Menetlus : 2018/0432(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0021/2019

Esitatud tekstid :

A8-0021/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0166

RAPORT     ***I
PDF 158kWORD 47k
23.1.2019
PE 633.058v01-00 A8-0021/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Iskra Mihaylova

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0892),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 178, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0512/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0021/2019),

A.  arvestades, et olukorra kiireloomulisuse tõttu on põhjendatud hääletada eelnõu üle enne kaheksanädalase tähtaja möödumist, mis on ette nähtud protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) artiklis 6;

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 50 sätestatud menetlusele astub Ühendkuningriik Euroopa Liidust välja 30. märtsil 2019. Läbirääkimisi on peetud väljaastumislepingu üle, milles käsitletakse mitmeid praktilisi ja õiguslikke probleeme üleminekuperioodi ajal. Lepinguga nähakse ka ette piiriüleste ühtekuuluvusprogrammide jätkamine Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel.

Praegu ei ole aga selge, kas Ühendkuningriik väljaastumislepingu ratifitseerib. Ühendkuningriigi lahkumine ilma sellise kokkuleppeta põhjustaks erilisi raskusi Põhja-Iirimaale ja Iirimaa piiriäärsetele aladele, kuna suure reede kokkuleppe kohaselt, mis tagab rahu, sõltub nende staatus sellest, et saare mõlemad osad kuuluvad Euroopa Liitu ja neil on avatud piirid.

Juhul kui Ühendkuningriik astub välja ilma kokkuleppeta, on oluline, et EL näeks ette erandi, mis võimaldab jätkata PEACE IV ja Ühendkuningriigi-Iirimaa koostööprogramme, millel on oluline roll positiivsete piiriüleste ja kogukondadevaheliste suhete arendamisel.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on seega lubada nimetatud kahe programmi jätkamist vähemalt praeguse programmitöö perioodi (2014–2020) lõpuni. (Ülejäänud 13 koostööprogrammi, milles Ühendkuningriik osaleb ja mis ei puuduta Põhja-Iirimaad, ei saa sellest erandist kasu ning rahastamine lõppeb põhimõtteliselt 29. märtsil 2019.)

Ettepanekus nähakse ette, et Põhja-Iirimaa (ja Ühendkuningriik-Iirimaa koostööprogrammi alla kuuluvate Šotimaa läänepoolsete osade) rahastamine jätkub, nagu on ette nähtud INTERREGi määruses (nr 1299/2013). Peale selle ei kohaldata nende kahe programmi suhtes üldreeglit, mille kohaselt ei või koostööprogrammi eelarvest kulutada rohkem kui 20 % väljaspool ELi, sest muidu oleks rahastus Põhja-Iirimaal piiratud (määruse nr 1299/2013 artikli 20 lõike 2 punkt b).

ELi programmide erikolleegium jääb nende kahe programmi korraldus- ja sertifitseerimisasutuseks ning Põhja-Iirimaa rahandusministeerium on ka edaspidi pädev auditeerimisasutus. Tehakse ettepanek, et komisjon ja Ühendkuningriik lepivad kokku, kuidas viiakse läbi kontrolle ja auditeid, ning nähakse ette kaitsemeetmed juhuks, kui see ei ole võimalik.

Regionaalarengukomisjon korraldas 2018. aasta märtsis missiooni Põhja-Iirimaale ja koostas pärast seda rakendusaruande, milles rõhutati programmi PEACE IV tähtsust just sealse elu jaoks. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku see kiireloomuline õigusakt lihtsustatud korras (kodukorra artikli 50 lõige 1) ilma muudatusteta vastu võtta. Ta loodab loomulikult, et kavandatav määrus asendatakse rahuldavama üldise kokkuleppega, milleks on väljaastumisleping.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Territoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis

Viited

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.1.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Raportöörid:

       nimetamise kuupäev

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

22.1.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

23.1.2019

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2019Õigusalane teave