Postupak : 2018/0239(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0016/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0016/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0066

PREPORUKA     ***
PDF 169kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Odbor za ribarstvo

Izvjestiteljica: Norica Nicolai

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10784/2018),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu (10788/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. i člankom 218. stavkom 6, drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v.) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0431/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A8-0016/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i ostalih stranaka Sporazuma.


OBRAZLOŽENJE

Analiza Sporazuma

Cilj je ovog Sporazuma spriječiti nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov (ribolov NNN) na otvorenom moru središnjeg Arktičkog oceana. Stranke ovog Sporazuma su Kanada, Narodna Republika Kina, Kraljevina Danska u odnosu na Farske otoke i Grenland, Island, Japan, Republika Koreja, Kraljevina Norveška, Ruska Federacija, Sjedinjene Američke države i Europska unija. Vlada Kanade izabrana je za depozitara ovog Sporazuma i obavljat će funkcije kako su predviđene Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora iz 1969.

Cilj Zajedničkog programa znanstvenog istraživanja i praćenja, koji će se uspostaviti u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, povećati je znanje o živim morskim resursima središnjeg Arktičkog oceana i njegovim ekosustavima. Zajednički program sastavit će i provesti stranke uzimajući u obzir znanstvene informacije koje nude ostala tijela i programi, kao i znanje autohtonog i lokalnog stanovništva.

Na temelju znanstvenih informacija izvedenih iz Zajedničkog programa znanstvenog istraživanja i praćenja stranke će odlučiti o mjerama upravljanja koje se odnose na istraživački ribolov na području Sporazuma te o tome hoće li plovila koja plove pod njihovom zastavom ovlastiti za obavljanje komercijalnog ribolova. Istraživački ribolov ne smije narušiti cilj Sporazuma te mora ograničiti njegovo trajanje, opseg i količinu da bi se utjecaj na riblje stokove sveo na najmanju moguću mjeru. Svako ovlaštenje komercijalnog ribolova treba se temeljiti na mjerama upravljanja koje proizlaze iz znanstvenih informacija izvedenih iz Zajedničkog programa ili na mjerama očuvanja i upravljanja koje je donijela regionalna ili podregionalna organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO), koja djeluje na području Sporazuma u skladu s međunarodnim pravom i normama.

I druge države mogu pristupiti Sporazumu ako imaju stvaran interes za to. Države koje nisu stranke ovog Sporazuma pozvane su da poduzmu mjere u skladu s ciljevima ovog Sporazuma, no stranke imaju pravo poduzimanja mjera protiv plovila koja plove pod zastavama država koje nisu stranke ovog Sporazuma, a koja narušavaju njegovu djelotvornu provedbu.

Sporazum stupa na snagu 30 dana nakon što sve stranke polože isprave o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju, a za ostale države koje se žele pridržavati tog Sporazuma, on će na snagu stupiti 30 dana nakon što te države polože svoje isprave, ukoliko je Sporazum već na snazi za prvotne stranke. Sporazum ističe nakon početnog razdoblja od 16 godina i automatski će se produžiti za dodatnih 5 godina ako ni jedna stranka ne podnese prigovor na njegovo produljenje.

Svaka se stranka može povući iz ovog Sporazuma slanjem obavijesti o svojoj odluci vladi Kanade, depozitaru Sporazuma. U obavijesti se navodi točan datum povlačenja iz Sporazuma, a taj datum mora biti barem šest mjeseci od datuma obavijesti. Povlačenje iz ovog Sporazuma neće osloboditi državu od njezinih obveza u okviru međunarodnog prava i neće spriječiti ostale stranke da nastave primjenjivati Sporazum.

Komentari i zaključci izvjestiteljice

Uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 16. ožujka 2017. te ciljeve i instrumente ovog Sporazuma, izvjestiteljica smatra da je Europska komisija uzela u obzir većinu mišljenja koja su izražena u toj rezoluciji.

Važno je naglasiti da ovaj Sporazum ima dvostruki cilj, jedan je daljnje iskorištavanje i bolje razumijevanje bioraznolikosti i ekosustava središnjeg Arktičkog oceana, a drugi borba protiv ribolova NNN i njegovo sprječavanje. Ova su dva cilja iznimno važna za Europski parlament, zajedno s moratorijem na komercijalni ribolov u tom području.

Uzimajući u obzir otapanje ledenjaka i sve veća područja dostupna za istraživanje u Arktičkom oceanu, potpisivanje ovog Sporazuma, koji nudi neke zaštitne mjere i uključuje predstrožni pristup u svim fazama, odgodit će i spriječiti jednostrano izdavanje dozvola za komercijalni ribolov. Važno je istaknuti da financijska vrijednost ribljih stokova koji se nalaze u središnjem Arktičkom oceanu može predstavljati veliko iskušenje mnogim državama i stoga izvjestiteljica naglašava da nije riječ o potpunoj zabrani komercijalnog ribolova u tom području već o koraku prema održivom, znanstveno utemeljenom pristupu, umjesto natjecanja između država koje je van kontrole i usmjereno na dobit.

Također, važno je naglasiti da je Sporazum usklađen sa Zajedničkom ribarstvenom politikom (ZRP) i ciljevima Europske unije. Kao stranka tog Sporazuma, EU će moći lakše promicati i zaštiti svoje ciljeve zaštite okoliša i dobiti pristup znanstvenim informacijama, mjerama upravljanja i budućim instrumentima koji će se uvesti u tom području. Izvjestiteljica smatra da EU, posredstvom Komisije i radom svojih država članica, treba stremiti razvoju, koordinaciji i provedbi regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu

Referentni dokumenti

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

5.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

22.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tilly Metz

Datum podnošenja

16.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 31. siječanja 2019.Pravna napomena