Förfarande : 2018/2280(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0024/2019

Ingivna texter :

A8-0024/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0114

BETÄNKANDE     
PDF 169kWORD 58k
24.1.2019
PE 630.552v03-00 A8-0024/2019

om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2018

(2018/2280(INI))

Utskottet för framställningar

Föredragande: Cecilia Wikström

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2018

(2018/2280(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar,

–  med beaktande av artiklarna 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 24 och 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som återspeglar den vikt som fördraget lägger vid rätten för unionsmedborgare och invånare i EU att framföra sina problem och göra Europaparlamentet uppmärksamt på dem,

–  med beaktande av artikel 228 i EUF-fördraget om Europeiska ombudsmannens roll och uppgifter,

–  med beaktande av artikel 44 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, om rätten att göra framställningar till Europaparlamentet,

–  med beaktande av bestämmelserna i EUF-fördraget om överträdelseförfarandet, särskilt artiklarna 258 och 260,

–  med beaktande av artiklarna 52 och 216.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A8-0024/2019), och av följande skäl:

A.  Rätten att göra framställningar ger människor en öppen, demokratisk och insynsvänlig mekanism för att få en utomrättslig lösning på formella klagomål de riktat till sina direktvalda företrädare, särskilt när det gäller Europeiska unionens verksamhetsområde.

B.  Rätten att göra framställningar ökar Europaparlamentets lyhördhet för EU:s medborgare och invånare.

C.  Alla framställningar utvärderas och behandlas noga. Alla framställare har rätt att inom rimlig tid få ett svar med information om det beslut om tillåtlighet som utskottet för framställningar har fattat. Svaret ska ges på deras eget språk eller det språk som använts i framställningen.

D.  Verksamheten i utskottet för framställningar bygger på de synpunkter och bidrag som inkommit från framställare.

E.  Utskottet för framställningar anser att det europeiska medborgarinitiativet är ett ytterst viktigt instrument för direktdemokrati och deltagandedemokrati, som gör det möjligt för medborgarna att delta aktivt i utformningen av EU:s lagstiftning.

F.  Ett stort antal framställningar diskuteras vid utskottssammanträden som är öppna för allmänheten (och sänds via webb-tv). Framställarna utnyttjar ofta sin rätt att presentera sina framställningar genom att ge utskottets ledamöter – och kommissionen och medlemsstaternas företrädare om de är närvarande – förstahandsinformation. På så sätt bidrar de aktivt till utskottets arbete. Under 2018 närvarade 187 framställare vid utskottets sammanträden för att delta i diskussioner om framställningar.

G.  Framställningar medför en extra garanti för unionsmedborgarna och invånarna i EU jämfört med klagomål som inges direkt till kommissionen, eftersom parlamentet involveras i processen. Detta gör det möjligt att undersöka omständigheterna på ett bättre sätt och möjliggör öppna och insynsvänliga debatter i frågan, i närvaro av framställarna, ledamöter av Europaparlamentet och av kommissionen liksom företrädare för eventuella andra berörda myndigheter vid behov.

H.  Utförlig information från framställarna och sakkunskaper från kommissionen, medlemsstaterna och andra organ är av avgörande betydelse för utskottets arbete och trovärdighet.

I.  Europaparlamentet har länge gått i täten för den internationella utvecklingen av framställningsprocessen och har det mest öppna och insynsvänliga framställningsförfarandet i Europa, vilket gör det möjligt för framställarna att delta aktivt i institutionens verksamhet.

J.  Under 2018 gjordes fyra undersökningsresor enligt artikel 216a i arbetsordningen, nämligen till Lausitz (Tyskland) om brunkolsbrytningens inverkan på lokalbefolkningen, särskilt sorberna, och på föroreningen av floden Spree och angränsande vatten, till Famagusta (Cypern) om återlämnandet av den avspärrade delen av den ockuperade staden Famagusta till de ursprungliga invånarna, till Doñana (Spanien) om miljösituationen och de eventuellt försämrade förhållandena i det skyddade området i nationalparken Doñana och till Valledora (Italien) om skador på miljön till följd av deponeringsanläggningar och stenbrott.

K.  I resolutionen av den 5 juli 2018 om de negativa effekterna av USA:s utlandsskattelag FATCA på EU-medborgare och särskilt ”ofrivilliga amerikaner”(1) uppmanades kommissionen och rådet att lägga fram en gemensam EU-strategi för FATCA i syfte att på lämpligt sätt skydda europeiska medborgares rättigheter (i synnerhet ”ofrivilliga amerikaner”) och få USA att förbättra ömsesidigheten i det automatiska utbytet så att det blir likvärdigt.

L.  Tillåtliga framställningar utgör ofta värdefulla bidrag till arbetet i de berörda parlamentsutskotten, eftersom de pekar ut påstådda överträdelser av unionsrätten.

M.  Framställningar är värdefulla redskap när det gäller att upptäcka överträdelser av unionsrätten och gör det möjligt för parlamentet och övriga unionsinstitutioner att bedöma införlivandet och tillämpningen av unionsrätten och hur den påverkar unionsmedborgare och invånare i EU.

N.  Enligt arbetsordningen ansvarar utskottet för framställningar för förbindelserna med Europeiska ombudsmannen, som undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ. Den nuvarande Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, lade fram sin årsrapport för 2017 för utskottet för framställningar vid dess sammanträde den 16 maj 2018, och årsrapporten från utskottet för framställningar bygger i sin tur delvis på ombudsmannens årsrapport.

O.  Utskottet för framställningar är medlem i Europeiska ombudsmannanätverket, vilket också omfattar Europeiska ombudsmannen, nationella och regionala ombudsmän och liknande organ i medlemsstaterna, kandidatländerna och andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och syftar till att främja informationsutbytet om EU:s lagstiftning och politik och att utbyta bästa praxis.

P.  En rad tekniska förbättringar har genomförts för att göra webbportalen för framställningar mer användarvänlig och tillgänglig för medborgarna. Man har till exempel vidareutvecklat sökfunktionen, ökat antalet visade resultat och gjort det möjligt för användarna att hitta framställningar med hjälp av markerade nyckelord i framställningens titel och i sammanfattningen och sett till att mer specifika meddelanden kan skickas till användarna på deras eget språk. Statistik för portalen från andra halvåret 2018 har gjorts tillgänglig, vilket ger användbara uppgifter om webbplatstrafik och användarbeteende. De tekniska förbättringarna har fortsatt i och med införandet av en ny editor för vanliga frågor och andra förbättringar i administrationsmodulen. Dessutom har ett stort antal individuella förfrågningar om tekniskt stöd hanterats med framgång.

1.  Europaparlamentet betonar den avgörande roll som utskottet för framställningar har när det gäller att försvara och främja rättigheterna för unionsmedborgare och invånare i EU, inom ramen för utskottets befogenheter, genom att se till att frågor som är angelägna för framställarna uppmärksammas och att deras berättigade klagomål om möjligt, inom en rimlig tidsperiod och på ett effektivt sätt får en lösning genom framställningsförfarandet. Parlamentet påminner om att kommissionen och medlemsstaternas myndigheter har ansvar att samarbeta med utskottet för framställningar, i synnerhet när det gäller att ge lämplig återkoppling om utbytet av relevant information. Parlamentet står fast vid att detta samarbete är avgörande för att tillgodose framställarnas behov i enlighet med fördragen och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

2.  Europaparlamentet betonar att framställningar ger parlamentet och de övriga EU-institutionerna möjlighet att föra en dialog med unionsmedborgare som påverkas av tillämpningen av unionsrätten. Parlamentet understryker behovet av att främja samarbete mellan EU:s institutioner och organ och nationella, regionala och lokala myndigheter i frågor som rör tillämpningen av unionsrätten. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att främja medborgarnas rätt att göra framställningar och att öka allmänhetens medvetenhet om EU:s befogenheter och möjliga rättsmedel som Europaparlamentet kan tillhandahålla under behandlingen av framställningar.

3.  Europaparlamentet påminner om att framställningar behandlas i enlighet med artikel 227 i EUF-fördraget, där det föreskrivs att varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ska ha rätt att ensam eller tillsammans med andra medborgare eller personer göra en framställning till Europaparlamentet i frågor som hör till Europeiska unionens verksamhetsområden.

4.  Europaparlamentet upprepar vikten av en fortlöpande offentlig debatt om unionens verksamhetsområden, dess begränsningar och dess framtid för att se till att medborgarna är välinformerade om de nivåer där besluten fattas och förebygga den företeelse som innebär att man i vissa oansvariga medlemsstater skyller allt på Bryssel. Parlamentet efterlyser en mer intensiv och strukturerad halvårsvis dialog mellan utskottet för framställningar och ledamöter i utskotten för framställningar i de nationella parlamenten om framställningar. Dialogen bör ta upp frågor av stor betydelse för unionsmedborgare och stimulera en uppriktig debatt om framställningar mellan ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter, vilket ytterligare skulle öka medvetenheten om EU:s politik och göra EU:s och medlemsstaternas befogenheter tydligare.

5.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att använda de befogenheter som hänger samman med dess roll som fördragens väktare på ett korrekt sätt, eftersom denna roll är av yttersta vikt för att EU ska fungera väl när det gäller medborgarna och unionslagstiftarna. Parlamentet ser gärna att överträdelseförfaranden hanteras i god tid, så att man utan dröjsmål sätter stopp för situationer där unionsrätten inte respekteras.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa insyn och tillgång till handlingar och information inom ramen för EU Pilot-förfaranden avseende mottagna framställningar och EU Pilot-förfaranden och överträdelseförfaranden som redan har avslutats.

7.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att framställningar erbjuder en unik möjlighet att kartlägga situationer där unionsrätten inte följs och att undersöka sådana situationer med hjälp av Europaparlamentets politiska kontroll.

8.  Europaparlamentet betonar att utskottet har hållit fyra offentliga utfrågningar om olika ämnen, nämligen utfrågningen om medborgerliga rättigheter efter brexit, som hölls den 1 februari 2018 tillsammans med utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utfrågningen om det europeiska medborgarinitiativet – översyn av förordningen, som hölls den 21 februari 2018 tillsammans med utskottet för konstitutionella frågor, utfrågningen om hormonstörande ämnens konsekvenser för folkhälsan, som hölls den 22 mars 2018 tillsammans med utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och utfrågningen om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, som hölls den 9 oktober 2018. Parlamentet påminner utskottsledamöterna om vikten av att närvara vid offentliga utfrågningar som utskottet begär och anordnar. Parlamentet uppmanar nätverket för framställningar att lägga fram förslag till särskilda offentliga utfrågningar och ämnen för studier och resolutioner i Europaparlamentet, som återspeglar sambandet mellan det pågående lagstiftningsarbetet och parlamentets befogenhet för politisk kontroll och de framställningar som tar upp frågor av stor betydelse för EU:s medborgare. Parlamentet understryker att nätverket för framställningar är rätt forum för att lägga fram gemensamma initiativ som ska behandlas som framställningar, vilket på ett uttömmande sätt skulle kunna uttrycka Europaparlamentets bidrag till EU-medborgarnas framställningar.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar att en delegation bestående av ledamöter från utskottet för framställningar deltog i ett besök i Lima (Peru) den 15–16 februari 2018 inom ramen för det demokratistöd som Europaparlamentet och gruppen för demokratistöd och valsamordning erbjöd i syfte att utbyta god praxis när det gäller framställningar med det peruanska parlamentets utskott för konstitutionella frågor.

10.  Europaparlamentet bekräftar behovet av att stärka den politiska och tekniska dialogen med de berörda utskotten i de nationella parlamenten. Parlamentet välkomnar att den tyska förbundsdagens utskott för framställningar besökte utskottssammanträdet den 9 oktober 2018 för att ta upp frågor av gemensamt intresse och diskutera relevanta framställningar. Parlamentet framhåller det interparlamentariska utskottssammanträdet med de nationella parlamenten den 27 november 2018. Det anordnades tillsammans med utskottet för rättsliga frågor och i samarbete med Europeiska ombudsmannanätverket och behandlade genomförandet och tillämpningen av unionsrätten.

11.  Europaparlamentet hoppas att nätverket för framställningar kan göra utskottet för framställningar mer synligt och relevant i arbetet i parlamentets övriga utskott, så att framställningarna i högre grad beaktas i lagstiftningsarbetet. Parlamentet är fortfarande övertygat om att möten i nätverket för framställningar är avgörande för att stärka samarbetet mellan parlamentsutskotten genom utbyte av information och bästa praxis mellan nätverkets medlemmar.

12.  Europaparlamentet understryker att syftet med utskottet för framställningar är att under plenardebatterna öka medvetenheten om frågor som är angelägna för medborgarna. Parlamentet uppmärksammar den muntliga frågan om förlorad rösträtt i EU, som debatterades i kammaren den 2 oktober 2018, den muntliga frågan om deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet, som antogs i utskottet den 21 mars 2018, och den muntliga fråga som lades fram tillsammans med utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om farhågor angående skyddade Natura 2000-områden på grundval av mottagna framställningar, som antogs i utskottet den 21 november 2018. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att svara på resolutioner som bygger på framställningar i en uppföljande plenardebatt senast sex månader efter det att de antagits för att på ett snabbt och effektivt sätt reagera på EU-medborgares särskilda angelägenheter.

13.  Europaparlamentet uppmärksammar de resolutionsförslag i enlighet med artikel 128.5 eller artikel 216.2 i arbetsordningen som antagits för utskottet i kammaren, särskilt om skydd och icke-diskriminering av minoriteter i EU:s medlemsstater(2), om besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal(3), om de negativa effekterna av USA:s utlandsskattelag FATCA på unionsmedborgare och särskilt ”ofrivilliga amerikaner”(4) och om den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister(5).

14.  Europaparlamentet noterar att USA:s FATCA-ram genomförs inom unionen genom bilaterala mellanstatliga avtal som förhandlas fram mellan USA och varje medlemsstat. Parlamentet beklagar att medlemsstaterna inte har gjort tillräckligt för att lösa de problem som påtalats av de medborgare som påverkas av FATCA. Parlamentet understryker unionens roll i att garantera ett effektivt genomförande av dataskyddsbestämmelserna för att kunna säkerställa en hög skyddsnivå för unionsmedborgarna när det gäller tillhörande grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att ha ett nära samarbete med de nationella dataskyddsmyndigheterna för att främja en undersökning för att klargöra situationen i medlemsstaterna när det gäller eventuella överträdelser av EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att i samarbete med Europeiska dataskyddsstyrelsen inleda en landsbaserad studie för att bedöma om och i hur hög grad unionsmedborgares rätt till integritet respekteras i mellanstatliga avtal angående FATCA. Parlamentet betonar att medlemsstaterna bör förhindra diskriminering av konsumenter som är lagligen bosatta i unionen, oavsett om de betraktas som ”amerikanska medborgare” eller inte och, om de gör det, oavsett hur viktig deras ekonomiska och personliga anknytning till USA är.

15.  Europaparlamentet lyfter fram undersökningsresan till Famagusta (Cypern) den 7–8 maj 2018, som gjordes för att på nytt bedöma och uppdatera utskottets information om situationen i Famagusta, särskilt i den avspärrade delen av staden som kallas Varosha, med anledning av framställning nr 0733/2004, ingiven av Loizos Afxentiou, för ”Famagusta Refugee Movement”, tio år efter utskottets senaste undersökningsresa. Parlamentet upprepar sitt stöd för rekommendationen i uppdragsrapporten att uppmana kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och samtliga EU-medlemsstater att begära en ny resolution i FN:s säkerhetsråd som uppmanar till politiska och ekonomiska sanktioner mot Turkiet för dess aggressiva handlingar i östra Medelhavet och för dess bristande efterlevnad av FN:s säkerhetsråds resolutioner 550 (1984) och 789 (1992).

16.  Europaparlamentet påminner om att utskottet för framställningar har antagit yttranden som fogats till parlamentets betänkanden över en rad frågor som tagits upp i framställningar, bland annat över kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016(6), över samordning av de sociala trygghetssystemen(7), över det europeiska medborgarinitiativet(8), över genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU(9), över förslaget till ändring av parlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning(10) och över genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet(11). Parlamentet understryker att utskottet för framställningar sedan denna valperiod inleddes har utarbetat fler yttranden över pågående EU-lagstiftning.

17.  Europaparlamentet understryker sitt givande samarbete med Europeiska ombudsmannen och sitt engagemang i Europeiska ombudsmannanätverket. Parlamentet understryker även de utmärkta förbindelserna mellan ombudsmannen och utskottet för framställningar inom ramen för det institutionella samarbetet. Parlamentet uppskattar särskilt ombudsmannens regelbundna bidrag till utskottets arbete under hela året. Parlamentet är starkt övertygat om att unionens institutioner, organ och byråer måste säkerställa en konsekvent och ändamålsenlig uppföljning av ombudsmannens rekommendationer.

18.  Europaparlamentet framhåller det arbete som utförs i utskottet för framställningar när det gäller handikappfrågor och dess skyddande roll inom EU-ramen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet påminner om att man i juni 2018 skickade en skrivelse till alla medlemsstaters ständiga representationer med en begäran om konkreta åtgärder för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet noterar de utförliga svaren från vissa medlemsstater. Parlamentet uppmanar på nytt medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för tillgänglighet, vilket är en förutsättning livskvalitet.

19.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska revisionsrättens nya strategi att ha ett mycket nära samarbete med parlamentets utskott och lägga fram sina rapporter för dem. Parlamentet uppmärksammar den redogörelse för revisionsrättens rapport om genomförandet av EU-lagstiftningen som gjordes vid sammanträdet i utskottet för framställningar den 8 oktober 2018. Parlamentet välkomnar slutsatserna och rekommendationerna i rapporten. Parlamentet framhåller det stora antalet framställningar om EU-lagstiftning som ännu inte har genomförts fullt ut eller korrekt i medlemsstaterna.

20.  Europaparlamentet påpekar att utskottet för framställningar i samband med parlamentets vecka för mänskliga rättigheter behandlade flera framställningar som rör människorättsfrågor och lade fram en uppdaterad studie om direktivet om hjälp till olaglig inresa och kriminaliseringen av humanitärt bistånd till irreguljära migranter. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ändring av artikel 1.2 i rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse(12), i syfte att införa ett obligatoriskt undantag från kriminalisering av humanitärt bistånd i samband med inresa, transitering eller vistelse.

21.  Europaparlamentet är övertygat om att sekretariatet för utskottet för framställningar hanterar framställningar på ett effektivt sätt och med stor omsorg i enlighet med utskottets riktlinjer och arbetsgången för framställningar i Europaparlamentets administration. Parlamentet efterlyser ytterligare förnyelse av behandlingen av framställningar med hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen för att göra hela processen tydligare och öppnare för unionsmedborgarna.

22.  Europaparlamentet framhåller den betydelse som webbportalen för framställningar har för att behandlingen av framställningar på det hela taget ska fungera smidigt och effektivt. Parlamentet påpekar att en av prioriteringarna för nästa period är att förbättra kommunikationen med framställarna via deras användarkonton för att minska den administrativa bördan och påskynda handläggningstiderna för framställningar. Parlamentet upprepar att det är nödvändigt att fortsätta med den tekniska utvecklingen av portalen, anpassa den till standarderna för parlamentets webbplats och öka dess synlighet både på Europaparlamentets plattform och bland medborgarna. Parlamentet betonar att man måste fortsätta arbetet med att göra portalen mer tillgänglig för användarna, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

23.  Europaparlamentet betonar att Solvit-nätverket spelar en viktig roll i fråga om att ge medborgarna och företagen ett instrument för att hantera problem som rör myndigheters eventuella överträdelser av unionsrätten i andra medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja Solvit för att göra det mer användbart och synligt för medborgarna. Parlamentet välkomnar i detta avseende handlingsplanen för att förstärka Solvit-nätverket, som kommissionen offentliggjorde i maj 2017. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till Europaparlamentet om resultaten av handlingsplanen för att förstärka Solvit-nätverket, som kommissionen offentliggjorde i maj 2017.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till medlemsstaternas utskott för framställningar och ombudsmän eller motsvarande behöriga organ.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2018)0316.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2018)0032.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2018)0242.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2018)0316.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2018)0476.

(6)

Yttrande antaget den 21 mars 2018.

(7)

Yttrande antaget den 24 april 2018.

(8)

Yttrande antaget den 16 maj 2018.

(9)

Yttrande antaget den 9 oktober 2018.

(10)

Yttrande antaget den 21 november 2018.

(11)

Yttrande antaget den 21 november 2018.

(12)

EGT L 328, 5.12.2002, s. 17.


MOTIVERING

I enlighet med artikel 216.7 i Europaparlamentets arbetsordning ska utskottet för framställningar årligen rapportera om resultatet av sina överläggningar. Under innevarande valperiod är detta betänkande det sista för ett helt kalenderår. Inventeringen och bedömningen av utskottets arbete bör göras av dess nuvarande ledamöter. Eftersom det ännu inte finns några statistiska uppgifter för 2018 är detta betänkande en förenklad version av det återkommande betänkandet om utskottets överläggningar. En klar och fullständig bild av arbetet i utskottet för framställningar, bland annat statistik om antalet framställningar som tagits emot, hanterats eller avslutats av utskottet samt statistik med anknytning till de länder som berörs och de ärenden som behandlas, kommer att ingå i årsrapporten för 2019.

Förbindelser med kommissionen

Det är mycket viktigt att man har utvecklat ett gott samarbete mellan utskottet för framställningar och Europeiska kommissionen, som är den EU-institution som ansvarar för att se till att unionsrätten tillämpas och följs, och att detta samarbete upprätthålls. Utskottets centrala kontaktpunkt inom kommissionen är generalsekretariatet, eftersom det samordnar översändandet av svar med kommissionens berörda avdelningar.

Som en del av den strukturerade dialogens årliga cykel deltog kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, kommissionsledamot med ansvar för kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna, i en ingående diskussion under utskottets sammanträde den 3 maj 2018.

Förbindelser med rådet

Utskottet för framställningar noterar att rådet ibland deltar i utskottssammanträden. Det erkänner det österrikiska ordförandeskapets bidrag i den gemensamma debatten med utskottet för konstitutionella frågor om betänkandet om ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ.

Förbindelser med Europeiska ombudsmannen

Utskottet för framställningar har en mycket god arbetsrelation med Europeiska ombudsmannens kontor. Ombudsmannen Emily O'Reilly redogjorde för sin årsrapport för 2017 under utskottssammanträdet den 16 maj 2018. Den 11 juli 2018 deltog hon i en gemensam debatt med utskottet för konstitutionella frågor om betänkandet om ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ. Hon redogjorde också för sin rekommendation om kommissionens utnämning av en ny generalsekreterare i en diskussion som utskottet för framställningar anordnade den 22 november 2018 tillsammans med utskottet för rättsliga frågor och budgetkontrollutskottet. Dessutom höll hon ett inledande anförande vid det interparlamentariska utskottssammanträdet den 27 november 2018 om genomförandet och tillämpningen av unionsrätten.

Undersökningsresor

I enlighet med artikel 216a i parlamentets arbetsordning får utskottet för framställningar anordna undersökningsresor i samband med behandlingen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden eller finna lösningar. Under 2018 anordnades fyra undersökningsresor.

●  Den 12–14 februari 2018 reste en delegation till Potsdam och regionen Lausitz (Tyskland). Delegationen behandlade två framställningar om vilken inverkan brunkolsbrytningen och kolkraftverken i regionen Lausitz har på sorberna (eller venderna) – en slavisk inhemsk befolkning i regionen – samt föroreningen av floden Spree och angränsande vatten till följd av brunkolsindustrin.

●  Den 7–8 maj 2018 gjorde utskottet en undersökningsresa till Famagusta (Cypern) för att på nytt bedöma och uppdatera informationen om situationen på plats, särskilt den avspärrade delen av staden som kallas Varosha, med anledning av en framställning. Resan gjordes drygt tio år efter utskottets senaste undersökningsresa i november 2007.

●  Den 19–21 september 2018 gjordes en undersökningsresa till Doñana (Spanien) för att undersöka de försämrade förhållandena i våtmarkerna i nationalparken Doñana. I flera framställningar hävdas att de offentliga myndigheterna inte har gjort tillräckligt eller att de aktivt har bidragit till situationen i det skyddade området.

●  Den 17–18 december 2018 gjordes en undersökningsresa till Valledora (Italien) för att undersöka bortskaffandet av avfall i deponeringsanläggningar och ett stort antal stenbrott som påstås ha orsakat allvarliga miljöskador.

Offentliga utfrågningar

Under 2018 anordnade utskottet för framställningar fyra offentliga utfrågningar, delvis tillsammans med andra parlamentsutskott. De offentliga utfrågningarna omfattade ett brett spektrum av frågor som tagits upp i framställningar.

●  Den 1 februari 2018 höll utskottet för framställningar en offentlig utfrågning om medborgerliga rättigheter efter brexit tillsammans med utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Efter en offentlig utfrågning om samma ämne 2017 utvärderade utskotten situationen för medborgerliga rättigheter efter Europeiska rådets tillkännagivande i december 2017 att tillräckliga framsteg gjorts i förhandlingarna om utträdesavtalet.

●  Den 21 februari 2018 hölls en gemensam offentlig utfrågning tillsammans med utskottet för konstitutionella frågor om det europeiska medborgarinitiativet – översyn av förordningen. Under den offentliga utfrågningen tog deltagarna upp kommissionens förslag till en ny förordning om det europeiska medborgarinitiativet och diskuterade i vilken utsträckning förslaget uppfyller förväntningarna hos alla berörda parter och medborgare.

●  Den 22 mars 2018 diskuterade utskottet hormonstörande ämnens konsekvenser för folkhälsan vid en offentlig utfrågning tillsammans med utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Många framställningar har mottagits om ämnet, vilket visar hur utbredda dessa farhågor är bland unionsmedborgarna. Vid den offentliga utfrågningen tog man upp frågan om EU:s strategi för att reglera hormonstörande ämnen är lämplig och om det behövs ändringar i framtiden, och man bedömde det vetenskapliga kunskapsläget i fråga om effekterna av hormonstörande ämnen på miljön och människors hälsa.

●  Den 9 oktober 2018 anordnades det årliga evenemanget om handikappfrågor i form av en offentlig utfrågning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det gavs en uppdatering av studien om framställningsutskottets skyddande roll i samband med genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som beställts av utredningsavdelning C. Utskottet höll två paneldiskussioner om rättskapaciteten för personer med funktionsnedsättning och deras rätt att rösta och om kvinnor och funktionsnedsättningar.

Webbportalen för framställningar

Ytterligare tekniska förbättringar av webbportalen genomfördes för att göra den mer användarvänlig och mer tillgänglig för medborgarna. Bland annat förbättrades sökfunktionen. Portalen måste emellertid vidareutvecklas för att anpassa den till standarderna för Europaparlamentets webbplats och öka dess synlighet. Dessutom måste portalen göras mer tillgänglig för användarna, särskilt för personer med funktionsnedsättning


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

11

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heinz K. Becker


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

11

+

ALDE

PPE

S&D

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Alberto Cirio, Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß

1

-

EFDD

Eleonora Evi

4

0

GUE/NGL

VERTS/ALE

Marina Albiol Guzmán

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 1 februari 2019Rättsligt meddelande