Förfarande : 2018/0138(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0015/2019

Ingivna texter :

A8-0015/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0109

BETÄNKANDE     ***I
PDF 280kWORD 121k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

(COM(2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Dominique Riquet

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0277),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0192/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tjeckiska senaten, den tyska förbundsdagen, det irländska parlamentet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A8-0015/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/201322 fastställs en gemensam ram för skapandet av toppmoderna, driftskompatibla nät för utvecklingen av den inre marknaden. De transeuropeiska transportnäten (nedan kallade TEN-T) har en struktur med två nivåer det övergripande nätet ska säkerställa anslutbarhet för alla regioner i unionen, medan stomnätet består av de delar av nätet som är av störst strategisk betydelse för unionen. I förordning (EU) nr 1315/2013 fastställs bindande mål för slutförandet, där stomnätet ska slutföras senast 2030 och det övergripande nätet senast 2050.

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/201322 fastställs en gemensam ram för skapandet av driftskompatibla nät med en struktur i två nivåer, i unionen, för allmänheten, för utvecklingen av den inre marknaden och för den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen i unionen. De transeuropeiska transportnäten (nedan kallade TEN-T) har en struktur bestående av två nivåer. Stomnätet består av de delar av nätet som är av störst strategisk betydelse för unionen, medan det övergripande nätet ska säkerställa anslutbarhet mellan alla regioner i unionen. Stomnätet bör fungera som gränsöverskridande och multimodala acceleratorer för ett gemensamt europeiskt område för transport och rörlighet. I förordning (EU) nr 1315/2013 fastställs bindande mål för slutförandet, där stomnätet ska slutföras senast 2030 och det övergripande nätet senast 2050. Dessutom är förordning (EU) nr 1315/2013 inriktad på genomförandet av gränsöverskridande förbindelser, som kommer att göra de olika transportsätten mer driftskompatibla och bidra till en multimodal integrering av unionens transporter, och bör också beakta den dynamiska utvecklingen i transportsektorn och av ny teknik i framtiden.

__________________

__________________

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Trots nödvändigheten och bindande tidsfrister har erfarenheten visat att många investeringar som syftar till att slutföra TEN-T stöter på komplexa tillståndsförfaranden, gränsöverskridande upphandlingsförfaranden och andra förfaranden. Denna situation äventyrar genomförandet av projekt i tid och leder i många fall till betydande förseningar och ökade kostnader. För att ta itu med dessa frågor och göra det möjligt att slutföra TEN-T på ett synkroniserat sätt krävs harmoniserade åtgärder på unionsnivå.

(2)  Trots nödvändigheten och bindande tidsfrister har erfarenheten visat att många investeringar som syftar till att slutföra TEN-T stöter på många olika, långsamma, oklara och komplexa tillståndsförfaranden, gränsöverskridande upphandlingsförfaranden och andra förfaranden. Denna situation äventyrar genomförandet av projekt i tid och leder i många fall till betydande förseningar och ökade kostnader samt osäkerhet för projektansvariga och potentiella privata investerare, och kan till och med leda till att projekt överges mitt i genomförandet. Under dessa omständigheter kräver ett synkroniserat slutförande av TEN-T inom den tidsram som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 harmoniserade åtgärder på unionsnivå. Dessutom bör medlemsstaterna besluta om sina nationella infrastrukturplaner i överensstämmelse med TEN-T-målen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Denna förordning tillämpas enbart på unionsprojekt som anses vara projekt av gemensamt intresse enligt förordning (EU) nr 1315/2013 om det transeuropeiska transportnätets stomnät. En medlemsstat kan också besluta att utvidga tillämpningsområdet till det övergripande nätet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I de rättsliga ramarna i många medlemsstater prioriteras vissa kategorier av projekt på grundval av deras strategiska betydelse för ekonomin. Prioriterad behandling kännetecknas av kortare tidsfrister, parallella förfaranden eller begränsade tidsramar för överklaganden, samtidigt som man säkerställer att målen för andra horisontella strategier också uppnås. När sådana förutsättningar föreligger inom de nationella rättsliga ramarna bör de automatiskt gälla för unionsprojekt som anses utgöra projekt av gemensamt intresse enligt förordning (EU) nr 1315/2013.

(3)  I rättssystemen i många medlemsstater prioriteras vissa kategorier av projekt på grundval av deras strategiska betydelse för unionen. Prioriterad behandling kännetecknas av kortare tidsfrister, parallella och/eller förenklade förfaranden eller begränsade tidsramar för slutförande av tillståndsförfarandet eller för överklaganden, samtidigt som man säkerställer att målen för andra horisontella strategier också uppnås. När sådana regler för prioriterad behandling föreligger inom de nationella rättsliga ramarna bör de automatiskt gälla för unionsprojekt som anses utgöra projekt av gemensamt intresse enligt förordning (EU) nr 1315/2013. Medlemsstater som inte har sådana regler för prioriterad behandling bör anta dem.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Om skyldigheten att göra bedömningar i samband med miljöfrågor inom stomnätsprojekt uppstår parallellt genom direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU, och genom annan unionslagstiftning, t.ex. direktiv 92/43/EEG, direktiv 2009/147/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/98/EG, direktiv 2010/75/EU, direktiv 2012/18/EU och direktiv 2011/42/EG, bör medlemsstaterna se till att det finns ett gemensamt förfarande som uppfyller kraven i dessa direktiv, i syfte att effektivisera miljökonsekvensbedömningarna och rationalisera beslutsprocessen.

(4)  Om skyldigheten att göra bedömningar i samband med miljöfrågor inom stomnätsprojekt uppstår parallellt genom direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU, och genom annan unionslagstiftning, t.ex. direktiv 92/43/EEG, direktiv 2009/147/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/98/EG, direktiv 2010/75/EU, direktiv 2012/18/EU och direktiv 2011/42/EG, bör medlemsstaterna säkerställa att det finns ett gemensamt förfarande som uppfyller kraven i dessa direktiv, i syfte att effektivisera miljökonsekvensbedömningarna och rationalisera beslutsprocessen. Ett tidigt fastställande av omfattningen av innehållet i miljökonsekvensbedömningar och tidiga diskussioner med den behöriga myndigheten om miljökonsekvensbedömningarnas innehåll kan dessutom minska förseningarna i samband med tillståndsgivning och generellt förbättra kvaliteten på bedömningarna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Med beaktande av det stora antalet miljökonsekvensbedömningar som följer av många EU-direktiv och nationella regler och som krävs för beviljande av tillstånd för projekt av gemensamt intresse i TEN-T-stomnätet, bör unionen inrätta ett gemensamt förenklat och centraliserat förfarande som uppfyller kraven i dessa direktiv, i syfte att bidra till uppnåendet av målen i denna förordning angående en ökad rationalisering av åtgärderna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Stomnätsprojekt bör stödjas genom integrerade tillståndsförfaranden i syfte att göra hanteringen av förfarandet i sin helhet tydlig och tillhandahålla en enda kontaktpunkt för investerare. Medlemsstaterna bör utse en behörig myndighet i enlighet med sina nationella rättsliga ramar och administrativa strukturer.

(5)  Medlemsstaterna bör utse en enda behörig myndighet i enlighet med sina nationella rättsliga ramar och administrativa strukturer så att projekt i stomnätet kan dra nytta av integrationen av förfaranden för beviljande av tillstånd och en enda kontaktpunkt för investerare, vilket möjliggör en effektiv och tydlig förvaltning av det övergripande förfarandet. Vid behov kan den enda behöriga myndigheten delegera sina ansvarsområden, skyldigheter och uppgifter till en annan myndighet på lämplig regional, lokal eller annan administrativ nivå.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Inrättandet av en enda behörig myndighet på nationell nivå där alla tillståndsförfaranden integreras (en enda kontaktpunkt) bör minska komplexiteten, öka effektiviteten och förbättra insynen i förfarandena. Det bör också stärka samarbetet mellan medlemsstaterna där så är lämpligt. Förfarandena bör främja verkligt samarbete mellan investerare och den enda behöriga myndigheten och bör därför göra det möjligt att fastställa omfattningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (scoping) under tillståndsförfarandets fas före ansökan. Sådan scoping bör integreras i den detaljerade beskrivningen av ansökan och följa det förfarande som anges i artikel 5.2 i direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU.

(6)  Inrättandet av en enda behörig myndighet på nationell nivå där alla tillståndsförfaranden integreras (en enda kontaktpunkt) bör minska komplexiteten, öka effektiviteten och samordningen och förbättra insynen och takten i förfarandena och i antagandet av besluten. Det bör också stärka samarbetet mellan medlemsstaterna där så är lämpligt. Förfarandena bör främja verkligt samarbete mellan investerare och den enda behöriga myndigheten och bör därför göra det möjligt att fastställa omfattningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (scoping) under tillståndsförfarandets fas före ansökan. Sådan scoping bör integreras i den detaljerade beskrivningen av ansökan och följa det förfarande som anges i artikel 5.2 i direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  När projekt av gemensamt intresse anses vara prioriterade unionsprojekt kan en gemensam behörig myndighet inrättas i överenskommelse mellan de enda behöriga myndigheterna i två eller flera medlemsstater eller mellan medlemsstater och tredjeländer, för att fullgöra de skyldigheter som följer av denna förordning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Med tanke på att slutförandet av TEN-T-stomnätet brådskar bör förenklingen av tillståndsförfarandena åtföljas av en tidsfrist inom vilken ansvariga behöriga myndigheter bör fatta ett övergripande beslut om projektets genomförande. Denna tidsfrist bör uppmuntra till effektivare hantering av förfarandena och bör under inga omständigheter äventyra unionens höga standarder för miljöskydd och allmänhetens deltagande.

(8)  Med tanke på att slutförandet av TEN-T-stomnätet behöver ske senast 2030 bör förenklingen av tillståndsförfarandena åtföljas av en tidsfrist inom vilken ansvariga behöriga myndigheter bör fatta ett övergripande beslut om projektets genomförande. Denna tidsfrist bör säkerställa en effektivare hantering av förfarandena och bör under inga omständigheter äventyra unionens höga standarder för miljöskydd, insyn och allmänhetens deltagande. Projekt bör utvärderas utifrån de mognadskriterier för projekturval som är fastställda av Fonden för ett sammanlänkat Europa. Efterlevnaden av de tidsfrister som fastställs i denna förordning bör beaktas vid dessa utvärderingar.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För gränsöverskridande TEN-T-infrastrukturprojekt gäller särskilda utmaningar i fråga om samordningen av tillståndsförfaranden. De europeiska samordnarna bör ges befogenhet att övervaka dessa förfaranden och underlätta synkroniseringen och slutförandet av dem.

(10)  För gränsöverskridande TEN-T-infrastrukturprojekt gäller särskilda utmaningar i fråga om samordningen av tillståndsförfaranden. De europeiska samordnare som avses i artikel 45 i förordning (EU)nr 1315/2013 bör ges befogenhet att övervaka dessa förfaranden och underlätta synkroniseringen och slutförandet av dem, för att säkerställa att tidsfristerna i denna förordning respekteras.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Kommissionen är inte systematiskt inblandad i godkännandet av enskilda projekt. I en del fall måste dock vissa aspekter av projektförberedelserna få godkännande på unionsnivå. Om kommissionen är inblandad i förfarandena prioriterar den unionsprojekt av gemensamt intresse och skapar säkerhet för projektansvariga. I vissa fall kan godkännande av statligt stöd krävas. I linje med reglerna om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd får medlemsstaterna uppmana kommissionen att behandla projekt av gemensamt intresse inom stomnätet för TEN-T som de anser vara prioriterade med mer förutsägbara tidsramar enligt metoden med ärendeportföljer eller ömsesidigt överenskommen planering.

(12)  Kommissionen är inte systematiskt inblandad i godkännandet av enskilda projekt. I en del fall måste dock vissa aspekter av projektförberedelserna få godkännande på unionsnivå. Om kommissionen är inblandad i förfarandena prioriterar den unionsprojekt av gemensamt intresse och skapar säkerhet för projektansvariga. I vissa fall kan godkännande av statligt stöd krävas. Utan att det påverkar tidsfristerna i denna förordning och i linje med reglerna om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd bör medlemsstaterna kunna uppmana kommissionen att behandla projekt av gemensamt intresse inom stomnätet för TEN-T som de anser vara prioriterade med mer förutsägbara tidsramar enligt metoden med ärendeportföljer eller ömsesidigt överenskommen planering.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Genomförandet av infrastrukturprojekt i stomnätet för TEN-T bör också stödjas genom kommissionens riktlinjer som bringar mer klarhet vad gäller genomförandet av vissa typer av projekt samtidigt som unionens regelverk respekteras. I handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet23, till exempel, förväntas sådana riktlinjer bringa mer klarhet med avseende på respekten för fågeldirektivet och habitatdirektivet. Direkt stöd i samband med offentlig upphandling bör göras tillgängligt för projekt av gemensamt intresse för att säkerställa bäst valuta för de offentliga pengarna24. Dessutom bör lämpligt tekniskt stöd göras tillgängligt inom ramen för de mekanismer som utvecklats för den fleråriga budgetramen 2021–2027, i syfte att tillhandahålla finansiellt stöd till TEN-T-projekt av gemensamt intresse.

(13)  Genomförandet av infrastrukturprojekt i stomnätet för TEN-T bör också stödjas genom kommissionens riktlinjer som bringar mer klarhet vad gäller genomförandet av vissa typer av projekt samtidigt som unionens regelverk respekteras. I handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet23, till exempel, förväntas sådana riktlinjer bringa mer klarhet med avseende på respekten för fågeldirektivet och habitatdirektivet. Direkt stöd i samband med offentlig upphandling bör göras tillgängligt för projekt av gemensamt intresse för att säkerställa så låga externa kostnader som möjligt och bästa valuta för de offentliga pengarna24. Dessutom bör lämpligt tekniskt stöd göras tillgängligt inom ramen för de mekanismer som utvecklats för den fleråriga budgetramen 2021–2027, i syfte att tillhandahålla finansiellt stöd till TEN-T-projekt av gemensamt intresse.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Av rättssäkerhetsskäl bör de administrativa förfaranden som inletts före ikraftträdandet av denna förordning inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

(15)  Av rättssäkerhetsskäl bör de administrativa förfaranden som inletts före ikraftträdandet av denna förordning inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning, om inget annat har beslutats genom en överenskommelse mellan de berörda parterna.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs krav för de administrativa förfaranden som tillämpas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i samband med godkännande och genomförande av alla projekt av gemensamt intresse inom det transeuropeiska nätets stomnät.

I denna förordning fastställs krav för de administrativa förfaranden som tillämpas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i samband med godkännande och genomförande av alla projekt av gemensamt intresse inom stomnätet i det transeuropeiska nätet som har anknytning till förordning (EU) nr 1315/2013, inbegripet de i förväg identifierade projekten i del III i bilagan till förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 2021–2027.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får besluta att utvidga tillämpningen av alla bestämmelser i denna förordning, som ett block, till projekt av gemensamt intresse i det transeuropeiska transportnätets övergripande nät.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  övergripande beslut: det beslut eller den samling beslut av en eller flera myndigheter i en medlemsstat, med undantag för domstolar eller liknande organ, som avgör om en projektansvarig ska få eller inte få tillstånd att bygga den transportinfrastruktur som behövs för att slutföra ett projekt, utan att det påverkar ett beslut som fattas inom ramen för ett administrativt överklagandeförfarande.

(a)  övergripande beslut: det beslut eller den samling beslut av den enda behöriga myndigheten i en medlemsstat, och, i tillämpliga fall, den gemensamma behöriga myndigheten, dock med undantag för domstolar eller liknande organ, som avgör om en projektansvarig ska få eller inte få tillstånd att bygga den transportinfrastruktur som behövs för att slutföra ett projekt, utan att det påverkar ett beslut som fattas inom ramen för ett administrativt överklagandeförfarande.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tillståndsförfarande: varje förfarande som måste följas eller steg som måste vidtas hos myndigheterna i en medlemsstat, i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, innan den projektansvarige kan genomföra projektet.

(b)  tillståndsförfarande: varje förfarande som måste följas eller steg som måste vidtas hos de behöriga myndigheterna i en medlemsstat, i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, innan den projektansvarige kan genomföra projektet, och som inleds det datum då den enda behöriga myndigheten i medlemsstaten undertecknar bekräftelsen av underrättelsen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  projektansvarig: den som ansöker om tillstånd för ett privat projekt eller den offentliga myndighet som tar initiativ till ett projekt.

(c)  projektansvarig: varje fysisk eller offentlig eller privaträttslig juridisk person som ansöker om tillstånd att inleda ett projekt.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  enda behörig myndighet: den myndighet som en medlemsstat utser som ansvarig för att fullgöra de skyldigheter som följer av denna förordning.

(d)  enda behörig myndighet: den myndighet som en medlemsstat i enlighet med sin nationella lagstiftning utser som ansvarig för att fullgöra de skyldigheter som följer av denna förordning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  gemensam behörig myndighet: en myndighet som inrättas genom ömsesidig överenskommelse mellan de enda behöriga myndigheterna i två eller flera medlemsstater eller i en eller fler medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, och som ansvarar för att underlätta tillståndsförfarandena i samband med gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje projekt av gemensamt intresse i TEN-T-stomnätet ska vara föremål för ett integrerat tillståndsförfarande som hanteras av en enda behörig myndighet som varje medlemsstat har utsett i enlighet med artiklarna 5 och 6.

1.  Varje projekt av gemensamt intresse i TEN-T-stomnätet, inbegripet de i förväg identifierade avsnitten i del III i bilagan till förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, ska vara föremål för ett integrerat tillståndsförfarande som hanteras av en enda behörig myndighet som varje medlemsstat har utsett i enlighet med artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att säkerställa effektiva administrativa förfaranden i samband med projekt av gemensamt intresse ska projektansvariga och alla berörda myndigheter säkerställa att dessa projekt behandlas på snabbast möjliga sätt, även med avseende på anslagna resurser.

3.  För att säkerställa effektiva och ändamålsenliga administrativa förfaranden i samband med projekt av gemensamt intresse ska projektansvariga och alla berörda myndigheter säkerställa att dessa projekt behandlas på snabbast möjliga sätt, även med avseende på utvärderingen av mognadskriterierna för projekturval och anslagna resurser.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att respektera tidsfristerna som anges i artikel 6 och minska den administrativa bördan i samband med slutförandet av projekt av gemensamt intresse ska alla administrativa förfaranden till följd av gällande lagstiftning, både på nationell nivå och unionsnivå, integreras och resultera i ett enda övergripande beslut.

1.  För att respektera tidsfristerna som anges i artikel 6 och minska den administrativa bördan i samband med slutförandet av projekt av gemensamt intresse ska alla tillståndsförfaranden till följd av gällande lagstiftning, inbegripet relevanta miljökonsekvensbedömningar, både på nationell nivå och unionsnivå, integreras och resultera i ett enda övergripande beslut, utan att detta påverkar unionslagstiftningens krav på insyn och allmänhetens deltagande samt dess miljö- och säkerhetskrav.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller projekt av gemensamt intresse för vilka skyldigheten att genomföra bedömningar av miljöpåverkan uppstår både enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU och annan unionslagstiftning ska medlemsstaterna se till att gemensamma förfaranden i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv 2011/92/EU föreskrivs.

2.  Utan att det påverkar tidsfristerna i artikel 6 i denna förordning ska medlemsstaterna, när det gäller projekt av gemensamt intresse för vilka skyldigheten att genomföra bedömningar av miljöpåverkan uppstår både enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU och annan unionslagstiftning, säkerställa att gemensamma förfaranden i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv 2011/92/EU föreskrivs.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den... (OP please insert the date one year of the entry into force of this Regulation) ska varje medlemsstat utse en enda behörig myndighet som ska ansvara för att underlätta tillståndsprocessen, vilken även inbegriper det övergripande beslutet.

1.  Senast den... [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] och under alla omständigheter senast den 31 december 2020, ska varje medlemsstat utse en enda behörig myndighet som ska ansvara för att underlätta de tillståndsförfaranden som krävs för det övergripande beslutet, i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den enda behöriga myndighetens ansvar, som avses i punkt 1, och/eller de uppgifter som är förknippade därmed, får delegeras till eller utföras av en annan myndighet på lämplig administrativ nivå, för respektive projekt av gemensamt intresse eller särskild kategori av projekt av gemensamt intresse, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

På initiativ av den enda behöriga myndigheten får dess ansvar och skyldigheter och/eller de uppgifter som är förknippade därmed, enligt vad som avses i punkt 1, i samförstånd med medlemsstaten, delegeras till och utföras av en annan myndighet på lämplig regional, lokal eller annan administrativ nivå, för respektive projekt av gemensamt intresse eller särskild kategori av projekt av gemensamt intresse, med undantag av det övergripande beslut som avses i punkt 3 i denna artikel, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En enda myndighet har ansvaret för respektive projekt av gemensamt intresse.

(a)  En enda behörig myndighet har ansvaret för vart och ett av projekten av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Myndigheten fungerar som enda kontaktpunkt för den projektansvarige i det förfarande som leder fram till det övergripande beslutet om ett givet projekt av gemensamt intresse.

(b)  Den behöriga myndigheten fungerar som enda kontaktpunkt för den projektansvarige i det förfarande som leder fram till det övergripande beslutet om ett givet projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Myndigheten samordnar inlämningen av all relevant dokumentation och information.

(c)  Den behöriga myndigheten samordnar inlämningen av all relevant dokumentation och information.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det övergripande beslut som utfärdas av den enda behöriga myndigheten ska vara det enda rättsligt bindande beslutet till följd av det lagstadgade tillståndsförfarandet. Om andra myndigheter berörs av projektet får de avge yttranden som bidrag till förfarandet, i enlighet med nationell lagstiftning. Dessa yttranden ska beaktas av den enda behöriga myndigheten.

Det övergripande beslut som utfärdas av den enda behöriga myndigheten ska vara det enda rättsligt bindande beslutet till följd av tillståndsförfarandet. Utan att det påverkar de tidsfrister som fastställs i artikel 6 i denna förordning, får andra myndigheter, om de berörs av projektet, avge yttranden som bidrag till förfarandet, i enlighet med nationell lagstiftning. Den enda behöriga myndigheten är skyldig att beakta sådana yttranden, särskilt om de gäller de skyldigheter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU och rådets direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När den enda behöriga myndigheten fattar det övergripande beslutet ska den se till att tillämpliga krav i internationell rätt och unionsrätten respekteras och ska vederbörligen motivera sitt beslut.

4.  När den enda behöriga myndigheten fattar det övergripande beslutet ska den säkerställa att tillämpliga krav i internationell rätt och unionsrätten respekteras och ska vederbörligen motivera sitt beslut utifrån tillämpliga rättsliga bestämmelser.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om ett projekt av gemensamt intresse kräver att beslut fattas i två eller flera medlemsstater ska respektive behöriga myndighet vidta alla nödvändiga åtgärder för att samarbetet och samordningen dem emellan ska kunna ske effektivt och ändamålsenligt. Utan att det påverkar skyldigheterna enligt gällande unionsrätt och internationell rätt ska medlemsstaterna eftersträva gemensamma förfaranden, särskilt i fråga om bedömningen av miljöpåverkan.

5.  När ett projekt av gemensamt intresse kräver att beslut fattas i två eller flera medlemsstater, eller i ett eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, ska respektive behörig myndighet vidta alla nödvändiga åtgärder för att samarbetet och samordningen dem emellan ska kunna ske effektivt och ändamålsenligt, eller får inrätta en gemensam behörig myndighet, utan att det påverkar de tidsfrister som fastställs i artikel 6, som ska ansvara för att underlätta tillståndsförfarandet. Utan att det påverkar skyldigheterna enligt gällande unionsrätt och internationell rätt ska medlemsstaterna eftersträva gemensamma förfaranden, särskilt i fråga om bedömningen av miljöpåverkan.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  För att säkerställa ett effektivt genomförande av denna förordning, särskilt artikel 6a, ska den enda behöriga myndigheten underrätta kommissionen om datumet för inledande av tillståndsförfarandet och det övergripande beslutet, enligt artikel 6.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fasen före ansökan, som omfattar perioden från inledandet av tillståndsförfarandet till inlämnandet av den fullständiga ansökan till den enda behöriga myndigheten, ska i princip inte överstiga två år.

2.  Fasen före ansökan, som omfattar perioden från inledandet av tillståndsförfarandet till inlämnandet av den fullständiga ansökan till den enda behöriga myndigheten, ska i princip inte överstiga 18 månader.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att inleda tillståndsförfarandet ska den projektansvarige skriftligen underrätta den enda behöriga myndigheten i de berörda medlemsstaterna om projektet och bifoga en detaljerad beskrivning av projektet. Senast två månader efter mottagandet av ovan nämnda underrättelse ska den enda behöriga myndigheten antingen bekräfta den eller, om den anser att projektet inte är tillräckligt moget för tillståndsförfarandet, avvisa underrättelsen skriftligen. Om den enda behöriga myndigheten beslutar att avvisa underrättelsen ska den motivera sitt beslut. Datumet för den behöriga myndighetens undertecknande av bekräftelsen av underrättelsen ska utgöra startdatum för tillståndsförfarandet. Om två eller flera medlemsstater är berörda ska tillståndsförfarandets startdatum vara den dag då den sista underrättelsen godtas av den berörda behöriga myndigheten.

3.  För att inleda tillståndsförfarandet ska den projektansvarige skriftligen underrätta den enda behöriga myndigheten i de berörda medlemsstaterna eller, i tillämpliga fall, den gemensamma behöriga myndigheten, om projektet och bifoga en detaljerad beskrivning av projektet. Senast en månad efter mottagandet av ovan nämnda underrättelse ska den enda behöriga myndigheten antingen godta den eller, om den anser att projektet inte är tillräckligt moget för tillståndsförfarandet, avvisa underrättelsen skriftligen. Om den enda behöriga myndigheten beslutar att avvisa underrättelsen ska den motivera sitt beslut. Datumet för den behöriga myndighetens undertecknande av bekräftelsen av underrättelsen ska utgöra startdatum för tillståndsförfarandet. Om två eller flera medlemsstater är berörda ska tillståndsförfarandets startdatum vara den dag då den sista underrättelsen godtas av den berörda behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Inom tre månader efter inledandet av tillståndsförfarandet ska den enda behöriga myndigheten i nära samarbete med den projektansvarige och andra berörda myndigheter, och med beaktande av den information som lämnats av den projektansvarige på grundval av den underrättelse som avses i punkt 3, upprätta och tillställa den projektansvarige en detaljerad beskrivning av ansökan som ska innehålla följande:

4.  Inom två månader efter inledandet av tillståndsförfarandet ska den enda behöriga myndigheten, eller, i tillämpliga fall, den gemensamma behöriga myndigheten, i nära samarbete med den projektansvarige och andra berörda myndigheter, och med beaktande av den information som lämnats av den projektansvarige på grundval av den underrättelse som avses i punkt 3, upprätta och tillställa den projektansvarige en detaljerad beskrivning av ansökan som ska innehålla följande:

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den ansvariga behöriga myndigheten, på lämplig administrativ nivå, när den behöriga myndigheten har delegerat sina ansvarsområden, skyldigheter och/eller uppgifter i enlighet med artikel 5.2.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  De beslut och yttranden som ska inhämtas.

(i)  De beslut, tillstånd, yttranden och bedömningar som ska inhämtas.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii)  De myndigheter, de berörda parter och den allmänhet som sannolikt berörs.

(ii)  De myndigheter, de berörda parter och den allmänhet som sannolikt berörs och/eller tillfrågas.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iv)  Viktigare delmål som ska uppnås och tidsfrister för dessa inför det övergripande beslut som ska fattas.

(iv)  Viktigare delmål som ska uppnås och tidsfrister för dessa inför det övergripande beslut som ska fattas samt den övergripande fastställda tidsramen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den projektansvarige ska lämna in ansökan på grundval av det detaljerade förslaget till ansökan inom en period på 21 månader från och med mottagandet av den detaljerade beskrivningen av ansökan. Efter utgången av denna period anses den detaljerade beskrivningen av ansökan inte längre vara gällande, såvida inte den enda behöriga myndigheten beslutar att förlänga den perioden på grundval av en motiverad begäran från den projektansvarige.

6.  Den projektansvarige ska lämna in ansökan på grundval av det detaljerade förslaget till ansökan inom en period på 15 månader från och med mottagandet av den detaljerade beskrivningen av ansökan. Efter utgången av denna period anses den detaljerade beskrivningen av ansökan inte längre vara gällande, såvida inte den enda behöriga myndigheten beslutar att förlänga den perioden med högst 6 månader, antingen på eget initiativ eller på grundval av en motiverad begäran från den projektansvarige.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Den enda behöriga myndigheten ska bedöma ansökan och fatta ett övergripande beslut inom ett år från och med dagen för inlämnande av en fullständig ansökan i enlighet med punkt 7. Medlemsstaterna får fastställa en kortare tidsfrist, när så är lämpligt.

8.  Den enda behöriga myndigheten ska bedöma ansökan och fatta ett bindande beslut inom 6 månader från och med dagen för inlämnande av en fullständig ansökan i enlighet med punkt 7, om inte den enda behöriga myndigheten på eget initiativ beslutar att förlänga denna period med högst 3 månader, och motiverar beslutet. Medlemsstaterna får fastställa en kortare tidsfrist, när så är lämpligt.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Tillståndsförfarande och finansiellt stöd från unionen

 

1.  I enlighet med förfarandet i artikel 6 i denna förordning ska man vid bedömningen av projektet beakta hur projektet framskrider i fråga om projekturvalets mognadskriterier, som anges i artikel 13 i förordning (EU) nr .../... [om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa].

 

2.  Förseningar i de etapper och tidsfrister som fastställs i artikel 6 utgör grund för en undersökning av hur projektet framskrider och en översyn av det finansiella stödet från unionen inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, i enlighet med artikel 17.1 i förordning (EU) nr .../... [FSE], och kan leda till att det finansiella stödet minskas eller dras in.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För projekt där två eller flera medlemsstater är inblandade ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna jämka samman sina tidtabeller och enas om en gemensam tidsplan.

1.  För projekt där två eller flera medlemsstater eller en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer är inblandade ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna jämka samman sina tidtabeller och enas om en gemensam tidsplan.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I sådana fall får de enda behöriga myndigheterna i två eller flera medlemsstater eller i en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer genom ömsesidig överenskommelse inrätta en gemensam behörig myndighet i enlighet med artikel 5.5, i syfte att underlätta tillståndsförfarandet.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den europeiska samordnare som avses i artikel 45 i förordning (EU)² nr 1315/2013 ska ges befogenhet att på nära håll följa tillståndsförfarandet för gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse och att underlätta kontakter mellan inblandade behöriga myndigheter.

2.  Den europeiska samordnare som avses i artikel 45 i förordning (EU)² nr 1315/2013 ska ges befogenhet att följa tillståndsförfarandet för gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse och att underlätta kontakter och samarbete mellan inblandade behöriga myndigheter eller, i tillämpliga fall, med den gemensamma behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar skyldigheten att iaktta tidsfristerna enligt denna förordning ska den behöriga myndigheten, om tidsfristen för det övergripande beslutet inte efterlevs, omedelbart underrätta den berörda europeiska samordnaren om vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att slutföra tillståndsförfarandet med minsta möjliga försening. Den europeiska samordnaren får begära att den behöriga myndigheten regelbundet rapporterar om vilka framsteg som har gjorts.

3.  Utan att det påverkar skyldigheten att iaktta tidsfristerna enligt denna förordning ska den enda behöriga myndigheten, om tidsfristen för det övergripande beslutet inte efterlevs, omedelbart underrätta kommissionen och, i tillämpliga fall, den berörda europeiska samordnaren om vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att slutföra tillståndsförfarandet med minsta möjliga försening. Kommissionen och, i tillämpliga fall, den europeiska samordnaren får begära att den enda behöriga myndigheten regelbundet rapporterar om vilka framsteg som har gjorts.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om upphandlingsförfarandena genomförs av en gemensam enhet som inrättats av de deltagande medlemsstaterna ska den enheten tillämpa de nationella bestämmelserna i en av dessa medlemsstater och, genom undantag från dessa direktiv, ska de bestämmelserna vara de bestämmelser som fastställs i enlighet med artikel 57.5 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU eller artikel 39.5 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU, beroende på vad som är tillämpligt, såvida inte en överenskommelse mellan de deltagande medlemsstaterna föreskriver något annat. En sådan överenskommelse ska under alla omständigheter föreskriva att en enda nationell lagstiftning ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden som genomförs av en gemensam enhet.

2.  Om upphandlingsförfarandena genomförs av en gemensam enhet som inrättats av de deltagande medlemsstaterna ska den enheten, i tillämpliga fall tillsammans med sina dotterbolag, tillämpa de nationella bestämmelserna i en av dessa medlemsstater och, genom undantag från dessa direktiv, ska de bestämmelserna vara de bestämmelser som fastställs i enlighet med artikel 57.5 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU eller artikel 39.5 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU, beroende på vad som är tillämpligt, såvida inte en överenskommelse mellan de deltagande medlemsstaterna föreskriver något annat. En sådan överenskommelse ska under alla omständigheter föreskriva att en enda nationell lagstiftning ska tillämpas för de upphandlingsförfaranden som genomförs av en gemensam enhet, och, i tillämpliga fall, dess dotterbolag, på hela projektet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska på begäran av en projektansvarig eller en medlemsstat, i enlighet med unionens relevanta finansieringsprogram och utan att det påverkar den fleråriga budgetramen, tillhandahålla tekniskt stöd för att genomföra denna förordning och underlätta genomförandet av projekt av gemensamt intresse.

Unionen ska på begäran av en projektansvarig eller en medlemsstat, i enlighet med unionens relevanta finansieringsprogram och utan att det påverkar den fleråriga budgetramen, tillhandahålla tekniskt stöd, rådgivning och finansiellt stöd för att genomföra denna förordning och underlätta genomförandet av projekt av gemensamt intresse i alla stadier av processen.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Artiklarna 4, 5, 6 och 7 ska dock tillämpas i en viss medlemsstat från och med den dag då den enda behöriga myndigheten har utsetts av den medlemsstaten i enlighet med artikel 5.1.

 

Kommissionen kommer att offentliggöra ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning när dessa bestämmelser blir tillämpliga i en medlemsstat.


MOTIVERING

EU behöver ett modernt och effektivt infrastrukturnät som sträcker sig över hela EU och som kopplar samman medborgarna och företagen samt stöder den inre marknaden. I detta syfte har EU-institutionerna definierat de transeuropeiska transportnäten (TEN-T), som omfattar ett övergripande nät, men framför allt ett stomnät, som är EU:s ryggrad. I detta nät särskiljer man projekt av gemensamt intresse, som omfattas av denna förordning och som garanterar ett högt europeiskt mervärde.

Färdigställandet av de transeuropeiska transportnäten är avgörande för en varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt i EU, samtidigt som det säkerställer konkurrenskraften inför den ökade globala konkurrensen. EU och medlemsstaterna har gett sig själva fram till 2030 för att färdigställa stomnätet. Man beräknar att detta kommer att generera ytterligare 4 500 miljarder euro, eller 1,8 % av EU:s BNP, och stå för 13 miljoner arbetsår fram till 2030.

MOTIVEN BAKOM OCH AVSIKTEN MED FÖRORDNINGEN

Om inget görs för att snabba på takten kommer målet inte att vara uppfyllt till 2030. Vid uppförandet av infrastrukturen i TEN-T-stomnätet har man stött på allvarliga problem av två olika slag.

–  Det ena är finansiella problem: mot bakgrund av den ansträngda finanspolitiska situationen i medlemsstaterna och den mycket strama EU-budgeten framstår investeringsbehoven som enorma. Enligt beräkningar behövs det 500 miljarder euro i investeringar mellan 2021 och 2030 för att färdigställa TEN-T-stomnätet, och omkring 1 500 miljarder euro för att färdigställa det övergripande TEN-T-nätet fram till 2050.

–  Det andra är regleringsmässiga och operativa problem: denna förordning strävar efter att minska de regleringsmässiga hinder som orsakar stora svårigheter för de projektansvariga och för förverkligandet av TEN-T. Föredraganden vill särskilt påpeka att den ökande komplexiteten och den stora mängden studier, utvärderingar och samråd som krävs för projekten i allt högre grad försvårar genomförandet av dem. För stora infrastrukturprojekt tar det till exempel i genomsnitt åtta år från det att projekt utformas till dess att ärendet avslutas, så att genomförandet kan påbörjas. De förlängda tidsfristerna ger upphov till stor osäkerhet för de projektansvariga, kraftigt ökade kostnader för studier och slutliga arbetskostnader, och ett stort antal överklaganden. Dessa faktorer avskräcker såväl projektansvariga som deras partner, särskilt finansieringspartner, på grund av förfarandenas långa och oförutsägbara karaktär och resultat. Situationen är nu så allvarlig att den till och med kan bli oöverkomlig för projektansvariga, vilket leder till att vissa projekt anses vara omöjliga redan från början, eftersom de ses som alltför osäkra mot bakgrund av komplexiteten i förfarandena.

FÖRSLAGEN I BETÄNKANDET

Det är mot denna bakgrund som föredraganden välkomnar kommissionens förslag till förordning, som syftar till att bättre organisera och förkorta de administrativa förfarandena för tillstånd och genomförande av projekt av gemensamt intresse avseende stomnätet i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Denna rationalisering påverkar inte karaktären och innehållet i de administrativa och regleringsmässiga formaliteterna, som fortfarande faller inom medlemsstaternas ansvarsområde enligt subsidiaritetsprincipen. Däremot inför förordningen bestämmelser om organisation, tidsfrister, förenkling och införande av en gemensam kontaktpunkt, i syfte att avsevärt minska osäkerheten och kostnaderna.

  Tidsfrister

Föredraganden välkomnar och stöder därför införandet av tydliga och exakta tidsfrister i varje fas av tillståndsförfarandet. Dessutom införs en högsta tillåtna längd för hela tillståndsförfarandet, och denna längd sänks till mindre än tre år av föredraganden, vilket innebär en avsevärd förbättring jämfört med den nuvarande situationen.

  En enda behörig myndighet

Den eftersträvade rationaliseringen omfattar även införandet i varje medlemsstat av en enda kontaktpunkt för de projektansvariga genom utnämningen av en enda behörig myndighet som ansvarar för alla tillståndsförfaranden och som är den enda enheten som kan fatta de gemensamma övergripande besluten. Föredraganden tar dock hänsyn till medlemsstaternas möjlighet att delegera denna behörighet till en annan myndighet om denna är mer relevant för beslutsfattandet, förutsatt att principen om en enda behörig myndighet och en enda kontaktpunkt för projektansvariga upprätthålls.

  Gränsöverskridande projekt

När det gäller offentliga upphandlingsförfaranden för gränsöverskridande projekt som genomförs av en enhet som är gemensam för de deltagande medlemsstaterna har föredraganden stärkt kommissionens förslag genom att föreslå att ett enda regelverk ska gälla för hela projektet för både den gemensamma enheten och eventuella dotterbolag.

  Prioriterad behandling

Föredraganden betonar också att projekt av gemensamt intresse (som är de enda projekt som omfattas av denna förordning) är grundläggande och ger ett stort europeiskt mervärde till uppnåendet av EU:s mål, och att de därför bör ges prioriterad behandling av medlemsstaterna inom dessas rättsliga ramar.

  Samstämdhet med Fonden för ett sammanlänkat Europa

Föredraganden inför dessutom en ny bestämmelse i denna förordning som tar hänsyn till iakttagandet av de tidsfrister som fastställs i förordningen som ett av kriterierna för urval av projekt som lämnas in till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE).

Föredraganden är övertygad om att denna förordning kommer att bidra avsevärt till ett effektivt färdigställande av TEN–T-näten i EU genom att minska risken för förseningar, öka förutsägbarheten för projektansvariga och investerare under de tillämpliga förfarandena och, i slutändan, öka privata investerares deltagande. Ett snabbt antagande av förordningen skulle bland annat gynna projekt av gemensamt intresse som finansieras inom ramen för det nya programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa II från och med 2020.


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (19.11.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Föredragande av yttrande: Demetris Papadakis

KORTFATTAD MOTIVERING

I takt med att EU strävar efter att bli världsledande inom innovation, digitalisering och utfasning av fossila bränslen har Europeiska kommissionen antagit tre ”rörlighetspaket” vars främsta syfte är att göra transporterna säkrare, tillgängligare och renare och samtidigt säkerställa den europeiska industrins konkurrenskraft och säkra arbetstillfällen. Den föreslagna förordningen om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ingår i det tredje rörlighetspaketet ”Europa på väg”.

Effektiva, smarta och hållbara transporter är av avgörande betydelse för att EU:s interna marknad ska kunna fungera effektivt och för att säkerställa konkurrenskraften, för att skapa nya affärsmöjligheter och sysselsättning samt för att skydda miljön och begränsa klimatförändringarna genom främjande av utsläppssnål rörlighet. Det är därför viktigt att främja investeringar i transportinfrastruktur med betydande mervärde för EU, särskilt genom utvecklingen av TEN-T.

TEN-T består av två planeringsnivåer: det övergripande nätet (omfattar alla europeiska regioner och bör genomföras senast 2050) och stomnätet (omfattar de viktigaste förbindelserna och bör genomföras senast 2030).

Genomförandet av TEN-T-nätet, med särskild tonvikt på gränsöverskridande förbindelser och inom de tidsramar som fastställts, kommer att minska flaskhalsarna, överbrygga bristande förbindelser, särskilt inom gränsöverskridande sektioner, och förbättra driftskompatibiliteten mellan olika transportsätt.

Det finns dock farhågor för att den fastställda tidsfristen 2030 för slutförandet av TEN-T-stomnätet inte kommer att hålla på grund av konstaterade problem med förseningar och rättslig osäkerhet.

Det övergripande syftet med kommissionens förslag är att ta itu med de förseningar och den höga osäkerhet som påverkar det effektiva genomförandet av TEN-T-projekten. De identifierade problemfaktorerna är följande:

i)  Flera steg och myndigheter i samband med förfaranden för tillståndsgivning.

ii)  Inga eller icke-tillämpade tidsfrister.

iii)  Olika förfaranden för offentlig upphandling för gränsöverskridande TEN-T-projekt.

iv)  Samordningsutmaningar för genomförandet av gränsöverskridande projekt.

iv)  Uppfattad osäkerhet i samband med förfaranden för statligt stöd.

Kommissionens förslag är därför inriktat på följande:

–  Ökad samordning av förfaranden för offentlig upphandling för gränsöverskridande projekt.

–  Förenkling och fastställande av tidsfrister när det gäller regler för tillståndsgivning.

–  Förenkling av dokument och administrativa förfaranden för alla transportsätt.

–  Minskning av förseningar i samband med infrastrukturprojekt.

–  Underlättande av privata investerares medverkan.

–  Förtydligande av regler för offentliga samråd.

TEN-T-nätet är avgörande för en hållbar utveckling i de europeiska regionerna. Föredraganden betonar behovet av att se till att man inom ramen för TEN-T kommer att beakta randområden och öregioner, yttersta randområden och angränsande gränsregioner. Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) är därför ett viktigt verktyg i denna riktning.

Föredraganden erkänner mervärdet av FSE i förhållande till TEN-T eftersom det finns en hävstångseffekt på hållbar tillväxt och sysselsättning samt social, ekonomisk och territoriell sammanhållning. För att maximera effekten av EU-finansiering stöder föredraganden en optimal användning av de privata och offentliga finansieringssystemen, också mot bakgrund av att FSE och Horisont 2020 förenas med Europeiska fonden för strategiska investeringar och andra finansieringsinstrument.

Föredraganden betonar nödvändigheten av att kommissionen, de europeiska samordnarna och andra berörda intressenter i lika hög grad uppmärksammar småskaliga TEN-T-projekt som större sådana och de fördelar på kort, medellång och lång sikt som kan skapas genom sådana projekt.

Kommissionen har uppskattat att de investeringar som krävs för att genomföra TEN-T-stomnätet kommer att uppgå till omkring 500 miljarder euro mellan 2021 och 2030, vilket bidrar till skapandet av 13 miljoner arbetstillfällen per år fram till 2030 och genererar ytterligare intäkter på 1,8 procent av EU:s BNP.

Dessutom erkänner föredraganden vikten av att skydda de miljöaspekter som är kopplade till planeringen och genomförandet av TEN-T genom att främja transporter med låga utsläppsnivåer och uppfylla de mål som rör låga utsläpp av växthusgaser. Dessutom bör alla aspekter som rör hälsa och socialt välbefinnande i förhållande till transporter skyddas i lika hög grad.

Ett effektivt genomförande av TEN-T-projekten är också beroende av att berörda parter involveras i den tidiga planeringsfasen för transportinfrastruktur och i anordnandet av samråd med allmänheten, det civila samhällets organisationer och relevanta lokala myndigheter på ett effektivt sätt och i god tid. Social dialog och medborgardialog på nationell, regional och lokal nivå kan på ett avgörande sätt bidra till att öka allmänhetens acceptans av transportinfrastrukturprojekt, öka trovärdigheten och minska konflikter i de senare skedena av projektet.

Om man ser till att projektet på ett effektivt sätt bidrar till regional och lokal utveckling kommer, enligt föredraganden, uppfattningen om projektet automatiskt att förbättras och känslan av det gemensamma bästa och av egenansvar på lokal nivå att öka.

Föredraganden betonar de övergripande fördelarna med fullbordandet av TEN-T för EU-medborgarnas vardag. I detta avseende är det viktigt att medlemsstaterna beslutar om sina nationella infrastrukturplaner i enlighet med TEN-T-målen i syfte att tillhandahålla ett integrerat perspektiv som möjliggör större och ökad rörlighet för alla EU-medborgare – en avgörande faktor för social integration och miljöskydd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 172,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 171.2 och 172,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/201322 fastställs en gemensam ram för skapandet av toppmoderna, driftskompatibla nät för utvecklingen av den inre marknaden. De transeuropeiska transportnäten (nedan kallade TEN-T) har en struktur med två nivåer det övergripande nätet ska säkerställa anslutbarhet för alla regioner i unionen, medan stomnätet består av de delar av nätet som är av störst strategisk betydelse för unionen. I förordning (EU) nr 1315/2013 fastställs bindande mål för slutförandet, där stomnätet ska slutföras senast 2030 och det övergripande nätet senast 2050.

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/201322 fastställs en gemensam ram för skapandet av toppmoderna, driftskompatibla nät för utvecklingen av den inre marknaden, vilken också bör ta hänsyn till den dynamiska utvecklingen i framtiden inom transportsektorn och inom ny teknik. Planeringen, utvecklingen och driften av de transeuropeiska transportnäten (nedan kallade TEN-T) syftar till att utveckla en smart, säker och hållbar rörlighet för personer och varor och att säkerställa tillgänglighet och anslutbarhet för alla regioner i unionen, inklusive avlägsna områden, öregioner och yttersta randområden, samt att bidra till ökad ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, samtidigt som man strävar efter att uppnå mål som rör miljö, sociala frågor och hållbar utveckling. TEN-T har en struktur med två nivåer det övergripande nätet ska säkerställa anslutbarhet för alla regioner i unionen, medan stomnätet består av de delar av nätet som är av störst strategisk betydelse för unionen. I förordning (EU) nr 1315/2013 fastställs bindande mål för slutförandet där stomnätet ska slutföras senast 2030 och det övergripande nätet senast 2050, i syfte att åstadkomma en smart, säker och hållbar rörlighet som bidrar till utvecklingen och till anslutbarheten mellan städer, stadsnära områden och landsbygd och därmed främjar ekonomisk tillväxt och sammanhållning.

__________________

__________________

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Trots nödvändigheten och bindande tidsfrister har erfarenheten visat att många investeringar som syftar till att slutföra TEN-T stöter på komplexa tillståndsförfaranden, gränsöverskridande upphandlingsförfaranden och andra förfaranden. Denna situation äventyrar genomförandet av projekt i tid och leder i många fall till betydande förseningar och ökade kostnader. För att ta itu med dessa frågor och göra det möjligt att slutföra TEN-T på ett synkroniserat sätt krävs harmoniserade åtgärder på unionsnivå.

(2)  Trots nödvändigheten och bindande tidsfrister har erfarenheten visat att många investeringar som syftar till att slutföra TEN-T stöter på långsamma och tungrodda tillståndsförfaranden, gränsöverskridande upphandlingsförfaranden och andra komplexa förfaranden. Denna situation äventyrar genomförandet av projekt i tid och leder i många fall till betydande förseningar och ökade kostnader samt till osäkerhet för projektansvariga och potentiella privata investerare. För att ta itu med dessa frågor och göra det möjligt att slutföra TEN-T på ett synkroniserat sätt krävs harmoniserade åtgärder på unionsnivå. Medlemsstaterna bör därför fatta beslut om sina nationella infrastrukturplaner på ett sätt som är förenligt med TEN-T-målen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I de rättsliga ramarna i många medlemsstater prioriteras vissa kategorier av projekt på grundval av deras strategiska betydelse för ekonomin. Prioriterad behandling kännetecknas av kortare tidsfrister, parallella förfaranden eller begränsade tidsramar för överklaganden, samtidigt som man säkerställer att målen för andra horisontella strategier också uppnås. När sådana förutsättningar föreligger inom de nationella rättsliga ramarna bör de automatiskt gälla för unionsprojekt som anses utgöra projekt av gemensamt intresse enligt förordning (EU) nr 1315/2013.

(3)  I de rättsliga ramarna i många medlemsstater prioriteras vissa kategorier av projekt som gynnas av påskyndade förfaranden på grundval av deras större europeiska mervärde och strategiska betydelse för ekonomin. Prioriterad behandling kännetecknas av en minskning av antalet tillstånd som måste erhållas, kortare tidsfrister, parallella och förenklade förfaranden eller begränsade tidsramar för att slutföra förfarandet för att erhålla tillstånd eller för överklaganden, samtidigt som man säkerställer att målen för andra horisontella strategier också uppnås. När sådana förutsättningar föreligger inom de nationella rättsliga ramarna bör de automatiskt gälla för unionsprojekt som anses utgöra projekt av gemensamt intresse enligt förordning (EU) nr 1315/2013 för att de främsta målen för dessa projekt ska kunna uppnås på EU-nivå.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Om skyldigheten att göra bedömningar i samband med miljöfrågor inom stomnätsprojekt uppstår parallellt genom direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU, och genom annan unionslagstiftning, t.ex. direktiv 92/43/EEG, direktiv 2009/147/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/98/EG, direktiv 2010/75/EU, direktiv 2012/18/EU och direktiv 2011/42/EG, bör medlemsstaterna se till att det finns ett gemensamt förfarande som uppfyller kraven i dessa direktiv, i syfte att effektivisera miljökonsekvensbedömningarna och rationalisera beslutsprocessen.

(4)  Om skyldigheten att göra bedömningar i samband med miljöfrågor inom stomnätsprojekt uppstår parallellt genom direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU, och genom annan unionslagstiftning, t.ex. direktiv 92/43/EEG, direktiv 2009/147/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/98/EG, direktiv 2010/75/EU, direktiv 2012/18/EU och direktiv 2011/42/EG, bör medlemsstaterna se till att det finns ett gemensamt förfarande som uppfyller kraven i dessa direktiv, i syfte att effektivisera miljökonsekvensbedömningarna och anpassa dem till 2030-målen för ren luft och rationalisera beslutsprocessen. En tidig miljökonsekvensbeskrivning och tidiga diskussioner med den behöriga myndigheten om miljökonsekvensbedömningarnas innehåll kan dessutom minska förseningarna i samband med tillståndsgivning och generellt förbättra kvaliteten på bedömningarna. Utöver miljökonsekvensbedömningar krävs också en grundlig bedömning av de sociala konsekvenserna i fråga om sysselsättning, sammanhållning inom EU, hälsa (minskning av antalet olyckor), livskvalitet, lokala fördelar och social integration.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Stomnätsprojekt bör stödjas genom integrerade tillståndsförfaranden i syfte att göra hanteringen av förfarandet i sin helhet tydlig och tillhandahålla en enda kontaktpunkt för investerare. Medlemsstaterna bör utse en behörig myndighet i enlighet med sina nationella rättsliga ramar och administrativa strukturer.

(5)  Stomnätsprojekt - både storskaliga och mindre TEN-T-projekt - ska stödjas genom integrerade tillståndsförfaranden i syfte att göra hanteringen av förfarandet i sin helhet tydlig, öppen och följdriktig och tillhandahålla en enda kontaktpunkt för investerare. Medlemsstaterna bör utse en behörig myndighet i enlighet med sina nationella rättsliga ramar och administrativa strukturer.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Inrättandet av en enda behörig myndighet på nationell nivå där alla tillståndsförfaranden integreras (en enda kontaktpunkt) bör minska komplexiteten, öka effektiviteten och förbättra insynen i förfarandena. Det bör också stärka samarbetet mellan medlemsstaterna där så är lämpligt. Förfarandena bör främja verkligt samarbete mellan investerare och den enda behöriga myndigheten och bör därför göra det möjligt att fastställa omfattningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (scoping) under tillståndsförfarandets fas före ansökan. Sådan scoping bör integreras i den detaljerade beskrivningen av ansökan och följa det förfarande som anges i artikel 5.2 i direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU.

(6)  Inrättandet av en enda behörig myndighet på nationell nivå där alla tillståndsförfaranden integreras (en enda kontaktpunkt) bör minska komplexiteten, sänka kostnaderna, förbättra effektiviteten och samordningen och öka insynen i förfarandena och påskynda deras antagande, i syfte att göra det möjligt att effektivt genomföra projekten och uppnå de uppställda målen. Det bör också stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och främja synergier mellan de olika verktyg som används för detta mål eftersom en stimulering av TEN-T kommer att bidra till att förbättra företagens konkurrenskraft på EU:s inre marknad och gynna handeln inom EU. Förfarandena bör främja verkligt samarbete mellan investerare och den enda behöriga myndigheten och bör därför göra det möjligt att fastställa omfattningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (scoping) under tillståndsförfarandets fas före ansökan. Sådan scoping bör integreras i den detaljerade beskrivningen av ansökan och följa det förfarande som anges i artikel 5.2 i direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det förfarande som fastställs genom denna förordning bör inte påverka uppfyllandet av de krav som fastställs i internationell rätt och unionsrätten, inbegripet bestämmelser om skydd av miljön och människors hälsa.

(7)  Det förfarande som fastställs genom denna förordning bör inte påverka uppfyllandet av de krav som fastställs i internationell rätt och unionsrätten, inbegripet bestämmelser om skydd av miljön och människors hälsa genom främjandet av hållbara och utsläppssnåla transporter och genom uppnåendet av målet att minska växthusgasutsläppen till låga nivåer.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Med tanke på att slutförandet av TEN-T-stomnätet brådskar bör förenklingen av tillståndsförfarandena åtföljas av en tidsfrist inom vilken ansvariga behöriga myndigheter bör fatta ett övergripande beslut om projektets genomförande. Denna tidsfrist bör uppmuntra till effektivare hantering av förfarandena och bör under inga omständigheter äventyra unionens höga standarder för miljöskydd och allmänhetens deltagande.

(8)  Med tanke på att slutförandet av TEN-T-stomnätet brådskar bör förenklingen av tillståndsförfarandena åtföljas av en tidsfrist inom vilken ansvariga behöriga myndigheter bör fatta ett övergripande beslut om projektets genomförande. Denna tidsfrist bör garantera en effektivare hantering av förfarandena och bör under inga omständigheter äventyra unionens höga standarder för miljöskydd och allmänhetens deltagande.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Inrättandet av effektiva och breda samrådsförfaranden med allmänheten, det civila samhällets organisationer och relevanta regionala och lokala myndigheter i de tidigaste skedena av den preliminära planeringen kommer att åtgärda förseningarna i förfarandena för tillståndsgivning och för genomförande och garantera de lokala fördelarna av projekten.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För gränsöverskridande TEN-T-infrastrukturprojekt gäller särskilda utmaningar i fråga om samordningen av tillståndsförfaranden. De europeiska samordnarna bör ges befogenhet att övervaka dessa förfaranden och underlätta synkroniseringen och slutförandet av dem.

(10)  För gränsöverskridande TEN-T-infrastrukturprojekt gäller särskilda utmaningar i fråga om samordningen av tillståndsförfaranden. För att undvika förseningar i det gränsöverskridande genomförandet av dessa projekt ska de europeiska samordnarna tillsammans med de lokala och regionala myndigheterna ges befogenhet att övervaka dessa förfaranden och underlätta synkroniseringen och slutförandet av dem, för att på så sätt stärka det verkställande samarbetet och bygga vidare på Interregprojekt om hållbar rörlighet i gränsområden.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Offentlig upphandling för gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse bör göras i enlighet med fördraget och direktiven 2014/25/EU och/eller 2014/24/EU. För att säkerställa att gränsöverskridande stomnätsprojekt av gemensamt intresse genomförs effektivt bör offentlig upphandling som genomförs av en gemensam enhet omfattas av en enda nationell lagstiftning. Genom undantag från unionens lagstiftning om offentlig upphandling bör tillämpliga nationella bestämmelser i princip vara de som gäller i den medlemsstat där den gemensamma enheten har sitt säte. Det bör vara fortsatt möjligt att fastställa tillämplig lagstiftning i ett mellanstatligt avtal.

(11)  Offentlig upphandling för gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse bör göras i enlighet med fördraget och direktiven 2014/25/EU och/eller 2014/24/EU. För att säkerställa att gränsöverskridande stomnätsprojekt av gemensamt intresse genomförs effektivt bör offentlig upphandling som genomförs av en gemensam enhet omfattas av en enda nationell lagstiftning. Genom undantag från unionens lagstiftning om offentlig upphandling bör tillämpliga nationella bestämmelser i princip vara de som gäller i den medlemsstat där den gemensamma enheten har sitt säte, eller så bör tillämplig lagstiftning fastställas i ett mellanstatligt avtal.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Kommissionen är inte systematiskt inblandad i godkännandet av enskilda projekt. I en del fall måste dock vissa aspekter av projektförberedelserna få godkännande på unionsnivå. Om kommissionen är inblandad i förfarandena prioriterar den unionsprojekt av gemensamt intresse och skapar säkerhet för projektansvariga. I vissa fall kan godkännande av statligt stöd krävas. I linje med reglerna om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd får medlemsstaterna uppmana kommissionen att behandla projekt av gemensamt intresse inom stomnätet för TEN-T som de anser vara prioriterade med mer förutsägbara tidsramar enligt metoden med ärendeportföljer eller ömsesidigt överenskommen planering.

(12)  Kommissionen är inte systematiskt inblandad i godkännandet av enskilda projekt. I en del fall måste dock vissa aspekter av projektförberedelserna få godkännande på unionsnivå. Om kommissionen är inblandad i förfarandena prioriterar den unionsprojekt av gemensamt intresse och skapar säkerhet för projektansvariga. I vissa fall kan godkännande av statligt stöd krävas medan ett snabbt bedömningsförfarande kommer att antas i fall där ett projekt är förenligt med reglerna för statligt stöd, vilket skulle öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för investeringen. I linje med reglerna om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd får medlemsstaterna uppmana kommissionen att behandla projekt av gemensamt intresse inom stomnätet för TEN-T som de anser vara prioriterade med mer förutsägbara tidsramar enligt metoden med ärendeportföljer eller ömsesidigt överenskommen planering. Dessutom bör kommissionen förvissa sig om att främja utbyte av bästa praxis för att säkerställa ett framgångsrikt transeuropeiskt transportnät.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Genomförandet av infrastrukturprojekt i stomnätet för TEN-T bör också stödjas genom kommissionens riktlinjer som bringar mer klarhet vad gäller genomförandet av vissa typer av projekt samtidigt som unionens regelverk respekteras. I handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet23, till exempel, förväntas sådana riktlinjer bringa mer klarhet med avseende på respekten för fågeldirektivet och habitatdirektivet. Direkt stöd i samband med offentlig upphandling bör göras tillgängligt för projekt av gemensamt intresse för att säkerställa bäst valuta för de offentliga pengarna24. Dessutom bör lämpligt tekniskt stöd göras tillgängligt inom ramen för de mekanismer som utvecklats för den fleråriga budgetramen 2021–2027, i syfte att tillhandahålla finansiellt stöd till TEN-T-projekt av gemensamt intresse.

(13)  Genomförandet av infrastrukturprojekt i stomnätet för TEN-T bör också stödjas genom kommissionens riktlinjer som bringar mer klarhet vad gäller genomförandet av vissa typer av projekt samtidigt som unionens regelverk, utvecklingsbehov och EU:s klimatförändringsmål respekteras. I handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet23, till exempel, förväntas sådana riktlinjer bringa mer klarhet med avseende på respekten för fågeldirektivet och habitatdirektivet. Den etablerade och frivilliga mekanismen för förhandsutvärdering, vilken rör upphandlingsaspekter för stora infrastrukturprojekt, bör göras tillgänglig för alla TEN-T-projekt. Genom en kombination av verktyg (helpdesk, informationsmekanism och informationsutbyte) kommer nationella, regionala och lokala myndigheter och projektansvariga att ha stor nytta av befintlig expertis och få bäst valuta för de offentliga pengarna24. Dessutom bör lämpligt tekniskt stöd göras tillgängligt inom ramen för de mekanismer som utvecklats för den fleråriga budgetramen 2021–2027, i syfte att tillhandahålla finansiellt stöd till TEN-T-projekt av gemensamt intresse för att på detta sätt bidra till kommissionens mål avseende multimodalitet.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017)0198.

24 COM(2017) 573 final.

24 COM(2017)0573.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Kommissionen bör föreslå en ram för att hitta ytterligare resurser för projekt med mervärde för unionen utan att för den skulle minska budgetanslagen för de sammanhållningspolitiska instrumenten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  enda behörig myndighet: den myndighet som en medlemsstat utser som ansvarig för att fullgöra de skyldigheter som följer av denna förordning.

(d)  enda behörig myndighet: en befintlig eller nyinrättad myndighet, som identifierats av en medlemsstat på vederbörlig förvaltningsnivå, och som fungerar som kontaktpunkt för projektansvariga, verkar i nära samarbete med respektive europeiska samordnare och underlättar genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att säkerställa effektiva administrativa förfaranden i samband med projekt av gemensamt intresse ska projektansvariga och alla berörda myndigheter säkerställa att dessa projekt behandlas på snabbast möjliga sätt, även med avseende på anslagna resurser.

3.  För att säkerställa snabba och effektiva administrativa förfaranden i samband med projekt av gemensamt intresse ska projektansvariga och alla berörda myndigheter säkerställa att dessa projekt behandlas så snabbt, effektivt och ändamålsenligt som möjligt, även med avseende på anslagna resurser.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att respektera tidsfristerna som anges i artikel 6 och minska den administrativa bördan i samband med slutförandet av projekt av gemensamt intresse ska alla administrativa förfaranden till följd av gällande lagstiftning, både på nationell nivå och unionsnivå, integreras och resultera i ett enda övergripande beslut.

1.  För att respektera tidsfristerna som anges i artikel 6, främja synergierna mellan tillgängliga verktyg och minska den administrativa bördan i samband med slutförandet av projekt av gemensamt intresse ska alla administrativa förfaranden till följd av gällande lagstiftning, både på nationell nivå och unionsnivå, integreras och resultera i ett enda övergripande beslut.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller projekt av gemensamt intresse för vilka skyldigheten att genomföra bedömningar av miljöpåverkan uppstår både enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU och annan unionslagstiftning ska medlemsstaterna se till att gemensamma förfaranden i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv 2011/92/EU föreskrivs.

2.  När det gäller projekt av gemensamt intresse för vilka skyldigheten att genomföra bedömningar av miljöpåverkan uppstår både enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU och annan unionslagstiftning ska medlemsstaterna se till att gemensamma förfaranden i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv 2011/92/EU föreskrivs. Medlemsstaterna ska också ta upp svårigheter som rör gränsöverskridande projekts eventuella miljöeffekter, inbegripet, där så är lämpligt, effekter på vattenresurser eller Natura 2000-områden. Specialstöd krävs för projekt inom den vattenburna transportsektorn, som omfattar kusthamnar, inlandshamnar och inre vattenvägar, på grund av denna sektors beroende av vattenresurser. Sådana projekt måste bedömas inom ramen för kraven i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Den ansvariga myndigheten ska se till att det sker samordning med medlemsstaterna i fråga om gränsöverskridande projekt.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  Viktigare delmål som ska uppnås och tidsfrister för dessa inför det övergripande beslut som ska fattas.

iv)  Viktigare delmål som ska uppnås och tidsfrister för dessa inför det övergripande beslut som ska fattas samt den övergripande fastställda tidsramen.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Den enda behöriga myndigheten ska bedöma ansökan och fatta ett övergripande beslut inom ett år från och med dagen för inlämnande av en fullständig ansökan i enlighet med punkt 7. Medlemsstaterna får fastställa en kortare tidsfrist, när så är lämpligt.

8.  Den enda behöriga myndigheten ska bedöma ansökan och fatta ett övergripande beslut inom ett år från och med dagen för inlämnande av en fullständig ansökan i enlighet med punkt 7. Medlemsstaterna får fastställa en kortare tidsfrist, när så är lämpligt, och tillämpa påföljder om tidsfristerna överskrids.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den europeiska samordnare som avses i artikel 45 i förordning (EU)² nr 1315/2013 ska ges befogenhet att på nära håll följa tillståndsförfarandet för gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse och att underlätta kontakter mellan inblandade behöriga myndigheter.

2.  Den europeiska samordnare som avses i artikel 45 i förordning (EU)² nr 1315/2013 och företrädare för de lokala och regionala myndigheterna ska ges befogenhet att på nära håll följa tillståndsförfarandet för gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse och att underlätta kontakter mellan inblandade behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska på begäran av en projektansvarig eller en medlemsstat, i enlighet med unionens relevanta finansieringsprogram och utan att det påverkar den fleråriga budgetramen, tillhandahålla tekniskt stöd för att genomföra denna förordning och underlätta genomförandet av projekt av gemensamt intresse.

Unionen ska på begäran av en projektansvarig eller en medlemsstat, i enlighet med unionens relevanta finansieringsprogram och utan att det påverkar den fleråriga budgetramen, tillhandahålla riktat tekniskt stöd för att genomföra denna förordning och underlätta genomförandet av projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det behövs också specialstöd för att garantera att nätet underhålls så att TEN-T-infrastrukturens hållbarhet och prestanda säkerställs. I detta avseende bör kommissionen och medlemsstaterna, tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB), utreda nya finansieringsstrategier för att underlätta investeringar i nätets underhåll.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

Referensnummer

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Demetris Papadakis

20.6.2018

Behandling i utskott

9.10.2018

 

 

 

Antagande

15.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mircea Diaconu, David Martin

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

Referensnummer

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Framläggande för parlamentet

17.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

9.10.2018

 

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

6

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ingivande

15.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 29 januari 2019Rättsligt meddelande