Procedură : 2018/2280(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0024/2019

Texte depuse :

A8-0024/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0114

RAPORT     
PDF 182kWORD 61k
24.1.2019
PE 630.552v03-00 A8-0024/2019

privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018

(2018/2280(INI))

Comisia pentru petiții

Raportoare: Cecilia Wikström

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018

(2018/2280(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții,

–  având în vedere articolele 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 24 și 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care reflectă importanța pe care tratatul o acordă dreptului cetățenilor și rezidenților din UE de a aduce preocupările lor în atenția Parlamentului European,

–  având în vedere articolul 228 din TFUE privind rolul și funcțiile Ombudsmanului European,

–  având în vedere articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, referitor la dreptul de a adresa petiții Parlamentului European,

–  având în vedere dispozițiile din TFUE referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în special articolele 258 și 260,

–  având în vedere articolul 52 și articolul 216 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru petiții (A8-0024/2019),

A.  întrucât dreptul de a adresa petiții oferă populației un mecanism deschis, democratic și transparent pentru a beneficia de o cale de atac nejudiciară în ceea ce privește plângerile lor oficiale adresate reprezentanților lor aleși în mod direct, în special atunci când este vorba despre domeniile de activitate ale Uniunii Europene;

B.  întrucât dreptul de a adresa petiții crește capacitatea de reacție a Parlamentului European față de cetățenii și rezidenții Uniunii Europene;

C.  întrucât fiecare petiție este evaluată și tratată cu atenție; întrucât fiecare petiționar are dreptul de a primi un răspuns și informații despre decizia privind admisibilitatea luată de Comisia pentru petiții, într-un interval de timp rezonabil, în propria limbă sau în limba utilizată în petiție;

D.  întrucât activitățile Comisiei pentru petiții se bazează pe informațiile și contribuțiile primite de la petiționari;

E.  întrucât Comisia pentru petiții consideră că inițiativa cetățenească europeană este un instrument extrem de important din punctul de vedere al democrației directe și participative, care le permite cetățenilor să se implice activ în elaborarea legislației europene;

F.  întrucât un număr semnificativ de petiții sunt discutate în reuniunile comisiilor care sunt deschise publicului (și transmise pe internet); întrucât petiționarii își exercită în mod frecvent dreptul de a adresa petiții, furnizând informații directe membrilor comisiei, precum și Comisiei Europene și reprezentanților statelor membre, dacă sunt prezenți, contribuind astfel în mod activ la activitatea comisiei; întrucât, în 2018, 187 de petiționarii au fost prezenți la reuniunile comisiei pentru a participa la discuțiile privind petițiile;

G.  întrucât petițiile reprezintă o garanție suplimentară pentru cetățenii și rezidenții UE în raport cu plângerile adresate direct Comisiei, deoarece Parlamentul este implicat în proces, ceea ce permite un control mai bun al faptelor și dezbateri transparente pe subiectele în cauză, în prezența petiționarilor, a deputaților în Parlamentul European, a membrilor Comisiei și, după caz, a tuturor celorlalte autorități implicate;

H.  întrucât informații detaliate din partea petiționarilor și cunoștințele de specialitate furnizate de Comisie, de statele membre și de alte organisme sunt esențiale pentru activitatea și credibilitatea comisiei;

I.  întrucât Parlamentul European se află de mult timp în linia întâi la nivel internațional în ceea ce privește dezvoltarea procesului de adresare de petiții și deține cel mai deschis și mai transparent proces de petiționare din Europa, care le permite petiționarilor să participe activ la activitățile sale;

J.  întrucât, în 2018, au avut loc patru vizite de informare, desfășurate în conformitate cu articolul 216a din Regulamentul de procedură: în Luzacia (Germania) în legătură cu impactul extracției de lignit asupra populației locale, în special asupra comunității sorabe, și asupra poluării râului Spree și a apelor adiacente, la Famagusta (Cipru) în legătură cu retrocedarea zonei închise din orașul ocupat Famagusta locuitorilor inițiali, la Doñana (Spania) în legătură cu situația mediului și posibila degradare a zonei protejate din Parcul Național Doñana și la Valledora (Italia) în legătură cu daunele aduse mediului de depozitele de deșeuri și de cariere;

K.  întrucât, în Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la efectele negative ale Legii SUA referitoare la conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali”(1), Parlamentul a invitat Comisia și Consiliul să prezinte o abordare comună a UE privind FATCA, pentru a proteja cum se cuvine drepturile cetățenilor europeni (în special ale „americanilor accidentali”) și pentru a îmbunătăți reciprocitatea pe picior de egalitate în ceea ce privește schimburile automate de informații cu SUA;

L.  întrucât petițiile admisibile au adesea o contribuție valoroasă la lucrările comisiilor parlamentare respective, deoarece indică presupuse încălcări ale legislației UE;

M.  întrucât petițiile sunt instrumente utile pentru a identifica încălcări ale dreptului Uniunii și permit Parlamentului și altor instituții ale UE să analizeze transpunerea și punerea în aplicare a dreptului UE și impactul acestuia asupra cetățenilor și rezidenților UE;

N.  întrucât, în conformitate cu Regulamentul de procedură, Comisia pentru petiții este responsabilă de relațiile cu Biroul Ombudsmanului European, care anchetează plângerile cu privire la cazuri de administrare defectuoasă în cadrul instituțiilor și organismelor Uniunii Europene; întrucât Emily O’Reilly, actualul Ombudsman European, a prezentat raportul său anual pe 2017 Comisiei pentru petiții în cadrul reuniunii sale din 16 mai 2018, iar raportul anual al Comisiei pentru petiții se bazează parțial, la rândul său, pe raportul anual al Ombudsmanului;

O.  întrucât Comisia pentru petiții este membră a rețelei europene a ombudsmanilor, care include și Ombudsmanul European, ombudsmanii naționali și regionali, precum și organisme similare din statele membre, din țările candidate și din alte țări din Spațiul Economic European și care urmărește să promoveze schimbul de informații cu privire la legislația și politicile UE, precum și să facă schimb de bune practici;

P.  întrucât au fost introduse o serie de îmbunătățiri tehnice pentru ca portalul web pentru petiții să fie mai ușor de utilizat și accesibil pentru cetățeni, cum ar fi dezvoltarea în continuare a funcției de căutare, creșterea numărului de rezultate afișate, permiterea găsirii petițiilor prin intermediul unor cuvinte-cheie evidențiate în titlul și în rezumatul petiției și utilizarea unor notificări mai specifice pentru utilizatori în propria lor limbă; întrucât statisticile privind portalul sunt disponibile începând cu a doua jumătate a anului 2018, furnizând date utile despre traficul pe site și comportamentul utilizatorilor; întrucât îmbunătățirile tehnice au continuat, introducându-se un nou instrument pentru întrebări frecvente și alte ameliorări ale modulului de administrare; întrucât au fost tratate cu succes multe cereri individuale de asistență,

1.  subliniază rolul important al Comisiei pentru petiții în apărarea și în promovarea drepturilor cetățenilor și ale rezidenților UE, în limitele competențelor sale, asigurându-se că preocupările petiționarilor sunt recunoscute, iar plângerile lor legitime sunt soluționate cu ajutorul procesului de petiționare, într-un interval de timp rezonabil și în mod eficace, ori de câte ori este posibil; reamintește responsabilitatea Comisiei și a autorităților statelor membre de a coopera cu Comisia pentru petiții, în special în ceea ce privește oferirea unui feedback adecvat privind schimbul de informații relevante; insistă că această cooperare este esențială pentru a răspunde nevoilor petiționarilor, în conformitate cu tratatele și Carta drepturilor fundamentale;

2.  evidențiază că petițiile reprezintă o oportunitate pentru Parlamentul European și alte instituții ale UE de a intra în dialog cu cetățenii UE care sunt afectați de aplicarea legislației Uniunii; subliniază că este necesar să se încurajeze cooperarea instituțiilor și organismelor UE cu autoritățile naționale, regionale și locale în chestiuni legate de aplicarea dreptului UE; invită instituțiile UE și statele membre să promoveze dreptul cetățenilor de a adresa petiții și să sensibilizeze populația cu privire la competențele UE și la căile de atac posibile, pe care Parlamentul European le poate prezenta în cursul tratării petițiilor;

3.  reamintește că petițiile sunt examinate în conformitate cu articolul 227 din TFUE, care prevede că orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau în asociere cu alți cetățeni sau cu alte persoane, o petiție privind un subiect care ține de domeniile de activitate ale Uniunii Europene;

4.  reamintește că este nevoie de dezbateri publice continue privind domeniile de activitate ale Uniunii, limitele și viitorul său, pentru a asigura faptul că cetățenii sunt bine informați în legătură cu nivelurile la care sunt luate deciziile și pentru a preveni fenomenul de „blamare a Bruxelles-ului” la care recurg anumite state membre iresponsabile; solicită un dialog bianual mai intens și mai structurat între Comisia pentru petiții și membrii comisiilor pentru petiții din parlamentele naționale cu privire la petițiile care aduc în discuție chestiuni de interes major pentru cetățenii europeni, stimulând o dezbatere reală între deputații în Parlamentul European și deputații în parlamentele naționale, axată pe petițiile care ar crește gradul de sensibilizare cu privire la politicile UE și claritatea cu privire la competențele UE și ale statelor membre;

5.  îndeamnă Comisia să își folosească în mod corespunzător competențele care decurg din rolul său de gardian al tratatelor, deoarece acest rol are o importanță majoră pentru funcționarea UE în ceea ce îi privește pe cetățeni și pe legiuitorii europeni; solicită o gestionare la timp a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a pune capăt fără întârziere situațiilor în care legislația Uniunii nu este respectată;

6.  invită Comisia să asigure transparența și accesul la documente și informații în cadrul procedurilor EU Pilot legate de petițiile primite, precum și al procedurilor EU Pilot și de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care au fost închise deja;

7.  reamintește Comisiei că petițiile oferă un mijloc unic de identificare a situațiilor în care nu se asigură respectarea dreptului UE și de investigare a acestor situații cu ajutorul controlului politic al Parlamentului European;

8.  evidențiază patru audieri publice pe diverse teme, și anume cea din 1 februarie 2018 privind drepturile cetățenilor după Brexit, împreună cu Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, cea din 21 februarie 2018 privind inițiativa cetățenească europeană - revizuirea regulamentului, împreună cu Comisia pentru afaceri constituționale, cea din 22 martie 2018 privind impactul perturbatorilor endocrini asupra sănătății publice, împreună cu Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, și cea din 9 octombrie 2018 privind drepturile persoanelor cu dizabilități; reamintește membrilor comisiei importanța participării la audierile publice solicitate și organizate de comisie; solicită rețelei pentru petiții să prezinte propuneri de audieri publice și subiecte specifice pentru studiile și rezoluțiile Parlamentului European, care să reflecte legătura dintre activitatea legislativă în curs și competența de control politic a Parlamentului și petițiile care tratează chestiuni de importanță majoră pentru cetățenii europeni; subliniază că rețeaua pentru petiții este forumul potrivit pentru a propune inițiative comune care să fie tratate drept petiții, care ar putea exprima în mod exhaustiv contribuția Parlamentului European la petițiile cetățenilor europeni;

9.  atrage atenția asupra participării unei delegații a membrilor Comisiei pentru petiții la o vizită la Lima (Peru), în perioada 15-16 februarie 2018, în contextul sprijinului pentru democrație oferit de Parlamentul European și de Grupul său de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (DEG), pentru a face schimb de bune practici privind procesul de petiționare cu Comisia pentru afaceri constituționale a Parlamentului peruan;

10.  confirmă necesitatea de a consolida dialogul politic și tehnic cu comisiile relevante ale parlamentelor naționale; salută vizita Comisiei pentru petiții din cadrul Bundestagului german la reuniunea comisiei din 9 octombrie 2018 pentru a ridica probleme de interes comun și a discuta petiții relevante; evidențiază reuniunea interparlamentară la nivel de comisii cu parlamentele naționale, din 27 noiembrie 2018, organizată împreună cu Comisia pentru afaceri juridice și în cooperare cu Rețeaua europeană a ombudsmanilor, în cadrul căreia s-a discutat pe tema punerii în aplicare a dreptului Uniunii;

11.  speră că rețeaua pentru petiții este un mijloc prin care Comisia pentru petiții să devină mai vizibilă și mai relevantă în activitatea celorlalte comisii ale Parlamentului, astfel încât petițiile să fie luate în considerare într-o mai mare măsură în activitatea legislativă; își reafirmă convingerea că reuniunile rețelei pentru petiții sunt esențiale pentru consolidarea cooperării dintre comisiile parlamentare prin schimbul de informații și de bune practici între membrii rețelei;

12.  subliniază obiectivul Comisiei pentru petiții de a aduce în atenția deputaților preocupările cetățenilor în cadrul dezbaterilor în plen; atrage atenția asupra întrebării cu solicitare de răspuns oral privind privarea de drepturi de vot în UE, dezbătută în plen la 2 octombrie 2018, asupra întrebării cu solicitare de răspuns oral privind participarea persoanelor cu dizabilități la alegerile europene, adoptată în comisie la 21 martie 2018, și asupra întrebării cu solicitare de răspuns oral adresată în comun cu Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară privind preocupările legate de zonele protejate din rețeaua Natura 2000, pe baza petițiilor primite, adoptată în comisie la 21 noiembrie 2018; invită Comisia și Consiliul să răspundă rezoluțiilor sale depuse în temeiul petițiilor în dezbaterile ulterioare în plen în termen de cel mult șase luni de la adoptarea lor, pentru a oferi răspunsuri la timp și eficiente la preocupările specifice ale cetățenilor europeni;

13.  atrage atenția asupra propunerilor de rezoluție depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) sau cu articolul 216 alineatul (2) în numele comisiei, adoptate în plen, în special cea referitoare la protecție și nediscriminare în ceea ce privește minoritățile în statele membre ale UE(2), cea referitoare la răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată(3), cea referitoare la efectele negative ale Legii SUA referitoare la conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali”(4) și cea referitoare la rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere(5);

14.  ia act de faptul că, în Uniune, cadrul FATCA al SUA este pus în aplicare prin acorduri interguvernamentale bilaterale (AIG) negociate de Statele Unite și fiecare stat membru; regretă lipsa unui răspuns din partea statelor membre pentru a rezolva problemele semnalate de cetățenii afectați de FATCA; subliniază rolul Uniunii în garantarea punerii în aplicare eficace a normelor de protecție a datelor pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a cetățenilor UE în ceea ce privește drepturile fundamentale conexe; solicită Comisiei să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale pentru protecția datelor pentru a promova un exercițiu de culegere de date pentru a clarifica situația din statele membre în ceea ce privește posibilele încălcări ale legislației UE privind protecția datelor cu caracter personal; invită, de asemenea, Comisia să lanseze, în cooperare cu Comitetul european pentru protecția datelor, un studiu la nivel național pentru a evalua dacă și în ce măsură acordurile interguvernamentale referitoare la FATCA respectă dreptul la viață privată al cetățenilor UE; subliniază că statele membre ar trebui să prevină discriminarea consumatorilor care își au reședința în mod legal în Uniune, indiferent dacă sunt considerați sau nu „persoane din SUA” și, dacă sunt, indiferent de importanța legăturilor economice și personale ale acestora cu Statele Unite;

15.  subliniază vizita de informare de la Famagusta, Cipru, în perioada 7-8 mai 2018, cu scopul de a reevalua și actualiza informațiile de care dispune comisia cu privire la situația din Famagusta și, în special, din zona închisă a orașului, denumită Varosha, în contextul petiției nr. 0733/2004, adresată de Loizos Afxentiou, în numele Mișcării Refugiaților din Famagusta, la 10 ani de la vizita anterioară de informare efectuată de comisie; își reafirmă sprijinul față de recomandarea din raportul de misiune de a invita Comisia, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliul și toate statele membre ale UE să solicite o nouă rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU în care să se ceară sancțiuni politice și economice împotriva Turciei pentru actele sale de agresiune în estul Mării Mediterane și pentru nerespectarea Rezoluțiilor nr. 550 (1984) și nr. 789 (1992) ale Consiliului de Securitate al ONU;

16.  reamintește că Comisia pentru petiții a adoptat avize anexate la rapoartele Parlamentului cu privire la o gamă largă de probleme ridicate în petiții, inclusiv privind monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016(6), coordonarea sistemelor de securitate socială(7), inițiativa cetățenească europeană(8), raportul de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE(9), propunerea de modificare a Deciziei 94/262/CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului(10) și punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE(11); subliniază că, de la începutul prezentei legislaturi, Comisia pentru petiții a prezentat mai multe avize cu privire la procedurile legislative ale UE în curs;

17.  subliniază cooperarea fructuoasă a Parlamentului cu Ombudsmanul European, precum și implicarea sa în cadrul Rețelei europene a ombudsmanilor; subliniază relațiile interinstituționale excelente dintre Ombudsman și Comisia pentru petiții; apreciază în mod deosebit contribuțiile regulate ale Ombudsmanului European la lucrările comisiei pe întreaga durată a anului; consideră cu fermitate că instituțiile, organismele și agențiile Uniunii trebuie să dea curs în mod consecvent și eficace recomandărilor Ombudsmanului;

18.  subliniază activitatea Comisiei pentru petiții în ceea ce privește chestiunile legate de dizabilități și rolul său de protecție în cadrul UE în ceea ce privește Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD); reamintește că, în iunie 2018, a fost trimisă o scrisoare reprezentanțelor permanente ale tuturor statelor membre prin care se solicită măsuri concrete pentru a se asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități; ia act de răspunsurile cuprinzătoare primite din partea unor state membre; își reiterează apelul către statele membre de a pune în aplicare măsurile necesare pentru a asigura accesibilitatea ca aspect esențial al unei vieți de calitate;

19.  salută noua abordare a Curții de Conturi Europene, aceasta colaborând îndeaproape cu comisiile Parlamentului și prezentându-le rapoarte; atrage atenția asupra prezentării raportului Curții de Conturi privind punerea în aplicare a legislației UE din cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din 8 octombrie 2018; salută concluziile și recomandările raportului; subliniază numărul mare de petiții primite privind legislația UE în legătură cu care nu s-au luat încă măsuri pe deplin sau în mod corespunzător în statele membre;

20.  subliniază că, în contextul Săptămânii drepturilor omului, Comisia pentru petiții a examinat mai multe petiții referitoare la chestiuni legate de drepturile omului și a prezentat un studiu actualizat referitor la Directiva privind facilitarea și la incriminarea asistenței umanitare acordate migranților aflați în situație neregulamentară; solicită Comisiei să propună modificarea articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 pentru a defini facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate(12), în vederea introducerii unei scutiri obligatorii de la posibilitatea de incriminare a asistenței umanitare în cazul intrării, tranzitului și șederii resortisanților țărilor terțe;

21.  este convins că Secretariatul Comisiei pentru petiții tratează petițiile eficient și cu mare grijă, în conformitate cu orientările comisiei și cu circuitul petițiilor în administrația PE; solicită să se continue inovarea în tratarea petițiilor, exploatând cele mai recente evoluții tehnologice, astfel încât întregul proces să devină mai clar și mai transparent pentru cetățenii europeni;

22.  subliniază importanța portalului web pentru petiții pentru tratarea generală corespunzătoare și eficientă a petițiilor; subliniază că una dintre prioritățile pentru perioada următoare este îmbunătățirea comunicării cu petiționarii prin intermediul conturilor lor, pentru a ușura sarcina administrativă și a accelera timpul de tratare a petițiilor; reiterează necesitatea de a continua dezvoltarea tehnică a portalului, de a-l alinia la standardele site-ului Parlamentului și de a-i crește vizibilitatea atât pe platforma PE, cât și în rândul cetățenilor; subliniază că trebuie depuse în continuare eforturi pentru ca portalul să devină mai accesibil pentru utilizatorii săi, în special pentru persoanele cu dizabilități;

23.  subliniază importanța rolului pe care îl îndeplinește rețeaua SOLVIT, care oferă cetățenilor și întreprinderilor un mijloc de a aborda preocupările legate de posibile încălcări ale legislației UE de către autoritățile publice din alte state membre; solicită Comisiei și statelor membre să promoveze SOLVIT, astfel încât aceasta să devină mai utilă și mai vizibilă pentru cetățeni; salută, în acest context, Planul de acțiune pentru consolidarea rețelei SOLVIT publicat de Comisie în mai 2017; solicită Comisiei să informeze Parlamentul European cu privire la rezultatele Planului de acțiune pentru consolidarea rețelei SOLVIT, publicat de Comisie în mai 2017;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție și raportul Comisiei pentru petiții Consiliului, Comisiei, Ombudsmanului European, guvernelor și parlamentelor statelor membre și comisiilor pentru petiții din statele membre, ombudsmanilor naționali sau organelor competente similare.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0316.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0032.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0242.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0316.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0476.

(6)

Aviz adoptat la 21 martie 2018.

(7)

Aviz adoptat la 24 aprilie 2018.

(8)

Aviz adoptat la 16 mai 2018.

(9)

Aviz adoptat la 9 octombrie 2018.

(10)

Aviz adoptat la 21 noiembrie 2018.

(11)

Aviz adoptat la 21 noiembrie 2018.

(12)

JO L 328, 5.12.2002, p. 17.


EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 216 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru petiții raportează anual Parlamentului cu privire la rezultatele deliberărilor sale. În cursul actualei legislaturi, prezentul raport este ultimul care acoperă un an calendaristic complet. Bilanțul și evaluarea activității comisiei ar trebui efectuate de către membrii săi actuali. Întrucât datele statistice pentru anul 2018 nu sunt încă disponibile, prezentul raport este o versiune simplificată a raportului periodic referitor la deliberările comisiei. Imaginea precisă și completă a activității Comisiei pentru petiții, inclusiv statistici privind numărul de petiții primite, tratate și închise, precum și țările vizate și subiectele aduse în discuție vor fi incluse în raportul anual pentru anul 2019.

Relațiile cu Comisia Europeană

Este esențial faptul că s-a stabilit și se menține o bună cooperare între Comisia pentru petiții și Comisia Europeană, instituția UE responsabilă cu asigurarea aplicării și respectării legislației UE. În cadrul Comisiei Europene, punctul central de contact al comisiei este Secretariatul General, deoarece coordonează transmiterea răspunsurilor serviciilor respective ale Comisiei.

Ca parte a ciclului anual al dialogului structurat, prim-vicepreședintele Timmermans, comisarul responsabil cu relațiile interinstituționale, statul de drept, Carta drepturilor fundamentale și o mai bună legiferare, a participat la un schimb detaliat de opinii în cadrul reuniunii comisiei din 3 mai 2018.

Relațiile cu Consiliul

Comisia pentru petiții ia act de faptul că Consiliul participă ocazional la reuniunile sale. Aceasta recunoaște contribuția președinției austriece la dezbaterea comună cu Comisia pentru afaceri constituționale cu privire la raportul referitor la transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE, în urma anchetei strategice a Ombudsmanului OI/2/2017.

Relațiile cu Ombudsmanul European

Comisia pentru petiții are relații foarte bune de colaborare cu Biroul Ombudsmanului European. Ombudsmanul, Emily O’Reilly, și-a prezentat raportul anual pe 2017 în cadrul reuniunii comisiei din 16 mai 2018. La 11 iulie 2018, a participat la dezbaterea comună cu Comisia pentru afaceri constituționale cu privire la raportul referitor la transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE, în urma anchetei sale strategice OI/2/2017. De asemenea, și-a prezentat recomandarea privind numirea de către Comisia Europeană a unui nou Secretar General, în cadrul unui schimb de opinii organizat de Comisia pentru petiții la 22 noiembrie 2018 împreună cu Comisia pentru afaceri juridice și Comisia pentru control bugetar. În plus, a ținut un discurs inaugural la reuniunea interparlamentară la nivel de comisii din 27 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a legislației UE.

Vizitele de informare

În temeiul articolului 216a din Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru petiții poate organiza vizite de informare în cadrul procesului de examinare a petițiilor, de stabilire a faptelor sau de căutare a unor soluții. În 2018, au fost organizate patru vizite de informare.

●  Între 12 și 14 februarie 2018, o delegație s-a deplasat la Potsdam și în regiunea Luzacia (Germania). Delegația a examinat două petiții referitoare la impactul operațiunilor de extracție a lignitului și al centralelor electrice pe bază de cărbune din regiunea Luzacia asupra comunității sorabe sau vende (o populație autohtonă slavă din regiune) și la poluarea râului Spree și a apelor adiacente provocată de industria de extracție a lignitului.

●  În 7 și 8 mai 2018, comisia a efectuat o vizită de informare la Famagusta (Cipru) pentru a reevalua și a-și actualiza informațiile privind situația la fața locului, în special privind zona închisă din oraș, Varosha, în contextul unei petiții, la 10 ani de la vizita de informare anterioară a comisiei din noiembrie 2007.

●  Între 19 și 21 septembrie 2018, a avut loc o vizită de informare la Doñana (Spania), pentru a examina deteriorarea zonelor umede din Doñana din parcul național cu același nume. Mai multe petiții afirmă că autoritățile publice nu au depus suficiente eforturi pentru a o proteja sau au contribuit activ la situația în care se află zona protejată.

●  În 17 și 18 decembrie 2018, a avut loc o vizită de informare la Valledora (Italia), pentru a examina problema legată de eliminarea deșeurilor în depozitele de deșeuri și de numeroasele cariere despre care se susține că au cauzat prejudicii grave mediului.

Audieri publice

În 2018, Comisia pentru petiții a organizat patru audieri publice, unele dintre acestea în comun cu alte comisii parlamentare. Audierile publice au atins o gamă largă de subiecte vizate de petiții.

●  La 1 februarie 2018, Comisia pentru petiții a organizat o audiere publică pe tema drepturilor cetățenilor după Brexit”, împreună cu Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. În urma unei audieri publice pe aceeași temă din 2017, comisiile au analizat situația drepturilor cetățenilor după anunțul Consiliului European din decembrie 2017 că s-au înregistrat progrese suficiente în negocierile pentru acordul de retragere.

●  La 21 februarie 2018, a avut loc o audiere publică comună cu Comisia pentru afaceri constituționale, pe tema inițiativei cetățenești europene - revizuirea regulamentului. Pe parcursul audierii publice, participanții au discutat despre propunerea Comisiei de nou regulament privind inițiativa cetățenească europeană și au analizat în ce măsură propunerea răspunde așteptărilor tuturor părților interesate și cetățenilor.

●  La 22 martie 2018, comisia a examinat, într-o audiere publică, împreună cu Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, impactul perturbatorilor endocrini asupra sănătății publice. Au fost primite numeroase petiții pe această temă, ceea ce arată cât de frecvente sunt aceste preocupări în rândul cetățenilor UE. Audierea publică a examinat dacă abordarea UE privind reglementarea perturbatorilor endocrini este adecvată și dacă sunt necesare modificări în viitor și a evaluat stadiul cunoștințelor științifice privind efectele perturbatorilor endocrini asupra mediului și a sănătății umane.

●  La 9 octombrie 2018, a fost organizat evenimentul anual privind problemele legate de dizabilități, sub forma unei audieri publice intitulate „Drepturile persoanelor cu dizabilități”. A fost prezentată o actualizare a studiului privind rolul de protecție al Comisiei pentru petiții în contextul punerii în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, comandat de Departamentul tematic C. Comisia a discutat în două grupuri tematice următoarele subiecte: capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilități și dreptul acestora de a vota și femeile și dizabilitățile.

Portalul web pentru petiții

S-au realizat în continuare îmbunătățiri tehnice ale portalului web pentru petiții pentru ca acesta să fie mai ușor de utilizat și mai accesibil pentru cetățeni, de exemplu prin îmbunătățirea funcției de căutare. Cu toate acestea, portalul trebuie dezvoltat în continuare pentru a se alinia la standardele site-ului Parlamentului European și pentru a i se crește vizibilitatea. În plus, portalul trebuie să fie accesibil tuturor posibililor utilizatori, în special persoanelor cu dizabilități.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Membri supleanți prezenți la votul final

Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heinz K. Becker


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

11

+

ALDE

PPE

S&D

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Alberto Cirio, Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß

1

-

EFDD

Eleonora Evi

4

0

GUE/NGL

VERTS/ALE

Marina Albiol Guzmán

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 1 februarie 2019Notă juridică