Procedūra : 2018/0304(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0017/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0017/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0417

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 287kWORD 99k
16.1.2019
PE 627.630v02-00 A8-0017/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2115/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Ricardo Serrão Santos

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2115/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0577),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0391/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada .. atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0017/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ņemot vērā to, ka dažus NAFO saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu noteikumus NAFO līgumslēdzējas puses groza biežāk, un ir paredzams, ka nākotnē tie varētu tikt grozīti vēl vairāk, un tiecoties pēc NAFO saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu turpmāko grozījumu raitas iestrādāšanas Savienības tiesību aktos, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz šādiem aspektiem: ziņošanas termiņi, ziņojumu iesniegšanas termiņi; definīcijas; saraksts ar pētniecības kuģiem aizliegtām darbībām; daži nozvejas un zvejas piepūles limiti; ar zvejas aizliegumiem saistīti pienākumi; situācijas, kad zvejas iespējās norādītas sugas ir jāklasificē par piezveju, konkrēti maksimumi, kuri piemērojami par piezveju klasificētu sugu paturēšanai uz kuģa; daži pienākumi, kas piemērojami, ja jebkurā zvejas rīka iemetienā tiek pārsniegti piezvejas limiti; pasākumi, kas attiecas uz raju zveju; pasākumi, kas attiecas uz ziemeļu garneles zveju; zvejas dziļuma maiņa un atsauces uz zvejai ierobežotiem vai zvejas aizlieguma apgabaliem; procedūras attiecībā uz atļauju saņēmušiem kuģiem, uz kuriem paturētas vairāk nekā 50 tonnas (dzīvsvars) kopējās nozvejas, kas iegūta ārpus pārvaldības apgabala, un kuri ieiet apgabalā, lai zvejotu Grenlandes paltusu, priekšnosacījumi, kas jāizpilda, lai sāktu zvejot Grenlandes paltusu; ģeogrāfiskie un temporālie ziemeļu garneles zvejas aizliegumi; haizivju saglabāšanas pasākumi, kas ietver ziņošanu, aizliegumu atdalīt haizivju spuras uz kuģa, paturēšanu uz kuģa, pārkraušanu citā kuģī un izkraušanu; linuma acu izmēru tehniskie parametri; atsauces uz pēdas nospieduma karti; atsauces uz grunts zvejas darbību teritoriālajiem ierobežojumiem; noteikumi par to, kā definējama saskare ar jutīgu jūras ekosistēmu (JJE) indikatorsugām, un norīkota novērotāja pienākumi; elektronisku sūtījumu saturs, saraksts ar derīgiem dokumentiem, kam jāatrodas uz kuģiem, ietilpības plānu saturs; dokumenti, kam jāatrodas uz kuģiem, uz kuriem attiecas fraktēšanas līgums; pienākumi, kas attiecas uz zvejas žurnālu, produkcijas žurnālu, kravas izvietojuma plānu izmantošanu, to vidū ziņošanas un nosūtīšanas pienākumi; kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) dati; noteikumi par paziņojumu satura elektronisku nosūtīšanu; zvejas kuģa kapteiņa pienākumi inspekcijas laikā; inspektoru un inspicējošo dalībvalstu pienākumi; saraksts ar pārkāpumiem, kas uzskatāmi par smagiem pārkāpumiem; karoga dalībvalsts pienākumi un ostas dalībvalsts pienākumi; zvejas kuģa kapteiņa pienākumi; prasības par ieiešanu ostā un inspekcijas, kuras piemērojamas subjektiem, kas nav līgumslēdzējas puses; saraksts ar pasākumiem, kas dalībvalstij jāveic pret NNN zvejas kuģu sarakstā iekļautiem kuģiem; un gada ziņojuma sniegšanas pienākumi.

(7)  Turpmākus ieteikumus, ar kuriem groza NAFO saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, Savienības tiesību aktos transponē ar parasto likumdošanas procedūru.

Pamatojums

Komisija ierosina šā NAFO saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākuma turpmākus grozījumus transponēt ar deleģētajiem aktiem. Tas būtībā nozīmētu, ka EP nav nekādas ietekmes nedz NAFO, nedz turpmāk citos starptautiskajos forumos. RZPO ieteikumu transponēšanai būtu jāpaliek Eiropas Parlamenta un Padomes kopējā kompetencē, piemērojot parasto likumdošanas (koplēmuma) procedūru.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Norāda, ka pašreizējā regulā ir uzsvērts tādu skrimšļzivju sugu kā haizivis un rajas statuss kā apdraudētām sugām un ka saskaņā ar Starptautiskās dabas aizsardzības savienības konstatējumiem haizivju populācijas un līdz ar to jūras ekosistēmas ir nopietni apdraudētas.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  “pēdas nospiedums”, citkārt saukts par “esošiem grunts zvejas apgabaliem”, ir pārvaldības apgabala daļa, kurā vēsturiski ir notikusi grunts zveja, kuru norobežo CEM 4. tabulā norādītās koordinātas un kurš redzams CEM 2. attēlā;

(17)  “pēdas nospiedums”, citkārt saukts par “esošiem grunts zvejas apgabaliem”, ir pārvaldības apgabala daļa, kurā vēsturiski ir notikusi grunts zveja, kuru norobežo CEM 4. tabulā norādītās koordinātas un kurš redzams CEM 2. attēlā (sniegti šīs regulas pielikuma 1. un 2. punktā);

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  “JJE indikatorsugas” ir CEM I.E pielikuma VI daļā minētās sugas, kas signalizē jutīgu jūras ekosistēmu sastopamību;

(21)  “JJE indikatorsugas” ir CEM I.E pielikuma VI daļā (sniegta šīs regulas pielikuma 3. punktā) minētās sugas, kas signalizē jutīgu jūras ekosistēmu sastopamību;

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 29. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  “JJE indikatorelements” ir JJE indikatorelements, kas minēts to topogrāfisko, hidrofizikālo vai ģeoloģisko iezīmju vidū, kuras potenciāli uztur JJE un ir konkretizētas CEM I.E pielikuma VII daļā.

(29)  “JJE indikatorelements” ir JJE indikatorelements, kas minēts to topogrāfisko, hidrofizikālo vai ģeoloģisko iezīmju vidū, kuras potenciāli uztur JJE un ir konkretizētas CEM I.E pielikuma VII daļā (sniegta šīs regulas pielikuma 4. punktā).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  neveic zvejas darbības, kas nav saderīgas ar tā pētniecības plānu, un

(a)  neveic zvejas darbības, kas nav saderīgas ar tā pētniecības plānu, arī ārpus pārvaldības apgabala, un

Pamatojums

Pētniecības kuģiem savos pētniecības plānos ir jāiekļauj visas zvejas darbības, kas tiks veiktas, arī ārpus pārvaldības apgabala. Nedrīkst atļaut tādas pētniecības darbības, kas nav paredzētas pētniecības plānā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  neiegūst ziemeļu garneles 3L rajonā, pārsniedzot dalībvalstij iedalītās zvejas iespējas.

(b)  neiegūst ziemeļu garneles 3L rajonā, pārsniedzot kuģa karoga dalībvalstij iedalītās zvejas iespējas.

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka 3L rajonā maksimāli iegūstamais ziemeļu garneles daudzums ir pētniecības kuģa karoga dalībvalstij noteiktais daudzums.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  CEM II.C pielikumā noteiktajā formātā elektroniski paziņo Komisijai visus pētniecības kuģus, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu un kam tā atļāvusi veikt pētniecības darbības pārvaldības apgabalā; un

(a)  CEM II.C pielikumā noteiktajā formātā (sniegts šīs regulas pielikuma 5. punktā) elektroniski paziņo Komisijai visus pētniecības kuģus, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu un kam tā atļāvusi veikt pētniecības darbības pārvaldības apgabalā; un

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka krājumiem, kuri norādīti spēkā esošajās zvejas iespējās, piemēro visus nozvejas un zvejas piepūles limitus, un, ja vien nav norādīts citādi, visas kvotas tiek izteiktas dzīvsvara tonnās.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka krājumiem, kuri norādīti spēkā esošajās zvejas iespējās, piemēro visus nozvejas un/vai zvejas piepūles limitus, un, ja vien nav norādīts citādi, visas kvotas tiek izteiktas dzīvsvara tonnās.

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka pastāv nozvejas un zvejas piepūles limiti, ko piemēro krājumiem neatkarīgi vienus no otriem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  nodrošina, ka 3M rajona sarkanasari netiek paturēti uz tās kuģiem pēc dienas, kad saskaņā ar aplēsēm ir izmantoti 100 % no sarkanasaru KPN 3M rajonā;

(c)  nodrošina, ka 3M rajona sarkanasari netiek paturēti uz tās kuģiem pēc dienas, kad saskaņā ar aplēsēm ir izmantoti 100 % no sarkanasaru KPN 3M rajonā, izņemot, ja tas ir atļauts CEM;

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šā panta piemērošanas vajadzībām 3M rajons ietver 3L rajona daļu, ko norobežo līnijas, kuras savieno CEM 1. tabulā uzskaitītos punktus, un kas redzama CEM 1.1. attēlā.

1.  Šā panta piemērošanas vajadzībām 3M rajons ietver 3L rajona daļu, ko norobežo līnijas, kuras savieno CEM 1. tabulā uzskaitītos punktus, un kas redzama CEM 1.1. attēlā (sniegti šīs regulas pielikuma 6. punktā).

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Laikā no 1. jūnija plkst. 00.01 pēc koordinētā universālā laika (UTC) līdz 31. decembra plkst. 24.00 (UTC) neviens kuģis nezvejo ziemeļu garneli 3M rajonā apgabalā, kas noteikts CEM 2. tabulā un redzams CEM 1.2. attēlā.

4.  Laikā no 1. jūnija plkst. 00.01 pēc koordinētā universālā laika (UTC) līdz 31. decembra plkst. 24.00 (UTC) neviens kuģis nezvejo ziemeļu garneli 3M rajonā apgabalā, kas noteikts CEM 2. tabulā un redzams CEM 1.2. attēlā (sniegti šīs regulas pielikuma 7. punktā).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Visa ziemeļu garneles zveja 3L rajonā notiek ūdeņos, kuru dziļums pārsniedz 200 m. Zveja pārvaldības apgabalā notiek tikai apgabalā, kas atrodas uz austrumiem no līnijas, kura savieno CEM 3. tabulā uzskaitītās koordinātas, un redzams CEM 1.3. attēlā.

5.  Visa ziemeļu garneles zveja 3L rajonā notiek ūdeņos, kuru dziļums pārsniedz 200 m. Zveja pārvaldības apgabalā notiek tikai apgabalā, kas atrodas uz austrumiem no līnijas, kura savieno CEM 3. tabulā uzskaitītās koordinātas, un redzams CEM 1.3. attēlā (sniegti šīs regulas pielikuma 8. punktā).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  atļauju saņēmušais kuģis savu Grenlandes paltusa nozveju izkrauj tikai apstiprinātā ostā. Šajā nolūkā katra dalībvalsts apstiprina vienu vai vairākas ostas, kuras atrodas tās teritorijā un kurās atļauju saņēmušie kuģi drīkst izkraut Grenlandes paltusu;

(b)  atļauju saņēmušais kuģis savu Grenlandes paltusa nozveju izkrauj tikai apstiprinātā ostā. Šajā nolūkā katra dalībvalsts apstiprina vienu vai vairākas ostas, kurās atļauju saņēmušie kuģi drīkst izkraut Grenlandes paltusu;

Pamatojums

Regulas 10. panta 1. punkta b) apakšpunkts var likt domāt, ka Grenlandes paltusu drīkst izkraut tikai apstiprinātā ostā, kas atrodas dalībvalsts teritorijā. Līdz šim tā nav bijusi ierasta prakse līdz šim, un tas nav vajadzīgs.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vismaz 48 stundas pirms aplēstā ostā ierašanās laika atļauju saņēmušais kuģis vai kuģa pārstāvis tā vārdā dara kompetentajai ostas iestādei zināmu tā aplēsto ierašanās laiku, aplēsto Grenlandes paltusa daudzumu, kas paturēts uz kuģa, un informāciju par rajonu vai rajoniem, kuros gūtas nozvejas;

(d)  vismaz 48 stundas pirms aplēstā ostā ierašanās laika atļauju saņēmušais kuģis vai kuģa pārstāvis tā vārdā ostas kompetentajai zvejas kontroles iestādei dara zināmu tā aplēsto ierašanās laiku, aplēsto Grenlandes paltusa kopējo daudzumu, kas paturēts uz kuģa, un informāciju par aplēstajiem apjomiem sadalījumā pēc rajona vai rajoniem, kuros gūtas nozvejas;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt, ka teksts atbilst Spānijas kompetenču sistēmai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  katra dalībvalsts inspicē katru Grenlandes paltusa izkrāvumu tās ostās un sagatavo inspekcijas ziņojumu CEM IV.C pielikumā paredzētajā formātā, un 10 darbdienu laikā no inspekcijas pabeigšanas dienas nosūta to Komisijai ar kopiju EFCA. Ziņojumā PSC-3 norāda ikvienu regulas pārkāpumu, kas konstatēts ostā veiktas inspekcijas laikā, un sniedz sīkas ziņas par to. Tajā ietver visu relevanto informāciju, kas pieejama attiecībā uz pārkāpumiem, kuri konstatēti jūrā inspicētā zvejas kuģa kārtējā reisa laikā. Šo informāciju Komisija ievieto NAFO MCS tīmekļa vietnē.

(e)  katra dalībvalsts inspicē katru Grenlandes paltusa izkrāvumu tās ostās un sagatavo inspekcijas ziņojumu CEM IV.C pielikumā paredzētajā formātā, kas sniegts šīs regulas pielikuma 9. punktā, un 14 darbdienu laikā no inspekcijas pabeigšanas dienas nosūta to Komisijai ar kopiju EFCA. Ziņojumā PSC-3 norāda ikvienu regulas pārkāpumu, kas konstatēts ostā veiktas inspekcijas laikā, un sniedz sīkas ziņas par to. Tajā ietver visu attiecīgo informāciju, kas pieejama attiecībā uz pārkāpumiem, kuri konstatēti jūrā inspicētā zvejas kuģa kārtējā reisa laikā. Šo informāciju Komisija ievieto NAFO MCS tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

12. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kad vien iespējams, dalībvalstis:

5.  Dalībvalstis:

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

12. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  veic pētījumus ar mērķi identificēt veidus, kā palielināt zvejas rīku selektivitāti haizivju aizsardzības nolūkā;

(a)  veic pētījumus ar mērķi identificēt veidus, kā palielināt zvejas rīku selektivitāti haizivju un skrimšļzivju sugu aizsardzības nolūkā;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

12. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  veic pētījumus par galvenajiem bioloģiskajiem un ekoloģiskajiem parametriem, dzīves gaitu, uzvedības iezīmēm un migrācijas modeļiem, kā arī pētījumus, kas ļauj identificēt galveno haizivju sugu iespējamās kartēšanas, mazuļu šķilšanās vai dzimšanas un uzturēšanās vietas.

(b)  veic pētījumus par galvenajiem bioloģiskajiem un ekoloģiskajiem parametriem, dzīves gaitu, uzvedības iezīmēm un migrācijas modeļiem, kā arī pētījumus, kas ļauj identificēt galveno haizivju un skrimšļzivju sugu iespējamās kartēšanas, mazuļu šķilšanās vai dzimšanas un uzturēšanās vietas.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šā panta piemērošanas vajadzībām linuma acis mēra saskaņā ar CEM III.A pielikumu.

1.  Šā panta piemērošanas vajadzībām linuma acis mēra saskaņā ar CEM III.A pielikumu, kas sniegts šīs regulas pielikuma 10. punktā.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  visām pārējām bentisko zivju sugām, kas minētas CEM I.C pielikumā,  130 mm;

(d)  visām pārējām bentisko zivju sugām, kas minētas CEM I.C pielikumā, kurš sniegts šīs regulas pielikuma 11. punktā, — 130 mm;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kuģi neizmanto nekādus līdzekļus vai ierīces, kas nosprosto linuma acis vai samazina to izmēru. Tomēr CEM III.B pielikumā “Atļautie āmja augšpuses apvalki / garneļu traļa savienojuma ķēdes” aprakstītās ierīces drīkst piestiprināt āmja augšējai daļai tādā veidā, ka tās nenosprosto linuma acis ne āmī, ne tā pagarinājuma daļā vai daļās. Buraudekls, linums vai cits materiāls pie āmja apakšējās daļas drīkst būt piestiprināts tikai tādā mērā, kāds vajadzīgs, lai nepieļautu vai minimalizētu āmja bojājumus.

2.  Kuģi neizmanto nekādus līdzekļus vai ierīces, kas nosprosto linuma acis vai samazina to izmēru. Tomēr CEM III.B pielikumā “Atļautie āmja augšpuses apvalki / garneļu traļa savienojuma ķēdes” (sniegts šīs regulas pielikuma 12. punktā) aprakstītās ierīces drīkst piestiprināt āmja augšējai daļai tādā veidā, ka tās nenosprosto linuma acis ne āmī, ne tā pagarinājuma daļā vai daļās. Buraudekls, linums vai cits materiāls pie āmja apakšējās daļas drīkst būt piestiprināts tikai tādā mērā, kāds vajadzīgs, lai nepieļautu vai minimalizētu āmja bojājumus.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kuģi, kas zvejo ziemeļu garneli 3L vai 3M rajonā, izmanto šķirotājrestes vai režģus, kuros maksimālais attālums starp stieņiem ir 22 mm. Kuģi, kas zvejo ziemeļu garneli 3L rajonā, ir aprīkoti arī ar savienojuma ķēdēm, kuru minimālais garums, mērīts saskaņā ar CEM III.B pielikumu, ir 72 cm.

3.  Kuģi, kas zvejo ziemeļu garneli 3L vai 3M rajonā, izmanto šķirotājrestes vai režģus, kuros maksimālais attālums starp stieņiem ir 22 mm. Kuģi, kas zvejo ziemeļu garneli 3L rajonā, ir aprīkoti arī ar savienojuma ķēdēm, kuru minimālais garums, mērīts saskaņā ar CEM III.B pielikumu (sniegts šīs regulas pielikuma 12. punktā), ir 72 cm.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne uz viena kuģa nepatur zivis, kas ir mazākas par minimālo izmēru, kurš noteikts saskaņā ar CEM I.D pielikumu, un tās nekavējoties atlaiž atpakaļ jūrā.

1.  Ne uz viena kuģa nepatur zivis, kas ir mazākas par minimālo izmēru, kurš noteikts saskaņā ar CEM I.D pielikumu (sniegts šīs regulas pielikuma 13. punktā), un tās nekavējoties atlaiž atpakaļ jūrā.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apstrādātas zivis, kas ir īsākas par garuma ekvivalentu, kurš attiecīgajai sugai noteikts CEM I.D pielikumā, tiek uzskatītas par iegūtām no zivīm, kas ir mazākas par attiecīgajai sugai noteikto minimālo izmēru.

2.  Apstrādātas zivis, kas ir īsākas par garuma ekvivalentu, kurš attiecīgajai sugai noteikts CEM I.D pielikumā (sniegts šīs regulas pielikuma 13. punktā), tiek uzskatītas par iegūtām no zivīm, kas ir mazākas par attiecīgajai sugai noteikto minimālo izmēru.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārvaldības apgabalā esošo grunts zvejas apgabalu karti, kas redzama CEM 2. attēlā, rietumos norobežo Kanādas ekskluzīvās ekonomikas zonas robeža, bet austrumos  CEM 4. tabulā norādītās koordinātas.

Pārvaldības apgabalā esošo grunts zvejas apgabalu karti, kas redzama CEM 2. attēlā (sniegts šīs regulas pielikuma 2. punktā), rietumos norobežo Kanādas ekskluzīvās ekonomikas zonas robeža, bet austrumos  CEM 4. tabulā (sniegta šīs regulas pielikuma 14. punktā) norādītās koordinātas.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2020. gada 31. decembrim neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas darbībās nevienā apgabalā, kuri redzami CEM 3. attēlā un kuru robežas noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 5. tabulā norādītās koordinātas un tad pēdējo koordinātu savienojot ar 1. koordinātu.

1.  Līdz 2020. gada 31. decembrim neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas darbībās nevienā apgabalā, kuri redzami CEM 3. attēlā (sniegts šīs regulas pielikuma 1. punktā) un kuru robežas noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 5. tabulā (sniegta šīs regulas pielikuma 16. punktā) norādītās koordinātas un tad pēdējo koordinātu savienojot ar 1. koordinātu.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz 2020. gada 31. decembrim neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas darbībās 3O rajona apgabalā, kurš redzams CEM 4. attēlā un kura robežas noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 6. tabulā norādītās koordinātas un tad pēdējo koordinātu savienojot ar 1. koordinātu.

2.  Līdz 2020. gada 31. decembrim neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas darbībās 3O rajona apgabalā, kurš redzams CEM 4. attēlā (sniegts šīs regulas pielikuma 17. punktā) un kura robežas noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 6. tabulā (sniegta šīs regulas pielikuma 18. punktā) norādītās koordinātas un tad pēdējo koordinātu savienojot ar 1. koordinātu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Līdz 2020. gada 31. decembrim neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas darbībās 1.–13. apgabalā, kuri redzami CEM 5. attēlā un kuru robežas noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 7. tabulā norādītās koordinātas un tad pēdējo koordinātu savienojot ar 1. koordinātu.

3.  Līdz 2020. gada 31. decembrim neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas darbībās 1.–13. apgabalā, kuri redzami CEM 5. attēlā (sniegts šīs regulas pielikuma 19. punktā) un kuru robežas noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 7. tabulā (sniegta šīs regulas pielikuma 20. punktā) norādītās koordinātas un tad pēdējo koordinātu savienojot ar 1. koordinātu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Līdz 2018. gada 31. decembrim neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas darbībās 14. apgabalā, kurš redzams CEM 5. attēlā un kura robežas noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 7. tabulā norādītās koordinātas un tad pēdējo koordinātu savienojot ar 1. koordinātu.

4.  Līdz 2018. gada 31. decembrim neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas darbībās 14. apgabalā, kurš redzams CEM 5. attēlā (sniegts šīs regulas pielikuma 19. punktā) un kura robežas noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 7. tabulā (sniegta šīs regulas pielikuma 20. punktā) norādītās koordinātas un tad pēdējo koordinātu savienojot ar 1. koordinātu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uz izpētes grunts zvejas darbībām attiecas iepriekšēja izpēte, ko veic saskaņā ar CEM I.E pielikumā noteikto izpētes protokolu.

1.  Uz izpētes grunts zvejas darbībām attiecas iepriekšēja izpēte, ko veic saskaņā ar CEM I.E pielikumā noteikto izpētes protokolu (sniegts šīs regulas pielikuma 21. punktā).

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nosūta Komisijai “Paziņojumu par nodomu veikt izpētes grunts zveju”, kas sagatavots saskaņā ar CEM I.E pielikumu, kopā ar 20. panta 1. punktā prasīto novērtējumu;

(a)  nosūta Komisijai “Paziņojumu par nodomu veikt izpētes grunts zveju”, kas sagatavots saskaņā ar CEM I.E pielikumu un sniegts šīs regulas pielikuma 22. punktā, kopā ar 20. panta 1. punktā prasīto novērtējumu;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  2 mēnešu laikā pēc izpētes grunts zvejas darbību pabeigšanas iesniedz Komisijai “Ziņojumu par izpētes grunts zvejas reisu”, kas sagatavots saskaņā ar CEM I.E pielikumu.

(d)  2 mēnešu laikā pēc izpētes grunts zvejas darbību pabeigšanas iesniedz Komisijai “Ziņojumu par izpētes grunts zvejas reisu”, kas sagatavots saskaņā ar CEM I.E pielikumu un sniegts šīs regulas pielikuma 23. punktā.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ietver CEM I.E pielikumā paredzētos elementus.

(b)  ietver elementus ierosināto izpētes grunts zvejas darbību izvērtēšanai saskaņā ar CEM I.E pielikumu (norādīti šīs regulas pielikuma 24. punktā).

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts pieprasa, lai to kuģu kapteiņi, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu un kas veic grunts zvejas darbības pārvaldības apgabalā, noteiktu nozvejoto JJE indikatorsugu daudzumu, ja zvejas operāciju laikā ir pazīmes par saskari ar JJE indikatorsugām saskaņā ar CEM I.E pielikumu.

2.  Katra dalībvalsts pieprasa, lai to kuģu kapteiņi, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu un kas veic grunts zvejas darbības pārvaldības apgabalā, noteiktu nozvejoto JJE indikatorsugu daudzumu, ja zvejas operāciju laikā ir pazīmes par saskari ar JJE indikatorsugām saskaņā ar CEM I.E pielikumu (norādītas šīs regulas pielikuma 25. punktā).

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  identificē koraļļus, sūkļus un citus organismus līdz zemākajai iespējamajai taksonomiskajai vienībai, izmantojot “Izpētes zvejniecības datu vākšanas veidlapu” saskaņā ar CEM I.E pielikumu, un

(a)  identificē koraļļus, sūkļus un citus organismus līdz zemākajai iespējamajai taksonomiskajai vienībai, izmantojot “Izpētes zvejniecības datu vākšanas veidlapu” saskaņā ar CEM I.E pielikumu (sniegta šīs regulas pielikuma 26. punktā), un

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sarakstu ar kuģiem, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu un kam tā var atļaut veikt zvejas darbības pārvaldības apgabalā (turpmāk “paziņotais kuģis”), CEM II.C pielikuma 1. punktā noteiktajā formātā;

(a)  sarakstu ar kuģiem, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu un kam tā var atļaut veikt zvejas darbības pārvaldības apgabalā (turpmāk “paziņotais kuģis”), CEM II.C pielikuma 1. punktā noteiktajā formātā (sniegts šīs regulas pielikuma 27. punktā);

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  laiku pa laikam, taču nekavējoties  svītrojumus no paziņoto kuģu saraksta CEM II.C pielikuma 2. punktā noteiktajā formātā.

(b)  laiku pa laikam, taču nekavējoties  svītrojumus no paziņoto kuģu saraksta CEM II.C pielikuma 2. punktā noteiktajā formātā (sniegts šīs regulas pielikuma 28. punktā).

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ne vēlāk kā 20 dienas pirms zvejas darbību sākuma attiecīgajā kalendārajā gadā  individuālu atļauju katram kuģim, kas iekļauts paziņoto kuģu sarakstā un kam tā atļāvusi veikt zvejas darbības pārvaldības apgabalā (turpmāk “atļauju saņēmušais kuģis”), CEM II.C pielikuma 3. punktā noteiktajā formātā;

(a)  ne vēlāk kā 20 dienas pirms zvejas darbību sākuma attiecīgajā kalendārajā gadā  individuālu atļauju katram kuģim, kas iekļauts paziņoto kuģu sarakstā un kam tā atļāvusi veikt zvejas darbības pārvaldības apgabalā (turpmāk “atļauju saņēmušais kuģis”), CEM II.C pielikuma 3. punktā noteiktajā formātā (sniegts šīs regulas pielikuma 29. punktā);

Katrā atļaujā konkrēti norāda derīguma sākuma un beigu datumu un sugas, kuru specializētā zveja ir atļauta, izņemot gadījumus, kad CEM II.C pielikuma 3. punktā noteikts atbrīvojums. Ja kuģis plāno zvejot reglamentētas sugas, kas norādītas zvejas iespējās, un ja reglamentētā suga ir saistīta ar attiecīgo apgabalu, norāda krājumu;

Katrā atļaujā konkrēti norāda derīguma sākuma un beigu datumu un sugas, kuru specializētā zveja ir atļauta, izņemot gadījumus, kad CEM II.C pielikuma 3. punktā (sniegts šīs regulas pielikuma 29. punktā) noteikts atbrīvojums. Ja kuģis plāno zvejot reglamentētas sugas, kas norādītas zvejas iespējās, un ja reglamentētā suga ir saistīta ar attiecīgo apgabalu, norāda krājumu;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nekavējoties  ziņu par atļaujas apturēšanu CEM II.C pielikuma 4. punktā noteiktajā formātā, ja attiecīgā atļauja ir atcelta vai ir veiktas izmaiņas tās saturā un ja atcelšana vai izmaiņas notiek derīguma termiņa laikā;

(b)  nekavējoties  ziņu par atļaujas apturēšanu CEM II.C pielikuma 4. punktā noteiktajā formātā (sniegts šīs regulas pielikuma 30. punktā), ja attiecīgā atļauja ir atcelta vai ir veiktas izmaiņas tās saturā un ja atcelšana vai izmaiņas notiek derīguma termiņa laikā;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  katras sugas trīsburtu kods, kas minēts CEM I.C pielikumā;

(b)  katras sugas trīsburtu kods, kas minēts CEM I.C pielikumā (sniegts šīs regulas pielikuma 31. punktā);

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  produkta sagatavošanas veida kods, kas minēts CEM II.K pielikumā.

(e)  produkta sagatavošanas veida kods, kas minēts CEM II.K pielikumā (sniegts šīs regulas pielikuma 32. punktā).

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katrs zvejas kuģis kārto zvejas žurnālu, kas tiek paturēts uz kuģa vismaz 12 mēnešus, un saskaņā ar CEM II.A pielikumu tajā:

2.  Katrs zvejas kuģis kārto zvejas žurnālu, kas tiek paturēts uz kuģa vismaz 12 mēnešus, un saskaņā ar CEM II.A pielikumu (sniegts šīs regulas pielikuma 33. punktā) tajā:

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

25. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  kurš tiek paturēts uz kuģa, līdz kuģis ir pilnībā izkrauts.

(d)  kurš tiek paturēts uz kuģa, līdz visas nozvejas ir pilnībā izkrautas no kuģa.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

25. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Katrs zvejas kuģis, ievērojot formātu un saturu, kas katram ziņojuma veidam noteikts CEM II.D pielikumā un II.F pielikumā, elektroniski nosūta savam FMC ziņojumus ar šādu informāciju:

6.  Katrs zvejas kuģis, ievērojot formātu un saturu, kas katram ziņojuma veidam noteikts CEM II.D pielikumā un II.F pielikumā (sniegti šīs regulas pielikuma 34. un 35. punktā), elektroniski nosūta savam FMC ziņojumus ar šādu informāciju:

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

25. pants – 6. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  par CEM I.C pielikumā minēto sugu nozveju, kuras kopējais dzīvsvars uz kuģa ir mazāks par 100 kg, drīkst ziņot, izmantojot trīsburtu kodu MZZ (nespecificētas jūras sugas), izņemot haizivis. Par visām haizivīm jāziņo sugas līmenī, ciktāl tas iespējams, norādot atbilstošo trīsburtu kodu. Ja ziņošana pa sugām nav iespējama, haizivju sugas reģistrē attiecīgi kā lielās haizivis (SHX) vai dzelkņu haizivis (DGX) saskaņā ar CEM I.C pielikumā norādītajiem trīsburtu kodiem.

(g)  par CEM I.C pielikumā minēto sugu (norādītas šīs regulas pielikuma 31. punktā) nozveju, kuras kopējais dzīvsvars uz kuģa ir mazāks par 100 kg, drīkst ziņot, izmantojot trīsburtu kodu MZZ (nespecificētas jūras sugas), izņemot haizivis. Par visām haizivīm jāziņo sugas līmenī, ciktāl tas iespējams, norādot atbilstošo trīsburtu kodu. Ja ziņošana pa sugām nav iespējama, haizivju sugas reģistrē attiecīgi kā lielās haizivis (SHX) vai dzelkņu haizivis (DGX) saskaņā ar CEM I.C pielikumā (sniegts šīs regulas pielikuma 31. punktā) norādītajiem trīsburtu kodiem.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

25. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumus, kas minēti 6. punktā, var anulēt, izmantojot CEM II.F pielikuma 8. punktā noteikto formātu. Ja kāds no minētajiem ziņojumiem tiek labots, tūlīt pēc anulēšanas ziņojuma šajā pantā noteiktajā termiņā tiek nosūtīts jauns ziņojums.

Ziņojumus, kas minēti 6. punktā, var anulēt, izmantojot CEM II.F pielikuma 8. punktā noteikto formātu (sniegts šīs regulas pielikuma 35. punktā). Ja kāds no minētajiem ziņojumiem tiek labots, tūlīt pēc anulēšanas ziņojuma šajā pantā noteiktajā termiņā tiek nosūtīts jauns ziņojums.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

25. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās FMC tūlīt pēc saņemšanas elektroniski pārsūta 6. punktā minētos ziņojumus NAFO izpildsekretāram CEM II.D pielikumā noteiktajā formātā ar kopiju Komisijai un EFCA.

8.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās FMC tūlīt pēc saņemšanas elektroniski pārsūta 6. punktā minētos ziņojumus NAFO izpildsekretāram CEM II.D pielikumā noteiktajā formātā (sniegts šīs regulas pielikuma 34. punktā) ar kopiju Komisijai un EFCA.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

25. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nodrošina, ka 60 dienu laikā pēc katra zvejas reisa pabeigšanas Komisijai tiek iesniegta zvejas žurnāla informācija, kas sagatavota paplašināmās iezīmēšanas valodā (XML) vai Microsoft Excel datnes formātā un satur vismaz CEM II.N pielikumā prasīto informāciju.

(b)  nodrošina, ka 60 dienu laikā pēc katra zvejas reisa pabeigšanas Komisijai tiek iesniegta zvejas žurnāla informācija, kas sagatavota paplašināmās iezīmēšanas valodā (XML) vai Microsoft Excel datnes formātā un satur vismaz CEM II.N pielikumā (sniegts šīs regulas pielikuma 36. punktā) prasīto informāciju.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

26. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  NAFO izpildsekretāram nosūtītie VMS pozīcijas dati atbilst datu apmaiņas formātam, kas noteikts CEM II.E pielikumā un sīkāk aprakstīts CEM II.D pielikumā.

(b)  NAFO izpildsekretāram nosūtītie VMS pozīcijas dati atbilst datu apmaiņas formātam, kas noteikts CEM II.E pielikumā (sniegts šīs regulas pielikuma 37. punktā) un sīkāk aprakstīts CEM II.D pielikumā (sniegts šīs regulas pielikuma 34. punktā).

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  kad zvejo jūras pacēlumu apgabalos, kuros piemēro 18. panta 1. punktā noteikto zvejas aizliegumu, CEM II.M pielikumā minētā novērotāja ziņojuma iedaļā “Komentāri” attiecībā uz katru zvejas rīka iemetienu ziņo visu CEM I.E pielikumā minēto JJE indikatorsugu daudzumus;

(d)  kad zvejo jūras pacēlumu apgabalos, kuros piemēro 18. panta 1. punktā noteikto zvejas aizliegumu, CEM II.M pielikumā minētā novērotāja ziņojuma (sniegts šīs regulas pielikuma 38. punktā) iedaļā “Komentāri” attiecībā uz katru zvejas rīka iemetienu ziņo visu CEM I.E pielikumā minēto JJE indikatorsugu (norādītas šīs regulas pielikuma 25. punktā) daudzumus;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  cik drīz vien iespējams pēc iziešanas no pārvaldības apgabala un vēlākais laikā, kad kuģis ierodas ostā, CEM II.M pielikumā minēto ziņojumu elektroniskā formātā iesniedz karoga dalībvalstij un  ja veic inspekciju ostā  vietējai ostas inspekcijas iestādei. Karoga dalībvalsts 25 dienu laikā pēc kuģa ierašanās ostā ziņojumu Microsoft Excel datnes formātā pārsūta Komisijai. Komisija šo ziņojumu nosūta NAFO izpildsekretāram.

(h)  cik drīz vien iespējams pēc iziešanas no pārvaldības apgabala un vēlākais laikā, kad kuģis ierodas ostā, CEM II.M pielikumā minēto ziņojumu (sniegts šīs regulas pielikuma 38. punktā) elektroniskā formātā iesniedz karoga dalībvalstij un  ja veic inspekciju ostā  vietējai ostas inspekcijas iestādei. Karoga dalībvalsts 25 dienu laikā pēc kuģa ierašanās ostā ziņojumu Microsoft Excel datnes formātā pārsūta Komisijai. Komisija šo ziņojumu nosūta NAFO izpildsekretāram.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

28. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  papildus pienākumiem, kas aprakstīti 27. panta 3. punktā, katru dienu saskaņā ar CEM II.G pielikumu nosūta novērotāja ziņojumu (OBR) karoga dalībvalsts FMC, kas savukārt ne vēlāk kā plkst. 12.00 (UTC) nākamajā dienā pēc tā saņemšanas to pārsūta Komisijai, kura to nosūta NAFO izpildsekretāram; un

(a)  papildus pienākumiem, kas aprakstīti 27. panta 3. punktā, katru dienu saskaņā ar CEM II.G pielikumu nosūta novērotāja ziņojumu (OBR) (sniegts šīs regulas pielikuma 39. punktā) karoga dalībvalsts FMC, kas savukārt ne vēlāk kā plkst. 12.00 (UTC) nākamajā dienā pēc tā saņemšanas to pārsūta Komisijai, kura to nosūta NAFO izpildsekretāram; un

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

28. pants – 10. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  saskaņā ar CEM II.F pielikuma 3. punktu katru dienu nosūta CAT ziņojumu karoga dalībvalsts FMC un nodrošina, ka šādi paziņotā nozveja atbilst zvejas žurnāla ierakstiem. Ne vēlāk kā plkst. 12.00 (UTC) nākamajā dienā pēc ziņojuma saņemšanas FMC to pārsūta Komisijai, kura to nosūta NAFO izpildsekretāram; un

(a)  saskaņā ar CEM II.F pielikuma 3. punktu katru dienu nosūta CAT ziņojumu (sniegts šīs regulas pielikuma 40. punktā) karoga dalībvalsts FMC un nodrošina, ka šādi paziņotā nozveja atbilst zvejas žurnāla ierakstiem. Ne vēlāk kā plkst. 12.00 (UTC) nākamajā dienā pēc ziņojuma saņemšanas FMC to pārsūta Komisijai, kura to nosūta NAFO izpildsekretāram; un

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

29. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Visus inspekcijas, pārraudzības un izmeklēšanas ziņojumus, kas minēti šajā VII nodaļā, un saistītos attēlus vai pierādījumus uzskata par konfidenciāliem saskaņā ar CEM II.B pielikumu.

10.  Visus inspekcijas, pārraudzības un izmeklēšanas ziņojumus, kas minēti šajā VII nodaļā, un saistītos attēlus vai pierādījumus uzskata par konfidenciāliem saskaņā ar CEM II.B pielikumu (sniegts šīs regulas pielikuma 41. punktā);

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  aizpilda pārraudzības ziņojuma veidlapu, kas dota CEM IV.A pielikumā. Ja inspektors ir novērtējis zvejas rīka iemetiena satura tilpumu vai nozvejas sastāvu, pārraudzības ziņojumā iekļauj visu relevanto informāciju par nozvejas sastāvu un norāda tilpumiskajā novērtēšanā izmantoto metodi;

(a)  aizpilda pārraudzības ziņojuma veidlapu saskaņā ar CEM IV.A pielikumu (sniegta šīs regulas pielikuma 42. punktā). Ja inspektors ir novērtējis zvejas rīka iemetiena satura tilpumu vai nozvejas sastāvu, pārraudzības ziņojumā iekļauj visu relevanto informāciju par nozvejas sastāvu un norāda tilpumiskajā novērtēšanā izmantoto metodi;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  uz inspekcijas kuģa un inspektoru nogādājošā kuģa izkar CEM IV.E pielikumā attēloto vimpeli;

(b)  uz inspekcijas kuģa un inspektoru nogādājošā kuģa izkar CEM IV.E pielikumā attēloto vimpeli (norādīts šīs regulas pielikuma 43. punktā);

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  nodrošina iekāpšanas trapu saskaņā ar CEM IV.G pielikumu;

(c)  nodrošina iekāpšanas trapu saskaņā ar CEM IV.G pielikumu (sniegts šīs regulas pielikuma 44. punktā);

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  atturas no jebkādas iejaukšanās inspektoru un novērotāja saziņā;

(h)  atturas no jebkādas iejaukšanās inspektoru un novērotāja saziņā un dara pieejamu šim nolūkam rezervētu telpu vai zonu;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās inspektori par katru inspekciju aizpilda inspekcijas ziņojumu CEM IV.B pielikumā noteiktajā formā.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās inspektori par katru inspekciju aizpilda inspekcijas ziņojumu CEM IV.B pielikumā noteiktajā formā (sniegts šīs regulas pielikuma 45. punktā).

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  kad inspektori ierakstus produkcijas žurnālā salīdzina ar ierakstiem zvejas žurnālā, tie produkcijas svaru pārrēķina dzīvsvarā, izmantojot koeficientus, kurus izmantojis kapteinis;

(b)  kad inspektori ierakstus produkcijas žurnālā salīdzina ar ierakstiem zvejas žurnālā, tie produkcijas svaru pārrēķina dzīvsvarā, izmantojot koeficientus, kuri norādīti Regulas (ES) Nr. 404/2011 XIII, XIV un XV pielikumā; tām sugām un sagatavošanas veidiem, uz kuriem minētie pielikumi neattiecas, piemēro kapteiņa izmantotos koeficientus;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  attiecīgā gadījumā droši piestiprina inspekcijas plombu, kas attēlota CEM IV.F pielikumā “NAFO inspekcijas plomba”, un inspekcijas ziņojumā pienācīgi norāda ikvienu veikto rīcību un katras plombas kārtas numuru;

(d)  attiecīgā gadījumā droši piestiprina inspekcijas plombu, kas attēlota CEM IV.F pielikumā “NAFO inspekcijas plomba” un norādīta šīs regulas pielikuma 46. punktā, un inspekcijas ziņojumā pienācīgi norāda ikvienu veikto rīcību un katras plombas kārtas numuru;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

35. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  24 stundu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas nosūta Komisijai un EFCA rakstisku paziņojumu par pārkāpumu, par ko ziņojuši tās inspektori, un tās šo paziņojumu pārsūta kompetentajai iestādei līgumslēdzējā pusē, kas ir karoga valsts, vai dalībvalstī, ja tā nav inspicējošā dalībvalsts, un NAFO izpildsekretāram. Rakstiskajā paziņojumā iekļauj informāciju, kas reģistrēta CEM IV.B pielikumā dotā inspekcijas ziņojuma 15. punktā; norāda attiecīgos pasākumus un sīki apraksta pamatu, uz kura izdots paziņojums par pārkāpumu, un pierādījumus, kuri šo paziņojumu pamato; ja iespējams, paziņojumam pievieno zvejas rīku, nozvejas vai citu ar pārkāpumiem saistītu pierādījumu attēlus, kas minēti šā panta 1. punktā;

(a)  24 stundu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas nosūta Komisijai un EFCA rakstisku paziņojumu par pārkāpumu, par ko ziņojuši tās inspektori, un tās šo paziņojumu pārsūta kompetentajai iestādei līgumslēdzējā pusē, kas ir karoga valsts, vai dalībvalstī, ja tā nav inspicējošā dalībvalsts, un NAFO izpildsekretāram. Rakstiskajā paziņojumā iekļauj informāciju, kas reģistrēta CEM IV.B pielikumā paredzētā inspekcijas ziņojuma (sniegts šīs regulas pielikuma 45. punktā) 15. punktā; norāda attiecīgos pasākumus un sīki apraksta pamatu, uz kura izdots paziņojums par pārkāpumu, un pierādījumus, kuri šo paziņojumu pamato; ja iespējams, paziņojumam pievieno zvejas rīku, nozvejas vai citu ar pārkāpumiem saistītu pierādījumu attēlus, kas minēti šā panta 1. punktā;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  inspektoru vai novērotāju kavēšana, iebiedēšana, traucēšana vai cita veida iejaukšanās to pienākumu izpildē;

(l)  inspektoru vai novērotāju kavēšana, iebiedēšana, traucēšana vai cita veida iejaukšanās to pienākumu izpildē, vai netieša spiediena izdarīšana, piemēram, neļaujot viņiem pienācīgi atpūsties vai iejaucoties viņu privātajā dzīvē;

Pamatojums

Novērotāji uz zvejas kuģiem pavada ilgu laiku, un mēģinājumi traucēt viņu atpūtu vai iejaukties viņu privātajā dzīvē, lai gan acīmredzamā veidā netraucē viņu darbu, ir netiešs veids, kā apdraudēt viņu spēju pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs nodaļas noteikumus piemēro izkraušanai, pārkraušanai citā kuģī un dalībvalstu ostu izmantošanai, ko veic zvejas kuģi, kuriem ir tiesības kuģot ar citas NAFO līgumslēdzējas puses karogu un kuri veic zvejas darbības pārvaldības apgabalā. Noteikumus piemēro zivīm, kas nozvejotas pārvaldības apgabalā, vai no šādām zivīm iegūtiem zivju produktiem, kuri iepriekš nav tikuši ostā izkrauti vai pārkrauti citā kuģī.

Šīs nodaļas noteikumus piemēro izkraušanai, pārkraušanai citā kuģī un dalībvalstu ostu izmantošanai, ko veic zvejas kuģi, kuriem ir tiesības kuģot ar citas NAFO līgumslēdzējas puses karogu un kuri veic zvejas darbības pārvaldības apgabalā. Minētos noteikumus piemēro nozvejām, kas iegūtas pārvaldības apgabalā, vai no šādām nozvejām iegūtiem produktiem, kuri iepriekš nav tikuši ostā izkrauti vai pārkrauti citā kuģī.

Pamatojums

Noteikumi attiecas uz visiem zvejas resursiem, ne tikai zivīm.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ostas dalībvalsts nosaka minimālo iepriekšēja pieprasījuma periodu. Iepriekšēja pieprasījuma periods ir 3 darbdienas pirms aplēstā ierašanās laika. Tomēr pēc vienošanās ar Komisiju ostas dalībvalsts drīkst paredzēt citu iepriekšēja pieprasījuma periodu, cita starpā ņemot vērā nozvejas produktu veidu vai attālumu starp zvejas vietām un dalībvalsts ostām. Informāciju par iepriekšēja pieprasījumu periodu ostas dalībvalsts dara zināmu Komisijai, kas šo informāciju PDF formātā ievieto NAFO MCS tīmekļa vietnē.

2.  Ostas dalībvalsts nosaka minimālo iepriekšēja pieprasījuma periodu, kas ir trīs darbdienas pirms ierašanās. Tomēr pēc vienošanās ar Komisiju ostas dalībvalsts drīkst paredzēt citu iepriekšēja pieprasījuma periodu, cita starpā ņemot vērā nozvejas produktu veidu vai attālumu starp zvejas vietām un dalībvalsts ostām. Informāciju par iepriekšēja pieprasījumu periodu ostas dalībvalsts dara zināmu Komisijai, kas šo informāciju PDF formātā ievieto NAFO MCS tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

40. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ja 14 dienu laikā pēc izkraušanas apstiprinājums nav saņemts, ostas dalībvalsts drīkst konfiscēt un realizēt zivis saskaņā ar tās tiesību aktiem.

(c)  ja 14 dienu laikā pēc izkraušanas darbību pabeigšanas apstiprinājums nav saņemts, ostas dalībvalsts drīkst konfiscēt un realizēt zivis saskaņā ar tās tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

40. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ostas dalībvalsts nekavējoties paziņo zvejas kuģa kapteinim savu lēmumu atļaut vai liegt ieiešanu ostā vai  ja kuģis ir ostā  izkraušanu, pārkraušanu citā kuģī un citādu ostas izmantošanu. Ja kuģim tiek atļauts ieiet ostā, ostas dalībvalsts atdod kapteinim CEM II.L pielikumā iekļautās “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapas” eksemplāru, kurā pienācīgi aizpildīta C daļa. Šo eksemplāru nosūta arī Komisijai, kas to nekavējoties ievieto NAFO MCS tīmekļa vietnē. Atteikuma gadījumā ostas dalībvalsts par to paziņo arī NAFO līgumslēdzējai pusei, kas ir karoga valsts.

8.  Ostas dalībvalsts nekavējoties paziņo zvejas kuģa kapteinim savu lēmumu atļaut vai liegt ieiešanu ostā vai  ja kuģis ir ostā  izkraušanu, pārkraušanu citā kuģī un citādu ostas izmantošanu. Ja kuģim tiek atļauts ieiet ostā, ostas dalībvalsts atdod kapteinim CEM II.L pielikumā iekļautās “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapas” (sniegta šīs regulas pielikuma 47. punktā) eksemplāru, kurā pienācīgi aizpildīta C daļa. Šo eksemplāru nosūta arī Komisijai, kas to nekavējoties ievieto NAFO MCS tīmekļa vietnē. Atteikuma gadījumā ostas dalībvalsts par to paziņo arī NAFO līgumslēdzējai pusei, kas ir karoga valsts.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

40. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Inspekcijas ir saskanīgas ar CEM IV.H pielikumu, un tās veic pilnvaroti ostas dalībvalsts inspektori, kuri pirms inspekcijas uzrāda kapteinim personu apliecinošus dokumentus.

11.  Inspekcijas ir saskanīgas ar CEM IV.H pielikumu (sniegts šīs regulas pielikuma 48. punktā), un tās veic pilnvaroti ostas dalībvalsts inspektori, kuri pirms inspekcijas uzrāda kapteinim personu apliecinošus dokumentus.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

40. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iii)  visu informāciju par nozvejām, kas sniegta iepriekšējā paziņojumā CEM II.L pielikumā dotajās “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapās”;

(iii)  visu informāciju par nozvejām, kas sniegta iepriekšējā paziņojumā CEM II.L pielikumā dotajās “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapās” (norādītas šīs regulas pielikuma 47. punktā);

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

40. pants – 16. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16.  Katru inspekciju dokumentē, aizpildot veidlapu PSC 3 (“Ostas valsts kontroles inspekcijas veidlapa”), kas dota CEM IV.C pielikumā. Ostas valsts kontroles inspekcijas ziņojuma aizpildīšanas un aizpildītā ziņojuma apstrādes process ietver šādus elementus:

16.  Katru inspekciju dokumentē, aizpildot veidlapu PSC 3 (“Ostas valsts kontroles inspekcijas veidlapa”), kas dota CEM IV.C pielikumā un norādīta šīs regulas pielikuma 49. punktā. Ostas valsts kontroles inspekcijas ziņojuma aizpildīšanas un aizpildītā ziņojuma apstrādes process ietver šādus elementus:

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

41. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalsts, kuras zvejas kuģis plāno izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī vai kuras kuģis ir iesaistījies citā kuģī pārkraušanas operācijās ārpus ostas, atsūta atpakaļ CEM II.L pielikumā iekļautās “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapas” eksemplāru, kas nosūtīts saskaņā ar 40. panta 5. punktu, ar pienācīgi aizpildītu B daļu, un tādējādi apliecina, ka:

2.  Dalībvalsts, kuras zvejas kuģis plāno izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī vai kuras kuģis ir iesaistījies citā kuģī pārkraušanas operācijās ārpus ostas, atsūta atpakaļ CEM II.L pielikumā iekļautās “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapas” (sniegta šīs regulas pielikuma 47. punktā) eksemplāru, kas nosūtīts saskaņā ar 40. panta 5. punktu, ar pienācīgi aizpildītu B daļu, un tādējādi apliecina, ka:

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ikviena tāda zvejas kuģa kapteinis vai aģents, kas plāno ieiet ostā, 40. panta 2. punktā minētajā pieprasījuma periodā nosūta ostas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ieiešanas pieprasījumu. Šādam pieprasījumam pievieno CEM II.L pielikumā doto “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapu”, kuras A daļa ir pienācīgi aizpildīta:

1.  Ikviena tāda zvejas kuģa kapteinis vai aģents, kas plāno ieiet ostā, 40. panta 2. punktā minētajā pieprasījuma periodā nosūta ostas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ieiešanas pieprasījumu. Šādam pieprasījumam pievieno CEM II.L pielikumā doto “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapu” (norādīta šīs regulas pielikuma 47. punktā), kuras A daļa ir pienācīgi aizpildīta:

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kapteinis vai aģents var anulēt iepriekšēju pieprasījumu, par to paziņojot tās ostas kompetentajām iestādēm, kuru tas plānoja izmantot. Pieprasījumam pievieno CEM II.L pielikumā dotās sākotnējās “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapas” kopiju, kurai pāri uzrakstīts vārds “anulēts”.

2.  Kapteinis vai aģents var anulēt iepriekšēju pieprasījumu, par to paziņojot tās ostas kompetentajām iestādēm, kuru tas plānoja izmantot. Pieprasījumam pievieno CEM II.L pielikumā dotās sākotnējās “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapas” (norādīta šīs regulas pielikuma 47. punktā) kopiju, kurai pāri uzrakstīts vārds “anulēts”.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visi inspekcijas un izmeklēšanas ziņojumi un saistītie attēli vai pierādījumi, un veidlapas, kas minētas šajā nodaļā, dalībvalstis, kompetentās iestādes, operatori, kuģu kapteiņi un apkalpe uzskata par konfidenciāliem saskaņā ar CEM II.B pielikumu.

Visi inspekcijas un izmeklēšanas ziņojumi un saistītie attēli vai pierādījumi, un veidlapas, kas minētas šajā nodaļā, dalībvalstis, kompetentās iestādes, operatori, kuģu kapteiņi un apkalpe uzskata par konfidenciāliem saskaņā ar CEM II.B pielikumu (sniegts šīs regulas pielikuma 41. punktā).

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  izmantojot CEM IV.A pielikumā noteikto pārraudzības ziņojuma formātu, nekavējoties nosūta informāciju Komisijai;

(a)  izmantojot CEM IV.A pielikumā noteikto pārraudzības ziņojuma formātu (sniegts šīs regulas pielikuma 42. punktā), nekavējoties nosūta informāciju Komisijai;

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  izmantojot CEM IV.B pielikumā sniegto inspekcijas ziņojuma veidlapu, nekavējoties nosūta Komisijai inspektora konstatējumus un

(i)  izmantojot CEM IV.B pielikumā sniegto inspekcijas ziņojuma veidlapu (sniegta šīs regulas pielikuma 45. punktā), nekavējoties nosūta Komisijai inspektora konstatējumus un

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 53. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

1.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 53. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza šo regulu, lai to pielāgotu NAFO pieņemtajiem pasākumiem, attiecībā uz:

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  pielikumu;

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

54. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

54. pants

svītrots

Konkrētu CEM daļu un pielikumu īstenošana

 

1.  CEM daļas un pielikumi, kas minēti turpmāk uzskaitītajos šīs regulas noteikumos, divdesmitajā dienā pēc 2. punktā minētās publicēšanas kļūst tieši piemērojami visās dalībvalstīs un izpildāmi attiecībā pret fiziskām un juridiskām personām:

 

(a)  3. panta 17., 21. un 29. punkts;

 

(b)  4. panta 3. punkta a) apakšpunkts;

 

(c)  9. panta 1., 4. un 5. punkts;

 

(d)  10. panta 1. punkta e) apakšpunkts;

 

(e)  13. panta 1. punkts un 2. punkta d) apakšpunkts;

 

(f)  14. panta 2. un 3. punkts;

 

(g)  16. panta 1. un 2. punkts;

 

(h)  17. pants;

 

(i)  18. panta 1.–4. punkts;

 

(j)  19. panta 1. punkts un 2. punkta a) un d) apakšpunkts;

 

(k)  20. panta 2. punkta b) apakšpunkts;

 

(l)  21. panta 2. punkts un 4. punkta a) apakšpunkts;

 

(m)  22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts un 5. punkta a) apakšpunkts;

 

(n)  22. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts;

 

(o)  24. panta 1. punkta b) un e) apakšpunkts;

 

(p)  25. panta 2. un 6. punkts, 6. punkta g) apakšpunkts, 7. un 8. punkts, 9. punkta b) apakšpunkts;

 

(q)  26. panta 9. punkta b) apakšpunkts;

 

(r)  27. panta 3. punkta d) un h) apakšpunkts;

 

(s)  28. panta 9. punkta a) apakšpunkts un 10. punkta a) apakšpunkts;

 

(t)  29. panta 10. punkts;

 

(u)  31. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

 

(v)  32. panta b) punkts;

 

(w)  33. panta c) punkts;

 

(x)  34. panta 1. punkts;

 

(y)  35. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 2. punkta a) apakšpunkts;

 

(z)  40. panta 8. un 11. punkts, 13. punkta a) apakšpunkta iii) punkts, 16. punkts;

 

(aa)  41. panta 2. punkts;

 

(bb)  42. panta 1. punkts, 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 2. punkts;

 

(cc)  43. pants;

 

(dd)  44. pants; un

 

(ee)  46. panta 1. punkta a) un d) apakšpunkts.

 

2.  Viena mēneša laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 1. punktā minētās CEM daļas un pielikumus Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Turpmākas izmaiņas CEM daļās un pielikumos, kas jau publicēti saskaņā ar pirmo daļu, Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē viena mēneša laikā pēc tam, kad minētās izmaiņas kļuvušas saistošas Savienībai un dalībvalstīm.

 

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pielikums

 

[katrs punkts ir jāpapildina ar tajā minētā pasākuma saturu]

 

(1)  CEM 4. tabula, kas minēta 3. panta 17. punktā;

 

(2)  CEM 2. attēls, kas minēts 3. panta 17. punktā;

 

(3)  CEM I.E pielikuma VI daļa, kas minēta 3. panta 21. punktā;

 

(4)  CEM I.E pielikuma VII daļa, kas minēta 3. panta 29. punktā;

 

(5)  CEM II.C pielikumā noteiktais formāts, kas minēts 4. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

 

(6)  CEM 1. tabula un 1.1. attēls, kas minēti 9. panta 1. punktā;

 

(7)  CEM 2. tabula un 1.2. attēls, kas minēti 9. panta 4. punktā;

 

(8)  CEM 3. tabula un 1.3. attēls, kas minēti 9. panta 5. punktā;

 

(9)  CEM IV.C pielikumā noteiktais formāts, kas minēts 10. panta 1. punkta e) apakšpunktā;

 

(10)  CEM III.A pielikums, kas minēts 13. panta 1. punktā;

 

(11)  CEM I.C pielikums, kas minēts 13. panta 2. punkta d) apakšpunktā;

 

(12)  CEM III.B pielikums, kas minēts 14. panta 2. un 3. punktā;

 

(13)  CEM I.D pielikums, kas minēts 16. panta 1. un 2. punktā;

 

(14)  CEM 4. tabula, kas minēta 17. pantā;

 

(15)  CEM 3. attēls, kas minēts 18. panta 1. punktā;

 

(16)  CEM 5. tabula, kas minēta 18. panta 1. punktā;

 

(17)  CEM 4. attēls, kas minēts 18. panta 2. punktā;

 

(18)  CEM 6. tabula, kas minēta 18. panta 2. punktā;

 

(19)  CEM 5. attēls, kas minēts 18. panta 3. un 4. punktā;

 

(20)  CEM 7. tabula, kas minēta 18. panta 3. un 4. punktā;

 

(21)  CEM I.E pielikumā noteiktais izpētes protokols, kas minēts 19. panta 1. punktā;

 

(22)  CEM I.E pielikumā noteiktais “Paziņojums par nodomu veikt izpētes grunts zveju”, kas minēts 19. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

 

(23)  CEM I.E pielikumā noteiktais “Ziņojums par izpētes grunts zvejas reisu”, kas minēts 19. panta 2. punkta d) apakšpunktā;

 

(24)  CEM I.E pielikumā noteiktie elementi ierosināto izpētes grunts zvejas darbību izvērtēšanai, kas minēti 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

 

(25)  CEM I.E pielikumā noteiktās JJE indikatorsugas, kas minētas 21. panta 2. punktā un 27. panta 3. punkta d) apakšpunktā;

 

(26)  CEM I.E pielikumā noteiktā “Izpētes zvejniecības datu vākšanas veidlapa”, kas minēta 21. panta 4. punkta a) apakšpunktā;

 

(27)  CEM II.C pielikuma 1. punktā noteiktais kuģu saraksta formāts, kas minēts 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

 

(28)  CEM II.C pielikuma 2. punktā noteiktais formāts svītrošanai no kuģu saraksta, minēts 22. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

 

(29)  CEM II.C pielikuma 3. punktā noteiktais formāts individuālu atļauju sniegšanai katram kuģim, minēts 22. panta 5. punkta a) apakšpunktā;

 

(30)  CEM II.C pielikuma 4. punktā noteiktais formāts atļauju apturēšanai, kas minēts 22. panta 5. punkta b) apakšpunktā;

 

(31)  CEM I.C pielikumā noteiktās sugas, kas minētas 24. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 25. panta 6. punkta g) apakšpunktā;

 

(32)  CEM II.K pielikumā noteiktie produktu sagatavošanas veidu kodi, kas minēti 24. panta 1. punkta e) apakšpunktā;

 

(33)  CEM II.A pielikumā noteiktais zvejas žurnāls, kas minēts 25. panta 2. punktā;

 

(34)  CEM II.D pielikumā noteiktais formāts ziņojumiem par nozveju, kas minēts 25. panta 6. un 8. punktā;

 

(35)  CEM II.F pielikumā noteiktais formāts ziņojumu par nozveju anulēšanai, kas minēts 25. panta 6. un 7. punktā;

 

(36)  CEM II.N pielikums, kas minēts 25. panta 9. punkta b) apakšpunktā;

 

(37)  CEM II.E pielikumā noteiktais datu apmaiņas formāts, kas minēts 26. panta 9. punkta b) apakšpunktā;

 

(38)  CEM II.M pielikumā noteiktais novērotāja ziņojums, kas minēts 27. panta 3. punkta d) un h) apakšpunktā;

 

(39)  CEM II.G pielikumā noteiktais ziņojums, ko novērotājs nosūta katru dienu, kā minēts 28. panta 9. punkta a) apakšpunktā;

 

(40)  CEM II.F pielikuma 3. punktā noteiktais CAT ziņojums, ko kapteinis nosūta katru dienu, kā minēts 28. panta 10. punkta a) apakšpunktā;

 

(41)  CEM II.B pielikumā paredzētie konfidencialitātes noteikumi, kas minēti 29. panta 10. punktā un 44. pantā;

 

(42)  CEM IV.A pielikumā noteiktā pārraudzības ziņojuma veidlapa, kas minēta 31. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 46. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

 

(43)  CEM IV.E pielikumā attēlotais vimpelis, kas minēts 32. panta b) apakšpunktā;

 

(44)  CEM IV.G pielikumā paredzētie noteikumi par iekāpšanas trapa nodrošināšanu, kas minēti 33. panta c) apakšpunktā;

 

(45)  CEM IV.B pielikumā noteiktais inspekcijas ziņojums, kas minēts 34. panta 1. punktā, 35. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 46. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

 

(46)  CEM IV.F pielikumā noteiktā NAFO inspekcijas plomba, kas minēta 35. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

 

(47)  CEM II.L pielikumā noteiktā “Ostas valsts kontroles iepriekšēja pieprasījuma veidlapa”, kas minēta 40. panta 8. punktā, 40. panta 13. punkta a) apakšpunkta iii) punktā, 41. panta 2. punktā un 42. panta 1. un 2. punktā;

 

(48)  CEM IV.H pielikums par inspekcijām, kas minēts 40. panta 11. punktā;

 

(49)  CEM IV.C pielikumā noteiktā “Ostas valsts kontroles inspekcijas veidlapa”, kas minēta 40. panta 16. punktā.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

1) Priekšlikuma saturs

Komisija 2018. gada 7. augustā iesniedza priekšlikumu regulai, kuras mērķis ir Eiropas Savienības tiesību aktos transponēt saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, ko pieņēmusi Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija (NAFO), kurā Savienība kopš 1979. gada ir līgumslēdzēja puse. NAFO ir reģionāla zvejniecības pārvaldības organizācija (RZPO), kas ir atbildīga par zvejas resursu pārvaldību Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā. NAFO saglabāšanas un pārvaldības pasākumus piemēro tikai tās pārvaldības apgabalā atklātās jūras teritorijā. Šobrīd Savienība darboties NAFO pārvaldības apgabalā ir atļāvusi 35 kuģiem, kuri nozveju izkrauj tikai Aveiru ostā (Portugāle) un Vigu ostā (Spānija).

Visas NAFO līgumslēdzējas puses ir locekles NAFO komisijā, kas saskaņā ar NAFO konvenciju cenšas saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus pieņemt vienprātīgi vai izņēmuma gadījumā ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Savienību NAFO komisijas sanāksmēs pārstāv Eiropas Komisija, kam ir dots piecu gadu pilnvarojums un kas ievēro Padomes sniegtās sarunu norādes. Gadskārtējās sanāksmēs, ko rīko ES delegācija NAFO, kopā sanāk Komisija, Padome un ieinteresēto personu pārstāvji.

NAFO konvencijā ir noteikts, ka NAFO komisijas pieņemtie saglabāšanas pasākumi ir saistoši un ka līgumslēdzējām pusēm ir pienākums tos īstenot. NAFO komisija savās gadskārtējās sanāksmēs pieņem jaunus pasākumus, kurus NAFO izpildsekretārs pēc sanāksmes paziņo līgumslēdzējām pusēm kā NAFO komisijas lēmumus. Pēc paziņojuma saņemšanas Komisija informē Padomi par jaunu pasākumu pieņemšanu un plānoto dienu, kad tie stāsies spēkā.

Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā ir noteikts, ka Savienībai ir stingri jāievēro starptautiskās tiesības; tas nozīmē arī NAFO saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu ievērošanu.

Šis priekšlikums attiecas uz pasākumiem, ko NAFO pieņēmusi kopš 2008. gada, un ar grozītās NAFO konvencijas stāšanos spēkā 2017. gada 18. maijā.

2) Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē šo priekšlikumu regulai, ar ko Savienības tiesību aktos transponē NAFO jaunākos saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus.

Viņš atgādina, ka, lai arī Savienības flote, kam atļauts zvejot NAFO pārvaldības apgabalā, ir neliela un sastāv tikai no 35 kuģiem, nozvejas apjoms tomēr ir ievērojams, ņemot vērā flotes lielumu. Saskaņā ar NAFO tīmekļa vietnē pieejamo informāciju Savienības zvejas kuģi (no sešām dažādām valstīm) 2017. gadā reģistrēja kopējo nozveju 50 936 tonnu apmērā. Portugāle un Spānija kopā ir nozvejojušas gandrīz 80 % no Savienības kopējās nozvejas (attiecīgi 38,18 % jeb 19 448 tonnas un 41,63 % jeb 21 207 tonnas).

Referents uzsver, ka attiecībā uz zveju šajos ūdeņos ir ļoti svarīgi sekot tam, lai tiktu piemēroti un ievēroti optimālie saglabāšanas pasākumi, jo noteiktas mērķsugas ir īpaši jutīgas pret pārvaldību, it sevišķi sugas ar ilgu dzīves ciklu. Turklāt visbiežāk lietotie zvejas rīki ir traļi, kas bojā jūras gultni un līdz ar to iznīcina dzīvotnes.

Kopējā zivsaimniecības politika ir jāpiemēro visām Savienības zvejas flotēm neatkarīgi no to darbības apgabala. Tādēļ Komisija tiek aicināta NAFO sanāksmēs un jo īpaši NAFO pieņemot saglabāšanas pasākumus, ieviest pasākumus, kuru mērķis ir samazināt izmetumus vai pat tos pilnībā aizliegt. Ir svarīgi piemērot vienus un tos pašus noteikumus neatkarīgi no ģeogrāfiskā apgabala, kurā darbojas Savienības zvejas kuģi, lai novērstu atšķirības un saskaņotu noteikumus par obligātajām procedūrām, kas piemērojamas Savienības kuģu zvejas darbībām citos ģeogrāfiskajos apgabalos.

Visbeidzot, referents uzsver, ka grozījumi saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumos ir nekavējoties jātransponē Savienības tiesību aktos un līdz ar to nav izdarīti nekādi grozījumi attiecībā uz 52. pantā ierosināto 30 deleģēto aktu pilnīgo sarakstu. Referents atzīst, ka tas atvieglinās NAFO jaunāko saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu ātru transponēšanu Savienības tiesību aktos, tomēr uzskata, ka būtu jāatrod veids, kā izvairīties no tik daudzu deleģēto aktu izmantošanas. Šajā sakarībā viņš informē Komisiju, ka Zivsaimniecības komiteja sekos līdz tam, lai iesniedzamie deleģētie akti attiektos tikai un vienīgi uz saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu grozījumu ieviešanu Savienības tiesību aktos saskaņā ar priekšlikuma 52. panta 2. punktu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā

Atsauces

COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.8.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

10.9.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ricardo Serrão Santos

4.9.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tilly Metz

Iesniegšanas datums

16.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 30. janvārisJuridisks paziņojums