Proċedura : 2018/0349(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0027/2019

Testi mressqa :

A8-0027/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 12/02/2019 - 9.4

Testi adottati :

P8_TA(2019)0065

RAKKOMANDAZZJONI     ***
PDF 205kWORD 62k
25.1.2019
PE 629.380v01-00 A8-0027/2019

dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Kumitat għas-Sajd

Rapporteur: Alain Cadec

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill (14367/2018),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja l-Ftehim (12983/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 43 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0033/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4), u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd kif ukoll l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0027/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Renju tal-Marokk.


NOTA SPJEGATTIVA

Kunsiderazzjoni ġenerali

L-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk innegozjaw ftehim ġdid ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli sabiex isaħħu r-relazzjonijiet bilaterali tagħhom u jistabbilixxu djalogu dwar il-governanza tas-sajd. B'mod aktar ġenerali, il-ftehim ta' sħubija dwar is-sajd jagħmel parti minn relazzjoni fl-ambitu tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, li daħal fis-seħħ fl-2000. Fis-Sentenzi C-104/16 P u C-266/16 tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem, il-Qorti) tat deċiżjoni dwar in-noninklużjoni tat-territorju tas-Saħara tal-Punent fl-ambitu ta', b'mod rispettiv, il-ftehim ta' liberalizzazzjoni reċiproka bejn l-UE u l-Marokk dwar prodotti agrikoli u prodotti tas-sajd u l-ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli.

L-ewwel ftehim dwar is-sajd bejn l-UE u l-Marokk ġie konkluż fl-1995. Fl-1999, madankollu, il-partijiet ma qablux dwar it-tiġdid tal-protokoll. Għaldaqstant ma kien hemm ebda ftehim sakemm fi Frar 2007 daħal fis-seħħ il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd attwali.

L-ewwel Protokoll tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd baqa' għaddej sas-27 ta' Frar 2011 u ppreveda għal kontribuzzjoni finanzjarja ta' EUR 36,1 miljun, li minnhom EUR 13,5 miljun kienu allokati għall-appoġġ tal-politika tas-sajd tal-Marokk. Bastimenti minn 11-il Stat Membru tal-UE setgħu jiksbu permessi tas-sajd mill-Marokk fl-ambitu tal-ftehim u ta' dan il-protokoll.

It-tieni protokoll ġie nnegozjat fi Frar tal-2011 u ġie applikat b'mod proviżorju sa Diċembru 2011 meta l-Parlament iddeċieda li ma jagħtix approvazzjoni għall-konklużjoni tiegħu. It-tielet protokoll ġie konkluż f'Lulju 2014 u baqa' għaddej sal-14 ta' Lulju 2018. Il-Ftehim iffirmat mal-Marokk huwa ftehim imħallat li jiżgura aċċess għal diversi speċijiet ta' ħut. Bħala skambju għal dan, l-UE tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja li tkopri kemm id-drittijiet ta' aċċess tal-bastimenti tal-UE għall-ilmijiet territorjali tal-pajjiż sieħeb kif ukoll il-finanzjament ta' appoġġ għas-settur tas-sajd. Madankollu, il-partijiet ma qablux dwar it-tiġdid tal-protokoll fl-1999.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja

Fis-sentenza tagħha tas-27 ta' Frar 2018, il-Qorti kkonfermat il-validità tal-ftehim dwar is-sajd u tal-protokoll applikabbli mill-15 ta' Lulju 2014 sal-14 ta' Lulju 2018. Madankollu, il-Qorti ddikjarat li:

"[...] il-kunċett ta' "territorju tal-Marokk", inkluż fl-Artikolu 11 tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd, għandu jiġi interpretat bl-istess mod bħall-kunċett ta' "territorju tar-Renju tal-Marokk", li jinsab fl-Artikolu 94 tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni. Issa, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà rrilevat li dan l-aħħar kunċett għandu jinftiehem li jirreferi għall-ispazju ġeografiku li fuqu r-Renju tal-Marokk jeżerċita l-ġurisdizzjoni tiegħu rrikonoxxuta lill-entitajiet sovrani mid-dritt internazzjonali, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe territorju ieħor, bħal dak tas-Saħara tal-Punent (sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Il-Kunsill vs Front Polisario, C-104/16 P, EU: C : C:2016:973, punti 95 u 132). F'dawn iċ-ċirkustanzi, it-territorju tas-Saħara tal-Punent ma jaqax taħt il-kunċett ta' "territorju tal-Marokk", fis-sens tal-Artikolu 11 tal-Ftehim ta' Sħubija".

Il-Qorti indikat ukoll li l-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd kien applikabbli għall-"ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni" tar-Renju tal-Marokk. Barra minn hekk, skont il-Konvenzjoni dwar il-Liġi tal-Baħar, l-ilmijiet, li fuqhom stat kostali huwa intitolat jeżerċita sovranità jew ġurisdizzjoni, kienu limitati esklużivament għall-ibħra kontigwi mat-territorju tiegħu u li jifformaw parti mill-baħar territorjali tiegħu jew miż-żona ekonomika esklużiva tiegħu. Għaldaqstant, il-Qorti ddeċidiet li "b'teħid inkunsiderazzjoni tal-fatt li t-territorju tas-Saħara tal-Punent ma jifformax parti mit-territorju tar-Renju tal-Marokk, l-ibħra li jmissu mat-territorju tas-Saħara tal-Punent ma jaqgħux fiż-żona ta' sajd Marokkina msemmija fil-Ftehim ta' Sħubija [dwar is-Sajd]".

Fis-sentenza 104-16 P tagħha, il-Qorti sabet li żewġ kundizzjonijiet kienu kritiċi: ir-referenza espliċita għas-Saħara tal-Punent fit-test tal-ftehim u l-approvazzjoni tal-poplu tiegħu. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea żied ukoll it-tielet kriterju: il-ftehim għandu jkun ta' benefiċċju għall-popolazzjoni lokali;

Negozjati dwar Ftehim ġdid u l-Protokoll mar-Renju tal-Marokk

Il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati bil-ħsieb li jiġi emendat il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Marokk. L-għan iddikjarat tan-negozjati kien l-emenda tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunitajiet Ewropej u r-Renju tal-Marokk u l-konklużjoni ta' Protokoll għal dak il-ftehim skont ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd u mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Lulju 2011 dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (21.3.2018 - COM(2018)151 final).

Il-Ftehim huwa maħsub biex jippromwovi sajd sostenibbli u responsabbli u biex jikkontribwixxi għall-osservanza stretta tad-dritt internazzjonali filwaqt li jiżgura benefiċċji reċiproċi għall-Unjoni Ewropea u l-Marokk. Il-protokoll il-ġdid jagħti lill-bastimenti tal-UE aċċess għall-ibħra koperti mill-ftehim u mill-protokoll fis-seħħ u għall-ilmijiet kontigwi mat-territorju mhux awtonomu tas-Saħara tal-Punent, u jiżgura li jkollhom il-permessi meħtieġa.

Fit-twettiq tal-mandat tagħha mill-Kunsill, il-Kummissjoni fetħet negozjati mal-awtoritajiet Marokkini bil-għan li tikkonkludi ftehim ġdid dwar is-sajd. Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u l-Marokk inbeda f'Lulju.

Il-Kummissjoni inkludiet, b'mod espliċitu, fil-ftehim il-ġdid (Artikolu 1h) l-istipulazzjoni li ż-żoni tas-sajd koperti minnu huma "l-ilmijiet tal-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant li jinsabu bejn il-paralleli 35° 47' 18'' fit-Tramuntana u 20° 46' 13'' fit-Tramuntana, inkluż l-ilmijiet tal-madwar tas-Saħara tal-Punent li jkopru ż-żoni kollha ta' ġestjoni. »

Meta nnegozjat il-ftehim il-ġdid, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li l-ambitu ġeografiku tagħha jista' jiġi estiż għat-territorju tas-Saħara tal-Punent mingħajr ma tikkontradixxi l-konklużjonijiet fis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, soġġetta għal tliet kundizzjonijiet. L-ewwel nett, fit-test għandu jkun hemm dispożizzjoni espliċita għal dan il-għan. It-tieni nett, kellha tinkiseb l-awtorizzazzjoni tal-popolazzjonijiet ikkonċernati. Fl-aħħar nett, il-ftehim kellu jkun ta' benefiċċju għall-popolazzjonijiet lokali. Fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd, it-tielet kundizzjoni hija essenzjali billi aktar minn 90 % tal-qabda mill-flotta tal-UE tittieħed fl-ilmijiet kontigwi mas-Saħara tal-Punent.(1)

Konsultazzjoni mal-popolazzjonijiet ikkonċernati

Għal dan il-għan, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Kummissjoni wettqu proċess ta' konsultazzjoni mal-popolazzjonijiet lokali tas-Saħara tal-Punent u mal-partijiet interessati. Il-biċċa l-kbira tan-nies li kkonsultaw kienu favur ftehim ġdid dwar is-sajd u t-tiġdid tal-protokoll. Huma indikaw l-impatt pożittiv tas-sħubija fuq l-iżvilupp tal-attivitajiet ekonomiċi tan-negozji lokali fis-settur tas-sajd.

Oħrajn, b'mod partikolari Polisario Front, li n-NU tqis bħala rappreżentant tal-poplu tas-Saħara tal-Punent u li huwa parti fil-proċess ta' paċi, ma xtaqx jieħu sehem fil-konsultazzjoni. Waqt id-diskussjonijiet tekniċi ma' Polisario Front deher ċar li kien kontra l-ftehim fil-prinċipju.

Benefiċċji għas-settur tas-sajd fis-Saħara tal-Punent

Is-settur tas-sajd fis-Saħara tal-Punent huwa kkonċentrat fiż-żoni madwar Laâyoune, Boujdaur u Dakhla. Skont informazzjoni minn sorsi Marokkini, hemm 141 kumpanija li jipproċessaw il-prodotti tas-sajd f'dawn il-konurbazzjonijiet u li jimpjegaw madwar 90 000 persuna direttament jew indirettament. Il-fatturat stmat tan-negozju tal-ipproċessar tas-sajd huwa ta' MAD 4.9 biljun (madwar EUR 450 miljun), li minnu MAD 2.6 biljun (EUR 240 miljun) huma esportazzjonijiet (li madwar 60% minnhom huma lejn l-UE).

Is-sajd u l-ipproċessar tal-ħut huma l-aktar industriji importanti fit-territorju fir-rigward ta' impjiegi u esportazzjonijiet. Madankollu, ħafna mill-impjiegi għadhom qegħdin jistadu minflok jipproċessaw minħabba li ma hemmx biżżejjed impjanti ta' proċessar biex jiġi ottimizzat il-valur tal-qabda. B'hekk l-ipproċessar tas-sajd huwa wieħed mill-industriji bl-akbar potenzjal għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fis-Saħara tal-Punent.

L-Unjoni Ewropea kkontribwiet għall-iżvilupp tal-ipproċessar tas-sajd fit-territorju. Permezz tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet għall-appoġġ settorjali fil-Protokoll tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Marokk, l-Unjoni ffinanzjat ukoll għadd ta' miżuri inkluż il-bini ta' infrastruttura u impjanti biex tingħata spinta lill-kompetittività u lill-impjiegi fl-industrija tal-ipproċessar tas-sajd.

Karatteristiċi ewlenin tal-Ftehim u tal-Protokoll

Il-partijiet jaqblu li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom jaqbdu biss l-eċċess permissibbli tal-qabda msemmi fl-Artikolu 62(2) u (3) tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar, kif identifikat b'mod ċar u trasparenti abbażi tal-parir xjentifiku disponibbli. Il-partijiet ser jikkooperaw fil-monitoraġġ tal-bidliet fl-istat tar-riżorsi fiż-żona tas-sajd. Għal dan il-għan, għandha tiġi stabbilita laqgħa xjentifika konġunta darba fis-sena u li ssir darba fl-Unjoni u darba fil-Marokk.

Abbażi tal-konklużjonijiet tal-laqgħa xjentifika u fid-dawl tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli, il-partijiet għandhom jadottaw, bi qbil, miżuri biex jamministraw b'mod sostenibbli ir-riżorsi tas-sajd.

Durata

Filwaqt li l-ftehim attwali ser jibqa' fis-seħħ għal perjodu indefinit, il-protokoll ser japplika għal erba' snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu jew, skont il-każ, mill-applikazzjoni proviżorja tiegħu.

Opportunitajiet tas-Sajd

(a)  għall-kategorija "Sajd pelaġiku fuq skala żgħira bit-tartarun fit-Tramuntana": numru ta' bastimenti – 22, minn hawn' il quddiem imsejħa "Kategorija 1";

(b)  għall-kategorija "Sajd pelaġiku fuq skala żgħira bit-tartarun, fit-Tramuntana": numru ta' bastimenti – 35, minn hawn' il quddiem imsejħa "Kategorija 2";

(c)  għall-kategorija "Sajd fuq skala żgħira bil-qasab u x-xlief fin-Nofsinhar": numru ta' bastimenti – 10, minn hawn' il quddiem imsejħa "Kategorija 3";

(d)  għall-kategorija "Sajd demersali bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u bil-konzijiet tal-qiegħ, fin-Nofsinhar": numru ta' bastimenti – 16, minn hawn' il quddiem imsejħa "Kategorija 4";

(e)  għall-kategorija "Sajd tat-tonn fuq skala żgħira bil-qasab": numru ta' bastimenti – 27, minn hawn' il quddiem imsejħa "Kategorija 5";

(f)  għall-kategorija "Tkarkir u sajd bit-tartarun tal-borża pelaġiku jew semipelaġiku fil-livell industrijali": kwota annwali ta':

i) 85 000 tunnellata għall-ewwel sena ta' applikazzjoni, numru ta' bastimenti – 18,

ii) 90 000 tunnellata għat-tieni sena ta' applikazzjoni, numru ta' bastimenti – 18,

iii) 100 000 tunnellata għat-tielet u r-raba' snin ta' applikazzjoni, numru ta' bastimenti – 18,

minn hawn' il quddiem imsejħa "Kategorija 6".

Kontribuzzjoni Finanzjarja

1. Il-valur totali annwali tal-Protokoll huwa stmat għal:

1.1. EUR 48 100 000 għall-ewwel sena ta' applikazzjoni. F'dak l-ammont totali:

(a)  EUR 37 000 000 mill-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 12 tal-Ftehim dwar is-Sajd, allokati kif ġej:

i)  EUR 19 100 000 bħala kumpens finanzjarju għall-aċċess tal-bastimenti tal-Unjoni għaż-żona tas-sajd, kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(a) tal-Ftehim dwar is-Sajd;

ii)  EUR 17 900 000 bħala appoġġ settorjali kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(c) tal-Ftehim dwar is-Sajd;

b)  EUR 11 100 000 li jikkorrispondu għat-tariffi stmati li għandhom jitħallsu mis-sidien tal-bastimenti, kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(b) tal-Ftehim dwar is-Sajd.

1.2. EUR 50 400 000 għat-tieni sena ta' applikazzjoni. F'dak l-ammont totali:

(a)  EUR 38 800 000 mill-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 12 tal-Ftehim dwar is-Sajd, allokati kif ġej:

i)  EUR 20 000 000 bħala kumpens finanzjarju għall-aċċess tal-bastimenti tal-Unjoni għaż-żona tas-sajd, kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(a) tal-Ftehim dwar is-Sajd;

ii)  EUR 18 800 000 bħala appoġġ settorjali kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(c) tal-Ftehim dwar is-Sajd;

(b)  EUR 11 600 000 li jikkorrispondu għat-tariffi stmati li għandhom jitħallsu mis-sidien tal-bastimenti, kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(b) tal-Ftehim dwar is-Sajd.

1.3. EUR 55 100 000 għat-tielet u r-raba' snin ta' applikazzjoni. F'dak l-ammont totali:

(a)  EUR 42 400 000 mill-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 12 tal-Ftehim dwar is-Sajd, allokati kif ġej:

i)  EUR 21 900 000 bħala kumpens finanzjarju għall-aċċess tal-bastimenti tal-Unjoni għaż-żona tas-sajd, kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(a) tal-Ftehim dwar is-Sajd;

ii)  EUR 20 500 000 bħala appoġġ settorjali kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(c) tal-Ftehim dwar is-Sajd;

(b)    EUR 12 700 000 li jikkorrispondu għat-tariffi stmati li għandhom jitħallsu mis-sidien tal-bastimenti, kif imsemmi fl-Artikolu 12(2)(b) tal-Ftehim dwar is-Sajd.

(1)

Ara l-istudju kkummissjonat mill-Kumitat għas-Sajd dwar is-sajd 'il barra mill-kosta Atlantika tal-Andalusija.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits (11.12.2018)

għall-Kumitat għas-Sajd

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: José Manuel Fernandes

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fis-16 ta' April 2018, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tibda negozjati mal-Marokk bil-għan li l-Ftehim ta' Sħubija (li skada fl-14 ta' Lulju 2018) jiġi emendat u li jintlaħaq ftehim dwar Protokoll ta' Implimentazzjoni ġdid għall-ftehim. Il-Ftehim il-ġdid dwar is-Sajd iħassar il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk li daħal fis-seħħ fit-28 ta' Frar 2007. Prinċipalment, il-Ftehim ta' Sħubija attwali huwa parti mir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-Marokk skont il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, li daħal fis-seħħ fl-2000.

Dawn in-negozjati u t-testi li jirriżultaw minnhom iqisu bis-sħiħ is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-27 ta' Frar 2018 fil-Kawża C-266/165, li permezz tagħha l-Ftehim dwar is-Sajd u l-Protokoll tiegħu ma japplikawx għall-ilmijiet kontigwi għat-territorju tas-Saħara tal-Punent. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet stabbiliti fis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, u b'konformità max-xewqa taż-żewġ partijiet, in-negozjati setgħu għaldaqstant jinkludu dak it-territorju u l-ilmijiet kontigwi tiegħu fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd.

Minn perspettiva ekonomika, huwa importanti li l-flotta tal-Unjoni twettaq l-attivitajiet tas-sajd tagħha, anke f'dawk l-ilmijiet, f'qafas ġuridiku sikur. It-tkomplija tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd għaldaqstant hija essenzjali sabiex dan it-territorju jkompli jibbenefika mill-appoġġ settorjali pprovdut mill-Ftehim, b'konformità mad-dritt Komunitarju u internazzjonali, u għall-benefiċċju tal-popolazzjonijiet lokali.

Barra minn hekk, il-Kunsill Konsultattiv għall-Flotta ta' Distanzi Twal, il-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) organizzaw konsultazzjonijiet mal-popolazzjonijiet ikkonċernati fis-Saħara tal-Punent sabiex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar l-estensjoni tas-sħubija għall-ilmijiet kontigwi għas-Saħara tal-Punent u li jibbenefikaw mill-impatti soċjoekonomiċi tal-Ftehim dwar is-Sajd b'mod li jkun proporzjonat għall-attivitajiet tas-sajd.

L-Unjoni ma tippreġudikax l-eżitu tal-proċess politiku dwar l-istatus finali tas-Saħara tal-Punent li qed iseħħ taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti, u ma waqfitx ittenni l-impenn tagħha favur is-soluzzjoni tat-tilwim fis-Saħara tal-Punent.

Il-Protokoll ikopri perjodu ta' erba' snin mid-data ta' applikazzjoni tiegħu. L-għan tal-Ftehim il-ġdid huwa li jiġu riflessi l-prinċipji tar-riforma tal-2009: governanza tajba fir-rigward tas-sajd u sostenibbiltà, rispett għad-drittijiet tal-bniedem, trasparenza u nondiskriminazzjoni. L-emenda tal-Ftehim hija meħtieġa wkoll sabiex jikkonforma mas-sentenza tal-Qorti tas-27 ta' Frar 2018 u biex tiġi pprovduta l-bażi ġuridika għall-applikazzjoni tal-Ftehim għall-ilmijiet kontigwi għat-territorju tas-Saħara tal-Punent.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali hija ta' EUR 37 000 000, li tiżdied kull sena biex fl-aħħar sena tkun ta' EUR 42 400 000 abbażi ta':

a) kontribuzzjoni finanzjarju għall-aċċess tal-bastimenti tal-Unjoni ta' EUR 19 100 000 għall-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-Protokoll, li tiżdied għal EUR 20 000 000 fit-tieni sena u għal EUR 21 900 000 għat-tielet u r-raba' sena;

b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tar-Renju tal-Marokk ta' EUR 17 900 000 kull sena għall-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-Protokoll, li jiżdied għal EUR 18 800 000 fit-tieni sena u għal EUR 20 500 000 għat-tielet u r-raba' sena. Dan l-appoġġ huwa konformi mal-għanijiet tal-politika nazzjonali tar-Renju tal-Marokk rigward il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u marittimi.

******

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu u tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta’ Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta’ ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim

Referenzi

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Kumitat responsabbli

 

PECH

 

 

 

 

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Eżami fil-kumitat

21.11.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

10.12.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

3

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta’ Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta’ ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim

Referenzi

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

14.1.2019

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

PECH

17.1.2019

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Eżami fil-kumitat

21.11.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

23.1.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

17

7

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Data tat-tressiq

25.1.2019


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Frar 2019Avviż legali