Postup : 2018/0349(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0027/2019

Předložené texty :

A8-0027/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0065

DOPORUČENÍ     ***
PDF 200kWORD 64k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Alain Cadec

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14367/2018),

–  s ohledem na návrh Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě (12983/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0033/2019),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0027/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Marockého království.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné poznámky

Evropský parlament a Marocké království sjednaly novou dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu v zájmu posílení bilaterálních vztahů a nastolení dialogu o správě rybolovu. Tato dohoda o partnerství je součástí širšího rámce Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, jež vstoupila v platnost v roce 2000. Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) se v rozsudcích C-104/16 P a C-266/16 vyslovil k tomu, že území Západní Sahary nebylo zahrnuto do působnosti dohody o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu ani do působnosti dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

První dohoda o rybolovu mezi EU a Marockým královstvím byla uzavřena v roce 1995. Strany se však v roce 1999 nedohodly na obnovení protokolu; A tudíž až do roku 2007, kdy nabylo platnosti současné partnerství v oblasti rybolovu, nebyla uzavřena žádná dohoda.

První protokol k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu pozbyl účinnosti dne 27. února 2011 a stanovoval finanční příspěvek ve výši 36,1 milionu eur, přičemž 13,5 milionu eur z této částky bylo vyhrazeno na podporu rybářské politiky v Marockém království. Plavidla 11 členských států EU mohla v souladu s dohodou a protokolem získat povolení od Marockého království.

Druhý protokol sjednaný v únoru 2011 a prozatímně uplatňovaný do prosince 2011 nebyl schválen Evropský parlamentem. Třetí protokol byl uzavřen v červnu 2014 a jeho platnost skončila 14. července 2018. Dohoda s Marockým královstvím představuje smíšenou dohodu umožňující přístup k různým druhům ryb. EU za to poskytne finanční příspěvek, který zahrnuje práva přístupu pro plavidla EU do teritoriálních vod jejího partnera a rovněž finanční podporu odvětví.

Rozsudek Soudního dvora

Rozsudkem ze dne 27. února 2018 potvrdil Soudní dvůr dohodu o rybolovu a její protokol, jejž bylo možné uplatňovat od 15. července 2014 do 14 července 2018. Soudní dvůr však současně uvedl:

„je třeba pojem ‚území Maroka‘ uvedený v článku 11 dohody o partnerství chápat stejně jako pojem ‚území Marockého království‘ uvedený v článku 94 dohody o přidružení. Soudní dvůr již přitom poukázal na to, že posledně uvedený pojem musí být chápán tak, že se jím rozumí zeměpisná oblast, na které vykonává Marocké království veškeré pravomoci, které svrchovaným entitám přiznává mezinárodní právo, s vyloučením jakéhokoli jiného území, jako je území Západní Sahary (rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Rada v. Front Polisario, C‑104/16 P, EU: C: 2016:973, body 95 a 132).“ „Za těchto podmínek území Západní Sahary nespadá pod pojem ‚území Maroka‘ ve smyslu článku 11 dohody o partnerství.“

Dále Soudní dvůr konstatuje, že dohoda o rybolovu se vztahuje na „vody spadající pod svrchovanost nebo jurisdikci“ Marockého království. Navíc podle Úmluvy OSN o mořském právu jsou vody, v nichž je pobřežní stát oprávněn vykonávat svou svrchovanost nebo jurisdikci na základě úmluvy o mořském právu, pouze vody, které jsou přilehlé k jeho území a patří k jeho teritoriálnímu moři nebo k jeho výlučné ekonomické zóně. Soudní dvůr má tudíž za to, že jelikož území Západní Sahary není součástí území Marockého království, nepatří vody přiléhající k území Západní Sahary do marocké rybolovné oblasti uvedené v dohodě o partnerství.

Soudní dvůr uvedl v rozsudku 104/16 P dvě podmínky, které je záhodno uplatnit, totiž výslovné uvedení Západní Sahary, jakož i získání souhlasu obyvatelstva. Rada Evropské unie připojila třetí kritérium stanovující, že z dohody musí mít místní obyvatelstvo prospěch.

Jednání o nové dohodě a sjednání protokolu s Marockým královstvím

Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání s Marockým královstvím za účelem změny dohody o partnerství v odvětví rybolovu. Cílem jednání je změna Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím a uzavření protokolu k této dohodě v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice a se závěry Rady ze dne 19. března 2012 ke sdělení Komise ze dne 13. července 2011 o vnější dimenzi společné rybářské politiky (21.3.2018 COM(2018) 151 final).

Cílem dohody je podporovat odpovědný a udržitelný rybolov a přispět k přísnému dodržování mezinárodního práva a zároveň zajistit vzájemné výhody pro EU a Maroko. Tento nový protokol umožní přístup plavidlům loďstva Unie k vodám, na něž se vztahují stávající dohoda a protokol, a rovněž k vodám přiléhajícím k nesamosprávnému území Západní Sahary a zajistí pro evropské loďstvo nezbytná povolení.

V souladu s pokyny mandátu Rady zahájila Komise jednání s marockými úřady s cílem uzavřít novou dohodu o rybolovu. Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím byla parafována v červenci.

V čl. 1 písm. h) této nové dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu Evropská komise výslovně označuje rybolovné oblasti jako „vody středovýchodního Atlantiku ležící mezi rovnoběžkami 35° 47’18’’ a 20°46’13’’ severní šířky, včetně vod přiléhajících k území Západní Sahary, které zahrnují všechny správní oblasti. “

Pro sjednání nové dohody je podle Komise možné rozšířit zeměpisný rozsah o území Západní Sahary, aniž by to bylo v rozporu se závěry plynoucími z rozsudku Soudního dvora, pokud jsou splněny tři podmínky. Zaprvé musí dohoda výslovně stanovit, že se vztahuje na území Západní Sahary. Dále je nutné získat souhlas dotčených obyvatel. A nakonec musí mít místní obyvatelstvo z dohody prospěch. Splnění této třetí podmínky je v případě dohody o partnerství v oblasti rybolovu zásadní vzhledem k tomu, že 90 % úlovků evropských plavidel pochází z vod přiléhajících k území Západní Sahary.(1)

Konzultace s dotčeným obyvatelstvem

Pro tento účel Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Evropská komise vedly konzultace s obyvatelstvem Západní Sahary a zúčastněnými stranami. Většina účastníku diskuzí se vyjádřila ve prospěch nové dohody o rybolovu a obnovení protokolu. Podle nich má partnerství na rozvoj místních hospodářských činností v odvětví rybolovu pozitivní dopad.

Některé subjekty, jmenovitě Fronta Polisario, již Organizace Spojených národů a strany mírového procesu chápou jako zástupce obyvatel Západní Sahary, se nechtěly konzultací zúčastnit. Z technických diskuzí s Frontou Polisario vyplynulo, že tento subjekt dohodu zásadně odmítá.

Přínosy pro odvětví rybolovu v oblasti Západní Sahary

Odvětví rybolovu je soustředěno zejména v oblasti Al-’Ajúnu, Búždúru nebo Dachly. Toto odvětví zahrnuje podle informací marockých orgánů 141 podniků působících v oblasti zpracování produktů rybolovu, které se nacházejí v těchto městech a zaměstnávají přímo či nepřímo přibližně 90 000 osob. Obrat podniků působících v oblasti zpracovávání produktů rybolovu je odhadován na 4,9 miliard dirhamů (přibližně 450 milionů eur), přičemž 2,6 miliard dirhamů (přibližně 240 milionů eur) z této částky představuje obrat z produktů určených pro vývoz (z čehož 60 % je určeno pro EU).

Odvětví rybolovu a zpracování produktů rybolovu je v dané oblasti hlavním odvětvím z hlediska vytváření pracovních míst a z hlediska vývozu. Přesto zůstává jádrem činností v této oblasti rybolov, a to kvůli nedostatku zpracovatelských zařízení umožňujících lepší zhodnocení produktů. Patří tedy mezi odvětví se silným potenciálem z hlediska hospodářského růstu a zaměstnanosti v Západní Sahaře.

Evropská unie přispěla v Západní Sahaře k rozvoji činností zpracovávání produktů rybolovu. Unie rovněž financovala řadu projektů, jako je výstavba infrastruktury a zařízení umožňujících zvyšovat konkurenceschopnost a zaměstnanost v tomto odvětví, uplatněním ustanovení protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu týkajících se odvětvové podpory.

Hlavní podmínky dohody a protokolu

Strany se dohodly, že plavidla Unie budou lovit pouze přebytky přípustného odlovu uvedeného v čl. 62 odst. 2 a 3 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu a určeného jasným a transparentním způsobem na základě dostupného vědeckého poradenství. Strany budou spolupracovat v zájmu sledování vývoje stavu zdrojů v rybolovné oblasti. Za tímto účelem se dohodly pořádat společné vědecké zasedání, které se koná jednou ročně, střídavě v Unii a v Maroku.

Na základě závěrů vědeckého zasedání a nejlepších dostupných vědeckých stanovisek určí strany vzájemnou dohodou opatření směřující k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů.

Doba platnosti

Dohoda se bude uplatňovat po dobu neurčitou, zatímco protokol se bude uplatňovat po dobu čtyř let ode dne, kdy vstoupí v platnost, popřípadě ode dne, kdy dojde k jeho prozatímnímu použití.

Rybolovná práva

(a)  v kategorii „drobný pelagický rybolov na severu s použitím nevodu“: 22 plavidel, dále jen „kategorie 1“;

(b)  v kategorii „drobný rybolov na severu s nástražnou dlouhou lovnou šňůrou“: 35 plavidel, dále jen „kategorie 2“;

(c)  v kategorii „drobný rybolov na jihu s návnadou a pruty“ 10 plavidel, dále jen „kategorie 3“;

(d)  v kategorii „rybolov při dně na jihu s vlečnou sítí pro lov při dně a s nástražnou dlouhou lovnou šňůrou“: 16 plavidel, dále jen „kategorie 4“;

(e)  v kategorii „drobný rybolov tuňáků pomocí prutů“: 27 plavidel, dále jen „kategorie 5“;

(f)  v kategorii „průmyslový pelagický rybolov s použitím pelagické nebo semipelagické vlečné sítě a košelkového nevodu“: je roční kvóta:

i) 85 000 tun v prvním roce používání, 18 plavidel,

ii) 90 000 tun ve druhém roce používání, 18 plavidel,

iii) 100 000 tun ve třetím a čtvrtém roce používání, 18 plavidel,

dále jen „kategorie 6“.

Finanční příspěvek

1. Celková roční hodnota vyplývající z protokolu je odhadována na:

1.1. 48 100 000 EUR v prvním roce používání protokolu. Tato částka je rozdělena na:

(a)  37 000 000 EUR představujících finanční příspěvek uvedený v článku 12 dohody o rybolovu dále přidělených následovně:

i)  19 100 000 EUR jako finanční příspěvek za přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu;

ii)  17 900 000 EUR jako odvětvová podpora podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody o rybolovu;

b)  11 100 000 EUR odpovídajících odhadované hodnotě poplatků placených majiteli plavidel podle čl. 12 odst. 2 písm. b) dohody o rybolovu.

1.2. 50 400 000 EUR ve druhém roce používání protokolu. Tato částka je rozdělena na:

(a)  38 800 000 EUR představujících finanční příspěvek uvedený v článku 12 dohody o rybolovu dále přidělených následovně:

i)  20 000 000 EUR jako finanční příspěvek za přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu;

ii)  18 800 000 EUR jako odvětvová podpora podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody o rybolovu;

(b)  11 600 000 EUR odpovídajících odhadované hodnotě poplatků placených majiteli plavidel podle čl. 12 odst. 2 písm. b) dohody o rybolovu.

1.3. 55 100 000 EUR ve třetím a čtvrtém roce používání protokolu. Tato částka je rozdělena na:

(a)  42 400 000 EUR představujících finanční příspěvek uvedený v článku 12 dohody o rybolovu dále přidělených následovně:

i)  21 900 000 EUR jako finanční příspěvek za přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu;

ii)  20 500 000 EUR jako odvětvová podpora podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody o rybolovu;

(b)    12 700 000 EUR odpovídajících odhadované hodnotě poplatků placených majiteli plavidel podle čl. 12 odst. 2 písm. b) dohody o rybolovu.

(1)

Viz studie o rybolovu o andaluském pobřeží Atlantského oceánu zadaná výborem PECH.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (11.12.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohodě

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Zpravodaj: José Manuel Fernandes

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rada dne 16. dubna 2018 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Marockým královstvím s cílem změnit dohodu o partnerství (vypršela dne 14. července 2018) a dohodnout se na novém prováděcím protokolu k dohodě. Nová dohoda o rybolovu ruší dohodu mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, která vstoupila v platnost dne 28. února 2007. Současná dohoda o partnerství je součástí rámce pro vztahy mezi Unií a Marokem, které vycházejí z Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, jež vstoupila v platnost v roce 2000.

Vyjednávání a výsledné texty berou plně v úvahu rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. února 2018 ve věci C-266/165, v němž bylo rozhodnuto, že dohoda o rybolovu a její protokol se nevztahují na vody přiléhající k území Západní Sahary. Vzhledem k úvahám obsaženým v rozsudku Soudního dvora a v souladu s přáním obou stran však bylo během vyjednávání toto území a jeho přiléhající vody do dohody o rybolovu zahrnuto.

Z ekonomického hlediska je důležité, aby loďstvo Unie provozovalo své rybolovné činnosti v právním rámci, který je jistý, a to i ve zmíněných vodách. Pokračování partnerství v oblasti rybolovu je rovněž nezbytné k tomu, aby toto území mohlo i nadále těžit z odvětvové podpory poskytované dohodou, a to v souladu s právem Společenství i mezinárodním právem a ku prospěchu místního obyvatelstva.

Poradní sboru pro dálkový rybolov a Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) rovněž vedly konzultace s dotčeným obyvatelstvem Západní Sahary, aby se ujistily, že uvedené obyvatelstvo mělo možnost se k rozšíření partnerství o vody přiléhající k Západní Sahaře vyjádřit a že bude mít přínos ze sociálně-ekonomických důsledků dohody o rybolovu úměrný rybolovným činnostem.

Unie nepředjímá výsledek politického procesu týkajícího se konečného statusu Západní Sahary, který probíhá pod záštitou Spojených národů, a neustále potvrzuje svůj závazek k vyřešení sporu v Západní Sahaře.

Protokol se vztahuje na období čtyř let od data jeho použitelnosti. Cílem nové dohody je uplatnit zásady reformy z roku 2009: dobrou správu rybolovu a jeho udržitelnost, dodržování lidských práv, transparentnost a nediskriminaci. Změna dohody je též nezbytná proto, aby byl zajištěn soulad s rozsudkem Soudního dvora ze dne 27. února 2018 a stanoven právní základ pro uplatňování dohody ve vodách přiléhajících k území Západní Sahary.

Každoročně bude vyplácen finanční příspěvek, který činí 37 000 000 EUR a který se bude každý rok postupně zvyšovat a v posledním roce dosáhne 42 400 000 EUR; příspěvek se skládá z:

a) finančního příspěvku za přístup plavidel Unie ve výši 19 100 000 EUR za první rok provádění protokolu, který bude ve druhém roce navýšen na 20 000 000 EUR a ve třetím a čtvrtém roce na 21 900 000 EUR;

b) podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Marockého království ve výši 17 900 000 EUR za první rok provádění protokolu, která bude ve druhém roce navýšena na 18 800 000 EUR a ve třetím a čtvrtém roce na 20 500 000 EUR. Tato podpora splňuje cíle vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních či mořských lovištích Marockého království.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohodě.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměně dopisů připojených k dohodě

Referenční údaje

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

PECH

 

 

 

 

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Projednání ve výboru

21.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměně dopisů připojených k dohodě

Referenční údaje

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

14.1.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

17.1.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

21.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

7

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Datum předložení

25.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění