Procedure : 2018/0239(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0016/2019

Indgivne tekster :

A8-0016/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0066

HENSTILLING     ***
PDF 165kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Norica Nicolai

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (10784/2018),

–  der henviser til udkast til aftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav (10788/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0431/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A8-0016/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og regeringer og parlamenter i andre stater, der er kontraherende parter i aftalen.


BEGRUNDELSE

Analyse af aftalen

Formålet med denne aftale er at forebygge ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav. Parterne i denne aftale er Canada, Folkerepublikken Kina, Kongeriget Danmark med hensyn til Færøerne og Grønland, Island, Japan, Republikken Korea, Kongeriget Norge, Den Russiske Føderation, Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union. Canadas regering blev valgt som depositar for aftalen og varetager de funktioner, der er fastsat i Wienerkonventionen af 1969 om traktatretten.

Det fælles program for videnskabelig forskning og overvågning, som vil blive oprettet senest to år efter denne aftales ikrafttræden, har som mål at øge kendskabet til de levende marine ressourcer i det centrale Nordlige Ishav og dets økosystemer. Det fælles program vil blive udviklet og gennemført af parterne og skal tage hensyn til de videnskabelige oplysninger, der leveres af andre organer og programmer, samt indenlandsk og lokal viden.

På grundlag af de videnskabelige oplysninger fra arbejdet i det fælles program for videnskabelig forskning og overvågning træffer parterne afgørelse om forvaltningsforanstaltninger for forsøgsfiskeri i aftaleområdet, og om de giver fartøjer, der fører deres flag, tilladelse til at drive erhvervsfiskeri. Forsøgsfiskeriet må ikke undergrave formålet med aftalen og skal være af begrænset varighed, omfang og omfang med henblik på at minimere indvirkningen på bestandene. Enhver kommerciel fiskeritilladelse bør baseres på de forvaltningsforanstaltninger, der er afledt af de videnskabelige oplysninger fra det fælles program, eller på grundlag af de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er vedtaget af en regional eller subregional fiskeriforvaltningsorganisation (RFFO), og som gælder i aftaleområdet i overensstemmelse med folkeretten og internationale standarder.

Aftalen er åben for andre stater, der har en reel interesse i at tiltræde aftalen. Ikke-parter opfordres til at træffe foranstaltninger, der er i overensstemmelse med målene i denne aftale, idet parterne har ret til at træffe foranstaltninger over for fartøjer, der fører et tredjelands flag, og som underminerer aftalens effektive gennemførelse.

Aftalen træder i kraft 30 dage efter, at alle parter har deponeret deres instrumenter til ratifikation, accept og godkendelse, og for alle andre lande, der ønsker at tiltræde aftalen, træder aftalen i kraft 30 dage efter, at de har forelagt instrumenterne, og efter at aftalen allerede er i kraft for de oprindelige parter. Aftalen udløber efter en indledende periode på 16 år og vil automatisk blive forlænget med yderligere 5 år, hvis ingen af parterne har fremsat indvendinger mod en forlængelse.

Enhver part kan opsige denne aftale ved at sende en meddelelse om sin beslutning til Canadas regering, der er depositar for aftalen. I underretningen angives den nøjagtige dato for udtrædelsen, som bør ligge mindst 6 måneder efter meddelelsen. Tilbagetrækningen fra denne aftale fritager ikke landet fra sine folkeretlige forpligtelser og vil ikke stoppe de andre parter i fortsat at anvende aftalen.

Ordførerens bemærkninger og konklusioner

I betragtning af Europa-Parlamentets beslutning af den 16. marts 2017 og denne aftales mål og instrumenter er det ordførerens opfattelse, at Kommissionen har taget højde for de fleste af de holdninger, der kom til udtryk i beslutningen.

Det er vigtigt at understrege, at denne aftale har et dobbelt formål, nemlig at man yderligere undersøger og bedre forstår biodiversiteten og økosystemet i det centrale Nordlige Ishav og at man bekæmper og forebygger IUU-fiskeri i det pågældende område. Disse to mål var yderst vigtige for Europa-Parlamentet sammen med et moratorium for kommercielt fiskeri i dette område.

I betragtning af den smeltende iskappe og det stadigt større område, der bliver åbent for efterforskning, vil undertegnelsen af denne aftale, der indeholder visse sikkerhedsforanstaltninger og omfatter forsigtighedsprincippet i alle faser, udsætte og forhindre udstedelse af unilaterale licenser til erhvervsfiskeri. Det er vigtigt at bemærke, at den finansielle værdi af de fiskebestande, der findes i det centrale Nordlige Ishav, kan være en meget stor fristelse for mange lande, og ordføreren understreger derfor, at der ikke er tale om et fuldstændigt forbud mod kommercielt fiskeri i området, men at det er et skridt fremad mod en bæredygtig, videnskabelig baseret tilgang i stedet for en form for profitdrevet fiskeri, der er uden for kontrol i en konkurrence mellem landene.

Det er også vigtigt at understrege, at aftalen er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik og med EU's mål. At være part i aftalen vil hjælpe EU med at fremme og beskytte sine miljømål og få adgang til videnskabelig information, til forvaltningsforanstaltningerne og til alle fremtidige instrumenter, der er indført for det pågældende område. Det er ordførernes opfattelse, at EU både gennem Kommissionens og medlemsstaternes arbejde bør tilstræbe at udvikle, koordinere og gennemføre en RFFO.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

Referencer

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

5.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

22.10.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tilly Metz

Dato for indgivelse

16.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 31. januar 2019Juridisk meddelelse