Postup : 2018/0282(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0022/2019

Předložené texty :

A8-0022/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0094

DOPORUČENÍ     ***
PDF 174kWORD 55k
23.1.2019
PE 628.593v02-00 A8-0022/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Karima Delli

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13111/2018),

–  s ohledem na Smlouvu o založení Dopravního společenství(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91 a čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0473/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0022/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením smlouvy;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Kosova(2), Černé Hory a Republiky Srbsko.

(1)

Úř. věst. L 278, 27.10.2017, s. 3

(2)

Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dopravní spolupráci se zeměmi západního Balkánu má na starost Dopravní observatoř jihovýchodní Evropy (SEETO) a spolupráce se řídí memorandem o porozumění ze dne 11. června 2004 podepsaném Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Černou Horou, Srbskem, Misí OSN v Kosovu a Komisí. Hlavním cílem memoranda o porozumění bylo rozšířit transevropskou dopravní síť (TEN-T) a související politiky na země západního Balkánu. Následně se ukázalo, že memorandum o porozumění má svá omezení, a Komise na základě pozitivní zkušenosti s prováděním Smlouvy o Energetickém společenství v roce 2008 navrhla vyjednat dohodu, která zajistí, že právní předpisy, normy a technické specifikace uplatňované partnery západního Balkánu budou v souladu s předpisy, normami a technickými specifikacemi Unie.

Obsah dohody

Cílem Smlouvy o založení Dopravního společenství je komplexnější přístup ke spolupráci, který by zahrnoval další dopravní politiky a oblasti související s dopravou. Cílem smlouvy je vytvořit dopravní společenství v oblasti silniční, železniční, vnitrozemské vodní a námořní dopravy, jakož i rozvoj dopravní sítě mezi Evropskou unií a zeměmi západního Balkánu, dále jen „dopravní společenství“. Dopravní společenství je založeno na postupné integraci dopravních trhů zemí jihozápadního Balkánu do dopravního trhu Evropské unie na základě příslušného acquis, mimo jiné v oblasti technických norem, interoperability, bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, řízení provozu, sociální politiky, zadávání veřejných zakázek a životního prostředí, pokud jde o všechny druhy dopravy, kromě dopravy letecké.

Smlouva o Dopravním společenství je přínosná pro přístupový proces zemí západního Balkánu a podpoří regionální spolupráci a reformní proces v souvislosti s iniciativou skupiny šesti zemí západního Balkánu, jakož i provádění TEN-T, rozšířené na země západního Balkánu.

Postup

Rada v roce 2008 a 2009 zmocnila Komisi, aby zahájila jednání. Diskuse na technické úrovni byly úspěšně uzavřeny v červenci 2010. Ale jelikož nebylo možné dosáhnout souhlasu ve věci vhodného označení jedné ze stran, bylo dokončení Smlouvy o Dopravním společenství téměř na tři roky zablokováno. Diskuse byly obnoveny v roce 2013 a v roce 2016 byla dosažena dohoda na konečném znění smlouvy.

Smlouva o Dopravním společenství byla podepsána jménem Unie dne 12. července a dne 9. října 2017 s výhradou jejího pozdějšího uzavření, a to v souladu s rozhodnutím Rady 2017/1937, kterým se schvaluje její podpis a prozatímní provádění. Všechny jihovýchodoevropské strany s výjimkou Kosova Smlouvu o Dopravním společenství již ratifikovaly. Strany zatím Smlouvu o Dopravním společenství provádějí prozatímně v souladu s čl. 41 odst. 3 uvedené smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodajka navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření této smlouvy kladné stanovisko.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Smlouvy o založení Dopravního společenství

Referenční údaje

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

9.11.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Christelle Lechevalier

Datum předložení

23.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění