Postopek : 2015/0302(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0026/2019

Predložena besedila :

A8-0026/2019

Razprave :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0169

PRIPOROČILO     ***
PDF 170kWORD 56k
24.1.2019
PE 629.386v02-00 A8-0026/2019

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalka Anna Elżbieta Fotyga

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (15093/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani (05385/2015),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207, členom 209, točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in drugega pododstavka člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0107/2018),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za razvoj (A8-0026/2019),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Islamske republike Afganistan.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.


MNENJE Odbora za razvoj (22.11.2018)

za Odbor za zunanje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Pripravljavec mnenja: Frank Engel

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan

Referenčni dokumenti

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Pristojni odbor

 

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.3.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Frank Engel

23.5.2018

Obravnava v odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Joachim Zeller, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

15

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan

Referenčni dokumenti

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

8.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.3.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.3.2018

INTA

15.3.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

INTA

19.11.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

22.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

3

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Wajid Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Datum predložitve

25.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Rebecca Harms

3

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

8

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo