Процедура : 2018/0239(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0016/2019

Внесени текстове :

A8-0016/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0066

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 188kWORD 56k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан

(10784/2018 – C8‑0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Норика Николай

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан

(10784/2018 – C8‑0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10784/2018),

–  като взе предвид проекта на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в Централната част на Северния ледовит океан (10788/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0431/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A8-0016/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на другите страни по споразумението.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Анализ на Споразумението

Целта на настоящото споразумение е да предотврати нерегулирания риболов (ННН) в откритото море в централната част на Северния ледовит океан. Страните по настоящото споразумение са Канада, Китайската народна република, Кралство Дания по отношение на Фарьорските острови и Гренландия, Исландия, Япония, Република Корея, Кралство Норвегия, Руската федерация, Съединените американски щати и Европейският съюз. Правителството на Канада е избрано за депозитар на Споразумението и ще изпълнява функциите, предвидени във Виенската конвенция от 1969 г. за правото на договорите.

Съвместната програма за научни изследвания и мониторинг, която ще бъде създадена в срок от две години от влизането в сила на настоящото споразумение, ще има за цел да увеличи знанията за живите морски ресурси на централната част на Северния ледовит океан и неговите екосистеми. Съвместната програма ще бъде разработена и прилагана от страните по Споразумението и трябва да вземе предвид научната информация, предоставяна от други органи и програми, както и познанията на коренното и местното население.

Въз основа на научната информация, получена от съвместната програма за научни изследвания и мониторинг, страните вземат решение за мерки за управление на проучвателния риболов в зоната по Споразумението и за това дали да разрешат на кораби, плаващи под техен флаг, да извършват стопански риболов. Проучвателният риболов не подкопава целта на Споразумението и е с ограничен срок, обхват и мащаб, за да се сведе до минимум въздействието върху запасите. Всяко разрешение за стопански риболов следва да се основава на мерките за управление, произтичащи от научната информация, предоставяна от съвместната програма, или на мерките за опазване и управление, приети от регионална или подрегионална организация за управление на рибарството (РОУР), която ще извършва дейност в зоната по Споразумението в съответствие с международното право и международните стандарти.

Споразумението е отворено за участие и на други държави, ако тези държави имат реален интерес да се присъединят към него. Държавите, които не са страни по Споразумението, се приканват да предприемат мерки, които са в съответствие с целите на настоящото споразумение, но страните по Споразумението имат право да предприемат мерки срещу кораби, плаващи под знамето на трета държава, която възпрепятства ефективното изпълнение.

Споразумението влиза в сила 30 дни, след като всички страни по Споразумението депозират своите инструменти за ратификация, приемане и одобряване, а по отношение на всички останали държави, които биха желали да се присъединят към Споразумението, то ще влезе в сила 30 дни след представянето на инструментите им, при положение че Споразумението вече е в сила за първоначалните страни. Срокът на действие на Споразумението изтича след първоначален период от 16 години и се подновява автоматично за още 5 години, ако никоя от страните не представи възражение срещу удължаването.

Всяка страна по Споразумението може да се оттегли от настоящото споразумение, като изпрати уведомление за решението си до правителството на Канада, депозитар на Споразумението. В уведомлението се посочва точната дата на оттеглянето, която следва да бъде най-малко 6 месеца след уведомлението. Оттеглянето от настоящото споразумение не освобождава държавата от задълженията ѝ по силата на международното право и не възпрепятства останалите страни по Споразумението да продължат да го прилагат.

Коментари и заключения на докладчика

Като се има предвид резолюцията на Европейския парламент от 16 март 2017 г. и целите и инструментите на настоящото споразумение, становището на докладчиците е, че Европейската комисия е взела предвид повечето становища, изразени в резолюцията.

Важно е да се подчертае, че настоящото споразумение има двойна цел – едната е целта за по-нататъшно проучване и по-добро разбиране на биологичното разнообразие и екосистемата на централната част на Северния ледовит океан, а втората – за борба и предотвратяване на ННН риболов в тази зона. Тези две цели бяха от първостепенно значение за Европейския парламент наред с мораториум върху стопанския риболов в тази зона.

Като се има предвид топенето на ледената покривка и все по-големите зони в Северния ледовит океан, в които се извършват проучвания, подписването на настоящото споразумение, което предвижда някои мерки за безопасност и включва подхода на предпазливост на всички етапи, ще отложи и предотврати всяко едностранно разрешаване на стопански риболов. Важно е да се отбележи, че финансовата стойност на рибните запаси, открити в централната част на Северния ледовит океан, може да представлява много голямо изкушение за много държави, поради което докладчикът подчертава, че това не е пълна забрана на стопанския риболов в зоната, а е стъпка напред в посока към устойчив, основан на научната информация подход вместо неконтролируема, ориентирана към печалба конкуренция между държавите.

Също така е важно да се подчертае, че Споразумението е в съответствие с ОПОР и целите на ЕС. Участието на ЕС в настоящото споразумение ще му помогне да насърчи и защити своите цели в областта на околната среда и ще предостави достъп до научната информация, до мерките за управление и до всички бъдещи инструменти, въведени за тази зона. Докладчиците считат, че ЕС – чрез гласа на Комисията, но също и чрез работата на своите държави членки – следва да работи за разработването, координирането и изпълнението на РОУР.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан

Позовавания

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

5.10.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

22.10.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tilly Metz

Дата на внасяне

16.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 31 януари 2019 г.Правна информация