Procedūra : 2018/0239(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0016/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0016/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/02/2019 - 9.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0066

IETEIKUMS     ***
PDF 174kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Norica Nicolai

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (10784/2018),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā (10788/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0431/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A8-0016/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī nolīguma pušu valdībām un parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Nolīguma izvērtējums

Šā nolīguma mērķis ir novērst neregulētu zveju (NNN) atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā. Nolīguma puses ir Kanāda, Ķīnas Tautas Republika, Dānijas Karaliste attiecībā uz Fēru Salām un Grenlandi, Islande, Japāna, Korejas Republika, Norvēģijas Karaliste, Krievijas Federācija, Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas Savienība. Par nolīguma depozitāru izvēlējās Kanādas valdību, kas veiks 1969. gada Vīnes Konvencijā par starptautisko līgumu tiesībām paredzētās funkcijas.

Divus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās tiks izveidota kopīga zinātniskās pētniecības un uzraudzības programma, kuras mērķis būs iegūt vairāk zināšanu par dzīvajiem jūras resursiem Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā un to ekosistēmām. Kopīgo programmu izveidos un īstenos nolīguma puses, un tajā ir jāņem vērā citu struktūru un programmu sniegtā zinātniskā informācija, kā arī pirmiedzīvotāju un vietējās zināšanas.

Pamatojoties uz kopīgās zinātniskās pētniecības un uzraudzības programmā iegūto zinātnisko informāciju, puses pieņem lēmumu par pārvaldības pasākumiem attiecībā uz izpētes zveju nolīguma apgabalā un par to, vai tās atļauj sava karoga kuģiem veikt komerciālo zveju. Izpētes zveja nedrīkst traucēt nolīguma mērķu īstenošanai, un tai piemēro ilguma, tvēruma un mēroga ierobežojumus, lai minimizētu ietekmi uz zivju krājumiem. Jebkurai komerciālās zvejas atļaujai būtu jābalstās uz pārvaldības pasākumiem, kas izriet no kopīgās programmas sniegtās zinātniskās informācijas, vai tādas reģionālās vai apakšreģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO) pieņemtiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, kura darbojas nolīguma apgabalā saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un starptautiskajiem standartiem.

Nolīgumam var pievienoties arī citas valstis, ja tās to patiešām vēlas. Valstis, kas nav nolīguma puses, var veikt pasākumus, kas atbilst šā nolīguma mērķiem, bet nolīguma pusēm ir tiesības veikt pasākumus pret nolīguma pusēm nepiederošu valstu karoga kuģiem, kas traucē efektīvu īstenošanu.

Nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad visas puses ir deponējušas savus ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentus, un attiecībā uz visām parējām valstīm, kuras vēlētos pievienoties šim nolīgumam — 30 dienas pēc tam, kad tas ir iesniegušas savus instrumentus, ar noteikumu, ka nolīgums jau ir stājies spēkā sākotnējām nolīguma pusēm. Nolīguma termiņš beidzas pēc sākotnējā 16 gadu perioda, un to automātiski pagarinās par vēl 5 gadiem, ja neviena puse nebūs paudusi iebildumus pret šādu pagarinājumu.

Jebkura puse var izstāties no šā nolīguma, par šo lēmumu paziņojot Kanādas valdībai, kas ir nolīguma depozitārs. Attiecīgajā paziņojumā precizē konkrētu izstāšanās datumu, kam ir jābūt vismaz 6 mēnešus pēc minētā paziņojuma. Izstāšanās no šā nolīguma neatbrīvos valsti no tās starptautiskajos tiesību aktos paredzētajiem pienākumiem un netraucēs pārējām pusēm šo nolīgumu turpināt piemērot.

Referentes komentāri un secinājumi

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta 2017. gada 16. marta rezolūciju un šā nolīguma mērķiem un instrumentiem referente uzskata, ka Eiropas Komisija ir ņēmusi vērā lielāko daļu minētajā rezolūcijā pausto viedokļu.

Ir svarīgi akcentēt, ka šim nolīgumam ir divējāds mērķis, proti, vairāk izpētīt un labāk izprast Ziemeļu Ledus okeāna centrālās daļas bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu un minētajā apgabalā apkarot un novērst NNN zveju. Šie divi mērķi un komerciālās zvejas moratorijs šajā apgabalā Eiropas Parlamentam bija ārkārtīgi svarīgi.

Tā kā polārais ledus kūst un aizvien palielinās izpētei pieejami Ziemeļu Ledus okeāna apgabali, šā nolīguma — kas paredz konkrētus drošības pasākumus un piesardzīgu pieeju visos īstenošanas posmos — parakstīšana atliks un novērsīs vienpusēju komerciālās zvejas licencēšanu. Ir svarīgi norādīt, ka Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā atrodamo zivju krājumu finansiālā vērtība var būt liels kārdinājums daudzām valstīm, tādēļ referente uzsver, ka šis nolīgums neparedz absolūtu komerciālās zvejas aizliegumu šajā apgabalā, tomēr tas ir solis tuvāk ilgtspējīgai, zinātniski pamatotai pieejai atšķirībā no nekontrolētas, uz peļņu virzītas valstu konkurences.

Turklāt ir būtiski uzsvērt, ka šis nolīgums atbilst KZP un ES mērķiem. Dalība šajā nolīgumā palīdzēs ES veicināt un aizsargāt savus vides mērķus un sniegs piekļuvi zinātniskai informācijai, pārvaldības pasākumiem un visiem turpmākajiem instrumentiem, kas pieņemti attiecībā uz šo apgabalu. Referente uzskata, ka Eiropas Savienībai ar Komisijas un arī dalībvalstu darbu būtu jācenšas izveidot, koordinēt un īstenot RZPO.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā

Atsauces

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

5.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

22.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tilly Metz

Iesniegšanas datums

16.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums