Procedūra : 2018/0349(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0027/2019

Pateikti tekstai :

A8-0027/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0065

REKOMENDACIJA     ***
PDF 198kWORD 62k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Alain Cadec

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo projekto

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14367/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo projektą, jo įgyvendinimo protokolą ir prie susitarimo pridedamus laiškus, kuriais pasikeista (12983/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0033/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0027/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė derėjosi dėl naujo tausios žvejybos partnerystės susitarimo, kuriuo siekiama stiprinti dvišalius santykius ir pradėti dialogą žvejybos valdymo klausimais. Šis susitarimas susijęs su platesniu 2000 m. įsigaliojusiu Europos ir Viduržemio jūros regiono susitarimu, kuriuo sudaroma Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociacija. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Teisingumo Teismas) bylose C-104/16 P ir C-266/16 priėmė sprendimą, kad Vakarų Sacharos teritorija neįtraukta į Susitarimo dėl abipusio liberalizavimo, susijusio su žemės ūkio ir žuvininkystės produktais, taikymo sritį, taip pat į tausios žvejybos partnerystės susitarimo taikymo sritį.

Pirmąjį žvejybos susitarimą ES ir Marokas sudarė 1995 m. Tačiau 1999 m. šalys nesusitarė dėl protokolo atnaujinimo. Todėl iki 2007 m. vasario mėn., kai įsigaliojo dabartinė žvejybos partnerystė, nebuvo jokio susitarimo.

Pirmasis Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo protokolas baigė galioti 2011 m. vasario 27 d. Jame buvo numatytas 36,1 mln. EUR finansinis įnašas, iš kurio 13,5 mln. EUR buvo skirta Maroko žuvininkystės politikai remti. Pagal susitarimą ir protokolą žvejybos leidimus iš Maroko galėjo gauti 11 ES valstybių narių laivai.

Antrojo protokolo, dėl kurio derėtasi 2011 m. vasario mėn. ir kuris buvo laikinai taikomas iki 2011 m. gruodžio mėn., nepatvirtino Europos Parlamentas. Trečiasis protokolas buvo sudarytas 2014 m. liepos mėn. ir baigė galioti 2018 m. liepos 14 d. Susitarimas su Maroku yra mišrus susitarimas, kuriuo užtikrinama galimybė žvejoti įvairių rūšių žuvis. Mainais ES skiria finansinį įnašą: dalis jo sumokama už ES laivų prieigos prie partnerio teritorinių vandenų teises, o kita dalimi finansuojama parama sektoriui.

Teisingumo Teismo sprendimas

2018 m. vasario 27 d. sprendimu Teisingumo Teismas patvirtino žvejybos susitarimą ir jo protokolą, taikytus nuo 2014 m. liepos 15 d. iki 2018 m. liepos 14 d. Tačiau Teisingumo Teismas teigia:

„Partnerystės susitarimo 11 straipsnyje vartojamą sąvoką „Maroko teritorija“ reikia suprasti taip pat kaip ir sąvoką „Maroko Karalystės teritorija“, vartojamą Asociacijos susitarimo 94 straipsnyje“. Teisingumo Teismas jau yra pažymėjęs, kad pastaroji sąvoka turi būti suprantama kaip reiškianti geografinę erdvę, kurios atžvilgiu Maroko Karalystė įgyvendina visas savo kompetencijas, suvereniems subjektams pripažįstamas pagal tarptautinę teisę, ir neapimanti jokių kitų teritorijų, pavyzdžiui, Vakarų Sacharos (2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimas byloje C-104/16 P Taryba / Front Polisario, EU:C:2016:973, 95 ir 132 punktai). Šiomis aplinkybėmis sąvoka „Maroko teritorija“, kaip ji suprantama pagal Partnerystės susitarimo 11 straipsnį, neapima Vakarų Sacharos teritorijos.

Teismas taip pat pažymi, kad žvejybos susitarimas taikomas vandenims, „į kuriuos Maroko Karalystė turi suverenias teises arba jos jurisdikcijai priklausantiems vandenims“. Pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją vandenys, į kuriuos pakrantės valstybė turi suverenias teise arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, yra tik tie, kurie yra greta jos teritorijos ir priklauso jos teritorinei jūrai arba išskirtinei ekonominei zonai. Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, kad, atsižvelgiant į tai, jog Vakarų Sachara nepriklauso Maroko Karalystės teritorijai, greta Vakarų Sacharos teritorijos esantys vandenys nepriklauso Maroko žvejybos zonai, nurodytai Partnerystės susitarime.

Savo sprendime 104–16 P Teismas nurodė dvi sąlygas, kurios turi būti įvykdytos, t. y. aiškiai paminėti Vakarų Sacharą ir gauti gyventojų sutikimą. Europos Sąjungos Taryba taip pat pridėjo trečiąjį kriterijų, t. y. kad susitarimas turi būti naudingas vietos gyventojams.

Derybos su Maroko Karalyste dėl naujo susitarimo ir protokolo

Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo su Maroku pakeitimo. Derybų tikslas – iš dalies pakeisti Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės sudarytą žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą ir sudaryti šio susitarimo protokolą laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos ir 2012 m. kovo 19 d. Tarybos išvadų dėl 2011 m. liepos 13 d. Komisijos komunikato dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto (2018 m. kovo 21 d., COM (2018) 151 final).

Susitarimo tikslas – skatinti tausią ir atsakingą žvejybą ir prisidėti prie griežto tarptautinės teisės laikymosi, sykiu užtikrinant abipusę naudą Sąjungai ir Marokui. Šiuo nauju protokolu Sąjungos laivyno laivams suteikiama galimybė žvejoti vandenyse, kuriems taikomas dabartinis susitarimas ir protokolas, ir vandenyse prie neautonominės Vakarų Sacharos teritorijos ir suteikiami Europos laivynui būtini leidimai.

Laikydamasi Tarybos įgaliojimų dokumente išdėstytų nurodymų, Komisija pradėjo derybas su Maroko valdžios institucijomis, kad būtų sudarytas naujas žvejybos susitarimas. Liepos mėn. Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė parafavo tausios žvejybos partnerystės susitarimą.

Šiame naujame tausios žvejybos partnerystės susitarime Europos Komisija 1 straipsnio h punkte aiškiai nurodo, kad žvejybos zona yra „rytų vidurio Atlanto vandenys, esantys tarp 35° 47' 18'' šiaurės platumos ir 20° 46' 13'' šiaurės platumos lygiagrečių, įskaitant gretimus Vakarų Sacharos vandenis, apimantys visus valdymo rajonus“.

Derėdamasi dėl naujo susitarimo, Komisija laikėsi nuomonės, kad geografinė taikymo sritis galėtų apimti Vakarų Sacharos teritoriją, neprieštaraujant Teisingumo Teismo sprendimo išvadoms, jei laikomasi trijų sąlygų. Pirmiausia, susitarime turi būti aiškiai numatyta, kad jis taikomas Vakarų Sacharos teritorijai. Antra, turi būti gautas atitinkamos teritorijos gyventojų sutikimas. Trečia, susitarimas turi būti naudingas vietos gyventojams. Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo atveju ši sąlyga yra itin svarbi, nes daugiau kaip 90 % Europos laivyno laimikio sugaunama vandenyse, esančiuose greta Vakarų Sacharos teritorijos.(1)

Konsultacijos su atitinkamos teritorijos gyventojais

Šiuo tikslu Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Europos Komisija surengė konsultacijas su Vakarų Sacharos vietos gyventojais ir suinteresuotaisiais subjektais. Dauguma apklaustųjų pritarė tam, kad būtų priimtas naujas žvejybos susitarimas ir atnaujintas protokolas. Jie pabrėžė, kad partnerystė daro teigiamą poveikį vietos ekonominės veiklos vystymui žuvininkystės sektoriuje.

Kiti apklausos subjektai, konkrečiai POLISARIO, Jungtinių Tautų laikomas Vakarų Sacharos gyventojų atstovu ir dalyvaujantis taikos procese, nepanoro dalyvauti konsultacijose. Techninės diskusijos su POLISARIO parodė, kad POLISARIO iš principo prieštarauja susitarimui.

Nauda Vakarų Sacharos žuvininkystės sektoriui

Žuvininkystės sektorius sutelktas al Ajūno, Buždūros ir ad Dachlos teritorijose. Remiantis Maroko pateikta informacija, šiuose miestuose šiame sektoriuje veikia 141 žuvininkystės produktų perdirbimo įmonė, kuriose tiesiogiai arba netiesiogiai dirba apie 90 000 žmonių. Apskaičiuota, kad žuvininkystės produktų perdirbimo operacijų vertė yra 4,9 mlrd. dirhamų (apie 450 mln. EUR), iš kurių 2,6 mlrd. (apie 240 mln. EUR) skiriama eksportui (maždaug 60 % eksportuojama į ES).

Žuvininkystės ir žuvininkystės produktų perdirbimo sektorius yra pirmaujantis pagal darbo vietų toje teritorijoje skaičių ir pagal eksportą. Tačiau sektoriaus veikla ir toliau sutelkta pradinėje grandyje, nes nėra pakankamai perdirbimo įrenginių, kurie sudarytų sąlygas padidinti produktų vertę. Taigi tai yra vienas iš didelį augimo ir užimtumo potencialą Vakarų Sacharoje turinčių sektorių.

Europos Sąjunga prisidėjo prie žuvininkystės produktų perdirbimo veiklos plėtojimo Vakarų Sacharoje. Pagal Sąjungos ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo protokolo nuostatas dėl paramos sektoriui Sąjunga taip pat finansavo nemažai veiksmų, tokių kaip infrastruktūros ir įrenginių statyba, kurie sudarė sąlygas padidinti žuvininkystės produktų perdirbimo sektoriaus konkurencingumą ir užimtumą jame.

Pagrindinės susitarimo ir protokolo ypatybės

Šalys susitaria, kad Sąjungos laivai gali sužvejoti tik UNCLOS 62 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą leidžiamo sužvejoti kiekio perviršį, kuris aiškiai ir skaidriai nustatomas remiantis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis. Šalys bendradarbiauja stebėdamos išteklių būklės pokyčius žvejybos zonoje. Šiuo tikslu susitarta įsteigti jungtinį mokslinį komitetą, kuris rengs posėdžius kartą per metus pakaitomis Sąjungoje ir Maroke.

Atsižvelgdamos į mokslinio komiteto išvadas ir į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas, šalys abipusiu susitarimu imasi priemonių, užtikrinančių darnų žvejybos išteklių valdymą.

Trukmė

Šis susitarimas taikomas neribotą laiką, tačiau protokolas taikomas ketverius metus nuo jo įsigaliojimo dienos arba atitinkamai nuo jo laikino taikymo pradžios dienos.

Žvejybos galimybės

a)  smulkiosios pelaginių žuvų žvejybos traukiamaisiais tinklais šiaurinėje dalyje kategorija: 22 laivai (1 kategorija);

b)  smulkiosios žvejybos dugninėmis ūdomis šiaurinėje dalyje kategorija: 35 laivai (2 kategorija);

c)  smulkiosios žvejybos ūdomis ir kartinėmis ūdomis pietinėje dalyje kategorija: 10 laivai (3 kategorija);

d)  demersinės žvejybos dugniniais tralais ir dugninėmis ūdomis pietinėje dalyje kategorija: 16 laivų (4 kategorija);

e)  smulkiosios tunų žvejybos kartinėmis ūdomis kategorija: 27 laivai (5 kategorija);

f)  pramoninės pelaginės žvejybos pelaginiais ar pusiau pelaginiais tralais ir gaubiamaisiais tinklais kategorija: metinė kvota:

i) 85 000 tonų pirmaisiais taikymo metais, 18 laivų,

ii) 90 000 tonų antraisiais taikymo metais, 18 laivų,

iii) 100 000 tonų trečiaisiais ir ketvirtaisiais taikymo metais, 18 laivų

(6 kategorija).

Finansinis įnašas

1. Toliau nurodyta bendra numatyta metinė pagal protokolą skiriama suma.

1.1. Pirmaisiais taikymo metais – 48 100 000 EUR. Šią sumą sudaro:

a)  37 000 000 EUR finansinis įnašas, nurodytas Žvejybos susitarimo 12 straipsnyje, kurį sudaro:

i)  19 100 000 EUR finansinė kompensacija už Sąjungos laivų prieigą prie žvejybos zonos, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte;

ii)  17 900 000 EUR sektorinė parama, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte;

b)  11 100 000 EUR suma, atitinkanti apskaičiuotuosius laivų savininkų mokėtinus mokesčius, nurodytus Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies b punkte.

1.2. Antraisiais taikymo metais – 50 400 000 EUR. Šią sumą sudaro:

a)  38 800 000 EUR finansinis įnašas, nurodytas Žvejybos susitarimo 12 straipsnyje, kurį sudaro:

i)  20 000 000 EUR finansinė kompensacija už Sąjungos laivų prieigą prie žvejybos zonos, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte;

ii)  18 800 000 EUR sektorinė parama, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte;

b)  11 600 000 EUR suma, atitinkanti apskaičiuotuosius laivų savininkų mokėtinus mokesčius, nurodytus Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies b punkte.

1.3. Trečiaisiais ir ketvirtaisiais taikymo metais – 55 100 000 EUR. Šią sumą sudaro:

a)  42 400 000 EUR finansinis įnašas, nurodytas Žvejybos susitarimo 12 straipsnyje, kurį sudaro:

i)  21 900 000 EUR finansinė kompensacija už Sąjungos laivų prieigą prie žvejybos zonos, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte;

ii)  20 500 000 EUR sektorinė parama, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte;

b)    12 700 000 EUR suma, atitinkanti apskaičiuotuosius laivų savininkų mokėtinus mokesčius, nurodytus susitarimo 12 straipsnio 2 dalies b punkte.

(1)

Žr. Žuvininkystės komiteto užsakytą žvejybos Atlante prie Andalūzijos krantų tyrimą.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (11.12.2018)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Nuomonės referentas: José Manuel Fernandes

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2018 m. balandžio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Maroko Karalyste siekiant iš dalies pakeisti partnerystės susitarimą, galiojusį iki 2018 m. liepos 14 d., ir susitarti dėl naujo jo įgyvendinimo protokolo. Nauju žvejybos susitarimu panaikinamas 2007 m. vasario 28 d. įsigaliojęs Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimas žuvininkystės sektoriuje. Dabartinis partnerystės susitarimas iš esmės yra Sąjungos ir Maroko santykių, plėtojamų remiantis 2000 m. įsigaliojusiu Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalis.

Šiose derybose ir po jų parengtuose dokumentuose visapusiškai atsižvelgiama į 2018 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-266/165, kuriame nustatyta, kad žvejybos susitarimas ir jo protokolas netaikomi vandenims prie Vakarų Sacharos teritorijos. Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendime pateiktus argumentus ir abiejų šalių pageidavimus, per derybas šią teritoriją ir prie jos esančius vandenis vis tik pavyko įtraukti į žvejybos partnerystės susitarimo taikymo sritį.

Ekonominiu požiūriu svarbu, kad Sąjungos laivynas savo žvejybos veiklą, be kita ko, ir šiuose vandenyse galėtų vykdyti remdamasis teisiniu požiūriu užtikrintomis nuostatomis. Be to, žvejybos partnerystę būtina tęsti, kad ši teritorija galėtų ir toliau gauti naudos iš sektorinės paramos, kuri teikiama taikant susitarimą ir laikantis Bendrijos ir tarptautinės teisės ir yra naudinga vietos bendruomenėms.

Be to, Tolimojo plaukiojimo laivyno patariamoji taryba, Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) surengė konsultacijas su atitinkamomis Vakarų Sacharos bendruomenėmis, kad jos galėtų pareikšti savo nuomonę apie partnerystės susitarimo taikymą prie Vakarų Sacharos esančiuose vandenyse ir kad taikant žvejybos susitarimą jos galėtų gauti socialinės ir ekonominės naudos, kuri būtų proporcinga žvejybos veiklos mastui.

Sąjunga nedaro poveikio Jungtinių Tautų politinio proceso dėl Vakarų Sacharos galutinio statuso rezultatams ir nuolat pabrėžė savo pastangas prisidėti prie konflikto Vakarų Sacharoje sprendimo.

Protokolas apima ketverių metų laikotarpį nuo jo taikymo pradžios. Nauju susitarimu siekiama, kad būtų vadovaujamasi 2009 m. reformos principais: gero žvejybos valdymo ir darnumo, pagarbos žmogaus teisėms, skaidrumo ir nediskriminavimo. Be to, susitarimą būtina iš dalies pakeisti tam, kad būtų laikomasi 2018 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimo ir kad būtų nustatytas susitarimo taikymo prie Vakarų Sacharos esančiuose vandenyse teisinis pagrindas.

Metinis finansinis įnašas yra 37 000 000 EUR ir kasmet didinamas, kad paskutiniais metais pasiektų 42 400 000 EUR. Jį sudaro:

a) finansinis įnašas už Sąjungos laivams suteiktą prieigą: 19 100 000 EUR pirmaisiais protokolo taikymo metais, 20 000 000 EUR – antraisiais metais ir 21 900 000 EUR – trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais;

b) parama Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai: 17 900 000 EUR per metus pirmaisiais protokolo taikymo metais, 18 800 000 EUR – antraisiais metais ir 20 500 000 EUR – trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais. Ši parama atitinka Maroko Karalystės nacionalinės politikos, susijusios su darniu vidaus vandenų ir jūros žvejybos išteklių valdymu, tikslus.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymas

Nuorodos

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Atsakingas komitetas

 

PECH

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Sutartinai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymas

Nuorodos

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

14.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

17.1.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

7

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Pateikimo data

25.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Sutartinai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 6 d.Teisinis pranešimas