Procedure : 2018/0432(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0021/2019

Ingediende teksten :

A8-0021/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/03/2019 - 11.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0166

VERSLAG     ***I
PDF 165kWORD 48k
23.1.2019
PE 633.058v01-00 A8-0021/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Iskra Mihaylova

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0892),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 178 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0512/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0021/2019),

A.  overwegende dat het om redenen van urgentie gerechtvaardigd is om tot stemming over te gaan vóór het verstrijken van de in artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bedoelde termijn van acht weken;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

In overeenstemming met de in artikel 50 VEU vastgelegde procedure zal het Verenigd Koninkrijk zich uiterlijk op 30 maart 2019 uit te Europese Unie terugtrekken. Er is overeenstemming bereikt over een terugtrekkingsovereenkomst waarin een oplossing wordt geboden voor veel praktische en juridische problemen tijdens de overgangsperiode: deze overeenkomst voorziet ook in de voortzetting van de programma's voor grensoverschrijdende cohesie tussen Ierland en Noord-Ierland.

Het is evenwel tot op heden onduidelijk of het Verenigd Koninkrijk de terugtrekkingsovereenkomst zal ratificeren. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk zonder een dergelijke overeenkomst zou aanzienlijke problemen veroorzaken in Noord-Ierland en de grensgebieden van Ierland, aangezien hun in het Goede Vrijdagakkoord overeengekomen status gebaseerd is op het gegeven dat beide delen van het eiland deel uitmaken van de Europese Unie, en open grenzen hebben;

Ingeval het Verenigd Koninkrijk zich zonder overeenkomst terugtrekt, kan de EU een belangrijke maatregel nemen door te voorzien in een uitzondering die het mogelijk maakt om het programma PEACE IV en het samenwerkingsprogramma tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland voort te zetten. Deze programma's spelen een belangrijke rol bij de totstandbrenging van positieve grens- en gemeenschapsoverschrijdende betrekkingen.

Het voorstel van de Commissie is er daarom op gericht de voortzetting van deze twee programma's toe te staan, ten minste tot het einde van de huidige programmeringsperiode 2014-2020. (De overige 13 samenwerkingsprogramma's waar het Verenigd Koninkrijk aan deelneemt, die geen betrekking hebben op Noord-Ierland, zullen niet onder deze uitzondering vallen en de financiering hiervan eindigt in principe op 29 maart 2019).

Met het oog hierop voorziet het voorstel dat financiering voor Noord-Ierland (en de delen van West-Schotland die onder het samenwerkingsprogramma Verenigd Koninkrijk - Ierland vallen) worden voortgezet als bepaald in Verordening nr.1299/2013 (Interreg). Bovendien zal de standaardregel dat niet meer dan 20 % van de begroting van een samenwerkingsprogramma buiten de EU mag worden gespendeerd niet voor deze twee programma's gelden, omdat uitgaven in Noord-Ierland anders zouden worden beperkt (Artikel 20, lid 2, onder b), van Verordening nr. 1299/2013).

Het speciale orgaan voor EU-programma's blijft de beheersautoriteit en de certificeringsautoriteit voor deze twee programma's, en het Ministerie van Financiën van Noord-Ierland blijft de bevoegde auditautoriteit. Er wordt voorgesteld dat de Commissie en het Verenigd Koninkrijk overeenkomen hoe de controles en audits worden verricht, en er is voorzien in garanties voor het geval dit niet mogelijk blijkt.

De Commissie regionale ontwikkeling heeft in maart 2018 een werkbezoek gebracht aan Noord-Ierland en stelde naar aanleiding hiervan een uitvoeringsverslag op. Hierin werd geconstateerd hoe belangrijk het PEACE IV-programma is, met name voor het dagelijks leven in Noord-Ierland. Uw rapporteur stelt voor deze dringende wetgeving volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 50, lid 1, van het Reglement zonder amendementen goed te keuren. Zij hoopt uiteraard dat de voorgestelde verordening zal worden vervangen door een meer bevredigende algemene regeling, zoals de terugtrekkingsovereenkomst.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Document- en procedurenummers

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Datum indiening bij EP

20.12.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

REGI

14.1.2019

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

22.1.2019

Behandeling in de commissie

22.1.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

22.1.2019

 

 

 

Datum indiening

23.1.2019

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019Juridische mededeling