoitavan aikataulun mukaisesti ja soveltaen portfoliomenetelmää tai keskinäisesti sovittua suunnittelua. Komission olisi myös pidettävä huoli parhaiden käytäntöjen edistämisestä, jotta varmistetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon onnistuminen.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  TEN-T-ydinverkkoon liittyvien infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanoa olisi tuettava myös komission suuntaviivoilla, joilla selkeytetään tietyntyyppisten hankkeiden täytäntöönpanoa samalla kun noudatetaan unionin säännöstöä. Esimerkiksi luontoa, ihmisiä ja taloutta koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa23 annetaan lintu- ja luontotyyppidirektiivien noudattamiseen liittyviä selkeyttäviä ohjeita. Yhteistä etua koskevien hankkeiden saataville olisi asetettava julkisiin hankintoihin liittyvää suoraa tukea, jotta julkisille varoille saadaan paras mahdollinen vastine24. Lisäksi olisi asetettava saataville asianmukaista teknistä apua monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 varten kehitettyjen mekanismien puitteissa, jotta voitaisiin antaa taloudellista tukea yhteistä etua koskeville TEN-T-hankkeille.

(13)  TEN-T-ydinverkkoon liittyvien infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanoa olisi tuettava myös komission suuntaviivoilla, joilla selkeytetään tietyntyyppisten hankkeiden täytäntöönpanoa samalla kun noudatetaan unionin säännöstöä ja otetaan huomioon kehitystarpeet ja EU:n ilmastonmuutostavoitteet. Esimerkiksi luontoa, ihmisiä ja taloutta koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa23 annetaan lintu- ja luontotyyppidirektiivien noudattamiseen liittyviä selkeyttäviä ohjeita. Laajoihin infrastruktuurihankkeisiin liittyviä hankintanäkökohtia koskevaa vakiintunutta vapaaehtoista ennakkoarviointijärjestelmää olisi voitava soveltaa kaikkiin TEN-T-hankkeisiin. Kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja hankkeiden toteuttajat voivat turvautua eri keinojen (tukipalvelu, ilmoitusmenettely ja tietojenvaihto) yhdistelmään ja hyötyä siten merkittävästi olemassa olevasta asiantuntemuksesta ja saada siten julkisille varoille paras mahdollinen vastine24. Lisäksi olisi asetettava saataville asianmukaista teknistä apua monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 varten kehitettyjen mekanismien puitteissa, jotta voitaisiin antaa taloudellista tukea yhteistä etua koskeville TEN-T-hankkeille, mikä osaltaan vaikuttaa komission multimodaalisuustavoitteiden saavuttamiseen.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017)0198.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017)0573.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Komission olisi ehdotettava kehystä, joka on tarkoitettu lisäresurssien etsimiseen unionin lisäarvoa tuottaville hankkeille koheesiopolitiikan välineiden talousarviomäärärahoja supistamatta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’nimetyllä toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien toteuttamista varten nimeämää viranomaista;

d)  ’nimetyllä toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien toteuttamista varten tarkoituksenmukaisella hallinnollisella tasolla nimeämää olemassa olevaa tai uutta viranomaista, joka toimii yhteyspisteenä hankevastaaville, toimii tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten koordinaattoreiden kanssa ja helpottaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvien hallinnollisten menettelyjen tehokkuuden varmistamiseksi hankkeen toteuttajien ja kaikkien asianomaisten viranomaisten on varmistettava, että näiden hankkeiden käsittely tapahtuu niin nopeasti kuin se on oikeudellisesti mahdollista, myös siihen osoitettujen resurssien suhteen.

3.  Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvien hallinnollisten menettelyjen sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi hankkeen toteuttajien ja kaikkien asianomaisten viranomaisten on varmistettava, että näiden hankkeiden käsittely tapahtuu niin nopeasti, tuloksekkaasti ja tehokkaasti kuin se on oikeudellisesti mahdollista, myös siihen osoitettujen resurssien suhteen.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta voitaisiin noudattaa 6 artiklassa säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä etua koskevien hankkeiden päätökseen saattamiseen liittyvää hallinnollista rasitusta, kaikki sovellettavasta kansallisesta ja unionin lainsäädännöstä johtuvat hallinnolliset menettelyt on yhdennettävä, ja tuloksena on oltava vain yksi kattava päätös.

1.  Jotta voitaisiin noudattaa 6 artiklassa säädettyjä määräaikoja, edistää saatavilla olevien välineiden välistä synergiaa ja keventää yhteistä etua koskevien hankkeiden päätökseen saattamiseen liittyvää hallinnollista rasitusta, kaikki sovellettavasta kansallisesta ja unionin lainsäädännöstä johtuvat hallinnolliset menettelyt on yhdennettävä, ja tuloksena on oltava vain yksi kattava päätös.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos on kyse yhteistä etua koskevista hankkeista, joissa velvoite tehdä ympäristövaikutusten arviointeja johtuu samanaikaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2011/92/EU että muusta unionin lainsäädännöstä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttöön otetaan direktiivin 2011/92/EU 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä menettelyjä.

2.  Jos on kyse yhteistä etua koskevista hankkeista, joissa velvoite tehdä ympäristövaikutusten arviointeja johtuu samanaikaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2011/92/EU että muusta unionin lainsäädännöstä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttöön otetaan direktiivin 2011/92/EU 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä menettelyjä. Jäsenvaltioiden on myös puututtava rajat ylittävien hankkeiden mahdollisiin ympäristövaikutuksiin, tarvittaessa myös vesivaroihin tai Natura 2000 -suojelualueisiin kohdistuviin vaikutuksiin, liittyviin monimutkaisiin kysymyksiin. Erityistä tukea on annettava vesiliikenteen, merisatamat, sisävesisatamat ja sisävesiväylät mukaan luettuina, hankkeille, kun otetaan huomioon alan riippuvuus vesivaroista. Tällaiset hankkeet on arvioitava ottaen huomioon vesipuitedirektiivissä säädetyt vaatimukset.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  toimivaltainen viranomainen koordinoi rajat ylittäviä hankkeita jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  tärkeät välitavoitteet, jotka on saavutettava kattavan päätöksen tekemiseksi, ja niiden määräajat;

iv)  tärkeät välitavoitteet, jotka on saavutettava kattavan päätöksen tekemiseksi, ja niiden määräajat sekä yleisesti aikataulutettu kokonaisaika;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hakemus ja annettava kattava päätös yhden vuoden kuluessa päivästä, jona täydellinen hakemus toimitettiin 7 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat tarpeen mukaan asettaa lyhyemmän määräajan.

8.  Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hakemus ja annettava kattava päätös yhden vuoden kuluessa päivästä, jona täydellinen hakemus toimitettiin 7 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat tarpeen mukaan asettaa lyhyemmän määräajan sekä soveltaa seuraamuksia tapauksissa, joissa määräaikaa ei ole noudatettu.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asetuksen (EU) N:o 1315/2013 45 artiklassa tarkoitetulla eurooppalaisella koordinaattorilla on valtuudet seurata tiiviisti yhteistä etua koskevien rajat ylittävien hankkeiden lupamenettelyä ja edistää asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välisiä yhteyksiä.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1315/2013 45 artiklassa tarkoitetulla eurooppalaisella koordinaattorilla sekä paikallisten ja alueellisten viranomaisten edustajalla on valtuudet seurata tiiviisti yhteistä etua koskevien rajat ylittävien hankkeiden lupamenettelyä ja edistää asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välisiä yhteyksiä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Unioni asettaa hankkeen toteuttajan tai jäsenvaltion pyynnöstä saataville teknistä apua tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamista varten asiaan liittyvien unionin rahoitusohjelmien mukaisesti tämän kuitenkaan vaikuttamatta monivuotiseen rahoituskehykseen.

Unioni asettaa hankkeen toteuttajan tai jäsenvaltion pyynnöstä saataville kohdennettua teknistä apua tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamista varten asiaan liittyvien unionin rahoitusohjelmien mukaisesti tämän kuitenkaan vaikuttamatta monivuotiseen rahoituskehykseen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Erityisapu on tarpeen myös verkon ylläpidon varmistamiseksi, jotta taataan TEN-T-infrastruktuurin kestävyys ja toimivuus. Komission ja jäsenvaltioiden olisikin yhdessä EIP:n kanssa tutkittava uusia rahoitusjärjestelmiä, joilla voidaan helpottaa investoimista verkon ylläpitoon.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet

Viiteasiakirjat

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Demetris Papadakis

20.6.2018

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mircea Diaconu, David Martin

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet

Viiteasiakirjat

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

6

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 29. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus