Menettely : 2018/0349(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0027/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0027/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0065

SUOSITUS     ***
PDF 184kWORD 63k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä

(14367/2018 – C8‑0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Alain Cadec

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä

(14367/2018 – C8‑0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14367/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan väliseksi kestävää kalastusta koskevaksi kumppanuussopimukseksi, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon (12983/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan sekä 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0033/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0027/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Yleistä

Euroopan unioni ja Marokon kuningaskunta ovat neuvotelleet uuden kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen kahdenvälisten suhteidensa lujittamiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi kalastuksen hallinnasta. Sopimus on osa laajempaa kehystä, joka perustuu vuonna 2000 voimaan tulleeseen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen. Euroopan unioin tuomioistuin (jäljempänä ”tuomioistuin”) totesi antamissaan tuomioissa C-104/16 P ja C-266/16, ettei Länsi-Saharan alue kuulu maataloustuotteita ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä tehdyn sopimuksen eikä kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen soveltamisalaan.

Ensimmäinen EU:n ja Marokon välinen kalastussopimus tehtiin vuonna 1995. Osapuolet eivät kuitenkaan sopineet pöytäkirjan uusimisesta vuonna 1999. Nykyiseen, helmikuussa 2007 voimaan tulleeseen kalastuskumppanuuteen asti ei siis ollut voimassa minkäänlaista sopimusta.

Kalastuskumppanuussopimuksen ensimmäisen pöytäkirjan voimassaolo päättyi 27. helmikuuta 2011. Siinä määrättiin 36,1 miljoonan euron suuruisesta taloudellisesta korvauksesta, josta 13,5 miljoonaa euroa myönnettiin Marokon kalastuspolitiikan tukemiseen. Yhdentoista EU:n jäsenvaltion alukset saattoivat saada sopimuksen ja sen pöytäkirjan mukaisesti Marokolta kalastuslupia.

Toinen pöytäkirja, joka neuvoteltiin helmikuussa 2011 ja jota sovellettiin väliaikaisesti joulukuuhun 2011 asti, ei saanut Euroopan parlamentin hyväksyntää. Kolmannen, heinäkuussa 2014 tehdyn pöytäkirjan voimassaolo päättyi 14. heinäkuuta 2018. Marokon kanssa allekirjoitettu sopimus on muodoltaan sekasopimus, jolla mahdollistetaan eri kalalajien pyytäminen. Korvaukseksi tästä EU myöntää taloudellisen korvauksen, joka sisältää EU:n alusten pääsyn kumppanin aluevesille sekä alakohtaisen tuen.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio

Tuomioistuin vahvisti 27. helmikuuta 2018 antamassaan tuomiossa kalastussopimuksen ja sen pöytäkirjan, jota sovelletaan 15. heinäkuuta 2014 ja 14. heinäkuuta 2018 välisenä aikana. Tuomioistuin totesi kuitenkin seuraavaa:

”kumppanuussopimuksen 11 artiklassa oleva käsite ”Marokon alue” on ymmärrettävä samalla tavalla kuin assosiaatiosopimuksen 94 artiklassa oleva käsite ”Marokon kuningaskunnan alue”. Unionin tuomioistuin on kuitenkin jo huomauttanut, että viimeksi mainitulla käsitteellä on ymmärrettävä viitattavan maantieteelliseen alueeseen, jolla Marokon kuningaskunta käyttää täysimääräisesti kansainvälisessä oikeudessa suvereeneille yksiköille tunnustettua toimivaltaa, lukuun ottamatta kaikkia muita alueita, kuten Länsi-Saharan aluetta (tuomio 21.12.2016, neuvosto v. Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, 95 ja 132 kohta). Tämän perusteella Länsi-Saharan alue ei kuulu kumppanuussopimuksen 11 artiklassa tarkoitetun käsitteen ”Marokon alue” piiriin.”

Tuomioistuin toteaa seuraavaksi, että kalastussopimusta sovelletaan Marokon kuningaskunnan ”suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluviin vesialueisiin”. YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaan kuitenkin vesialueet, jotka kuuluvat rantavaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan, rajoittuvat pelkästään niihin sen alueen lähivesiin, jotka kuuluvat sen aluemereen tai sen talousvyöhykkeeseen. Tuomioistuin katsoo näin ollen, että koska Länsi-Saharan alue ei kuulu Marokon kuningaskunnan alueeseen, Länsi-Saharan alueen lähivedet eivät kuulu kumppanuussopimuksessa tarkoitettuun Marokon kalastusalueeseen.

Tuomioistuin asetti tuomiossa 104-16 P kaksi ehtoa, jotka ovat Länsi-Saharan mainitseminen selkeästi ja väestön suostumuksen hankkiminen. Euroopan unionin neuvosto lisäsi kolmannen kriteerin, eli sen, että sopimuksen on hyödytettävä paikallista väestöä.

Uuden sopimuksen ja pöytäkirjan neuvotteleminen Marokon kuningaskunnan kanssa

Neuvosto on valtuuttanut komission aloittamaan neuvottelut Marokon kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen muuttamiseksi. Neuvottelujen tavoitteena on Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kalastuskumppanuussopimuksen muuttaminen ja sopimuksen pöytäkirjan tekeminen yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 ja yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta 13. heinäkuuta 2011 annetusta komission tiedonannosta (21. maaliskuuta 2018 COM (2018)0151 final) 19. maaliskuuta 2012 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti.

Sopimuksen tavoitteena on edistää kestävää ja vastuullista kalastusta ja kansainvälisen oikeuden tiukkaa noudattamista sekä varmistaa samalla EU:n ja Marokon molemminpuoliset edut. Uudessa pöytäkirjassa unionin kalastuslaivaston aluksille myönnetään pääsy sopimuksen ja voimassa olevan pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluville vesille sekä itsehallintoa vailla olevan Länsi-Saharan alueen lähivesille. Sen mukaan Länsi-Sahara myöntää unionin aluksille tarvittavat luvat.

Komissio on neuvoston valtuutuksen ohjeita noudattaen ryhtynyt neuvottelemaan Marokon viranomaisten kanssa uuden kalastussopimuksen aikaansaamiseksi. Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus parafoitiin heinäkuussa.

Tässä uudessa kestävää kalastusta koskevassa kumppanuussopimuksessa komissio mainitsee selvästi 1 artiklan h alakohdassa, että kalastusalueet ovat ”itäisen Keski-Atlantin vesialueita, jotka sijaitsevat leveyspiirien 35° 47’ 18'’ pohjoista leveyttä ja 20° 46’ 13'’ pohjoista leveyttä välillä, mukaan lukien Länsi-Saharan lähivedet, ja kattavat kaikki kalastuksenhoitoalueet. ”

Uuden sopimuksen neuvottelemiseksi komissio katsoi, että maantieteellinen ulottuvuus voisi kattaa Länsi-Saharan alueen asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi tuomioistuimen tuomiota, edellyttäen, että kolmea ehtoa noudatetaan. Ensinnäkin sopimuksessa on määrättävä nimenomaisesti, että sitä sovelletaan Länsi-Saharan alueella. Asianomaisen väestön suostumus on saatava. Sopimuksen on hyödytettävä paikallista väestöä. Kalastuskumppanuussopimuksen tapauksessa viimeinen ehto on olennaisen tärkeä, koska yli 90 prosenttia EU:n alusten saaliista saadaan Länsi-Saharan alueen lähivesiltä(1).

Asianomaisten väestöryhmien kuuleminen

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja komissio ovat kuulleet Länsi-Saharan paikallisia väestöryhmiä ja sidosryhmiä. Suurin osa vastaajista kannatti uutta kalastussopimusta ja pöytäkirjan uusimista. He korostivat kumppanuuden myönteisiä vaikutuksia paikallisen kalastusalan taloudellisen toiminnan kehittämiseen.

Jotkin tahot, kuten Polisario-rintama, jota Yhdistyneet kansakunnat pitää Länsi-Saharan kansan edustajana ja joka on rauhanprosessin osapuoli, eivät sitä vastoin halunneet osallistua kuulemiseen. Polisario-rintaman kanssa teknisistä näkökohdista käydyissä keskusteluissa kävi selväksi, että se vastustaa sopimusta periaatteesta.

Länsi-Saharan kalastusalalle koituva hyöty

Kalastusalue keskittyy Laâyounen, Boujdourin ja Dakhlan alueille. Marokkolaisten lähteiden mukaan näissä kaupungeissa toimii 141 kalanjalostusteollisuuden yritystä, jotka työllistävät suorasti tai epäsuorasti noin 90 000 henkilöä. Kalanjalostusteollisuuden toiminnan arvoksi lasketaan noin 4,9 miljardia dirhamia (noin 450 miljoonaa euroa), joista viennin osuus on 2,6 miljardia dirhamia (noin 240 miljoonaa euroa) (noin 60 prosenttia viennistä suuntautuu EU:hun).

Kalastusala ja kalanjalostusteollisuus ovat kyseisellä alueella suurimmat työllistäjät ja samalla myös tärkeimmät vientialat. Kalastusalan työpaikat kuitenkin keskittyvät edelleen itse kalastukseen, koska tuotteiden paremman hyödyntämisen mahdollistavia jalostusvälineitä ei ole tarpeeksi. Kalastusala on näin ollen yksi Länsi-Saharan eniten kasvu- ja työllistämispotentiaalia sisältävistä aloista.

EU on myötävaikuttanut kalanjalostusteollisuuden toiminnan kehittämiseen Länsi-Saharassa. EU:n ja Marokon välisen kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan alakohtaista tukea koskevien määräysten mukaisesti EU on myös rahoittanut useita toimia, kuten sellaisten infrastruktuurien ja välineiden rakentamista, joiden ansiosta kalanjalostusteollisuuden kilpailukykyä ja työllisyyttä voidaan parantaa.

Sopimuksen ja pöytäkirjan pääpiirteet

Osapuolet sopivat, että unionin alukset saavat pyytää ainoastaan merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun sallitun saaliin ylimäärän, joka on määritelty selkeästi ja avoimesti käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella. Osapuolet tekevät yhteistyötä seuratakseen kalastusalueen kalavarojen tilan kehitystä. Sitä varten on sovittu perustettavaksi tieteellinen sekakomitea, joka kokoontuu kerran vuodessa vuoroin unionissa, vuoroin Marokossa.

Osapuolet hyväksyvät tieteellisen komitean kokouksen päätelmien ja parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella yhteisestä sopimuksesta toimenpiteitä kalavarojen kestävän hoidon turvaamiseksi.

Kesto

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi, mutta pöytäkirjaa sovelletaan neljän vuoden ajan pöytäkirjan voimaantulosta tai tapauksen mukaan pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.

Kalastusmahdollisuudet

a)  luokka ”pohjoisen alueen perinteinen pienimuotoinen pelaginen nuottakalastus”: 22 alusta, jäljempänä ’luokka 1’;

b)  luokka ”pohjoisen alueen perinteinen pienimuotoinen pohjasiimakalastus”: 35 alusta, jäljempänä ’luokka 2’;

c)  luokka ”eteläisen alueen perinteinen pienimuotoinen vapa- ja siimakalastus”: 10 alusta, jäljempänä ’luokka 3’;

d)  luokka ”eteläisen alueen pohjatrooli- ja pohjasiimakalastus”: 16 alusta, jäljempänä ’luokka 4’;

e)  luokka ”tonnikalan perinteinen pienimuotoinen vapakalastus”: 27 alusta, jäljempänä ’luokka 5’;

f)  luokka ”teollinen pelaginen kalastus pelagisella tai semipelagisella troolilla ja kurenuotilla”: vuotuinen kiintiö:

i) 85 000 tonnia ensimmäisenä soveltamisvuonna, 18 alusta,

ii) 90 000 tonnia toisena soveltamisvuonna, 18 alusta,

iii) 100 000 tonnia kolmantena ja neljäntenä soveltamisvuonna, 18 alusta, jäljempänä ’luokka 6’.

Taloudellinen korvaus

1. Pöytäkirjan arvioitu vuotuinen kokonaisarvo on:

1.1. 48 100 000 euroa ensimmäisenä soveltamisvuonna. Tämä kokonaissumma jakautuu seuraavasti:

a)  37 000 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena jakautuen seuraavasti:

i)  19 100 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena unionin alusten pääsystä kalastusalueelle;

ii)  17 900 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisena alakohtaisena tukena;

b)  11 100 000 euroa, joka vastaa kalastussopimuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen, alusten omistajien suoritettavaksi kuuluvien maksujen arvioitua määrää.

1.2. 50 400 000 euroa toisena soveltamisvuonna. Tämä kokonaissumma jakautuu seuraavasti:

a)  38 800 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena jakautuen seuraavasti:

i)  20 000 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena unionin alusten pääsystä kalastusalueelle;

ii)  18 800 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisena alakohtaisena tukena;

b)  11 600 000 euroa, joka vastaa kalastussopimuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen, alusten omistajien suoritettavaksi kuuluvien maksujen arvioitua määrää.

1.3. 55 100 000 euroa kolmantena ja neljäntenä soveltamisvuonna. Tämä kokonaissumma jakautuu seuraavasti:

a)  42 400 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena jakautuen seuraavasti:

i)  21 900 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena unionin alusten pääsystä kalastusalueelle;

ii)  20 500 000 euroa kalastussopimuksen 12 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisena alakohtaisena tukena;

b)    12 700 000 euroa, joka vastaa sopimuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen, alusten omistajien suoritettavaksi kuuluvien maksujen arvioitua määrää.

