Postup : 2018/0282(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0022/2019

Predkladané texty :

A8-0022/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0094

ODPORÚČANIE     ***
PDF 177kWORD 58k
23.1.2019
PE 628.593v02-00 A8-0022/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie

(13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Karima Delli

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie

(13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13111/2018),

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Dopravného spoločenstva(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8–0473/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0022/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Islandu, Kosova(2), Čiernej Hory, Srbska a Turecka.

(1)

Ú. v. EÚ L 278, 27.10.2017, s. 3.

(2)

Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Spoluprácu v oblasti dopravy s krajinami západného Balkánu v súčasnosti riadi Dopravné monitorovacie stredisko krajín juhovýchodnej Európy (SEETO) prostredníctvom memoranda o porozumení z 11. júna 2004, ktoré podpísali Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Misia Organizácie Spojených národov v Kosove a Komisia. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo rozšíriť transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) a súvisiace politiky o krajiny západného Balkánu. Vzhľadom na to, že sa následne preukázali obmedzenia memoranda o porozumení, v roku 2008 Komisia navrhla rokovať o dohode, v ktorej by sa stanovilo, že právne predpisy, normy a technické špecifikácie uplatňované partnermi zo západného Balkánu sú zlučiteľné s normami Únie, a to na základe pozitívnych skúseností s vykonávaním Zmluvy o Energetickom spoločenstve.

Obsah dohody

Cieľom Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva (ďalej len „zmluva TCT) je komplexnejší prístup k spolupráci, ktorý by zahŕňal aj iné dopravné politiky a oblasti súvisiace s dopravou. Cieľom zmluvy je vytvoriť Dopravné spoločenstvo v oblasti cestnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a námornej dopravy, ako aj rozvoj dopravnej siete medzi Európskou úniou a západným Balkánom (ďalej len „Dopravné spoločenstvo“). Dopravné spoločenstvo vychádza z postupného začleňovania dopravných trhov juhozápadného Balkánu do dopravného trhu Európskej únie na základe príslušného acquis vrátane oblastí technických noriem, interoperability, bezpečnosti, ochrany, riadenia premávky, sociálnej politiky, verejného obstarávania a životného prostredia, a to vo všetkých druhoch dopravy s výnimkou leteckej.

Zmluva TCT je prínosom pre prístupový proces a posilňuje regionálnu spoluprácu a reformný proces v súvislosti s iniciatívou skupiny šiestich krajín západného Balkánu, ako aj s realizáciu infraštruktúry TEN-T v regióne západného Balkánu.

Postup

Rada poverila Komisiu, aby začala rokovania v rokoch 2008 a 2009. Rokovania na technickej úrovni sa úspešne skončili v júli 2010. Keďže však nebolo možné dohodnúť sa na vhodnom označení jednej zo strán, dokončenie Zmluvy TCT zostalo zablokované takmer tri roky. Rokovania boli obnovené v roku 2013 a dohoda o konečnom znení zmluvy TCT bola dosiahnutá v roku 2016.

Zmluva TCT bola v mene Únie podpísaná 12. júla a 9. októbra 2017 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady 2017/1937, ktorým sa schválilo jej podpísanie a predbežné uplatňovanie. Zmluvu TCT už ratifikovali všetky zmluvné strany z juhovýchodnej Európy okrem Kosova. Zmluvné strany medzitým zmluvu TCT predbežne vykonávajú v súlade s jej článkom 41 ods. 3.

Na základe uvedených skutočností spravodajkyňa navrhuje, aby výbor TRAN vydal kladné stanovisko k uzatvoreniu tejto zmluvy.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie

Referenčné čísla

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

9.11.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

35

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christelle Lechevalier

Dátum predloženia

23.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 30. januára 2019Právne oznámenie