Postup : 2018/0432(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0021/2019

Předložené texty :

A8-0021/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0166

ZPRÁVA     ***I
PDF 170kWORD 53k
23.1.2019
PE 633.058v01-00 A8-0021/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodajka: Iskra Mihaylova

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0892),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 178 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0512/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0021/2019),

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V souladu s postupem stanoveným v čl. 50 Smlouvy o EU má Spojené království vystoupit z Evropské unie ke dni 30. března 2019. Byla sjednána smlouva o vystoupení, která by řešila celou řadu praktických a právních problémů během přechodného období: tato smlouva rovněž stanoví pokračování evropských přeshraničních programů soudržnosti mezi Irskem a Severním Irskem.

V současné době však není jasné, zda Spojené království smlouvu o vystoupení ratifikuje. Vystoupení Spojeného království bez takové dohody by značné zhoršilo situaci v Severním Irsku a v pohraničních oblastech Irska, neboť jejich status podle Velkopáteční dohody, která zaručuje mír, závisí na tom, že obě části ostrova se nacházejí v Evropské unii s otevřenými hranicemi.

Jedním z kroků, které může EU učinit, pokud Spojené království vystoupí bez dohody, je stanovit výjimku umožňující pokračování programu PEACE IV a programů spolupráce Spojeného království a Irska, které hrají významnou úlohu při vytváření pozitivních přeshraničních vztahů a vztahů mezi komunitami.

Návrh Komise si proto klade za cíl umožnit pokračování těchto dvou programů nejméně do konce stávajícího programového období 2014–2020 (přičemž zbývajících 13 programů spolupráce, na nichž se podílí Spojené království a které se netýkají Severního Irska, nebudou mít na tuto výjimku nárok a jejich financování v zásadě skončí ke dni 29. března 2019).

Tohoto cíle návrh dosahuje tím, že stanoví, že financování pro Severní Irsko (a části západního Skotska, na které se vztahuje program spolupráce Spojeného království – Irsko) má pokračovat podle nařízení INTERREG (č. 1299/2013). Kromě toho standardní pravidlo, podle něhož nesmí být vyčerpáno více než 20 % rozpočtu programu spolupráce mimo EU, se nebude vztahovat na tyto dva programy, neboť jinak by byly výdaje v Severním Irsku omezeny (čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1299/2013).

Úřad pro zvláštní programy EU bude i nadále řídícím a certifikačním orgánem pro tyto dva programy a ministerstvo financí Severního Irska bude i nadále příslušným auditním orgánem. Navrhuje se, aby se Komise a Spojené království dohodly na tom, jak budou prováděny kontroly a audit, a aby byly stanoveny záruky pro případ, že se ukáže, že to není možné.

Výbor pro regionální rozvoj uskutečnil v březnu 2018 pracovní cestu do Severního Irska a následně vypracoval zprávu o provádění, která zdůraznila specifický význam programu PEACE IV pro život v tomto regionu. Zpravodajka proto navrhuje, aby tyto naléhavé právní předpisy byly schváleny zjednodušeným postupem bez pozměňovacích návrhů (čl. 50 odst. 1 jednacího řádu). Pochopitelně doufá, že navrhované nařízení bude nahrazeno uspokojivějším celkovým uspořádáním, jako je např. dohoda o vystoupení.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie

Referenční údaje

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Datum předložení EP

20.12.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.1.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

22.1.2019

Projednání ve výboru

22.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Datum předložení

23.1.2019

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění