Postup : 2018/0432(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0021/2019

Predkladané texty :

A8-0021/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0166

SPRÁVA     ***I
PDF 175kWORD 48k
23.1.2019
PE 633.058v01-00 A8-0021/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0892),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0512/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0021/2019),

A.  keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov ustanovenej v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s postupom stanoveným v článku 50 Zmluvy o EÚ má Spojené kráľovstvo k 30. marcu 2019 vystúpiť z Európskej únie. Bola dohodnutá zmluva o vystúpení, ktorá by riešila mnohé praktické a právne problémy počas prechodného obdobia: v tejto zmluve sa takisto ustanovuje pokračovanie európskych cezhraničných programov súdržnosti medzi Írskom a Severným Írskom.

V tomto čase však nie je jasné, či Spojené kráľovstvo zmluvu o vystúpení ratifikuje. Vystúpenie Spojeného kráľovstva bez takejto dohody by spôsobilo osobitné ťažkosti v Severnom Írsku a v pohraničných oblastiach Írska, keďže ich postavenie podľa Veľkopiatkovej dohody, ktorá zaručuje mier, závisí od toho, že obe časti ostrova patria do Európskej únie s otvorenými hranicami.

Jedným z rozhodujúcich krokov, ktoré môže EÚ spraviť v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody, je stanoviť výnimku, ktorá umožní pokračovanie programu spolupráce PEACE IV a Spojené kráľovstvo – Írsko, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní pozitívnych cezhraničných vzťahov a vzťahov medzi komunitami.

Cieľom návrhu Komisie je teda umožniť pokračovanie týchto programov aspoň do konca súčasného programového obdobia 2014 – 2020 (pričom zostávajúce programy, na ktorých sa Spojené kráľovstvo podieľa a ktoré sa netýkajú Severného Írska, nebudú mať na túto výnimku nárok a ich financovanie v zásade skončí 29. marca 2019).

V návrhu sa tak ustanovuje, že financovanie Severného Írska (a časti západného Škótska, na ktoré sa vzťahuje program spolupráce Spojené kráľovstvo – Írsko) má pokračovať v súlade s nariadením o programe INTERREG (č. 1299/2013). Okrem toho sa na tieto dva programy nebude vzťahovať štandardné pravidlo, podľa ktorého sa nemôže vynaložiť viac ako 20 % rozpočtu programu spolupráce mimo EÚ, pretože by inak boli výdavky v Severnom Írsku obmedzené (článok 20 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1299/2013).

Osobitný orgán pre programy EÚ zostane aj naďalej riadiacim a certifikačným orgánom pre tieto dva programy a ministerstvo financií Severného Írska bude naďalej príslušným orgánom auditu. Navrhuje sa, aby sa Komisia a Spojené kráľovstvo dohodli na spôsobe vykonávania kontrol a auditu a aby boli stanovené záruky pre prípad, že sa ukáže, že to nie je možné.

Výbor pre regionálny rozvoj uskutočnil v marci 2018 služobnú cestu do Severného Írska a v nadväznosti na ňu vypracoval správu o vykonávaní, v ktorej sa zdôraznil význam programu PEACE IV, najmä pokiaľ ide o život v tomto regióne. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby boli tieto naliehavé právne predpisy schválené v rámci zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov (článok 50 (1) rokovacieho poriadku). Samozrejme dúfa, že navrhované nariadenie bude nahradené uspokojivejším celkovým dojednaním, ako je napríklad dohoda o vystúpení.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Dátum predloženia EP

20.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.1.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

22.1.2019

Prerokovanie vo výbore

22.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Dátum predloženia

23.1.2019

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne oznámenie