Postup : 2018/0414(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0018/2019

Předložené texty :

A8-0018/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.3

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0048

ZPRÁVA     ***I
PDF 167kWORD 52k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0817),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0506/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. ledna 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0018/2019),

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020

Referenční údaje

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Datum předložení EP

7.12.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

7.1.2019

Projednání ve výboru

7.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

7.1.2019

 

 

 

Datum předložení

18.1.2019

Poslední aktualizace: 28. ledna 2019Právní upozornění