Procedure : 2018/0349(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0027/2019

Indgivne tekster :

A8-0027/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0065

HENSTILLING     ***
PDF 187kWORD 62k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

14367/2018– C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Alain Cadec

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14367/2018),

–  der henviser til udkastet til partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen, (12983/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0033/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0027/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Marokkos regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Generelle betragtninger

Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko har forhandlet om en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri for at styrke de bilaterale forbindelser og etablere en dialog om fiskeriforvaltning. Aftalen indgår under den bredere ramme, der udgøres af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, som trådte i kraft i 2000. Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) fastslog i sag C-104/16 P og C-266/16, at Vestsaharas område ikke skulle optages i anvendelsesområdet for aftalen om gensidig liberalisering, for så vidt angår landbrugsprodukter og fiskevarer, samt inden for rammerne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri.

Den første fiskeriaftale mellem EU og Marokko blev indgået i 1995. Parterne nåede imidlertid ikke til enighed om en fornyelse af protokollen i 1999. Der var derfor ingen aftale, før det nuværende fiskeripartnerskab trådte i kraft i februar 2007.

Den første protokol til fiskeripartnerskabsaftalen udløb den 27. februar 2011. Den indebar et finansielt bidrag på 36,1 mio. EUR, hvoraf 13,5 mio. EUR var afsat til støtte for Marokkos fiskeripolitik. Fartøjer fra 11 EU-medlemsstater kunne opnå fiskeritilladelser i Marokko i henhold til aftalen og protokollen.

En anden protokol, der blev forhandlet i februar 2011, og som blev anvendt midlertidigt indtil december 2011, blev ikke godkendt af Europa-Parlamentet. En tredje protokol blev indgået i juli 2014 og udløb den 14. juli 2018. Aftalen med Marokko er en blandet aftale, der sikrer adgang til forskellige fiskearter. Til gengæld yder EU et finansielt bidrag, der dækker adgangsrettigheder til partnerlandets territorialfarvande for EU-fartøjer og finansiering af sektorstøtte.

Domstolens dom

I sin dom af 27. februar 2018 godkender Domstolen fiskeriaftalen og den tilhørende protokol gældende fra den 15. juli 2014 til den 14. juli 2018. Domstolen fastslår imidlertid, at

"begrebet "Marokkos område" i partnerskabsaftalens artikel 11 [skal] forstås på samme måde som begrebet "Kongeriget Marokkos område" i associeringsaftalens artikel 94. Domstolen har imidlertid allerede fastslået, at dette begreb skal forstås som en henvisning til det geografiske område, hvorpå Kongeriget Marokko fuldt ud udøver den kompetence, som suveræne stater er anerkendt i henhold til folkeretten, med udelukkelse af alle andre områder, såsom Vestsaharas område (dom af 21.12.2016, Rådet mod Front Polisario, C-104/16 P, EU: C:2016:973, præmis 95 og 132)." Under disse omstændigheder er Vestsaharas område ikke omfattet af begrebet "Marokkos område" som omhandlet i partnerskabsaftalens artikel 11.

Domstolen bemærker dernæst, at "fiskeriaftalen finder anvendelse på farvande henhørende under [Kongeriget Marokkos] højhedsområde eller jurisdiktion." I henhold til FN's havretskonvention er "de farvande, som kyststaten har beføjelse til at udøve suverænitet eller jurisdiktion over (...), begrænset til farvande, der støder op til dets territorium, og som henhører under statens søterritorium eller eksklusive økonomiske zone." Domstolen fastslog derfor, at "i betragtning af, at Vestsaharas område ikke er en del af Kongeriget Marokkos område (...), henhører de farvande, der støder op til Vestsaharas område, ikke under den marokkanske fiskerizone som omhandlet i partnerskabsaftalen (...)".

Retten udtalte i sin dom i sagen 104-16 P, at to betingelser gjorde sig gældende, nemlig en udtrykkelig omtale af Vestsahara og erhvervelse af befolkningens samtykke. Rådet for Den Europæiske Union har desuden tilføjet et tredje kriterium, nemlig at aftalen skal være til gavn for lokalbefolkningen.

Forhandlinger om en ny aftale og protokol med Kongeriget Marokko

Rådet har bemyndiget Kommissionen til at indlede forhandlinger om ændring af fiskeripartnerskabsaftalen med Marokko. Formålet med forhandlingerne er at ændre fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko og at indgå en protokol til aftalen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik og med Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om Kommissionens meddelelse af 13. juli 2011 om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension (21.3.2018, COM(2018)0151).

Formålet med aftalen er at fremme et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri og at bidrage til en nøje overholdelse af folkeretten, samtidig med at der sikres gensidige fordele for Unionen og Marokko. Denne nye protokol giver EU-fartøjer adgang til farvandene under den nuværende aftale og protokol og til de tilstødende farvande i det ikke-selvstyrende område Vestsahara, som giver den europæiske flåde de nødvendige tilladelser.

I overensstemmelse med instrukserne i Rådets mandat indledte Kommissionen forhandlinger med de marokkanske myndigheder med henblik på at nå frem til en ny fiskeriaftale. I juli blev der paraferet en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko.

I dette nye bæredygtige fiskeripartnerskab definerer Europa-Kommissionen i artikel 1, litra h), klart fiskerizonen som "det østlige centrale Atlanterhav mellem 35°47'18"N og 20°46'13"N, herunder farvandene ud for Vestsahara, hvorved alle forvaltningszonerne er omfattet. "

Med hensyn til forhandlingerne om den nye aftale fandt Kommissionen, at det geografiske anvendelsesområde kunne udvides til Vestsahara, uden at dette modsiger konklusionerne i Domstolens dom, forudsat at tre betingelser er opfyldt. For det første skal aftalen udtrykkeligt indeholde bestemmelser om anvendelsen heraf på Vestsahara. For det andet skal der indhentes samtykke fra de berørte befolkninger. Endelig skal aftalen være til gavn for lokalbefolkningen. For så vidt angår fiskeripartnerskabsaftalen, er sidstnævnte betingelse af afgørende betydning, da mere end 90 % af den europæiske flådes fangster finder sted i farvandene ud for Vestsahara.(1)

Høring af de berørte befolkningsgrupper

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Kommissionen har gennemført en høringsproces af lokalbefolkningen i Vestsahara og andre berørte parter. De fleste samtalepartnere gik ind for en ny fiskeriaftale og en fornyelse af protokollen. Sidstnævnte understregede de positive virkninger af partnerskabet for udviklingen af de lokale økonomiske aktiviteter i fiskerisektoren.

Andre samtalepartnere, herunder Front Polisario, der af FN betragtes som repræsentant for Vestsahara og part i fredsprocessen, ønskede ikke at deltage i høringen. De tekniske drøftelser, der er blevet ført med Front Polisario, tydeliggjorde Front Polisarios principielle modstand mod aftalen.

Fordele for fiskerisektoren i Vestsahara

Fiskerisektoren er koncentreret i områderne Layoune, Boujdaur og Dakhla. Ifølge oplysninger fra Marokko omfatter denne sektor 141 fiskeforarbejdningsvirksomheder i disse byer, som beskæftiger ca. 90 000 mennesker direkte eller indirekte. Fiskeforarbejdningsaktiviteterne anslås til ca. 4,9 mia. dirham (ca. 450 mio. EUR), hvoraf 2,6 mia. dirham (ca. 240 mio. EUR) er bestemt til eksport (hvoraf ca. 60 % er bestemt til EU).

Sektoren for fiskeri og forarbejdning af fiskevarer er den største beskæftigelsessektor i området, men også den største eksportsektor. De fleste jobs findes dog stadig inden for selve fiskeriet, da der mangler forarbejdningsfaciliteter til at udnytte produkterne bedre. Det er således en sektor med et højt vækst- og beskæftigelsespotentiale i Vestsahara.

Den Europæiske Union har bidraget til udviklingen af forarbejdning af fiskevarer i Vestsahara. I overensstemmelse med protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko om sektorstøtte har Unionen også finansieret en lang række aktiviteter, f.eks. opførelse af infrastruktur og udstyr til forbedring af konkurrenceevnen og beskæftigelsen i sektoren for forarbejdning af fiskerivarer.

De vigtigste aspekter af aftalen og protokollen

Parterne er enige om, at EU-fiskerfartøjer kun må fange overskuddet af den tilladte fangstmængde som omhandlet i artikel 62, stk. 2 og 3, i UNCLOS og som identificeret på en klar og gennemsigtig måde på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Parterne samarbejder med henblik på at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i fiskerizonen. Med henblik herpå aftales det at holde et fælles videnskabeligt møde hvert år skiftevis i Unionen og i Marokko.

På grundlag af konklusionerne fra det videnskabelige møde og den bedste videnskabelige rådgivning træffer parterne i fællesskab de fornødne foranstaltninger, som skal sikre, at fiskeressourcerne forvaltes bæredygtigt.

Varighed

Denne aftale anvendes på ubestemt tid, men protokollen finder anvendelse i en periode på fire år fra datoen for dens ikrafttræden eller i givet fald dens midlertidige anvendelse.

Fiskemuligheder

(a)  i kategorien "ikke-industrielt pelagisk notfiskeri i den nordlige del af zonen": 22 fartøjer, i det følgende benævnt "kategori 1"

(b)  i kategorien "ikke-industrielt fiskeri med bundsat langline i den nordlige del af zonen": 35 fartøjer, i det følgende benævnt "kategori 2"

(c)  i kategorien "ikke-industrielt fiskeri med line og stang i den sydlige del af zonen": 10 fartøjer, i det følgende benævnt "kategori 3"

(d)  i kategorien "demersalt fiskeri med bundtrawl og bundsat langline i den sydlige del af zonen": 16 fartøjer, i det følgende benævnt "kategori 4"

(e)  i kategorien "ikke-industrielt tunfiskeri med stang": 27 fartøjer, i det følgende benævnt "kategori 5"

(f)  i kategorien "pelagisk industrielt fiskeri med pelagisk eller semipelagisk trawl og med not": årlig kvote:

i) 85 000 ton i det første anvendelsesår, 18 fartøjer

ii) 90 000 ton i det andet anvendelsesår, 18 fartøjer

iii) 100 000 ton i det tredje og fjerde anvendelsesår, 18 fartøjer

herefter benævnt "kategori 6".

Finansiel modydelse

1. Den samlede anslåede årlige værdi af protokollen beløber sig til:

1.1. 48 100 000 EUR i det første anvendelsesår. Dette beløb fordeles som følger:

(a)  37 000 000 EUR i form af den finansielle modydelse i artikel 12 i fiskeriaftalen fordelt som følger:

i)  19 100 000 EUR som finansiel kompensation til gengæld for EU-fartøjers adgang til fiskerizonen, jf. artikel 12, stk. 2, litra a), i fiskeriaftalen

ii)  17 900 000 EUR i form af sektorstøtte, jf. artikel 12, stk. 2, litra c), i fiskeriaftalen

(b)  11 100 000 EUR svarende til de forventede afgifter, rederne skal betale, jf. artikel 12, stk. 2, litra b), i fiskeriaftalen.

1.2. 50 400 000 EUR i det andet anvendelsesår. Dette beløb fordeles som følger:

(a)  38 800 000 EUR i form af den finansielle modydelse i artikel 12 i fiskeriaftalen fordelt som følger:

i)  20 000 000 EUR som finansiel kompensation til gengæld for EU-fartøjers adgang til fiskerizonen, jf. artikel 12, stk. 2, litra a), i fiskeriaftalen

ii)  18 800 000 EUR i form af sektorstøtte, jf. artikel 12, stk. 2, litra c), i fiskeriaftalen

(b)  11 600 000 EUR svarende til de forventede afgifter, rederne skal betale, jf. artikel 12, stk. 2, litra b), i fiskeriaftalen.

1.3. 55 100 000 EUR i det tredje og fjerde anvendelsesår. Dette beløb fordeles som følger:

(a)  42 400 000 EUR i form af den finansielle modydelse i artikel 12 i fiskeriaftalen fordelt som følger:

i)  21 900 000 EUR som finansiel kompensation til gengæld for EU-fartøjers adgang til fiskerizonen, jf. artikel 12, stk. 2, litra a), i fiskeriaftalen

ii)  20 500 000 EUR i form af sektorstøtte, jf. artikel 12, stk. 2, litra c), i fiskeriaftalen

(b)    12 700 000 EUR svarende til de forventede afgifter, rederne skal betale, jf. artikel 12, stk. 2, litra b), i fiskeriaftalen.

(1)

Jf. undersøgelse bestilt af PECH-udvalget om fiskeriet i farvandene ud for Andalusiens Atlanterhavskyst.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (11.12.2018)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Ordfører for udtalelse: José Manuel Fernandes

KORT BEGRUNDELSE

Rådet bemyndigede den 16. april 2018 Kommissionen til at indlede forhandlinger med Kongeriget Marokko med henblik på at ændre partnerskabsaftalen (der udløb den 14. juli 2018) og nå til enighed om en ny gennemførelsesprotokol dertil. Den nye fiskeriaftale ophæver fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko, der trådte i kraft den 28. februar 2007. På et mere overordnet plan er den nuværende partnerskabsaftale et led i forbindelserne mellem EU og Marokko som afspejlet i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, som trådte i kraft i 2000.

Disse forhandlinger og de deraf følgende tekster tager fuldt ud hensyn til dommen afsagt af Den Europæiske Unions Domstol den 27. februar 2018 i sag C-266/165, hvori det blev fastslået, at fiskeriaftalen og den tilhørende protokol ikke finder anvendelse på farvande, der støder op til Vestsaharas territorium. Under henvisning til betragtningerne i Domstolens dom og i overensstemmelse med de to parters ønsker har det imidlertid været muligt at lade dette territorium og de farvande, som støder op til det, omfatte af fiskeripartnerskabet.

Fra et økonomisk synspunkt er det vigtigt, at EU-flåden udøver sit fiskeri, herunder i disse farvande, inden for en sikker retlig ramme. Videreførelsen af fiskeripartnerskabet er også afgørende for, at territoriet fortsat kan drage fordel af den sektorstøtte, der er fastsat i aftalen, under overholdelse af EU-retten og folkeretten og til gavn for de lokale befolkninger.

Desuden har Det Rådgivende Råd for Højsøflåden ligesom Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) hørt de berørte befolkninger i Vestsahara for at sikre, at disse havde mulighed for at fremsætte bemærkninger om udvidelsen af partnerskabet til at omfatte farvandene ud for Vestsahara, og at de nyder godt af fiskeriaftalens socioøkonomiske fordele i en udstrækning, der er proportionel med fiskeriet.

Unionen foregriber ikke resultatet af den af FN-ledede politiske proces om Vestsaharas endelige status, og har fortsat bekræftet sin tilslutning til tvistbilæggelsen i Vestsahara.

Protokollen dækker en periode på fire år fra datoen for ikrafttrædelsen. Målet med den nye aftale er at afspejle principperne i 2009-reformen: god forvaltningspraksis inden for fiskeri og bæredygtighed, respekt for menneskerettighederne, gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling. Ændringen af aftalen er også nødvendig for at efterkomme Domstolens dom af 27. februar 2018 og skabe retsgrundlaget for anvendelse af aftalen på de farvande, der støder op til Vestsaharas territorium.

Den årlige finansielle modydelse er på 37 000 000 EUR og forhøjes hvert år for i det sidste år at nå op på 42 400 000 EUR og fordeler sig på følgende grundlag:

a) en finansiel kompensation til gengæld for EU-fartøjers adgang på 19 100 000 EUR for det første år, hvor protokollen anvendes, 20 000 000 EUR det andet år og 21 900 000 EUR det tredje og det fjerde år

b) bistand til udvikling af fiskerisektorpolitikken i Kongeriget Marokko på 17 900 000 EUR pr. år for protokollens første anvendelsesår, 18 800 000 EUR det andet år og 20 500 000 EUR det tredje og fjerde år. Denne bistand stemmer overens med målene i Kongeriget Marokkos nationale politik om bæredygtig forvaltning af fiskeressourcer i kyst- og havområder.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

Referencer

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Behandling i udvalg

21.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

Referencer

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

14.1.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

17.1.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

21.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

7

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Dato for indgivelse

25.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse