Procedura : 2018/0138(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0015/2019

Teksty złożone :

A8-0015/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0109

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 325kWORD 129k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Dominique Riquet

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0277),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0192/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Republiki Czeskiej, Bundestag, Parlament irlandzki i szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0015/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201322 określa wspólne ramy tworzenia nowoczesnych, interoperacyjnych sieci rozwoju rynku wewnętrznego. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) posiada dwupoziomową strukturę: sieć kompleksowa zapewnia łączność wszystkich regionów UE, natomiast sieć bazowa składa się z tych części sieci, które mają dla Unii największe znaczenie strategiczne. Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 określa wiążące cele ukończenia wdrażania, zgodnie z którymi sieć bazowa ma zostać ukończona do 2030 r., natomiast sieć kompleksowa – do 2050 r.

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201322 określa wspólne ramy tworzenia w Unii, na rzecz obywateli, interoperacyjnych, posiadających dwupoziomową strukturę, sieci rozwoju rynku wewnętrznego, a także spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) posiada dwupoziomową strukturę: sieć bazowa składa się z tych części sieci, które mają największe znaczenie strategiczne dla Unii, a sieć kompleksowa zapewnia łączność wszystkich regionów Unii. Sieć bazowa powinna służyć jako transgraniczne i multimodalne akceleratory dla jednolitego europejskiego obszaru transportu i mobilności. Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 określa wiążące cele ukończenia wdrażania, zgodnie z którymi sieć bazowa ma zostać ukończona do 2030 r., natomiast sieć kompleksowa – do 2050 r. Ponadto rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 koncentruje się na połączeniach transgranicznych, które usprawnią interoperacyjność między różnymi rodzajami transportu i przyczynią się do multimodalnej integracji transportu unijnego, i które powinny również uwzględniać dynamikę rozwoju sektora transportu i nowych technologii w przyszłości.

__________________

__________________

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Niezależnie od konieczności i wiążących terminów, z doświadczenia wynika, że w przypadku wielu inwestycji mających na celu ukończenie sieci TEN-T problem stanowią złożone procedury wydawania pozwoleń, transgraniczne postępowania o udzielenie zamówienia oraz inne procedury. Sytuacja ta wpływa negatywnie na czas realizacji projektów, a w wielu przypadkach jest ona przyczyną znaczących opóźnień i zwiększonych kosztów. Aby rozwiązać te problemyumożliwić zsynchronizowane ukończenie sieci TEN-T, niezbędne jest zharmonizowane działanie na szczeblu unijnym.

(2)  Niezależnie od konieczności i wiążących terminów, z doświadczenia wynika, że w przypadku wielu inwestycji mających na celu ukończenie sieci TEN-T problem stanowią wielorakie, powolne, niejasne i złożone procedury wydawania pozwoleń, transgraniczne postępowania o udzielenie zamówienia oraz inne procedury. Sytuacja ta wpływa negatywnie na czas realizacji projektów, a w wielu przypadkach jest ona przyczyną znacznych opóźnień i zwiększonych kosztów, prowadzi do braku pewności dla promotorów projektówpotencjalnych inwestorów prywatnych oraz może nawet doprowadzić do zaniechania projektów w połowie całego procesu. W tych okolicznościach zsynchronizowane ukończenie sieci TEN-T w terminie przewidzianym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 wymaga zharmonizowanych działań na szczeblu unijnym. Ponadto państwa członkowskie powinny podejmować decyzje w sprawie krajowych planów infrastrukturalnych zgodnie z celami TEN-T.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do projektów Unii uznanych za projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania na mocy rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, dotyczące sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej. Państwo członkowskie może również podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu na sieć kompleksową.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W ramach prawnych wielu państw członkowskich przyznaje się preferencyjne traktowanie konkretnym kategoriom projektów, opierając się na znaczeniu strategicznym, jakie mają one dla gospodarki. Preferencyjne traktowanie charakteryzuje się krótszymi terminami, prowadzonymi równocześnie procedurami lub ograniczonymi ramami czasowymi odwołań, przy jednoczesnym zapewnieniu osiągnięcia celów innych horyzontalnych obszarów polityki. Jeżeli takie ramy istnieją w obrębie krajowych ram prawnych, automatycznie powinny mieć one zastosowanie do projektów unijnych, które na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 uznano za projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(3)  W systemach prawnych wielu państw członkowskich przyznaje się preferencyjne traktowanie konkretnym kategoriom projektów, opierając się na znaczeniu strategicznym, jakie mają one dla Unii. Preferencyjne traktowanie charakteryzuje się krótszymi terminami, prowadzonymi równocześnie i/lub uproszczonymi procedurami lub ograniczonymi ramami czasowymi zakończenia procedury uzyskania pozwolenia lub odwołań, przy jednoczesnym zapewnieniu osiągnięcia celów innych horyzontalnych obszarów polityki. Jeżeli takie przepisy dotyczące preferencyjnego traktowania istnieją w obrębie krajowych ram prawnych, automatycznie powinny mieć one zastosowanie do projektów unijnych, które na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 uznano za projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Państwa członkowskie, które nie mają takich przepisów dotyczących preferencyjnego traktowania, powinny je przyjąć.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby poprawić skuteczność ocen oddziaływania na środowisko i uprościć proces decyzyjny, w przypadku gdy obowiązek przeprowadzenia ocen dotyczących kwestii środowiskowych projektów sieci bazowej wynika jednocześnie z dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE oraz z innych przepisów Unii, takich jak dyrektywa 92/43/EWG, dyrektywa 2009/147/WE, dyrektywa 2000/60/WE, dyrektywa 2008/98/WE, dyrektywa 2010/75/UE, dyrektywa 2012/18/UE i dyrektywa 2011/42/WE, państwa członkowskie powinny zapewnić wspólną procedurę spełniającą wymogi określone w tych dyrektywach.

(4)  Aby poprawić skuteczność ocen oddziaływania na środowisko i uprościć proces decyzyjny, w przypadku gdy obowiązek przeprowadzenia ocen dotyczących kwestii środowiskowych projektów sieci bazowej wynika jednocześnie z dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE oraz z innych przepisów Unii, takich jak dyrektywa 92/43/EWG, dyrektywa 2009/147/WE, dyrektywa 2000/60/WE, dyrektywa 2008/98/WE, dyrektywa 2010/75/UE, dyrektywa 2012/18/UE i dyrektywa 2011/42/WE, państwa członkowskie powinny zapewnić wspólną procedurę spełniającą wymogi określone w tych dyrektywach. Ponadto wczesne określenie zakresu oddziaływania na środowisko oraz wczesna dyskusja z właściwym organem na temat zawartości ocen oddziaływania na środowisko mogą zmniejszyć opóźnienia na etapie wydawania pozwoleń oraz ogólnie poprawić jakość ocen.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Ze względu na dużą liczbę ocen oddziaływania na środowisko wynikających z wielu dyrektyw europejskich i przepisów krajowych, które są niezbędne do wydawania pozwoleń na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w sieci bazowej TEN-T, pożądane byłoby, aby Unia ustanowiła wspólną uproszczoną i scentralizowaną procedurę spełniającą wymogi tych dyrektyw, by przyczynić się do realizacji celów niniejszego rozporządzenia zmierzających do większej racjonalizacji środków.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Projekty sieci bazowej powinny być realizowane w oparciu o zintegrowane procedury wydawania pozwoleń, aby umożliwić jasne zarządzanie całą procedurą i aby zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy dla inwestorów. Państwa członkowskie powinny, zgodnie ze swoimi krajowymi ramami prawnymi, wyznaczyć właściwy organ i struktury administracyjne.

(5)  Państwa członkowskie powinny, zgodnie ze swoimi krajowymi ramami prawnymi i strukturami administracyjnymi, wyznaczyć jedyny właściwy organ, aby w odniesieniu do projektów dotyczących sieci bazowej można było skorzystać z integracji procedur wydawania pozwoleń, oraz pojedynczy punkt kontaktowy dla inwestorów, umożliwiający skuteczne i przejrzyste zarządzanie ogólną procedurą. W razie konieczności jedyny właściwy organ może przekazać swoje kompetencje, obowiązki i zadania innemu organowi na odpowiednim szczeblu regionalnym, lokalnym lub innym szczeblu administracyjnym.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Ustanowienie na szczeblu krajowym jedynego właściwego organu odpowiedzialnego za wszystkie procedury wydawania pozwoleń (punkt kompleksowej obsługi) powinno zmniejszyć złożoność, poprawić efektywność i zwiększyć przejrzystość procedur. W stosownych przypadkach powinno to również poprawić współpracę między państwami członkowskimi. Procedury powinny służyć propagowaniu rzeczywistej współpracy między inwestorami i jedynym właściwym organem, a zatem powinny umożliwić wytyczenie zakresu stosowania na etapie przedaplikacyjnym procedury wydawania pozwoleń. Wspomniane wytyczenie zakresu należy zintegrować w szczegółowym omówieniu wniosku i przeprowadzić je zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE.

(6)  Ustanowienie na szczeblu krajowym jedynego właściwego organu odpowiedzialnego za wszystkie procedury wydawania pozwoleń (punkt kompleksowej obsługi) powinno zmniejszyć złożoność, poprawić efektywność i koordynację, a także zwiększyć przejrzystość i tempo realizacji procedur oraz przyjmowania decyzji. W stosownych przypadkach powinno to również poprawić współpracę między państwami członkowskimi. Procedury powinny służyć propagowaniu rzeczywistej współpracy między inwestorami i jedynym właściwym organem, a zatem powinny umożliwić wytyczenie zakresu stosowania na etapie przedaplikacyjnym procedury wydawania pozwoleń. Wspomniane wytyczenie zakresu należy zintegrować w szczegółowym omówieniu wniosku i przeprowadzić je zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W przypadku gdy projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania zostaną uznane za priorytetowe projekty Unii, można ustanowić wspólny właściwy organ uzgodniony przez jedyne właściwe organy z co najmniej dwóch państw członkowskich lub państw członkowskich i państw trzecich w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Biorąc pod uwagę konieczność ukończenia sieci bazowej TEN-T, uproszczeniu procedur wydawania pozwoleń powinno towarzyszyć określenie terminu, w którym odpowiedzialne właściwe organy powinny podjąć decyzję kompleksową dotyczącą konstrukcji projektu. Termin ten powinien skłaniać do sprawniejszego prowadzenia procedur oraz w żadnym wypadku nie powinien powodować uszczerbku dla wysokich standardów Unii w zakresie ochrony środowiska i udziału społeczeństwa.

(8)  Biorąc pod uwagę konieczność ukończenia sieci bazowej TEN-T do 2030 r., uproszczeniu procedur wydawania pozwoleń powinno towarzyszyć określenie terminu, w którym odpowiedzialne właściwe organy powinny podjąć decyzję kompleksową dotyczącą konstrukcji projektu. Termin ten powinien zapewniać sprawniejsze prowadzenie procedur oraz w żadnym wypadku nie powinien powodować uszczerbku dla wysokich standardów Unii w zakresie ochrony środowiska, przejrzystości i udziału społeczeństwa. Projekty powinny być oceniane pod kątem kryteriów dojrzałości projektów stosowanych przy wyborze projektów realizowanych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Przy przeprowadzaniu takich ocen należy wziąć pod uwagę przestrzeganie terminów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Szczególne wyzwania w zakresie koordynacji procedur wydawania pozwoleń dotyczą transgranicznych projektów infrastrukturalnych sieci TEN-T. Koordynatorzy europejscy powinni być uprawnieni do monitorowania tych procedur, a także ułatwiania ich synchronizacji i ukończenia.

(10)  Szczególne wyzwania w zakresie koordynacji procedur wydawania pozwoleń dotyczą transgranicznych projektów infrastrukturalnych sieci TEN-T. Koordynatorzy europejscy, o których mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 powinni być uprawnieni do monitorowania tych procedur, a także ułatwiania ich synchronizacji i punktualnego ukończenia, aby zapewnić zgodność z terminami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Komisja nie angażuje się systematycznie w proces udzielania zezwoleń na poszczególne projekty. W pewnych okolicznościach niektóre aspekty przygotowania projektu podlegają jednak kontroli na szczeblu unijnym. Jeżeli Komisja jest zaangażowana w procedury, zastosuje ona preferencyjne traktowanie wobec unijnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i zagwarantuje pewność promotorom projektów. Czasami może być wymagane zatwierdzenie pomocy państwa. Zgodnie z kodeksem najlepszych praktyk przeprowadzania postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa istnieje możliwość zwrócenia się przez państwa członkowskie do Komisji o zajęcie się projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci bazowej TEN-T, które mają ich zdaniem znaczenie priorytetowe, w bardziej przewidywalnych terminach w ramach kompleksowego podejścia do sprawy lub wspólnie uzgodnionego planowania.

(12)  Komisja nie angażuje się systematycznie w proces udzielania zezwoleń na poszczególne projekty. W pewnych okolicznościach niektóre aspekty przygotowania projektu podlegają jednak kontroli na szczeblu unijnym. Jeżeli Komisja jest zaangażowana w procedury, zastosuje ona preferencyjne traktowanie wobec unijnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i zagwarantuje pewność promotorom projektów. Czasami może być wymagane zatwierdzenie pomocy państwa. Z zastrzeżeniem terminów określonych w niniejszym rozporządzeniu i zgodnie z kodeksem najlepszych praktyk przeprowadzania postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa, państwa członkowskie powinny móc zwrócić się do Komisji o zajęcie się projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci bazowej TEN-T, które mają ich zdaniem znaczenie priorytetowe, w bardziej przewidywalnych terminach w ramach kompleksowego podejścia do sprawy lub wspólnie uzgodnionego planowania.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Projekty infrastrukturalne w zakresie sieci bazowej TEN-T powinny być realizowane również w oparciu o wytyczne Komisji, które wnoszą więcej jasności, jeżeli chodzi o realizację konkretnych rodzajów projektów przy jednoczesnym respektowaniu dorobku prawnego UE. Przykładowo w planie działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki23 przewidziano takie wytyczne, aby wprowadzić więcej jasności w kontekście przestrzegania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej. W przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należy udostępnić bezpośrednie wsparcie w zakresie zamówień publicznych, aby zapewnić najlepszą relację jakości do wydatkowanych środków publicznych24. Ponadto w ramach mechanizmów opracowanych na potrzeby wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 należy udostępnić odpowiednią pomoc techniczną w celu zapewnienia wsparcia finansowego projektom sieci TEN-T będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(13)  Projekty infrastrukturalne w zakresie sieci bazowej TEN-T powinny być realizowane również w oparciu o wytyczne Komisji, które wnoszą więcej jasności, jeżeli chodzi o realizację konkretnych rodzajów projektów przy jednoczesnym respektowaniu dorobku prawnego UE. Przykładowo w planie działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki23 przewidziano takie wytyczne, aby wprowadzić więcej jasności w kontekście przestrzegania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej. W przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należy udostępnić bezpośrednie wsparcie w zakresie zamówień publicznych, aby zapewnić zminimalizowanie kosztów zewnętrznych i najlepszą relację jakości do wydatkowanych środków publicznych24. Ponadto w ramach mechanizmów opracowanych na potrzeby wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 należy udostępnić odpowiednią pomoc techniczną w celu zapewnienia wsparcia finansowego projektom sieci TEN-T będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Z uwagi na pewność prawa procedury administracyjne, które rozpoczęto przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, nie powinny podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia,

(15)  Z uwagi na pewność prawa procedury administracyjne, które rozpoczęto przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, nie powinny podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia, chyba że zainteresowane strony postanowią inaczej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określa się wymogi mające zastosowanie do procedur administracyjnych stosowanych przez właściwe organy państw członkowskich w związku z wydawaniem zezwoleń na wszystkie projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej oraz realizacją tych projektów.

W niniejszym rozporządzeniu określa się wymogi mające zastosowanie do procedur administracyjnych stosowanych przez właściwe organy państw członkowskich w związku z wydawaniem zezwoleń na wszystkie projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej oraz realizacją tych projektów związanych z rozporządzeniem (UE) nr 1315/2013, w tym w odniesieniu do wstępnie wyselekcjonowanych projektów wymienionych w części III załącznika do rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” na lata 2021–2027.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o rozszerzeniu zastosowania wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia, zbiorczo, na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach sieci kompleksowej transeuropejskiej sieci transportowej.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „decyzja kompleksowa” oznacza podjętą przez organ lub organy państwa członkowskiego, z wyjątkiem sądów, decyzję lub zbiór decyzji w sprawie określenia, czy promotorowi projektu należy wydać pozwolenie na budowę infrastruktury transportowej niezbędnej do ukończenia projektu, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek decyzji podjętej w kontekście administracyjnego postępowania odwoławczego;

a)  „decyzja kompleksowa” oznacza podjętą przez jedyny właściwy organ, a w stosownym przypadku wspólny właściwy organ, z wyjątkiem sądów, decyzję lub zbiór decyzji w sprawie określenia, czy promotorowi projektu należy wydać pozwolenie na budowę infrastruktury transportowej niezbędnej do ukończenia projektu, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek decyzji podjętej w kontekście administracyjnego postępowania odwoławczego;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „procedury wydawania pozwoleń” oznaczają każdą procedurę, którą należy przeprowadzić, lub każdy krok, który – zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym – należy podjąć przed organami państwa członkowskiego, zanim promotor projektów będzie mógł zrealizować projekt;

b)  „procedury wydawania pozwoleń” oznaczają każdą procedurę, którą należy przeprowadzić, lub każdy krok, który – zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym – należy podjąć przed właściwymi organami państwa członkowskiego, zanim promotor projektów będzie mógł zrealizować projekt, rozpoczynającą się z chwilą podpisania uznania powiadomienia przez jedyny właściwy organ danego państwa członkowskiego;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  prywatne przedsięwzięcie lub organ publiczny, który inicjuje przedsięwzięcie;

c)  „promotor projektu” oznacza każdą osobę fizyczną lub publiczną lub prywatną osobę prawną ubiegającą się o zezwolenie na rozpoczęcie projektu”;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „jedyny właściwy organ” oznacza organ, który państwo członkowskie wyznacza jako odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;

d)  „jedyny właściwy organ” oznacza organ, który państwo członkowskie wyznacza, zgodnie ze swoim prawem krajowym, jako odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  „wspólny właściwy organ” oznacza organ ustanowiony w drodze wzajemnego porozumienia między jedynymi właściwymi organami z co najmniej dwóch państw członkowskich lub z co najmniej jednego państwa członkowskiego oraz co najmniej jednego państwa trzeciego, który jest odpowiedzialny za ułatwianie procedur wydawania pozwoleń związanych z projektami transgranicznymi będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci bazowej TEN-T jest przedmiotem zintegrowanej procedury wydawania pozwoleń zarządzanej przez jedyny właściwy organ wyznaczony przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 5 i 6.

1.  Każdy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci bazowej TEN-T, w tym wstępnie wybranych sekcji w części III załącznika do rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, jest przedmiotem zintegrowanej procedury wydawania pozwoleń zarządzanej przez jedyny właściwy organ wyznaczony przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 5 i 6.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu zapewnienia efektywnych procedur administracyjnych w związku z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania promotorzy projektów i wszystkie zainteresowane organy zapewniają jak najszybsze zgodnie z prawem zajęcie się tymi projektami, w tym w zakresie przyznawanych środków.

3.  W celu zapewnienia efektywnych i skutecznych procedur administracyjnych w związku z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania promotorzy projektów i wszystkie zainteresowane organy zapewniają jak najszybsze zgodnie z prawem zajęcie się tymi projektami, w tym w zakresie oceny kryteriów dojrzałości stosowanych przy wyborze projektów oraz przyznawanych środków.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu dotrzymania terminów określonych w art. 6 i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z ukończeniem projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkie procedury administracyjne wynikające z mających zastosowanie przepisów, zarówno krajowych, jak i unijnych, zintegrowane i skutkują przyjęciem wyłącznie jednej decyzji kompleksowej.

1.  W celu dotrzymania terminów określonych w art. 6 i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z ukończeniem projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkie procedury wydawania pozwoleń wynikające z mających zastosowanie przepisów, w tym odnośne oceny środowiskowe, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, zostają zintegrowane i skutkują przyjęciem wyłącznie jednej decyzji kompleksowej, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących przejrzystości, udziału społeczeństwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa na mocy prawa Unii.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE i innych przepisów unijnych, państwa członkowskie gwarantują określenie wspólnych procedur w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy 2011/92/UE.

2.  Niezależnie od terminów określonych w art. 6 niniejszego rozporządzenia dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE i innych przepisów unijnych, państwa członkowskie gwarantują określenie wspólnych procedur w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy 2011/92/UE.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia ... (OP please insert the date one year of the entry into force of this Regulation) każde państwo członkowskie wyznacza jeden jedyny właściwy organ, który jest odpowiedzialny za ułatwianie procesu wydawania pozwoleń, w tym za podejmowanie decyzji kompleksowej.

1.  Do dnia ... [rok od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a w każdym razie nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r., każde państwo członkowskie wyznacza jeden jedyny właściwy organ, który jest odpowiedzialny za ułatwianie procedur wydawania pozwoleń koniecznych do podjęcia decyzji kompleksowej zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kompetencje jedynego właściwego organu, o których mowa w ust. 1, lub związane z nimi zadania mogą być przekazywane innemu organowi na odpowiednim szczeblu administracyjnym, bądź wykonywane przez taki organ, w odniesieniu do poszczególnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania lub określonych kategorii projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na następujących warunkach:

Z inicjatywy jedynego właściwego organu jego kompetencje, obowiązki lub związane z nimi zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane za zgodą państwa członkowskiego innemu organowi na odpowiednim szczeblu regionalnym, lokalnym lub innym szczeblu administracyjnym, i wykonywane przez taki organ, w odniesieniu do poszczególnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania lub określonych kategorii projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z wyjątkiem podejmowania decyzji kompleksowej, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, na następujących warunkach:

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  tylko jeden organ jest odpowiedzialny za dany projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania;

a)  tylko jeden właściwy organ jest odpowiedzialny za każdy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dany organ jest jedynym punktem kontaktowym dla promotora projektu w procedurze prowadzącej do przyjęcia decyzji kompleksowej dla danego projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania; oraz

b)  właściwy organ jest jedynym punktem kontaktowym dla promotora projektu w procedurze prowadzącej do przyjęcia decyzji kompleksowej dla danego projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania; oraz

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dany organ koordynuje przedkładanie wszystkich stosownych dokumentów i informacji.

c)  właściwy organ koordynuje przedkładanie wszystkich stosownych dokumentów i informacji.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzja kompleksowa wydana przez jedyny właściwy organ jest jedyną prawnie wiążącą decyzją wynikającą z ustawowej procedury wydawania pozwoleń. W przypadku gdy projekt jest przedmiotem zainteresowania innych organów, mogą one, zgodnie z przepisami krajowymi, przedstawiać swoje opinie jako wkład w procedurę. Jedyny właściwy organ uwzględnia te opinie.

Decyzja kompleksowa wydana przez jedyny właściwy organ jest jedyną prawnie wiążącą decyzją wynikającą z procedury wydawania pozwoleń. Niezależnie od terminów określonych w art. 6 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy projekt jest przedmiotem zainteresowania innych organów, mogą one, zgodnie z przepisami krajowymi, przedstawiać swoje opinie jako wkład w procedurę. Jedyny właściwy organ ma obowiązek uwzględnić te opinie, szczególnie jeśli dotyczą one wymogów przewidzianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE oraz dyrektywie Rady 92/43/EWG.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Podejmując decyzję kompleksową, jedyny właściwy organ zapewnia przestrzeganie odpowiednich wymogów prawa międzynarodowego i unijnego oraz należycie uzasadnia swoją decyzję.

4.  Podejmując decyzję kompleksową, jedyny właściwy organ zapewnia przestrzeganie odpowiednich wymogów prawa międzynarodowego i unijnego oraz należycie uzasadnia swoją decyzję na podstawie obowiązujących przepisów.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga podjęcia decyzji w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich, odpowiednie właściwe organy podejmują wszystkie czynności niezbędne do skutecznej i efektywnej współpracy i koordynacji ich działań. Bez uszczerbku dla obowiązków wynikających ze stosownych przepisów unijnych i międzynarodowych państwa członkowskie podejmują starania na rzecz zapewnienia wspólnych procedur, w szczególności w odniesieniu do oceny wpływu na środowisko.

5.  W przypadku gdy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga podjęcia decyzji w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w co najmniej jednym państwie członkowskim i co najmniej jednym państwie trzecim, odpowiednie właściwe organy podejmują wszystkie czynności niezbędne do skutecznej i efektywnej współpracy i koordynacji ich działań lub mogą ustanowić wspólny właściwy organ, nie naruszając terminów określonych w art. 6, odpowiedzialny za ułatwianie procedury wydawania pozwoleń. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających ze stosownych przepisów międzynarodowych i unijnych państwa członkowskie podejmują starania na rzecz zapewnienia wspólnych procedur, w szczególności w odniesieniu do oceny wpływu na środowisko.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W celu zapewnienia skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 6a, jedyny właściwy organ powiadamia Komisję o dacie rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń oraz o decyzji kompleksowej, jak określono w art. 6.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Etap przedaplikacyjny, obejmujący okres od rozpoczęcia procedury wydawania pozwoleń do przedłożenia kompletnej dokumentacji wniosku jedynemu właściwemu organowi, co do zasady nie przekracza dwóch lat.

2.  Etap przedaplikacyjny, obejmujący okres od rozpoczęcia procedury wydawania pozwoleń do przedłożenia kompletnej dokumentacji wniosku jedynemu właściwemu organowi, co do zasady nie przekracza 18 miesięcy.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu wszczęcia procedury wydawania pozwoleń promotor projektu powiadamia na piśmie jedyny właściwy organ państw członkowskich zainteresowanych projektem i dołącza szczegółowy opis projektu. Nie później niż dwa miesiące od otrzymania wspomnianego powyżej powiadomienia jedyny właściwy organ uznaje to powiadomienie albo, jeżeli uzna projekt za niewystarczająco przygotowany do objęcia go procedurą wydawania pozwoleń, odrzuca powiadomienie na piśmie. Jeżeli jedyny właściwy organ podejmie decyzję o odrzuceniu powiadomienia, uzasadnia on swoją decyzję. Datę podpisania uznania powiadomienia przez właściwy organ uznaje się za moment rozpoczęcia procedury wydawania pozwoleń. W przypadku gdy sprawa dotyczy dwóch lub większej liczby państw członkowskich, za datę rozpoczęcia procedury wydawania pozwoleń uznaje się moment akceptacji ostatniego powiadomienia przez zainteresowany właściwy organ.

3.  W celu wszczęcia procedury wydawania pozwoleń promotor projektu powiadamia jedyny właściwy organ zainteresowanych państw członkowskich lub, w stosownym przypadku, wspólny właściwy organ o projekcie i dołącza szczegółowy opis projektu. Nie później niż miesiąc od otrzymania wspomnianego powyżej powiadomienia jedyny właściwy organ uznaje to powiadomienie albo, jeżeli uzna projekt za niewystarczająco przygotowany do objęcia go procedurą wydawania pozwoleń, odrzuca powiadomienie na piśmie. Jeżeli jedyny właściwy organ podejmie decyzję o odrzuceniu powiadomienia, uzasadnia on swoją decyzję. Datę podpisania uznania powiadomienia przez właściwy organ uznaje się za moment rozpoczęcia procedury wydawania pozwoleń. W przypadku gdy sprawa dotyczy dwóch lub większej liczby państw członkowskich, za datę rozpoczęcia procedury wydawania pozwoleń uznaje się moment akceptacji ostatniego powiadomienia przez zainteresowany właściwy organ.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia procedury wydawania pozwoleń jedyny właściwy organ, w ścisłej współpracy z promotorem projektu i pozostałymi zainteresowanymi organami oraz przy uwzględnieniu informacji przedłożonych przez promotora projektu na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, określa i przedstawia promotorowi projektu szczegółowe omówienie wniosku, które zawiera:

4.  W terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia procedury wydawania pozwoleń jedyny właściwy organ lub, w stosownym przypadku, wspólny właściwy organ, w ścisłej współpracy z promotorem projektu i pozostałymi zainteresowanymi organami oraz przy uwzględnieniu informacji przedłożonych przez promotora projektu na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, określa i przedstawia promotorowi projektu szczegółowe omówienie wniosku, które zawiera:

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  właściwy organ na odpowiednim szczeblu administracyjnym odpowiedzialny w przypadku przekazania uprawnień przez jedyny właściwy organ zgodnie z art. 5 ust. 2;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  decyzjeopinie do uzyskania;

(i)  decyzje, pozwolenia, opinie i oceny do uzyskania;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  organy, zainteresowane strony i potencjalnie zainteresowane grupy społeczeństwa;

(ii)  organy, zainteresowane strony i potencjalnie zainteresowane i/lub konsultowane grupy społeczeństwa;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  najważniejsze etapy, które mają zostać zrealizowane, i terminy ich wykonania w kontekście podjęcia decyzji kompleksowej;

(iv)  najważniejsze etapy, które mają zostać zrealizowane, i terminy ich wykonania w kontekście podjęcia decyzji kompleksowej, a także ogólne ustalone ramy czasowe;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Promotor projektu przedkłada dokumentację wniosku na podstawie szczegółowego omówienia wniosku w terminie 21 miesięcy od dnia otrzymania wspomnianego szczegółowego omówienia wniosku. Po upływie tego terminu szczegółowe omówienie wniosku uznaje się za niemające już zastosowania, chyba że jedyny właściwy organ podejmie decyzję o przedłużeniu tego okresu na podstawie uzasadnionego wniosku promotora projektu.

6.  Promotor projektu przedkłada dokumentację wniosku na podstawie szczegółowego omówienia wniosku w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wspomnianego szczegółowego omówienia wniosku. Po upływie tego terminu szczegółowe omówienie wniosku uznaje się za niemające już zastosowania, chyba że jedyny właściwy organ podejmie decyzję o przedłużeniu tego okresu, maksymalnie o sześć miesięcy, z inicjatywy własnej lub na podstawie uzasadnionego wniosku promotora projektu.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jedyny właściwy organ poddaje wniosek ocenie i przyjmuje decyzję kompleksową w terminie jednego roku od dnia przedłożenia kompletnej dokumentacji wniosku zgodnie z ust. 7. W razie potrzeby państwa członkowskie mogą ustalić wcześniejszy termin.

8.  Jedyny właściwy organ poddaje wniosek ocenie i przyjmuje wiążącą decyzję kompleksową w terminie sześciu miesięcy od dnia przedłożenia kompletnej dokumentacji wniosku zgodnie z ust. 7, chyba że jedyny właściwy organ postanowi, z własnej inicjatywy, przedłużyć ten termin, maksymalnie o trzy miesiące, uzasadniając swoją decyzję. W razie potrzeby państwa członkowskie mogą ustalić wcześniejszy termin.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Procedura wydawania pozwoleń i pomocy finansowej Unii

 

1.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 6 niniejszego rozporządzenia przy ocenie projektów pod kątem kryteriów dojrzałości stosowanych przy wyborze projektów określonych w art. 13 rozporządzenia (UE) .../... [ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”] uwzględnia się stan zaawansowania projektów.

 

2.  Opóźnienia występujące w odniesieniu do etapów i terminów określonych w art. 6 uzasadnią analizę stanu zaawansowania projektu i przegląd pomocy finansowej otrzymywanej od Unii na mocy instrumentu „Łącząc Europę”, jak przewidziano w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) .../... [CEF], czego wynikiem może być ograniczenie lub cofnięcie pomocy finansowej.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku projektów, które dotyczą dwóch lub większej liczby państw członkowskich, właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich uzgadniają swoje harmonogramy i przyjmują wspólny plan.

1.  W przypadku projektów, które dotyczą co najmniej dwóch państw członkowskich lub co najmniej jednego państwa członkowskiego i co najmniej jednego państwa trzeciego, właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich uzgadniają swoje harmonogramy i przyjmują wspólny plan.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W takich przypadkach, w celu ułatwienia procedury wydawania pozwoleń, jedyne właściwe organy z co najmniej dwóch państw członkowskich lub z co najmniej jednego państwa członkowskiego i co najmniej jednego państwa trzeciego mogą, za wzajemnym porozumieniem, ustanowić wspólny właściwy organ, jak przewidziano w art. 5 ust. 5.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Koordynator europejski, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, jest uprawniony do ścisłego monitorowania przebiegu procedury wydawania pozwoleń w przypadku transgranicznych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz do ułatwiania kontaktów między zaangażowanymi właściwymi organami.

2.  Koordynator europejski, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, jest uprawniony do monitorowania przebiegu procedury wydawania pozwoleń w przypadku transgranicznych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz do ułatwiania kontaktów i współpracy między zaangażowanymi właściwymi organami lub, w stosownym przypadku, z wspólnym właściwym organem.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania terminów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem, w przypadku niezastosowania się do terminu wyznaczonego na podjęcie decyzji kompleksowej, właściwy organ niezwłocznie informuje zainteresowanego koordynatora europejskiego o środkach, które podjęto lub które zostaną podjęte, w celu ukończenia procedury wydawania pozwoleń z najmniejszym możliwym opóźnieniem. Koordynator europejski może zwrócić się do właściwego organu o przedkładanie regularnych sprawozdań dotyczących osiągniętych postępów.

3.  Z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania terminów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem, w przypadku niezastosowania się do terminu wyznaczonego na podjęcie decyzji kompleksowej, jedyny właściwy organ niezwłocznie informuje Komisję i, w stosownym przypadku, zainteresowanego koordynatora europejskiego o środkach, które podjęto lub które zostaną podjęte, w celu ukończenia procedury wydawania pozwoleń z najmniejszym możliwym opóźnieniem. Komisja i, w stosownym przypadku, koordynator europejski może zwrócić się do jedynego właściwego organu o przedkładanie regularnych sprawozdań dotyczących osiągniętych postępów.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy postępowania o udzielenie zamówienia są prowadzone przez wspólny podmiot ustanowiony przez uczestniczące państwa członkowskie, podmiot ten stosuje przepisy krajowe jednego z tych państw członkowskich i, na zasadzie odstępstwa od wspomnianych dyrektyw, przepisy te są przepisami określanymi zgodnie z – stosownie do przypadku – art. 57 ust. 5 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE lub art. 39 ust. 5 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, chyba że w umowie zawartej między uczestniczącymi państwami członkowskimi przewidziano inaczej. W umowie tej w każdym przypadku przewiduje się stosowanie przepisów jednego prawodawstwa krajowego w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez wspólny podmiot.

2.  W przypadku gdy postępowania o udzielenie zamówienia są prowadzone przez wspólny podmiot ustanowiony przez uczestniczące państwa członkowskie, podmiot ten, a także, w stosownym przypadku, jego filie, stosuje przepisy krajowe jednego z tych państw członkowskich i, na zasadzie odstępstwa od wspomnianych dyrektyw, przepisy te są przepisami określanymi zgodnie z – stosownie do przypadku – art. 57 ust. 5 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE lub art. 39 ust. 5 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, chyba że w umowie zawartej między uczestniczącymi państwami członkowskimi przewidziano inaczej. W umowie tej w każdym przypadku przewiduje się stosowanie przepisów jednego prawodawstwa krajowego do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez wspólny podmiot oraz, w stosownym przypadku, jego filie, w odniesieniu do całości projektu.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek promotora projektu lub państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednimi unijnymi programami finansowania i bez uszczerbku dla wieloletnich ram finansowych, Unia udostępnia pomoc techniczną na rzecz wdrożenia niniejszego rozporządzenia i ułatwienia realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Na wniosek promotora projektu lub państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednimi unijnymi programami finansowania i bez uszczerbku dla wieloletnich ram finansowych, Unia udostępnia pomoc techniczną, doradczą i finansową na rzecz wdrożenia niniejszego rozporządzenia i ułatwienia realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na każdym etapie procesu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Jednak art. 4, 5, 6 i 7 mają zastosowanie w danym państwie członkowskim od dnia, w którym jedyny właściwy organ został wyznaczony przez to państwo członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 1.

 

Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym ogłoszenie, kiedy przepisy te zaczną obowiązywać w danym państwie członkowskim.


UZASADNIENIE

Unia potrzebuje nowoczesnej i skutecznej infrastruktury na skalę europejską, która łączyłaby obywateli i przedsiębiorstwa UE oraz wspierałaby jednolity rynek. W tym celu instytucje europejskie zdefiniowały transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T) obejmujące sieć kompleksową, ale przede wszystkim sieć bazową – prawdziwy „kręgosłup” Unii. W ramach tej sieci rozróżnia się projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które są przedmiotem niniejszego rozporządzenia i zapewniają wysoką europejską wartość dodaną.

Zakończenie budowy sieci TEN-T jest niezbędne do zapewnienia trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności w obliczu rosnącej światowej konkurencji. Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie rok 2030 na ukończenie sieci bazowej. Oczekuje się, że jej ukończenie pozwoli wygenerować dodatkowe 4 500 mld EUR czyli 1,8 % PKB UE i będzie odpowiadać 13 mln roboczolat do 2030 r.

KONTEKST I POBUDKI ROZPORZĄDZENIA

Jeśli nic nie zostanie zrobione, żeby przyspieszyć tempo, cel wyznaczony na 2030 r. nie zostanie zrealizowany. Wdrażanie infrastruktury sieci bazowej TEN-T napotyka na poważne trudności, przy czym dotyczą one dwóch aspektów:

–  pierwszy to aspekt finansowy: w obliczu niedoboru środków budżetowych dla państw członkowskich i bardzo napiętego budżetu europejskiego potrzeby inwestycyjne są jednak ogromne. Szacuje się, że w latach 2021–2030 konieczne będą inwestycje o wartości 500 mld EUR w celu ukończenia sieci bazowej TEN-T, a około 1 500 mld EUR do 2050 r. z uwzględnieniem kompleksowej sieci TEN-T.

–  drugi to aspekt regulacyjny i operacyjny. Niniejsze rozporządzenie ma na celu ograniczenie barier regulacyjnych, które powodują poważne trudności dla promotorów projektów i realizacji TEN-T. W szczególności sprawozdawca pragnie podkreślić, że w miarę upływu czasu rosnąca złożoność i wielość badań, ocen i konsultacji wymaganych w przypadku projektów utrudnia ich realizację. Na przykład w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych okres między fazą przygotowania a zamknięciem dokumentacji dotyczącej wdrożenia wynosi średnio osiem lat. To wydłużenie terminów wiąże się ze znaczną niepewnością dla podmiotów, znacznym wzrostem kosztów badań i ostatecznego kosztu prac oraz wzrostem liczby odwołań. Elementy te zniechęcają promotorów projektów, a także ich partnerów, w szczególności finansowych, ze względu na zarazem długi i niepewny charakter tych procedur oraz ich wyniki. Sytuacja ta stała się na tyle poważna, że może nawet stać się zaporą dla promotorów, niektóre projekty są zarzucane jeszcze przed ich opracowaniem, bo są uznawane za zbyt niepewne z uwagi na złożoność procedur.

PROPOZYCJE ZAWARTE W SPRAWOZDANIU

W tym kontekście sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje niniejszy wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia mającego na celu lepsze zorganizowanie i skrócenie procedur administracyjnych w odniesieniu do wydawania pozwoleń na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Taka racjonalizacja nie wpływa na charakter i treść formalności administracyjnych i regulacyjnych, które nadal leżą w gestii państw członkowskich, zgodnie z zasadą pomocniczości. Z drugiej strony przepisy dotyczące organizacji, terminów, uproszczenia i wprowadzenia punktów kompleksowej obsługi stanowią przepisy rozporządzenia mające na celu znaczne ograniczenie niepewności i kosztów.

  Terminy

Dlatego też sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje i dodatkowo akcentuje wprowadzanie jasnych i precyzyjnych terminów na każdym etapie procedury wydawania pozwolenia. Wprowadzono również maksymalny czas trwania całej procedury i sprawozdawca ograniczył go do okresu krótszego niż trzy lata, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z obecną sytuacją.

  Jedyny właściwy organ

Pożądana racjonalizacja zakłada następnie utworzenie w każdym państwie członkowskim pojedynczego punktu kontaktowego dla promotorów projektów w drodze wyznaczenia jedynego właściwego organu, który zajmowałby się wszystkimi procedurami wydawania pozwoleń i będzie wyłącznym organem wydającym jedną kompleksową decyzję. Sprawozdawca uwzględnia jednak możliwość delegowania tego uprawnienia przez państwa członkowskie innemu organowi, jeżeli jest to bardziej właściwy organ decyzyjny, pod warunkiem utrzymania zasady jedynego właściwego organu i pojedynczego punktu kontaktowego dla promotorów.

  Projekty transgraniczne

Ponadto w przypadku projektów transgranicznych realizowanych w ramach procedur udzielania zamówień publicznych realizowanych przez wspólny podmiot między państwami członkowskimi, sprawozdawca umocnił propozycję Komisji przewidując jedno prawo właściwe dla całego projektu w odniesieniu do wspólnego podmiotu, włącznie z jego filiami.

  Traktowanie preferencyjne

Ponadto sprawozdawca podkreśla zasadnicze znaczenie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (które są jedynymi projektami objętymi niniejszym rozporządzeniem) i ich wysoką europejską wartością dodaną dla osiągnięcia celów Unii, a tym samym traktowanie preferencyjne, jakie powinno być im przyznane w ramach prawnych państw członkowskich.

  Spójność z instrumentem „Łącząc Europę”

Ponadto sprawozdawca wprowadza w niniejszym rozporządzeniu nowy przepis, który uwzględnia przestrzeganie terminów określonych w niniejszym rozporządzeniu jako jedno z kryteriów wyboru projektów przedłożonych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Sprawozdawca jest przekonany, że takie rozporządzenie może w znacznym stopniu przyczynić się do skutecznej realizacji sieci TEN-T w Unii, ograniczając ryzyko opóźnień, zwiększając poziom pewności dla promotorów projektów i inwestorów przez cały okres trwania obowiązujących procedur, a ostatecznie zwiększając udział inwestorów prywatnych. Szybkie przyjęcie tego rozporządzenia umożliwiłoby również korzystanie z tego w przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, finansowanych w ramach nowego programu „Łącząc Europę II” począwszy od 2020 r.


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (19.11.2018)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Demetris Papadakis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zważywszy na fakt, że UE pragnie stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji, Komisja Europejska przyjęła trzy legislacyjne „pakiety dotyczące mobilności” w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępności i czystości transportu przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności przemysłu europejskiego i zabezpieczeniu miejsc pracy. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) zostaje przedłożony w ramach trzeciego pakietu dotyczącego mobilności „Europa w ruchu”.

Wydajny, inteligentny i zrównoważony transport ma kluczowe znaczenie dla skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i jest istotny dla zapewnienia konkurencyjności, tworzenia nowych możliwości w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatu poprzez promowanie mobilności niskoemisyjnej. Dlatego tak ważne jest zwiększenie inwestycji w infrastrukturę transportową mających znaczącą unijną wartość dodaną, w szczególności poprzez rozwój TEN-T.

TEN-T składa się z dwóch poziomów planowania: sieci kompleksowej (obejmuje ona wszystkie regiony europejskie i powinna zostać wdrożona do 2050 r.) oraz sieci bazowej (obejmuje ona najważniejsze połączenia i powinna zostać wdrożona do 2030 r.).

Wdrożenie sieci TEN-T, ze szczególnym naciskiem na połączenia transgraniczne oraz pod warunkiem terminowej realizacji, przyczyni się do wyeliminowania wąskich gardeł w infrastrukturze i usunięcia brakujących ogniw – zwłaszcza na odcinkach transgranicznych – oraz do poprawy interoperacyjności między różnymi rodzajami transportu.

Istnieją jednak obawy, że ze względu na problemy związane z opóźnieniami i brakiem pewności prawa ostateczny termin ukończenia sieci bazowej TEN-T, wyznaczony na rok 2030, nie zostanie dotrzymany.

Ogólnym celem wniosku Komisji jest wyeliminowanie opóźnień i wysokiego poziomu niepewności, które wpływają na skuteczną realizację projektów TEN-T. Zidentyfikowano następujące czynniki stanowiące źródło problemów:

i)  mnogość etapów procedur wydawania pozwoleń i zaangażowanych w nie organów;

ii)  brak wyznaczonych terminów lub brak ich egzekwowania;

iii)  zróżnicowanie procedur udzielania zamówień publicznych w przypadku transgranicznych projektów sieci TEN-T;

iv)  wyzwania związane z koordynacją realizacji projektów transgranicznych;

iv)  niepewność postrzegana w związku z procedurami dotyczącymi pomocy państwa.

W związku z tym wniosek Komisji koncentruje się na następujących zagadnieniach:

-  poprawa koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w przypadku projektów transgranicznych;

-  uproszczenie przepisów dotyczących wydawania pozwoleń i wyznaczenie terminów ich wprowadzenia;

-  uproszczenie dokumentacji i procedur administracyjnych w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu;

-  wyeliminowanie opóźnień w realizacji projektów infrastrukturalnych;

-  ułatwienie uczestnictwa inwestorów prywatnych;

-  objaśnienie zasad konsultacji społecznych.

Sieć TEN-T ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju europejskich regionów. Sprawozdawca podkreśla potrzebę zapewnienia, aby sieć TEN-T obejmowała regiony peryferyjne i wyspiarskie, regiony najbardziej oddalone oraz sąsiadujące regiony transgraniczne. W związku z tym instrument „Łącząc Europę” jest ważnym narzędziem, które umożliwia działanie w tym kierunku.

Sprawozdawca uznaje wartość dodaną instrumentu „Łącząc Europę” w odniesieniu do TEN-T, ponieważ dostrzega jego wpływ na zrównoważony wzrost i miejsca pracy, a także na spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną. W kontekście maksymalizacji skutków finansowania UE sprawozdawca popiera optymalne wykorzystywanie systemów finansowania prywatnego i publicznego, również w świetle połączenia instrumentu „Łącząc Europę” i programu „Horyzont 2020” z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych i innymi instrumentami finansowymi.

Sprawozdawca podkreśla potrzebę, aby Komisja, europejscy koordynatorzy i inne zainteresowane strony przykładały taką samą wagę do dużych i mniejszych projektów TEN-T, a także do ich potencjalnych krótko-, średnio- i długofalowych korzyści.

Komisja Europejska oszacowała, że koszty inwestycji niezbędnych do realizacji sieci bazowej TEN-T wyniosą około 500 mld EUR w latach 2021–2030, co przyczyni się do tworzenia 13 milionów miejsc pracy rocznie do 2030 r. i wygenerowania dodatkowych dochodów wynoszących 1,8 % unijnego PKB.

Ponadto sprawozdawca podkreśla znaczenie zabezpieczenia aspektów środowiskowych związanych z planowaniem i wdrażaniem sieci TEN-T poprzez promowanie transportu niskoemisyjnego i osiągnięcie celów związanych z niskim poziomem emisji gazów cieplarnianych. Oprócz tego należy zapewnić jednakowy poziom ochrony zdrowia i dobrobytu społecznego w odniesieniu do transportu.

Skuteczne wdrożenie projektów TEN-T wymaga również efektywnego i terminowego zaangażowania zainteresowanych stron już na bardzo wczesnym etapie planowania infrastruktury transportowej i organizacji konsultacji z opinią publiczną, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i właściwymi organami lokalnymi. Dialog społeczny i obywatelski na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym może wnieść kluczowy wkład w zwiększenie społecznej akceptacji projektów infrastruktury transportowej i wiarygodności oraz wyeliminowanie konfliktów na późniejszych etapach realizacji projektu.

Sprawozdawca twierdzi, że poprzez zapewnienie skutecznego wpływu projektu na rozwój regionalny i lokalny automatycznie poprawi się postrzeganie projektu, a także zwiększy poczucie dobra wspólnego i własności na szczeblu lokalnym.

Sprawozdawca podkreśla korzystny wpływ realizacji TEN-T na codzienne życie obywateli UE. W tym kontekście ważne jest, aby państwa członkowskie podejmowały decyzje dotyczące swoich krajowych planów infrastrukturalnych zgodnie z celami TEN-T w celu zapewnienia zintegrowanej perspektywy, która przełoży się na większą i lepszą mobilność wszystkich obywateli UE – najważniejszy czynnik włączenia społecznego i ochrony środowiska.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 171 ust. 2 i art. 172,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201322 określa wspólne ramy tworzenia nowoczesnych, interoperacyjnych sieci rozwoju rynku wewnętrznego. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) posiada dwupoziomową strukturę: sieć kompleksowa zapewnia łączność wszystkich regionów UE, natomiast sieć bazowa składa się z tych części sieci, które mają dla Unii największe znaczenie strategiczne. Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 określa wiążące cele ukończenia wdrażania, zgodnie z którymi sieć bazowa ma zostać ukończona do 2030 r., natomiast sieć kompleksowa – do 2050 r.

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201322 określa wspólne ramy tworzenia nowoczesnych, interoperacyjnych sieci rozwoju rynku wewnętrznego, które powinny również uwzględniać dynamikę rozwoju sektora transportu oraz nowych technologii w przyszłości. Planowanie, rozwijanie i użytkowanie transeuropejskiej sieci transportowej (ΤΕΝ-Τ) ma na celu rozwój inteligentnej, bezpiecznej i zrównoważonej mobilności osób i towarów, zapewnienie dostępności i połączeń dla wszystkich regionów Unii, w tym regionów odległych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych, oraz wniesienie wkładu w dalszy rozwój gospodarczy i zwiększenie konkurencyjności, przy jednoczesnej realizacji celów środowiskowych i społecznych oraz celów zrównoważonego rozwoju. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) posiada dwupoziomową strukturę: sieć kompleksowa zapewnia łączność wszystkich regionów UE, natomiast sieć bazowa składa się z tych części sieci, które mają dla Unii największe znaczenie strategiczne. Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 określa wiążące cele ukończenia wdrażania, zgodnie z którymi sieć bazowa ma zostać ukończona do 2030 r., natomiast sieć kompleksowa – do 2050 r., aby osiągnąć inteligentną i bezpieczną mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, która będzie wspierać rozwój i łączność między obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi, sprzyjając przy tym rozwojowi gospodarczemu i spójności.

__________________

__________________

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1)

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1)

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Niezależnie od konieczności i wiążących terminów, z doświadczenia wynika, że w przypadku wielu inwestycji mających na celu ukończenie sieci TEN-T problem stanowią złożone procedury wydawania pozwoleń, transgraniczne postępowania o udzielenie zamówienia oraz inne procedury. Sytuacja ta wpływa negatywnie na czas realizacji projektów, a w wielu przypadkach jest ona przyczyną znaczących opóźnień i zwiększonych kosztów. Aby rozwiązać te problemy i umożliwić zsynchronizowane ukończenie sieci TEN-T, niezbędne jest zharmonizowane działanie na szczeblu unijnym.

(2)  Niezależnie od konieczności i wiążących terminów, z doświadczenia wynika, że w przypadku wielu inwestycji mających na celu ukończenie sieci TEN-T problem stanowią powolne i uciążliwe procedury wydawania pozwoleń, transgraniczne postępowania o udzielenie zamówienia oraz inne złożone procedury. Sytuacja ta wpływa negatywnie na czas realizacji projektów, a w wielu przypadkach jest ona przyczyną znaczących opóźnień i zwiększonych kosztów, a także niepewności dla promotorów projektów i potencjalnych inwestorów prywatnych. Aby rozwiązać te problemy i umożliwić zsynchronizowane ukończenie sieci TEN-T, niezbędne jest zharmonizowane działanie na szczeblu unijnym. W związku z tym państwa członkowskie powinny podejmować decyzje w sprawie krajowych planów infrastrukturalnych zgodnie z celami TEN-T.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W ramach prawnych wielu państw członkowskich przyznaje się preferencyjne traktowanie konkretnym kategoriom projektów, opierając się na znaczeniu strategicznym, jakie mają one dla gospodarki. Preferencyjne traktowanie charakteryzuje się krótszymi terminami, prowadzonymi równocześnie procedurami lub ograniczonymi ramami czasowymi odwołań, przy jednoczesnym zapewnieniu osiągnięcia celów innych horyzontalnych obszarów polityki. Jeżeli takie ramy istnieją w obrębie krajowych ram prawnych, automatycznie powinny mieć one zastosowanie do projektów unijnych, które na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 uznano za projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(3)  W ramach prawnych wielu państw członkowskich przyznaje się preferencyjne traktowanie konkretnym kategoriom projektów, w ramach których wykorzystywane są procedury przyspieszone, opierając się na ich większej europejskiej wartości dodanej oraz znaczeniu strategicznym, jakie mają one dla gospodarki. Preferencyjne traktowanie charakteryzuje się zmniejszeniem liczby pozwoleń, które należy uzyskać, krótszymi terminami, prowadzonymi równocześnie, uproszczonymi procedurami lub ograniczonymi ramami czasowymi zakończenia procedury uzyskania pozwolenia lub odwołań, przy jednoczesnym zapewnieniu osiągnięcia celów innych horyzontalnych obszarów polityki. Jeżeli takie ramy istnieją w obrębie krajowych ram prawnych, powinny one mieć automatycznie zastosowanie do projektów unijnych, które na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 uznano za projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, aby umożliwić osiągnięcie kluczowych celów takich projektów na poziomie ogólnoeuropejskim.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby poprawić skuteczność ocen oddziaływania na środowisko i uprościć proces decyzyjny, w przypadku gdy obowiązek przeprowadzenia ocen dotyczących kwestii środowiskowych projektów sieci bazowej wynika jednocześnie z dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE oraz z innych przepisów Unii, takich jak dyrektywa 92/43/EWG, dyrektywa 2009/147/WE, dyrektywa 2000/60/WE, dyrektywa 2008/98/WE, dyrektywa 2010/75/UE, dyrektywa 2012/18/UE i dyrektywa 2011/42/WE, państwa członkowskie powinny zapewnić wspólną procedurę spełniającą wymogi określone w tych dyrektywach.

(4)  Aby poprawić skuteczność ocen oddziaływania na środowisko, dostosowując je do celów w zakresie czystego powietrza na rok 2030, i uprościć proces decyzyjny, w przypadku gdy obowiązek przeprowadzenia ocen dotyczących kwestii środowiskowych projektów sieci bazowej wynika jednocześnie z dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE oraz z innych przepisów Unii, takich jak dyrektywa 92/43/EWG, dyrektywa 2009/147/WE, dyrektywa 2000/60/WE, dyrektywa 2008/98/WE, dyrektywa 2010/75/UE, dyrektywa 2012/18/UE i dyrektywa 2011/42/WE, państwa członkowskie powinny zapewnić wspólną procedurę spełniającą wymogi określone w tych dyrektywach. Ponadto wczesne określenie zakresu oddziaływania na środowisko oraz wczesna dyskusja z właściwym organem na temat zawartości ocen oddziaływania na środowisko mogą zmniejszyć opóźnienia na etapie wydawania pozwoleń oraz ogólnie poprawić jakość ocen. Oprócz ocen oddziaływania na środowisko konieczna jest również szczegółowa ocena skutków społecznych w odniesieniu do zatrudnienia, spójności UE, zdrowia (zmniejszenie liczby wypadków), jakości życia, korzyści lokalnych i włączenia społecznego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Projekty sieci bazowej powinny być realizowane w oparciu o zintegrowane procedury wydawania pozwoleń, aby umożliwić jasne zarządzanie całą procedurą i aby zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy dla inwestorów. Państwa członkowskie powinny, zgodnie ze swoimi krajowymi ramami prawnymi, wyznaczyć właściwy organ i struktury administracyjne.

(5)  Projekty sieci bazowej, zarówno duże, jak i mniejsze projekty TEN-T, muszą być realizowane w oparciu o zintegrowane procedury wydawania pozwoleń, aby umożliwić jasne, przejrzyste i spójne zarządzanie całą procedurą i aby zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy dla inwestorów. Państwa członkowskie powinny, zgodnie ze swoimi krajowymi ramami prawnymi, wyznaczyć właściwy organ i struktury administracyjne.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Ustanowienie na szczeblu krajowym jedynego właściwego organu odpowiedzialnego za wszystkie procedury wydawania pozwoleń (punkt kompleksowej obsługi) powinno zmniejszyć złożoność, poprawić efektywność i zwiększyć przejrzystość procedur. W stosownych przypadkach powinno to również poprawić współpracę między państwami członkowskimi. Procedury powinny służyć propagowaniu rzeczywistej współpracy między inwestorami i jedynym właściwym organem, a zatem powinny umożliwić wytyczenie zakresu stosowania na etapie przedaplikacyjnym procedury wydawania pozwoleń. Wspomniane wytyczenie zakresu należy zintegrować w szczegółowym omówieniu wniosku i przeprowadzić je zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE.

(6)  Ustanowienie na szczeblu krajowym jedynego właściwego organu odpowiedzialnego za wszystkie procedury wydawania pozwoleń (punkt kompleksowej obsługi) powinno zmniejszyć złożoność, obniżyć koszty, poprawić efektywność i koordynację oraz zwiększyć przejrzystość procedur i przyspieszyć tempo ich realizacji, aby umożliwić skuteczną realizację projektów oraz osiąganie ustalonych celów. W stosownych przypadkach powinno to również poprawić współpracę między państwami członkowskimi i wspierać synergię pomiędzy poszczególnymi instrumentami służącymi osiągnięciu tego celu, biorąc pod uwagę fakt, że stymulacja TEN-T przyczyni się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim i będzie sprzyjać handlowi wewnątrzwspólnotowemu. Procedury powinny służyć propagowaniu rzeczywistej współpracy między inwestorami i jedynym właściwym organem, a zatem powinny umożliwić wytyczenie zakresu stosowania na etapie przedaplikacyjnym procedury wydawania pozwoleń. Wspomniane wytyczenie zakresu należy zintegrować w szczegółowym omówieniu wniosku i przeprowadzić je zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Procedura określona w niniejszym rozporządzeniu powinna pozostawać bez uszczerbku dla spełnienia wymogów zawartych w prawie międzynarodowym i prawie Unii, w tym w przepisach o ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego.

(7)  Procedura określona w niniejszym rozporządzeniu powinna pozostawać bez uszczerbku dla spełnienia wymogów zawartych w prawie międzynarodowym i prawie Unii, w tym w przepisach o ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego, poprzez promowanie zrównoważonego, niskoemisyjnego transportu oraz osiągnięcie celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do niskiego poziomu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Biorąc pod uwagę konieczność ukończenia sieci bazowej TEN-T, uproszczeniu procedur wydawania pozwoleń powinno towarzyszyć określenie terminu, w którym odpowiedzialne właściwe organy powinny podjąć decyzję kompleksową dotyczącą konstrukcji projektu. Termin ten powinien skłaniać do sprawniejszego prowadzenia procedur oraz w żadnym wypadku nie powinien powodować uszczerbku dla wysokich standardów Unii w zakresie ochrony środowiska i udziału społeczeństwa.

(8)  Biorąc pod uwagę konieczność ukończenia sieci bazowej TEN-T, uproszczeniu procedur wydawania pozwoleń powinno towarzyszyć określenie terminu, w którym odpowiedzialne właściwe organy powinny podjąć decyzję kompleksową dotyczącą konstrukcji projektu. Termin ten powinien zapewniać sprawniejsze prowadzenie procedur oraz w żadnym wypadku nie powinien powodować uszczerbku dla wysokich standardów Unii w zakresie ochrony środowiska i udziału społeczeństwa.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Ustanowienie skutecznych i szeroko zakrojonych procedur konsultacji z opinią publiczną, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi od najwcześniejszych etapów wstępnego planowania wyeliminuje opóźnienia w wydawaniu pozwoleń na realizację projektów i procesy wdrożeniowe, a także zagwarantuje korzyści płynące z projektów na szczeblu lokalnym.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Szczególne wyzwania w zakresie koordynacji procedur wydawania pozwoleń dotyczą transgranicznych projektów infrastrukturalnych sieci TEN-T. Koordynatorzy europejscy powinni być uprawnieni do monitorowania tych procedur, a także ułatwiania ich synchronizacji i ukończenia.

(10)  Szczególne wyzwania w zakresie koordynacji procedur wydawania pozwoleń dotyczą transgranicznych projektów infrastrukturalnych sieci TEN-T. Aby uniknąć opóźnień w transgranicznym wdrażaniu tych projektów, koordynatorzy europejscy powinni być uprawnieni do monitorowania tych procedur, a także ułatwiania ich synchronizacji i ukończenia, wzmacniając współpracę wykonawczą i opierając się na projektach INTERREG dotyczących mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w obszarach transgranicznych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zamówienia publiczne w kontekście transgranicznych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należy realizować zgodnie z Traktatem oraz dyrektywami 2014/25/UE lub 2014/24/UE. Aby zapewnić efektywne ukończenie transgranicznych projektów sieci bazowej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zamówienia publiczne przeprowadzane przez wspólny podmiot powinny podlegać przepisom jednego prawodawstwa krajowego. Na zasadzie odstępstwa od przepisów Unii dotyczących zamówień publicznych mające zastosowanie przepisy krajowe co do zasady powinny być przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa wspólnego podmiotu. Powinna istnieć możliwość określenia mających zastosowanie przepisów w umowie międzyrządowej.

(11)  Zamówienia publiczne w kontekście transgranicznych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należy realizować zgodnie z Traktatem oraz dyrektywami 2014/25/UE lub 2014/24/UE. Aby zapewnić efektywne ukończenie transgranicznych projektów sieci bazowej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zamówienia publiczne przeprowadzane przez wspólny podmiot powinny podlegać przepisom jednego prawodawstwa krajowego. Na zasadzie odstępstwa od przepisów Unii dotyczących zamówień publicznych mające zastosowanie przepisy krajowe co do zasady powinny być przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa wspólnego podmiotu, lub przepisy takie powinno się określić w umowie międzyrządowej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Komisja nie angażuje się systematycznie w proces udzielania zezwoleń na poszczególne projekty. W pewnych okolicznościach niektóre aspekty przygotowania projektu podlegają jednak kontroli na szczeblu unijnym. Jeżeli Komisja jest zaangażowana w procedury, zastosuje ona preferencyjne traktowanie wobec unijnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i zagwarantuje pewność promotorom projektów. Czasami może być wymagane zatwierdzenie pomocy państwa. Zgodnie z kodeksem najlepszych praktyk przeprowadzania postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa istnieje możliwość zwrócenia się przez państwa członkowskie do Komisji o zajęcie się projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci bazowej TEN-T, które mają ich zdaniem znaczenie priorytetowe, w bardziej przewidywalnych terminach w ramach kompleksowego podejścia do sprawy lub wspólnie uzgodnionego planowania.

(12)  Komisja nie angażuje się systematycznie w proces udzielania zezwoleń na poszczególne projekty. W pewnych okolicznościach niektóre aspekty przygotowania projektu podlegają jednak kontroli na szczeblu unijnym. Jeżeli Komisja jest zaangażowana w procedury, zastosuje ona preferencyjne traktowanie wobec unijnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i zagwarantuje pewność promotorom projektów. Czasami może być wymagane zatwierdzenie pomocy państwa, przy czym w przypadkach, w których projekt jest zgodny z zasadami pomocy państwa, zostanie przyjęta szybka procedura zatwierdzania, co zwiększy pewność prawa i przewidywalność inwestycji. Zgodnie z kodeksem najlepszych praktyk przeprowadzania postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa istnieje możliwość zwrócenia się przez państwa członkowskie do Komisji o zajęcie się projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci bazowej TEN-T, które mają ich zdaniem znaczenie priorytetowe, w bardziej przewidywalnych terminach w ramach kompleksowego podejścia do sprawy lub wspólnie uzgodnionego planowania. Komisja będzie również musiała dołożyć starań, aby propagować wymianę wzorcowych praktyk w celu zapewnienia pomyślnej realizacji transeuropejskiej sieci transportowej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Projekty infrastrukturalne w zakresie sieci bazowej TEN-T powinny być realizowane również w oparciu o wytyczne Komisji, które wnoszą więcej jasności, jeżeli chodzi o realizację konkretnych rodzajów projektów przy jednoczesnym respektowaniu dorobku prawnego UE. Przykładowo w planie działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki23 przewidziano takie wytyczne, aby wprowadzić więcej jasności w kontekście przestrzegania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej. W przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należy udostępnić bezpośrednie wsparcie w zakresie zamówień publicznych, aby zapewnić najlepszą relację jakości do wydatkowanych środków publicznych24. Ponadto w ramach mechanizmów opracowanych na potrzeby wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 należy udostępnić odpowiednią pomoc techniczną w celu zapewnienia wsparcia finansowego projektom sieci TEN-T będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(13)  Projekty infrastrukturalne w zakresie sieci bazowej TEN-T powinny być realizowane również w oparciu o wytyczne Komisji, które wnoszą więcej jasności jeżeli chodzi o realizację konkretnych rodzajów projektów, przy jednoczesnym respektowaniu dorobku prawnego UE, potrzeb rozwojowych i unijnych celów w dziedzinie zmiany klimatu. Przykładowo w planie działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki23 przewidziano takie wytyczne, aby wprowadzić więcej jasności w kontekście przestrzegania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej. Ustanowiony dobrowolny mechanizm oceny ex-ante aspektów zamówień publicznych na duże projekty infrastrukturalne należy udostępnić odniesieniu do wszystkich projektów TEN-T. Dzięki kombinacji narzędzi (centrum informacyjne, mechanizm powiadamiania i wymianę informacji), organy krajowe, regionalne i lokalne oraz promotorzy projektów będą czerpać znaczne korzyści z istniejącej wiedzy oraz uzyskają najlepszą relację jakości do wydatkowanych środków publicznych24. Ponadto w ramach mechanizmów opracowanych na potrzeby wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 należy udostępnić odpowiednią pomoc techniczną w celu zapewnienia wsparcia finansowego projektom sieci TEN-T będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, przyczyniając się w ten sposób do osiągania celów Komisji w dziedzinie multimodalności.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Komisja powinna zaproponować ramy poszukiwania dodatkowych środków na realizację projektów o unijnej wartości dodanej, nie ograniczając przy tym środków budżetowych przeznaczonych na instrumenty polityki spójności.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „jedyny właściwy organ” oznacza organ, który państwo członkowskie wyznacza jako odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;

d)  „jedyny właściwy organ” oznacza istniejący lub nowo utworzony organ wskazany przez państwo członkowskie na odpowiednim szczeblu administracyjnym, który pełni funkcję punktu kontaktowego dla promotorów projektów, ściśle współpracuje z odnośnymi koordynatorami europejskimi i ułatwia wdrożenie niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu zapewnienia efektywnych procedur administracyjnych w związku z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania promotorzy projektów i wszystkie zainteresowane organy zapewniają jak najszybsze zgodnie z prawem zajęcie się tymi projektami, w tym w zakresie przyznawanych środków.

3.  W celu zapewnienia szybkich i efektywnych procedur administracyjnych w związku z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania promotorzy projektów i wszystkie zainteresowane organy zapewniają jak najszybsze, skuteczne i efektywne zgodnie z prawem zajęcie się tymi projektami, w tym w zakresie przyznawanych środków.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu dotrzymania terminów określonych w art. 6 i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z ukończeniem projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkie procedury administracyjne wynikające z mających zastosowanie przepisów, zarówno krajowych, jak i unijnych, są zintegrowane i skutkują przyjęciem wyłącznie jednej decyzji kompleksowej.

1.  W celu dotrzymania terminów określonych w art. 6, propagowania synergii między dostępnymi instrumentami i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z ukończeniem projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkie procedury administracyjne wynikające z mających zastosowanie przepisów, zarówno krajowych, jak i unijnych, są zintegrowane i skutkują przyjęciem wyłącznie jednej decyzji kompleksowej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE i innych przepisów unijnych, państwa członkowskie gwarantują określenie wspólnych procedur w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy 2011/92/UE.

2.  Dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE i innych przepisów unijnych, państwa członkowskie gwarantują określenie wspólnych procedur w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy 2011/92/UE. Państwa członkowskie uwzględniają również złożoności związane z potencjalnym wpływem środowiskowym projektów transgranicznych, w tym w stosownym przypadku oddziaływaniem na zasoby wodne lub obszary chronione NATURA 2000. Projekty realizowane w sektorze transportu wodnego – który obejmuje porty morskie, porty śródlądowe i śródlądowe drogi wodne – należy objąć specjalistycznym wsparciem ze względu na zależność tego sektora od zasobów wodnych. Takie projekty należy oceniać w kontekście wymogów określonych w ramowej dyrektywie wodnej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  odpowiedzialny organ koordynuje projekty transgraniczne z państwami członkowskimi.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  najważniejsze etapy, które mają zostać zrealizowane, i terminy ich wykonania w kontekście podjęcia decyzji kompleksowej;

(iv)  najważniejsze etapy kluczowe, które mają zostać zrealizowane, i terminy ich wykonania w kontekście podjęcia kompleksowej decyzji, a także ogólne ustalone ramy czasowe;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jedyny właściwy organ poddaje wniosek ocenie i przyjmuje decyzję kompleksową w terminie jednego roku od dnia przedłożenia kompletnej dokumentacji wniosku zgodnie z ust. 7. W razie potrzeby państwa członkowskie mogą ustalić wcześniejszy termin.

8.  Jedyny właściwy organ poddaje wniosek ocenie i przyjmuje decyzję kompleksową w terminie jednego roku od dnia przedłożenia kompletnej dokumentacji wniosku zgodnie z ust. 7. W razie potrzeby państwa członkowskie mogą ustalić wcześniejszy termin, a także zastosować sankcje za niedotrzymanie terminów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Koordynator europejski, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, jest uprawniony do ścisłego monitorowania przebiegu procedury wydawania pozwoleń w przypadku transgranicznych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz do ułatwiania kontaktów między zaangażowanymi właściwymi organami.

2.  Koordynator europejski, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, oraz przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych są uprawnieni do ścisłego monitorowania przebiegu procedury wydawania pozwoleń w przypadku transgranicznych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz do ułatwiania kontaktów między zaangażowanymi właściwymi organami.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek promotora projektu lub państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednimi unijnymi programami finansowania i bez uszczerbku dla wieloletnich ram finansowych, Unia udostępnia pomoc techniczną na rzecz wdrożenia niniejszego rozporządzenia i ułatwienia realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Na wniosek promotora projektu lub państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednimi unijnymi programami finansowania i bez uszczerbku dla wieloletnich ram finansowych, Unia udostępnia ukierunkowaną pomoc techniczną na rzecz wdrożenia niniejszego rozporządzenia i ułatwienia realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Specjalna pomoc jest również niezbędna do zapewnienia utrzymania sieci w celu zagwarantowania trwałości i prawidłowego funkcjonowania infrastruktury TEN-T. W związku z tym Komisja i państwa członkowskie, a także Europejski Bank Inwestycyjny, powinni przeanalizować nowe programy finansowania, aby ułatwić inwestowanie w utrzymanie sieci.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej

Odsyłacze

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Demetris Papadakis

20.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

15.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mircea Diaconu, David Martin

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

19.11.2018


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej

Odsyłacze

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Data przedstawienia w PE

17.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

6

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data złożenia

15.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2019Informacja prawna