(1)

Ks. PECH-valiokunnan teettämä tutkimus kalastuksesta Andalusian Atlantin rannikolla.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.12.2018)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä

(COM(2018)0678 – C8-0000/2018 – 2018/0349(NLE))

Valmistelija: José Manuel Fernandes

LYHYET PERUSTELUT

Neuvosto valtuutti 16. huhtikuuta 2018 komission aloittamaan Marokon kanssa neuvottelut kumppanuussopimuksen muuttamiseksi (sillä sopimuksen voimassaolo päättyi 14. heinäkuuta 2018) ja sopimaan uudesta täytäntöönpanopöytäkirjasta. Uudella kalastussopimuksella kumotaan Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen kalastuskumppanuussopimus, joka tuli voimaan 28. helmikuuta 2007. Pääasiassa nykyinen kumppanuussopimus on osa unionin ja Marokon välisiä suhteita, jotka perustuvat vuonna 2000 voimaan tulleeseen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen.

Näissä neuvotteluissa otettiin, ja neuvotteluihin perustuvissa säädöksissä otetaan, kaikilta osin huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 27. helmikuuta 2018 asiassa C-266/165 antama tuomio, jonka mukaan kalastussopimusta ja sen pöytäkirjaa ei sovelleta Länsi-Saharan alueen lähivesiin. Ottaen huomioon unionin tuomioistuimen tuomiossa esitetyt seikat kyseinen alue ja sen lähivedet on molempien osapuolten toiveiden mukaisesti kuitenkin neuvotteluissa voitu sisällyttää kalastuskumppanuuteen.

Taloudelliselta näkökannalta on tärkeää, että unionin laivasto harjoittaa kalastustoimintaa, myös näillä vesillä, oikeudellisesti turvatussa ympäristössä. Kalastusalan kumppanuuden jatkaminen on tärkeää myös sen varmistamiseksi, että kyseinen alue voi edelleen hyötyä sopimuksen mukaisesta alakohtaisesta tuesta yhteisön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja paikallisväestöjen hyväksi.

Aavanmeren ja pitkän matkan laivastojen neuvoa-antava toimikunta, komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ovat lisäksi kuulleet Länsi-Saharan väestöryhmiä, jotta ne voivat ilmaista kantansa kumppanuuden ulottamisesta koskemaan Länsi-Saharan lähivesiä ja jotta ne hyötyvät kalastussopimuksesta koituvista sosioekonomisista hyödyistä suhteutettuna kalastustoimintaan.

Unioni ei ota kantaa Länsi-Saharan lopullista asemaa koskevan YK:n johdolla toteutettavan poliittisen prosessin tuloksiin ja on johdonmukaisesti vahvistanut uudelleen sitoutumisensa Länsi-Saharaa koskevan riidan ratkaisemiseen.

Pöytäkirja on voimassa kaksi vuotta sen soveltamispäivästä. Uuden sopimuksen tavoitteena on kuvastaa vuoden 2009 uudistuksen periaatteita: hyvä hallintotapa kalastuksen ja kestävän kehityksen alalla, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, avoimuus ja syrjimättömyys. Sopimusta on myös muutettava, jotta voidaan noudattaa tuomioistuimen 27. helmikuuta 2018 antamaa tuomiota ja luoda oikeusperusta sopimuksen soveltamiselle Länsi-Saharan alueen lähivesillä.

Vuotuinen taloudellinen korvaus on 37 000 000 euroa, ja sitä korotetaan seuraavasti vuosittain niin, että viimeisenä vuonna taloudellinen korvaus on 42 400 000 euroa:

a) unionin alusten pääsystä maksettavan taloudellisen korvauksen määrä on 19 100 000 euroa pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna, 20 000 000 euroa toisena vuonna ja 21 900 000 euroa kolmantena ja neljäntenä vuonna;

b) Marokon kuningaskunnan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen maksettavan tuen määrä on 17 900 000 euroa pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna, 18 800 000 euroa toisena vuonna ja 20 500 000 euroa kolmantena ja neljäntenä vuonna. Tämä tuki on Marokon kuningaskunnan sisävesi- ja merikalakantojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekeminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Valiokuntakäsittely

21.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekeminen

Viiteasiakirjat

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

14.1.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

17.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

7

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus