Procedūra : 2018/0349(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0027/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0027/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/02/2019 - 9.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0065

IETEIKUMS     ***
PDF 207kWORD 62k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Alain Cadec

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Budžeta komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (14367/2018),

–  ņemot vērā projektu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu (12983/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu un 7. punktu (C8-0033/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0027/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod tā priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Marokas Karalistes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Vispārīgi apsvērumi

Eiropas Savienība un Marokas Karaliste ir vienojušās par jaunu partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības jomā, lai padziļinātu divpusējās attiecības un iedibinātu dialogu par zivsaimniecības pārvaldību. Minētais nolīgums konceptuāli ir daļa no plašāka Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, un kas stājās spēkā 2000. gadā. Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk “Tiesa”) attiecīgi Lietā C-104/16 P un C-266/16 ir pieņēmusi nolēmumu par Rietumsahāras teritorijas neiekļaušanu nolīguma par savstarpēju liberalizāciju attiecībā lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem darbības jomā, kā arī ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma darbības jomā.

Pirmais ES un Marokas zivsaimniecības nolīgums tika noslēgts 1995. gadā. Tomēr pusēm 1999. gadā neizdevās vienoties par protokola atjaunošanu. Vienošanās nebija līdz laikam, kad 2007. gada februārī spēkā stājās pašreizējais zivsaimniecības nolīgums.

Pirmais attiecīgā zivsaimniecības nolīguma protokols, kura termiņš beidzās 2011. gada 27. februārī, paredzēja finansiālu ieguldījumu 36,1 miljonu EUR apjomā, no kuriem 13,5 miljoni EUR tika piešķirti Marokas zivsaimniecības politikas atbalstam. Saskaņā ar šo nolīgumu un protokolu 11 ES dalībvalstu kuģi varēja saņemt Marokas zvejas atļaujas.

Otrais, 2011. gada februārī noslēgtais protokols, kuru provizoriski piemēroja līdz 2011. gada decembrim, nesaņēma Eiropas Parlamenta piekrišanu. Trešais protokols tika pieņemts 2014. gada jūlijā un zaudēja spēku 2018. gada 14. jūlijā. Ar Maroku parakstītais nolīgums ir jaukts nolīgums, kas nodrošina piekļuvi dažādām zivju sugām. ES savukārt nodrošina finansiālu ieguldījumu, kas sastāv no maksājumiem par ES kuģu piekļuves tiesībām partnervalsts teritoriālajiem ūdeņiem un nozares atbalsta finansējuma.

Tiesas spriedums

Tiesa 2018. gada 27. februāra spriedumā atzina par derīgu no 2014. gada 15. jūlija līdz 2018. gada 14. jūlijam spēkā esošo zivsaimniecības nolīgumu un tā protokolu. Tomēr tā norādīja:

“Partnerattiecību nolīguma 11. pantā ietvertais jēdziens “Marokas teritorija” ir jāsaprot tāpat kā Asociācijas nolīguma 94. pantā ietvertais jēdziens “Marokas Karalistes teritorija”.” Līdz ar to Tiesa atzina, ka jēdziens “Marokas Karalistes teritorija” ir ģeogrāfiskā telpa, kurā šī valsts īsteno visas savas pilnvaras, kas starptautiskajās tiesībās atzītas suverenām vienībām, izslēdzot jebkuru citu teritoriju, tostarp Rietumsahāru (2016. gada 21. decembris, Padome/Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973, 95. un 132. punkts). Pēc šiem nosacījumiem Rietumsahāras teritorija neietilpst jēdzienā “Marokas teritorija” partnerības nolīguma 11. panta nozīmē.

Tiesa atzina, ka zivsaimniecības nolīgums ir piemērojams “ūdeņos, uz kuriem attiecas Marokas Karalistes suverēnās tiesības vai jurisdikcija”. Taču saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju ūdeņi, kuros piekrastes valstij ir tiesības īstenot savu suverenitāti vai jurisdikciju, ir tikai tās teritorijai piegulošie ūdeņi, kas pieder pie tās teritoriālās jūras vai tās ekskluzīvās ekonomiskās zonas. Tādēļ Tiesa secināja — tā kā Rietumsahāras teritorija nav daļa no Marokas Karalistes teritorijas, Rietumsahāras teritorijai piegulošie ūdeņi neietilpst partnerattiecību nolīgumā minētajā Marokas zvejas zonā.

Tiesa spriedumā Lietā C-104/16 P izvirzīja divus nosacījumus, proti, skaidri minēt Rietumsahāru nolīguma tekstā un saņemt iedzīvotāju piekrišanu. Eiropas Savienības Padome tiem pievienoja vēl trešo kritēriju, proti, nodrošināt, ka nolīgums sniedz labumu vietējiem iedzīvotājiem.

Jauna nolīguma un protokola noslēgšana ar Marokas Karalisti

Padome pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas, lai veiktu grozījumus ar Maroku noslēgtajā zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā. Sarunu mērķis ir grozīt partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti un noslēgt protokolu, ko pievieno šim nolīgumam, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar Padomes 2012. gada 19. marta secinājumiem par Komisijas 2011. gada 13. jūlija paziņojumu par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju (21.3.2018, COM(2018)151 final).

Zivsaimniecības nolīguma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un atbildīgu zveju, kā arī palīdzēt stingri ievērot starptautiskās tiesības, vienlaikus nodrošinot ES un Marokai savstarpējus ieguvumus. Jaunais protokols Savienības flotes kuģiem sniedz piekļuvi spēkā esošajā nolīgumā un protokolā norādītajiem ūdeņiem, kā arī ūdeņiem, kas ir pieguloši Rietumsahāras teritorijai bez pašpārvaldes, un Eiropas Savienības flotei paredz vajadzīgās atļaujas.

Komisija pēc Padomes pilnvarojuma norādījumiem uzsāka sarunas ar Marokas iestādēm par jauna zivsaimniecības nolīguma noslēgšanu. Jūlijā tika parafēts ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti.

Šī jaunā ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 1. panta h) apakšpunktā Eiropas Komisija ir skaidri norādījusi, ka “zvejas zona” ir “Centrālaustrumu Atlantijas ūdeņi, kas atrodas starp 35° 47’ 18'' ziemeļu platuma paralēli un 20° 46’ 13'' ziemeļu platuma paralēli, tostarp piegulošie Rietumsahāras ūdeņi, kas aptver visus pārvaldības apgabalus”.

Jaunā nolīguma noslēgšanas vajadzībām Komisija uzskatīja, ka tā ģeogrāfiskajā dimensijā var iekļaut Rietumsahāru, nepārkāpjot Tiesas sprieduma secinājumus un ievērojot minētos trīs nosacījumus. Tomēr nolīgumā ir skaidri jānorāda tā piemērošana Rietumsahāras teritorijā. Ir jāsaņem attiecīgo iedzīvotāju piekrišana. Turklāt šim nolīgumam ir jāsniedz labums vietējiem iedzīvotājiem. Šis pēdējais nosacījums ir ārkārtīgi svarīgs zivsaimniecības nolīguma gadījumā, ņemot vērā, ka vairāk nekā 90 % Eiropas Savienības flotes nozvejas tiek iegūti Rietumsahāras teritorijai piegulošajos ūdeņos(1).

Apspriešanās ar attiecīgajiem iedzīvotājiem

Šajā nolūkā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) un Eiropas Komisija īstenoja apspriešanos ar Rietumsahāras vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām. Lielākā daļa dalībnieku atbalstīja jauno zivsaimniecības nolīgumu un protokola atjaunošanu. Viņi izcēla partnerattiecību pozitīvo ietekmi uz vietējo zivsaimniecības nozares tautsaimniecības darbību attīstību.

Citas ieinteresētās personās, konkrēti Polisario fronte, kuru ANO ir atzinusi par Rietumsahāras iedzīvotāju pārstāvi un kas piedalās miera veidošanas procesā, nevēlējās piedalīties apspriedēs. Tehniskās diskusijās ar Polisario fronti tika secināts, ka Polisario fronte principā neatbalsta minēto nolīgumu.

Sniegtais labums Rietumsahāras zivsaimniecības nozarei

Zivsaimniecības nozare koncentrējas Laâyoune, Boujdour un Dakhla apgabalos. Pēc Marokas sniegtās informācijas šajā nozarē darbojas 141 zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kas izvietoti minētajās pilsētās un tieši vai netieši nodarbina aptuveni 90 000 personu. Zvejas produktu apstrādes darbības tiek lēstas aptuveni 4,9 miljardu dirhēmu (aptuveni 450 miljardu euro) vērtībā, no kuriem 2,6 miljardi dirhēmu (aptuveni 240 miljoni euro) attiecas uz eksportu (aptuveni 60 % eksporta ir paredzēti Savienībai).

Zivsaimniecības un jūras produktu apstrādes nozare šajā teritorijā ir galvenā darbvietu nodrošinātāja un galvenā eksportētāja. Tomēr zvejas darbības koncentrējas uz augšupējo tirgu, jo trūkst apstrādes infrastruktūras, kas ļautu palielināt produktu vērtību. Tādējādi Rietumsahāras nozarēm ir augsts izaugsmes un nodarbinātības potenciāls.

Eiropas Savienība ir sniegusi ieguldījumu Rietumsahāras zvejas produktu apstrādes darbību attīstībā. Eiropas Savienība, piemērojot Savienības un Marokas zivsaimniecības nolīguma protokola noteikumus par nozares atbalstu, ir arī finansējusi daudzus pasākumus, piemēram, infrastruktūras un iekārtu būvniecību ar mērķi uzlabot zvejas produktu apstrādes nozares konkurētspēju un nodarbinātību.

Nolīguma un protokola galvenie elementi

Puses vienojas, ka Savienības kuģi iegūst tikai pieļaujamās nozvejas pārpalikumu, kā minēts UNCLOS 62. panta 2. un 3. punktā un kas noteikts skaidrā un pārredzamā veidā, pamatojoties uz pieejamiem attiecīgiem zinātniskiem ieteikumiem. Puses sadarbojas resursu stāvokļa pārraudzībā zvejas zonā. Šim nolūkam pārmaiņus Savienībā un Marokā reizi gadā tiek rīkota kopēja zinātniska sanāksme.

Pamatojoties uz zinātniskās sanāksmes secinājumiem un labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem, Puses pēc savstarpējas vienošanās pieņem pasākumus zvejas resursu ilgtspējīgas pārvaldības nodrošināšanā.

Darbības ilgums

Zivsaimniecības nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, savukārt protokolu piemēro 4 gadus, sākot no tā spēkā stāšanās dienas vai attiecīgā gadījumā no tā provizoriskās piemērošanas sākuma dienas.

Zvejas iespējas

(a)  kategorijā “Mazapjoma pelaģiskā zveja ziemeļos ar zvejas vadiem” 22 kuģi, turpmāk “1. kategorija”;

(b)  kategorijā “Mazapjoma zveja ziemeļos ar grunts āķu jedām” 35 kuģi, turpmāk “2. kategorija”;

(c)  kategorijā “Mazapjoma zveja dienvidos ar makšķerkāta āķu rindām un makšķerrīkiem” 10 kuģi, turpmāk “3. kategorija”;

(d)  kategorijā “Demersālā zveja dienvidos ar grunts trali un grunts āķu jedām” 16 kuģi, turpmāk “4. kategorija”;

(e)  kategorijā “Tunzivju mazapjoma zveja ar makšķerrīkiem” 27 kuģi, turpmāk “5. kategorija”;

(f)  kategorijā “rūpnieciskā pelaģiskā zveja ar pelaģiskajiem vai puspelaģiskajiem traļiem un ar riņķvadiem” gada kvota:

i) 85 000 tonnu pirmajā piemērošanas gadā, 18 kuģi,

ii) 90 000 tonnu otrajā piemērošanas gadā, 18 kuģi,

iii) 100 000 tonnu trešajā un ceturtajā piemērošanas gadā, 18 kuģi,

turpmāk “6. kategorija”.

Finansiālais ieguldījums

1. Protokolā aplēstā gada kopējā vērtība sasniedz:

1.1. 48 100 000 EUR pirmajā piemērošanas gadā. Minētajā kopsummā:

(a)  37 000 000 EUR ir finansiālais ieguldījums, kas paredzēts zivsaimniecības nolīguma 12. pantā, un to veido:

i)  19 100 000 EUR finansiāla kompensācija par Savienības kuģu piekļuvi zvejas zonai, kas minēta zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

ii)  17 900 000 EUR nozares atbalsts, kas minēts zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta c) apakšpunktā;

b)  11 100 000 EUR ir summa, kuru veido zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās nodevas, ko maksā kuģu īpašnieki.

1.2. 50 400 000 EUR otrajā piemērošanas gadā. Minētajā kopsummā:

(a)  38 800 000 EUR ir finansiālais ieguldījums, kas paredzēts zivsaimniecības nolīguma 12. pantā, un to veido:

i)  20 000 000 EUR finansiāla kompensācija par Savienības kuģu piekļuvi zvejas zonai, kas minēta zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

ii)  18 800 000 EUR nozares atbalsts, kas minēts zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta c) apakšpunktā;

(b)  11 600 000 EUR ir summa, kuru veido zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās nodevas, ko maksā kuģu īpašnieki.

1.3. 55 100 000 EUR trešajā un ceturtajā piemērošanas gadā. Minētajā kopsummā:

(a)  42 400 000 EUR ir finansiālais ieguldījums, kas paredzēts zivsaimniecības nolīguma 12. pantā, un to veido:

i)  21 900 000 EUR finansiāla kompensācija par Savienības kuģu piekļuvi zvejas zonai, kas minēta zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

ii)  20 500 000 EUR nozares atbalsts, kas minēts zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta c) apakšpunktā;

(b)    12 700 000 EUR ir summa, kuru veido zivsaimniecības nolīguma 12. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās nodevas, ko maksā kuģu īpašnieki.

(1)

Skatīt Zivsaimniecības komitejas pasūtīto pētījumu par zveju Atlantijas okeāna Andalūzijas piekrastes ūdeņos.


Budžeta komitejAS ATZINUMS (11.12.2018)

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokolu, kā arī minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: José Manuel Fernandes

ĪSS PAMATOJUMS

Padome 2018. gada 16. aprīlī pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar Maroku par to, lai grozītu partnerattiecību nolīgumu (kura termiņš beidzās 2018. gada 14. jūlijā) un vienotos par jaunu tā īstenošanas protokolu. Jaunais zivsaimniecības nolīgums atceļ partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti, kas bija stājies spēkā 2007. gada 28. februārī. Pašreizējais partnerattiecību nolīgums ir daļa no Savienības un Marokas attiecībām, kādas izriet no Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, kas ir stājies spēkā 2000. gadā.

Šajās sarunās un turpmākajos dokumentos, kas no tām izriet, tiek pilnībā ņemts vērā Eiropas Savienības Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums Lietā C-266/165, kurā Tiesa atzinusi, ka zivsaimniecības nolīgums un tā protokols neattiecas uz Rietumsahāras teritorijai piegulošajiem ūdeņiem. Ņemot vērā Tiesas spriedumā izklāstītos apsvērumus un saskaņā ar abu Pušu vēlmēm, sarunās tomēr ir panākts, ka minētā teritorija un tai piegulošie ūdeņi tiek ietverti minēto Pušu zivsaimniecības partnerattiecībās.

No ekonomiskā viedokļa ir svarīgi, lai Savienības flote savas zvejas darbības, tostarp minētajos ūdeņos, veiktu juridiski drošā sistēmā. Turklāt zivsaimniecības partnerattiecību turpināšana ir būtiska arī tādēļ, lai saskaņā ar Kopienas un starptautiskajiem tiesību aktiem un par labu vietējiem iedzīvotājiem šī teritorija arī turpmāk varētu gūt labumu no nozares atbalsta, ko nodrošina nolīgums.

Tāljūras flotes konsultatīvā padome, Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) arī apspriedās ar attiecīgajiem Rietumsahāras iedzīvotājiem, lai nodrošinātu, ka viņi var paust savu viedokli par partnerattiecību paplašināšanu attiecībā uz Rietumsahārai piegulošajiem ūdeņiem un ka viņi gūst labumu no zivsaimniecības nolīguma sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem, kas ir proporcionāli zvejas darbībām.

Savienība netraucē Apvienoto Nāciju Organizācijas aizgādībā notiekošā politiskā procesa rezultātus par Rietumsahāras galīgo statusu un pastāvīgi ir apliecinājusi savu apņemšanos atrisināt domstarpības Rietumsahārā.

Protokols attiecas uz četru gadu laikposmu, kas sākas no tā parakstīšanas dienas. Jaunā nolīguma mērķis ir atspoguļot 2009. gada reformas principus: laba pārvaldība zvejniecībā un ilgtspējība, cilvēktiesību ievērošana, pārredzamība un nediskriminācija. Nolīguma grozījumi ir vajadzīgi arī, lai ievērotu Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedumu un nodrošinātu juridisko pamatu nolīguma piemērošanai Rietumsahāras teritorijai piegulošajiem ūdeņiem.

Ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 37 000 000 EUR, ko katru gadu palielina, līdz pēdējā gadā tas sasniedz 42 400 000 EUR, pamatojoties uz:

a) pirmajā protokola piemērošanas gadā – 19 100 000 EUR finansiālu kompensāciju par Savienības kuģu piekļuvi zvejas zonai; minēto kompensāciju otrajā gadā palielina līdz 20 000 000 EUR, bet trešajā un ceturtajā gadā – līdz 21 900 000 EUR;

b) atbalstu Marokas Karalistes zivsaimniecības sektorpolitikas izstrādei par 17 900 000 EUR lielu summu gadā pirmajā protokola piemērošanas gadā; minēto summu otrajā gadā palielina līdz 18 800 000 EUR, bet trešajā un ceturtajā gadā – līdz 20 500 000 EUR. Šis atbalsts ir saskaņā ar valsts politikas mērķiem par Marokas Karalistes kontinentālo un jūras zvejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokolu, kā arī minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokols un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņa

Atsauces

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

PECH

 

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Izskatīšana komitejā

21.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokols un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņa

Atsauces

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

14.1.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

17.1.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

7

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Iesniegšanas datums

25.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. februārisJuridisks paziņojums