Procedūra : 2018/0239(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0016/2019

Pateikti tekstai :

A8-0016/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0066

REKOMENDACIJA     ***
PDF 173kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Norica Nicolai

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10784/2018),

  atsižvelgdamas į Susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, projektą (10788/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0431/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A8-0016/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir kitų susitarimo šalių parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Susitarimo analizė

Šio susitarimo tikslas – užkirsti kelią nereglamentuojamai (NNN) žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai vidurio Arkties vandenyne. Šio susitarimo šalys yra Kanada, Kinijos Liaudies Respublika, Danijos Karalystė, atstovaujanti Farerų Saloms ir Grenlandijai, Islandija, Japonija, Korėjos Respublika, Norvegijos Karalystė, Rusijos Federacija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga. Kanados vyriausybė išrinkta susitarimo depozitare ir atliks tas funkcijas, kaip numatyta 1969 m. Vienos konvencijoje dėl tarptautinių sutarčių teisės.

Per dvejus metus nuo šio susitarimo įgaliojimo dienos bus pradėta bendra mokslinių tyrimų ir stebėsenos programa, kurios tikslas – gerinti žinias apie vidurio Arkties vandenyno gyvuosius jūrų išteklius ir jo ekosistemas. Šalys parengs ir įgyvendins šią bendrą programą atsižvelgdamos į kitų įstaigų ir programų teikiamą mokslinę informaciją, čiabuvių ir vietos gyventojų žinias.

Remdamosi moksline informacija, gauta vykdant bendrą mokslinių tyrimų ir stebėsenos programą, šalys priims sprendimus dėl tiriamosios žvejybos susitarimo rajone valdymo priemonių ir dėl to, ar leisti su jų vėliava plaukiojantiems laivams vykdyti verslinę žvejybą. Tiriamoji žvejyba negali trukdyti siekti susitarimo tikslo ir turi būti ribotos trukmės, apimties ir masto, kad poveikis ištekliams būtų kuo mažesnis. Visi verslinės žvejybos leidimai turėtų būti grindžiami valdymo priemonėmis, nustatytomis remiantis bendros programos moksline informacija arba naujos regioninės ar subregioninės žvejybos valdymo organizacijos (RŽVO), kuri susitarimo rajone veiktų pagal tarptautinę teisę ir tarptautinius standartus, patvirtintomis išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonėmis.

Prie susitarimo gali prisijungti kitos valstybės, jeigu jas tai tikrai domina. Valstybės, kurios nėra šio susitarimo šalys, raginamos imtis priemonių, atitinkančių susitarimo tikslus, tačiau susitarimo šalys turi teisę imtis priemonių prieš laivus, plaukiojančius su valstybės, kuri nėra šio susitarimo šalis, vėliava, jeigu jie trukdo veiksmingai įgyvendinti susitarimo tikslus.

Susitarimas įsigalios praėjus 30 dienų po to, kai visos šalys deponuos savo ratifikavimo, priėmimo ir patvirtinimo dokumentus, o visoms kitoms valstybėms, kurios norėtų prisijungti prie susitarimo, jis įsigalios praėjus 30 dienų po to, kai jos pateiks savo priemones, jeigu susitarimas jau įsigaliojęs pirmosioms šalims. Susitarimas nustos galioti po pradinio 16 metų laikotarpio, bet jo galiojimas bus automatiškai pratęstas dar penkeriems metams, jei nė viena šalis nepateiks prieštaravimų dėl pratęsimo.

Bet kuri šalis gali pasitraukti iš šio susitarimo nusiuntusi pranešimą apie savo sprendimą Kanados vyriausybei (susitarimo depozitarei). Pranešime turi būti nurodyta tiksli pasitraukimo data. Ta data turėtų būti ne anksčiau kaip praėjus šešiems mėnesiams po pranešimo dienos. Pasitraukimas iš šio susitarimo neatleidžia valstybės nuo tarptautinės teisės nustatytų pareigų ir nesudaro kliūčių kitoms šalims toliau taikyti susitarimo.

Pranešėjos pastabos ir išvados

Atsižvelgdama į 2017 m. kovo 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją ir į šio susitarimo tikslus ir priemones, pranešėja mano, kad Europos Komisija atsižvelgė į daugumą toje rezoliucijoje išreikštų pozicijų.

Svarbu pabrėžti, kad šiuo susitarimu siekiama dviejų tikslų: pirma, toliau tirti vidurio Arkties vandenyno biologinę įvairovę ir ekosistemą ir įgyti apie jas geresnių žinių, o antra, kovoti su NNN žvejyba tame rajone ir užkirsti jai kelią. Europos Parlamentui labai svarbūs šie du tikslai, taip pat verslinės žvejybos moratoriumas tame rajone.

Atsižvelgiant į ledynų tirpimą ir į vis didėjančius Arkties vandenyno plotus, kuriuos galima žvalgyti, pasirašius šį susitarimą, kuriame numatytos tam tikros apsaugos priemonės ir visais etapais taikomas atsargumo principas, bus atidėtas ir neleidžiamas joks vienašališkas verslinės žvejybos licencijų išdavimas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vidurio Arkties vandenyne esančių žuvų išteklių finansinė vertė daugeliui valstybių gali kelti labai didelių pagundų, todėl pranešėja pabrėžia, kad šiuo susitarimu nenustatomas visiškas verslinės žvejybos šiame rajone draudimas, tačiau žengiamas žingsnis į priekį vietoj nekontroliuojamos pelno siekiančių valstybių tarpusavio konkurencijos siekiant darnaus, moksliškai pagrįsto požiūrio.

Taip pat svarbu pabrėžti, kad susitarimas atitinka BŽP ir ES tikslus. Buvimas šio susitarimo šalimi ES padės propaguoti ir išsaugoti savo aplinkosaugos tikslus ir suteiks prieigą prie mokslinės informacijos, valdymo priemonių ir visų būsimų priemonių, kurių bus imamasi tame rajone. Pranešėjos nuomone, ES, atstovaujama Komisijos ir pasikliaudama valstybių narių pastangomis, turėtų stengtis plėtoti, koordinuoti ir įgyvendinti naujos RŽVO steigimo veiklą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

5.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

22.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tilly Metz

Pateikimo data

16.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 31 d.Teisinis pranešimas