Процедура : 2018/0349(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0027/2019

Внесени текстове :

A8-0027/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0065

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 217kWORD 70k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението

(14367/2018 – C8‑0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Ален Кадек

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението

(14367/2018 – C8‑0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14367/2018),

–  като взе предвид проекта на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща споразумението (12983/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0033/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по бюджети (A8-0027/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общи бележки

Европейският съюз и Кралство Мароко договориха ново споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с цел укрепване на двустранните отношения и установяване на диалог относно управлението на рибарството. Това споразумение се вписва в по-широката рамка на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, влязло в сила през 2000 г. Съдът на Европейския съюз („Съдът“) се произнесе в решенията по дела C-104/16 P и C-266/16 относно невключването на територията на Западна Сахара в обхвата на Споразумението за реципрочна либерализация по отношение на селскостопанските и рибните продукти, както и в обхвата на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство.

Първото споразумение в областта на рибарството, сключено между ЕС и Мароко, датира от 1995 г. Страните обаче не постигнаха съгласие относно подновяването на протокола през 1999 г. Следователно нямаше споразумение до влизането в сила на настоящото партньорство в областта на рибарството през февруари 2007 г.

Първият протокол към Споразумението за партньорство в областта на рибарството изтече на 27 февруари 2011 г. и в него се предвиждаше финансово участие в размер на 36,1 млн. евро, от които 13,5 млн. евро бяха предназначени за подкрепа на политиката на Мароко в областта на рибарството. Съгласно споразумението и протокола кораби от 11 държави – членки на ЕС, можеха да получат разрешения за риболов от Мароко.

Вторият протокол, договорен през февруари 2011 г. и който се прилагаше временно до декември 2011 г., не беше одобрен от Европейския парламент. Третият протокол бе сключен през юли 2014 г. и изтече на 14 юли 2018 г. Споразумението с Мароко е смесено споразумение, което гарантира достъп до различни видове риба. В замяна на това ЕС предоставя финансово участие, включващо част от правата за достъп на кораби от ЕС до териториалните води на партньора, както и финансиране за подкрепа на сектора.

Решение на Съда на Европейския съюз

В своето решение от 27 февруари 2018 г. Съдът одобри споразумението в областта на рибарството и протокола към него, приложим от 15 юли 2014 г. до 14 юли 2018 г. Въпреки това Съдът посочва:

„Понятието „територия на Мароко“, съдържащо се в член 11 от Споразумението за партньорство, следва да се разбира по същия начин като понятието „територия на Кралство Мароко“, съдържащо се в член 94 от Споразумението за асоцииране. Впрочем Съдът вече посочи, че последното понятие трябва да се разбира като препращащо към географското пространство, върху което Кралство Мароко упражнява всички правомощия, признати от международното право на суверенните субекти, и което не включва друга територия, каквато е тази на Западна Сахара (решение от 21 декември 2016 г., Съвет/Front Polisario, C-104/16 P, EU:C:2016:973, т. 95 и 132). При тези обстоятелства територията на Западна Сахара не попада в обхвата на понятието „територия на Мароко“ по смисъла на член 11 от Споразумението за партньорство.

След това Съдът отбелязва, че Споразумението в областта на рибарството е приложимо за „водите, в които Кралство Мароко има суверенитет или юрисдикция“. В съответствие с Конвенцията на ООН по морско право водите, върху които крайбрежната държава има право да упражнява суверенитет или юрисдикция по силата на Конвенцията по морско право, се ограничават само до прилежащите към нейната територия води, които попадат в нейното териториално море или нейната изключителна икономическа зона. Поради това Съдът постанови, че с оглед на факта, че територията на Западна Сахара не е част от територията на Кралство Мароко, прилежащите към територията на Западна Сахара води не попадат в мароканската риболовна зона, посочена в Споразумението за партньорство.

