Procedūra : 2018/2280(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0024/2019

Pateikti tekstai :

A8-0024/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0114

PRANEŠIMAS     
PDF 184kWORD 59k
24.1.2019
PE 630.552v03-00 A8-0024/2019

dėl 2018 m. Peticijų komiteto svarstymų rezultatų

(2018/2280(INI))

Peticijų komitetas

Pranešėja: Cecilia Wikström

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2018 m. Peticijų komiteto svarstymų rezultatų

(2018/2280(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Peticijų komiteto svarstymų rezultatų,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 10 ir 11 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 ir 227 straipsnius, kurie atspindi Sutartyje teikiamą svarbą ES piliečių ir gyventojų teisei kreiptis į Europos Parlamentą jiems rūpimais klausimais,

–  atsižvelgdamas į SESV 228 straipsnį dėl Europos ombudsmeno vaidmens ir funkcijų,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 44 straipsnį dėl teisės pateikti peticiją Europos Parlamentui,

–  atsižvelgdamas į SESV nuostatas, susijusias su pažeidimo nagrinėjimo procedūra, ypač į 258 ir 260 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir 216 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A8-0024/2019),

A.  kadangi teisė pateikti peticijas suteikia žmonėms atvirą, demokratinį ir skaidrų neteisminių teisių gynimo priemonių mechanizmą, pagal kurį oficialius skundus galima pateikti žmonių tiesiogiai išrinktiems atstovams, ypač kai tai susiję su Europos Sąjungos veiklos sritimis;

B.  kadangi teisė pateikti peticijas padeda Europos Parlamentui geriau reaguoti į Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų problemas;

C.  kadangi kiekviena peticija yra atidžiai įvertinama ir išnagrinėjama; kadangi kiekvienas peticijos pateikėjas turi teisę per pagrįstą laikotarpį gauti atsakymą ir informaciją apie Peticijų komiteto priimtą sprendimą dėl priimtinumo, kuris pateikiamas gimtąja arba peticijoje vartojama kalba;

D.  kadangi Peticijų komiteto veikla grindžiama iš peticijų pateikėjų gaunamais pranešimais ir informacija;

E.  kadangi Peticijų komitetas mano, kad Europos piliečių iniciatyva yra itin svarbi tiesioginės ir dalyvaujamosios demokratijos priemonė, kuria piliečiams suteikiama galimybė aktyviai dalyvauti formuojant ES teisės aktus;

F.  kadangi daug peticijų svarstoma komiteto posėdžiuose, kurie yra vieši (ir tiesiogiai transliuojami internetu); kadangi peticijų pateikėjai dažnai naudojasi savo teise pristatyti peticijas, taip pateikdami informaciją komiteto nariams, Komisijai ir valstybių narių atstovams, jeigu jie dalyvauja, iš pirmojo šaltinio ir tokiu būdu aktyviai prisidėdami prie komiteto darbo; kadangi 2018 m. 187 peticijų pateikėjai buvo atvykę į komiteto posėdžius, kad galėtų dalyvauti diskusijose dėl peticijų;

G.  kadangi peticijos suteikia papildomą garantiją ES piliečiams ir gyventojams, palyginti su tiesiogiai Komisijai pateikiamais skundais, nes į procesą įtraukiamas Parlamentas, o tai padeda užtikrinti geresnį faktų patikrinimą ir skaidrias diskusijas atitinkamu klausimu, dalyvaujant peticijų pateikėjams, Europos Parlamento nariams ir Komisijai, taip pat prireikus kitoms susijusioms institucijoms;

H.  kadangi komiteto darbui ir jo patikimumui yra itin svarbi tiek peticijų pateikėjų pateikta išsami informacija, tiek Komisijos, valstybių narių bei kitų įstaigų surinkta ekspertinė informacija;

I.  kadangi Europos Parlamentas jau ilgą laiką tarptautiniu mastu pirmauja peticijų proceso tobulinimo srityje ir jo sistema yra pati atviriausia ir skaidriausia Europoje – ją taikant peticijų pateikėjai gali aktyviai dalyvauti jo veikloje;

J.  kadangi pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 216a straipsnį 2018 m. įvyko keturi apsilankymai informacijos rinkimo tikslu: Lužicoje (Vokietijoje) dėl rusvųjų anglių kasybos poveikio vietos gyventojams, ypač sorbų bendruomenei, ir dėl taršos, sukeltos Šprė upėje bei gretimuose vandens telkiniuose, Famagustoje (Kipre) dėl uždaros okupuoto Famagustos miesto zonos grąžinimo tikriesiems jos gyventojams, Donjanoje (Ispanijoje) dėl aplinkos padėties ir galimo apsaugotos Donjanos nacionalinio parko teritorijos būklės blogėjimo ir Valedoroje (Italijoje) dėl sąvartynų ir karjerų sukeltos žalos aplinkai;

K.  kadangi Parlamento 2018 m. liepos 5 d. rezoliucijoje dėl neigiamo JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikio ES piliečiams, ypač „atsitiktiniams amerikiečiams“(1), Komisija ir Taryba buvo raginamos pateikti bendrą ES požiūrį į FATCA, siekiant tinkamai apsaugoti Europos Sąjungos piliečių (visų pirma „atsitiktinių amerikiečių“) teises ir pagerinti automatinių informacijos mainų su JAV abipusiškumą;

L.  kadangi priimtinos peticijos dažnai suteikia vertingos informacijos atitinkamų Parlamento komitetų darbui, nes juose nurodomi įtariami ES teisės aktų pažeidimai;

M.  kadangi peticijos yra naudinga priemonė nustatant Sąjungos teisės pažeidimus ir sudaro galimybę Parlamentui ir kitoms ES institucijoms įvertinti, kaip ES teisės aktai perkeliami į nacionalinę teisę ir kaip jie yra taikomi, taip pat įvertinti jų poveikį ES piliečiams ir gyventojams;

N.  kadangi pagal Darbo tvarkos taisykles Peticijų komitetas atsako už santykius su Europos ombudsmenu, kuris tiria skundus dėl netinkamo administravimo atvejų Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose; kadangi 2018 m. gegužės 16 d. Peticijų komiteto posėdyje dabartinė Europos ombudsmenė Emily O’Reilly pristatė savo 2017 m. metinį pranešimą ir kadangi Peticijų komiteto metinis pranešimas savo ruožtu yra iš dalies grindžiamas Ombudsmenės metiniu pranešimu;

O.  kadangi Peticijų komitetas priklauso Europos ombudsmenų tinklui, kurio nariai taip pat yra Europos ombudsmenas, nacionaliniai bei regioniniai ombudsmenai ir panašios valstybių narių, šalių kandidačių ir kitų Europos ekonominės erdvės šalių institucijos ir kurio tikslas – skatinti keitimąsi informacija apie ES teisę ir politiką ir dalytis geriausia patirtimi;

P.  kadangi siekiama padaryti peticijų interneto portalą patogesnį naudoti ir prieinamesnį piliečiams, įgyvendinta daug techninių patobulinimų, pavyzdžiui, tolesnis paieškos funkcijos plėtojimas padidinus pateikiamų paieškos rezultatų skaičių, galimybė naudotojams rasti peticijas pagal peticijų pavadinimuose ir santraukose paminėtus raktinius žodžius ir konkretesnių pranešimų teikimas naudotojams jų gimtąja kalba; kadangi nuo 2018 m. antrojo pusmečio buvo paskelbti portalo statistiniai duomenys, atskleidžiantys naudingos informacijos, susijusios su portalo lankomumu ir naudotojų atliekamais veiksmais; kadangi techniniai patobulinimai toliau tęsiami, pristatytas naujas dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) redagavimo įrankis ir kiti administravimo modulio patobulinimai; kadangi pavyko sėkmingai patenkinti daug pavienių prašymų suteikti pagalbą;

1.  pabrėžia svarbų Peticijų komiteto vaidmenį ginant ir propaguojant ES piliečių ir gyventojų teises, kiek tai patenka į šio komiteto kompetencijos sritį, užtikrinant, kad taikant peticijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką būtų atkreipiamas dėmesys į peticijų pateikėjams susirūpinimą keliančius klausimus ir, jeigu įmanoma, laiku ir veiksmingai išnagrinėjami jų teisėti skundai; primena apie Komisijos ir valstybių narių valdžios institucijų pareigą bendradarbiauti su Peticijų komitetu, ypač kai reikia teikti tinkamus atsiliepimus keičiantis susijusia informacija; primygtinai pabrėžia, kad šis bendradarbiavimas yra itin svarbus siekiant atsižvelgti į peticijų pateikėjų poreikius, kaip numatyta pagal Sutartis ir Pagrindinių teisių chartiją;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentui ir kitoms ES institucijoms peticijos suteikia galimybę pradėti dialogą su ES piliečiais, kuriems poveikį daro ES teisės taikymas; pabrėžia, kad reikia skatinti ES institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis ES teisės taikymo klausimais; ragina ES institucijas ir valstybes nares propaguoti piliečių teisę teikti peticijas ir didinti visuomenės informuotumą apie ES kompetencijos sritis ir galimas teisių gynimo priemones, kurias Europos Parlamentas gali teikti nagrinėdamas peticijas;

3.  primena, kad peticijos nagrinėjamos pagal SESV 227 straipsnį, kuriame nustatyta, kad kiekvienas Sąjungos pilietis, taip pat kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą buveinę turintis fizinis arba juridinis asmuo turi teisę individualiai arba kartu su kitais piliečiais ar asmenimis pateikti Europos Parlamentui peticiją bet kokiu reikalu, priklausančiu Sąjungos veiklos sritims;

4.  pabrėžia, kad būtinos nuolatinės viešos diskusijos apie Sąjungos kompetencijos sritis, jų ribas ir ateitį, siekiant užtikrinti, kad piliečiai būtų gerai informuoti apie sprendimų priėmimo lygmenis ir neleisti tam tikroms neatsakingoms valstybėms narėms už viską kaltę versti Briuseliui; ragina dukart per metus rengti Peticijų komiteto ir nacionalinių parlamentų peticijų komitetų narių diskusijas dėl peticijų, susijusių su svarbiausiais Europos Sąjungos piliečių iškeltais klausimais, kad būtų skatinama tikra Parlamento narių ir nacionalinių parlamentų narių diskusija dėl peticijų, kuri padėtų didinti informuotumą apie ES politiką ir aiškumą dėl ES ir valstybių narių kompetencijos;

5.  ragina Komisiją deramai naudotis savo įgaliojimais, kurie jai suteikti kaip Sutarčių sergėtojai, kadangi šis jos vaidmuo yra itin svarbus užtikrinant ES veikimą tiek piliečių, tiek ES teisės aktų leidėjų atžvilgiu; ragina laiku vykdyti pažeidimų nagrinėjimo procedūras siekiant nedelsiant nutraukti ES teisės nesilaikymo praktiką;

6.  prašo Komisijos užtikrinti skaidrumą ir pagerinti prieigą prie dokumentų ir informacijos, vykdant su gautomis peticijomis susijusias „EU Pilot“ procedūras, taip pat prie informacijos apie jau baigtas pažeidimo nagrinėjimo procedūras;

7.  primena Komisijai, kad peticijos – unikali priemonė nustatyti atvejus, kai nesilaikoma ES teisės, ir juos tirti pasitelkiant Europos Parlamento politinio tikrinimo priemones;

8.  atkreipia dėmesį į keturis viešuosius klausymus įvairiomis temomis: 2018 m. vasario 1 d. tema „Piliečių teisės po „Brexit’o“ kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu bei Užimtumo ir socialinių reikalų komitetu, 2018 m. vasario 21 d. tema „Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūra“ kartu su Konstitucinių reikalų komitetu, 2018 m. kovo 22 d. tema „Endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikis visuomenės sveikatai“ kartu su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu ir 2018 m. spalio 9 d. tema „Neįgaliųjų teisės“; primena komiteto nariams, kad svarbu dalyvauti viešuosiuose klausymuose, dėl kurių komitetas teikia prašymus ir kuriuos jis rengia; ragina peticijų tinkle teikti pasiūlymus dėl konkrečių viešųjų klausymų ir Europos Parlamento tyrimų ir rezoliucijų temų, kurios atspindėtų vykstančio teisėkūros darbo ryšį su Parlamento politinio tikrinimo įgaliojimais ir su peticijomis, kuriose iškeliami didelį Europos Sąjungos piliečiams susirūpinimą keliantys klausimai; pabrėžia, kad peticijų tinklas yra tinkamas forumas, kuriame galima pateikti bendras iniciatyvas, kad jos būtų nagrinėjamos kaip peticijos, nes tai būtų išsamaus Parlamento indėlio nagrinėjant Europos Sąjungos piliečių peticijas išraiška;

9.  atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto narių delegaciją, kuri 2018 m. vasario 15–16 d. lankėsi Limoje (Peru), kur pagal Europos Parlamento ir Demokratijos palaikymo ir rinkimų koordinavimo skyriaus demokratijai teikiamos paramos priemonę buvo pasikeista gerąja peticijų proceso patirtimi su Peru parlamento Konstitucinių reikalų komitetu;

10.  patvirtina, kad reikia stiprinti politinį ir techninį dialogą su atitinkamais nacionalinių parlamentų komitetais; palankiai vertina Vokietijos Bundestago Peticijų komiteto narių dalyvavimą 2018 m. spalio 9 d. komiteto posėdyje siekiant iškelti bendro intereso klausimus ir aptarti susijusias peticijas; atkreipia dėmesį į 2018 m. lapkričio 27 d. tarpparlamentinį komitetų posėdį su nacionaliniais parlamentais, surengtą kartu su Teisės reikalų komitetu ir bendradarbiaujant su Europos ombudsmenų tinklu, kuriame aptartas Sąjungos teisės įgyvendinimo ir taikymo klausimas;

11.  tiki, kad peticijų tinklas yra priemonė, kuria didinamas Peticijų komiteto matomumas ir atkreipiamas dėmesys į jo darbo svarbą bendradarbiaujant su kitais komitetais, kad teisėkūros darbe būtų labiau atsižvelgiama į peticijas; dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad peticijų tinklo posėdžiai yra itin svarbūs siekiant stiprinti parlamentų komitetų bendradarbiavimą keičiantis informacija ir dalijantis geriausia patirtimi su tinklo nariais;

12.  pabrėžia, kad Peticijų komitetas siekia didinti informuotumą apie piliečiams susirūpinimą keliančius klausimus per plenarinių posėdžių diskusijas; atkreipia dėmesį į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, dėl balsavimo teisių praradimo ES, kuris buvo aptartas 2018 m. spalio 2 d. plenariniame posėdyje, į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, dėl neįgaliųjų dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose, priimtą komitete 2018 m. kovo 21 d., ir į kartu su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu pateiktą klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, dėl „Natura 2000“ saugomų teritorijų, remiantis gautomis peticijomis, kuris buvo priimtas komitete 2018 m. lapkričio 21 d.; ragina Komisiją ir Tarybą reaguoti į Parlamento rezoliucijas, grindžiamas peticijomis, dėl kurių buvo diskutuota plenariniame posėdyje, praėjus ne daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo jų priėmimo, kad būtų laiku ir veiksmingai sprendžiami konkretūs Europos piliečiams susirūpinimą keliantys klausimai;

13.  atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto vardu pateiktus ir plenariniame posėdyje priimtus pasiūlymus dėl rezoliucijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį arba 216 straipsnio 2 dalį, visų pirma dėl mažumų apsaugos ir nediskriminavimo ES valstybėse narėse(2), dėl atsakymų į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis(3), dėl neigiamo Jungtinių Valstijų užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikio ES piliečiams, ypač „atsitiktiniams amerikiečiams“(4), ir dėl Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (vok. Jugendamt) vaidmens sprendžiant tarpvalstybinius šeimų ginčus(5);

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad JAV FATCA sistema įgyvendinama Sąjungoje sudarant dvišalius tarpvyriausybinius susitarimus, dėl kurių susitaria Jungtinės Valstijos ir kiekviena valstybė narė atskirai; apgailestauja dėl nepakankamos valstybių narių reakcijos, kad būtų išspręstos problemos, apie kurias pranešė piliečiai, patyrę FATCA poveikį; pabrėžia Sąjungos vaidmenį užtikrinant veiksmingą duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas aukštas ES piliečių apsaugos lygis susijusių pagrindinių teisių srityje; prašo Komisijos glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis siekiant skatinti tikslingą informacijos rinkimą, kad būtų galima išsiaiškinti valstybių narių padėtį, susijusią su galimais ES teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimais; be to, ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos duomenų apsaugos valdyba, pradėti tyrimą dėl padėties atskirose šalyse siekiant įvertinti, ar ir kokiu mastu tarpvyriausybiniais susitarimais dėl FATCA paisoma ES piliečių teisės į privatumą; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų užkirsti kelią vartotojų, teisėtai gyvenančių Sąjungoje, diskriminacijai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra JAV piliečiai, ar ne, o jei yra, neatsižvelgiant į jų ekonominių ir asmeninių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis svarbą;

15.  atkreipia dėmesį į 2018 m. gegužės 7–8 d. apsilankymą informacijos rinkimo tikslu Famagustoje (Kipras), surengtą atsižvelgiant į peticiją Nr. 733/2004, kurią Famagustos pabėgėlių judėjimo vardu pateikė Loizos Afxentiou, siekiant iš naujo įvertinti ir atnaujinti komiteto turimą informaciją apie padėtį Famagustoje, visų pirma dėl atskirtos Varošo miesto dalies, kur komiteto nariai apsilankė praėjus 10-čiai metų nuo ankstesnio apsilankymo informacijos rinkimo tikslu; dar kartą patvirtina, kad remia komandiruotės ataskaitoje pateiktą rekomendaciją paraginti Komisiją, Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybą ir visas ES valstybes nares prašyti priimti naują rezoliuciją JT Saugumo Taryboje, kurioje būtų raginama taikyti politines ir ekonomines sankcijas Turkijai dėl jos agresijos veiksmų rytinėje Viduržemio jūros dalyje ir dėl to, kad ji nesilaiko JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 550(1984) ir 789(1992);

16.  primena, kad Peticijų komitetas priėmė nuomones, pridedamas prie Parlamento ataskaitų įvairiais peticijose keliamais klausimais, įskaitant nuomones dėl ES teisės taikymo stebėsenos 2016 m.(6), dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo(7), dėl Europos piliečių iniciatyvos(8), dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl Reglamento Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES ir už jos ribų(9), dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti 1994 m. kovo 9 d. Parlamento sprendimą 94/262/EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų(10), taip pat dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo(11); pabrėžia, kad nuo šios Parlamento kadencijos pradžios Peticijų komitetas pateikė daugiau nuomonių dėl šiuo metu rengiamų Europos Sąjungos teisės aktų;

17.  pabrėžia, kad Parlamentas veiksmingai bendradarbiauja su Europos ombudsmenu ir dalyvauja Europos ombudsmenų tinklo veikloje; pabrėžia puikius Ombudsmeno ir Peticijų komiteto santykius institucinėje sistemoje; labai vertina nuolatinę Ombudsmeno paramą komiteto darbui per visus metus; yra tvirtai įsitikinęs, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir agentūros turi imtis nuoseklių ir veiksmingų veiksmų atsižvelgiant į Ombudsmeno rekomendacijas;

18.  atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto darbą, susijusį su neįgalumo klausimais, ir jo apsauginį vaidmenį ES sistemoje dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos; primena, kad 2018 m. birželio mėn. visų valstybių narių nuolatinėms atstovybėms buvo išsiųstas raštas, kuriame buvo prašoma nustatyti konkrečias priemones, kuriomis būtų užtikrinta neįgaliųjų prieiga; atkreipia dėmesį į išsamius kai kurių valstybių narių atsakymus; dar kartą ragina valstybes nares įgyvendinti būtinas prieigos priemones, kurios yra svarbios kokybiško gyvenimo sudedamosios dalys;

19.  palankiai vertina naują Europos Audito Rūmų požiūrį, pagal kurį glaudžiai bendradarbiaujama su Parlamento komitetais ir jiems teikiamos ataskaitos; atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. spalio 8 d. Peticijų komiteto posėdyje buvo pateikta Audito Rūmų ataskaita dėl ES teisės įgyvendinimo; palankiai vertina ataskaitos išvadas ir rekomendacijas; atkreipia dėmesį į didelį gautų peticijų, susijusių su nevisišku arba netinkamu ES teisės taikymu valstybėse narėse, skaičių;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad vykstant Parlamento žmogaus teisių savaitei Peticijų komitetas apsvarstė kelias peticijas, susijusias su žmogaus teisių klausimais, ir pateikė atnaujintą tyrimą dėl Padėjimo direktyvos ir humanitarinės pagalbos neteisėtiems migrantams teikimo kriminalizavimo; prašo Komisijos pasiūlyti iš dalies pakeisti 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2002/90/EB 1 straipsnio 2 dalį, siekiant apibrėžti padėjimą neteisėtai atvykti, keliauti tranzitu ir apsigyventi(12) tam, kad atvykimo dėl humanitarinės pagalbos, keliavimo tranzitu ar apsigyvenimo atvejais būtų privalomai atleidžiama nuo baudžiamosios atsakomybės taikymo;

21.  yra įsitikinęs, kad Peticijų komiteto sekretoriatas veiksmingai ir atidžiai nagrinėja peticijas pagal komiteto gaires ir peticijų nagrinėjimo tikslą EP administracijoje; ragina toliau diegti inovacijas nagrinėjant peticijas, atsižvelgiant į naujausias technologijų naujoves, kad visas procesas taptų aiškesnis ir skaidresnis Europos Sąjungos piliečiams;

22.  pabrėžia Peticijų interneto portalo svarbą sklandžiam ir veiksmingam peticijų nagrinėjimui; atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš ateinančio laikotarpio prioritetų – pagerinti bendravimą su peticijų pateikėjais per jų paskyras, kad būtų palengvinta administracinė našta ir paspartintas peticijų nagrinėjimo laikas; pakartoja, kad reikia tęsti techninę portalo plėtrą, jį suderinti su Parlamento interneto svetainės standartais ir padidinti jo matomumą tiek tarp piliečių, tiek EP platformoje; pabrėžia, kad reikia toliau stengtis portalą padaryti prieinamesnį jo naudotojams, ypač neįgaliesiems;

23.  pabrėžia svarbų SOLVIT tinklo vaidmenį, nes jis suteikia galimybę piliečiams ir įmonėms spręsti susirūpinimą keliančius klausimus dėl galimų valdžios institucijų įvykdytų ES teisės pažeidimų kitose valstybėse narėse; ragina Komisiją ir pačias valstybes nares propaguoti SOLVIT tinklą, kad jis taptų dar naudingesnis ir matomesnis piliečiams; šiuo požiūriu palankiai vertina SOLVIT tinklo stiprinimo veiksmų planą, kurį Komisija paskelbė 2017 m. gegužės mėn.; prašo Komisiją teikti Europos Parlamentui pasiekimų įgyvendinant Komisijos 2017 m. gegužės mėn. paskelbtą SOLVIT tinklo stiprinimo veiksmų planą ataskaitas;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Peticijų komiteto pranešimą Tarybai, Komisijai, Europos ombudsmenui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat valstybių narių peticijų komitetams bei nacionaliniams ombudsmenams arba panašioms kompetentingoms institucijoms.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0316.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0032.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0242.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0316.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0476.

(6)

Nuomonė priimta 2018 m. kovo 21 d.

(7)

Nuomonė priimta 2018 m. balandžio 24 d.

(8)

Nuomonė priimta 2018 m. gegužės 16 d.

(9)

Nuomonė priimta 2018 m. spalio 9 d.

(10)

Nuomonė priimta 2018 m. lapkričio 21 d.

(11)

Nuomonė priimta 2018 m. lapkričio 21 d.

(12)

OL L 328, 2002 12 5, p. 17.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 7 dalį Peticijų komitetas kasmet teikia pranešimą apie savo svarstymų rezultatus. Dabartinės kadencijos metu šis pranešimas yra paskutinis pranešimas, apimantis ištisus kalendorinius metus. Komiteto padėtį apžvelgti ir įvertinimą atlikti turėtų dabartiniai jo nariai. Kadangi 2018 m. statistiniai duomenys dar nėra prieinami, šis pranešimas yra supaprastinta įprasto pranešimo apie komiteto svarstymus versija. Tiksli ir išsami Peticijų komiteto atlikto darbo, įskaitant statistinius duomenis apie gautų, išnagrinėtų ir baigtų nagrinėti peticijų skaičių, taip pat susijusias šalis ir iškeltus klausimus, informacija bus įtraukta į 2019 m. metinį pranešimą.

Santykiai su Europos Komisija

Labai svarbu, kad buvo pradėtas vykdyti ir toliau užtikrinamas geras Peticijų komiteto bendradarbiavimas su Europos Komisija, kuri yra ES institucija, atsakinga už ES teisės aktų taikymą ir jų laikymąsi. Europos Komisijoje pagrindinis komiteto kontaktinis centras yra generalinis sekretoriatas, nes jis koordinuoja atitinkamų Komisijos tarnybų atsakymų perdavimą.

Per metinį struktūrinio dialogo ciklą pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans, kuris yra Komisijos narys, atsakingas už tarpinstitucinius ryšius, teisinės valstybės principus, Pagrindinių teisių chartiją ir geresnį reglamentavimą, dalyvavo 2018 m. gegužės 3 d. komiteto posėdyje, kuriame buvo apsikeista išsamiomis nuomonėmis.

Santykiai su Taryba

Peticijų komitetas pažymi, kad Taryba kartais dalyvauja komiteto posėdžiuose. Komitetas pripažįsta pirmininkaujančios Austrijos įnašą į bendras diskusijas kartu su Konstitucinių reikalų komitetu dėl pranešimo dėl ES Tarybos parengiamųjų organų skaidrumo svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus po Europos ombudsmenės strateginio tyrimo OI/2/2017.

Ryšiai su Europos ombudsmenu

Peticijų komitetas palaiko labai gerus darbinius santykius su Europos ombudsmeno tarnyba. 2018 m. gegužės 16 d. komiteto posėdyje ombudsmenė Emily O’Reilly pristatė savo 2017 m. metinį pranešimą. 2018 m. liepos 11 d. ji dalyvavo bendrose diskusijose kartu su Konstitucinių reikalų komitetu dėl pranešimo dėl ES Tarybos parengiamųjų organų skaidrumo svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus po ombudsmenės strateginio tyrimo OI/2/2017. Ombudsmenė taip pat pateikė savo rekomendaciją dėl naujojo Europos Komisijos sekretoriaus paskyrimo Peticijų komiteto kartu su Teisės reikalų komitetu bei Biudžeto kontrolės komitetu 2018 m. lapkričio 22 d. surengtame pasikeitime nuomonėmis. Be to, 2018 m. lapkričio 27 d. tarpparlamentiniame komitetų susitikime ombudsmenė pasakė įžanginę kalbą dėl ES teisės įgyvendinimo ir taikymo.

Apsilankymai informacijos rinkimo tikslu

Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 216a straipsnį Peticijų komitetas, nagrinėdamas peticijas, nustatydamas faktus ar ieškodamas sprendimų, gali surengti apsilankymus informacijos rinkimo tikslu. 2018 m. surengti keturi apsilankymai informacijos rinkimo tikslu:

●  2018 m. vasario 12–14 d. delegacija lankėsi Potsdamo ir Lužicos regionuose (Vokietijoje). Delegacija tyrė dvi peticijas, susijusias su tuo, kokį poveikį Lužicos regione vykdoma rusvųjų anglių kasyba ir anglimi kūrenamos elektrinės daro sorbų (arba vendų) bendruomenei (šio regiono vietiniams slavų kilmės gyventojams), taip pat, kokią taršą rusvųjų anglių kasybos pramonė sukėlė Šprė upėje ir gretimuose vandens telkiniuose.

●  2018 m. gegužės 7–8 d. komitetas dėl vienos peticijos surengė apsilankymą informacijos rinkimo tikslu Famagustoje (Kipras), kad iš naujo įvertintų ir atnaujintų savo informaciją apie padėtį vietoje, visų pirma dėl atskirtos Varošo miesto dalies, kur komitetas apsilankė praėjus 10-čiai metų nuo ankstesnio apsilankymo informacijos rinkimo tikslu 2007 m. lapkričio mėn.

●  2018 m. rugsėjo 19–21 d. apsilankymas informacijos rinkimo tikslu Donjanoje (Ispanijoje) surengtas siekiant ištirti Donjanos pelkės būklės blogėjimą to paties pavadinimo nacionaliniame parke. Keliose peticijose tvirtinama, kad valdžios institucijos neįdėjo pakankamai pastangų arba aktyviai neprisidėjo prie šios saugomos teritorijos būklės gerinimo.

●  2018 m. gruodžio 17–18 d. surengtas apsilankymas informacijos rinkimo tikslu Valedoroje (Italijoje) siekiant ištirti atliekų šalinimą sąvartynuose ir daugelyje karjerų, nes įtariama, kad dėl to padaryta didelė žala aplinkai.

Viešieji klausymai

2018 m. Peticijų komitetas surengė keturis viešuosius klausymus, rengiant kai kuriuos šių klausymų dalyvavo ir kiti Parlamento komitetai. Viešųjų klausymų metu buvo svarstomi įvairūs peticijose iškelti klausimai.

●  2018 m. vasario 1 d. Peticijų komitetas kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu ir Užimtumo ir socialinių reikalų komitetu surengė viešąjį klausymą „Piliečių teisės po „Brexit‘o“. Po 2017 m. surengto viešojo klausymo tuo pačiu klausimu komitetai įvertino piliečių teisių padėtį po to, kai 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba paskelbė, kad buvo pasiekta pakankama pažanga vedant derybas dėl susitarimo dėl išstojimo.

●  2018 m. vasario 21 d. kartu su Konstitucinių reikalų komitetu surengtas bendras viešasis klausymas „Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūra“. Per viešąjį klausymą dalyviai aptarė Komisijos pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos ir aptarė, kokiu mastu pasiūlymas atitinka visų suinteresuotųjų subjektų ir piliečių lūkesčius.

●  2018 m. kovo 22 d. komitetas kartu su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu per viešąjį klausymą nagrinėjo temą „Endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikis visuomenės sveikatai“. Šiuo klausimu gauta daug peticijų, kurios rodo, kokiu mastu šis susirūpinimą keliantis klausimas paplitęs tarp ES piliečių. Per viešąjį klausymą buvo nagrinėjamas klausimas, ar ES požiūris į endokrininę sistemą ardančių medžiagų reguliavimą yra tinkamas ir ar reikalingi pokyčiai ateityje, ir įvertinta mokslinių žinių apie endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai būklė.

●  2018 m. spalio 9 d. kasmet organizuojamas renginys, susijęs su negalios klausimais, buvo surengtas kaip viešasis klausymas tema „Neįgaliųjų teisės“. Buvo pateikta atnaujinta informacija apie tyrimą, užsakytą C teminio skyriaus, dėl Peticijų komiteto apsaugos vaidmens įgyvendinant JT neįgaliųjų teisių konvenciją. Komitetas dviejose darbo grupėse svarstė klausimus, susijusius su neįgaliųjų veiksnumu ir jų teise balsuoti bei neįgalių moterų padėtimi.

Peticijų interneto portalas

Tolesnis Peticijų interneto portalo techninis tobulinimas buvo atliktas siekiant, kad jis taptų patogesnis naudoti ir prieinamesnis piliečiams, pavyzdžiui, pagerinus puslapio paieškos funkciją. Tačiau portalas turi būti toliau plėtojamas, kad atitiktų Europos Parlamento interneto svetainės standartus ir būtų padidintas jo matomumas. Be to, portalas turi būti prieinamas visiems potencialiems naudotojams, ypač neįgaliesiems.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

11

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Heinz K. Becker


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

11

+

ALDE

PPE

S&D

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Alberto Cirio, Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß

1

-

EFDD

Eleonora Evi

4

0

GUE/NGL

VERTS/ALE

Marina Albiol Guzmán

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 1 d.Teisinis pranešimas