Procedure : 2018/0282(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0022/2019

Ingediende teksten :

A8-0022/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 8.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0094

AANBEVELING     ***
PDF 169kWORD 58k
23.1.2019
PE 628.593v02-00 A8-0022/2019

betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap

(13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Karima Delli

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap

(13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13111/2018),

–  gezien het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0473/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0022/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het verdrag;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo(2), Montenegro en de Republiek Servië.

(1)

PB L 278 van 27.10.2017, blz. 3.

(2)

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


TOELICHTING

Inleiding

De samenwerking op het vlak van vervoer met de landen van de Westelijke Balkan wordt momenteel geregeld door de waarnemingspost vervoer in Zuidoost-Europa, een memorandum van overeenstemming van 11 juni 2004 dat is gesloten tussen Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië, de Missie van de Verenigde Naties in Kosovo en de Europese Commissie. De belangrijkste doelstelling van het memorandum was het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) en gerelateerde beleidsmaatregelen uit te breiden naar de Westelijke Balkan. Toen vervolgens de beperkingen van het memorandum duidelijk werden, deed de Commissie in 2008 een voorstel om een overeenkomst te sluiten die ervoor moet zorgen dat de wetgeving, normen en technische specificaties die door de partners van de westelijke Balkan worden toegepast in overeenstemming worden gebracht met die van de Unie, op basis van de positieve ervaring met de tenuitvoerlegging van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap.

Inhoud van de overeenkomst

Het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap ("het Verdrag") heeft tot doel om ook op andere gebieden met betrekking tot vervoer en vervoersbeleid te gaan samenwerken. Met het Verdrag wordt een vervoersgemeenschap tot stand gebracht op het gebied van vervoer over de weg, over het spoor, via de binnenwateren en over zee, en het heeft tevens tot doel "de Vervoersgemeenschap" of het vervoersnet tussen de Europese Unie en de Westelijke Balkan te ontwikkelen. De Vervoersgemeenschap is gebaseerd op de toenemende integratie van de vervoersmarkten van de Zuidwestelijke Balkan in de vervoersmarkt van de Europese Unie op basis van het desbetreffende acquis, onder meer op het gebied van technische normen, interoperabiliteit, veiligheid, beveiliging, verkeersbeheer, sociaal beleid, overheidsopdrachten en milieu, voor alle vervoerswijzen behalve de luchtvaart.

Het Verdrag komt de toetredingsprocessen in de Westelijke Balkan ten goede en bevordert regionale samenwerking en het hervormingsproces in het kader van de het initiatief "de Zes van de Westelijke Balkan", alsook de uitvoering van de TEN-T-uitbreiding naar de Westelijke Balkan.

Procedure

De Raad heeft de Commissie in 2008 en 2009 gemachtigd om onderhandelingen te openen. De besprekingen op technisch niveau zijn in juli 2010 met succes afgerond. Doordat echter geen overeenstemming kon worden bereikt over de passende aanwijzing van een van de partijen heeft de afronding van het Verdrag bijna drie jaar vertraging opgelopen. In 2013 werden de besprekingen hervat en in 2016 werd een overeenkomst bereikt over de definitieve versie van het Verdrag.

Het Verdrag werd namens de Unie ondertekend op 12 juli en 9 oktober 2017, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum, overeenkomstig Besluit 2017/1937 van de Raad waarbij toestemming is verleend voor de ondertekening en de voorlopige toepassing. Alle Zuidoost-Europese partijen, behalve Kosovo, hebben het Verdrag inmiddels geratificeerd. Intussen wordt het Verdrag voorlopig toegepast tussen de partijen overeenkomstig artikel 41, lid 3, van het Verdrag.

Op basis van het bovenstaande stelt de rapporteur voor dat de TRAN-commissie een positief advies uitbrengt over de sluiting van dit Verdrag.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap

Document- en procedurenummers

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

9.11.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

22.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Christelle Lechevalier

Datum indiening

23.1.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2019Juridische mededeling