В своето решение 104-16 P Съдът постанови две условия, които трябва да бъдат изпълнени, а именно изричното упоменаване на Западна Сахара и получаване на съгласието на населението. Съветът на Европейския съюз също така добави трети критерий: споразумението трябва да бъде от полза за местното население.

Преговори за ново споразумение и протокол с Кралство Мароко

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с цел изменение на Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Мароко. Целта на преговорите е изменението на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко и сключването на протокол към това споразумение в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството и със заключенията на Съвета от 19 март 2012 г. във връзка със Съобщението на Комисията от 13 юли 2011 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството (21.3.2018 г. COM (2018) 151 final).

Целта на споразумението е да насърчава устойчивия и отговорен риболов и да допринася за строгото спазване на международното право, като същевременно осигурява взаимни ползи за Съюза и Мароко. Този нов протокол предоставя достъп на корабите от флота на Съюза до водите, обхванати от действащото споразумение и протокол, както и до водите около несамоуправляващата се територия Западна Сахара, както и необходимите разрешения за риболов за кораби от флота на ЕС.

Съгласно инструкциите, дадени в мандата на Съвета, Комисията започна преговори с мароканските органи за постигане на ново споразумение в областта на рибарството. През юли беше парафирано споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко.

В това ново партньорство в областта на устойчивото рибарство Европейската комисия изрично определя в член 1з) риболовните зони като „водите на централната източна част на Атлантическия океан между 35° 47′ 18″ с.ш. и 20° 46′ 13″ с.ш., включително водите, прилежащи към Западна Сахара, които обхващат всички зони на управление.“

При договарянето на новото споразумение Комисията счете, че географският обхват може да бъде разширен и да обхваща територията на Западна Сахара, като това не противоречи на заключенията от решението на Съда, при условие че са спазени трите условия. На първо място, в споразумението трябва изрично да се предвижда неговото прилагане на територията на Западна Сахара. Второ, трябва да бъде получено съгласието на населението. Накрая, споразумението трябва да е от полза за местното население. По отношение на Споразумението за партньорство в областта на рибарството последното условие е от съществено значение, като се има предвид, че над 90% от улова на европейския флот се извършват в прилежащите към територията на Западна Сахара води.(1)

Консултация с населението

За тази цел Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Европейската комисия проведоха процес на консултация с местното население на Западна Сахара и заинтересованите страни. Мнозинството от участниците се обявиха в подкрепа на ново споразумение в областта на рибарството и за подновяване на протокола. Те подчертаха положителното въздействие на партньорството върху развитието на местните икономически дейности в сектора на рибарството.

Други, по-специално Фронтът Полисарио, считан за представител на народа на Западна Сахара от ООН и страна в мирния процес, не пожелаха да участват в консултацията. Техническите обсъждания, проведени с Фронта Полисарио, показаха принципното му противопоставяне на споразумението.

Ползи за сектора на рибарството в Западна Сахара

Секторът на рибарството е концентриран в районите на Лааюн, Буждур и Дахла. Според информация от Мароко в сектора участват 141 предприятия за преработване на рибни продукти в тези градове, в които пряко или косвено са заети около 90 000 души. Дейностите по преработване на рибни продукти се оценяват на около 4,9 милиарда дирхама (около 450 милиона евро), от които 2,6 милиарда дирхама (около 240 милиона евро) са предназначени за износ (от които около 60% са предназначени за Съюза).

Секторът на рибарството и преработването на морски продукти е водещият сектор, осигуряващ заетост на територията, но също така и пръв експортен сектор. Риболовната дейност обаче остава съсредоточена нагоре по веригата поради недостатъчния капацитет на преработвателните съоръжения, позволяващи по-добро използване на продуктите. Следователно това е един от секторите с висок потенциал за растеж и заетост в Западна Сахара.

Европейският съюз допринесе за развитието на дейностите по преработване на рибни продукти в Западна Сахара. Съгласно разпоредбите на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Съюза и Мароко относно секторната подкрепа Съюзът също така финансира голям брой дейности, като изграждането на инфраструктура и оборудване за подобряване на конкурентоспособността и заетостта в сектора на преработването на продукти от рибарството.

Основни характеристики на споразумението и протокола

Страните се договарят риболовните кораби на Съюза да извършват риболов единствено на остатъка от допустимия улов, посочен в член 62, параграфи 2 и 3 от Конвенцията на ООН по морско право, който е определен по ясен и прозрачен начин въз основа на наличните научни становища. Страните си сътрудничат в наблюдението на състоянието на ресурсите в риболовната зона. За целта се договаря провеждането на съвместно научно заседание, което се свиква веднъж годишно, последователно в Съюза и в Мароко.

Въз основа на заключенията от научното заседание и с оглед на най-добрите налични научни становища страните приемат по взаимно съгласие мерки за гарантиране на устойчивото управление на рибните ресурси.

Срок

Настоящото споразумение се прилага за неопределен срок, а протоколът се прилага за период от 4 години, считано от датата на неговото влизане в сила или при целесъобразност, от неговото временно прилагане.

Възможности за риболов

а)  за категорията „Непромишлен пелагичен риболов с мрежи гъргър — север“: 22 кораба, наричана по-нататък „категория 1“;

б)  за категорията „Непромишлен риболов с дънни парагади — север“: 35 кораба, наричана по-нататък „категория 2“;

в)  за категорията „Непромишлен риболов с влачещи и други въдици — юг“: 10 кораба, наричана по-нататък „категория 3“;

г)  за категорията „Дънен риболов с дънни тралове и дънни парагади — юг“: 16 кораба, наричана по-нататък „категория 4“;

д)  за категорията „Непромишлен улов на риба тон с въдици“: 27 кораба, наричана по-нататък „категория 5“;

е)  за категорията „Промишлен пелагичен риболов с пелагични или полупелагични тралове и с мрежи гъргър“: годишна квота от:

i) 85 000 t за първата година на прилагане, 18 кораба;

ii) 90 000 t за втората година на прилагане, 18 кораба;

iii) 100 000 t за третата и четвъртата година на прилагане, 18 кораба,

наричана по-нататък „категория 6“.

Финансово участие

1. Общата прогнозна годишна стойност на настоящия протокол възлиза на:

1.1. 48 100 000 EUR за първата година от прилагането. Тази сума се разпределя, както следва:

а)  37 000 000 евро под формата на финансовото участие, посочено в член 12 от Споразумението в областта на рибарството, разпределено, както следва:

i)  19 100 000 евро като финансова компенсация за достъпа на корабите на Съюза до риболовната зона в съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Споразумението в областта на рибарството;

ii)  17 900 000 евро като секторна подкрепа в съответствие с член 12, параграф 2, буква в) от Споразумението в областта на рибарството;

б)  11 100 000 евро, отговарящи на прогнозната стойност на дължимите от корабособствениците такси в съответствие с член 12, параграф 2, буква б) от Споразумението в областта на рибарството;

1.2. 50 400 000 EUR за втората година от прилагането. Тази сума се разпределя, както следва:

а)  38 800 000 евро под формата на финансовото участие, посочено в член 12 от Споразумението в областта на рибарството, разпределено, както следва:

i)  20 000 000 евро като финансова компенсация за достъпа на корабите на Съюза до риболовната зона в съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Споразумението в областта на рибарството;

ii)  18 800 000 евро като секторна подкрепа в съответствие с член 12, параграф 2, буква в) от Споразумението в областта на рибарството;

б)  11 600 000 евро, отговарящи на прогнозната стойност на дължимите от корабособствениците такси в съответствие с член 12, параграф 2, буква б) от Споразумението в областта на рибарството;

1.3. 55 100 000 EUR за третата и четвъртата година от прилагането. Тази сума се разпределя, както следва:

а)  42 400 000 евро под формата на финансовото участие, посочено в член 12 от Споразумението в областта на рибарството, разпределено, както следва:

i)  21 900 000 евро като финансова компенсация за достъпа на корабите на Съюза до риболовната зона в съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Споразумението в областта на рибарството;

ii)  20 500 000 евро като секторна подкрепа в съответствие с член 12, параграф 2, буква в) от Споразумението в областта на рибарството;

б)    12 700 000 евро, отговарящи на прогнозната стойност на дължимите от корабособствениците такси в съответствие с член 12, параграф 2, буква б) от Споразумението в областта на рибарството;

(1)

Вж. проучване, възложено от комисията по рибно стопанство (PECH) относно риболова по крайбрежието на Атлантическия океан в Андалусия.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (11.12.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Докладчик по становище: Жузе Мануел Фернандеш

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 16 април 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Мароко с цел изменение на споразумението за партньорство (изтекло на 14 юли 2018 г.) и договаряне на нов протокол за неговото прилагане. Новото Споразумение в областта на рибарството отменя Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко, влязло в сила на 28 февруари 2007 г. Като цяло действащото споразумение за партньорство е в съответствие с отношенията между Съюза и Мароко, отразени в Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, влязло в сила през 2000 г.

При тези преговори и постигнатите чрез тях текстове се отчита изцяло решението на Съда на Европейския съюз от 27 февруари 2018 г. по дело C-266/165, в което се постановява, че Споразумението в областта на рибарството и протоколът към него не се прилагат по отношение на водите, прилежащи към територията на Западна Сахара. С оглед на съображенията в решението на Съда и съгласно желанието на двете страни, при преговорите тази територия и прилежащите към нея води все пак бяха включени в партньорството в областта на рибарството.

От икономическа гледна точка е важно флотът на Съюза да извършва риболовните си дейности, включително и в тези води, в сигурна правна рамка. Продължаването на партньорството в областта на рибарството е също така много важно, за да може тази територия да продължи да се ползва от секторната подкрепа, предоставяна по силата на споразумението в съответствие с общностното и международното право и в полза на местното население.

Също така Консултативният съвет по далечно плаване, Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) предвидиха консултации със засегнатото население на Западна Сахара, осъществени, за да може това население да изрази мнението си относно разширяването на партньорството в прилежащите към Западна Сахара води и да се възползва от социално-икономическото въздействие на Споразумението в областта на рибарството, по пропорционален на риболовните дейности начин.

Съюзът не предопределя резултата от проведения под егидата на Организацията на обединените нации политически процес относно окончателния статут на Западна Сахара и системно потвърждава ангажимента си за уреждането на спора в Западна Сахара.

Протоколът обхваща период от четири години, считано от датата на неговото влизане в сила. Целта на новото споразумение е да отразява принципите на реформата от 2009 г., а именно добро управление на рибарството и устойчивост, зачитане на правата на човека, прозрачност и недискриминация. Изменението на споразумението е необходимо също и за да бъде спазено решението на Съда от 27 февруари 2018 г. и да се осигури правно основание за прилагането на споразумението по отношение на водите, прилежащи към територията на Западна Сахара.

Годишното финансово участие възлиза на 37 000 000 EUR, увеличавано всяка година до достигане на 42 400 000 EUR през последната година въз основа на:

а) финансова компенсация за достъп на корабите на Съюза в размер на 19 100 000 EUR за първата година от прилагането на протокола, увеличена на 20 000 000 EUR за втората година и на 21 900 000 EUR за третата и четвъртата година;

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Кралство Мароко в размер на 17 900 000 EUR годишно за първата година от прилагането на протокола, увеличена на 18 800 000 EUR за втората година и на 20 500 000 EUR за третата и четвъртата година. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси на Кралство Мароко.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение

Позовавания

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Разглеждане в комисия

21.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение

Позовавания

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

14.1.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

17.1.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Дата на внасяне

25.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация