Διαδικασία : 2018/0349(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0027/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0065

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 212kWORD 70k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία

(14367/2018 – C8‑0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Alain Cadec

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία

(14367/2018 – C8‑0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14367/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (12983/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0033/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0027/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικές παρατηρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βασίλειο του Μαρόκου διαπραγματεύτηκαν νέα συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την καθιέρωση διαλόγου για τη διακυβέρνηση της αλιείας. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, η οποία άρχισε να ισχύει το 2000. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής, το Δικαστήριο) εξέδωσε απόφαση στις υποθέσεις C-104/16 P και C-266/16, αντίστοιχα, σχετικά με τη μη συμπερίληψη του εδάφους της Δυτικής Σαχάρας στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας για την αμοιβαία ελευθέρωση των γεωργικών και των αλιευτικών προϊόντων, καθώς και στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας.

Η πρώτη αλιευτική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου ανάγεται στο 1995. Ωστόσο, τα μέρη δεν συμφώνησαν για την ανανέωση του πρωτοκόλλου, το 1999. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε συμφωνία έως ότου τεθεί σε ισχύ η τρέχουσα σύμπραξη στον τομέα της αλιείας, τον Φεβρουάριο του 2007.

Το πρώτο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης έληξε στις 27 Φεβρουαρίου 2011 και προέβλεπε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 36,1 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 13,5 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής του Μαρόκου. Τα σκάφη 11 κρατών μελών της ΕΕ μπορούσαν να λάβουν άδειες αλιείας από το Μαρόκο βάσει της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου.

Ένα δεύτερο πρωτόκολλο, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων τον Φεβρουάριο του 2011 και εφαρμόστηκε προσωρινά έως τον Δεκέμβριο του 2011, δεν εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τρίτο πρωτόκολλο συνήφθη τον Ιούλιο του 2014, το οποίο έληξε στις 14 Ιουλίου 2018. Η συμφωνία που υπεγράφη με το Μαρόκο είναι μια μικτή συμφωνία που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διάφορα είδη ιχθύων. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ χορηγεί χρηματοδοτική συνεισφορά, η οποία περιλαμβάνει ένα μέρος των δικαιωμάτων πρόσβασης των σκαφών της ΕΕ στα χωρικά ύδατα του εταίρου, και χρηματοδότηση για τομεακή στήριξη.

Απόφαση του Δικαστηρίου

Με την απόφασή του της 27ης Φεβρουαρίου 2018, το Δικαστήριο εγκρίνει την αλιευτική συμφωνία και το πρωτόκολλό της με ισχύ από τις 15 Ιουλίου 2014 έως τις 14 Ιουλίου 2018. Ωστόσο, το Δικαστήριο αναφέρει:

«Η έννοια της «επικράτειας του Μαρόκου» που εμφαίνεται στο άρθρο 11 της συμφωνίας σύμπραξης θα πρέπει να νοείται κατά τον ίδιο τρόπο με την έννοια της «επικράτειας του Βασιλείου του Μαρόκου» που εμφαίνεται στο άρθρο 94 της συμφωνίας σύνδεσης. Όμως, το Δικαστήριο έχει ήδη επισημάνει ότι η τελευταία αυτή έννοια θα πρέπει να εκληφθεί ότι παραπέμπει στον γεωγραφικό χώρο επί του οποίου το Βασίλειο του Μαρόκου ασκεί τις πλήρεις αρμοδιότητες που αναγνωρίζει στις κυρίαρχες οντότητες το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας κάθε άλλη επικράτεια, όπως της Δυτικής Σαχάρας (απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Συμβούλιο/Μέτωπο Πολισάριο, C-104/16 P, EU: C: 2016 :973, σκέψεις 95 και 132). Υπό τις συνθήκες αυτές, το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας δεν εμπίπτει στην έννοια της «επικράτειας του Μαρόκου» κατά την έννοια του άρθρου 11 της συμφωνίας σύμπραξης.

Το Δικαστήριο επισημαίνει στη συνέχεια ότι η αλιευτική συμφωνία εφαρμόζεται στα «ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία» του Βασιλείου του Μαρόκου. Όμως, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, τα ύδατα στα οποία το παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχία ή δικαιοδοσία περιορίζονται στα ύδατα που είναι παρακείμενα στο έδαφός του και εμπίπτουν στα χωρικά του ύδατα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη του. Συνεπώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι, δεδομένου ότι το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας δεν αποτελεί τμήμα του εδάφους του Βασιλείου του Μαρόκου, τα ύδατα που είναι παρακείμενα στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας δεν υπάγονται στην αλιευτική ζώνη του Μαρόκου που αναφέρεται στη συμφωνία σύμπραξης.

Το Δικαστήριο, στην απόφασή του 104-16 P, διατύπωσε δύο προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν, δηλαδή τη ρητή αναφορά στη Δυτική Σαχάρα και τη λήψη της συναίνεσης του πληθυσμού. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθεσε επίσης ένα τρίτο κριτήριο, δηλαδή ότι η συμφωνία θα πρέπει να ωφελεί τον τοπικό πληθυσμό.

Διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας και πρωτοκόλλου με το Βασίλειο του Μαρόκου

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με σκοπό την τροποποίηση της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με το Μαρόκο. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι η τροποποίηση της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου και η σύναψη πρωτοκόλλου στην εν λόγω συμφωνία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2011, για την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (21.3.2018, COM (2018) 151 final).

Στόχος της συμφωνίας είναι η προώθηση μιας βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας και η συμβολή στην αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου, με παράλληλη διασφάλιση αμοιβαίων οφελών για την Ένωση και το Μαρόκο. Το νέο αυτό πρωτόκολλο επιτρέπει την πρόσβαση των σκαφών του στόλου της ΕΕ στα ύδατα που εμπίπτουν στην ισχύουσα συμφωνία και το πρωτόκολλο καθώς και στα παρακείμενα ύδατα του μη αυτόνομου εδάφους της Δυτικής Σαχάρας, που παρέχει τις αναγκαίες άδειες για τον ευρωπαϊκό στόλο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στο πλαίσιο της εντολής του Συμβουλίου, η Επιτροπή άρχισε διαπραγματεύσεις με τις μαροκινές αρχές με σκοπό την επίτευξη νέας αλιευτικής συμφωνίας. Μια συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μονογραφήθηκε τον Ιούλιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ρητή αναφορά στις αλιευτικές ζώνες του άρθρο 1 στοιχείο η) ως «τα ύδατα του Κεντροανατολικού Ατλαντικού που βρίσκονται μεταξύ των παραλλήλων 35° 47′ 18 βόρεια και 20° 46′ 13 βόρεια, συμπεριλαμβανομένων των παρακείμενων υδάτων της Δυτικής Σαχάρας, τα οποία καλύπτουν όλες τις ζώνες διαχείρισης. »

Για τη διαπραγμάτευση της νέας συμφωνίας, η Επιτροπή έκρινε ότι η γεωγραφική διάσταση μπορούσε να επεκταθεί στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας, χωρίς αυτό να έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της απόφασης του Δικαστηρίου, υπό την επιφύλαξη τριών προϋποθέσεων. Κατ’ αρχάς, η συμφωνία πρέπει να προβλέπει ρητά την εφαρμογή της στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας. Έπειτα, πρέπει να ληφθεί η συναίνεση των ενδιαφερόμενων πληθυσμών. Τέλος, η συμφωνία πρέπει να ωφελεί τους τοπικούς πληθυσμούς. Στην περίπτωση της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, η τελευταία αυτή προϋπόθεση είναι ουσιώδης, δεδομένου ότι πάνω από το 90 % των αλιευμάτων του ευρωπαϊκού στόλου πραγματοποιείται στα ύδατα που γειτνιάζουν με το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας(1).

Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγαν διαδικασία διαβούλευσης με τους τοπικούς πληθυσμούς της Δυτικής Σαχάρας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πλειονότητα των συνομιλητών τάχθηκε υπέρ μιας νέας αλιευτικής συμφωνίας και της ανανέωσης του πρωτοκόλλου. Οι τελευταίοι επικαλέστηκαν τον θετικό αντίκτυπο της σύμπραξης στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της αλιείας.

Άλλοι συνομιλητές, συμπεριλαμβανομένου του Μετώπου Πολισάριο, που θεωρείται εκπρόσωπος του λαού της Δυτικής Σαχάρας από τα Ηνωμένα Έθνη και συμβαλλόμενο μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας, δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση. Οι τεχνικές συζητήσεις με το Μέτωπο Πολισάριο αποκάλυψαν την επί της αρχής αντίθεση του μετώπου Πολισάριο στη συμφωνία.

Οφέλη για τον τομέα της αλιείας στη Δυτική Σαχάρα

Ο τομέας της αλιείας συγκεντρώνεται στις περιοχές Laayoune, Boujdour και Dakhla. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μαρόκο, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει 141 επιχειρήσεις επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων σε αυτές τις πόλεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 90.000 άτομα άμεσα ή έμμεσα. Οι εργασίες επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων εκτιμώνται σε περίπου 4,9 δισεκατομμύρια dirhams (περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων 2,6 δισεκατομμύρια προορίζονται για εξαγωγή (εκ των οποίων περίπου το 60 % προορίζονται για την Ένωση).

Ο τομέας της αλιείας και της επεξεργασίας προϊόντων της θάλασσας είναι ο κύριος τομέας απασχόλησης στην επικράτεια, αλλά και ο πρώτος εξαγωγικός τομέας. Ωστόσο, η αλιευτική δραστηριότητα παραμένει συγκεντρωμένη στα αρχικά στάδια της αλιείας, λόγω της ανεπάρκειας εγκαταστάσεων επεξεργασίας, οι οποίες θα καθιστούσαν δυνατή την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων. Ως εκ τούτου, αποτελεί έναν από τους τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης στη Δυτική Σαχάρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων στη Δυτική Σαχάρα. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου για την τομεακή στήριξη, η Ένωση χρηματοδότησε επίσης μεγάλο αριθμό δράσεων, όπως η κατασκευή υποδομών και εξοπλισμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον τομέα της επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων.

Κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου

Τα Μέρη συμφωνούν τα σκάφη της Ένωσης να αλιεύουν μόνο πλεονάσματα των επιτρεπόμενων αλιευμάτων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφοι 2 και 3 της UNCLOS και προσδιορίζονται, με σαφήνεια και διαφάνεια, βάσει των διαθέσιμων σχετικών επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Τα Μέρη συνεργάζονται για να παρακολουθούν την κατάσταση των πόρων στην αλιευτική ζώνη. Για τον σκοπό αυτό, συμφωνείται να καθιερωθεί μεικτή επιστημονική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιείται μία φορά ετησίως, εκ περιτροπής στην Ένωση και στο Μαρόκο.

Με βάση τα συμπεράσματα της επιστημονικής συνάντησης και υπό το πρίσμα των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τα Μέρη λαμβάνουν, με κοινή συναίνεση και εφόσον είναι αναγκαίο, μέτρα που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

Διάρκεια

Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου διάρκειας, αλλά το πρωτόκολλο εφαρμόζεται για περίοδο 4 ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ή, κατά περίπτωση, της προσωρινής εφαρμογής του.

Αλιευτικές δυνατότητες

α)  για την κατηγορία «Μη βιομηχανική πελαγική αλιεία στο Βορρά με γρίπο»: 22 σκάφη, εφεξής «Κατηγορία 1»·

β)  για την κατηγορία «Μη βιομηχανική αλιεία στο Βορρά με παραγάδια βυθού»: 35 σκάφη, εφεξής «Κατηγορία 2»·

γ)  για την κατηγορία «Μη βιομηχανική αλιεία στο Νότο με πετονιά και καλάμι»: 10 σκάφη, εφεξής «Κατηγορία 3»·

δ)  για την κατηγορία «Βενθοπελαγική αλιεία στο Νότο με τράτες βυθού και με παραγάδια βυθού»: 16 σκάφη, εφεξής «Κατηγορία 4»·

ε)  για την κατηγορία «Μη βιομηχανική θυνναλιεία με καλάμι»: 27 σκάφη, εφεξής «Κατηγορία 5»·

στ)  για την κατηγορία «Βιομηχανική πελαγική αλιεία με πελαγική ή ημιπελαγική τράτα και γρι-γρι»: ετήσια ποσόστωση:

i) 85 000 τόνοι για το πρώτο έτος εφαρμογής, 18 σκάφη,

ii) 90 000 τόνοι για το δεύτερο έτος εφαρμογής, 18 σκάφη,

iii) 100 000 τόνοι για το τρίτο και το τέταρτο έτος εφαρμογής, 18 σκάφη,

εφεξής «Κατηγορία 6»·

Χρηματική αντιπαροχή

1. Η εκτιμώμενη συνολική ετήσια αξία του πρωτοκόλλου ανέρχεται σε:

1.1. 48 100 000 EUR για το πρώτο έτος εφαρμογής. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής:

α)  37 000 000 EUR ως χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 12 της αλιευτικής συμφωνίας, η οποία κατανέμεται ως εξής:

i)  19 100 000 EUR ως χρηματική αποζημίωση για την πρόσβαση των σκαφών της Ένωσης στην αλιευτική ζώνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της αλιευτικής συμφωνίας·

ii)  17 900 000 EUR ως τομεακή στήριξη όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της αλιευτικής συμφωνίας·

β)  11 100 000 EUR που αντιστοιχούν στο κατ’ εκτίμηση ποσό των τελών τα οποία οφείλουν οι εφοπλιστές, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της αλιευτικής συμφωνίας.

1.2. 50 400 000 EUR για το δεύτερο έτος εφαρμογής. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής:

α)  38 800 000 EUR ως χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 12 της αλιευτικής συμφωνίας, η οποία κατανέμεται ως εξής:

i)  20 000 000 EUR ως χρηματική αποζημίωση για την πρόσβαση των σκαφών της Ένωσης στην αλιευτική ζώνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της αλιευτικής συμφωνίας·

ii)  18 800 000 EUR ως τομεακή στήριξη όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της αλιευτικής συμφωνίας·

β)  11 600 000 EUR που αντιστοιχούν στο κατ’ εκτίμηση ποσό των τελών τα οποία οφείλουν οι εφοπλιστές, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της αλιευτικής συμφωνίας.

1.3. 55 100 000 EUR για το τρίτο και το τέταρτο έτος εφαρμογής. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής:

α)  42 400 000 EUR ως χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 12 της αλιευτικής συμφωνίας, η οποία κατανέμεται ως εξής:

i)  21 900 000 EUR ως χρηματική αποζημίωση για την πρόσβαση των σκαφών της Ένωσης στην αλιευτική ζώνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της αλιευτικής συμφωνίας·

ii)  20 500 000 EUR ως τομεακή στήριξη όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της αλιευτικής συμφωνίας·

β)    12 700 000 EUR που αντιστοιχούν στο κατ’ εκτίμηση ποσό των τελών τα οποία οφείλουν οι εφοπλιστές, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συμφωνίας.

(1)

Βλ. μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Αλιείας (PECH) σχετικά με την αλιεία στην ατλαντική ακτή της Ανδαλουσίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.12.2018)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: José Manuel Fernandes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Απριλίου 2018 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο, για την τροποποίηση της συμφωνίας σύμπραξης (που έληξε στις 16 Απριλίου 2018) και την εξεύρεση συμφωνίας για τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου εφαρμογής της. Με τη νέα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης καταργείται η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Φεβρουαρίου 2007. Η παρούσα συμφωνία σύμπραξης εντάσσεται κυρίως στο πλαίσιο των σχέσεων της Ένωσης με το Μαρόκο, όπως περιγράφονται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000.

Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις και τα κείμενα που προέκυψαν από αυτές λαμβάνουν πλήρως υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Φεβρουαρίου 2018 στην υπόθεση C-266/165, που έκρινε ότι η αλιευτική συμφωνία και το πρωτόκολλό της δεν εφαρμόζονται στα χωρικά ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιθέμενα στην απόφαση του Δικαστηρίου, και σύμφωνα με την επιθυμία των δύο μερών, κατέστη δυνατόν κατά τις διαπραγματεύσεις να περιληφθούν στην αλιευτική σύμπραξη το εν λόγω έδαφος και τα χωρικά του ύδατα.

Από οικονομική άποψη, είναι σημαντικό να ασκεί ο στόλος της Ένωσης τις αλιευτικές του δραστηριότητες, μεταξύ άλλων στα εν λόγω ύδατα, σε πλαίσιο ασφάλειας δικαίου με σαφώς ορισμένο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής. Επιπλέον, η συνέχιση της αλιευτικής σύμπραξης είναι απαραίτητη προκειμένου το έδαφος αυτό να συνεχίσει να λαμβάνει την τομεακή στήριξη που προσφέρεται δυνάμει της συμφωνίας σε συμμόρφωση με το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο και προς όφελος των τοπικών πληθυσμών.

Ακόμα, το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την υπερπόντια αλιεία, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μερίμνησαν για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις ενδιαφερόμενες πληθυσμιακές ομάδες της Δυτικής Σαχάρας, ώστε οι ομάδες αυτές να μπορέσουν να εκφράσουν τις θέσεις τους σχετικά με την επέκταση της σύμπραξης στα χωρικά ύδατα της Δυτικής Σαχάρας και να ωφεληθούν από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της αλιευτικής συμφωνίας κατά τρόπο ανάλογο προς τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Η Ένωση δεν προδικάζει την έκβαση της πολιτικής διαδικασίας για το οριστικό καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας, η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, έχει δε επανειλημμένως επιβεβαιώσει την προσήλωσή της στη διευθέτηση της διαφοράς στη Δυτική Σαχάρα.

Το Πρωτόκολλο καλύπτει τετραετές διάστημα από την ημερομηνία εφαρμογής του. Στόχος της νέας συμφωνίας είναι να αντικατοπτρίζει τις αρχές της μεταρρύθμισης του 2009: ήτοι, τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της αλιείας και της βιωσιμότητας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων. Η τροποποίηση της συμφωνίας είναι επίσης αναγκαία για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Φεβρουαρίου 2018 και την παροχή της νομικής βάσης για την εφαρμογή της συμφωνίας στα χωρικά ύδατα της Δυτικής Σαχάρας.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ και αυξάνεται σε ετήσια βάση ώστε να φτάσει τα 42.400.000 ευρώ το τελευταίο έτος, με βάση:

α) χρηματική αντιστάθμιση για την πρόσβαση των σκαφών της Ένωσης, ύψους 19.100.000 ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η οποία θα αυξηθεί σε 20.000.000 ευρώ το δεύτερο έτος και 21.900.000 ευρώ το τρίτο και το τέταρτο έτος·

β) υποστήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Βασιλείου του Μαρόκου, ύψους 17.900.000 ευρώ ετησίως για το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η οποία θα αυξηθεί σε 18.800.000 ευρώ το δεύτερο έτος και σε 20.500.000 ευρώ το τρίτο και το τέταρτο έτος. Η εν λόγω υποστήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων του Βασιλείου του Μαρόκου.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να εισηγηθεί στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, το πρωτόκολλο πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και την ανταλλαγή επιστολών που συνοδεύουν την εν λόγω συμφωνία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία

Έγγραφα αναφοράς

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

14.1.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

17.1.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία απόφασης

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Ημερομηνία κατάθεσης

25.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου