Postup : 2018/0304(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0017/2019

Předložené texty :

A8-0017/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.10

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0417

ZPRÁVA     ***I
PDF 293kWORD 99k
16.1.2019
PE 627.630v02-00 A8-0017/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Ricardo Serrão Santos

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0577),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0391/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0017/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k tomu, že některá ustanovení ochranných a donucovacích opatření NAFO jsou smluvními stranami NAFO často pozměňována a předpokládá se, že budou pravděpodobně v budoucnu pozměňována častěji, měla by být na Komisi s cílem rychle začlenit budoucí změny ochranných a donucovacích opatření NAFO do právních předpisů Unie přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o tyto aspekty: lhůty pro podávání zpráv, lhůty pro předkládání zpráv, definice, seznam zakázaných činností výzkumných plavidel, některá omezení odlovů a intenzity rybolovu, povinnosti související s ukončení rybolovu, případy, kdy druhy stanovené rybolovnými právy musí být označeny jako vedlejší úlovky, specifikovaná maximální hodnota pro uchovávání druhů označených jako vedlejší úlovky na palubě plavidla, některé povinnosti v případě překročení omezení vedlejších úlovků při každém vytažení sítě, opatření související s rybolovem rejnokovitých, opatření související s rybolovem krevetky severní, změna hloubky rybolovu a odkazy na omezené nebo uzavřené oblasti, postupy týkající se plavidel, která mají povolení k rybolovu, s více než 50 tunami živé hmotnosti celkového úlovku na palubě, který byl odloven mimo oblast upravenou předpisy, vstupujících do oblasti rybolovu platýse černého, předpoklady pro zahájení rybolovu platýse černého, zeměpisné a časové uzavření oblastí rybolovu krevetky severní, opatření na zachování žraloků, včetně hlášení, zákazu odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidla, uchovávání, překládky a vykládky, technické parametry velikosti ok, odkazy na mapu stopy, odkazy na oblastní omezení rybolovných činností při dně, ustanovení týkající se vymezení kontaktu s druhy indikujícími citlivé mořské ekosystémy a povinností nasazeného pozorovatele, obsah elektronického přenosu, seznam platných dokladů, které musí být k dispozici na palubě plavidla, obsah rozpisu kapacity, dokumentace o nájemních dohodách, která musí být k dispozici na palubě plavidel, povinnosti týkající se používání lodního deníku pro rybolov, lodního deníku produkce, rozpisu uskladnění, včetně povinností podávat zprávy a zajišťovat přenos údajů, údaje o systému sledování plavidel, ustanovení o elektronickém zasílání obsahu oznámení, povinnosti velitele rybářského plavidla během inspekce, povinnosti inspektorů a států provádějících inspekci, seznam porušení, která představují závažná porušení, povinnosti členského státu vlajky a členského státu přístavu, povinnosti velitele rybářského plavidla, požadavky na vplutí do přístavu a inspekce plavidel zemí, které nejsou smluvními stranami; seznam opatření, která budou přijata členskými státy proti plavidlům uvedeným na seznamu NNN, povinnosti týkající se předkládání výročních zpráv.

(7)  Provedení budoucích případných doporučení změn ochranných a donucovacích opatření NAFO do práva Unie musí být přijato řádným legislativním postupem.

Odůvodnění

Komise navrhuje provádět budoucí změny tohoto ochranného a donucovacího opatření NAFO prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. To by v praxi znamenalo, že EP nebude mít, pokud jde o NAFO, vůbec žádný hlas a v budoucnu jej nebude mít ani v dalších mezinárodních fórech. Provádění doporučení regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) musí zůstat ve společné působnosti Evropského parlamentu a Rady v rámci řádného legislativního postupu (spolurozhodování).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Konstatuje, že toto nařízení zdůrazňuje „ohrožený“ status příčnoústých druhů, jako jsou žraloci a rejnoci, a že podle zjištění Mezinárodního svazu ochrany přírody jsou populace žraloků, a tedy i mořské ekosystémy vážně ohroženy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  „stopou“, jinak nazývanou „stávajícími oblastmi rybolovu při dně“, část oblasti upravené předpisy, kde se historicky provádí rybolovná činnost při dně a která je určena souřadnicemi uvedenými v tabulce 4 a znázorněna na obrázku 2 ochranných a donucovacích opatření;

(17)  „stopou“, jinak nazývanou „stávajícími oblastmi rybolovu při dně“, část oblasti upravené předpisy, kde se historicky provádí rybolovná činnost při dně a která je určena souřadnicemi uvedenými v tabulce 4 a znázorněna na obrázku 2 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodech 1 a 2 přílohy tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  „druhy indikujícími citlivý mořský ekosystém“ druhy, které signalizují výskyt citlivých mořských ekosystémů, jak je uvedeno v části VI přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření;

(21)  „druhy indikujícími citlivý mořský ekosystém“ druhy, které signalizují výskyt citlivých mořských ekosystémů, jak je uvedeno v části VI přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 3 přílohy tohoto nařízení ;

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  „prvkem indikujícím citlivý mořský ekosystém“ ukazatel citlivosti mořského ekosystému uvedený v podobě topografických, hydrofyzikálních nebo geologických vlastností, které mohou podporovat citlivé mořské ekosystémy, jak je uvedeno v části VII přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření.

(29)  „prvkem indikujícím citlivý mořský ekosystém“ ukazatel citlivosti mořského ekosystému uvedený v podobě topografických, hydrofyzikálních nebo geologických vlastností, které mohou podporovat citlivé mořské ekosystémy, jak je uvedeno v části VII přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 4 přílohy tohoto nařízení .

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  provádět rybolovné činnosti v rozporu s jeho výzkumným plánem nebo

a)  provádět rybolovné činnosti v rozporu s jeho výzkumným plánem včetně činností mimo oblast upravenou předpisy; nebo

Odůvodnění

Výzkumná plavidla budou muset zahrnout do svých výzkumných plánů veškeré činnosti, které zamýšlejí provést včetně činností mimo oblast upravenou předpisy. Nemohou být povoleny výzkumné činnosti nezahrnuté ve výzkumném plánu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odlovit krevetky severní v divizi 3L nad rámec kvót přidělených danému členskému státu.

b)  odlovit krevetky severní v divizi 3L nad rámec kvót přidělených danému členskému státu vlajky plavidla.

Odůvodnění

Je potřeba vyjasnit, že maximální množství krevetky severní, které může být odloveno v oblasti 3L, je množstvím stanoveným pro členský stát vlajky výzkumného plavidla.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  elektronickým přenosem ve formátu předepsaném v příloze II.C ochranných a donucovacích opatření oznámit Komisi všechna výzkumná plavidla oprávněná plavit se pod jeho vlajkou, kterým povolil provádět výzkumné činnosti v oblasti upravené předpisy, a

a)  elektronickým přenosem ve formátu předepsaném v příloze II.C ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 5 přílohy tohoto nařízení oznámit Komisi všechna výzkumná plavidla oprávněná plavit se pod jeho vlajkou, kterým povolil provádět výzkumné činnosti v oblasti upravené předpisy; a

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby všechna omezení odlovů a intenzity rybolovu platila pro populace uvedené v platných rybolovných právech a pokud není uvedeno jinak, všechny kvóty musí být vyjádřeny jako živá hmotnost v metrických tunách.

1.  Každý členský stát zajistí, aby všechna omezení odlovů nebo intenzity rybolovu platila pro populace uvedené v platných rybolovných právech a pokud není uvedeno jinak, všechny kvóty musí být vyjádřeny jako živá hmotnost v metrických tunách.

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že existují omezení odlovů a intenzity rybolovu, která se na populace uplatňují nezávisle na sobě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajistí, aby se na palubě jeho plavidel po předpokládaném datu, kdy bude odloveno 100 % TAC okouníka v divizi 3M, neuchovávali žádní další okouníci v divizi 3M;

c)  zajistí, aby se na palubě jeho plavidel po předpokládaném datu, kdy bude odloveno 100 % TAC okouníka v divizi 3M, neuchovávali žádní další okouníci v divizi 3M, s výjimkou případů, kdy to povolí ochranná a donucovací opatření;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely tohoto článku zahrnuje divize 3M část divize 3L ohraničenou liniemi spojujícími body popsané v tabulce 1 a znázorněné na obrázku 1(1) ochranných a donucovacích opatření.

1.  Pro účely tohoto článku zahrnuje divize 3M část divize 3L ohraničenou liniemi spojujícími body popsané v tabulce 1 a znázorněné na obrázku 1(1) ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 6 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Žádná plavidla nesmí lovit krevetku severní v divizi 3M mezi 00:01 koordinovaného světového času (UTC) dne 1. června a 24:00 UTC dne 31. prosince v oblasti popsané v tabulce 2 a znázorněné na obrázku 1(2) ochranných a donucovacích opatření.

4.  Žádná plavidla nesmí lovit krevetku severní v divizi 3M mezi 00:01 koordinovaného světového času (UTC) dne 1. června a 24:00 UTC dne 31. prosince v oblasti popsané v tabulce 2 a znázorněné na obrázku 1(2) ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 7 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Všechny odlovy krevetky severní v divizi 3L se provádějí v hloubkách větších než 200 m. Rybolov v oblasti upravené předpisy je omezen na oblast východně od linie určené souřadnicemi popsanými v tabulce 3 a znázorněnými na obrázku 1(3) ochranných a donucovacích opatření.

5.  Všechny odlovy krevetky severní v divizi 3L se provádějí v hloubkách větších než 200 m. Rybolov v oblasti upravené předpisy je omezen na oblast východně od linie určené souřadnicemi popsanými v tabulce 3 a znázorněnými na obrázku 1(3) ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 8 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  povolené plavidlo vyloží svůj úlovek platýse černého pouze v určeném přístavu. Za tímto účelem určí každý členský stát na svém území jeden nebo více přístavů, v nichž mohou povolená plavidla vykládat úlovek platýse černého,

b)  povolené plavidlo vyloží svůj úlovek platýse černého pouze v určeném přístavu. Za tímto účelem určí každý členský stát jeden nebo více přístavů, v nichž mohou povolená plavidla vykládat úlovek platýse černého,

Odůvodnění

Čl. 10 odst. 1 písm. b) bylo možné chápat tak, že platýs černý může být vykládán pouze v určeném přístavu na území členského státu. To nebylo doposud běžnou praxí a není to nutné.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  nejméně 48 hodin před předpokládaným časem příjezdu do přístavu oznámí povolené plavidlo nebo jeho zástupce jeho jménem příslušnému přístavnímu orgánu svůj předpokládaný čas příjezdu, odhadované množství platýse černého uchovávané na palubě a informace o divizi nebo divizích, ve kterých byly úlovky odloveny,

d)  nejméně 48 hodin před předpokládaným časem příjezdu do přístavu oznámí povolené plavidlo nebo jeho zástupce jeho jménem příslušnému přístavnímu orgánu pro kontrolu rybolovu svůj předpokládaný čas příjezdu, celkové odhadované množství platýse černého uchovávané na palubě a informace o odhadovaném množství v divizích, ve kterých byly úlovky odloveny,

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést tento text do souladu se španělským systémem pravomocí.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  každý členský stát zkontroluje každou vykládku platýse černého ve svých přístavech a vypracuje zprávu o inspekci ve formátu uvedeném v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření a zašle ji Komisi v kopii na EFCA do deseti pracovních dnů od data, kdy byla inspekce dokončena. Zpráva o státní přístavní inspekci (PSC-3) určí a poskytne podrobné údaje o každém porušení tohoto nařízení zjištěném v průběhu inspekce v přístavu. Musí obsahovat veškeré relevantní dostupné informace týkající se porušení zjištěného na moři během probíhajícího výjezdu kontrolovaného rybářského plavidla. Komise tuto informaci zveřejní na internetových stránkách Sledování, kontroly a dohledu NAFO.

e)  každý členský stát zkontroluje každou vykládku platýse černého ve svých přístavech a vypracuje zprávu o inspekci ve formátu uvedeném v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 9 přílohy tohoto nařízení a zašle ji Komisi v kopii na EFCA do čtrnácti pracovních dnů od data, kdy byla inspekce dokončena. Zpráva o státní přístavní inspekci (PSC-3) určí a poskytne podrobné údaje o každém porušení tohoto nařízení zjištěném v průběhu inspekce v přístavu. Musí obsahovat veškeré relevantní dostupné informace týkající se porušení zjištěného na moři během probíhajícího výjezdu kontrolovaného rybářského plavidla. Komise tuto informaci zveřejní na internetových stránkách Sledování, kontroly a dohledu NAFO.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy pokud možno:

5.  Členské státy:

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  provedou výzkum, aby mohly určit způsoby zvýšení selektivity lovných zařízení na ochranu žraloků,

a)  provedou výzkum, aby mohly určit způsoby zvýšení selektivity lovných zařízení na ochranu žraloků a příčnoústých druhů,

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  provedou výzkum klíčových biologických a ekologických parametrů, vývojových vlastností, rysů chování a migračních zvyklostí, jakož i stanovení případného mapování, rozmnožování a odchovu mláďat klíčových druhů žraloků.

b)  provedou výzkum klíčových biologických a ekologických parametrů, vývojových vlastností, rysů chování a migračních zvyklostí, jakož i stanovení případného mapování, rozmnožování a odchovu mláďat klíčových druhů žraloků a příčnoústých druhů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely tohoto článku se velikost ok měří v souladu s přílohou III.A ochranných a donucovacích opatření.

1.  Pro účely tohoto článku se velikost ok měří v souladu s přílohou III.A ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 10 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  130 mm v případě všech ostatních hlubinných druhů ryb uvedených v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření,

d)  130 mm v případě všech ostatních hlubinných druhů ryb uvedených v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 11 přílohy tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Plavidla nesmí používat žádné prostředky nebo zařízení, které zakrývají nebo zmenšují velikost ok. Plavidla však mohou připojit zařízení popsaná v příloze III.B ochranných a donucovacích opatření Povolené přídavné vrchní díly síťoviny / kloubové řetězy na krevety k horní straně kapsy sítě tak, aby nezakrývala oka kapsy, včetně prodlužovače (prodlužovačů). Na spodní straně kapsy sítě smí být připevněna plachtovina, síťovina nebo jiný materiál pouze v rozsahu nezbytném pro zabránění nebo minimalizaci poškození kapsy vlečné sítě.

2.  Plavidla nesmí používat žádné prostředky nebo zařízení, které zakrývají nebo zmenšují velikost ok. Plavidla však mohou připojit zařízení popsaná v příloze III.B ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 12 přílohy tohoto nařízení – Povolené přídavné vrchní díly síťoviny / kloubové řetězy na krevety k horní straně kapsy sítě tak, aby nezakrývala oka kapsy, včetně prodlužovače (prodlužovačů). Na spodní straně kapsy sítě smí být připevněna plachtovina, síťovina nebo jiný materiál pouze v rozsahu nezbytném pro zabránění nebo minimalizaci poškození kapsy vlečné sítě.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Plavidla, která loví krevetku severní v divizi 3L nebo 3M, musí používat třídicí rošty nebo mřížky s maximální roztečí 22 mm. Plavidla, která loví krevetku severní v divizi 3L, musí být rovněž vybavena kloubovými řetězy o minimální délce 72 cm podle popisu přílohy III.B ochranných a donucovacích opatření.

3.  Plavidla, která loví krevetku severní v divizi 3L nebo 3M, musí používat třídicí rošty nebo mřížky s maximální roztečí 22 mm. Plavidla, která loví krevetku severní v divizi 3L, musí být rovněž vybavena kloubovými řetězy o minimální délce 72 cm podle popisu přílohy III.B ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 12 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Plavidla nesmí uchovávat na palubě žádné ryby menší, než je minimální velikost stanovená přílohou I.D ochranných a donucovacích opatření, a musí je okamžitě vrátit zpět do moře.

1.  Plavidla nesmí uchovávat na palubě žádné ryby menší, než je minimální velikost stanovená přílohou I.D ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 13 přílohy tohoto nařízení, a musí je okamžitě vrátit zpět do moře.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Má se za to, že zpracovávané ryby, které nedosahují minimální délky stanovené pro tento druh v příloze I.D ochranných a donucovacích opatření, pocházejí z ryb, které nedosahují minimální velikosti ryb stanovené pro tento druh.

2.  Má se za to, že zpracovávané ryby, které nedosahují minimální délky stanovené pro tento druh v příloze I.D ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 13 přílohy tohoto nařízení, pocházejí z ryb, které nedosahují minimální velikosti ryb stanovené pro tento druh.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mapa stávajících oblastí rybolovu při dně v oblasti upravené předpisy znázorněná na obrázku 2 ochranných a donucovacích opatření je na západní straně vymezena hranicí kanadské výlučné ekonomické zóny a na východní straně souřadnicemi uvedenými v tabulce 4 ochranných a donucovacích opatření.

Mapa stávajících oblastí rybolovu při dně v oblasti upravené předpisy znázorněná na obrázku 2 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 2 přílohy tohoto nařízení je na západní straně vymezena hranicí kanadské výlučné ekonomické zóny a na východní straně souřadnicemi uvedenými v tabulce 4 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 14 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 31. prosince 2020 nesmí žádná plavidla provádět rybolovné činnosti při dně v žádné z oblastí znázorněných na obrázku 3 ochranných a donucovacích opatření a definovaných propojením souřadnic uvedených v tabulce 5 ochranných a donucovacích opatření v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

1.  Do 31. prosince 2020 nesmí žádná plavidla provádět rybolovné činnosti při dně v žádné z oblastí znázorněných na obrázku 3 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 1 přílohy tohoto nařízení a definovaných propojením souřadnic uvedených v tabulce 5 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 16 přílohy tohoto nařízení v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do 31. prosince 2020 nesmí žádná plavidla provádět rybolovné činnosti při dně v oblasti divize 3O znázorněné na obrázku 4 ochranných a donucovacích opatření a definované propojením souřadnic uvedených v tabulce 6 ochranných a donucovacích opatření v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

2.  Do 31. prosince 2020 nesmí žádná plavidla provádět rybolovné činnosti při dně v oblasti divize 3O znázorněné na obrázku 4 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 17 přílohy tohoto nařízení a definované propojením souřadnic uvedených v tabulce 6 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 18 přílohy tohoto nařízení v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do 31. prosince 2020 nesmí žádná plavidla provádět rybolovné činnosti při dně v oblastech 1–13 znázorněných na obrázku 5 ochranných a donucovacích opatření a definovaných propojením souřadnic uvedených v tabulce 7 ochranných a donucovacích opatření v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

3.  Do 31. prosince 2020 nesmí žádná plavidla provádět rybolovné činnosti při dně v oblastech 1–13 znázorněných na obrázku 5 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 19 přílohy tohoto nařízení a definovaných propojením souřadnic uvedených v tabulce 7 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 20 přílohy tohoto nařízení v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Do 31. prosince 2018 nesmí žádná plavidla provádět rybolovné činnosti při dně v oblasti 14 znázorněné na obrázku 5 a definované propojením souřadnic uvedených v tabulce 7 ochranných a donucovacích opatření v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

4.  Do 31. prosince 2018 nesmí žádná plavidla provádět rybolovné činnosti při dně v oblasti 14 znázorněné na obrázku 5 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 19 přílohy tohoto nařízení a definované propojením souřadnic uvedených v tabulce 7 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 20 přílohy tohoto nařízení v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na průzkumné rybolovné činnosti při dně se vztahuje předchozí průzkum prováděný v souladu s protokolem o průzkumu uvedeným v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření.

1.  Na průzkumné rybolovné činnosti při dně se vztahuje předchozí průzkum prováděný v souladu s protokolem o průzkumu uvedeným v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření obsaženém v bodě 21 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předloží Komisi „oznámení o záměru provádět průzkumný rybolov při dně“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření spolu s posouzením požadovaným podle článku 20 odst. 1,

a)  předloží Komisi „oznámení o záměru provádět průzkumný rybolov při dně“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 22 přílohy tohoto nařízení spolu s posouzením požadovaným podle článku 20 odst. 1,

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poskytnou Komisi „zprávu o rybářském výjezdu za účelem průzkumné činnosti při dně“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření do dvou měsíců od ukončení průzkumných rybolovných činností při dně.

d)  poskytnou Komisi „zprávu o rybářském výjezdu za účelem průzkumné činnosti při dně“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 23 přílohy tohoto nařízení do dvou měsíců od ukončení průzkumných rybolovných činností při dně.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  se zabývá prvky v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření.

b)  se zabývá prvky pro posouzení zamýšlených průzkumných rybolovných činností při dně v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 24 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát od velitelů plavidel oprávněných plout pod jeho vlajkou a provádějících rybolovné činnosti při dně v oblasti upravené předpisy požaduje, aby určili množství úlovků druhů citlivých mořských ekosystémů, pokud byl v průběhu rybolovné činnosti zaznamenán kontakt s druhy indikujícími citlivý mořský ekosystém v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření.

2.  Každý členský stát od velitelů plavidel oprávněných plout pod jeho vlajkou a provádějících rybolovné činnosti při dně v oblasti upravené předpisy požaduje, aby určili množství úlovků druhů citlivých mořských ekosystémů, pokud byl v průběhu rybolovné činnosti zaznamenán kontakt s druhy indikujícími citlivý mořský ekosystém v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 25 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  určí korály, mořské houby a další organismy až po nejnižší možnou taxonomickou úroveň s použitím „formuláře pro sběr údajů o průzkumném rybolovu“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření a

a)  určí korály, mořské houby a další organismy až po nejnižší možnou taxonomickou úroveň s použitím „formuláře pro sběr údajů o průzkumném rybolovu“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 26 přílohy tohoto nařízení; a

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  seznam svých plavidel oprávněných plout pod jeho vlajkou, kterým může povolit provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy (dále jen „oznámené plavidlo“) ve formátu stanoveném v příloze II.C1 ochranných a donucovacích opatření,

a)  seznam svých plavidel oprávněných plout pod jeho vlajkou, kterým může povolit provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy (dále jen „oznámené plavidlo“) ve formátu stanoveném v příloze II.C1 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 27 přílohy tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  každé případné vyškrtnutí ze seznamu oznámených plavidel zaslané neprodleně ve formátu stanoveném v příloze II.C2 ochranných a donucovacích opatření.

b)  každé případné vyškrtnutí ze seznamu oznámených plavidel zaslané neprodleně ve formátu stanoveném v příloze II.C2 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 28 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  individuální povolení pro každé plavidlo ze seznamu oznámených plavidel, kterému povolil provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy (dále jen „povolené plavidlo“), ve formátu stanoveném v příloze II.C3 ochranných a donucovacích opatření nejpozději 20 dnů před zahájením rybolovných činností daného kalendářního roku;

a)  individuální povolení pro každé plavidlo ze seznamu oznámených plavidel, kterému povolil provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy (dále jen „povolené plavidlo“), ve formátu stanoveném v příloze II.C3 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 29 přílohy tohoto nařízení nejpozději 20 dnů před zahájením rybolovných činností daného kalendářního roku;

Každé povolení stanoví zejména první a poslední den platnosti a druhy, pro které je cílený rybolov povolen, pokud se na ně nevztahují výjimky uvedené v příloze II.C3 ochranných a donucovacích opatření. Pokud má plavidlo v úmyslu provádět rybolov regulovaných druhů uvedených v rybolovných právech, bude se vymezení týkat populace, v níž jsou regulované druhy spojeny s dotyčnou oblastí.

Každé povolení stanoví zejména první a poslední den platnosti a druhy, pro které je cílený rybolov povolen, pokud se na ně nevztahují výjimky uvedené v příloze II.C3 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 29 přílohy tohoto nařízení. Pokud má plavidlo v úmyslu provádět rybolov regulovaných druhů uvedených v rybolovných právech, bude se vymezení týkat populace, v níž jsou regulované druhy spojeny s dotyčnou oblastí.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pozastavení platnosti povolení ve formátu uvedeném v příloze II.C4 ochranných a donucovacích opatření, a to neprodleně, v případě odebrání dotyčného povolení nebo změny jeho obsahu, pokud k jeho odebrání nebo změně dojde během doby platnosti,

b)  pozastavení platnosti povolení ve formátu uvedeném v příloze II.C4 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 30 přílohy tohoto nařízení, a to neprodleně, v případě odebrání dotyčného povolení nebo změny jeho obsahu, pokud k jeho odebrání nebo změně dojde během doby platnosti,

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  3místný kód pro každý druh uvedený v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření,

b)  3místný kód pro každý druh uvedený v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 31 přílohy tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  kód úpravy produktu uvedený v příloze II.K ochranných a donucovacích opatření.

e)  kód úpravy produktu uvedený v příloze II.K ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 32 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každé rybářské plavidlo musí vést lodní deník rybolovu, který musí být uchováván na palubě nejméně po dobu 12 měsíců a v souladu s přílohou II.A ochranných a donucovacích opatření, který:

2.  Každé rybářské plavidlo musí vést lodní deník rybolovu, který musí být uchováván na palubě nejméně po dobu 12 měsíců a v souladu s přílohou II.A ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 33 přílohy tohoto nařízení, který:

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  je k dispozici na palubě, dokud není plavidlo zcela vyloženo.

d)  je k dispozici na palubě, dokud nejsou veškeré úlovky z plavidla zcela vyloženy.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Každé rybářské plavidlo předá elektronicky svému středisku sledování lovišť zprávy obsahující následující údaje v souladu s formátem a obsahem stanoveným pro každý typ zprávy v příloze II.D a v příloze II.F ochranných a donucovacích opatření:

6.  Every fishing vessel shall transmit electronically to its FMC reports as regards the following, in accordance with the format and the content prescribed for each type of report in Annex II.D and Annex II.F of the CEM set out in points 34 and 35 of the Annex to this Regulation:

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 6 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  úlovky druhů uvedených v seznamu druhů přílohy I.C ochranných a donucovacích opatření, u nichž je celková živá hmotnost na palubě nižší než 100 kg, mohou být hlášeny pomocí 3místného kódu MZZ (nespecifikované mořské druhy) s výjimkou žraloků. Úlovky žraloků se ohlašují na úrovni druhů pod jejich odpovídajícím 3místným kódem v co největším rozsahu. Není-li možné hlášení podle jednotlivých druhů, ohlásí se druhy žraloků buď jako ostrouni (SHX), nebo ostrounovití (DGX), a to podle 3místných kódů uvedených v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření.

g)  úlovky druhů uvedených v seznamu druhů přílohy I.C ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 31 přílohy tohoto nařízení, u nichž je celková živá hmotnost na palubě nižší než 100 kg, mohou být hlášeny pomocí 3místného kódu MZZ (nespecifikované mořské druhy) s výjimkou žraloků. Úlovky žraloků se ohlašují na úrovni druhů pod jejich odpovídajícím 3místným kódem v co největším rozsahu. Není-li možné hlášení podle jednotlivých druhů, ohlásí se druhy žraloků buď jako ostrouni (SHX), nebo ostrounovití (DGX), a to podle 3místných kódů uvedených v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 31 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy uvedené v odstavci 6 mohou být zrušeny za použití formátu stanoveného v příloze II.F odst. 8 ochranných a donucovacích opatření. Pokud bude některá z těchto zpráv opravena, zašle se nová zpráva neprodleně po odeslání zprávy o zrušení ve lhůtách stanovených v tomto článku.

Zprávy uvedené v odstavci 6 mohou být zrušeny za použití formátu stanoveného v příloze II.F odst. 8 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 35 přílohy tohoto nařízení. Pokud bude některá z těchto zpráv opravena, zašle se nová zpráva neprodleně po odeslání zprávy o zrušení ve lhůtách stanovených v tomto článku.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko sledování lovišť neprodleně po přijetí zaslalo výkonnému sekretariátu NAFO zprávy uvedené v odstavci 6 ve formátu předepsaném v příloze II.D ochranných a donucovacích opatření, v kopii na Komisi a EFCA.

8.  Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko sledování lovišť neprodleně po přijetí zaslalo výkonnému sekretariátu NAFO zprávy uvedené v odstavci 6 ve formátu předepsaném v příloze II.D ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 34 přílohy tohoto nařízení, v kopii na Komisi a EFCA.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistí, aby informace obsažené v lodním deníku byly předkládány Komisi buď ve formátu XML (Extensible Markup Language), nebo ve formátu souborů Microsoft Excel a aby obsahovaly alespoň informace uvedené v příloze II.N ochranných a donucovacích opatření, a to do 60 dnů po ukončení každého rybářského výjezdu.

b)  zajistí, aby informace obsažené v lodním deníku byly předkládány Komisi buď ve formátu XML (Extensible Markup Language), nebo ve formátu souborů Microsoft Excel a aby obsahovaly alespoň informace uvedené v příloze II.N ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 36 přílohy tohoto nařízení, a to do 60 dnů po ukončení každého rybářského výjezdu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  údaje o poloze systému sledování plavidel byly předány výkonnému sekretariátu NAFO v souladu s formátem pro výměnu údajů stanoveným v příloze II.E ochranných a donucovacích opatření a dále popsaným v příloze II.D ochranných a donucovacích opatření.

b)  údaje o poloze systému sledování plavidel byly předány výkonnému sekretariátu NAFO v souladu s formátem pro výměnu údajů stanoveným v příloze II.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 37 přílohy tohoto nařízení a dále popsaným v příloze II.D ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 34 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  při rybolovu v uzavřených podmořských horách podle čl. 18 odst. 1 zaznamenali v místě pro komentáře ve zprávě pozorovatele uvedené v příloze II.M ochranných a donucovacích opatření veškerá množství všech druhů indikujících citlivý mořský ekosystém podle přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření,

d)  při rybolovu v uzavřených podmořských horách podle čl. 18 odst. 1 zaznamenali v místě pro komentáře ve zprávě pozorovatele uvedené v příloze II.M ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 38 přílohy tohoto nařízení veškerá množství všech druhů indikujících citlivý mořský ekosystém podle přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 25 přílohy tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  co nejdříve po vyplutí z oblasti upravené předpisy a nejpozději při připlutí plavidla do přístavu předložili zprávu v souladu s přílohou II.M ochranných a donucovacích opatření v elektronickém formátu členskému státu vlajky a, pokud proběhne inspekce v přístavu, místnímu inspekčnímu přístavnímu orgánu. Členský stát vlajky předá zprávu Komisi ve formátu souboru Microsoft Excel do 25 dnů od připlutí plavidla do přístavu. Komise zašle tuto zprávu výkonnému sekretariátu NAFO.

h)  co nejdříve po vyplutí z oblasti upravené předpisy a nejpozději při připlutí plavidla do přístavu předložili zprávu v souladu s přílohou II.M ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 38 přílohy tohoto nařízení v elektronickém formátu členskému státu vlajky a, pokud proběhne inspekce v přístavu, místnímu inspekčnímu přístavnímu orgánu. Členský stát vlajky předá zprávu Komisi ve formátu souboru Microsoft Excel do 25 dnů od připlutí plavidla do přístavu. Komise zašle tuto zprávu výkonnému sekretariátu NAFO.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 9 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  kromě povinností popsaných v čl. 27 odst. 3 předává denně v souladu s přílohou II.G ochranných a donucovacích opatření zprávu pozorovatele středisku sledování lovišť členského státu vlajky, který ji nejpozději do 12:00 UTC dne následujícího po jejím obdržení předá Komisi, která ji předloží výkonnému sekretariátu NAFO, a

a)  kromě povinností popsaných v čl. 27 odst. 3 předává denně v souladu s přílohou II.G ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 39 přílohy tohoto nařízení zprávu pozorovatele středisku sledování lovišť členského státu vlajky, který ji nejpozději do 12:00 UTC dne následujícího po jejím obdržení předá Komisi, která ji předloží výkonnému sekretariátu NAFO, a a

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v souladu s přílohou II.F odst. 3 ochranných a donucovacích opatření denně předává zprávu o úlovku středisku sledování lovišť členského státu vlajky a zajistí, aby takto hlášený úlovek odpovídal záznamům v lodním deníku. Středisko sledování lovišť členského státu vlajky zašle zprávu nejpozději do 12:00 UTC následujícího dne po obdržení zprávy Komisi, která ji předloží výkonnému sekretariátu NAFO, a

a)  v souladu s přílohou II.F odst. 3 ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 40 přílohy tohoto nařízení denně předává zprávu o úlovku středisku sledování lovišť členského státu vlajky a zajistí, aby takto hlášený úlovek odpovídal záznamům v lodním deníku. Středisko sledování lovišť členského státu vlajky zašle zprávu nejpozději do 12:00 UTC následujícího dne po obdržení zprávy Komisi, která ji předloží výkonnému sekretariátu NAFO, a

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Veškeré inspekční zprávy, zprávy o dohledu a šetření uvedené v této kapitole VII a související snímky nebo důkazy se podle přílohy II.B ochranných a donucovacích opatření považují za důvěrné.

10.  Veškeré inspekční zprávy, zprávy o dohledu a šetření uvedené v této kapitole VII a související snímky nebo důkazy se podle přílohy II.B ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 41 přílohy tohoto nařízení považují za důvěrné.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vyplní formulář zprávy o dohledu obsažený v příloze IV.A ochranných a donucovacích opatření. Vyhodnotí-li inspektor objem nebo složení úlovku při vytažení sítě, musí zpráva o dohledu obsahovat veškeré příslušné informace týkající se složení vlečené sítě a odkazovat na metodu použitou pro vyhodnocení objemu,

a)  vyplní formulář zprávy o dohledu v souladu s  přílohou IV.A ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 42 přílohy tohoto nařízení. Vyhodnotí-li inspektor objem nebo složení úlovku při vytažení sítě, musí zpráva o dohledu obsahovat veškeré příslušné informace týkající se složení vlečené sítě a odkazovat na metodu použitou pro vyhodnocení objemu,

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vztyčili na inspekčním plavidle a na naloďovacím plavidle praporek vyobrazený v příloze IV.E ochranných a donucovacích opatření,

b)  vztyčili na inspekčním plavidle a na naloďovacím plavidle praporek vyobrazený v příloze IV.E ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 43 přílohy tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytne naloďovací žebřík podle přílohy IV.G ochranných a donucovacích opatření,

c)  poskytne naloďovací žebřík podle přílohy IV.G ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 44 přílohy tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  nezasahuje do žádného kontaktu mezi inspektory a pozorovatelem,

h)  nezasahuje do žádného kontaktu mezi inspektory a pozorovatelem a za tím účelem umožňuje využívání vyhrazené oblasti nebo prostoru,

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby pro každou inspekci jeho inspektoři vypracovali inspekční zprávu v podobě uvedené v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření.

1.  Každý členský stát zajistí, aby pro každou inspekci jeho inspektoři vypracovali inspekční zprávu v podobě uvedené v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 45 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  při porovnávání záznamů v lodním deníku produkce s údaji v lodním deníku rybolovu inspektoři přepočítají hmotnost produkce na živou hmotnost za použití vyrovnávacích koeficientů používaných velitelem,

b)  při porovnávání záznamů v lodním deníku produkce s údaji v lodním deníku rybolovu inspektoři přepočítají hmotnost produkce na živou hmotnost za použití vyrovnávacích koeficientů uvedených v přílohách XIII, XIV a XV nařízení (EU) č. 404/2011; u druhů a obchodních úprav, na které se tyto přílohy nevztahují, se použijí vyrovnávací koeficienty, které využívá velitel;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  bezpečně připevnili inspekční pečeť v podobě inspekční pečeti NAFO, která je vyobrazena v příloze IV.F ochranných a donucovacích opatření, a aby řádně zaznamenali přijaté opatření a pořadové číslo každé pečeti do inspekční zprávy,

d)  bezpečně připevnili inspekční pečeť v podobě inspekční pečeti NAFO, která je vyobrazena v příloze IV.F ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 46 přílohy tohoto nařízení, a aby řádně zaznamenali přijaté opatření a pořadové číslo každé pečeti do inspekční zprávy,

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  do 24 hodin od zjištění porušení předpisů předá písemné oznámení o porušení oznámené jeho inspektory Komisi a EFCA, které je následně zašlou příslušnému orgánu státu vlajky, který je smluvní stranou, nebo členskému státu, jedná-li se o jiný členský stát, než je stát provádějící inspekci, a výkonnému sekretariátu NAFO. Písemné oznámení obsahuje informace uvedené v bodě 15 inspekční zprávy uvedené v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření, uvádí příslušná opatření a podrobně popisuje předpoklady pro vydání oznámení o porušení předpisů a důkazy na podporu tohoto oznámení a, pokud je to možné, obsahuje snímky všech lovných zařízení, úlovků nebo jiných důkazů souvisejících s porušením podle odstavce 1 tohoto článku;

a)  do 24 hodin od zjištění porušení předpisů předá písemné oznámení o porušení oznámené jeho inspektory Komisi a EFCA, které je následně zašlou příslušnému orgánu státu vlajky, který je smluvní stranou, nebo členskému státu, jedná-li se o jiný členský stát, než je stát provádějící inspekci, a výkonnému sekretariátu NAFO. Písemné oznámení obsahuje informace uvedené v bodě 15 inspekční zprávy uvedené v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 45 přílohy tohoto nařízení, uvádí příslušná opatření a podrobně popisuje předpoklady pro vydání oznámení o porušení předpisů a důkazy na podporu tohoto oznámení a, pokud je to možné, obsahuje snímky všech lovných zařízení, úlovků nebo jiných důkazů souvisejících s porušením podle odstavce 1 tohoto článku;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  překážení, zastrašování, zasahování či jiné bránění inspektorům nebo pozorovatelům při vykonávání jejich povinností,

l)  překážení, zastrašování, zasahování či jiné bránění inspektorům nebo pozorovatelům při vykonávání jejich povinností nebo nepřímé formy nátlaku, jako je bránění jim v odpočinku nebo narušování jejich soukromí;

Odůvodnění

Pozorovatelé tráví na palubě rybářských plavidel dlouhý čas, a i když pokusy o narušování jejich odpočinku a soukromí nepředstavují jasné překážky pro jejich práci, jsou nepřímým způsobem, jak snížit jejich schopnost vykonávat jejich práci.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení této kapitoly se vztahují na vykládku, překládku nebo použití přístavů členských států rybářskými plavidly oprávněnými plout pod vlajkou jiné smluvní strany NAFO provádějícími rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy. Tato ustanovení se vztahují na úlovky ryb odlovené v oblasti upravené předpisy nebo na rybí produkty pocházející z těchto ryb, které dosud nebyly v přístavu vyloženy ani přeloženy.

Ustanovení této kapitoly se vztahují na vykládku, překládku nebo použití přístavů členských států rybářskými plavidly oprávněnými plout pod vlajkou jiné smluvní strany NAFO provádějícími rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy. Ona ustanovení se vztahují na úlovky odlovené v oblasti upravené předpisy nebo na rybí produkty pocházející z těchto úlovků, které dosud nebyly v přístavu vyloženy ani přeloženy.

Odůvodnění

Ustanovení se vztahují na všechny rybolovné zdroje, a nikoli pouze na ryby.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát přístavu stanoví minimální lhůtu pro podání předběžné žádosti o vplutí do přístavu. Tato lhůta pro podání předběžné žádosti o vplutí do přístavu musí být 3 pracovní dny před předpokládanou dobou vplutí. Po dohodě s Komisí však může členský stát přístavu stanovit odlišnou lhůtu pro podání předběžné žádosti o vplutí do přístavu zohledňující mimo jiné druh odloveného produktu nebo vzdálenost mezi lovišti a přístavem. Členský stát přístavu informuje Komisi o uvedené lhůtě pro podání předběžné žádosti o vplutí do přístavu, která ji zveřejní na internetových stránkách Sledování, kontroly a dohledu NAFO ve formátu PDF.

2.  Členský stát přístavu stanoví minimální lhůtu pro podání předběžné žádosti o vplutí do přístavu 3 pracovní dny před vplutím. Po dohodě s Komisí však může členský stát přístavu stanovit odlišnou lhůtu pro podání předběžné žádosti o vplutí do přístavu zohledňující mimo jiné druh odloveného produktu nebo vzdálenost mezi lovišti a přístavem. Členský stát přístavu informuje Komisi o uvedené lhůtě pro podání předběžné žádosti o vplutí do přístavu, která ji zveřejní na internetových stránkách Sledování, kontroly a dohledu NAFO ve formátu PDF.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pokud není potvrzení obdrženo do čtrnácti dnů od vykládky, může členský stát přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními pravidly.

c)  pokud není potvrzení obdrženo do čtrnácti dnů od dokončení vykládky, může členský stát přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními pravidly.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Členský stát přístavu neprodleně oznámí veliteli rybářského plavidla své rozhodnutí, zda vplutí do přístavu povolí nebo zamítne, nebo, nachází-li se plavidlo v přístavu, zda povolí nebo zamítne vykládku, překládku a jiné využití přístavu. Je-li vplutí plavidla povoleno, členský stát přístavu vrátí veliteli plavidla kopii formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci uvedeného v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření s náležitě vyplněnou částí C. Tato kopie se rovněž zašle Komisi, aby mohla být bezodkladně zveřejněna na internetových stránkách Sledování, kontroly a dohledu NAFO. Je-li vplutí zamítnuto, členský stát přístavu o tom informuje též smluvní stranu NAFO vlajky.

8.  Členský stát přístavu neprodleně oznámí veliteli rybářského plavidla své rozhodnutí, zda vplutí do přístavu povolí nebo zamítne, nebo, nachází-li se plavidlo v přístavu, zda povolí nebo zamítne vykládku, překládku a jiné využití přístavu. Je-li vplutí plavidla povoleno, členský stát přístavu vrátí veliteli plavidla kopii formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci uvedeného v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 47 přílohy tohoto nařízení s náležitě vyplněnou částí C. Tato kopie se rovněž zašle Komisi, aby mohla být bezodkladně zveřejněna na internetových stránkách Sledování, kontroly a dohledu NAFO. Je-li vplutí zamítnuto, členský stát přístavu o tom informuje též smluvní stranu NAFO vlajky.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Inspekce jsou prováděny v souladu s přílohou IV.H ochranných a donucovacích opatření oprávněnými inspektory členského státu přístavu, kteří před zahájením inspekce předloží veliteli plavidla pověřovací listiny.

11.  Inspekce jsou prováděny v souladu s přílohou IV.H ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 48 přílohy tohoto nařízení oprávněnými inspektory členského státu přístavu, kteří před zahájením inspekce předloží veliteli plavidla pověřovací listiny.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 13 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  všech informací o úlovcích uvedených v předběžném oznámení formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci podle přílohy II.L ochranných a donucovacích opatření,

iii)  všech informací o úlovcích uvedených v předběžném oznámení formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci podle přílohy II.L ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 47 přílohy tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 16 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16.  Každá inspekce se zdokumentuje vyplněním formuláře PSC 3 (formulář státní přístavní inspekce), jak je stanoveno v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření. Proces vypracování zprávy o státní přístavní inspekci zahrnuje:

16.  Každá inspekce se zdokumentuje vyplněním formuláře PSC 3 (formulář státní přístavní inspekce), jak je stanoveno v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 49 přílohy tohoto nařízení. Proces vypracování zprávy o státní přístavní inspekci zahrnuje:

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát rybářského plavidla zamýšlejícího provést vykládku nebo překládku nebo plavidla, které se zapojilo do překládky mimo přístav, potvrdí vrácením kopie formuláře (formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci) obsaženého v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření, která mu byla zaslána v souladu s čl. 40 odst. 5 s náležitě vyplněnou částí B s uvedením, že:

2.  Členský stát rybářského plavidla zamýšlejícího provést vykládku nebo překládku nebo plavidla, které se zapojilo do překládky mimo přístav, potvrdí vrácením kopie formuláře (formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci) obsaženého v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 47 přílohy tohoto nařízení, která mu byla zaslána v souladu s čl. 40 odst. 5 s náležitě vyplněnou částí B s uvedením, že:

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce, které má v úmyslu vplout do přístavu, předá žádost o vplutí příslušným orgánům členského státu přístavu ve lhůtě pro podání žádosti podle čl. 40 odst. 2. K této žádosti musí být přiložen formulář předběžné žádosti o státní přístavní inspekci obsažený v příloze II.L, části A ochranných a donucovacích opatření náležitě vyplněný takto:

1.  Velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce, které má v úmyslu vplout do přístavu, předá žádost o vplutí příslušným orgánům členského státu přístavu ve lhůtě pro podání žádosti podle čl. 40 odst. 2. K této žádosti musí být přiložen formulář předběžné žádosti o státní přístavní inspekci obsažený v příloze II.L, části A ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 47 přílohy tohoto nařízení náležitě vyplněný takto:

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Velitelé nebo jejich zástupci mohou předběžnou žádost zrušit tím, že uvědomí příslušné orgány přístavu, který chtěli použít. K žádosti se přiloží kopie původního formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci obsaženého v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření se slovem „zrušeno“.

2.  Velitelé nebo jejich zástupci mohou předběžnou žádost zrušit tím, že uvědomí příslušné orgány přístavu, který chtěli použít. K žádosti se přiloží kopie původního formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci obsaženého v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 47 přílohy tohoto nařízení se slovem „zrušeno“.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškeré inspekční zprávy a zprávy o šetření a související snímky nebo důkazy a formuláře uvedené v této kapitole jsou členskými státy, příslušnými orgány, provozovateli, veliteli plavidel a posádkou považovány za důvěrné v souladu s přílohou II.B ochranných a donucovacích opatření.

Veškeré inspekční zprávy a zprávy o šetření a související snímky nebo důkazy a formuláře uvedené v této kapitole jsou členskými státy, příslušnými orgány, provozovateli, veliteli plavidel a posádkou považovány za důvěrné v souladu s přílohou II.B ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 41 přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  neprodleně sdělí Komisi tuto informaci ve formě zprávy o dohledu uvedené v příloze IV.A ochranných a donucovacích opatření,

a)  neprodleně sdělí Komisi tuto informaci ve formě zprávy o dohledu uvedené v příloze IV.A ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 42 přílohy tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  bezodkladně předá zjištění inspektorů Komisi ve formě formuláře inspekční zprávy, který je obsažen v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření, a

i)  bezodkladně předá zjištění inspektorů Komisi ve formě formuláře inspekční zprávy, který je obsažen v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření uvedených v bodě 45 přílohy tohoto nařízení, a

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53 v souvislosti s:

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53, kterými se toto nařízení mění s cílem jeho přizpůsobení opatřením přijatým organizací NAFO, v souvislosti s:

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  příloha;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Článek 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 54

vypouští se

Provádění některých částí a příloh ochranných a donucovacích opatření

 

1.  Přílohy a části příloh ochranných a donucovacích opatření uvedené v následujících ustanoveních tohoto nařízení se stanou přímo použitelné dvacátým dnem po zveřejnění podle odstavce 2 ve všech členských státech a právně vymahatelné vůči fyzickým i právnickým osobám:

 

a) čl. 3 odst. 17, 21 a 29,

 

b) čl. 4 odst. 3 písm. a),

 

c) čl. 9 odst. 1, 4 a 5,

 

d) čl. 10 odst. 1 písm. e),

 

e) čl. 13 odst. 1, 2 písm. d),

 

f) čl. 14 odst. 2 a 3,

 

g) čl. 16 odst. 1 a 2,

 

h) článek 17,

 

i) čl. 18 odst. 1 až 4,

 

j) čl. 19 odst. 1, 2 písm. a) a d),

 

k) čl. 20 odst. 2 písm. b),

 

l) čl. 21 odst. 2 a 4 písm. a),

 

m) čl. 22 odst. 1 písm. a) a b), odst. 5 písm. a),

 

n) čl. 22 odst. 5 písm. a) a b),

 

o) čl. 24 odst. 1 písm. b) a e),

 

p) čl. 25 odst. 2 a 6, odst. 6 písm. g), odst. 7, 8, 9 písm. b),

 

q) čl. 26 odst. 9 písm. b),

 

r) čl. 27 odst. 3 písm. d a h),

 

s) čl. 28 odst. 9 písm. a), odst. 10 písm. a),

 

t) čl. 29 odst. 10,

 

u) čl. 31 odst. 1 písm. a),

 

v) čl. 32 písm. b),

 

w) čl. 33 písm. c),

 

x) čl. 34 odst. 1,

 

y) čl. 35 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. a),

 

z) čl. 40 odst. 8, 11, 13 písm. a) bod iii) a odst. 16,

 

aa) čl. 41 odst. 2,

 

bb) čl. 42 odst. 1, odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2,

 

cc) článek 43,

 

dd) článek 44, a

 

ee) čl. 46 odst. 1 písm. a) a d).

 

2.  Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie přílohy a části příloh ochranných a donucovacích opatření uvedené v odstavci 1 do jednoho měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie následné změny přílohy a části příloh ochranných a donucovacích opatření, které již byly zveřejněny v souladu s prvním pododstavcem, do jednoho měsíce poté, co se tyto změny stanou pro Unii a členské státy závaznými.

 

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Příloha (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha

 

[každý bod má být doplněn o obsah uvedeného opatření]

 

(1) tabulka 4 ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 3 bodu 17;

 

(2) obrázek 2 ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 3 bodu 17;

 

(3) část IV přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 3 bodu 21;

 

(4) část VII přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 3 bod 29;

 

(5) formát předepsaný v příloze II.C ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 43 odst. 3 písm. a);

 

(6) tabulka 1 a obrázek 1(1) ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 9 odst. 1;

 

(7) tabulka 2 a obrázek 1(2) ochranných a donucovacích opatření uvedené v čl. 9 odst. 4;

 

(8) tabulka 3 a obrázek 1(3) ochranných a donucovacích opatření uvedené v čl. 9 odst. 5;

 

(9) formát předepsaný v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 10 odst. 1 písm. e);

 

(10) příloha III.E ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 13 odst. 1;

 

(11) příloha I.C ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 13 odst. 2 písm. d);

 

(12) příloha III.B ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 14 odst. 2 a 3;

 

(13) příloha I.D ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 16 odst. 1 a 2;

 

(14) tabulka 4 ochranných a donucovacích opatření uvedený v článku 17;

 

(15) obrázek 3 ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 18 odst. 1;

 

(16) tabulka 5 ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 18 odst. 1;

 

(17) obrázek 4 ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 18 odst. 2;

 

(18) tabulka 6 ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 18 odst. 2;

 

(19) obrázek 5 ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 18 odst. 3 a 4;

 

(20) tabulka 7 ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 18 odst. 3 a 4;

 

(21) protokol o průzkumu v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 19 odst. 1;

 

(22) „oznámení o záměru provádět průzkumný rybolov při dně“ v  příloze I.E ochranných a donucovacích opatření uvedené ve čl. 19 odst. 2 písm. a);

 

(23) zpráva o rybářském výjezdu za účelem průzkumné činnosti při dně v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 19 odst. 2 písm. d);

 

(24) prvky pro posouzení zamýšlených průzkumných rybolovných činností při dně v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření uvedené ve čl. 20 odst. 2 písm. b);

 

(25) seznam druhů citlivých mořských ekosystémů v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 21 odst. 2 a čl. 27 odst. 3 písm. d);

 

(26) formulář pro sběr údajů o průzkumném rybolovu v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 21 odst. 4 písm. a);

 

(27) předepsaný formát pro seznam plavidel v  příloze II.C1 ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 22 odst. 1 písm. a);

 

(28) předepsaný formát pro vyškrtnutí ze seznamu plavidel v příloze II.C2 ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 22 odst. 1 písm. b);

 

(29) předepsaný formát pro individuální povolení pro každé plavidlo v  příloze II.C3 ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 22 odst. 5 písm. a);

 

(30) předepsaný formát pozastavení platnosti povolení v  příloze II.C4 ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 22 odst. 5 písm. b);

 

(31) seznam druhů v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 24 odst. 1 písm. b) a čl. 25 odst. 6 písm. g);

 

(32) seznam kódů úprav produktů v příloze II.K ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 24 odst. 1 písm. e);

 

(33) vzor lodního deníku rybolovu v příloze II.A ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 25 odst. 2;

 

(34) formát zprávy o úlovku v příloze II.D ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 25 odst. 6 a 8;

 

(35) formát pro zrušení zprávy o úlovku v příloze II.F ochranných a donucovacích opatření uvedené v čl. 25 odst. 6 a 7;

 

(36) příloha II.N ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 25 odst. 9 písm. b);

 

(37) formát pro výměnu údajů v příloze II.E ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 26 odst. 9 písm. b);

 

(38) zpráva pozorovatele v příloze II.M ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 27 odst. 3 písm. d) a h);

 

(39) zpráva pozorovatele předávaná denně v souladu s přílohou II.G ochranných a donucovacích opatření, jak je uvedeno ve čl. 28 odst. 9 písm. a);

 

(40) zpráva o úlovku předávaná denně velitelem plavidla v souladu s přílohou II.F odst. 8 ochranných a donucovacích opatření, jak je uvedeno ve čl. 28 odst. 10 písm. a);

 

(41) pravidla o důvěrnosti v příloze II.B ochranných a donucovacích opatření uvedená ve čl. 29 odst. 10 a 44;

 

(42) formulář zprávy o dohledu v příloze IV.A ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 31 odst. 1 písm. a) a čl. 46 odst. 1 písm. a);

 

(43) obrázek praporku v příloze IV.E ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 32 písm. b);

 

(44) pravidla o poskytování naloďovacího žebříku v příloze IV.G ochranných a donucovacích opatření uvedená ve čl. 33 písm. c);

 

(45) inspekční zpráva v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření uvedená ve čl. 34 odst. 1, čl. 35 odst. 2 písm. a) a čl. 46 odst. 1 písm. d);

 

(46) inspekční pečeť NAFO v příloze IV.F ochranných a donucovacích opatření uvedená v čl. 35 odst. 1 písm. d);

 

(47) formulář předběžné žádosti o státní přístavní inspekci v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření uvedený ve čl. 40 odst. 8 a odst. 13 písm. a) bodu iii) a ve čl. 42 odst. 1 a 2;

 

(48) příloha IV.H ochranných a donucovacích opatření uvedená ve čl. 40 odst. 11;

 

(49) formulář státní přístavní inspekce v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření uvedený v čl. 40 odst. 16;

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1) Obsah návrhu

7. srpna 2018 předložila Komise návrh, jehož cílem je provést ochranná a donucovací opatření přijatá Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), jíž je Evropská unie (EU) od roku 1979 smluvní stranou, do práva EU. NAFO je regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO) odpovědná za správu rybolovných zdrojů v severozápadním Atlantiku. Ochranná a řídicí opatření NAFO se vztahují výhradně na oblast upravenou jejími předpisy na volném moři. V současnosti má EU 35 plavidel s povolením k působení v oblasti upravené předpisy NAFO, jež v letošním roce učinila vykládky v přístavu v Aveiru v Portugalsku a Vigu ve Španělsku.

Organizaci NAFO tvoří komise, jejímiž členy jsou všechny smluvní strany a jež má za cíl přijímat ochranná a donucovací opatření na základě konsensu v souladu s úmluvou NAFO (případně ve výjimečných případech dvoutřetinovou většinou). EU v komisi organizace NAFO zastupuje Evropská komise na základě pětiletého mandátu, přičemž směrnice pro jednání stanovuje Rada. Na výročních zasedáních delegace EU v NAFO se setkávají Komise, Rada a zástupci zúčastněných stran.

Úmluva NAFO uvádí, že ochranná opatření přijatá komisí NAFO jsou závazná a že smluvní strany jsou povinny je provádět. Na svých výročních zasedáních přijímá komise NAFO nová opatření, která výkonný sekretariát NAFO oznamuje smluvním stranám po konání zasedání ve formě rozhodnutí komise NAFO. Po obdržení oznámení Komise informuje Radu o nově přijatých opatřeních a o předpokládaném datu jejich vstupu v platnost.

Ustanovení čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že EU přísně dodržuje mezinárodní právo, což zahrnuje plnění ochranných a donucovacích opatření NAFO.

Tento návrh se týká opatření přijatých NAFO od roku 2008 až do vstupu v platnost pozměněné úmluvy NAFO dne 18. května 2017.

2) Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá tento návrh nařízení, kterým se provádějí nejnovější ochranná a donucovací opatření NAFO v právních předpisech Unie.

Poukazuje na to, že ač je loďstvo Unie oprávněné provádět rybolov v oblasti upravené předpisy NAFO omezeno a v současné době čítá celkem 35 plavidel, jsou objemy úlovků vzhledem k velikosti dotyčného loďstva významné. Podle údajů, které jsou k dispozici na internetových stránkách organizace NAFO, zaznamenala plavidla Unie v roce 2017 úlovky ve výši celkem 50 936 tun, přičemž šlo o činnost plavidel ze 6 členských států provozujících v této oblasti rybolov. Úlovky Portugalska a Španělska představují takřka 80 % celkové hmotnosti úlovků plavidel EU, tj. 38,18 % (19 448 tun) a 41,63 % (21 207 tun).

Připomíná, že je zásadně důležité, aby v těchto vodách byla uplatňována co možná nejlepší ochranná opatření pro rybolov a aby byla sledována, neboť některé lovené druhy jsou obzvláště citlivé, zejména druhy ryb s dlouhými životními cykly. To je umocněno skutečností, že používaná lovná zařízení jsou převážně vlečná zařízení, jež mohou poškodit mořské dno, a tedy i stanoviště.

Domnívá se, že je nutné zajistit uplatňování společné rybářské politiky napříč u všech rybářských loďstev Unie bez ohledu na zeměpisnou oblast, v níž provozují rybolov. Je zásadně důležité zajistit, že využívání jednoho rybolovného zdroje bude mít omezený dopad na ostatní zdroje a druhy, pročež vyzývá Komisi, aby v rámci zasedání organizace NAFO, a zejména při přijímání ochranných opatření této organizace, zaváděla opatření, která by snížila a případně zakázala výměty. Je důležité, aby bez ohledu na zeměpisnou oblast, v níž plavidla EU provozují rybolov, byla uplatňována stejná pravidla, aby se zamezilo rozdílným pravidlům a aby se tak přiblížila pravidlům stanoveným pro povinné postupy u rybolovných činností plavidel EU v ostatních zeměpisných oblastech.

Zpravodaj nakonec poukazuje na to, že vzhledem k potřebě rychlého provedení změn ochranných a donucovacích opatření NAFO v evropském právu nebyly předloženy žádné změny rozsáhlého seznamu 30 navrhovaných aktů v přenesené pravomoci ve článku 52. Ačkoli uznává, že to usnadní včasné provedení nejnovějších ochranných a donucovacích opatření NAFO v právu Unie, má za to, že by bylo žádoucí nalézt řešení, které by bránilo takto širokému rozsahu aktů v přenesené pravomoci. V tomto ohledu informuje Komisi, že Výbor pro rybolov zajistí, že akty v přenesené pravomoci, které mají být předloženy, budou omezeny na provedení změn evropského práva v souladu s čl. 52 odst. 2 návrhu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

Referenční údaje

COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)

Datum předložení EP

7.8.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

10.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ricardo Serrão Santos

4.9.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tilly Metz

Datum předložení

16.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 31. ledna 2019Právní upozornění