Menetlus : 2018/0282(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0022/2019

Esitatud tekstid :

A8-0022/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 8.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0094

SOOVITUS     ***
PDF 159kWORD 60k
23.1.2019
PE 628.593v02-00 A8-0022/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Karima Delli

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13111/2018),

–  võttes arvesse transpordiühenduse asutamise lepingut(1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91 ja artikli 100 lõikele 2, koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a ja artikli 218 lõikega 7 (C8-0473/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0022/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Kosovo(2), Montenegro, Serbia valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 278, 27.10.2017, lk 3.

(2)

See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Lääne-Balkani riikidega tehtavat transpordikoostööd on reguleerinud Kagu-Euroopa transpordivaatluskeskus (SEETO), mis juhindub 11. juuni 2004. aasta vastastikuse mõistmise memorandumist, mille on allkirjastanud Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja ÜRO missioon Kosovos ning komisjon. Vastastikuse mõistmise memorandumi põhieesmärk oli laiendada üleeuroopalist transpordivõrku ja sellekohast poliitikat Lääne-Balkani riikidesse. Kuna vastastikuse mõistmise memorandum osutus piiratuks, tegi komisjon 2008. aastal ettepaneku pidada läbirääkimisi lepingu üle, millega nähtaks ette Lääne-Balkani partnerite poolt rakendatavate õigusaktide, normide ja tehniliste spetsifikatsioonide vastavusse viimine liidu omadega, võttes aluseks energiaühenduse lepingu rakendamisest saadud positiivsed kogemused.

Lepingu sisu

Transpordiühenduse asutamise lepingu eesmärk on teha laialdasemat koostööd, mis hõlmab ka muid transpordipoliitika valdkondi ja transpordiga seonduvat. Lepingu eesmärk on luua maantee-, raudtee-, sisevee- ja meretransporti hõlmav transpordiühendus ning arendada Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani vahelist transpordivõrku (edaspidi „transpordiühendus“). Transpordiühendus põhineb Edela-Balkani riikide transporditurgude järkjärgulisel integreerimisel Euroopa transporditurgu asjakohase õigustiku alusel ning hõlmab kõikide transpordiliikidega (v.a lennutransport) seotud tehnilisi standardeid, koostalitlust, ohutust, turvalisust, liikluse korraldamist, sotsiaalpoliitikat, riigihankeid ja keskkonnaküsimusi.

Leping on Lääne-Balkani liitumisprotsessi jaoks kasulik, kiirendaks reformide elluviimist Lääne-Balkani riikide kuue algatuse raames ning aitaks rakendada Lääne-Balkanile laiendatud üleeuroopalist transpordivõrku.

Menetlus

Nõukogu volitas komisjoni alustama läbirääkimisi 2008. ja 2009. aastal. Tehnilistes küsimustes viidi arutelud edukalt lõpule juulis 2010. Suutmatuse tõttu jõuda kokkuleppele ühe osalise korrektses nimes seiskus lepingu lõpuleviimine ligikaudu kolmeks aastaks. Arutelud algasid uuesti 2013. aastal ja 2016. aastal lepiti kokku lepingu lõppversioonis.

Vastavalt nõukogu otsusele 2017/1937, millega lubati leping allkirjastada ja seda ajutiselt kohaldada, allkirjastati leping liidu nimel 12. juulil ja 9. oktoobril 2017, tingimusel et see sõlmitakse hiljem. Kõik Kagu-Euroopa osalisriigid peale Kosovo on lepingu juba ratifitseerinud. Seni kohaldavad osalisriigid lepingut ajutiselt vastavalt lepingu artikli 41 lõikele 3.

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil esitada lepingu sõlmimist pooldav arvamus.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

Viited

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

9.11.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Christelle Lechevalier

Esitamise kuupäev

23.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2019Õigusalane teave