Procedure : 2018/0414(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0018/2019

Ingediende teksten :

A8-0018/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0048

VERSLAG     ***I
PDF 159kWORD 52k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020

(COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Czesław Adam Siekierski

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020

(COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0817),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 42 en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0506/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 14 januari 2019 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8‑0018/2019),

A.  overwegende dat het om redenen van urgentie gerechtvaardigd is om tot stemming over te gaan vóór het verstrijken van de in artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bedoelde termijn van acht weken;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Datum indiening bij EP

7.12.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

7.1.2019

Behandeling in de commissie

7.1.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

7.1.2019

 

 

 

Datum indiening

18.1.2019

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2019Juridische mededeling