Postupak : 2018/0282(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0022/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0022/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0094

PREPORUKA     ***
PDF 168kWORD 55k
23.1.2019
PE 628.593v02-00 A8-0022/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Karima Delli

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (13111/2018),

–  uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Prometne zajednice(1),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 91. i člankom 100. stavkom 2. u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0473/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0022/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje Ugovora;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kosova(2), Crne Gore i Republike Srbije.

(1)

SL L 278, 27.10.2017., str. 3.

(2)

Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Suradnjom u području prometa sa zemljama zapadnog Balkana upravljao je Transportni opservatorij jugoistočne Europe (SEETO), na temelju Memoranduma o razumijevanju od 11. lipnja 2004. koji su potpisale Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija, Misija Ujedinjenih naroda na Kosovu i Komisija. Glavni cilj Memoranduma o razumijevanju bio je proširiti transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T) i povezane politike na zemlje zapadnog Balkana. Budući da je Memorandum o razumijevanju kasnije pokazao svoja ograničenja, Komisija je 2008. na temelju pozitivnog iskustva s provedbom Ugovora o energetskoj zajednici predložila da se postigne sporazum kojim se osigurava da su zakonodavstvo, norme i tehničke specifikacije koje primjenjuju partneri sa zapadnog Balkana u skladu s onima u Uniji.

Sadržaj Sporazuma

Ugovorom o osnivanju Prometne zajednice želi se primijeniti pristup sveobuhvatnije suradnje koji uključuje druge prometne politike i područja povezana s prometom. Cilj ovog Ugovora je stvaranje Prometne zajednice u području cestovnog i željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima i pomorskog prometa te razvoj prometne mreže između Europske unije i zapadnog Balkana, koja se naziva „Prometna zajednica”. Prometna zajednica temelji se na postupnoj integraciji prometnih tržišta jugozapadnog Balkana u prometno tržište Europske unije na temelju relevantne pravne stečevine, među ostalim u područjima tehničkih standarda, interoperabilnosti, zaštite, sigurnosti, upravljanja prometom, socijalne politike, javne nabave i okoliša, za sve vrste prometa osim zračnog prometa.

Ugovor o osnivanju Prometne zajednice bit će koristan za procese pristupanja na zapadnom Balkanu te za poticanje regionalne suradnje i procesa reformi u kontekstu inicijative „Zapadnobalkanska šestorka” te za provedbu TEN-T-a proširenog na zapadni Balkan.

Postupak

Vijeće je ovlastilo Komisiju da otvori pregovore 2008. i 2009. godine. Rasprave na tehničkoj razini uspješno su dovršene u srpnju 2010. Međutim, zbog nemogućnosti da se postigne dogovor o prikladnom imenovanju jedne od stranaka, dovršetak Ugovora o osnivanju Prometne zajednice nije bio moguć gotovo tri godine. Rasprave su nastavljene 2013., a sporazum o konačnoj verziji Ugovora o osnivanju Prometne zajednice postignut je 2016.

Ugovor o osnivanju Prometne zajednice potpisan je u ime Unije 12. srpnja i 9. listopada 2017., podložno njegovu sklapanju na kasniji datum, u skladu s Odlukom Vijeća 2017/1937 kojom su odobreni njegovo potpisivanje i privremena primjena. Ugovor o osnivanju Prometne zajednice ratificirale su sve stranke iz jugoistočne Europe osim Kosova. Stranke u međuvremenu privremeno primjenjuju Ugovor o osnivanju Prometne zajednice u skladu s njegovim člankom 41. stavkom 3.

Na temelju navedenih činjenica izvjestiteljica predlaže da odbor TRAN da pozitivno mišljenje o sklapanju tog Ugovora.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

Referentni dokumenti

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

9.11.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Christelle Lechevalier

Datum podnošenja

23.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2019.Pravna napomena