Nós Imeachta : 2016/0121(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0025/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0025/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 12/03/2019 - 9.11

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0145

MOLADH     ***
PDF 160kWORD 57k
24.1.2019
PE 627.739v02-00 A8-0025/2019

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle chun go gcuirfí i gcrích, thar ceann an Aontais agus a chuid Ballstát, Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Meánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh.

(10219/2016 – C8‑0135/2017 – 2016/0121(NLE))

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Rapóirtéir: Ramona Nicole Mănescu

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle chun go gcuirfí i gcrích, thar ceann an Aontais agus a chuid Ballstát, Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Meánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh.

(10219/2016 – C8‑0135/2017 – 2016/0121(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (10219/2016),

–  Ag féachaint don dréachtPhrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Meánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh (10221/2016),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 217 agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0135/2017),

–  Ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus do Riail 108(7) de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A8-0025/2019),

1.  ag tabhairt a toiliú chun an Prótacal a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Poblacht Arabach na hÉigipte.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

An Comhaontú Eora-Meánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite le AE a chur san áireamh.

Tagairtí

10219/2016 – C8-0135/2017 – COM(2016)02292016/0121(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

11.4.2017

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET

26.4.2017

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

26.4.2017

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

INTA

23.5.2016

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

 

 

 

Dáta an ghlactha

22.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

48

1

4

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Norbert Erdős, Martina Werner

Dáta don chur síos

25.1.2019


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

NI

Dobromir Sośnierz

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot‑Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López‑Istúriz White, David McAllister, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru‑Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

-

NI

Georgios Epitideios

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie‑Christine Vergiat

EFDD

James Carver

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 27 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil