Nós Imeachta : 2018/0349(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0027/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0027/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 12/02/2019 - 9.4

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0065

MOLADH     ***
PDF 190kWORD 67k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó, an Phrótacail Cur chun Feidhme a ghabhann leis agus an mhalartaithe litreacha a ghabhann leis an gComhaontú

(14367/2018 – C8‑0033/2019 – 2018/0349(NLE))

An Coiste um Iascach

Rapóirtéir: Alain Cadec

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó, an Phrótacail Cur chun Feidhme a ghabhann leis agus an mhalartaithe litreacha a ghabhann leis an gComhaontú

(14367/2018 – C8‑0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (14367/2018),

–  ag féachaint don dréacht-Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó, don Phrótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis agus don mhalartú litreacha a ghabhann leis an gComhaontú

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 43, le hAirteagal 218(6)(2)(a)(v) agus le hAirteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0033/2019),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iascach agus don tuairim ón gCoiste um Buiséid (A8-0027/2019),

1.  Ag tabhairt a toilithe don chomhaontú;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Ríocht Mharacó.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Gnéithe Ginearálta

Rinne an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó caibidlíocht ar chomhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe nua chun treisiú lena gcaidreamh déthaobhach agus chun tús a chur leis an idirphlé ar rialú na hiascaireachta. Ar bhonn níos forleithne, tá an Comhaontú Comhpháirtíochta ina chuid den Chomhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, ar comhaontú é a tháinig i bhfeidhm in 2000. I mbreithiúnas C-104/16 P agus i mbreithiúnas C-266/16, faoi seach, a thug Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (dá ngairtear ‘an Chúirt’ anseo feasta) uaithi, rinne sí rialú maidir leis an Sahára Thiar, nár cuimsíodh faoi raon feidhme an chomhaontaithe um léirscaoileadh cómhalartach i ndáil le táirgí talmhaíochta agus táirgí iascaigh, ná faoi raon feidhme an chomhaontaithe comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe.

Is in 1995 a tugadh an chéad chomhaontú iascaigh idir an tAontas agus Maracó i gcrích. Mar sin féin, níor tháinig na páirtithe ar chomhaontú in 1999 maidir leis an bprótacal a athnuachan. Dá bhrí sin, níorbh ann d’aon chomhaontú go dtí gur tháinig an chomhpháirtíocht reatha i bhfeidhm i mí Feabhra 2007.

Chuaigh an chéad phrótacal a bhí ag gabháil leis an gcomhaontú comhpháirtíochta iascaigh in éag an 27 Feabhra 2011 agus rinneadh foráil faoi do ranníocaíocht airgeadais arbh ionann í agus EUR 36.1 milliún, as a raibh EUR 13.5 milliún curtha ar leataobh chun tacú le beartas iascaigh Mharacó. Bhí soithí 11 Bhallstát de chuid an Aontais in ann údaruithe iascaireachta a fháil ó Mharacó a bhuí leis an gcomhaontú agus leis an bprótacal.

Rinneadh caibidlíocht ar an dara prótacal i mí Feabhra 2011 agus cuireadh i bhfeidhm go sealadach é go dtí mí na Nollag 2011, ach níor fhormheas Parlaimint na hEorpa é. Tugadh an tríú prótacal i gcrích i mí Iúil 2014 agus chuaigh sé in éag an 14 Iúil 2018. Is comhaontú measctha é an comhaontú a síníodh le Maracó, faoina ráthaítear rochtain ar speicis éagsúla éasc. Mar mhalairt ar an méid sin, déanann an tAontas ranníocaíocht airgeadais, faoina gcumhdaítear cearta rochtana shoithigh an Aontais ar uiscí teorann na tíre comhpháirtíochta agus maoiniú ar thacaíocht d’earnáil an iascaigh.

Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais

Sa bhreithiúnas a thug sí uaithi an 27 Feabhra 2018, dhearbhaigh an Chúirt bailíocht an chomhaontaithe iascaigh agus an phrótacail a bhí ag gabháil leis, a raibh feidhm acu ón 15 Iúil 2014 go dtí an 14 Iúil 2018. Mar sin féin, dhearbhaigh an Chúirt an méid seo a leanas:

Maidir leis an gcoincheap ‘críoch Mharacó’, mar atá in Airteagal 11 den Chomhaontú Comhpháirtíochta, ba cheart é a fhorléiriú ar an mbealach céanna leis an gcoincheap ‘críoch Ríocht Mharacó’, mar atá in Airteagal 94 den Chomhaontú Comhlachais. Ach thug an Chúirt le fios cheana gur mór an dara coincheap sin a thuiscint mar thagairt don limistéar geografach ar a bhfeidhmíonn Ríocht Mharacó na cumhachtaí ar fad a thugtar d’eintitis cheannasacha faoin dlí idirnáisiúnta, cé is moite de gach críoch eile, amhail críoch an tSahára Thiar (breithiúnas an 21 Nollaig 2016, an Chomhairle v Frente Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU: C : 2016:973, pointe 96 agus pointe 132). Mar sin, ní chumhdaítear críoch an tSahára Thiar faoin gcoincheap ‘críoch Mharacó’ de réir bhrí Airteagal 11 den Chomhaontú Comhpháirtíochta.

Thug an Chúirt le fios ansin go raibh feidhm ag an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh maidir leis na “huiscí atá faoi cheannasacht nó faoi dhlínse” Ríocht Mharacó. I gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, tá na huiscí ina bhfuil sé de cheart ag stát cósta ceannasacht nó dlínse a fheidhmiú teoranta do na huiscí sin atá in aice lena chríoch agus ar cuid dá fharraige theorann nó dá limistéar eacnamaíoch eisiach iad, agus do na huiscí sin amháin. Ba é breithiúnas na Cúirte, dá bhrí sin, nach cuid de limistéar iascaireachta Mharacó dá dtagraítear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta iad na huiscí atá in aice le críoch an tSahára Thiar, ós rud é nach cuid de chríoch Ríocht Mharacó é críoch an tSahára Thiar.

I mbreithiúnas 104-16 P, thug an Chúirt le fios gur ghá béim a leagan ar dhá choinníoll, is iad sin go mbeadh an Sahára Thiar luaite go sainráite agus go bhfaighfí toiliú ó mhuintir an tSahára Thiar. Chuir Comhairle an Aontais Eorpaigh an tríú critéar leis freisin, is é sin gur cheart go rachadh an comhaontú chun tairbhe don phobal áitiúil.

Comhaontú agus Prótacal nua faoi chaibidil le Ríocht Mharacó

Thug an Chomhairle an t-údarú don Choimisiún tús a chur leis an gcaibidlíocht d’fhonn leasú a dhéanamh ar an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh le Maracó. Ba é b’aidhm leis an gcaibidlíocht leasú a dhéanamh ar an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh a tugadh i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó agus prótacal leis an gcomhaontú sin a thabhairt i gcrích i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh agus i gcomhréir le Conclúidí ón gComhairle an 19 Márta 2012 maidir le teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Iúil 2011 i ndáil leis an ngné sheachtrach den chomhbheartas iascaigh (21.3.2018 COM(2018) 151 final).

Is é is cuspóir leis an gcomhaontú iascach inbhuanaithe freagrach a chur chun cinn agus rannchuidiú le hurramú an dlí idirnáisiúnta agus, san am céanna, sochair fhrithpháirteacha á ráthú don Aontas agus do Mharacó. Faoin bprótacal nua sin, tugtar rochtain do shoithigh chabhlach an Aontais ar na huiscí a chumhdaítear leis an gcomhaontú agus leis an bprótacal atá i bhfeidhm, agus freisin ar na huiscí atá in aice le críoch neamh-uathrialach an tSahára Thiar, agus tugtar na húdaruithe is gá do chabhlach an Aontais.

Bunaithe ar an sainordú ón gComhairle, chuir an Coimisiún tús leis an gcaibidlíocht le húdaráis Mharacó chun comhaontú iascaigh nua a thabhairt i gcrích. I mí Iúil, cuireadh inisealacha leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó.

Luaigh an Coimisiún go sainráite sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe nua (Airteagal 1h) gurb iad na limistéir iascaireachta a chumhdaítear ann ‘uiscí an Atlantaigh Láir Thoir atá lonnaithe idir línte domhanleithid 35° 47’18 Thuaidh agus 20° 46’ 13 Thuaidh, lena n-áirítear na huiscí atá in aice leis an Sahára Thiar agus lena gcumhdaítear na limistéir bhainistíochta go léir. »

Agus an comhaontú nua faoi chaibidil aige, mheas an Coimisiún go bhféadfaí an ghné gheografach a leathnú amach chun críoch an tSahára Thiar a chumhdach, gan teacht salach ar chonclúidí an bhreithiúnais ón gCúirt, faoi réir trí cinn de choinníollacha. Ar an gcéad dul síos, caitheadh foráil a dhéanamh go sainráite sa chomhaontú maidir lena chur i bhfeidhm ar chríoch an tSahára Thiar. Ar an dara dul síos, caitheadh toiliú a fháil ó na pobail lenar bhain. Ar deireadh, caitheadh go rachadh an comhaontú chun tairbhe do na pobail áitiúla. Tá an tríú coinníoll sin bunriachtanach i gcás an chomhaontaithe comhpháirtíochta iascaigh, ós rud é gur sna huiscí atá in aice le críoch an tSahára Thiar a tharlaíonn níos mó ná 90 % de ghabhálacha chabhlach an Aontais(1).

Comhairliúchán leis na pobail lena mbaineann

Chuige sin, thug an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) agus an Coimisiún faoi phróiseas comhairliúcháin leis na pobail áitiúla sa Sahára Láir agus leis na páirtithe leasmhara. Bhí formhór na ndaoine a ndeachthas i gcomhairle leo ar son an chomhaontaithe iascaigh nua agus athnuachan an phrótacail. Leag siad béim ar thionchar deimhneach na comhpháirtíochta ar fhorbairt na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha áitiúla in earnáil an iascaigh.

Níor theastaigh ó ghníomhaithe eile páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán, go háirithe Frente Polisario, a measann na Náisiúin Aontaithe gurb é ionadaí mhuintir an tSahára é agus atá ina pháirtí sa phróiseas síochána. Ba léir ón idirphlé teicniúil a bhí ann le Frente Polisario go raibh sé in aghaidh an chomhaontaithe i bprionsabal.

Tairbhí d’earnáil an iascaigh sa Sahára Thiar

Is i limistéir Laâyoune, Boujdour agus Dakhla is mó atá earnáil an iascaigh lonnaithe. Dar leis an bhfáisnéis atá tugtha ag Maracó, tá 141 chuideachta a phróiseálann táirgí iascaigh sna cathracha sin agus tá thart ar 90 000 duine fostaithe go díreach nó go hindíreach acu. Meastar gur fiú MAD 4.9 billiún (thart ar EUR 450 milliún) na hoibríochtaí próiseála iascaigh, arb iad onnmhairí – ar chuig an Aontas thart ar 60 % díobh – atá in MAD 2.6 billiún (thart ar EUR 240 milliún) den mhéid sin.

Is í earnáil an iascaigh agus na próiseála táirgí iascaigh an earnáil is tábhachtaí ar an gcríoch ó thaobh fostaíochta agus onnmhairithe de. Mar sin féin, is san iascaireacht i gcónaí, seachas sa phróiseáil, atá an chuid is mó de na poist, ós rud é nach bhfuil líon leordhóthanach monarchana próiseála ann chun luach na dtáirgí a bharrfheabhsú. Dá bhrí sin, tá an phróiseáil iascaigh ar cheann de na hearnálacha is mó acmhainneachta sa Sahára Thiar ó thaobh fáis agus fostaíochta de.

Rannchuidigh an tAontas Eorpach le próiseáil na dtáirgí iascaigh a fhorbairt sa Sahára Thiar. Agus na forálacha maidir le tacaíocht earnála sa Phrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas agus Maracó á gcur i bhfeidhm aige, rinne an tAontas maoiniú freisin ar líon mór gníomhaíochtaí amhail tógáil bonneagair agus trealaimh chun borradh a chur faoin iomaíochas agus faoin bhfostaíocht in earnáil na próiseála táirgí iascaigh.

Príomhthréithe an Chomhaontaithe agus an Phrótacail

Tá sé comhaontaithe ag na páirtithe nach ngabhfaidh soithí an Aontais ach an barrachas gabhála is incheadaithe dá dtagraítear in Airteagal 62(2) agus (3) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, a shainaithneofar ar bhealach soiléir trédhearcach bunaithe ar an gcomhairle eolaíoch atá ar fáil. Rachaidh na páirtithe i gcomhar le chéile chun faireachán a dhéanamh ar athruithe a thagann ar bhail na n-acmhainní sa limistéar iascaireachta. Chuige sin, bunófar cruinniú eolaíochta comhpháirteach, a thionólfar uair sa bhliain gach dara seal san Aontas agus i Maracó.

Ar bhonn na gconclúidí ón gcruinniú eolaíochta agus i bhfianaise an chomhairle eolaíochta is fearr atá ar fáil, glacfaidh na páirtithe bearta, de thoil a chéile, chun acmhainní iascaigh a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe.

Fad tréimhse

Cé go mbeidh feidhm ag an gcomhaontú reatha go ceann tréimhse éiginnte, beidh feidhm ag an bprótacal go ceann tréimhse ceithre bliana ón dáta a dtiocfaidh sé i bhfeidhm nó, i gcás inarb infheidhme, ón dáta a gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é.

Deiseanna iascaireachta

(a)  i gcás na catagóire ‘Iascaireacht pheiligeach saighneoireachta ar mhionscála, Thuaidh’: 22 shoitheach, dá ngairtear ‘Catagóir 1’ anseo feasta;

(b)  i gcás na catagóire ‘Iascaireacht le spiléar ar mhionscála, Thuaidh’: 35 shoitheach, dá ngairtear ‘Catagóir 2’ anseo feasta;

(c)  i gcás na catagóire ‘Iascaireacht le cuaille agus líne ar mhionscála, Theas’: 10 soitheach, dá ngairtear ‘Catagóir 3’ anseo feasta;

(d)  i gcás na catagóire ‘Iascaireacht grinnill le trál grinnill agus le spiléar grinnill ar mhionscála, Theas’: 16 shoitheach, dá ngairtear ‘Catagóir 4’ anseo feasta;

(e)  i gcás na catagóire ‘Iascaireacht tuinnín le cuaille ar mhionscála’: 27 soitheach, dá ngairtear ‘Catagóir 5’ anseo feasta;

(f)  i gcás na catagóire ‘Iascaireacht pheiligeach nó leath-pheiligeach thionsclaíoch agus iascaireacht peas-saighneoireachta thionsclaíoch’: cuóta bliantúil is ionann agus:

(i) 85 000 tonna le haghaidh na chéad bhliana de chur i bhfeidhm, 18 soitheach,

(ii) 90 000 tonna le haghaidh an dara bliain de chur i bhfeidhm, 18 soitheach,

(iii) 100 000 tonna le haghaidh an tríú bliain agus an ceathrú bliain de chur i bhfeidhm, 18 soitheach,

dá ngairtear ‘Catagóir 6’ anseo feasta.

Ranníocaíocht airgeadais

1. Meastar gurb ionann luach iomlán bliantúil an Phrótacail agus:

1.1. EUR 48 100 000 le haghaidh na chéad bhliana de chur i bhfeidhm. Leithdháilfear an méid sin mar a leanas:

(a)  EUR 37 000 000 le haghaidh na ranníocaíochta airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 12 den Chomhaontú Iascaigh, a leithdháilfear mar a leanas:

(i)  EUR 19 100 000 mar chúiteamh airgeadais ar an rochtain a thugtar do shoithigh an Aontais ar an limistéar iascaireachta, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(a) den Chomhaontú Iascaigh;

(ii)  EUR 17 900 000 mar thacaíocht earnála, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(c) den Chomhaontú Iascaigh;

(b)  EUR 11 100 000 a chomhfhreagraíonn do na táillí a mheastar a bheidh iníoctha ag na húinéirí longa, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(b) den Chomhaontú Iascaigh.

1.2. EUR 50 400 000 le haghaidh an dara bliain de chur i bhfeidhm. Leithdháilfear an méid sin mar a leanas:

(a)  EUR 38 800 000 le haghaidh na ranníocaíochta airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 12 den Chomhaontú Iascaigh, a leithdháilfear mar a leanas:

(i)  EUR 20 000 000 mar chúiteamh airgeadais ar an rochtain a thugtar do shoithigh an Aontais ar an limistéar iascaireachta, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(a) den Chomhaontú Iascaigh;

(ii)  EUR 18 800 000 mar thacaíocht earnála, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(c) den Chomhaontú Iascaigh;

(b)  EUR 11 600 000 a chomhfhreagraíonn do na táillí a mheastar a bheidh iníoctha ag na húinéirí longa, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(b) den Chomhaontú Iascaigh.

1.3 EUR 55 100 000 le haghaidh an tríú bliain agus an ceathrú bliain de chur i bhfeidhm. Leithdháilfear an méid sin mar a leanas:

(a)  EUR 42 400 000 le haghaidh na ranníocaíochta airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 12 den Chomhaontú Iascaigh, a leithdháilfear mar a leanas:

(i)  EUR 21 900 000 mar chúiteamh airgeadais ar an rochtain a thugtar do shoithigh an Aontais ar an limistéar iascaireachta, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(a) den Chomhaontú Iascaigh;

(ii)  EUR 20 500 000 mar thacaíocht earnála, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(c) den Chomhaontú Iascaigh;

(b)    EUR 12 700 000 a chomhfhreagraíonn do na táillí a mheastar a bheidh iníoctha ag na húinéirí longa, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12(2)(b) den Chomhaontú Iascaigh.

(1)

Féach an staidéar a choimisiúnaigh an Coiste um Iascach ar an iascaireacht amach ó chósta Atlantach na hAndalúise.


TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid (11.12.2018)

chuig an gCoiste um Iascach

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó, an Phrótacail Cur chun Feidhme a ghabhann leis agus malartú litreacha a ghabhann leis an gComhaontú sin

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: José Manuel Fernandes

RÉASÚNÚ GEARR

D’údaraigh an Chomhairle don Choimisiún an 16 Aibreán 2018 tús a chur le caibidlíocht le Maracó d’fhonn an Comhaontú Comhpháirtíochta (a chuaigh in éag an 14 Iúil 2018) a leasú agus teacht ar chomhaontú maidir le Prótacal Cur chun Feidhme nua a ghabhfadh leis. Leis an gComhaontú nua Iascaigh, aisghairtear an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó a tháinig i bhfeidhm an 28 Feabhra 2007. Den chuid is mó, is cuid den chaidreamh idir an tAontas agus Maracó an Comhaontú Comhpháirtíochta atá ann faoi láthair faoin gComhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, ar comhlachas é a tháinig i bhfeidhm in 2000.

Leis na caibidlíochtaí agus na téacsanna a tháinig uathu, tugtar lánaird ar bhreithiúnas ó Chúirt Breithiúnais an Aontais Eorpaigh an 27 Feabhra 2018 i gCás C-266/165, a chiallaíonn nach bhfuil feidhm ag an gComhaontú Iascaigh ná ag an bPrótacal a ghabhann leis maidir leis na huiscí atá in aice le críoch an tSahára Thiar. I bhfianaise na mbreithniúchán a leagtar síos sa bhreithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais, agus i gcomhréir le mianta an dá pháirtí, le linn na gcaibidlíochtaí, bhíothas in ann, mar sin féin, an chríoch agus na huiscí in aice léi a áireamh sa Chomhpháirtíocht Iascaigh.

Ó thaobh na heacnamaíochta de, tá sé tábhachtach do chabhlach an Aontais a ghníomhaíochtaí iascaireachta, lena n-áirítear sna huiscí sin, a chur i gcrích laistigh de chreat atá slán ó thaobh an dlí de. Ina theannta sin, tá sé bunriachtanach leanúint leis an gComhpháirtíocht Iascaigh chun go leanfaidh an chríoch sin uirthi ag tairbhiú den tacaíocht earnála a sholáthraítear faoin gComhaontú, i gcomhréir le dlí an Chomhphobail agus leis an dlí idirnáisiúnta agus chun sochar na bpobal áitiúil.

Thairis sin, d’eagraigh an Chomhairle Chomhairleach Fhadraoin, an Coimisiún agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) comhairliúcháin leis na pobail lena mbaineann sa Sahára Thiar chun a áirithiú gur féidir leo a dtuairimí a chur in iúl maidir leis an gcomhpháirtíocht a leathnú go dtí na huiscí atá in aice leis an Sahára Thiar agus go dtairbheoidh siad de thionchair shocheacnamaíocha an Chomhaontaithe Iascaigh ar bhealach atá comhréireach leis na gníomhaíochtaí iascaireachta.

Ní dhéanann an tAontas dochar do thoradh an phróisis pholaitiúil maidir le stádas deiridh an tSahára Thiar atá ar siúl faoi choimirce na Náisiún Aontaithe, agus d’athdhearbhaigh sé i gcónaí a thiomantas do réiteach na díospóide sa Sahára Thiar.

Leis an bprótacal, cumhdaítear tréimhse ceithre bliana ó dháta a chur i bhfeidhm. Tá sé mar aidhm leis an gComhaontú nua prionsabail athchóiriú 2009 a léiriú: dea-rialachas iascaigh agus inbhuanaitheacht, urraim do chearta an duine, trédhearcacht agus neamh-idirdhealú. Is gá an Comhaontú a leasú freisin chun breithiúnas ón gCúirt an 27 Feabhra 2018 a chomhlíonadh agus chun an bonn dlíthiúil a sholáthar chun an Comhaontú a chur i bhfeidhm ar na huiscí atá in aice le críoch an tSahára Thiar.

Is é EUR 37 000 000 an ranníocaíocht airgeadais bhliantúil, arna méadú go bliantúil chun EUR 42 400 000 a bhaint amach sa bhliain deiridh ar bhonn na nithe seo a leanas:

(a) cúiteamh airgeadais EUR 19 100 000 chun rochtain a bheith ag soithí an Aontais le haghaidh na chéad bhliana de chur i bhfeidhm an Phrótacail, arna méadú go dtí EUR 20 000 000 sa dara bliain agus go dtí EUR 21 900 000 le haghaidh an tríú agus an ceathrú bliain;

(b) tacaíocht d’fhorbairt bheartas Ríocht Mharacó maidir le hearnáil an iascaigh do mhéid is ionann agus EUR 17 900 000 in aghaidh na bliana le haghaidh na chéad bhliana de chur i bhfeidhm an Phrótacail, arna mhéadú go dtí EUR 18 000 000 sa dara bliain agus go dtí EUR 20 500 000 le haghaidh an tríú agus an ceathrú bliain; Comhlíontar leis an tacaíocht sin cuspóirí bheartas náisiúnta Ríocht Mharacó maidir le bainistiú inbhuanaithe acmhainní iascaigh ilchríochacha agus muirí.

******

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó, an Phrótacail Cur chun Feidhme a ghabhann leis agus malartú litreacha a ghabhann leis an gComhaontú sin.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó, an Phrótacail Cur chun Feidhme a ghabhann leis agus malartú litreacha a ghabhann leis an gComhaontú sin

Tagairtí

COM(2018)06782018/0349(NLE)

An Coiste Freagrach

 

PECH

 

 

 

 

Rapóirtéir don tuairim

       Dáta an cheapacháin

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Pléite sa choiste

21.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

23

3

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó, an Phrótacail Cur chun Feidhme a ghabhann leis agus malartú litreacha a ghabhann leis an gComhaontú sin

Tagairtí

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin/na hiarrata ar thoiliú

14.1.2019

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

PECH

17.1.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

21.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

23.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

17

7

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Dáta don chur síos

25.1.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil